De Statievrienden
geschiedenis van stationswijk van Waregem
Met de Statievrienden willen we de geschiedenis van de Statiewijk in Waregem in kaart brengen. We doen hierbij een oproep om ons hierbij te helpen. Uw informatie, foto's en anekdoten zijn welkom...
01-08-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PRIVACYVERKLARING ERFGOEDVERENIGING DE STATIEVRIENDEN
Klik op de afbeelding om de link te volgen De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt.
Hierbij onze verklaring :

DE STATIEVRIENDEN hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan uw privacy, die door ons wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DE STATIEVRIENDEN houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Dit brengt mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

DE STATIEVRIENDEN zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: <:p> DE STATIEVRIENDEN (met vermelding adres Wortegemseweg, mailadres, tel. )
Er volgt hierna een uitgebreide verklaring over het gebruik van persoonsgegevens door de Statievrienden... (ondertekend door de bestuursleden op 18 juli 2018)

01-08-2018 om 18:44 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PRIVACYVERKLARING ERFGOEDVERENIGING DE STATIEVRIENDEN (inhoud)
Klik op de afbeelding om de link te volgen Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door DE STATIEVRIENDEN verwerkt met het oog op de uitvoering van onze missie die als volgt luidt:

Het uitwerken van diverse activiteiten waardoor het ruime publiek ‘aan den lijve’ kan kennismaken met de rijke historiek van de groot-Waregemse stationswijken. Dat kan een historische expo zijn met foto’s en filmbeelden over de Stationswijken (juni 2016 en juni 2018), het uitwerken van wandel- en fietsroutes in de buurt of het jaarlijks publiceren van artikels in de jaarboeken van De Gaverstreke en/of een boek met getuigenissen. We beschikken ook over diverse powerpointvoorstellingen met dia’s die ons door de inwoners van de Stationswijk en door de bestuursleden werden bezorgd. De Statievrienden staan open voor iedereen met ‘een hart voor de historiek en de erfgoedgedachte’. Maandelijks vindt een vergadering plaats van de bestuursploeg om de evolutie van de werking te evalueren.

Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:
* opdat u zou kunnen deelnemen aan de activiteiten van DE STATIEVRIENDEN
* opdat wij u uitnodigingen en publicaties zouden kunnen versturen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: persoonlijke identiteitsgegevens (voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres, foto)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Er kunnen foto- of camerabeelden worden genomen als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van de promotie en communicatieve werking van DE STATIEVRIENDEN verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

De verwerking van de persoonsgegevens door DE STATIEVRIENDEN gebeurt op basis van volgende wettelijke basis:
• om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming
• voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DE STATIEVRIENDEN waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen
• in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan op elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden
• in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met het oog op het bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor ‘het algemeen belang’

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo hebben we een samenwerking met een derde partij voor
- het bewaren van ons archiefmateriaal (stadsarchief Waregem)
- het publiceren van onze bijdragen (jaarboek van Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. De Statievrienden spelen geenszins informatie door aan commerciële ‘spelers’ op de markt. <:br> Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
DE STATIEVRIENDEN bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan vijf jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens DE STATIEVRIENDEN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan;
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Vooraan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
DE STATIEVRIENDEN kunnen hun privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op de blog van De Statievrienden: www.bloggen.be/statievrienden

Gedaan te Waregem, 18.7.2018
Handtekeningen bestuursleden:

01-08-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
26-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijzen overhandigd aan prijswinnaars zoektochten
De Statievrienden hebben de prijswinnaars van de wandel- en fietszoektocht tijdens hun driedaagse in soba  uitgenodigd naar de bib voor de uitreiking van hun prijzen.  Op de foto ontbreken nog vijf prijswinnaars. Aan allen proficiat. De winnaars werden al bekendgemaakt in een vorige bijdrage.

26-06-2018 om 18:54 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.43e Bilkhagefeesten
Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de Bilkhage en Aanpalende wordt de vakantie traditioneel ingezet met de Bilkhagefeesten, die dit jaar al aan hun 43e editie zijn. Zarerdag 30 juni, zondag 1 juli en maandag 2 juli presenteert het comité opnieuw een hele reeks activiteiten, die de wijkbewoners samenbrengt en gelegenheid biedt om te feesten. We sluiten ons met de Statiefeesten, waarvan het werkterrein ook grotendeels op de Bilkhage en Aanpalende gelegen is, aan bij deze feesten.

Het zwaartepunt ligt op zaterdag. Er wordt begonnen met de ondertussen 7e editie van de ruilbeurs voor champagnecapsules. Deze ruilbeurs wordt stilaan een naam in champagne- middens waardoor de organisatoren zich toch wel verplicht voelen ook dit jaar een nieuwe capsule op de markt te brengen. Twee jaar geleden zorgde de Mechelse herder Indy samen met zijn baasje Thierry Van Der Beken voor een half uurtje topsport. De gehoorzaamheidsdemonstratie die hij toen bracht, deed vele monden open vallen. Eén hond die zijn kunnen toont, was al prachtig maar dit jaar demonstreert de club van Indy,Kyros Club Heule, hoe zo een training nu eigenlijk verloopt. Ze willen hiermee aantonen dat een hond niet van de ene dag op de andere wordt omgevormd tot een klassehond van dergelijk niveau maar dat er daar heel veel uren training aan vooraf gaan. Het spreekt vanzelf dat het vooral de meest spectaculaire oefeningen zullen zijn die vertoond worden. Dus zeker de moeite om af te komen.

Nu de mensen er toch al zijn moeten ze natuurlijk niet vertrekken na deze demonstratie want daarna begint de11e Kermis op 't Pleintje, een heleboel leuke spelletjes voor jong en oud waarbij behendigheid, geluk en een stralende glimlach de 3 voornaamste vereisten zijn. Om dan met een pintje in de hand over de zopas geleverde prestatie na te praten. Dat alles vergezeld door de prachtige muziek van accordeonvirtuoze Rita. Tussen de spelletjes en de muziek door kan je je laten portrettekenen alsof je op Montmartre in Parijs bent. En daarmee bedoel ik niet dat je zal worden aangesproken door zogenaamde artiesten die je daarna zoveel mogelijk geld proberen af te troggelen. Neen, het zijn de mensen Sob'Art, de kunstkring die zijn thuishaven heeft in het Soba, die eens te meer zullen bewijzen hoe goed ze wel zijn en gratis en voor niks de toeschouwers die dat wensen zullen portretteren.

Wie we ook bijzonder graag verwelkomen, zijn de vinkenliefhebbers. Dit jaar dus op zaterdag vanaf 17 u mogen de vinken in de Goedendagdreef hun gang gaan, rond 18.30u.volgt dan de beloning, althans voor hun baasje. Op zaterdagavond keren we terug naar de roots van de Bilkhagefeesten: een buurtfeest. Zo dikwijls werd al gevraagd wanneer er nog eens een kaartje kan worden gelegd met de buren. Of dat er uno of rummibub kan worden gespeeld. En ongetwijfeld beschikken er wijkbewoners over een fantastisch gezelschapsspel dat ze graag aan anderen willen aanleren. Welnu, dat kan allemaal op de zaterdagavond van de Bilkhagefeesten.

Zondagmorgen starten ze traditioneel met de Heilige Mis in de Kapel van de Sint-Petrusschool. Deze mis zal worden opgeluisterd door het koor IC Singhe dat tijdens de stationsfeesten in het SOBA eens te meer heeft aangetoond hoe veelzijdig ze wel zijn. Het aperitief is de aanloop naar Soba’s feestmaal, traditioneel een hoogtepunt van de feesten. Maar niet al te veel eten want er moet in de namiddag nog flink gefiets-zoektocht worden. Deze gezinsvriendelijke fietszoektocht wordt volgens de organisatoren een ideale gelegenheid om de vele verborgen plekjes van Waregem en omgeving te ontdekken. De prijsuitreiking ervan, met afzonderlijke prijzen voor de jonge deelnemers, is zowel voor de deelnemers als voor de bestuursleden meteen een rustige uitloper van een lastige zondag.

Voor sommige senioren uit de wijk zijn die drukke dagen misschien te veel geworden. Geen probleem, op de veel rustiger maandagnamiddag zijn zij welkom op de koffietafel, ondertussen genietend van een totaal onverwacht maar niet minder mooi muzikaal optreden. Bilkhagenaar, Statiewijkbewoner, Waregemnaar, iedereen is welkom op de 43e Bilkhagefeesten op 30 juni en 1 en2 in en rond het SOBA op De Bilkhage.

Bijkomende informatie over de feesten kun je altijd bekomen op www.bilkhage.be

24-06-2018 om 10:53 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijswinnaars van onze zoektochten tijdens Driedaagse
Op onze vergadering hebben we beslist 18 prijzen ter beschikking te stellen voor de deelnemers aan de wandel- en fietszoektocht. In verhouding met het aantal deelnemers zijn er 13 prijswinnaars bij de wandelzoektocht en 5 bij de fietszoektocht. Prijzen zijn twee geschenkenbons van 50 € voor Del-Sport voor de eerstgerangschikten bij beide zoektochten, 9 Waregembons van 10 € en 7 vouchers voor een toegangsticket voor een volwassene in treinmuseum Train World. Voor de wandelzoektocht hebben we de winnaar van de eerste prijs en de volgorde moeten bepalen door lottrekking uit de deelnemers met juiste antwoorden. De prijswinnaars worden verwittigd over de prijsuitreiking.

Fietszoektocht : 5 prijswinnaars
1. Dirk Demeulemeester
2. Lutgarde Tjoen
2. Ignace Fraeye
4 Jennifer Feys
4. Kris Vanquickenborne

Wandelzoektocht : 13 winnaars
1. Rune Vancoppenolle
2. Jo Desmet
2. Lotte Vancoppenolle
2. Manette Nolf
2. Nele Van Thuyne
2. Tom Vancoppenolle
2. Ine Vacquier
8. Elke Dumon
8. Yuna Desmet
10. Brigitte Van Thuyne
10. Christine Folens
10. Clarisse Decocker
13. Tibe Desmet

20-06-2018 om 00:38 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
12-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwoorden Wandelzoektocht
Klik op de afbeelding om de link te volgen Zaterdag- en zondagnamiddag hadden de Statievrienden voor u een wandelzoektocht over een afstand van ongeveer 6,5 km door de Statiewijk. Met start aan het wijkcentrum SOBA ging het parcours via het speelplein en een groene gordel langs de Lavendellaan, Baanstknokstraat, Roger Vansteenbruggestraat, Ter Elststraat, Vandewoestijnestraat, Boulezlaan, Felix DeRuyckstraat, Armand Derorestraat, fietsknooppunt 67 richting knooppunt 47 langs fietssnelweg F 7 tot Slekkeput aan Werkplus/volkstuinen, Aquafin, Gaverbeekfietsroute volgen tot Koestraat, oude spoorwegberm, langs geboortebos, uitrit parking ziekenhuis, stationsgebouw Sint-Eloois-Vijve, Vijfseweg, Borluutstraat, Guldensporenlaan, Guldensporenlaan, Goedendagdreef, Bilkhagelaan, Hazelaarlaan, Bremlaan en wandelpad tot aan speelplein naar SOBA.
We danken Bernard Vandenbussche voor de opmaak van de zoektochten!

Antwoorden zoekvragen wandelzoektocht :


Vraag 1: in welk jaar werd deze straat (Lavendellaan) aangelegd?
Antwoord: 1971
Vraag 2: wie woonde en werkte kort na de Eerste Wereldoorlog in het Rozenhuis (Ter Elststraat 4)?
Antwoord: Gustave Vandewoestijne
Vraag 3: Bij fietsknooppunt 67 loopt het fietspad richting knooppunt 47. Welke spoorlijn lag hier vroeger (tussen welke gemeenten)?
Antwoord: spoorlijn Anzegem- Ingelmunster (spoorlijn 66 A)
Vraag 4: Wat is de naam van het nieuwe volkstuinpark (aan de linkerkant)?
Antwoord: rebus Het Slekkepark
Vraag 5: werd bijgevoegde foto genomen op de rechter- of linkeroever van de Gaverbeek?
Antwoord: linkeroever (de Gaverbeek loopt hier verder naar links, richting Leie)
Vraag 6: geef de benaming van de gracht (rechts naast het wandelpad)
Antwoord: Slekkeputsloot
Vraag 7: Geef de naam van dit geboortebos.
Antwoord: Valleimozaïek
Vraag 8: liggen deze spoorstaven aan de voorkant of aan de achterkant van dit gerenoveerde station?
Antwoord: aan de achterkant
Vraag 9: in welke straat/straten werden hier in de jaren 60 van de vorige eeuw door de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom woningen gebouwd?
Antwoord: Bilkhagelaan, Hazelaarlaan, Bremlaan en Eikenlaan
Vraag 10 : wat is de betekenis van de letters B en A in het letterwoord SOBA Bilkhage?
Antwoord: Bilkhage + Aanpalende
We danken de deelnemers voor deelname. 9 deelnemers konden alle vragen juist beantwoorden. De prijswinnaars worden binnenkort bekendgemaakt.

12-06-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwoorden Fietszoektocht
Klik op de afbeelding om de link te volgen Zaterdag- en zondagnamiddag kon u deelnemen aan de fietszoektocht van de Statievrienden over een afstand van ongeveer 12,5 km door de Statiewijk. Met start aan het wijkcentrum SOBA ging het parcours langs de Lavendellaan, Baanstknokstraat, Boulezlaan, Felix DeRuyckstraat, Armand DeRorestraat, Roger Vansteenbruggestraat, fietsknooppunt 47 (oude spoorlijn 66 A), Weverstraat, Marcel Couckestraat, Zeswegenstraaat, Westerlaan, Muizelstraat, Olmstraat, Hoge Kave, Nieuwe Olm, Stationsstraat, Putmanstraat, Jan Bouckaertstraat, Blekerijstraat, Ververijstraat, Wollestraat, Jutestraat, brug Gaverbeek, Meiweg, Oosterlaan, Zultseweg, Drogenboomstraat, Zulte, Meersstraat, Koestraat, Oude spoorwegbedding, treinwagon Natuurpunt, donderbrug, Slekkeput, fietspad langs spoorlijn Gent-Kortrijk, Werkplus, Volkstuinpark, Transvaal-Windhoek, Vijfseweg, Ter Elststraat, Roger Vansteenbruggestraat, Vijfseweg, Ziekenhuis, geboortebos, uitrit parking ziekenhuis, stationsgebouw Sint-Eloois-Vijve, Vijfseweg, Borluutstraat, Guldensporenlaan, Bilkhagelaan, Hazelaarlaan, Bremlaan, Eikenlaan, trage weg richting SOBA.

Oplossingen :

Vraag 1: wat was er hier (in de Marcel Couckestraat) vroeger gevestigd?
Antwoord: Tissage St. Hubert
Vraag 2: Waarom kreeg deze wijk ‘Hoge Kave’ als straatnaam? Wat was de oorspronkelijke functie van deze site?
Antwoord: elektriciteitscentrale (openbare verlichting, Libbrecht-Lebbe-Gernay, omstreeks 1893)
Vraag 3: Hier kwamen 7 burgerslachtoffers om bij een bombardement. In welk jaar en in welk bedrijf?
Antwoord: 1943 – Gernay (notabene: 75 jaar geleden, straks herdenking op 12 juli 2018)
Vraag 4: (foto vanop het brugje) Verderop staat langs de Gaverbeek en naast de spoorlijn Gent-Kortrijk een hoeve: geef de naam van deze hoeve?
Antwoord: Goed te Messem, Goed Ter Bauwede,’t Waterhof, ’t Hof Verhelst of Verhelsties Hof of Farmco
Vraag 5: Naast de Oosterlaan liggen twee 'ventwegen', de Wiedouw- en de Wijmeriestraat. Waarom koos de straatnamencommissie deze straatnamen in deze buurt? (geef een antwoord met minstens 2 woorden)
Antwoord: wissen/wijmen/biezen/riet, meersen
Vraag 6: geef naam en voornaam van minstens 3 renners, bij de zitbank in de Slekkeput(straat)
Antwoord: keuze tussen Lucien Demunster, Armand Desmet, André Defoort en Briek Schotte
Vraag 7: wat is de naam van dit volkstuinpark?
Antwoord: rebus  Het Slekkepark
Vraag 8: Wie woonde en werkte vóór de Eerste Wereldoorlog in het Rozenhuis (Ter Elststraat 4)?
Antwoord: Modest Huys
Vraag 9 : naast de uitrit, net voorbij de slagboom, ligt rechts een nieuw geboortebos. Geef de naam van dit bos.
Antwoord: Valleimozaïek
Vraag 10 : Tussen het baanwachtershuisje (links) en het vroegere stationsgebouw van Vive St.Eloi liggen (rechts van het fietspad) spoorstaven in het wegdek. Geef de spoorwijdte, uitgedrukt in millimeter.
Antwoord: 1.435 millimeter (tolerantie tussen 1.430 mm en 1470 mm)
Vraag 11: in welke straat/straten werden hier in de jaren 60 van de vorige eeuw door de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom woningen gebouwd?
Antwoord: Bilkhagelaan, Hazelaarlaan, Bremlaan en Eikenlaan
Vraag 12: betekenis van de letter A in het letterwoord SOBA Bilkhage?
Antwoord: Aanpalende

12-06-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driedaagse herdenkt verlies stijlvol station in 1918
We danken Karen Verhulst voor haar bijdrage in Het Nieuwsblad van vrijdag 8 juni n.a.v. als aankondiging van onze driedaagse expo in het Stedelijk Ontmoetingscentrum De Bilkhage en Aanpalende (SOBA), Lavendellaan 31 te Waregem. 

10-06-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden in KW - Het Wekelijks Nieuws
We danken ook Jan Decock voor zijn bijdragen in KW - Het Wekelijks Nieuws van vrijdag 8 juni 2018.
  

09-06-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grensnieuws over driedaagse Statievrienden
We danken Filip voor zijn mooie bijdrage als aankondiging van onze driedaagse in zijn internetkrant Grensnieuws

 

07-06-2018 om 14:05 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.100 jaar na meest dramatische Waregemse gebeurtenis
De bevrijding van Waregem honderd jaar geleden in 1918 gebeurde niet zonder littekens. Oorlogsgeweld legde hele straten in puin en tientallen burgers kwamen om in de ingestorte en uitgebrande huizen. Ingrijpend was de vernieling op 21 oktober 1918 van het Waregemse stationsgebouw, amper enkele weken voor de Wapenstilstand. Het was decoratief een pareltje, Waregem waardig, gebouwd in 1887 met mooie kleurcontrasten met grijze natuurstenen plinten, rode en gele bakstenen, getoogde muuropeningen, voluutachtige kraagstenen, arduinen dekstenen en muurvlechtingen met gele baksteen.

Stationschef Charles-Léon De Bremaecker, die tijdens de Goote Oorlog werd opgepakt en drie jaar gevangengezet in Duitse gevangeniskampen, moest bij zijn terugkomst met lede ogen aanzien hoe ‘zijn’ station tot puin werd herschapen. Honderd jaar nadien willen de Statievrienden hieraan herinneren met een driedaagse expo op 8-10 juni in het wijkcentrum Soba op de Bilkhage, Lavendellaan 31 te Waregem.De Duitse bezetter hadden in Waregem hun stek in het stationsgebouw en toen ze Waregem ijlings moesten ontvluchten hebben ze de tactiek van de verschroeide aarde toegepast en het station met spoorweg gedynamiteerd. De spoorweg speelde een strategische rol tijdens de oorlog. Behalve het station en de kerk werden nog een honderdtal woningen zwaar getroffen onder de beschietingen tijdens de bevrijding van Waregem. Het mooie stationsgebouw had slechts een 30-tal jaren standgehouden. Een positieve ontwikkeling tijdens de Eerste Wereldoorlog was wel de belangrijke uitbreiding van het goederenstation.

Om te herinneren aan de ‘historische littekens’ van honderd jaar geleden en ze enigszins te verzachten, lieten De Statievrienden het prachtige Waregemse station ‘anno 1888’ nu op schaal herbouwen. Vader en zoon Kürt en Kenny Dhaene brachten dit ‘lego-monnikenwerk’ met ruim 10.000 legoblokjes tot een goed einde. Van dezelfde lego-artiesten is ook het stationsgebouw van Sint-Eloois-Vijve present en rijdt op zaterdag en zondag een legogtrein tussen beide lego-stations. Ook het station van Desselgem is in maquette van wijlen Leon Verstichele te bewonderen. De erfgoedvereniging laten het brede publiek graag mee genieten tijdens hun expositie, die onder meer ook de vijftig mooiste foto’s van de Statiewijk toont en hun eremuur van 'cheminots'. Verder zijn er diverse infomomenten, een spelavond voor trio’s op zaterdagavond en een aangename fiets- (12 km) of wandeltocht (6 km) voor het gezin op 9 en 10 juni. Op zondag organiseren ze een rit met de ‘paardentram’ langs tien historische plekjes. Er zijn ook diverse infomomenten met PPT rond de figuur van chef De Bremaecker en de 120 herbergen die op de Statiewijk ooit furore maakten.06-06-2018 om 15:55 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
05-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driedaagse in media
We danken het magazine  blits voor hun aandacht voor onze driedaags evenement van volgend weekend in wijkcentrum soba op de Bilkhage.

05-06-2018 om 19:11 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden op Vrijetijdsmarkt
Gisterennamiddag kregen we heel wat bijval met onze stand van de Statievrienden op de Vrijetijdsmarkt. Dank zij de samenwerking van cultuur, sport en jeugd werd de verkeersvrije boulevard van de piramide op de esplanade tot aan de bibliotheek aan het boekenplein een oase voor al wat Waregem aan cultuur, sport en vrije tijd te bieden heeft. 60 Waregemse verenigingen en organisaties pakten uit met demonstraties op vijf podia, workshops, animaties en infostanden. Speciale attracties zoals de Koninklijk Steltlopers van Merchtem, Tir Canard, Theater Savooi en FroeFroe zorgden voor bijkomende aniamatie. Dank zij de inzet van velen werd de Vrijetijdsmarkt een groot succes en is dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar.

Trekpleister van onze stand nr. 38 was de lego-maquette van het station van Sint-Eloois-Vijve, een creatie van Kurt en Kenny Dhaene. Van dezelfde lego-bouwers hadden we ook de kapel van de Amerikaanse begraafplaats van gesneuvelden uit WO I. Wereldoorlog I was ook prominent aanwezig bij de vraagstelling binnen het Vlieg-je-meeparcours voor de kinderen. We toonden op foto’s van het Waregems station anno 1900 en dezelfde plaats na 21 oktober 1918, wanneer de Duitsers het station en de spoorweg eerst nog hebben gedynamiteerd vooraleer te vluchten richting Oudenaarde. Andere vraag ging over de datum van de inhuldiging van de spoorlijn Gent-Kortrijk, wanneer de eerste trein voorbijkwam in Waregem. Op de medaille staat 22 – 7 bre – 1839. Een addertje onder het gras was hierbij het cijfer 7 (sept-embre) voor de maand, waarmee we de kinderen een eerste stap leerden zetten naar ontcijferen van archiefgegevens. We hebben toch een 50-tal kinderen kunnen blij maken met een gaatje in hun parcourskaart.

Het in 1918 vernietigde station blijft ook de link met onze driedaagse van volgend weekeind. We lieten dit prachtige station nabouwen door onze lego-artiesten Kurt en Kenny Dhaene en het komt in primeur op onze driedaagse tentoonstelling. Voor de gelegenheid gaat ook het lego-treintje, dat nu nog stilstond voor het station van Sint-Eloois-Vijve, de spoorverbinding maken tussen Sint-Eloois-Vijve en Waregem. De kinderen zijn dus opnieuw welkom. Op onze stand konden de bezoekers ook kennismaken met het oude station van Desselgem en Beveren-Leie, weliswaar enkel op foto. Om deze ook in drie driedimensionaal te bewonderen verwijzen ze u ook naar de driedaagse wanneer we ook maquettes hebben van wijlen Leon Verstichele (Desselgem) en Luc Verschuere (Beveren). Andere foto’s toonden karakteristieke gebouwen van op de Statiewijk.

Om 15 u. startten we officieel ons project om de bestaande en verdwenen herbergen in de Statiewijk op kaart te brengen. Herman gaf het nummer 1 aan cafe Aarsele! Op onze stand kon u ook kennismaken met enkele fiches van Waregemse spoorwerkers in onze ‘wall of fame’, een ander project van de Statievrienden. Deze ‘wall of fame’ omvat ondertussen al de gegevens van een 50-tal cheminots. Tenslotte waren ook de jaarboeken van de Geschied- en Heemkundige kring De Gaverstreke van de afgelopen drie jaren beschikbaar aan de uitzonderlijke prijs van 10 euro. Daarin publiceerden we onze artikels ‘IJzeren weg, een zegen voor Waregem’ over de geschiedenis van de spoorweg in Waregem en stelden we een aantal figuren voor uit de Statiewijk.03-06-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-05-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leuke stationspuzzels voor handige trio’s
Zaterdagavond 9 juni vanaf 20 u. presenteren de Statievrienden opnieuw een leuke spelavond voor trio’s. Tijdens de vorige editie twee jaar geleden werd het voor de statiequizavond een bitsige strijd tussen een ploeg van het stadsbestuur en gelegenheidsdamesploeg Loco, die het uiteindelijk haalde. De spelavond dit jaar in het wijkcentrum Soba op de Bilkhage is ietwat ludieker opgevat, maar de strijd kan even bitsig worden.

We zoeken opnieuw een tiental ploegen, dit keer trio’s, om het tegen elkaar op te nemen. We houden een achttal geestige proeven in petto, waarin handige trio’s ook wel enige kennis kunnen gebruiken over het statiegebeuren. Thema van het puzzelspel is ‘In het spoor van stationschef Charles-Léon De Bremacker’

We hebben nog plaats voor enkele trio’s. Inschrijven kan via ons mailadres van de Statievrienden met vermelding van naam van het trio en de deelnemers, contactadres/mail. De deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon en daarin is een consummatie inbegrepen.

Ter info vorige spelavondSTATIEQUIZ

27-05-2018 om 16:09 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-05-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinnering aan Waregems station, dat 100 jaar geleden sneuvelde
Tijdens het weekend van 8-10 juni organiseren we met de Statievrienden opnieuw een driedaags expo met een waslijst aan activiteiten. Met onze tentoonstelling herinneren we aan de dramatische bevrijding 100 jaar geleden, waarbij op 21 oktober 1918 onder meer het mooie traditionele Waregemse station werd vernield. De toenmalige stationschef Charles De Bremacker werd tijdens de Groote Oorlog wegens vermeende verzetsdaden opgepakt door de Duitsers en kon overleven dank zij tussenkomst van het internationale Rode Kruis. Bij zijn terugkomst moest hij met lede ogen aanzien hoe zijn station tot puin werd herschapen. Honderd jaar nadien willen de Statievrienden hieraan herinneren met een driedaagse expo op 8-10 juni in het wijkcentrum Soba op de Bilkhage, Lavendellaan 31 te Waregem.

De bevrijding van Waregem honderd jaar geleden in 1918 gebeurde niet zonder littekens. Oorlogsgeweld legde hele straten in puin en tientallen burgers kwamen om in de ingestorte en uitgebrande huizen. Ingrijpend was de vernieling in oktober 1918 van het Waregemse stationsgebouw. Het was decoratief een pareltje, Waregem waardig, gebouwd in 1887 met mooie kleurcontrasten met grijze natuurstenen plinten, rode en gele bakstenen, getoogde muuropeningen, voluutachtige kraagstenen, arduinen dekstenen en muurvlechtingen met gele baksteen. Zonder oorlogsgeweld zouden we in Waregem momenteel ongetwijfeld nog kunnen pronken met dit prachtig oerdegelijk statiemonument.

Om te herinneren aan deze 'historische littekens' lieten de Statievrienden dit prachtige stationsgebouw op schaal herbouwen met lego-blokjes door Kurt en Kenny Dhaene. Het vroeg maandenlang monnikenwerk en ruim 10.000 legoblokjes om dit huzarenstuk tot een goed einde te brengen. Het wordt de trekpleister van de driedaagse tentoonstelling van de Statievrienden in het wijkcentrum SOBA op de Bilkhage, Lavendellaan 31 te Waregem. Van dezelfde legobouwers tonen we ook het station van Vijve en is er een speciale lego-treinverbinding tussen de twee stations. Met hun lego-maquette van de kapel op de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field brengen we ook hulde aan de Amerikaanse slachtoffers uit WO I. Voor deze tentoonstelling zult ge ook de maquettes kunnen bewonderen van de staties van Desselgem (van wijlen Leon Verstichele) en Beveren-Leie (Luc Verschuere).

Als erfgoedvereniging laten we het brede publiek graag mee genieten van onze expo, die onder meer ook vijftig unieke statieprenten toont, alsook een eremuur van ‘cheminots’ (personeel spoorwegen) en een cultuurkiosk van Roger Van Den Berghe. De expo gaat gepaard met diverse infomomenten, een geestige spelavond voor trio’s op zaterdag en een aangename fiets- (12 km) of wandeltocht voor het gezin op zaterdag 9 en zondag 10 juni. Op zondag organiseren we een rit met de ‘paardentram’ langs tien historische punten. Hiervoor openen we een inschrijvingslijst, omdat de plaatsen beperkt zijn.

Zoals aangekondigd staan het Waregemse station van 100 jaar geleden en de toenmalige statieschef De Bremaecker centraal. Het door de familie Dhaene gebouwde legomodel biedt een unieke gelegenheid om een goed beeld te krijgen van het prachtige Waregemse station, waarvan onze voorouders door omstandigheden slechts 30 jaar konden genieten. Voor de gelegenheid wordt ook een lego-spoorverbinding met bewegend treintje aangelegd tussen het station van Waregem en St.-Eloois-Vijve. Rond statiechef De Bremacker loopt een ppt-voorstelling met als titel ‘De zoete wraak van statieoverste De Bremacker’. De spelavond voor trio’s op zaterdagavond heeft als thema ‘In het spoor van chef De Bremacker’. Onafscheidelijk met de statiewijk zijn ook de 120 herbergen, die daar furore maakten. Het aperitief op zondagvoormiddag gaat dan ook symbolisch door in één van de Honderd Waregemse Statiecafés.

Het recreatieve gedeelte van de driedaagse omvat op zaterdag- en zondagnamiddag aangename fiets- (12 km) of wandeltochten (6 km) voor het gezin door de wijk en dit met zoekopdrachten. Er is vrije start en voor de aandachtige fietsers en wandelaars zijn een tiental prijzen te winnen. Op zondag organiseren we één of twee ritten van een uur met de ‘paardentram’ langs tien historische plekjes. <:p> De Statievrienden zoeken al een viertal jaren naar de sporen van het sociale, industriële en culturele leven op de Waregemse Stationswijk. In het jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring De Gaverstreke publiceren ze sedert 2015 jaarlijks artikels over de geschiedenis van de Stationswijk. De erfgoedvereniging is aangesloten bij erfgoedcel ZuidWest en sedert vorig jaar ook actief bij de Waregemse Cultuurraad. Op 2 juni nemen ze ook deel aan de vrijetijdsmarkt op de Zuiderboulevard en het Boekenplein. Twee jaar geleden organiseerden ze al de driedaagse ‘de trein gaat driemaal fluiten’ in Werkplus. Tegen 2020 werken de Statievrienden aan de uitgave van een boek over de historiek van de Statiewijk.

De tentoonstelling opent op vrijdag 8 juni voor (ere)leden, peters, sponsors en genodigden. Het wordt een verrassende avond, waarbij op het academisch gedeelte hulde wordt gebracht aan jubilerende verenigingen en bedrijf, die ontstaan zijn op de Statiewijk. Dit keer werd voor opluistering trouwens ook gekozen voor het plaatseleijke koor Ic Singhe, dat aangepaste songs brengt. Gehuldigden zijn de Zingende Sterren, Unizo/Wij Helpen en garage Vergotte. Na de receptie wordt de historische rivivalsketch ‘Waar moeje naartoe ? ‘ voor het eerst opgevoerd. Een tweede voorstelling volgt zaterdagavond voor het statiespel. De driedaagse van de Statievrienden sluit zondagavond met een doopplechtigheid van het volgende initiatief van de Statievrienden, nl. de uitgave van een boek over 'honderd Waregemse Spoortrekkers’.25-05-2018 om 16:33 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-05-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overzicht driedaagse 8-10 juni in SOBA
Voor ons driedaags expo op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni kunnen we opnieuw een gevarieerd programma voorstellen. Bedoeling is dat u daarbij op een aangename ontspannen manier kunt kennismaken met het verleden en het heden van de Statiewijk. Hierbij een overzicht

WAREGEMS MOOISTE STATION (1880-1918)

Miniatuur in lego op schaal, van Waregems en Vijfs station, door Kürt en Kenny Dhaene. Nog thema WO I met de legomaquette van de kapel op de Amerikaanse begraafplaats. De maquettes van het station van Desselgem en Beveren-Leie ook op expo.

VIJFTIG UNIEKE FOTO’S STATIEWIJK

Genieten van nostalgische ‘statieprenten’ door de jaren heen

ZESTIG WAREGEMSE ‘CHEMINOTS’: EREMUUR

HONDERD CAFES ROND DE STATIE
Namenlijst en overzicht cafés in de Statiewijk (1750 – nu). PPS op zondag om 11 u.

HULDEMOMENT WIJ HELPEN, ZINGENDE STERREN, VERGOTTE - vrijdag 8 juni om 19 u. huldigen we jubilarissen die aan het Waregems station werden ‘geboren’…(gratis receptie voor leden)

HISTORISCHE SKETCH: “Woar moeje naartoe” ?
Sketch van Jan Callens over het station van toen. Vrijdag 21 u., zaterdag om 19 u.

PAARDENTRAM LANGS TIEN HISTORISCHE PUNTEN

Met vader en een historische gids op de ‘paardentram’ Op zondag om 15 u. of om 17 u. Deelname: 3 euro (1 euro tot 10 jr.)

GEZINSZOEKTOCHT “LANGS TIEN LEUKE DWARSLIGGERS…”

Wandelen (6 km) of fietsen (12 km) langs tien leuke plaatsen in statiewijk Zaterdag (14-20 u.), zondag (10-18 u.)

SPELAVOND STATIEVRIENDEN VOOR TRIO’S

Boeiende spelavond ‘Locomotion’ met tips historiek statiewijk, zaterdag 20 u.

CHEF DE BREMAECKER WON ‘ZIJN’ OORLOG

Historisch verhaal van het Waregems station tijdens WO I Zaterdag (18 u.), zondag (16 u.)

11-05-2018 om 11:27 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-05-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op zoek naar trio’s voor leuke stationspuzzels
Klik op de afbeelding om de link te volgen Een van de trekpleisters op onze driedaagse van 8-10 juni wordt ongetwijfeld op zaterdagavond de leuke stationspuzzel voor handige trio’s. Het moet de opvolger worden van de legendarische statiequiz uit onze vorige driedaagse in Werkplus. We zoeken opnieuw een tiental ploegen, dit keer trio’s, om het tegen elkaar op te nemen. Dit keer geen echte quiz, maar een aantal geestige proeven waarin handige trio’s ook hun kennis kunnen gebruiken over het statiegebeuren.

De inschrijvingen zijn geopend voor dit statiespel voor trio’s op zaterdag 9 juni om 20 u. Inschrijven kan op ons mailadres statievrienden@gmail.com met vermelding van naam van het trio en de deelnemers, contactadres. De deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon en daarin is een consummatie inbegrepen.

03-05-2018 om 21:02 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-04-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driedaagse expo van de statievrienden
Klik op de afbeelding om de link te volgen Tijdens het tweede weekend van juni, van vrijdag 8 tot zondag 10 juni, organiseren de Statievrienden opnieuw een driedaags expo met historische info over de statiewijk. De driedaagse gaat dit keer door in het wijkcentrum SOBA, Lavndellaan 31 op de Bilkhage te Waregem. Aanleiding is de herdenking van het vernielen 100 jaar geleden in 1918 van het mooiste station dat Waregem ooit gekend heeft. Statiechef De Bremacker werd tijdens WO I opgepakt door de Duitsers en werd uiteindelijk op het nippertje gered van de dood. Toen hij na de oorlog terug kon komen naar Waregem vond hij zijn station vernield terug. Tijdens de driedaagse kunt u meer bijzonderheden vernemen over zijn avontuur. De Statievrienden vonden Kurt en Kenny Dhaene bereid om een legomaquette te maken van dit historisch stationsgebouw.

Bij de opening vrijdagavond 8 juni wordt niet alleen aandacht gevraagd voor het legendarische station, waarvan een grote legomaquette wordt getoond op de tentoonstelling, en onze eremuur van 'cheminots. De tentoonstelling omvat ook 50 unieke statieprenten en de legomaquette van het station van Sint-Eloois-Vijve en de maquette, die wijlen Leon Verstichele maakte van het station van Desselgem. Er wordt hulde gebracht aan De Zingende Sterren en Unizo/Wij Helpen, die ontstaan zijn op de Statiewijk. Ook garage Vergotte wordt in hulde betrokken. De openingsavond wordt geanimeerd met treinsongs van het koor Ic Singhe en een historische revivalsketch ‘waar moeje naartoe?’.

De tentoonstelling kunt u ook bezoeken op zaterdag 9 en zondag 10 juni. De makers van de legomaquette, Kurt en Kenny Dhaene, tonen ook hun maquette van het station van Vijve. Tussen de twee stations wordt een spoor aangelegd en het geheel wordt geanimeerd met een legotreinverbinding. Interessant op de tentoonstelling zijn nog een ppt-voorstelling “de zoete wraak van statieoverste De Bremaecker” en een lijst van 120 herbergen van de Statiewijk, Vanuit SOBA kunt u ook deelnemen aan een historische gezinswandel- en fietstocht door de Statiewijk. Zaterdagavond is er een wedstrijd rond treinpuzzels voor handige trio’s. Zondagavond wordt de link gelegd naar het volgende initiatief van de Statievrienden met de doopplechtigheid voor het boek ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’.
Programma:
Vrijdag 8 juni 2018
- 19 u. - Opening en aanstelling Statiechef.
- 19.15 u. - hulde aan WIJ HELPEN, Zingende Sterren, Vergotte met tussendoor toepasselijke ‘songs’ door koor ‘Ic Singhe’
- 19.45 u. - onthulling legomaquette station 1888 - Kürt & Kenny Dhaene en opening expo ‘vijftig unieke statieprenten’, eremuur ‘cheminots’ en cultuurkiosk Roger Van Den Berghe
- 20.30 u. - historische ‘revivalsketch’: “Waar moeje naartoe” ?
Zaterdag 9 juni 2018
- 10 - 12 u. en 14 – 20 u. - expo legomaquette en “vijftig unieke statieprenten”
- 14-20 u. - historische gezinswandel (6 km) - of fietstocht (12 km) in Statiewijk met zoekopdrachten vanuit SOBA
- 18 u. - PPT: de zoete wraak van statieoverste De Bremaecker
- 19 u. - historische ‘revival’: “Waar moeje naartoe” ?
- 20 u. - “leuke stationspuzzels” voor handige trio’s
Zondag 10 juni 2018
- 10 – 20 u. opening expo legomaquetten en “vijftig unieke statieprenten”, statieherbergen,…
- 11 u. PPT-aperitief in één van de Honderd Waregemse ‘Statiecafés’
- 14-18 u. historische gezinswandel- en/of fietstocht in Statiewijk
- 15 en 17 u. tien mooie plekjes met paardentram mét gids (3 euro)
- 16 u. PPT: de zoete wraak van statieoverste De Bremaecker
- 19 u. Doopplechtigheid boek ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’
Breng ook uw oude foto’s en affiches mee van de Waregemse Statiewijk…

27-04-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-04-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“Eremuur” tijdens expositie Waregemse Statiewijk
Van vrijdag 8 tot zondag 10 juni 2018 loopt in Soba een historische expositie over de Waregemse Statiewijk. “Voor het eerst tonen we een unieke Legomaquette van het eerste echte Waregemse station (anno 1880),” vertellen de ‘architecten’ Kenny en Kurt Dhaene. “We zijn bijzonder trots op deze unieke kopie, die aan de hand van diverse foto’s en de originele plannen werd ‘heropgebouwd’. De Statievrienden tonen ook een authentiek plan van het mooiste station ooit in Waregem. Helaas hield het maar stand tot 19 oktober 1918, toen de terugtrekkende Duitsers het bouwwerk lieten exploderen.”

We hopen ook dat de familieleden van de Waregemse spoorwegmedewerkers ons een degelijke foto en een korte levensschets bezorgen om te tonen aan de eremuur (‘wall of fame’) van de ‘cheminots’. Een schets van spoorwegbediende Edward Vandenbunderie (1910), van de hand van de Waregemse kunstenaar Gust Feyter, is op dat vlak een uniek exemplaar. Maar ook bekende Waregemse figuren als Florent De Roose, Oscar Verstraete, Duo Van Braekel en Fred Leroy komen aan bod. In totaal beschikken De Statievrienden al over zestig portretten van medewerkers van de Spoorwegen. Alle inzendingen komen aan bod tijdens deze tweede driedaagse van De Statievrienden, die dit keer wel in SOBA (Bilkhage) plaatsvindt, tijdens het weekend van Vaderdag.

Info: Marc Feys,0478 46 68 23, marc_feys@skynet.be

16-04-2018 om 11:32 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-03-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe perrons en roltrappen in station
Het stadsbestuur kreeg bevestiging van de federaal Minister van Mobiliteit dat er voor het Waregemse treinstation 1 859 406 euro is voorzien. Hiermee worden in de komende jaren de perrons en roltrappen vernieuwd. Het stadsbestuur is zeer tevreden met deze schriftelijke toekenning. Het is een eerste stap in de richting van een hopelijk volledige vernieuwing van het station, die op een doorsnee werkdag tussen de 2000 en 3000 reizigers telt.
>p>De persmededeling geeft aan dat de federale regering massaal wil investeren in de Belgische spoorwegen. Na de goedkeuring van onder andere de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 van de NMBS en Infrabel garandeert de regering 6,3 miljard euro investeringen. Daarmee wil de regering en de minister investeren in nieuwe treinen, beter onthaal in de stations, een vlottere toegankelijkheid, voltooiing GEN (Gewestelijk Expresnet), kwaliteit van dienstverlening… Het station van Waregem behoort tot de projecten die in de meerjareninvesteringsplannen van de spoorwegondernemingen zijn opgenomen. De details van de investeringen, ook de mogelijke timing, zijn momenteel nog niet bekend.

Vorige maand konden we hier reeds het heuglijke nieuws van de verhoogde perrons melden. Er is al minstens 20 jaar vraag naar kleinere opstap- en afstaphoogte op de perrons in Waregem. Verschillende moties van gemeenteraad, Somival, politieke jongerenbewegingen, ea. bleven telkens in dovemansoren steken. Ondermeer An Vanheusden onderhandelde jarenlang met de NMBS en kreeg in 1999 een onderhoud met toenmalig gedelegeerd bestuurder Etienne Schouppe al toezegging, maar andere perikelen dwarsboomden een oplossing. Als Statievrienden zijn we trots dat dit dossier dank zij onze waakzaamheid naar realisatie gaat.

We citeerden toen NMBS-woordvoerder Geert Dierckx: “De werken starten in 2019 en duren tot eind 2020. Het beperkt zich niet tot de hogere perrons. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes en zitbanken en een nieuwe geluidsinstallatie. We investeren dus vooral in een beter onthaal en een betere toegankelijkheid.” Over het nieuwe station in Waregem is er nog geen nieuws. Dat mag niet meer vóór 2022 verwacht worden. De eerder aangekondigde vernieuwing van de stationshal en de afbrokkelende gevel zit voorlopig niet in het pakket van de investeringsronde tot eind 2022 en wordt minstens uitgesteld tot de investeringsperiode 2023-2027.

zie ‘Statievrienden klagen gebrekkig reizigerscomfort aan’
zie ‘Eindelijk hogere perrons’<

09-03-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-02-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijdelijk 30 minuten gratis parkeren op B-parking
Het stadsbestuur kondigt aan dat nog tot het einde van de heraanleg van de Noorderlaan je 30 minuten gratis kan parkeren op de B-parking achter het station. Dit moet de parkeerdruk in de Boulezlaan verminderen. Wie iemand komt afzetten of ophalen aan het station kan nu immers een half uur gratis op de stationsparking terecht.

Door de werken in de Noorderlaan is er veel overlast in de Boulezlaan van bestuurders die een pendelaar komen oppikken. Om dit probleem op te lossen heeft B-parking tijdelijk ingesteld dat iedereen 30 minuten gratis kan parkeren op de stationsparking. Ze afficheren dit ook ter plaatse (vooralsnog wordt hier maar 15 minuten gratis aangegeven). B-parking vraagt wel uitdrukkelijk om dan ook op een parkeerplaats te staan. Op die manier kan iedereen steeds vlot op- en afrijden.


Hoe het werkt :
• Neem een ticket als je de parking op rijdt >/br> • Parking verlaten binnen de 30 minuten = steek je ticket in de uitritzuil en de slagboom gaat open
• Parking verlaten later dan 30 minuten = eerst betalen aan de betaalautomaat, dan pas uitrijden
Werken spoorwegnet
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, installeert in de komende tijd nieuwe veiligheidssystemen langs de spoorlijn 75 (Gent–Kortrijk) tussen Deinze en Waregem en in beide stations. De voorbereidingen zijn al bezig, de eigenlijke werken gebeuren met een mobiele werf. Alle werken worden 's nachts uitgevoerd, maar enige geluidshinder is altijd mogelijk. Het gaat om een mobiele werf, die zich verplaatst. Dit betekent dat er niet elke dag op dezelfde plaats en in de hele zone wordt gewerkt. Concreet gaat het vooral om kraan- en sleufwerken. De werken in de stations van Waregem en Deinze zelf gebeuren gelijktijdig vanaf april. Alle bewoners langs het spoorwegtraject krijgen een brief van Infrabel. Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij www.infobuurtbewoners.be info.projecten@infrabel.be 0800 55 000

Werken Westerlaan-Noorderlaan
Het traject tussen de kruispunten Noorderlaan/Stationsstraat/Vijfseweg en Westerlaan/Duthoystraat ondergaat een volledige gedaanteverandering. Het project is al sinds november 2015 bezig en gestart met de nutsmaatschappijen, die voor de effectieve heraanleg hun infrastructuur hebben vernieuwd of uitgebreid. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte de heraanleg zelf (alles bovengronds + riolering) op 1 juni 2017. Het einde van alle werken is voorzien voor begin 2019. Dit project is het resultaat van enkele jaren zorgvuldig plannen met grote aandacht voor de verkeersveiligheid. Doelen van het project zijn : Meer verkeersveiligheid, invoeren van een zone 30 in Westerlaan en Noorderlaan, doorgaand verkeer afleiden via Oosterlaan en Zuiderlaan, makkelijker oversteken aan het station en het Koninklijk Atheneum met duidelijke oversteekplaatsen, schoolomgeving van het Koninklijk Atheneum duidelijk in het straatbeeld brengen, Westerlaan en Noorderlaan = as voor openbaar vervoer. Voorbeeld: schoolspitsbussen rijden na de herlaanleg via de Ring en niet meer door de centrumstraten.

Momenteel zijn we aan fase 3 met het stuk van de Noorderlaan tussen Stationsstraat en Olmstraat en het kruispunt met de Olmstraat. Sedert 31 januari is er zoals voorzien terug verkeer mogelijk tussen de Vijfseweg en de Noorderlaan en vanaf de Oosterlaan naar de Vijfseweg. Het wordt opletten voor fietsers, die het moeten doen zonder fietsstroken. Er geldt wel zone 30. In de Stationstraat kan je niet door tot op het einde. Hier dien je via de Putmanstraat en de Oude Vijvestraat te rijden. Daar kan je zowel links als rechts afslaan. Er is geen verkeer mogelijk in de Noorderlaan vanaf de Olmstraat richting Oosterlaan. Er is een omleiding via de Olmstraat – Stationsstraat – Putmanstraat – Oude Vijvestraat.

Vanaf 20 februari wordt fase 4 gestart met terug een andere verkeerssituatie : Dan is er geen verkeer mogelijk van de Westerlaan naar de Noorderlaan. Er is een omleiding via de Muizelstraat - Olmstraat – Stationsstraat – Putmanstraat – Oude Vijvestraat.

16-02-2018 om 14:52 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-02-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietswegel krijgt opknapbeurt
Deze week wordt de fietswegel opgeknapt tussen de Groene Wandeling en Roger Vansteenbruggestraat. De fietswegel ligt op het fietsnetwerk tussen knooppunt 67 en 62 en was in slechte staat. Aanleiding is een vraag van Inge Vandevelde (Groen) in de gemeenteraad van vorige dinsdag 6 februari 2018. De wegel wordt ook dagelijks gebruikt door de niet-motorische weggebruikers als doorsteek tussen het station en de Groene Wandeling met overgang van de Vansteenbruggestraat t.h.v. de moskee.

“Trage paden zouden goed ingericht mogen zijn, opdat zachte weggebruikers een veilige doorsteek kunnen maken, weg van gemotoriseerd verkeer. Dat trage paden mooi en proper ogen en ook in een aangename omgeving liggen, is altijd een pluspunt. In open velden is dat meestal wel okee, maar tussen de bebouwing, afgelegen in de stad en in verkavelingen, lukt dat al veel minder. Op de gemeenteraad van 7 november 2017 is er budget gestemd om meerdere trage paden in Waregem te vernieuwen of opnieuw aan te leggen”, aldus opende Inge Vandevelde haar vraag in de gemeenteraad.

Ze gebruikt het asfaltwegeltje regelmatig op haar weg naar het station komende van het fietsersbrugje over de expressweg 382, de fietsstraat ‘Groene Wandeling’, oversteek Roger Verrieststraat langs het spoorwegtalud en dan de fietswegel naar de Roger Vansteenbruggestraat. Zij is langs die alternatieve weg veel sneller aan het station per fiets dan met de wagen. Maar de betrekkelijk korte maar functionele doorsteek is in slechte staat, waarbij het asfalt met meerdere bermen omhoog steekt dwars over de rijrichting. Het is opletten geblazen om een valongeluk te vermijden.

De oorzaak voor het beschadigd wegdek ligt bij de aantrekkelijke wilde bomengroei langs het talud van de spoorweg. De ver uitdeinende wortels doen hele stukken asfalt omhoog steken en splijten. Het is net dit bladgroen dat het wandelen en fietsen langs dit deel van het fietsnetwerk aangenaam maakt. Wat wel stoort is het vuilnis dat zeer zichtbaar ligt rond te slingeren op het afgesloten aanpalend terrein van het vroegere Cotesa-Sofinal ten noorden van de fietswegel.

Schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V) antwoordde de wegel zo snel mogelijk door de eigen groendienst onder handen te zullen nemen, en bekijkt ook met de curator van het voormalig textielbedrijf Sofinal in de Fabrieksstraat hoe het terrein palend aan de wegel weer proper gemaakt kan worden. Infrabel is eigenaar van het talud met de bomen en moet vooraf worden aangesproken als we hier willen ingrijpen.

Raadslid Verhellen (SPa) herinnerde nog aan zijn eerder vraag omtrent de parking Cotesa, die ook zou kunnen gebruikt worden door de bezoekers van de moskee daar. Schepen Chanterie (CD&V) wees er nog op dat de stad al een hele tijd klaar is met het R.U.P. voor herinrichting van deze site, maar de verkoop van het eigendom Cotesa in een juridische procedure is verwikkeld omdat er door een gegadigde-koper beroep is aangetekend tegen de uiteindelijke toewijzing van de verkoop.09-02-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (1)
06-02-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindelijk hogere perrons in station
Er komen eindelijk hogere perrons in het station van Waregem. Omdat de beloofde verhoogde perrons vorig jaar nog niet in de provinciale investeringsnota van NMBS was vermeld, stuurden de Statievrienden een motie naar de NMBS om deze alsnog zo vlug mogelijk te realiseren. We noemden het “een absolute voorwaarde voor een veiliger treinverkeer voor de 2500 treinreizigers die in het station van Waregem dagelijks op- en afstappen”. Uit onze motie citeren we nog : “De naburige stations van Harelbeke en Deinze hebben al jaren verhoogde perrons. Waregem is het minst reisvriendelijke station van Vlaanderen. Politici waar wachten jullie nog op ?”

Er is al minstens 20 jaar vraag naar kleinere opstap- en afstaphoogte op de perrons in Waregem. Verschillende moties van gemeenteraad, Somival, politieke jongerenbewegingen, ea. bleven telkens in dovemansoren steken. Ondermeer An Vanheusden onderhandelde jarenlang met de NMBS en kreeg in 1999 een onderhoud met toenmalig gedelegeerd bestuurder Etienne Schouppe, maar andere perikelen dwarsboomden een oplossing.

Nu blijkt het station van Waregem toch opgenomen in een nieuw investeringsplan van in totaal 5,3 miljard euro in het spoor. Het station van Waregem zou eindelijk hogere perrons krijgen. NMBS-woordvoerder Geert Dierckx bevestigt het bericht. “De werken starten in 2019 en duren tot eind 2020. Het beperkt zich niet tot de hogere perrons. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes en zitbanken en een nieuwe geluidsinstallatie. We investeren dus vooral in een beter onthaal en een betere toegankelijkheid.” Over het nieuwe station in Waregem is er nog geen nieuws. Dat mag niet meer vóór 2022 verwacht worden. De eerder aangekondigde vernieuwing van de stationshal en de afbrokkelende gevel zit voorlopig niet in het pakket van de investeringsronde tot eind 2022 en wordt minstens uitgesteld tot de investeringsperiode 2023-2027.

06-02-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gratis parkeren voor treinreizigers
Van zaterdag 23 december tot zondag 7 januari 2018 stelt de NMBS zijn parkings gratis ter beschikking van de treinreizigers. Ook de stationsparking behoort tot de deelnemende B-Parkings waar dit kerstaanbod van toepassing is . Daaraan hoef je alvast geen geld uit te geven wanneer je kerstinkopen doet. Prettige feestdagen!

Zo geniet je van gratis parking : 
Ga na je reis met je parkeerticket en vervoerbewijs naar de parkeerautomaat en volg deze stappen : 
• Voer je parkeerticket in 
• Scan je vervoersbewijs 
• Je parkeerkost wordt € 0 

 Actievoorwaarden 
Deze promotie loopt van 22/12/2017 om 19.00 uur tot 07/01/2018 om 23.59 uur. Wanneer je parkeertijd begint tijdens de actieperiode, maar je de parking pas verlaat na het einde ervan, geniet je geen gratis parking. De parkeertijd tijdens de actieperiode wordt dus niet van het totaalbedrag afgetrokken. Staat je vervoerbewijs op je e-ID, ga dan naar het loket om je parkeerticket naar € 0 te laten terugbrengen. Vervoerbewijzen op e-ID kunnen niet aan de parkeerautomaat worden gescand. Abonnementen met vooraf betaalde parking inbegrepen zijn uitgesloten van deze actie. Bij vragen of klachten in verband met deze actie, kan je contact opnemen met de Klantendienst van NMBS. 

http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst.aspx

20-12-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag Fotozoektocht 4
Naar aanleiding van de voorstelling van het jaarboek van de Gaverstreke op 12 december trokken we ook de winnaar van onze fotowedstrijd 4 in Gouden Blad. We vonden mevrouw Sabine Leroy bereid om als onschuldige hand de winnaar uit de ‘plateau’ te halen. Het is Stefaan Acke. Proficiat en we bezorgen hem de bereide fles ‘Waregemnaerke’.

De foto toont een poort met opschrift ‘OOST’. Die foto werd genomen in de Meiweg bij de familie Harrie en 'Meiweg' was het goede antwoord. Winoc Van Thuyne overhandigt eerstdaags een fles Waregemnaerke aan de winnaar.15-12-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.45e jaarboek van GHK De Gaverstreke
Op dinsdag 12 december 2017 om 20 u. stelt de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke zijn 45e jaarboek voor in CC De Schakel met een voordracht door Luther Zevenbergen over Armenzorg te Waregem. Zijn bijdrage in het jaarboek verplaatst ons naar de sociale toestand van Waregem einde 15de – begin 16de eeuw. Hij ontleedt de registers van de armendis en biedt ons een zicht op de armoede in die periode.
Georges Leroy was de zoon van Alfred Leroy, die we hebben opgenomen in onze Wall of Fame van Waregemse spoortrekkers.

Waregems musicus, beeldhouwer en letterkundige Georges Leroy (1930-1977) krijgt in het jaarboek aandacht als cultuurpromotor, vader van de huidige stedelijke Gaverprijs voor schilderkunst , de Leroyprijs voor kortverhaal van Marnixring, galerij Da Vinci en zoveel meer culturele beleving.

Aandacht gaat ook naar de familie Gernay, meer dan 100 jaar verweven met de textielindustrie in Waregem. Het bombardement van hun textielfabriek in de Olmstraat is bekend, maar het belang van de familie voor de industrialisatie van Waregem is een openbaring. Het 45e jaarboek biedt ook een inkijk in Nieuwenhove achter de coulissen, prekadastrale bronnen uit Ancien Regime (1260-1793), historische ecologie, 300 jaar Gentse baan, kerstmis in Vijve, villa Rotshof, Waregemse klokken en meubels in het college.

De Statievrienden brengen opnieuw een omvangrijke bijdrage over de IJzerenweg, als zegen voor Waregem. Daarin brengen ze ondermeer opheldering over de nooit gerealiseerde spoorweg Brugge-Waregem-Valenciennes en de verdwenen lijn Anzegem-Waregem-Ingelmunster als onderdeel van de lijn Geraardsbergen-Waregem-Nieuwpoort. Tenslotte kunt u ook op verkenning per fiets rond de statiewijk van Waregem.

Anzegem krijgt hier een kijkje in de onderwijswereld doorheen wat jaren. De school met de onderwijzers komen aan bod en leren ons dit verleden wat beter kennen. Het is de voorbode van wat de jongensschool geworden is door haar onderwijzers. Beste lezer, de noodzakelijke beperktheid in omvang van het jaarboek dwingt ons om enkele artikelen naar volgend jaar te verwijzen. We beloven je alvast nog heel wat voor volgend jaar en wensen je met dit jaarboek veel leesgenot en een beetje meer kennis over ons Waregems verleden!

Inschrijven op het 45e jaarboek kan door storting van de voorverkoopprijs van 22 euro op rekening BE12 0680 5030 1092 van de GHK Waregem. Het boek kan op 12 december afgehaald tijdens de voordracht in De Schakel, of nadien bij de medewerkers. Het jaarboek zal ook te koop zijn in de plaatselijke boek- en dagbladhandel.03-12-2017 om 14:46 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werken Noorderlaan – Westerlaan: fase 2 A start op 29 november
Vandaag woensdag 29 november start de volgende fase (2A) van de heraanleg Noorderlaan-Westerlaan. De werken verplaatsen zich naar de Vijfseweg (tussen de Boulezlaan en de Noorderlaan) en het kruispunt van de Noorderlaan met de Stationsstraat. Deze werken duren 36 werkdagen. Als het winterweer niet te hard toeslaat, is het einde ervan voorzien tegen eind januari 2018. De verandering van werfplaats brengt ook enkele nieuwe omleidingen met zich mee. De bestaande omleidingen blijven ook geldig.

Het traject tussen de kruispunten Noorderlaan/Stationsstraat/Vijfseweg en Westerlaan/Duthoystraat ondergaat een volledige gedaanteverandering. Al sinds november 2015 is het project bezig met de nutsmaatschappijen. Voor de effectieve heraanleg hebben zij hun infrastructuur vernieuwd of uitgebreid. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte de heraanleg zelf (alles bovengronds + riolering) op 1 juni 2017. Het einde van alle werken is voorzien voor begin 2019. In een eerste fase hadden we de heraanleg van de Westerlaan, werken in de Slekkeput en de aanleg van een kluifrotonde tussen de Duthoystraat en de Vennestraat. Er zijn voor deze werken enkele omleidingen van kracht. Je ziet de feloranje borden hiervoor in de straten staan.


- Verkeer langs werfzone: ENKEL mogelijk in de richting station -> Regenboogstadion
- Verkeer richting ziekenhuis: volg de Expresweg (N382) -> Gentseweg (N43) -> Vijfseweg (N357)
- Verkeer richting Sint-Eloois-Vijve: best via de E17 afrit 6 (Kruishoutem) of afrit 4 (Deerlijk).
- Verkeer naar/rond centrum en het station: gebruik de Zuiderlaan en Oosterlaan
Fietsers die richting Regenboogstadion rijden, kunnen mee met het andere verkeer. De hele werf is immers zone 30. Fietsen richting het station moet via de centrumstraten. Er staan borden die je de goede kant op sturen.

Verkeer vanaf 29 november
• Geen verkeer meer mogelijk van de Noorderlaan/Oosterlaan naar de Vijfseweg. Dit wordt ook duidelijk aangeduid vanaf o.a. de Kruishoutemseweg en Zultseweg.
• Omleiding naar ziekenhuis en Sint-Eloois-Vijve via de Ring – Verbindingsweg – Expresweg – Gentseweg.
Bijkomend vanaf 4 december
• Geen verkeer meer mogelijk van de Vijfseweg naar de Noorderlaan. Er is een omleiding via de Boulezlaan – Roger Vansteenbruggestraat - Noorderlaan. Verkeer van de Westerlaan naar de Vijfseweg rijdt via de René Sabbestraat – Roger Vansteenbruggestraat – Boulezlaan.
• De rotonde op het kruispunt van de Vansteenbruggestraat – Boulezlaan verdwijnt tijdelijk. Deze route wordt er ook tijdelijk de hoofdweg. Dit wordt aangeduid met markeringen op de weg.
• Geen verkeer meer mogelijk in de Noorderlaan vanaf de Olmstraat richting Oosterlaan. Er is een omleiding via de Olmstraat – Stationsstraat – Putmanstraat – Oude Vijvestraat.
• Op het eind van de Stationsstraat kan je enkel naar LINKS afslaan.
• Op het eind van de Oude Vijvestraat kan je enkel naar RECHTS afslaan.
Een overzicht op kaart vind je hier.

Voetgangers en fietsers Tijdens deze fase kunnen voetgangers wel altijd onder de spoorweg door. Fietsers mogen er enkel door als ze afstappen en de fiets aan de hand meenemen.
Lijnbussen
De Lijnbussen die van de Vijfseweg komen, rijden vanaf 4 december via de Boulezlaan en Roger Vansteenbruggestraat naar de Noorderlaan. Er is een tijdelijke halte ter hoogte van de Colruyt.
Welke bus stopt aan welke halte?
1. Tijdelijke halte aan de Colruyt vanaf 27 november voor:
• Lijn 71 uit Waregem Scholen richting Anzegem-Tiegem-Ingooigem-Vichte-Deerlijk-Harelbeke-Kortrijk
• Lijn 75 uit Kortrijk richting Waregem Markt-Waregem Scholen-Zulte-Deinze
• Lijn 81 uit Roeselare-Izegem richting Anzegem
• Lijn 92 uit Waregem Scholen richting Avelgem-Otegem
2. Blijven stoppen aan voorkant station:
• Lijn 71 uit Waregem Station richting Nieuwenhove-St Lodewijk-Deerlijk-Kortrijk
• Lijn 75 uit Deinze-Waregem Scholen-Markt richting Oeselgem-Desselgem-Kortrijk
• Lijn 81 uit Anzegem richting Wielsbeke-Ooigem-Izegem-Roeselare
• Lijn 85 uit Waregem richting Anzegem-Kaster-Avelgem-Spiere
• Lijn 92 uit Avelgem richting Waregem Scholen

Klik INFO

29-11-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fotozoektocht (4)
Ook deze maand presenteren de Statievrienden hun fotozoektocht in het Gouden Blad. Het beeld op de foto treft u aan op wandelafstand van het station. Vraag is deze keer : In welke straat treft u het beeld op deze foto aan?
 De straat ligt in de richting van wat op de foto staat .  
Het antwoord kan bezorgd worden aan ons mailadres statievrienden@gmail.com of per brief aan Marc Feys, Boulezlaan 33 te 8790 Waregem.

25-11-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over spoorbreedte en Paardenkonten...
 

Ernstig nu : De spoorbreedte 'normaalspoor' bedraagt 1435 mm.  Deze spoorbreedte gaat terug tot de houten sporen die in de Engelse mijnbouw werden gebruikt om de wagens te geleiden. Georges Stephenson gebruikte dezelfde spoorwijdte of 4 Engelse voet en 8,5 Engelse duim, toen hij in 1825 de eerste personenspoorweg van Stockton naar Darlington opende en dat werd vanaf 1835 overgenomen op het vasteland bij ons in België.

24-11-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-10-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er komt ook Fietssnelweg naar Kortrijk
Klik op de afbeelding om de link te volgen De provincie West-Vlaanderen hecht veel belang aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid en wil fietsverkeer stimuleren voor dagelijkse woon-werk/schoolverplaatsingen. Daarom wordt volop ingezet op het realiseren van goede, snelle en veilige fietsverbindingen. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 05/10/2017 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan(PRUP) Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem (Kortrijk, Harelbeke, Waregem) goedgekeurd. Het wordt de fietsnelweg F7 langs de spoorweg Kortrijk-Waregem. In Waregem kunt u al terecht op de fietssnelweg naar Deinze.

Er wordt gestart met een raadpleging van de bevolking, die loopt van maandag 23 oktober 2017 tot en met vrijdag 05 januari 2018. De start- en procesnota van het PRUP zijn raadpleegbaar en liggen ook ter inzage op het stadhuis van Waregem – dienst stedenbouw, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem. De inhoud van de startnota zal samenvattend weergegeven worden aan de hand van infopanelen die gedurende een bepaalde periode tijdens de 60 dagen raadpleging tentoongesteld worden afwisselend in Kortrijk, Harelbeke en Waregem. Voor Waregem tussen 04/12 en 22/12 (stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2). De effectieve aanleg mag niet eerder dan na 2020 verwacht worden.

www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem

11-10-2017 om 16:19 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-10-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volkse Hanenzetting op het Gaverke
Volgende zaterdagvoormiddag 14 oktober 2017 van 9.15 tot 10.15 u. kunt u op het Gaverke nog eens kennis maken met een hanenkraaizetting. Het is een volksgebruik waarbij hanen in bakken in de rij worden gezet voor een wedstrijd om het meest kraaien. De volkssport vertoont veel gelijkenissen met de vinkensport. Het staat ook op de lijst van Vlaams Immaterieel Erfgoed en als volksgebruik wordt het in Waregem al beoefend van vóór de Tweede Wereldoorlog.

Uit de jaren dertig beschikken we over een foto van de Blijmoedige Kraaiers, die hun lokaal hadden aan het Leeuwke. Maar ook op de Statiewijk werd er met de hanen gespeeld, niet alleen het hanenvechten maar ook het hanenkraaien. Zo ondermeer in de Loskaai en ook op het Gaverke. Volgende zaterdag kunt u op het Gaverke nog eens zien hoe het hanenzetten gebeurt. Afspraak aan café Gaverke, 't Jollenstraat 2 op het Gaverke.

Waregem speelde een belangrijke rol in de structurering van de liefhebberij. In 1957 werd de Algemene KrieleniersBond (A.KRI.BO) opgericht met als voorzitter Albert Kerwyn uit Waregem-Nieuwenhove. Er waren toen in Waregem alleen al een vijftal aangesloten krieleniersverenigingen. Krieleniers staat voor liefhebbers die met hun krielhaantjes deelnemen aan de wekelijkse hanenkraaizettingen. Toen werden er dergelijke wedstrijden georganiseerd in praktisch elke gemeente in onze provincie en het westelijke deel van Oost-Vlaanderen. Momenteel wordt het volksgebruik met uitsterven bedreigd en zijn er alleen nog wekelijkse zettingen in het verbond van Vlaamse Kraaihanenliefhebbers (De.Vla.Kra. met maatschappijen in Kruishoutem, Zingem en Kanegem) en de Westvlaams verbond van Ardooie (Ardooie, Kortemark, Gistel). Het is de maatschappij van Zingem, die instaat voor de organisatie van de zetting van volgende zaterdag op het Gaverke.

Met de Statievrienden willen we ook speuren naar het volksleven uit het verleden hier op de statiewijk. Naast het hanenzetten zijn er ook de vinken- en duivenliefhebbers. Ze kunnen omschreven worden als volkssporten met dieren en naast ander volksvermaak elementen die bijdroegen tot het volksleven op de wijk. Alle informatie hierover is welkom op ons mailadres statievrienden@gmail.com.

09-10-2017 om 16:22 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-10-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag fotowedstrijd 3

04-10-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-09-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fotowedstrijd september 2017
Dit keer vragen we in onze fotozoektocht in het Gouden Blad niet naar de vindplaats van het voorwerp op de foto. Dit oude wapenschild van Waregem bevindt zich langs de Vijfseweg. We vragen nu naar de Waregemse ambachtsman, die het onderwerp van onze foto vervaardigde.
Antwoorden stuurt u naar statievrienden@gmail.com  of  per brief aan Marc Feys, Boulezlaan 33 te 8790 Waregem.

16-09-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-08-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dirk Calleeuw winnaar
Deze namiddag gingen 12 kandidaat-winnaars "in de pet" en Bekende Waregemnaar Lucien Vandeputte haalde er 1 gelukkige winnaar van onze zelfbereide fles Waregemnaerke uit: DIRK CATTEEUW uit de Brabantstraat in Waregem. U kon de gedenksteen van Michele Chimienti vinden in de ter Elststraat. De breedte van de gedenkplaat bedraagt 397 mm. Er werd vooraf door de jury een "tolerantiemarge" ingebouwd van 1 mm. Het addertje in de vraag: de breedte van de gedenkplaat en niet van de gedenksteen... 500 mm was dus niet correct. Deze 12 namen gingen "in de pet" : Monique Festjens - Kevin Catteeuw - Patrick Beirlaen - Dieter Catteeuw - Christelle Vandeghinste - Dirk Catteeuw - Dirk Balcaen - Nicole Van Assche - Marc Vervaeke - Francky Verhaeghe - Jean Marie De Lange - Simonne Coucke. Wij danken de deelnemers.

17-08-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-08-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fotowedstrijd augustus 2017
De Statievrienden organiseren ook deze maand een fotowedstrijd onder het logo van het 'Dwarsliggerje' (zie Gouden Blad 9 aug. 2017 blz. 2).
Onderwerp is een foto van een plaats op de Waregemse Stationswijk. Dit keer toont de foto de gedenkplaat van een gesneuvelde soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. De locatie vindt u op korte wandelafstand van het station in Waregem. 
Vraag is : Wat is de breedte van de gedenkplaat uitgedrukt in mm?  
</br>
U kunt nog deelnemen door het antwoord door te sturen per mail aan statievrienden@gmail.com of schriftelijk aan Marc Feys, Boulezlaan 33 te Waregem.  Let wel op : we bedoelen de juiste afmeting van de 'gedenkplaat'.
De bereide fles Waregemnaerke wordt toegekend aan wie de juiste (tot mm) afmeting opgeeft of uitgeloot uit de juiste antwoorden. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk. 
 

11-08-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-08-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wauters’ Atlas Pittoresque
Een boeiende treingids is zeker de Atlas pittoresque des chemins de fer de la Belgique van Alphonse Wauters, uitgegeven in 1840 door Vandermaelen. Etablissement Géographique de Ph. Vandermaelen publiceerde, op vraag van het Ministerie van Openbare Werken, meerdere atlassen van de rijksspoorwegen. Het werk van historicus Alphonse Wauters (1817-1898), is samengesteld uit 15 kaarten versierd met honderden pentekeningen van bezienswaardigheden langs de verschillende spoorlijnen. De atlas bevat ook een historische en statistische handleiding op de spoorwegen, evenals de beschrijving van alle plaatsen die ze doorreizen in termen van de fysieke en politieke geschiedenis, aardrijkskunde, industrie, statistiek, ... De verzameling toeristische illustraties langs de verschillende spoorlijnen zijn ook bekend als ‘Cartes Pittoresques des chemins de fer de Belgiques’.

Na een historisch en statistisch overzicht over de spoorwegen, behandelt Wauters in zijn atlas per sectie de in 1840 bestaande spoorlijnen in het land. Ook de lijn Gent-Kortrijk komt aan bod, verdeeld in twee secties : van Gent naar Deinze en van Deinze naar Kortrijk. Elke sectie krijgt een kaart van de spoorlijn met telkens afbeeldingen van bezienswaardigheden. Voor Waregem zien we de kerk van Waregem en in een latere versie ook een beeld van Waregem met drie molens en de kerk van Sint-Eloois-Vijve.

 
In de informatieve beschrijving van de sectie Kortrijk-Deinze komt vooral Kortrijk aan bod, maar ook vermelding van de tussenliggende gemeenten. De regio Waregem wordt gezien als sterk ontwikkelde landschap, waarin de zonen van het vlas met hun bekwame handen oogsten en hoogwaardig textiel vervaardigen.

Na Petegem doorloopt de ijzerweg een weinig gevarieerd landschap, maar in alle richtingen doorbroken door heggen, bosjes, paden. Weldra verschijnt de klokkentoren van Zulte, daarna deze van Waregem, dorp met aanzien. Vanaf daar tot Kortrijk vertoont het landschap overal sporen van de wereldveroveraars. Overal medailles, vazen, teruggevonden na 15 eeuwen, die getuigen van het verblijf van de legioenen in het land van de Menapiers. Maar de reiziger die deze rijke regio doorreist is weldra afgeleid uit deze herinneringen. Immense vlasvelden, hennep, tarwe, inspireren hem tot andere gedachten. Hij is niet langer in het land, waar Caesar zich met het vuur een weg moest wringen door ongerepte bossen. Het ligt in het centrum van de Europese beschaving, in een landschap waar geen grond verloren gaat, waar niemand rust, in de contreien waar zijn zonen van het vlas oogsten om met bekwame handen te weven, verandert onder ijverige Vlaamse vingers in kant, in tafellinnen, in damast stoffen.

03-08-2017 om 08:38 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-08-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. ‘Waereghem’ en de Slijpbeek
Uit “Le guide indispensable du voyageur…”
De Waregemse gids Patrick Meuris vond onlangs een unieke omschrijving van onze ‘jonge stad in galop’ in de Belgische treingids anno 1842. De lectuur van ‘Le guide indispensable du voyageur sur les chemins de fer de la Belgique’ levert in elk geval een merkwaardig stukje ‘toeristische informatie’ op. Of deze gids daardoor ‘indispensable’ is voor de reizigers, zoals auteur Joseph Duplessy beweert, daar beslist de lezer maar beter zelf over, na lectuur van de zowat tien lijnen tekst die op p. 185 aan ‘Waereghem’ werden besteed.

In de beginjaren van de IJzerweg in ons land verschenen enkele toeristische treingidsen. Naast uitgebreide informatie over het ontstaan en de prille ontwikkeling van het spoorwegnet en het uurrooster van de treinverbindingen in de verschillende stations, vinden we daarin ook toeristische wetenswaardigheden over de gemeenten en steden langs het spoorwegnet. De treingidsen waren een nuttige leidraad om van uw treinrit een echte reisbeleving te maken. Eén van die reisgidsen was ‘Le guide indispensable du voyageur sur les cheimins de fer de la Belgique’, die al zijn eerste uitgave kende in 1840 en jaarlijks werd vernieuwd.

 
We pikken in op de omschrijving van de gemeenten die langs de lijn 75 (Gent-Kortrijk) liggen, bij de gemeente Machelen (district Gent) en toen 2.600 inwoners tellende. Daarna wordt Olsene vernoemd, gemeente uit hetzelfde district, met 2.100 inwoners en Zulte met zijn 2.000 inwoners. Enkele seconden later verlaten we Oost-Vlaanderen waar we de Slijpbeek overschrijden, die in Sint-Eloois-Vijve, een gemeente uit het district Kortrijk met 1.200 inwoners, in de Leie uitmondt.

Even opmerken dat de auteur van de ‘guide indispensable’ hier de waarheid geweld aandoet. Hij verwart onze ‘onmisbare’ Gaverbeek met de Slijpbeek, een zijarm van de Gaverbeek die net als de Pluimbeek, de Keibeek en de Kasselrijbeek vanuit zuidelijke richting (Vichte, Deerlijk) in de Gaverbeek terechtkomen. Vanuit de richting Zulte loopt de spoorlijn 75 eerst over de Dompelbeek, ter hoogte van de Slekkeput. Zo leerde de vroegere gemeentesecretaris Jef Vanthuyne het ons in zijn Waregem in oude prentkaarten. Pas tweehonderd meter verder, ter hoogte van het Goed ter Bauwede, in de volksmond ’t Waterhof of Hoeve Verhelst, boort de Gaverbeek (‘the one and only’) zich onder de spoorweg door, richting monding in Sint-Eloois-Vijve.

“Encore quelques minutes et nous voici à Waereghem, station. Parcouru depuis Gand, 29 km. Waereghem, dont le nom vient de Warren, trouble, brouillerie, et Ghem, station, demeure, est une importante et fort ancienne commune du district de Courtray. Son territoire est baigné par la Slyppe, que nous avons traversée tout à l’heure, population 6.600 habit. Il s’y fait un commerce considérable en toiles. Marché le samedi, foires les 22 juin et 17 octobre.”

De auteur ‘volhardt dus in de boosheid’. Hij trapt op onze Waregemse ziel door andermaal de Gaverbeek geweld aan te doen. Waar hij zijn informatie haalde mag Joost weten. Zeker niet… aan de Gaverbeek. Hij vermeldt verder nog de vondst in 1778 van ‘un vase de terre cuite’ met meer dan tweehonderd Romeinse munten. Verder vernoemt hij ook de gemeenten Desselghem (1.900 inw.) en Beveren (1.600 inw.) vooraleer in Haerlebecke (39 km) te arriveren. (HGW)

02-08-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (1)
24-06-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een dwarsliggertje met ... de Statievrienden

De Statievrienden blijven actief. Onze bijdragen ivm met spoorwegen en statiewijk voor het jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke zitten in eindredactie. Dit jaar zijn we ook aangesloten bij de Waregemse Cultuurraad en stappen we naar de scholen met een project rond de historie van de stationswijk.

Deze week komen we ook naar buiten met een fotozoektocht in het gratis informatieblad Gouden Blad. De speurneuzen kunnen de oplossing doormailen naar ons mailadres statievrienden@gmail.com en onder de juiste antwoorden wordt een bereide fles Waregemnaerke verloot. Het is de bedoeling om regelmatig dergelijke fotozoektocht te publiceren. Let wel voor de eerste uitgave krijgen de deelnemers maar 1 week de tijd om hun oplossing te laten kennen! Dinsdagavond moeten de oplossingen binnen zijn!

Zie Gouden Blad blz. 6

24-06-2017 om 17:08 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-06-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden erkend door de Waregemse Cultuurraad
Klik op de afbeelding om de link te volgen We ontvingen van de Waregemse Cultuurraad de bevestiging van de erkenning van de Statievrienden als lid van de Waregemse Cultuurraad. 
De Cultuurraad schrijft ons : dat de erkenningscommisie van de Cultuurraad, in haar bijeenkomst van 22 mei 2017, de aanvraag tot erkenning van De Statievrienden heeft aanvaard. Dit gebeurde bij toepassing van het decreet tot regeling van de erkenning van Gemeentelijke Raden van Cultuur. 
Vanaf heden worden we uitgenodigd tot de Algemene Vergadering van de Cultuurraad.
get. Carlos Dierickx, voorzitter van de Erkenningscommissie.

07-06-2017 om 17:13 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-04-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraad 4 april 2017
Vanavond was er een vraag van Mario Verhellen in de gemeenteraad over het investeringsprogramma 2016-2020 van NMBS. Schepen van mobiliteit Kristof Chanterie antwoordde dat er voordien wel degelijk overleg was geweest met vertegenwoordigers van NMBS over de renovatie van station, de te lage perrons, de toegankelijkheid van het station en het betalend parkeren. Zowel over de renovatie van het station als de aanpassing van de perrons is er een akkoord, maar dat kreeg nog geen bevestiging door de investeringscel van de regering.

Het ontbreken van het akkoord door die investeringscel blijkt ook de reden waarom over deze plannen niets meer werd vermeld tijdens de recente roadshow . Nu werden alleen plannen vermeld die al volledige goedkeuring kregen van die recent opgerichte investeringscel. Twee jaar geleden zaten die Waregemse vooruitzichten wel in de roadshow. Om druk te zetten contacteerde het stadsbestuur al de volksvertegenwoordigers Koen Degroote van NVA en Roel Desyn van CD&V en elke bijkomende steun is welkom om de finale goedkeuring te bekomen. Zij kunnen de renovatie en reizigersvriendelijker maken van het station een duwtje in de rug geven.

Uit de gemeenteraad van april kunnen we wel meer dossiers citeren, die betrekking kunnen hebben met het werkterrein van de Statievrienden. Agendapunt bijvoorbeeld handelde over de verkoop van gronden in de Transvaalstraat. Op deze gronden was vorige eeuw nog het goederenstation van het station van Sint-Eloois-Vijve gevestigd op de spoorlijn Anzegem-Ingelmunster. De gemeente kon de gronden van NMBS overnemen voor inrichting van het vroegere containerpark. Zes jaar na de sluiting van het containerpark is de Sociale Huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander nu bereid om deze site aan te kopen voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject. Het gaat om twee percelen van respectievelijk 50, 85 en 61,11 are. Totale aankoopprijs bedraagt 1.598.220 Euro. In totaal komen daar 25 tot 28 woningen. Eerste steenlegging is voorzien binnen het jaar. De stad gaat eerst nog de gronden bouwrijp maken.

Agendapunt 12 handelde over de inlijving in de kleine wegenis van de stationsomgeving. De overeenkomst van kleine wegenis De overeenkomst van kleine wegenis tussen de stad Waregem en de NMBS dateert van 21/10/1991. In de aangepaste overeenkomst wordt de zone voor het station met de werken in de Noorderlaan opnieuw ingericht, en wordt een nieuw parkeerregime ingevoerd (gedeelte van de parking achter het station wordt betalend en afgesloten door de NMBS). Gezien deze wijzigingen is het wenselijk om de wederzijdse afspraken terug op papier te zetten en in een nieuwe overeenkomst te brengen. Een nieuw plan wordt bij de overeenkomst gevoegd. Het spoorwegdomein omvat de toegangswegen, brom-fietsenstallingen, de voetpaden, de wegenis en de groenzones op het grondgebied Waregem, als zijnde ingedeeld in de kleine wegenis. Het spoorwegdomein is weergegeven op het plan nr 13.0750.027.560/01 in rode tint. Deze percelen zullen steeds beschouwd blijven als behorende tot het openbaar domein van de NMBS. In de overeenkomst staat eveneens vermeld welke taken de stad op zich neemt omtrent het beheer, onderhoud en vernieuwing van het spoorwegdomein (kleine wegenis). De overeenkomst dient beschouwd te worden als zijnde van openbaar nut. Zowel Inge Vandevelde (Groen - onthouding) als Bernard Loosveldt (N-VA, fractie stemde tegen) hadden bezwaren. Laatstgenoemde stelde dat de stad meer op zijn strepen moet staan. Inge Vandevelde gaat voor het voorstel dat de stad een deel van de leegstaande parking overneemt en inricht met parkeermeters. Voorzitter Kurt Vanryckeghem wijst op de druk vanwege Infrabel. Mobiliteitsschepen Kristof Chanterie wijst erop dat de nieuwe overeenkomst gunstiger is voor stad, daar de NMBS nu meer betaalt omdat zelf moet ingestaan voor het onderhoud van het deel binnen het betalend parkeren.

In de Armand De Rorestraat wordt parkeerverbod ingevoerd. De parkeerdruk is er hoog sinds het invoeren van betalend parkeren op de stationsparking en de stijging van het aantal activiteiten in de moskee in de Roger Vansteenbruggestraat. De doorstroming voor hulpdiensten en zwaar vervoer komt in gedrang als men langs beide kanten van de straat parkeert. Op de verkeerscel van 20 februari 23017 is er daarom voorgesteld om een parkeerverbod in te voeren langs één zijde van de straat vanaf de Roger Vansteenbruggestraat qtot voor huisnummer 2. Eerder werd al parkeerverbod ingevoerd in Fabriekstraat en langs Noorderlaan, maar hier zijn de nodige verkeersborden nog niet aangebracht.

04-04-2017 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)


De gratis expo van de Statievrienden werd iets uniek !!! Indrukwekkend wat Winoc en Marc allemaal hebben bijeengebracht
Foto
Zoeken in blog

forum
 • cialis sans ordonnance 50mg
 • figuren van aan de statie
 • Welke bedrijven zijn ontstaan aan statie?
 • gebeurtenissen aan statie/spoor tijdens W.O.

  De Statievrienden publiceren bijdragen over de Waregemse Statiewijk in het Jaarboek van de Heemkundige kring De Gaverstreke. Alle suggesties daarvoor zijn welkom...

  Inhoud blog
 • PRIVACYVERKLARING ERFGOEDVERENIGING DE STATIEVRIENDEN
 • PRIVACYVERKLARING ERFGOEDVERENIGING DE STATIEVRIENDEN (inhoud)
 • Prijzen overhandigd aan prijswinnaars zoektochten
 • 43e Bilkhagefeesten
 • Prijswinnaars van onze zoektochten tijdens Driedaagse
 • Antwoorden Wandelzoektocht
 • Antwoorden Fietszoektocht
 • Driedaagse herdenkt verlies stijlvol station in 1918
 • Statievrienden in KW - Het Wekelijks Nieuws
 • Grensnieuws over driedaagse Statievrienden
 • 100 jaar na meest dramatische Waregemse gebeurtenis
 • Driedaagse in media
 • Statievrienden op Vrijetijdsmarkt
 • Leuke stationspuzzels voor handige trio’s
 • Herinnering aan Waregems station, dat 100 jaar geleden sneuvelde
 • Overzicht driedaagse 8-10 juni in SOBA
 • Op zoek naar trio’s voor leuke stationspuzzels
 • Driedaagse expo van de statievrienden
 • “Eremuur” tijdens expositie Waregemse Statiewijk
 • Nieuwe perrons en roltrappen in station
  Foto
  Foto
  Laatste commentaren
 • fietsbrug over expresweg tijdelijk dicht (bernard)
      op Fietswegel krijgt opknapbeurt
 • Guide indispensable (Patrick Meuris)
      op ‘Waereghem’ en de Slijpbeek
 • dhr (David Van Hoey)
      op Waregem krijgt twee gloednieuwe sporen
 • Programma (Dirk Demeulemeester)
      op Programma driedaags evenement
 • Foto
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Archief per week
 • 30/07-05/08 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 11/01-17/01 2016

  Startpagina !

  Dank voor massale belangstelling voor ons driedaags evenement op 10, 11 en 12 juni 2016 : de trein zal 3 maal fluiten !
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!