VLAANDEREN ANDERS

Archief per maand
 • 08-2007
 • 07-2007

  Inhoud blog
 • Vlaanderen onafhankelijk
 • Voltaire's nachtmerrie
 • Knuffel eens een illegaal...
 • Open brief aan het NV-A
 • WEES ALLEN WELGEKOMEN


  Het kan, het moet en het zal beter
  23-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen onafhankelijk

                              Ik begrijp de Waalse politici niet zo goed meer. Dat ze dwars liggen bij de onderhandelingen is begrijpbaar. Hoe groter de autonomie van Vlaanderen hoe minder belasting-centen er van Vlaanderen naar Wallonië zal stromen. Het tot een crises laten komen waarna CDH en MR doodleuk rond de tafel gaan zitten met PS en ECOLO is van een heel ander niveau. Om nog maar niet te spreken van de tegeneisen die ze hebben geformuleerd. Wat denken die mensen toch? Geloven ze nu echt dat de tijd is blijven stilstaan en dat de Vlamingen braafjes ja zullen blijven knikken?

   

                      Ten eerste, hierbij hoop ik dat ik niet te idealistisch ben en het deksel op de neus zal krijgen, kan en mag er geen sprake zijn dat er Vlaams grondgebied overgeheveld wordt naar het Brussels gewest! Dit zou niets minder zijn dan verraad van de Vlamingen die hierdoor getroffen zouden worden. Brussel wat de hoofdstad van België, dus ook van Vlaanderen, heet te zijn is volledig verfranst. Het gebrek aan kennis van het Nederlands in alle mogelijke sectoren, van ziekenhuizen over gemeentediensten tot het café op de hoek, is ronduit aanstootgevend voor de Vlamingen en onbegrijpbaar voor bijvoorbeeld onze Nederlandse buren. En nee, dit komt niet omdat de Walen stommer zijn dan de Vlamingen zoals gemakkelijkshalve nogal eens wordt gezegd. Ik ben geen socioloog en dus beschik ik niet over hoeveelheden documentatie en cijfermateriaal maar ik vermoed dat er twee grote oorzaken zijn voor deze situatie:

                      A) Dit is historisch zo gegroeid. Het Frans is zeer lang de taal geweest van de heersende monarchieën in Europa (Frankrijk, Engeland, Nederland, Rusland, enz.). Frans stond gelijk aan adel en dus aan macht en fortuin. Naarmate ook niet-edelen opklommen op de economische en politieke ladder maakten ook zij zich het Frans eigen in een poging aanvaard te worden door de heersende elite. Langzaam boete de landadel aan macht in ten voordele van de geldadel en toch bleef het Frans de taal te voeren wilde je erbij horen. Nergens zozeer als in België waar de nieuwe „adel“ maar wat graag de gevestigde orde rond de kroon wilde behagen. Daarbij komt ook dat tot ruwweg 1945 de rollen in België waren omgekeerd. Wallonië was het rijke en geïndustrialiseerd deel, Vlaanderen het overwegend landbouwgebied met hier en daar een kleine industrie cluster. Sinds 1945 heeft Vlaanderen een zeer snelle inhaalbeweging gemaakt. Het op gelijke voet komen en voorbij streven van Wallonië werd nog bespoedigd door de teloorgang van de zware industrie in Wallonië. Vlaanderen is echter niet blijven stilstaan in haar economische ontwikkeling. We zijn van een industrialisatie die veel arbeidskracht vroeg overgegaan op een minder arbeidsintensieve high-tech industrie, een zeer sterke logistieke sector en een nieuwe dienstverlenende „industrie“ die zeer veel mensen aan het werk zet. In Wallonië lijkt het of ze zijn blijven stilstaan. En in deze zich zeer snel ontwikkelende globale economie betekend stilstaan achteruit gaan.

                      B) De instroom van niet Belgen in Brussel en de rand ervan is gigantisch. Ik heb het hier niet over de traditionele economische immigranten uit Marroko, Turkije of Afrika. Een aantal flaminganten gaan veel te snel en veel te gemakkelijk voorbij aan het feit dat Brussel ook het hoofdkwartier is van de EU en de NATO. Deze twee instanties stellen enkele tienduizenden niet Belgen tewerk. Om nog maar niet te spreken van een groot aantal multinationals die besloten hebben in de buurt van Brussel hun (Europees) hoofdkwartier neer te poten en een heel stel niet Belgen tewerkstellen. Bij al deze buitenlanders is het een academisch feit dat Nederlands nu niet bepaald een verplicht vak geweest zal zijn op school. Frans daarentegen zal wel bij de al dan niet verplichte vakken behoort hebben. Wat ook een feit is, is dat van de traditionele migranten er bitter weinig zijn die het Nederlands machtig zijn of zich het Nederlands machtig willen maken.

   

                      Deze twee redenen verklaren natuurlijk maar voor een deel waarom zo weinig Walen en Brusselaars het Nederlands machtig zijn of willen zijn. De hoofdreden is naar mijn menig de kortzichtigheid van de Waalse politici die wat de Vlaamse gevoelens en identiteit betreft aan een collectieve struisvogelpolitiek doen. Het lijkt wel alsof ze er rotsvast van overtuigd zijn dat de macht-structuur in België nooit zal veranderen. Dat de Vlaamse politici altijd netjes in de pas zullen blijven lopen. Dat de Walen altijd de Koning als ultieme boeman zullen kunnen blijven gebruiken om ons dwaze Vlamingen schrik aan te jagen.

   

                      Wel nu dames en heren uit de Waalse politiek het is tijd om wakker te worden. Wij Vlamingen zijn jullie bazig gedoe meer dan grondig beu. We zijn het zat dat er van ons zuurverdiende loon miljarden aan belasting-geld naar Wallonië gepompt wordt zonder dat er daar iets tegenover staat en zonder dat jullie verantwoording schuldig zijn over wat jullie met die centen aanvangen. Het zou getuigen van kortzichtigheid om te pleiten dat het maar eens helemaal gedaan moet zijn met het pompen van geld in Brussel en Wallonië. Indien er met die centen meetbare vooruitgang geboekt zou worden op het economisch vlak en de bestrijding van de armoede (Zonder het blijven uitdelen van uitkeringen!) dan heeft dat ook economische voordelen voor Vlaanderen. Heel simpel gesteld; Hoe sterker de economie in Wallonië hoe minder Vlaamse belasting-centen er naar toe moet vloeien. Maar zoals het nu gaat kan het niet blijven duren. Volgens een recente studie leeft ongeveer 28% van de Brusselaars op of rond de armoedegrens. Het zou beter staan dat er van Franstalige kant niet zo hoog van de toren wordt geblazen en eens ophoudt met het stellen van idiote eisen. Want als de geldkraan van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië dicht gaat zal men daar heel veel en heel lang zwart zaad zien...

   

                      De keuze voor de Waalse politici is volgens mij heel erg duidelijk alsmede die voor de Vlaamse. Indien de Franstaligen blijven volharden en vasthouden aan een machtspositie dewelke al lang en breed is achterhaald dan moet Vlaanderen zich maar eenzijdig uitspreken voor afsplitsing. Brussel moet dan maar onder EU mandaat geplaatst worden aangezien het een aparte positie inneemt naar voorbeeld van Washington DC. En als de Walen menen dat na een afscheiding van Vlaanderen Frankrijk hen met open armen zal opwachten zou ik de situatie nog maar eens overdenken gelet op de economische situatie. Frankrijk zit echt niet te wachten op nog een stuk land waar ze belasting-geld moeten inpompen zonder er iets voor terug te zien...

   

   

                      Eigenlijk is het einde van België al een tijdje geleden begonnen en de wedergeboorte van Vlaanderen als onafhankelijke natie een onafwendbare gebeurtenis die mijn kleinkinderen als historisch feit op school gepresenteerd zullen krijgen. Alleen weten de meeste politici dit nog niet of beter willen ze dit nog niet weten...


  Laters...

  23-08-2007, 14:10 geschreven door BWM  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  21-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voltaire's nachtmerrie

  Door alle commotie rond de formatie-onderhandelingen van de afgelopen weken zouden we haast vergeten dat er nog andere belangrijke zaken spelen in    België. Bijvoorbeeld het verbod wat de burgemeester van Brussel heeft uitgesproken over een internationale demonstratie die had moeten plaatsvinden op 11 september en die gericht zou zijn tegen de „Islamisering“ van Europa. Aan deze laatste zin is flink wat mis en ik bedoel niet grammaticaal...

   

                  1) Demonstreren is een fundamenteel democratisch rechts samen met de vrijheid van meningsuiting. Een burgemeester heeft natuurlijk de macht om een demonstratie of manifestatie te verbieden. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat zo’n verbod er maar bij hoge uitzondering mag komen en dat zo’n verbod zeer stevig onderbouwt moet zijn! Als voorbeeld is te noemen de demonstraties die altijd plaatsvinden rond een G8-top. Hoewel een groot deel van de demonstranten ter goede trouw zijn, een beetje naïef maar niet echt gevaarlijk, komen er de laatste jaren steeds meer randdebielen en schorem naar die demonstratie met maar één doel voor ogen, zoveel mogelijk vernielen.  De uitleg van burgemeester Thielemans (PS) bij het verbod op deze demonstratie is dat hij vreest voor spanningen tussen de demonstranten en de Moslim bevolking van Brussel. De vrees van de burgemeester is begrijpbaar en meer dan waarschijnlijk ook terecht. Toch ben ik van mening dat het verbod er niet had mogen komen en dus hoop ik dat de organisatie van deze manifestatie gelijk zal krijgen bij de rechter. (Alhoewel ik denk dat dit niet al gebeuren wat de Belgische rechters zijn zeer gevoelig voor politieke druk.) De Moslims van Brussel en daarmee heel België en Europa moeten beseffen en aanvaarden dat het recht tot demonstreren en de vrijheid van meningsuiting een onlosmakend deel is van onze democratie. De Moslims van Europa hebben een tijd geleden ook van deze rechten gebruik kunnen maken om te demonstreren tegen het verschijnen van de beruchte Mohamed-cartoons in Denemarken. Diezelfde bevolkingsgroep moet nu ook aanvaarden dat er mensen zijn in België en Europa die niet opgezet zijn met het veranderende straatbeeld in de grootsteden. Steeds meer Europeanen voelen zich bedreigd door de toename van het aantal Moslims in Europa, het feit dat steeds meer Moslims denken dat ze niet hoeven te integreren of het simpelweg vertikken te doen en natuurlijk het feit dat er Imams zijn die oproepen tot radicalisering waarbij ze zich beroepen op Eeuwenoude teksten uit de Koran die duidelijk achterhaald zijn. Ieder weldenkend Moslim zal het met me eens zijn dat er een pak teksten in de Koran staan die eenvoudigweg niet meer van toepassing zijn in deze tijden. Zoals de verzen die betrekking hebben op het doden van niet Moslims. Net zoals er in de Bijbel een aantal teksten staan die vandaag de dag helemaal geen uitvoerbaar nut meer hebben.

   

  Het is niet aan burgemeester Thielemans zich in te laten of uit te spreken over de inhoud van een demonstratie. Het is zijn taak om in samenspraak met de organisatie een aantal strikte spelregels te bepalen waaronder een demonstratie onder toezicht van de ordetroepen kan plaatsvinden. In het geval van deze demonstratie zou één van de spelregel geweest moeten zijn dat de manifestatie zich in gesloten orde van punt A naar punt B zou moeten begeven langs een afgesloten parcours. De demonstratie verbieden puur en alleen op basis van het feit dat deze door een deel van de bevolking als aanstootgevend beschouwd zou worden is onacceptabel! Dit schept een gevaarlijk precedent. Wat is het volgende? Een demonstratie van Vlamingen die meer autonomie eisen gaan verbieden omdat dit spanningen teweeg zou kunnen brengen met de Franstalige bevolking van Brussel...

   

                  2) Hoewel de organisatie van deze demonstratie elke connectie met politieke partijen afwijst en alles in het werk zegt te stellen om rechts-extremistische partijen of racistische groeperingen te weren lijkt deze uitspraak goedkoop en gemakkelijk. Indien je een demonstratie op poten zet met dit onderwerp dan kun je er donder op zeggen dat je alle soorten rechts-extremistische figuren, racisten en neo-nazi’s zult aantrekken! Bovendien weet je, of zou je moeten weten als je je huiswerk hebt gemaakt als organisatie, dat bepaalde groepen die op deze demonstratie zullen afkomen beschikken over zogenaamde „knokploegen“ en dat deze meer dan waarschijnlijk zullen proberen op de vuist te gaan met tegen demonstranten.

   

                  3) Ook de keuze van 11 september als datum waarop de demonstratie zou moeten doorgaan is goedkoop en provocatief bedoeld. Deze datum zal voor altijd in het geheugen gegrift staan van alle mensen, Moslim en niet Moslim, als de dag waarop een bepaalde groep extremisten de oorlog verklaarde aan het Westen. Deze daad van terrorisme is in geen enkel geloof en onder geen enkele voorwaarde goed te praten! Op 11 september zijn bijna 3000 mensen vermoord. Maar de dodentol wereldwijd als gevolg van de aanslagen van 11 september loopt in de vele tienduizenden. Het kiezen van 11 september als datum voor een grootschalige demonstratie tegen de Islamisering kan volgens mij geen enkel ander doel hebben dan er bewust voor willen zorgen dat de volledige Islam en alle Moslims verbonden worden aan 11 september al aldoende dus in hun geheel worden veroordeeld voor de daad van een  groep uiterst gevaarlijke extremisten!

   

                  Mijn conclusie; Deze demonstratie is een nachtmerrie. Volgens mij wordt ze georganiseerd vanwege allerlei verkeerde en dubieuze redenen om een deel van de Europese en wereldbevolking te demoniseren. En toch vind ik dat het verbod er niet had mogen komen dit op basis van het onlosmakend recht op demonstreren en het recht van meningsuiting dat is verbonden aan een democratie. Of zoals Voltaire het zo netjes zei: „Meneer, ik veracht wat u zegt maar ik zal vechten voor uw recht het te zeggen...“

   

  Laters...

   

   

  21-08-2007, 00:00 geschreven door BWM  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  02-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Knuffel eens een illegaal...

  Nog voor ik de eerste letter van dit stukje op papier had gezet (ja ik schrijf nog ouderwets met pen en papier) kampte ik al met een dilemma. Ik wist dat ik deze titel zou gaan gebruiken en dat ik daarvoor meer dan waarschijnlijk kritiek zou gaan krijgen. Ik betrapte mezelf erop dat ik nadacht over hoe ik dit stukje wou gaan schrijven en welke woorden ik kon gebruiken en moest vermijden. Wel dat is KUT!!! Waarom zou ik niet mogen zeggen wat ik wil op de manier dat ik het wil? Omdat de media, mainstream politici en een stel Roomser-dan-de-Paus of liberaler-dan-een-non-in-een-bordeel intellectuelen ervoor hebben gezorgd dat bepaalde onderwerpen op een zodanig omzichtige manier behandeld moeten worden dat ze eigenlijk

  not-done zijn. Donderstraal toch eens snel op...

                  Het lijkt me simpel wat ik hiermee bedoel. Neem nu het hele debat over hoofddoekjes in openbare gebouwen. Er lijken maar twee manieren meer te bestaan om aan dit debat deel te kunnen nemen. Of je bent onvoorwaardelijk voorstander van een verbod met als consequentie dat je zonder verpinken bij extreem-rechts wordt opgehokt. Of je houd je klep en doet aan struisvogelpolitiek in de hoop dat anderen de hete kastanjes uit het vuur zullen halen. Ikzelf vertik het om mijn denken, mijn politiek beeld en mijn mening te laten inkleuren door een stel moraalridders die het aan ballen ontbreekt en die intellectueel zo arm zijn dat hun enige bruikbare grijze massa reeds lang verdord is. Ik ben een Vlaming en ik zeg dit tegen alle andere Vlamingen: "Het wordt hoog tijd dat wij als Vlamingen collectief weer gaan beseffen wat het is om Vlaming te zijn. Dat het geen schande is om Vlaming te zijn en daar trots op te zijn. Dat er in Vlaanderen meer dan genoeg bloed is vergoten zodat wij en alle generaties Vlamingen die na ons komen het onontvreembaar erfrecht hebben op een eigen taal, een vrije meningsuiting en onze eigen cultuur!"
  . En zolang niemand racisme, haat, misdaad, angst of geweld predikt moet het gezegd kunnen worden. Dus aan alle moraalridders daarbuiten met hun politiek-correct gedoe: "Weet je wat je kunt? Je kunt wat mij betreft met zijn allen aan de strijkstok gaan hangen!".
                  Niemand zal er omheen gezien of gehoord kunnen hebben rond het laatste debâcle, toch nog een voordeel van komkomertijd in de media. Maar voor het geval er iemand de afgelopen tijd op vakantie was in een ander sterrenstelsel wil ik de situatie wel even in het kort schetsen: "Tijdens een routine politie-controlle worden de Ecuadoriaanse Ana Cajamarca en haar elfjarige dochter Angelica aangetroffen. De vrouw, haar man en de kinderen verblijven al een paar jaar illegaal in België. Noch de vrouw noch de man hebben in al die tijd voor zichzelf of hun kinderen een legaal statuut aangevraagd. Ze hebben dit met opzet niet gedaan omdat het geweten is dat economische vluchtelingen uit Ecuador eigenlijk geen kans maken op een verblijfsvergunning. Dus liever in de illegaliteit verblijven dan afgewezen te worden. De politie doet zijn werk en brengt de twee over naar het gesloten centrum 127 bis om uitgewezen te worden. Op de dag dat de uitwijzing moet plaatsvinden is er een rechter in kortgeding die doodleuk beslist dat de twee onmiddellijk terug vrijgelaten moeten worden en zo gebeurd het dat twee illegale vreemdelingen met goedkeuring van een rechter terug in de illegaliteit MOGEN verdwijnen...".

                  Laat me voor ik verder ga 1 iets heel duidelijk maken. Ik heb geen enkel probleem met mensen die hierheen komen in een poging hun leven te verbeteren of om geweld en vervolging te ontvluchten. Het vraagt verdikkeme lef om je land achter te laten en duizenden kilometers van huis opnieuw te moeten beginnen. Daarnaast ben ik een grote voorstander van het feit dat België en daarmee dus ook Vlaanderen al het mogelijke moet doen om mensen die in hun vaderland vervolgd worden op basis van hun geloof, ras of politieke overtuiging op te vangen alsmede van de opvang van oorlogsvluchtelingen. Waar ik wel een probleem mee heb is dat er mensen zijn die naar België komen en van het eerste moment af aan de regels overtreden of negeren. De regels zijn duidelijk; men heeft een verblijfsvergunning en een werkvergunning nodig en voor de meeste niet-Europeanen is er ook een visumplicht van kracht. Deze regels zijn duidelijk. Ze zijn er niet om mensen mee te pesten en visa worden ook niet willekeurig uitgedeeld op basis van wie mooie ogen heeft of een leuke snoet. Deze regels zijn er om Europa, België en Vlaanderen te beschermen.

                  Ja, wij zijn een welvarend gebied maar we hebben onze beperkingen. Die beperkingen liggen voornamelijk in het feit dat we zeer dichtbevolkt zijn, dat we een hoge sociale zekerheid hebben voor onze burgers en dat onze economie begrensd is en daarmee dus gevoelig voor veranderingen. Een ongecontroleerde volksverhuizing vanuit de derde wereld zou als onvermijdelijk gevolg hebben dat we in een onhoudbare situatie terecht komen. Ten eerste zouden we de mensen die naar hier komen niet deftig kunnen huisvesten waardoor er al snel sloppenwijken zouden ontstaan. Het zal zo'n vaart wel niet lopen denkt u? Wat dan met het tekort aan betaalbare huisvesting die nu al een werkelijkheid is. Waar zouden we mensen die geen financiële middelen hebben dan moeten onderbrengen? In tweede instantie zou onze sociale zekerheid imploderen. De kostprijs voor huisvesting, medische zorg, voeding, ... van al die inwijkelingen zou zodanig hoog zijn dat zaken als de pensionen, uitkeringen, kindergeld en alle andere sociale voorzieningen die we nu hebben niet meer betaalbaar zouden zijn voor de overheid. Dit is een simpele, onverbloemde en onbetwistbare waarheid. Onze sociale zekerheid staat al onder hoogspanning, de belastingsdruk op burgers en bedrijven is al absurd hoog. Het is niet omdat we een welvarend landje zijn dat onze financiële middelen onuitputbaar zijn. In de afgelopen jaren zijn er al heel wat bedrijven geweest die gewoon de deuren hebben gesloten en zijn verkast naar lage-loonlanden of zwaar afslanken. Als voorbeeld is de auto-industrie te noemen. Het één is onlosmakend met het ander verbonden. Te hoge belastingen voor bedrijven betekekend dat bedrijven hier niet meer zullen investeren of zullen vertrekken, dit brengt minder belastingsinkomsten met zich mee terwijl de uitgaven voor uitkeringen stijgen waardoor er minder geld voorradig is voor de gehele sociale zekerheid. Het blindelings opdrijven van uitkeringen zorgt ervoor dat de staat meer geld nodig heeft en meer schulden moet maken waardoor later de belastingen omhoog zullen gaan of deze moeten direct verhoogd worden. En een belastingsverhoging brengt met zich mee dat er minder bedrijven zullen investeren in België. Maar het betekend ook dat de burgers minder koopkrachtig worden wat slecht is voor de economie en uiteindelijk weer resulteert in minder belastingsinkomsten voor de staat... Enz... Enz... Enz...

                  NATUURLIJK moeten we mensen asiel verlenen die dat asiel hebben aangevraagd op humanitaire gronden. Maar het moet ook maar eens gaan ophouden dat wij ook alle economische asielzoekers met open armen zouden moeten ontvangen! Er moet nu eenmaal een grens zijn.

  SEC LEX DURA LEX

                                                         

  02-08-2007, 00:00 geschreven door BWM  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  26-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open brief aan het NV-A

  Beste Alfons,

   

  Bedankt voor uw aardige reactie op mijn eerste stukje. Aan uw Email-adres te zien bent u in een officiële hoedanigheid aan het N-VA verbonden. Vandaar dat ik even deze gelegenheid wil aangrijpen om mijn mening, eigenlijk de mening van Jan-met-de-pet of Piet-modaal, onder uw aandacht te brengen in de hoop dat ook meer van uw partij-genoten en mandatarissen dit via u te lezen kunnen krijgen. Deze gelegenheid zonder meer voorbij laten gaan zou voor iemand die de politieke ambitie heeft zich over vier jaar verkiesbaar te stellen nogal dom zijn...

  Toen ik voor het eerst te horen kreeg dat uw partij een coalitie zou vormen met het CD&V was ik eerlijk gezegd nogal verbaasd. Uw partij die toch erfgenaam is van de Volksunie samen in bed met de Roomsen? Het CD&V of CVP of hoe die partij in verleden ook genoemd mag zijn is nu niet eenmaal de grootste vriend geweest van Vlaanderen in het verleden. Maar ja de tijden veranderen, dit is inmiddels de eenentwintigste eeuw waarom zouden politieke bedgenoten hun aard niet kunnen veranderen. Inmiddels is de grote verkiezingsoverwinaar Leterme begonnen met de formatie van zijn gloednieuwe regering. Dat het water diep is tussen de partijen die willen gaan regeren mag wel duidelijk zijn. Wat echter van dag 1 ook duidelijk bleek is de negatieve zelfs boze en vijandige houding van de Waalse partijen op het MR na dan.

  Wat veel Vlamingen in het bijzonder opviel is natuurlijk de houding van de Waalse politici ten opzichte van BHV en de door de Vlaamse kiezer geëist communautaire hervormingen. Het communautaire debat is al stilletjes naar de achtergrond verdwenen alsof Leterme zich nu al wil indekken en het hele debat stilletjes wil laten vergeten voor weer maar eens vier jaar. BHV stuit op een hardnekkig jet van de toekomstige Waalse partners. En wat zijn de Vlaamse onderhandelaars weer makke lammetjes. Kunt u mij, kan iemand binnen de NV-A mij uitleggen in welk ander land ter wereld een uitspraak van een gerechtsorgaan politiek onderhandelbaar is? Als ik mij niet vergis is er een gerechtelijke uitspraak die stelt dat BHV gesplitst moet worden en dat zelfs de verkiezingen onwettelijk zijn indien dit niet zou zijn gebeurd. Maar ja, zoals op alles wordt er in België door de politici een oplossing gevonden of hebben ze al lang een oplossing om dit soort vervelende gerechtelijke uitspraken op voorhand te neutraliseren. Aangezien de uitslag van de verkiezingen door de politici goedgekeurd moet worden kunnen rechters warm en koud blazen tot ze blauw zien... Toch zou het wel eens leuk kunnen zijn om te zien wat er zou gebeuren indien de volgende verkiezingen inderdaad onwettelijk verklaard zouden worden.

   

  Zou deze toestand niet te vergelijken zijn met de situatie indien ik met mijn buurman in onmin zou leven over de grens van onze percelen en we een rechter uitspraak zouden laten doen. De rechter stelt mij in het gelijk MAAR om mijn RECHT te krijgen over wat officieel van mij is moet ik eerst gaan onderhandelen met de buur of sterker nog inmenging van de die buur op mijn eigendom dulden! Het spijt me maar als ik deze situatie in het buitenland moet gaan uitleggen dan verklaren ze ons Belgen zo zot als een draaideur. Maar de situatie is eigenlijk nog erger. Vlaanderen kan de splitsing van BHV krijgen maar dan zouden we in ruil een aantal Vlaamse gemeenten in de rand moeten overdragen aan het Brusselse gewest. Zijn we nu helemaal van God los of ben ik zo idioot dat ik dit niet snap? Kunt u mij, kan iemand binnen de NV-A mij uitleggen waar er ter wereld een land bestaat dat zonder slag of stoot een stuk van haar terotorium zou afstaan om te krijgen waar het in eerste instantie recht op heeft? In ieder ander land ter wereld en niet alleen in een bananenrepubliek zou een situatie als deze waarschijnlijk leiden tot een burgeroorlog...

  Beste Alfons voorgaande moet u natuurlijk niet zien als een persoonlijke aanval. Ik formuleer gewoon even de bedenkingen die ik als Vlaming heb op de gang van zaken bij de huidige regeringsformatie. Ik stelde deze vragen eigenlijk aan het NV-A want uw partij hoort toch in hart en nieren een Vlaamse partij te zijn en dus voor Vlaanderen en de Vlamingen te strijden in de politieke arena. Ik hoop natuurlijk dat alles niet zo’n vaart zal lopen. Ik vrees eigenlijk dat deze hele situatie weer op een typisch Belgische manier met een politieke sisser zal aflopen en de Vlamingen weer vier jaar op hun honger zullen blijven zitten...

  Verder hoop ik natuurlijk dat u en alle mandatarissen van het NV-A heel goed hebben nagedacht over het politieke huwelijk met CD&V. Want indien de donkere wolken die nu over de regeringsformatie hangen weer maar eens een koude douche zullen worden voor Vlaanderen en de Vlaming dan weet ik dat het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal zijn dat het NV-A bij de volgende verkiezingen niet afgestraft maar afgeslacht zal worden!

   

  O, ja en mocht mijn vrees en met mij die van vele Vlamingen bewaarheid worden dat onze politieke eisen weer maar eens verkwanseld zullen worden dan zal ik met zekerheid mijn duit in het zakje doen om een politieke afslachting van het NV-A te bewerkstelligen bij de volgende verkiezingen...

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  BWM

   

   

  Laters...

   

  26-07-2007, 00:00 geschreven door BWM  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  20-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WEES ALLEN WELGEKOMEN  Welkom,

   

  Ik heb nog nooit eerder een dagboek bijgehouden en nu begin ik met een weblog, tja het het verkeren...

   

  Waar ga ik het over hebben? Wel over politiek, cultuur, integratie, illegaliteit, criminaliteit, halve en complete onwaarheden, en nog heel wat meer. Wat hoop ik te bereiken? Dat een aantal onderwerpen die tegenwoordig „not-done“ zijn weer op de tafel komen en bespreekbaar gemaakt worden! Waarom nu? Omdat het net federale verkiezingen zijn geweest en we binnenkort dus een nieuwe regering zullen krijgen. Omdat ik over vier jaar wel eens de beginstukjes van deze blog opnieuw wil gaan lezen en een optelsommetje wil kunnen gaan maken van het aantal beloftes die niet zijn nagekomen of handig zijn vergeten...

   

  O, ja voor ik het vergeet, waarom Vlaanderen en niet België? Het is zeker niet zo dat ik een Vlamigant ben in hart en nieren. Ik sta tijdens de weekends niet met de Vlaamse leeuw te zwaaien en ik ben nog nooit naar het monument aan de IJzer geweest of op een bijeenkomst van het Vlaams Belang of eender welke andere Vlaams nationalistische vereniging. Ik erger me al een hele tijd aan het gemaakte van Vlaanderen. Aan het gedrag en uitspraken van Waalse politici. Ja de laatste tijd toch ook aan het soms stompzinnig gedrag en van zeer weinig respect getuigende gedrag van leden van ons Koningshuis. En geef toe met Flipke als kroonkurk hebben we het toch echt niet getroffen.Vlaanderen is een beetje ziek en kippesoep help hier niet...

   

  Ik ben geboren in West-Vlaanderen en opgegroeid in een klein dorpje in de buurt van Kortrijk. Op mijn zeventiende, alweer 20 jaar geleden, ging ik in het leger en sindsdien heb ik een aardig stukje van de wereld gezien. Acht jaar woonde ik in Nederland, heb in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. Opgegroeid in een zeer bescheiden arbeidersmilieu, later geld verdiend als slijk en het met bakken tegelijkertijd weer buiten gesmeten. Ik heb de hoogte van de internetbubbel meegemaakt en er zeer aardig aan verdiend maar ik heb ook zwart zaad gezien.

   

  Wat is het belangrijkste wat ik van die wilde rit heb geleerd? Mijn menig kunnen en mogen zeggen zonder het te moeten inkleden in een kado-verpakking. Dat en een petat-oorlog is zo ongeveer het enige waar ik Nederland echt dankbaar voor ben. Niet dat ik het er slecht heb gehad of dat ik een hekel heb aan Nederlanders, belange na niet. Ik ga er graag nog op korte vakanties en er zijn heel wat dingen die wij Vlamingen nog van hen kunnen leren. In Nederland is politiek-correct-zijn een middel om maatschappelijk ongewenst gedrag en uitspraken aan banden te leggen. MAAR je mag er je mening hebben en die mening ook vrijelijk uiten. Iets waar Voltaire vanuit zijn graf trots op kan zijn: "Meneer ik verafschuw uw mening maar ik zou me doodvechten voor uw recht om ze te kunnen uiten..." De politici en de media in Vlaanderen hebben dit instrument echter volledig misbruikt gedurende de laatste twee decennia. Een groot aantal onderwerpen zijn nu politiek-incorrect omdat politici en de media niemand maar dan ook niemand voor het hoofd wilden stoten. Iedere stem telt in een verkiezingsstrijd dus zeker geen rauwe mening ventileren over illegalen, buitenlanders, holebi’s, de Walen, punkers, en vrouwen-van-negentig-met-blauw-haar-die-een-bortsvergroting willen... Even voor alle duidelijkheid; Ik heb met geen enkele bevolkingsgroep een probleem dus voor diegenen die al klaar staan om te schieten Xenofobie is niet aan mij besteed! En om helemaal duidelijk te zijn; Ja met bepaalde individuen heb ik wel problemen!

   

  Alles moet de dag van vandaag zo politiek-correct zijn dat je in een politiek geladen gesprek continue op de toppen van je tenen moet lopen. Een uitspraak doen in de trant van: „ik vind dat er wel heel erg veel buitenlanders in onze gevangenissen zitten“ wordt onmiddellijk onthaald op misprijzen. Je loopt het risico, afhankelijk van het gezelschap, onmiddellijk een etiket opgeplakt te krijgen. Vlaams-Blokker, rassist, ouwe lul, etc. En al wat je met die uitspraak deed was een vaststaand feit aanhalen. Het is nu eenmaal een feit dat het percentage buitenlanders in onze gevangenissen buiten proportioneel is. Dit probleem gaan de heren en dames politici niet oplossen door het stil te zwijgen onder het mom van politiek-correct! Dit probleem kan enkel opgelost worden indien er iets structureels veranderd gaat worden aan de levensomstandigheden van deze bevolkingsgroep. Van de autochtone Belgen leeft meer dan 10% onder de armoedegrens. In vergelijking, personen van Turkse afkomst 59% en personen van Marokkaanse afkomst 55%! Iedere socioloog en criminoloog weet dat armoede en criminaliteit hand in hand gaan en dat blijft het zelfde of je nu een Vlaming bent of uit Timboektoe komt. Criminaliteit is niet cultuur gebonden, het is niet omdat je uit Rome komt dat je een heilig boontje bent.

   

  Behalve dit onnozel gedoe met politiek-correct te moeten zijn vandaag de dag, het politiek modder-gooien en de geniepige afspraken van de achter-kamertjes-politiek is er 1 iets wat me bijzonder hoog zit; Een Vlaming mag eigenlijk niet meer oprecht trots zijn op zijn afkomst en op Vlaanderen zonder het etiket opgeplakt te krijgen van Vlaams-nationalist, fascist, xenofoob of wat dan ook.Ik vind dat de politiek veel te ver is gegaan in haar utopie van een volkomen multi-culturele samenleving. Als ik als Vlaming niet meer mag zeggen, sterker nog als ik als Vlaming niet meer mag eisen dat de Vlaamse cultuur, normen en waarden voorrang moten krijgen en dat ik niet meer mag eisen dat iedereen die ten gast is in Vlaanderen onze cultuur, normen en waarden MOET respecteren, dan pas ik ervoor. Ik ben van mening dat Vlaanderen open moet staan voor iedereen ongeacht ras, nationaliteit, geloof, sexuele strekking of politieke overtuiging. MAAR TEGENOVER DIE GASTVRIJHEID VAN VLAANDEREN MOET ER WEL IETS STAAN EN DAT IS DAT IEDERE GAST IN VLAANDEREN ONZE CULTUUR? NORMEN, WAARDEN, WETTEN EN REGELS MOET RESPECTEREN!!!

   

  Maar genoeg als inleiding. Het eerste echte stukje wat ik hierna ga neerpennen zal over de mogelijkheid gaan om een Vlaamse politiek te bedrijven met de Vlaamse cultuur en normen hoog in het vaandel maar zonder dat er om dat te bereiken een andere bevolkingsgroep aangevallen of gediscrimineerd moet worden...

   

  later...

   

  20-07-2007, 16:55 geschreven door BWM  

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Gastenboek
 • 4xpzru
 • welkom
 • veel blogplezier

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Laatste commentaren
 • D'as nog eens de waarheid (piessens Alfons)
      op WEES ALLEN WELGEKOMEN

 • Over mijzelf
  Ik ben Benny, en gebruik soms ook wel de schuilnaam BWM.
  Ik ben een man en woon in Boortmeerbeek (België) en mijn beroep is Wel was Freelance Journalist.
  Ik ben geboren op 30/10/1969 en ben nu dus 49 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Lezen, muziek, film, zon-zee-strand.
  Ons arm Vlaanderen is een beetje ziek en kippesoep helpt hier niet...

  Blog als favoriet !

  Zoeken met Google  Zoeken in blog


  STUUR DEZE LINK GERUST NAAR IEDEREEN DIE EEN ANDER EN BETER VLAANDEREN WIL...


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!