Niel kan wel wat veiliger,denkt U niet?
Veilig verkeer belangt iedereen aan, Ook U en mij!
Met positieve, opbouwende kritiek en sociale creatieve voorstellen de veiligheid dienen. Persoonlijke aanvallen en kortzichtig eigenbelang horen hier niet thuis.
Inhoud blog
 • Het zijn de anderen, wij doen dat niet, echt waar….
 • Mobiliteit: beperken door te stimuleren
 • Onveiligheid - normenbesef - cultuur – onbegrip.
 • Al eens gekeken op deze blogs?
 • Over de inhoud: (van VeiligNiel)
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  05-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over “VeiligNiel”.
  VeiligNiel heeft tot doel met name de verkeersveiligheid in de Rupelgemeente te verbeteren. Niel heeft een zeer ernstig verkeersprobleem voortspruitend uit zijn structuur. Het is gelukkig niet zo dat er elke dag doden of zwaar gewonden te betreuren vallen, maar wel dat de leefbaarheid ,voornamelijk rond de verkeersaders, archie slecht is. Niel is ziek en de zieke plekken sterven af.
  Er is ook een ander gevoelen van onveiligheid en daar moeten we het ook over hebben. Geen onruststoker, wel zoeken naar pijnpunten en proberen voorstellen te formileren.
  Waarom Niel 2845 zo in de knoei geraakt is, verdient wat meer onderzoek. De zo bejubelde groei van Niel verhelpt het probleem niet, in tegendeel, die vergroot ze. Nu opnieuw uit die wantoestand geraken is een moeilijke opdracht, een opdracht waar inzicht, moed, visie en natuurlijk veel middelen voor nodig zullen zijn. De plaatselijke politici bewijzen niet dat zij alleen tegen zulke opdracht opgewassen zijn. Daarom wil VeiligNiel een handje toesteken.

  05-06-2008, 00:00 geschreven door Walter
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over “Denker”.
  Denker of denktank, het maakt niet uit. Denker meent de gedachten van tal van inwoners samen te vatten geeft er dan een kritische noot aan. Denker wil aanzetten tot denken, tot dialoog, tot discussie. Denker hoopt de bevolking te doen inzien dat zij haar stem bij de verkiezing van haar mandatarissen zeer overwogen moet geven. Dat alleen de allerbesten die stem waard zijn.
  Dus toch politiek? Inderdaad. De gemeenschap en ons privaat leven wordt tot in de verste uithoeken door politiek geleid en bepaald. Naast VeiligNiel zal er ookPolitiekNiel en LevendNiel van zich laten horen. De toekomst zal uitmaken welke rol wij verder gaan spelen.
  Waarom niet onmiddellijk open en bloot? Omdat deze bescheiden denktank geen politici herbergt als dusdanig. Het gezicht en de bekendheid doen minder ter zake. Het gedachtegoed is van belang. Het gaat dus niet om aanzien, of macht, of geld. Door nu reeds namen te citeren, geven wij al diegenen die niet bereid zijn tot denken, tot dialoog, tot discussie de kans persoonlijke aanvallen uit te voeren, en de aandacht van de echte problemen af te wenden. Daarom wordt dit Blog gebruikt zoals een boek, zoals studiemateriaal, zoals zovele media-informatie waar het om de informatie gaat. In een later stadium kan het uitwisselen van meningen die de moeite waard zijn graag overwogen worden.

  05-06-2008, 23:25 geschreven door Walter
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de inhoud: (van VeiligNiel)
  Dat er in Niel een nieuwe wind waait zal de wakkere dorpeling wel niet ontgaan zijn. Geen nieuwe politieke wind maar wel een frisse, vaak kritische wind vanuit de bevolking. Het medium internet wordt / werd daarbij ingezet naast een reeks drukwerken en zelfs een aantal prachtige borden. Uit de boodschap die de mensen van SOS-Gemeentehuis-ver(Niel)d brengen blijkt hun bezorgdheid en liefde voor hun streek. Zulke stroming mag en zal niet verzanden. Denker herneemt dan ook hier een aantal publicaties over te nemen, al dan niet aangepast. Zoals reeds gezegd, het gaat niet over het gezicht, wel over de gedachte. Voor politici ligt dat vaak wat anders, zij moeten gekend zijn.
  Daar moeten we wellicht wel eens over nadenken. Bekendheid of inhoud?

  05-06-2008, 23:25 geschreven door Walter
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al eens gekeken op deze blogs?
  <4> www.bloggen.be/politiekniel

  <4> www.bloggen.be/leefniel  05-06-2008, 23:27 geschreven door Walter
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onveiligheid - normenbesef - cultuur – onbegrip.
  Volgende tekst dateert uit 2005, Is hij voorbijgestreefd?
  Ondanks de enorme verwezenlijkingen op allerlei gebied hoor je niets dan zagen en jammeren zodra je op straat komt en je even met iemand durft een praatje te maken. Kort samengevat: wij de autochtonen worden bedreigd, overrompeld, bestolen en achteruit gesteld door de allochtonen. Wij autochtonen zijn wel niet allemaal heiligen maar de allochtonen zijn allemaal slecht. Deze wetenschap vergaart men uit de media, uit verhalen van be- en onbekenden. Aan de echtheid wordt niet getwijfeld en de toehoorder doet er best aan alleszins te beamen.
  Ik doe en oproep aan de vorsers om na te gaan welke groep allochtonen welke overlast bezorgen. Ik veronderstel dat van de ouderen geen bedreiging uitgaat. Waarschijnlijk wel onbegrip. Hoe zou het anders kunnen ? Wat weten wij over hen?
  Ik beweer niet dat een autochtoon op het ogenblik dat naast hem een allochtoon komt wonen hij een cursus vreemde taal en cultuur moet gaan volgen. Van de allochtoon verwacht ik dat wel, hoewel wij ons daar nog nooit en nergens ook maar iets van aangetrokken hebben. Wie rijk is, is machtig en heeft altijd gelijk. De rijke diamantair uit India wordt niet als storende vreemdeling ervaren.
  Ik vraag diezelfde vorsers te willen onderzoeken welke autochtonen een al dan niet behoorlijk boterhammetje aan de allochtonen verdienen en zich om de problemen niet bekommeren of meer nog, van de problemen leven.
  Ik zie geen andere oplossing dan dat elke allochtoon die zich hier voor langere (?) tijd wil vestigen met of zonder goesting met onze taal en onze gewoonten en onze moraal vertrouwd gemaakt worden en hier zo leven dat de redelijke autochtonen geen reden hebben om door het onbekende bedreigd te worden.
  De overheid zal onmiddellijk zeer grote inspanningen moeten leveren en vragen van iedereen willen we niet afstevenen op grote sociale problemen. Wir haben es nicht gewusst. Het is tien na twaalf. Elke mens leeft volgens mij maar éénmaal en wij kunnen niet allemaal in een grote villa in het laatste bosje van ons landje toevlucht zoeken en doen of het ons niet aangaat.
  Als jongere allochtonen vaak, erg vaak negatief, zelfs erg negatief opvallen dan twijfel ik er niet aan dat zij het duidelijke bewijs zijn wat het betekent geen normenbesef te hebben, zeker wat het nieuwe land aangaat. Zij mogen ons niet verdrijven of uitroeien of tot slaaf maken zoals vroeger de blanke man dat gewoon was.
  Op dit ogenblik moet er een uiterst streng beleid gevoerd worden dat tot doel heeft zichzelf overbodig te maken. De opvoeding van allochtonen en autochtonen loopt over generaties en zoals gezegd wij leven vandaag en slechts eenmaal, er is geen tijd te verknoeien met klotenproblemen. Spijbelen is uit den boze. Alcohol, drugs, raket,bedreiging, handtassenroof,winkeldiefstallen, vervuilen, lawaaioverlast gedaan daarmee! Wie jong is moet leren, sporten gezond leven gezond en positief ontspannen, terug positief leren zijn, beleefdheid hoog in het vaandel schrijven. Voor de volwassenen en ik zie geen verschillende groepen is er geen pardon. Een huisjesmelker is een crimineel. Wie de jongeren op het verkeerde spoor zet is een crimineel. Wie jongeren niet helpt om zich nuttig, positief, eervol te ontwikkelen is ook een crimineel.
  Politici als je zulke uitdagingen niet aankunt, ruim baan voor betere, er is geen tijd over.

  05-06-2008, 23:28 geschreven door Walter
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mobiliteit: beperken door te stimuleren
  Ook deze tekst dateert van 2005, en wat zien wij vandaag?
  Een deel van onze mobiliteit trachten wij te regelen op een individuele manier, met de auto. Die auto veroorzaakt onder meer enkele grote problemen.
  Aantasting van ons leefmilieu, verspilling van grond (oppervlakte) en grondstof en kost steeds meer.
  Sedert de uitvinding van de auto hebben de overheden alles gedaan om de ongebreidelde groei van de auto geen stokken in de wielen te steken.
  Vandaag stellen we vast dat de overheden zich als rovers in het woud op dat overvloedige wild storten. Incoherentie, tegenstrijdigheid en oneerlijkheid springen in het oog.
  Wat willen wij? Op dit ogenblik de auto uitschakelen is onmogelijk. Het gebruik beperken is mogelijk. Het gebruik beperken door de niet-kapitaalkrachtigen voor een onoverkomelijke financiële hindernis te plaatsen is mogelijk en wij zijn er zeer sterk naar op weg. Brandstof voor voeding, voor gezondheid ... De geschiedenis zal oordelen.
  Vermits de problemen niet stoppen aan de grens, dringen zich grootschalige maatregelen voor. Het systeem van de belastingen op de aankoop is oneerlijk, en opent wegen naar grootschalig bedrog. Dus afschaffen.
  Voertuigen die uitsluitend alleen gebruikt worden als LUXE en geen enkel ander nut hebben behouden natuurlijk de luxetaks op vervuilende toestellen.
  Voor elk voertuig dat een gerechtigde* aanschaft, bekomt men het recht (bonnen) om een redelijk aantal kilometers met een normaal voertuig te rijden tegen een normale ,redelijke prijs. Wie meer nodig heeft koopt dure brandstof. Eenvoudig , zonder uitzonderingen.
  Het individu regelt zelf zijn leven, plant het zelf.
  Als daarnaast een openbaar vervoer alla Stevaert komt, dat nog beter loopt, moet men niet twijfelen aan het resultaat. Het gezonde verstand zal de mensen de voor hen betere beslissing laten nemen. Dit geldt natuurlijk ook voor bedrijven, voor diensten enz....ook voor Europarlementariërs en anderen. (Geen uitzonderingen!!!)
  Daarnaast moeten wij tegelijk het hokjes-denken verlaten. Wij hebben zoveel geld, zoveel lucht, zoveel tijd en daar moeten wij het mee doen. De technische hulpmiddelen die we vandaag reeds hebben zouden reeds enorm veel kunnen oplossen en het leven van de gemeenschappen werkelijk verbeteren.
  Heilige huisjes dienen om afgebroken te worden willen we niet stikken in de kortzichtigheid van vroeger.
   *gerechtigde: Hoeveel auto’s per individu, op welke leeftijd, per familie, dit zal een veranderlijke zijn die zich aan de evolutie aanpast. *gerechtigde; vervuilende en minder vervuilende of niet vervuilende voertuigen vallen niet onder dezelfde noemer.

  05-06-2008, 23:30 geschreven door Walter
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zijn de anderen, wij doen dat niet, echt waar….
  De anderen rijden te snel. De anderen doen stommiteiten. De anderen zijn onverantwoordelijk. Dat is gemakkelijk voor ons. Zo blijven wij zelf buiten schot.
  Bij die anderen voegen wij ineens ook alles wat we als overheid bestempelen. Door de overheid met alle schuld te overladen pleiten wij onszelf grotendeels vrij en worden wij zelfs slachtoffer.
  Laten wij een beetje eerlijker en vooral moediger zijn en ons even bezinnen over de verantwoordelijkheid die we met zijn allen in een met de dag groeiend probleem hebben.
  De overheid heeft natuurlijk een doorslaggevende verantwoordelijkheid, dat kan niemand loochenen maar die overheid is er bij de gratie van de kiezer, en dat zijn U en Ik.
  De evolutie in de geschiedenis heeft situaties doen ontstaan waarmee we nu tegen heug en meug moeten kampen. In hoeverre zijn onze voorgangers "schuld" aan een grondig verknoeide boel?
  Wat verwacht een plaatselijke bevolking? Is die wens algemeen of spelen er verborgen motieven in de klachten en wensen?
  Klagen is gemakkelijk zeggen zij die niet durven klagen, naar verbeteringen, oplossingen zoeken is moeilijk en wordt vaak niet in dank afgenomen. Liever dan zich bezig te houden met scheve toestanden onderzoekt men waarom wie wat durft beweren. Men doet dan vaak alles om voorstellen belachelijk te maken en als niet te realiseren voor te stellen. De poging om te "helpen" wordt als een aanval op de gevestigde macht aangevoeld.
  Wel, diegenen die zo denken, die geen kritiek verdragen, die geen opbouwende fantasie bezitten, die zich krampachtig vastklemmen aan hun beperkingen, aan het bestaande die moeten heel, heel veel leren.

  05-06-2008, 23:31 geschreven door Walter
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 02/06-08/06 2008
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Ga daar ook eens kijken, ik ken ze....
 • bloggen.be
 • Mijn visie over poltiek in Vlaanderen en elders.
 • Wat ik over de politiek in Niel vind.
 • Wat ik over de veiligheid in Niel vind.
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!