Foto

BEEDIGDE
VERTALINGEN
NL-POOLS-NL
 

TFR@telenet.be

T

Foto
Inhoud blog
 • Kwaliteit voor een redelijke prijs!
 • Moet een beëdigd vertaler in mijn eigen regio gevestigd zijn?
 • Otwarcie granic dla polskich pracowników od 1 maja 2009
 • Sworn translations Dutch English Polish
 • Vertaling van diploma's
 • Bewijs van goed gedrag en zeden vertalen
 • Wat is een Beëdigde vertaling?
 • Monika Zdunska
 • Juridische vennootschapsvormen Polen
 • Tips voor een lastenboek van uw website
 • Document Aanvraag van de gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma volwassenenonderwijs
 • Werken in het buitenland Diploma
 • Document Aanvraag van de professionele erkenning van een buitenlands diploma hoger onderwijs
 • Minder betalen voor uw vertalingen
 • Educatieweb Pools Nederlands Pools
 • Wat is het verschil tussen een beëdigde vertaling en een gelegaliseerde vertaling?
 • Working in Belgium: Limosa
 • Inhoud van de oprichtingsakte voor een BVBA,NV,CVBA of CVOA
 • Voorbeeld Lastenboek Woningbouw
 • What is the difference between a sworn translation and a legalized translation?
  "After all, when you come right down to it,
  how many people speak the same language
  even when they speak the same language?"
  -Russel Hoban- US author
  Monika Zdunska
  Tłumacz przysięgły

  Polski- Niderlandzki
  Tanio i Profesjonalnie
  0478 430.325

  TFR@telenet.be
  Vertaler Pools
  Beëdigde Vertalingen Pools Nederlands - Tłumacz przysięgły języka Holenderskiego/Niderlandzkiego
  Monika Zdunska +32(0)478 430325
  07-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is het verschil tussen een beëdigde vertaling en een gelegaliseerde vertaling?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat is het verschil tussen een beëdigde vertaling en een gelegaliseerde vertaling?


  Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die ingeschreven is bij de rechtbank van eerste aanleg. Concreet gesproken, plaatst de vertaler zijn handtekening en naamstempel op de vertaling. Hij geeft hiermee aan dat de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is en verleent ze een officieel karakter.


  Soms wordt er nog een stapje verder gegaan en moet een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd worden. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die wordt afgestempeld op de rechtbank van eerste aanleg, om de vertaling wettig te verklaren. Op de rechtbank wordt de handtekening van de vertaler vergeleken met de handtekening in het vertalerregister.


  Legaliseren kan op twee manieren.

  Als een land is aangesloten bij het apostilleverdrag (verdrag van Den Haag van 1961), is een verklaring van de rechtbank (een apostille) in sommige gevallen voldoende voor de instanties in de aangesloten landen.

  Is het land niet aangesloten bij het verdrag, dan leggen uw documenten een langere weg af. Naast een stempel van de rechtbank, zijn er dan ook nog stempels van de Ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken en de betreffende ambassade nodig.

  Meer info

  07-05-2008 om 21:38 geschreven door TFR  


  >> Reageer (0)
  25-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Working in Belgium: Limosa
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Are you a foreign company, organisation or self-employed person and do you wish to employ someone in Belgium? Or do you wish to establish yourself in Belgium in order to pursue a temporary or partial activity as a self-employed person? Then you must first meet a number of basic conditions.

  25-03-2008 om 00:00 geschreven door TFR  


  >> Reageer (0)
  14-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoud van de oprichtingsakte voor een BVBA,NV,CVBA of CVOA

  Inhoud van de oprichtingsakte 

  1. Voor een BVBA:

  • de rechtsvorm en de naam;
  • het nauwkeurig omschreven doel;
  • de nauwkeurig omschreven maatschappelijke zetel;
  • de aanwijzing van de vennoten;
  • de duur van de vennootschap: voor bepaalde of onbepaald tijd;
  • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan;
  • het aantal en de nominale waarde van de aandelen en eventuele bijzondere voorwaarden die de overdracht beperken;
  • de bankinstelling waarbij de in geld te storten inbreng gedeponeerd is;
  • wat ingebrachte onroerende goederen betreft:
   • de overdrachten onder bezwarende titel in de vijf voorgaande jaren;
   • de bedingen waaronder die overdrachten hebben plaatsgehad;
   • de hypothecaire lasten of de pandrechten op de ingebrachte goederen;
   • de voorwaarden waaronder ingebrachte optierechten kunnen worden uitgeoefend;
  • inzake inbreng in natura:
   • de specificatie van elke inbreng;
   • de naam van elke inbrenger;
   • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag;
   • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is;
  • de aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden;
  • het begin en het einde van het boekjaar;
  • de dag en het uur van de jaarvergadering waarop over de jaarrekening moet worden beslist;
  • de oorzaak en de omvang van de bijzondere voordelen die worden toegekend aan elke oprichter;
  • het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten voor rekening van de vennootschap.

   

  2. Voor een NV

  • de rechtsvorm en de naam;
  • het doel, nauwkeurig omschreven;
  • de zetel, nauwkeurig opgegeven;
  • de duur, wanneer de vennootschap niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;
  • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan;
  • het bedrag van het toegestane kapitaal, in voorkomend geval;
  • voorzover zij niet uit de wet voortvloeit, de regeling van het aantal en de wijze van benoeming van de leden van de organen die belast zijn met de vertegenwoordiging tegenover derden, het bestuur en in voorkomend geval het dagelijks bestuur, het toezicht en de controle, de verdeling van de bevoegdheden onder die organen;
  • wat de kapitaalaandelen betreft:
   • het aantal en de nominale waarde;
   • of het aantal alleen, voor aandelen zonder nominale waarde;
   • eventuele bijzondere voorwaarden die de overdracht beperken;
  • indien er verschillende soorten aandelen bestaan
   • dezelfde gegevens voor elke soort;
   • de rechten die aan elke categorie verbonden zijn;
  • wat winstbewijzen betreft:
   • het aantal;
   • de rechten die daaraan verbonden zijn;
   • de bijzondere voorwaarden die hun overdracht beperken;
  • of de aandelen op naam of aan toonder luiden, dan wel gedematerialiseerd zijn; en alle andere bepalingen inzake omwisseling die verschillen van die waarin de wet voorziet;
  • voor de inbreng anders dan in geld:
   • de specificatie van elke inbreng;
   • de naam van elke inbrenger;
   • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag;
   • het aantal en de nominale waarde van de aandelen, respectievelijk het aantal aandelen zonder nominale waarde die tegen elke inbreng zijn uitgegeven;
   • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is;
  • de oorzaak en de omvang van de bijzondere voordelen die worden toegekend aan elke oprichter;
  • het totale bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten die voor rekening van de vennootschap komen;
  • de instelling waarbij de in geld te storten inbreng gedeponeerd is;
  • wat ingebrachte onroerende goederen betreft: de overdrachten onder bewarende titel in de vijf voorgaande jaren en de bedingen inzake die overdrachten;
  • de hypothecaire lasten of de pandrechten op de ingebrachte goederen;
  • de voorwaarden waaronder ingebrachte optierechten kunnen worden uitgeoefend.

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

  3. Voor een CVBA en een CVOA

  • de rechtsvorm en de naam;
  • de zetel en het doel van de vennootschap;
  • nauwkeurige gegevens over de persoon van de vennoten;
  • gegevens over de inbreng en het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal;
  • de specificatie van elke inbreng in natura;
  • voor de inbreng in natura:
   • de naam van elke inbrenger;
   • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag;
   • het aantal en de nominale waarde van de aandelen die tegen elke inbreng zijn uitgegeven;
   • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is;
  • de duur van de vennootschap;
  • de voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten, en van de terugneming van gestorte gelden;
  • het bestuur en het toezicht:
   • de benoeming en het ontslag van lasthebbers, bestuurders en commissarissen;
   • de omvang van hun bevoegdheid;
   • de duur van hun opdracht;
  • de rechten van de vennoten, de wijze van bijeenroepen voor de algemene vergadering; de vereiste meerderheid om geldige besluiten te nemen, de wijze van stemmen;
  • hoe de winst wordt verdeeld en het verlies wordt omgeslagen;
  • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan. Bron: http://mineco.fgov.be/SME/Starters/NatPers_nl-03.htm

  14-03-2008 om 00:00 geschreven door TFR  


  >> Reageer (0)
  10-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorbeeld Lastenboek Woningbouw

                                   LASTENBOEK WONINGBOUW

  1.     WERFINRICHTING

  Bevat het oprichten van een bouwkeet, het aanvoeren van de nodige materialen en materiëlen. Elektriciteit en water voor de opbouw van de woning, vallen ten laste van de bouwheer. De bouwplaats dient normaal toegankelijk te zijn voor vrachtwagens en betonmolens, voor de aanvoer van materialen en materiëlen. Het terrein dient opgekuist te worden, vrij van bomen en struiken, zodat het gebouw kan worden uitgezet. Verzekering ABR (alle bouwplaatsrisico’s) is inbegrepen. Enig bouwafval door de aannemer op de werf gemaakt, wordt op zijn kosten door hem verwijderd.

  2.     GROND- EN AARDEWERKEN

  Het terrein wordt verondersteld vlak en voldoende hoog te liggen teneinde geen aanvulling nodig te hebben. De grondwerken geschieden tot op de vaste grond en dit tot op ongeveer 1m diepte vatbaar voor verrekening, te berekenen vanaf vloerpas. De aarde, voortkomend uit het afsteken van de teelaarde (+/- 20cm dik) en het graven van de funderingen, wordt op het terrein gestapeld. Een aardingslus zal worden geplaatst.

  3.     FUNDERINGEN

  Volgens de plans worden de funderingssleuven in steenslagbeton gegoten met een betonkwaliteit van minimum 200kg cement per mł beton. De aannemer zal de nodige inlichtingen inwinnen bij de bevoegde diensten aangaande rooi –en bouwlijn, rioleringsaansluiting, wachtbuizen en passen.

  4.     ONDERVLOEREN

  Op een laag visqueen, welke dienst doet als vochtisolatie, en een licht wapeningsnet (150/150/8/8) wordt een vloerplaat van xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />12 cm dikte gegoten met een betonkwaliteit van minimum 200kg cement per mł beton.

  5.     FUNDERINGSMETSTELWERK

  De funderingssleuven zijn aan te zetten op vaste grond en zijn min. 40cm hoog. De sleuven hebben een breedte van 30cm breder dan de breedte van de muur die er op steunt. Minimale funderingsdiepte: 80cm onder maaiveld. Het ondergrondse metselwerk bestaat uit volle betonblokken (29 x 19 x 14) of snelbouw voor de binnen- en buitenmuren. Cementering en kooltering of een gelijkwaardig product wordt voorzien als vochtbescherming tegen de buitenzijde van het ondergrondse metselwerk dat in aanraking komt met de grond.

  6.     RIOLERING

  Alle rioleringen worden uitgevoerd in PVC (Benor gekeurde buizen) met alle nodige hulpstukken. Dit volgens de regels der kunst en de opgemaakte plans. Er is steeds een septische put voorzien voor 5 personen.  Alle afvoerwater wordt samengebracht in controleputten. Hiervoor worden telkens gepréfabriceerde putten geleverd en geplaatst volgens de regels van de fabrikant. De levering en plaatsing van betondeksels of PVC-deksels met aangepaste afmetingen maakt deel uit van deze post. De aansluiting van deze controleputten tot een openbare riolering is ten laste van de opdrachtgever. Alle werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels van goed vakmanschap om een onberispelijke werking te verwezenlijken. Tijdens de werken zal de aannemer de open uiteinden van de riolering afdichten met aangepaste stoppen om te voorkomen dat er vuil in terecht komt. Alle rioleringsbuizen worden met een regelmatige helling aangelegd van ongeveer 1,5cm per meter. Voor de aansluiting van elektriciteit, water, telefoon en eventueel gasleiding worden wachtbuizen geplaatst, volgens de voorschriften van de respectievelijke maatschappijen, tot aan de rioollijn op de voorgeschreven diepte en welke binnenshuis gebracht worden via een daartoe bestemde energiebocht. Alles is voorzien voor 1 aansluiting. Indien regenwater en afvalwater gescheiden dienen afgevoerd te worden, dan dient dit te worden verrekend.

  Er is een regenwaterput voorzien met de nodige aan- en afvoerbuizen.

  7.     OPGAAND METSELWERK

  Het gevelmetselwerk wordt naargelang het type uitgevoerd in:

   - of GEVELSTEEN, gebakken handvormsteen (type scheldesteen of dergelijke) voor klassieke en moderne type.

     Eisen: minder dan 12% wateropname, vorstbestendig en vrij van alle schadelijke delen. De uitvoering zal met de   

     meeste zorg geschieden en volgens de regels der kunst, de stootvoegen in verticale lijnen. Scheef gemetste   

     stenen of “dansende” stenen zulle worden vervangen.

     De stenen dienen in één partij besteld te worden en zullen van hetzelfde baksel zijn. In de eerste laag die  

     gemetst wordt op de waterkerende laag boven een spouwonderbreking, wordt telkens de vierde stootvoeg open

     gelaten om eventueel water uit de spouw te kunnen laten lopen. Er zullen papiertjes gestoken worden in de   

     stootvoegen die niet mogen gevoegd worden.

   - of OUDE RECUPERATIESTEEN of GETROMMELD (wildverband) voor het type landhuis of fermettestijl.

     Gezien meestal gewerkt wordt met een handvormsteen of recuperatiesteen dient rekening gehouden te worden

     met bepaalde tolerantie in maatvoering en kleur.

  De binnenkant van de buitenmuur wordt opgetrokken in :

  a)      of Poroton (19 cm) d.w.z. tralieblokken met zeer hoge isolatiewaarde voldoend aan de nieuwe normen      (K-waarde). (Eventuele spouwisolatie door klant zelf aan te brengen)

  b)  of Snelbouw (14cm) met 4 cm dikke isolatie (type Styrodur) voldoend aan de nieuwe normen (K-waarde).

  Het binnen- en buitenspouwblad van de buitenmuur worden aan elkaar verbonden d.m.v. spouwhaken. Op alle funderingsmuren zal de aannemer,voor het leggen van de welfsels of voor het aanvangen van de spouwmuur, een sterke polyesterfolie plaatsen.  In de spouwmuur zal de aannemer een tweede laag vochtwering in polyesterfolie aanbrengen die samen met de eerste vertrekt onder het buitenspouwblad en die min. 20 cm hoger in het binnenspouwblad doorloopt. Ter hoogte van de onderbrekingen van deze laag door deuren of vensterdeuren,wordt deze folie dubbel geplooid in dezelfde voeg zodat eventueel water niet naast de deur- of raamstijl binnendringen.

  In de spouwmuren zal de aannemer boven elke opening en spouwonderbreking op dezelfde wijze polyesterfolie aanbrengen die in het binnenspouwblad ong. 20 cm hoger zit dan in het parament. De vochtwering is aan weerszijden min 30cm breder dan de opening of spouwonderbreking. Alle vochtwerende lagen dienen over de volledige breedte van de muur geplaatst te worden en liefst iets meer voor alle zekerheid en nadien proper in het vlak afgesneden.

  Er wordt gemetst in halfsteen verband en met open voeg om ingevoegd te worden. Boven de ramen wordt een streklaag voorzien.

  Boven alle ramen en deuren worden beton- of geprefabriceerde balken voorzien in het binnenspouwblad, aangepast aan de te dragen noodwendigheid. De betonlatel zal tegen de strek gestort worden d.m.v. een verloren bekisting van harde PS-schuimplaten. Koudebruggen dienen overal te worden vermeden. Er wordt nagelbare steen voorzien als raam –en deurblokken voor de bevestiging van het buiten –en binnenschrijnwerk. Alles dient te worden uitgevoerd volgens de specificaties van de opgemaakte plans.

  Het gewapend beton moet voldoen aan de nieuwste voorschriften van NBN B15. De stabiliteitsstudie is ten laste van de aannemer. Bekistingen moeten zuiver en stevig zijn, vormveranderingen in het beton zullen niet geduld worden. De bewapening moet vrij zijn van stoffen die nadelig zijn voor het beton. Kruisingen en overlappingen worden met binddraad verbonden. Grintnesten in het beton zullen niet worden aanvaard. Stortnaden dienen tot een minimum te worden herleid en moeten gelokaliseerd worden daar waar zij het minste weerstand bieden. De nodige betonbalken en stalen liggers zijn inbegrepen.

  De bovengrondse vloerplaten worden uitgevoerd in prédallen. Openingen voor leidingen, verluchtingen, e.d. zullen daar waar mogelijk worden uitgespaard. Daar waar nodig zullen stalen profielen in de vloerplaat worden ingewerkt. Het constructiestaal zal voldoen aan de huidige normen. Naargelang het gebruik van de profielen, worden ze beschermd met roestwerende verf. Stalen liggers in de dikte van de plaat dienen in de mate van het mogelijke te worden vermeden.

  De niet-dragende muren worden uitgevoerd in plaasterblokken (Isolava).

  8.     VOEGWERKEN

  Het gevelmetselwerk wordt opgevoegd in een witgrijze kleur. Op aanvraag kunnen enkele stalen worden geplaatst. De afkitting van het buitenschrijnwerk gebeurt met een plastische voeg, na het beëindigen van het voegwerk, kleur aangepast aan het paramentmetselwerk.

  9.     DORPELS

  Aan alle ramen, deuren of poorten worden dorpels in blauwe hardsteen van 5 cm dikte voorzien, eventueel geciseleert aan voor –en zijkanten volgens afspraak. De dorpels aan de vensters zijn voorzien van een druipgleuf. Aan de dorpels van voor- en achterdeuren is een opstand voorzien. De zichtbare vlakken worden zuiver glad geschuurd, alle rechte hoeken worden schuin geslepen. De steen is gezond en heeft een heldere klank onder de slag van een ijzeren hamer, hij is vorstbestendig en vrij van vlekken (vet, enz…), alle stenen met wateropnemende witte aders worden vermeden. Beschadigde stukken die niet voldoen zijn uit te breken en te vervangen. De dorpels worden vol en zat in de mortel gelegd en zijn zuiver op te voegen, de voegen worden tot een minimum herleid en zijn 3mm breed.

   

   

  10.  PLAFONDUITVOERINGEN

   

  TYPES ZONDER AFGEWERKTE BOVENVERDIEPING

  1) of HOUTEN ROOSTERING: tussen de roostering is een isolatie van 15cm glaswol voorzien, boven aan de roostering een houtvezelplaat van 18mm, onderaan een gyplat met bepleistering. De zolder is niet benutbaar.

  2) of VOORGESPANNEN BETONWELVEN: de vloer bestaat uit prédallen. Hierop wordt een vul- en dekbeton op aangebracht. De betongewelven zijn onderaan voorzien van pleisterwerk. Er is geen chape voorzien op de zolder. De zolder is niet benutbaar.

  TYPES MET AFGEWERKTE BOVENVERDIEPING

  1. BOVEN HET GELIJKVLOERS: De betongewelven boven het gelijkvloers zijn voorzien van pleisterwerk, bovenaan is chape voorzien op de verdieping. De hoogte van het plafond bedraagt 2,65m.

  2. BOVEN DE VERDIEPING: tussen de roostering is rondom de kamers een isolatie van 15cm glaswol voorzien, de binnenafwerking is voorzien in gyplat met bepleistering. De hoogte van het plafond bedraagt 2,40m. De zolder is niet benutbaar.

  11.  DAKTIMMERWERKEN

  Het daktimmerwerk wordt uitgevoerd met geďmpregneerd naaldhout (er wordt een drenkingsgarantie afgeleverd). De spanten worden gepréfabriceerd in de fabriek.

  12.  DAKBEDEKKINGEN

  Hellend dak:

  De dakwerken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst, met de nodige hulpstukken en pannenlatten en een onderdak in Biplex, Covex of gelijkwaardig.

  Fermettestijl: TBF RESIDENCEPANNEN

  Landhuisstijl: RUSTIEKE OF HERFSTKLEUR SNELDEKPAN

  Moderne stijl: ZWARTE OF BRUINE SNELDEKPANNEN

  Klassieke stijl: ZWARTE OF BRUINE SNELDEKPANNEN

  (15 jaar fabrieksgarantie op sn)

   

  Platte dakbeddeking:

  1. Opbouw op betonnen ondergrond: dampscherm type PE lichtblauw ingekleurd 0,25mm dik, losliggend geplaatst, aan elkaar verbonden met dubbelzijdige kleefband + 6cm isolatie drukvaste PS (geëxpandeerd polystyreen) (dampklasse A1, densiteit 20 kg/mł) + scheidingslaas glasvlies (120 g/m˛) + dichtingsbaan Trocal SGMA dikte 1,5mm, losliggend geplaatst, met warme lucht aan elkaar verbonden + grindballast type 16-32, gewassen en gerolde rijngrind (80 kg/m˛).

  2. Opbouw op houten ondergrond: dampscherm type PE lichtblauw ingekleurd 0,25mm dik, losliggend geplaatst, aan elkaar verbonden met dubbelzijdige kleefband + 9cm isolatie drukvaste PS (geëxpandeerd polystyreen) (dampklasse A1, densiteit 20 kg/mł) + scheidingslaas glasvlies (120 g/m˛) + dichtingsbaan Trocal SGMA dikte 1,5mm, mechanisch verankerd, met warme lucht aan elkaar verbonden, lichtgrijze kleur.

  3. Dakranden en aansluitingsprofielen: gemaakt uit op maat geplooide vuur-verzinkte gecasseerde staalplaten, lichtgrijs of atracietgrijs naar keuze. Vormstukken en afwerking volgens de regels der kunst en volgens de voorschriften van de fabrikant.

  13.  DAKOVERSTEKEN

  Deze worden uitgevoerd in meranti of PVC-planchetten, ongeveer 30cm breed.  Er zijn geen

  geveloversteken, deze zijn afgewerkt met gevelpannen.

  14.  DAKVLAKRAMEN

  Zijn voorzien in bepaalde types of kunnen in OPTIE voorzien worden.

  15.  LOOD- EN ZINKWERKEN

  De goten en aflopen zijn voorzien in aluminium, de kleur is te kiezen uit de verschillende standaardkleuren. De schouw wordt afgewerkt met de nodige loden slabben.

  30 jaar fabrieksgarantie

  16.  SCHOUWPIJP ( optie )

  Deze wordt uitgevoerd met de nodige loden slabben en voorzien van een deksteen welke ter plaatse wordt gegoten of uitgevoerd in blauwe hardsteen. De binnenzijde is altijd voorzien van vuurvaste gebakken aarden elementen met een binnenmaat van 20x20 of groter (volgens type kachel).

  17.  BUITENSCHRIJNWERK

  Steeds uitgevoerd in WITTE PVC (5-kamersysteem) (K-waarde profiel 1,1). Alle ramen zijn voorzien van super isolerend glas (K-waarde 1,4). Er zijn verluchtingsroosters die voldoen aan de vereiste ventilatienormen. (Minimum ventilatievoorzieningssysteem A:

  1. Regelbare roosters boven de ramen voor luchttoevoer: living 2lm, slaapkamer of bureel 0,80 lm;

  2. Afvoer natte ruimten: regelbare ventilatieopeningen voor de afvoer van de natte ruimtes: keuken 0,20m diam., badkamer 0,16m diam., WC 0,11m diam., wasplaats 0,16m diam.)

  De ramen zijn van het type draai en/of kipbediening. De opengaande delen zijn voorzien van ingewerkt neopreen tocht –en dichtingsprofielen. De voordeur en de eventueel half beglaasde keukendeur worden uitgevoerd in WBP (Water Bestendige Plaat) met uitzicht merantiplanchetten en zijn voorzien van driepuntsluiting in staal of vijfpuntsluiting in koper.

  OPTIE: rolluiken in witte PVC uitgevoerd met rolluikgeleiders, rolluikkasten en lintkasten.

  18.  BINNENSCHRIJNWERK

  De deuren zijn voorzien in voorgeverniste EIK-fineerdeuren of laminaatdeuren in kerselaar, beuk of wit gelakt met dito omlijsting, het nodige hang- en sluitwerk en een PVC of ALUMINIUM deurkruk en verluchtingsroosters volgens de vereiste ventilatienormen.

  19.  GARAGEPOORTEN

  Voorzien: Meranti Waterproof plaat met uitzicht Meranti planchetten of witte pvc, naar buiten draaiend.

  20.  TRAPPEN

  Types met afgewerkte bovenverdieping: trap met leuning, in beuk of rubberwood (naar keuze).

  Types zonder bovenafwerking: zolderluik met uitschuifbare zoldertrap.

   

  21.  VENSTERTABLETTEN

  In de woonvertrekken zijn aan alle ramen welke niet tot op de grond komen venstertabletten voorzien in marmer aan iedere dagkant 10cm uitstekend.

  22.  PLEISTERWERKEN

  Op alle muren, behalve deze van de garage en kelder, wordt pleisterwerk aangebracht.  De binnenwanden van de garage worden meegaand opgevoegd.

  Allereerst wordt de ondergrond voorbewerkt. Deze voorbewerking omvat volgende werkzaamheden:

  -          Het verwijderen van onzuiverheden zoals stof, aarde en vetten.

  -          Het eventueel bevochtigen van de wand door besproeiing met water, wanneer de ondergrond te droog is.

  -          Het uitkrabben van de vuile of loszittende mortel.

  -          Het ruw maken van te gladde oppervlakten.

  -          Waar de ondergrond uit verschillende materialen bestaat zal eerst een polyestergaas over de voegen gekleefd worden om mogelijke verschillende werking van de twee materialen op te vangen en te verhinderen dat scheuren optreden.

  Nu kan de bezetting worden aangebracht. Na opspuiten of manueel uitstrijken, glad trekken met een rij van minstens 1,80m. Sterk poreuze ondergronden met voorbehandelingsmiddel instrijken alvorens te bezetten. Bij gebruik van de mechanische mengmachine, zullen de voorschriften van de fabrikant toegepast worden voor een juiste menging. De totale dikte van de pleisterlaag bedraagt ongeveer 15mm. De muren waarop later faience wordt aangebracht, worden enkel van een grondlaag voorzien om een beter kleefvlak te bekomen. Op de scherpe hoeken van de binnenmuren worden hoekijzers aangebracht, behalve aan de deuren. De ramen worden ook uitbezet. Het pleisterwerk wordt gestaakt wanneer de buitentemperatuur daalt beneden de 5°C, tenzij het gebouw verwarmd is en/of tijdelijk afgesloten werd.

  De niet-dragende muren worden uitgevoerd in plaasterblokken van 10 cm ( Isolava ), deze worden gepolierd.

  23.  CHAPE

  Overal is er cementchape voorzien. Na het plaatsen van de leidingen wordt een éénlagige chape van ongeveer 80mm geleverd en geplaatst. De consistentie van de chape is “aardvochtig”, m.a.w. een grote hoeveelheid aanmaakwater dient te worden vermeden. De uitvoering zal werkelijk pas en zeer glad zijn, volgens de regels der kunst.

  24.  VLOERISOLATIE

  Op de gelijkvloerse verdieping (uitgezonderd garage) is 7cm PUR (polyurethaan) voorzien.

  25.  VLOEREN

  In de INKOMHAL, LIVING, WC, KEUKEN en BADKAMER is een vloer voorzien met een aankoopwaarde van 30,00 €/m˛ (ceramiek) met bijbehorende plinten. De geplaatste waarde is 30,00 € + 22,50 € = 52,50 €/m˛ (exl. BTW).

  In de GARAGE en de eventuele BERGING of WASPLAATS op het gelijkvloers en eventuele KELDER is een vetvrije tegel of ceramiekvloer tweede keus voorzien met een aankoopwaarde van 15,00 €/m˛, zonder plinten. De geplaatste waarde is 15,00 € + 22,50 € = 37,50 €/m˛ (excl. BTW).

  Tussendorpels of Alu-profielen zijn voorzien tussen de dagkanten van alle binnendeuren. Indien dezelfde vloertegels doorlopen van het ene woonvertrek naar het andere, worden geen tussendorpels geplaatst.

  26.  FAIENCE

  In de badkamer is faience voorzien tot op plafondhoogte met een handelswaarde van 30,00 €/m˛. De geplaatste waarde is 30,00 € + 22,50 € = 52,50 €/m˛ (excl. BTW). In de badkamer zijn listels voorzien met een handelswaarde van 11,00 €/lm.  Er zijn tevens 3 decors voorzien met een handelswaarde van 9,00 €/stuk.

  27.    VASTTAPIJT OF VINYL

  In de SLAAPKAMERS, BERGING VERDIEP en NACHTHAL is een vast tapijt of vinyl voorzien met een geplaatste waarde van  27,00 €/m˛ (excl. BTW). De plinten worden uitgevoerd in meranti.

  28.    ELEKTRICITEIT

  De aansluitkabel, meters en eventuele kasten voor de meters zijn ten laste van de opdrachtgever. De aanduidingen voor de plaatsing worden na het onderdakbrengen in samenspraak met de elektricien gedaan. De keuring van de installatie door een erkend organisme is inbegrepen. De elektrische installatie beantwoordt steeds aan de geldende reglementen en voorschriften van de distributiemaatschappijen en wordt steeds voorzien van een aardlus in de funderingen, een verliesstroomschakelaar, een verdeelbord met de nodige automatische zekeringen. De werken omvatten het leveren en plaatsen van alle leidingen en schakeltoestellen (schakelaars, stopcontacten, e.d.), trekken van bedrading, uitvoeren van bord, in orde brengen van de keuring, aarden van de installatie en alle voorzieningen om degelijke installatie te bekomen. Alle horizontale leidingen voor plafondlichten zullen in de vloer ingewerkt worden. De elektricien zal alle nodige openingen in de muur maken om leidingen en toestellen te kunnen plaatsen. Na plaatsing zal de elektricien de buizen goed aansmeren en vastzetten. Alle bedrading wordt getrokken door plastieken buizen. De kringen worden beveiligd met automatische zekeringen. De elektricien zal eveneens de wachtbuizen plaatsen voor het trekken van de draden voor telefoon, kabeltelevisie, thermostaat e.d.  Alle stopkontakten en schakelaars zijn van het merk Niko of gelijkwaardig. Vooraleer de werken aan te vatten zal de elektrieker de bouwheer uitnodigen om ter plaatse alle voorzieningen aan te duiden en af te tekenen.

  Voorzien in :

  . HAL: 2 lichtpunten DR, 1 stopcontact

  . LIVING: 2 lichtpunten DR, 4 dubbele stopcontacten, buisleiding voor TV-distributie en telefoon

  . KEUKEN: 1 lichtpunt DR, 3 stopcontacten en 5 stopcontacten voor de toestellen: koelkast,  dampkap, oven, kookplaat en vaatwas

  . KAMERS: 1 lichtpunt ER en 3 stopcontacten

  . BERGING: 1 lichtpunt ER en 1 stopcontact

  . NACHTHAL: 2 lichtpunten DR en 1 stopcontact

  . WC: 1 lichtpunt ER

  . BADKAMER: 1 wandlichtpunt met ER en 1 stopcontact

  . GARAGE: 1 lichtpunt DR, 2 stopcontacten

  . aansluiting voor wasmachine en droogkast waar gewenst

  . BUITENLICHTPUNT: 1 lichtpunt ER

  . DEURBEL: eenvoudige deurbel voorzien

  29.    SANITAIRE INSTALLATIE

  De sanitaire installatie omvat alle leveringen, werken en aansluitingen die nodig zijn voor de goede werking, volgens de regels der kunst, de richtlijnen van de respectievelijke leveranciers en volgens de reglementering en normen van toepassing. Deze installatie omvat het leveren, plaatsen en aansluiten van alle kranen, aflopen met verluchtingen, voedingsleidingen voor warm en koud water, sanitaire toestellen, regeling en op punt stellen van de installatie. Voorzien zijn :

  . 1 bruisbad 1,75 x 0,75 (10 luchtjets) of douche in acryl wit.

  . 1 VGA Citaplex badafvoer combinatie met stop en ketting

  . 1 Ideal Standart Ceraplan 1 – gr bad/douche mengkraan naakt chroom en sproeier.

  . 1 Caph. Hydro 7 doucheset met 5 stralen chroom 60cm

  . 1 Toilet Warn Comina onderpot ao/cm wit

  . 10-02-2008 om 00:00 geschreven door TFR  


  >> Reageer (0)
  16-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.What is the difference between a sworn translation and a legalized translation?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  What is the difference between a sworn translation and a legalized translation?

  A certified (sworn) translation is performed by a translator enrolled on the list of sworn translators of the Court of First Instance. Practically speaking, the translator places his signature and name stamp on the translation. By doing so, he confirms that the text is a faithful translation and grants it an official character.
    


  Sometimes one must go a step further and also legalize a certified translation. A legalized translation is a sworn translation which bears a stamp of the Court of First Instance declaring it legal. At the court the translator’s signature is compared to the signature on the list of sworn translators.


  You can legalize a translation in two ways.

  In the case of countries which signed the Hague convention of 1961, the court’s confirmation (legalisation) shall in some cases satisfy the instances of those countries.

  In the case of countries which did not sign this convention, your documents have a longer way to go. Besides the court’s stamp, you will also need the stamps of Ministry of Justice, Foreign Affairs and the embassy in question.

  More info

  16-01-2008 om 00:00 geschreven door TFR  


  >> Reageer (0)
  10-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaka jest różnica między tłumaczeniem przysięgłym a legalizacją tłumaczenia?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jaka jest różnica między tłumaczeniem przysięgłym a legalizacją tłumaczenia?

  Tłumaczenie przysięgłe wykonuje tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych sądu pierwszej instancji. W praktyce umieszcza on swój podpis oraz imienną pieczątkę na tłumaczeniu, poświadczając tym samym, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem i ma charakter oficjalny. 


  Czasami tłumaczenie przysięgłe wymaga dodatkowo poświadczenia. Tłumaczenie poświadczone jest to tłumaczenie przysięgłe opatrzone pieczątką sądu pierwszej instancji, poświadczająca legalność dokumentu. W sądzie porównuje się podpis tłumacza przysięgłego z podpisem, jaki widnieje w spisie tłumaczy przysięgłych danego sądu. 


  Istnieją dwa sposoby legalizacji.

  Jeśli dane państwo przyjęło konwencję haską (1961), sądom tych krajów wystarcza w pewnych przypadkach poświadczenie sądu (apostille).

  W przypadku krajów, które nie podpisały konwencji haskiej, tłumaczenie przysięgłe wymaga pełnej legalizacji. Oprócz pieczątki sądu, wymagane są również pieczątki Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych oraz odnośnej ambasady. 

  Więcej informacji Polski
  Więcej informacji Niderlandzki

  10-01-2008 om 00:00 geschreven door TFR  


  >> Reageer (0)
  25-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Poolse taal

  Het Pools (język polski, ook wel polszczyzna) is een West-Slavische taal met ongeveer 50 miljoen sprekers. De meeste sprekers van het Pools wonen in Polen (38,6 miljoen inwoners). Andere grote groepen sprekers wonen onder meer in de Verenigde Staten en in de landen van de voormalige Sovjet-Unie (vooral Wit-Rusland, Oekraďne en Litouwen). Sinds 1 mei 2004 is het Pools een van de officiële werktalen van de Europese Unie.

  Binnen de groep van West-Slavische talen - waartoe onder meer ook het Tsjechisch en het Slowaaks behoren - is het Pools de grootste van de zogenoemde Lechitische talen. Een belangrijk kenmerk van deze subgroep binnen het West-Slavisch is het behoud van de Proto-Slavische nasaalvocalen. De andere Lechitische talen zijn het Kasjoebisch en de uitgestorven talen Slovincisch en Polabisch. Andere kenmerken die het Pools van de meeste andere Slavische talen onderscheiden, zijn sterk gepalataliseerde medeklinkers en een vast woordaccent op de op een na laatste lettergreep.

  25-12-2007 om 20:58 geschreven door TFR  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Poland

  Poland (Polish: Polska), officially the Republic of Poland (Polish: Rzeczpospolita Polska), is a country in Central Europe on the boundary between Eastern and Western European continental masses,[2] and is considered by the United Nations a part of Eastern Europe.[3] Poland is bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine and Belarus to the east; and the Baltic Sea, Lithuania and Kaliningrad Oblast, a Russian exclave, to the north. The total area of Poland is 312,679 km˛ (120,728 sq mi),[1] making it the 69th largest country in the world and 7th in Europe. Poland's population, concentrated mainly in urban areas, is over 38.5 million people which makes it the 33rd most populous country in the world.[4]

  The first Polish state was baptized in 966, within territory similar to the present boundaries of Poland. Poland became a kingdom in 1025, and in 1569 it cemented a long association with the Grand Duchy of Lithuania by uniting to form the Polish-Lithuanian Commonwealth. The Commonwealth collapsed in 1795. Poland regained its independence in 1918 after World War I but lost it again in World War II, occupied by Nazi Germany and the Soviet Union, emerging several years later as a communist country within the Eastern Bloc under the control of the Soviet Union. In 1989, communist rule was overthrown and Poland became what is informally known as the "Third Polish Republic". Poland is a unitary state made up of sixteen voivodeships (Polish: województwo). Poland is also a member of the European Union, NATO and OECD.

  25-12-2007 om 20:43 geschreven door TFR  


  >> Reageer (0)
  15-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertaalbureaus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  vertaling kvk documenten, kamer van koophandel, kvk, vertaler engels, dutch translator, polish translator, sworn translator english polish,Vertaalbureau Leuven,Vertaalbureau Hasselt,Vertaalbureau Antwerpen,Vertaalbureau Mechelen,Vertaalbureau Genk,Vertaalbureau Oostende,Vertaalbureau Gent,Vertaalbureau Tongeren,Legalisatie documenten,beediging documenten,vertaling Engels,vertaling frans,traduction Polonais Anglais,vertaler Engels,Vertaalbureaus,Vertaalbureau Limburg, Vertaalbureau Kortrijk, Vertaalbureau Turnhout, Vertaalbureau St-Niklaas, Vertaalbureau Dendermonde, Vertaalbureau Roeselare,Vertaalbureau Ieper, Vertaalbureau Herentals, Vertaalbureau Aarschot, Vertaalbureau Tienen, Vertaalbureau Brussel, Vertaalbureau Brugge, Vertaalbureau Knokke, Vertaalbureau Ronse, Vertaalbureau Sint-Truiden, Vertaalbureau Pools, Beëdigd Vertaalbureau, Beëdigd vertaler engels, Beëdigde vertaler engels, Beëdigd nederlands engels, Beëdigd nederlands pools, Beëdigd pools nederlands, Beëdigd pools engels, traduction jurée polonais anglais, traduction jurée polonais néerlandais, traduction jurée anglais polonais, sworn translator dutch, sworn translator polish, sworn translator english dutch, sworn translator dutch english, vertaling pools leuven, vertaling pools hasselt, vertaling pools antwerpen, vertaling pools mechelen, vertaling pools genk, vertaling pools oostende, vertaling pools gent, vertaling pools tongeren, vertaling pools kortrijk, vertaling pools turnhout, vertaling pools st-niklaas, vertaling pools dendermonde, vertaling pools roeselaare, vertaling pools ieper, vertaling pools herentals, vertaling pools aarschot, vertaling pools tienen, vertaling pools brussel, vertaling pools brugge, vertaling pools knokke, vertaling pools ronse, vertaling pools sint-truiden, vertaler pools, vertaler engels, vertaler nederlands engels,Vertaler Leuven,Vertaler Hasselt,Vertaler Antwerpen,Vertaler Mechelen,Vertaler Genk,Vertaler Oostende,Vertaler Gent,Vertaler Tongeren,Legalisatie documenten,beediging documenten,vertaling Engels,vertaling frans,traduction Polonais Anglais,vertaler Engels,Vertaalbureaus,Vertaler Limburg, Vertaler Kortrijk, Vertaler Turnhout, Vertaler St-Niklaas, Vertaler Dendermonde, Vertaler Roeselare,Vertaler Ieper, Vertaler Herentals, Vertaler Aarschot, Vertaler Tienen, Vertaler Brussel, Vertaler Brugge, Vertaler Knokke, Vertaler Ronse, Vertaler Sint-Truiden, Vertaler Pools, vertaal pools, vertaal engels, vertaal frans,vertaal pools, vertaal engels, vertaler nederlands pools, Beëdigde vertaling pools, Beëdigde vertaling engels 

  15-12-2007 om 00:00 geschreven door TFR  


  >> Reageer (5)


  Foto

  Monika Zdunska
  Vertaalster/Tolk
   
    NEDERLANDS
          POOLS
    Ook
  beëdigd
  0478 430325
  TFR@telenet.be


  Foto

  Monika Zduńska
  Beëdigd Vertaalster
  POOLS-NEDERLANDS
  NEDERLANDS- POOLS
  0478 430.325
  TFR@telenet.be  Monika Zdunska
  Sworn Translator

  ENGLISH- POLISH
  0478 430.325
  TFR@telenet.be

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!