Welkom op de site van PC Emblem!

E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

Mijn favorieten
 • TC EMBLEM
 • INTERNATIONAAL PETANQUE REGLEMENT
 • Blog als favoriet !
  Blogbeheerder :
  Peeters Walter
   
  PC Emblem

  02-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INTERN REGLEMENT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INTERN REGLEMENT PC EMBLEM

  HOME
   

  Artikel 1

  Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van PC Emblem en dit volgens het petanquereglement van PC Emblem, min of meer in overeenstemming met de spelregels van de petanquefederatie.

   

  Artikel 2

  Het spel wordt gespeeld tussen twee ploegen, te weten :

  ·         2 spelers tegen 2 spelers, iedere speler beschikt over 3 boules.

  ·         3 spelers tegen 3 spelers, iedere speler beschikt over 2 boules.

  ·         2 spelers tegen 3 spelers.

  Zodra de wedstrijd is begonnen mogen geen spelers meer bijgevoegd of vervangen worden tijdens een begonnen spel.

   

  Artikel 3


  Alle wedstrijden worden gespeeld in 2 SPELLEN naar 13 PUNTEN

  De thuisploeg mag het terrein kiezen, neemt het initiatief om de match af te spreken en zorgt voor de reservatie op het reservatieblad ( prikbord ) of in de reserveringmap.

  Door loting wordt bepaald welke ploeg mag beginnen, de tegenstander begint het 2de spel. Het spelen van beslissingswedstrijden behoort altijd tot de mogelijkheden.

   

  Artikel 4


  Het opmaken van het klassement gebeurt als volgt:

  1. punten totaal ( gewonnen wedstrijd [2-0] = 4 ptn ; gelijkspel [1-1] = 2 ptn ; verloren wedstrijd [0-2] = 1 pt

  2. gewonnen wedstrijden

  3. uitslagen saldo (+/-)

  4. bij gelijke stand telt de onderlinge wedstrijd

   

  Artikel 5


  De competitie eindigt rond +/- 15 september ( voor juiste datum, zie jaarlijkse kalender )

  Op het einde van de competitie worden de dalers ( vooraf bepaald aantal ) uit afdeling 1 en 2 vervangen door de stijgers ( vooraf bepaald aantal ) uit respectievelijk afdeling 2 en 3. Dit vormt de basis voor het volgend seizoen.

  Het aantal reeksen en ploegen per reeks hangt af van het aantal inschrijvingen.

  De organisator bepaalt het aantal reeksen en ploegen per reeks om een vlotte competitie te kunnen garanderen.

  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen er meer of minder dalers en meer of minder stijgers zijn. Het wel of niet dalen of stijgen, gebeurt in dat geval afwisselend, te beginnen met de ploeg uit de hogere reeks.


  Voor het seizoen 2017 betekent dit:
  42 ploegen ( Reeks 1: 16; Reeks 2: 13; Reeks 3: 13 )
  Dalers afdeling 1: 2 + de 3de laatste speelt een beslissingsmatch tegen de 3de van afdeling 2.

  Stijgers afdeling 2: 2 + de 3de speelt een beslissingsmatch tegen de 3de laatste van afdeling 1.
  Dalers afdeling 2: 2 + de 3de laatste speelt een beslissingsmatch tegen de 3de van afdeling 3.

  Stijgers afdeling 3: 2 + de 3de speelt een beslissingsmatch tegen de 3de laatste van afdeling 2.


                                    


  Artikel 6


  Transfertmodaliteiten tussen de ploegen onderling:

  Een ploeg die na het voorbije kampioenschap in haar afdeling blijft volgens artikel 5, heeft daar enkel recht op, als ze uit minstens 2 volwaardige spelers bestaat.

  Een volwaardige speler is iemand die in de eerste plaats niet tot een van de dalende ploegen behoort en die minstens de helft van de spellen +1 heeft gespeeld of iemand die, voorafgaand aan een onderbreking van 1 jaar ( sabbatjaar ), minstens 5 jaar ononderbroken in dezelfde afdeling heeft gespeeld.

  Een ploeg mag tijdens de competitie een nieuwe speler aansluiten als die voldoet aan:

  ·    lid of erelid zijn van TC Emblem.

  ·    een speler die nog geen enkele wedstrijd heeft betwist tijdens de lopende competitie.

   

  Dit reglement kan aangepast of uitgebreid worden om de inhoud, de uitleg of toepassing ervan te verbeteren.

   

  Dit reglement treedt in werking op 1 april 1990

  aangepast op : 20/4/1991 ; 25/4/1992 ; 25/4/1993 ; 24/4/1994 ; 17/4/2000 ; 27/4/2002 ; 14/4/2003 ; 12/4/2005 ; 13/4/2006 ; 12/4/2010 ; 11/4/2011; 10/4/2012 ; 11/4/2013 ; 6/4/2014 ; 3/4/2015 ; 4/4/2016 ; 4/4/2017


  Categorie:REGLEMENT
  01-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Petanque reglement PC EMBLEM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PETANQUE REGLEMENT PC EMBLEM

  HOME
  ALGEMENE REGELS

  ARTIKEL 1

  Spelsamenstelling
  Petanque is een sport tussen twee ploegen van twee (doublet) of drie spelers(triplet).
  Bij tripletten beschikt iedere speler over twee boules en bij doubletten over drie boules.
  Ook is het mogelijk in sommige competities één tegen één (tête à tête) te spelen, iedere speler beschikt dan over drie boules.

  ARTIKEL 2

  Boules diameter, gewicht en eigenschappen
  Petanque wordt gespeeld met boules welke door de':'Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal" (FIPJP) zijn goedgekeurd en welke moeten voldoen aan de volgende eisen:
  * Zij moeten van metaal zijn;
  * Een diameter hebben tussen de 7,05 en 8 cm;
  * Een gewicht hebben tussen de 650 en 800 gr.
  De naam en/of voornaam van de speler (of initialen) mogen in de boules worden gegraveerd.

  ARTIKEL 3

  Buts diameter en eigenschappen
  Buts zijn uitsluitend van hout.
  De diameter moet tussen de 25 en 35 mm zijn.
  Geverfde buts, ongeacht de kleur, zijn toegestaan.

  ARTIKEL 4

  Wisselen van boules en breuk van boules of but
  Het is de spelers verboden boules of het but tijdens de partij te vervangen, behalve in de volgende gevallen:
  * De boules of het but zijn onvindbaar. Zoeken is beperkt tot 5 minuten;
  * De boule of het but breekt. Wanneer er geen boules meer te spelen zijn komt het grootste stuk in aanmerking voor het tellen van de punten.
  Indien er nog boules te spelen zijn, dan moet het grootste stuk na de meting onmiddellijk worden vervangen door een boule of but van gelijke of nagenoeg gelijke diameter.
  De vervanging van een gebroken boule door een gelijke boule, of door een andere set boules, is vanaf de volgende mène (werpronde) toegestaan.

  HET SPEL

  ARTIKEL 5

  Terrein en competities
  Er wordt gespeeld op een met koorden afgebakend terrein.
  Al naargelang de competitie wordt er naar 13, 11 of 15 punten gespeeld. De mogelijkheid bestaat ook om in poules te spelen.

  ARTIKEL 6

  Spel
  De thuisploeg ( of speler) kiest het terrein.
  Er wordt geloot welke ploeg als eerste het but mag werpen.
  Een van de spelers van de ploeg die de loting heeft gewonnen kiest de plaats waar wordt begonnen en trekt een cirkel, zodanig dat de voeten van iedere speler geheel binnen de cirkel kunnen worden geplaatst.
  De diameter van de cirkel mag niet kleiner dan 35 cm en niet groter dan 50 cm zijn.
  De voeten behoren zich geheel binnen de cirkel te bevinden, mogen de cirkellijn niet overschrijden en niet van de grond loskomen voordat de gespeelde boule de grond heeft geraakt.
  Geen enkel ander lichaamsdeel mag de grond buiten de cirkel raken.
  Gehandicapten mogen bij wijze van uitzondering met één voet buiten de cirkel staan.
  Voor spelers in een rolstoel moet de cirkel zich in het midden van de twee wielen bevinden en de voetsteun ter hoogte van de cirkellijn.
  Het werpen van het but door een speler van een ploeg houdt niet in dat hij ook als eerste een boule moet spelen.

  ARTIKEL 7

  Gooi-afstand en -voorwaarden
  Om geldig te zijn moet het but dat door een speler is geworpen voldoen aan de volgende voorwaarden:
  * De afstand tussen het but en het dichtstbijzijnde deel van de cirkellijn moet minimaal 6 meter bedragen;
  * De afstand tussen het but en de bovengrens van het terrein moet minimaal 0.5 meter bedragen;
  * Het but moet zichtbaar zijn voor de speler, die geheel rechtop staat, met de voeten geheel binnen de rand van de cirkel.
  In de volgende mène wordt het but geworpen vanuit een cirkel die getrokken is rondom het punt waar het but in de vorige mène lag, of loodrecht achteruit in het verlengde ervan.
  Wanneer na drie achtereenvolgende worpen door dezelfde ploeg het but niet volgens de hiervoor gestelde voorwaarden reglementair is geworpen, komt het toe aan de tegenstander die eveneens over drie pogingen beschikt.
  In elk geval behoudt de ploeg die het but na de eerste drie worpen heeft verloren, het recht om als eerste een boule te spelen.

  ARTIKEL 8

  Geldigheid van het but
  Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een dier of een bewegend voorwerp is het niet geldig.
  Het but moet opnieuw worden geworpen, zonder dat deze worp meetelt als één van de drie worpen waarop de ploeg of de speler recht heeft.
  Indien na het uitwerpen van het but de eerste boule is gespeeld heeft de tegenstander nog het recht de reglementaire ligging van het but te betwisten.
  Indien het bezwaar als geldig wordt erkend wordt het but opnieuw geworpen en de boule opnieuw gespeeld.
  Wanneer de tegenstander eveneens een boule heeft gespeeld wordt het but definitief als geldig beschouwd en is geen enkel protest meer toegestaan.
  Om het but opnieuw uit te werpen moeten de beide ploegen het eens zijn dat de worp ongeldig was, of dat de scheidsrechter daartoe besliste.
  Het is dan onmogelijk om terug te komen op de voorgaande worp.

  ARTIKEL 9

  Ongeldigheid van het but
  Het but is ongeldig in de volgende gevallen:
  * Wanneer het, na het uitwerpen, zich niet bevindt binnen de gestelde grenzen in overeenstemming met artikel 7;
  * Wanneer het tijdens een mène wordt verplaatst buiten het terrein;
  * Wanneer het voor meer dan de helft de grens (koord) overschrijdt.
  * Een plas water waarop het but vrij drijft, wordt als niet toegestaan terrein beschouwd.

  ARTIKEL 10

  Verwijderen van obstakels
  Het is de spelers verboden welk obstakel dan ook op het terrein (stenen, zand, bladeren enz.) te verwijderen, te verplaatsen, te verbrijzelen of in de grond te drukken.
  De speler die zich gereed maakt om te gaan spelen of één van zijn medespelers mag de inslag, welke door het laatst gespeelde boule werd gemaakt, dichtmaken.

  ARTIKEL 11

  Verplaatsing van het but door natuur, personen of dieren
  Indien tijdens een mène het but onverwacht wordt bedekt door een boomblad of een stuk papier worden deze voorwerpen verwijderd.
  Indien het but dat stilligt in beweging komt, bijvoorbeeld als gevolg van de wind of de helling van het terrein, wordt het but op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, onder voorwaarde dat het was gemarkeerd.
  Indien het but per ongeluk wordt verplaatst door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een boule of een but uit een ander spel, een dier of een bewegend voorwerp, wordt het but eveneens op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.
  Om elke onenigheid te vermijden behoren de spelers het but te markeren.
  Geen enkel protest wordt toegestaan dat betrekking heeft op de boules of het but welke niet zijn gemarkeerd.  

  ARTIKEL 12

  Puntentelling als het but uit het spel is
  Wanneer het but tijdens een mène ongeldig wordt, doen zich drie mogelijkheden voor:
  * Beide ploegen hebben nog boules te spelen. De mène is ongeldig;
  * Slechts één ploeg heeft nog boules te spelen. Deze ploeg krijgt evenveel punten als het aantal nog te spelen boules; * Beide ploegen hebben geen boules meer te spelen. De mène is ongeldig.

  ARTIKEL 13

  Plaatsing van het but na tussenkomst
  Wanneer het but door een boule is geraakt en wordt tegengehouden door een toeschouwer of door de scheidsrechter behoudt het zijn plaats.
  Indien het but door een boule is geraakt en wordt tegengehouden door een speler dan heeft de tegenstander van degene die het heeft tegengehouden de keuze uit:
  * Het but laten liggen op zijn nieuwe plaats;
  * Het but terugleggen op zijn oorspronkelijke plaats, dit mag alleen worden toegepast als het but tevoren was gemarkeerd. Zo niet, dan behoudt het zijn nieuwe plaats.  

  ARTIKEL 14

  Start van een mène nadat het but buiten het toegestane terrein komt
  Wanneer het but tijdens een mène buiten het terrein wordt verplaatst, wordt het in de volgende mène geworpen vanaf de plaats waar het zich bevond, voordat het werd verplaatst, onder voorbehoud van de in artikel 7 gestelde regels.

  BOULES

  ARTIKEL 15

  Werpen van de eerste boule
  De eerste boule van een mène wordt gespeeld door een speler van de ploeg die de loting heeft gewonnen.
  De speler mag van geen enkel voorwerp gebruik maken of op de grond een streep zetten om de plaatst aan te duiden waar hij zijn boule wil werpen.
  Wanneer een speler zijn laatste boule speelt is het niet toegestaan een extra boule in de andere hand te houden.
  Het is niet toegestaan het but of de boule vochtig te maken.
  Indien de eerste gespeelde boule zich buiten het terrein bevindt moet de tegenstander de volgende boule spelen.
  Wanneer ook deze uit gaat moet er beurtelings worden gespeeld totdat er een boule op toegestaan terrein ligt.
  Wanneer geen enkele boule meer op toegestaan terrein ligt ten gevolge van een geschoten of geplaatste boule is de mène onbeslist en het but blijft aan de ploeg die de voorafgaande mène heeft gewonnen.

  ARTIKEL 16

  Toegestane speeltijd
  Zodra het but is geworpen heeft iedere speler maximaal 1 minuut om zijn boule te spelen.
  De tijd gaat in zodra het but of een gespeelde boule stilligt en wanneer er moet worden gemeten, zodra de meting is verricht.
  Dezelfde regels gelden met betrekking tot het uitwerpen van het but na elke mène.

  ARTIKEL 17

  Gedrag van spelers en toeschouwers tijdens het spel
  Gedurende de reglementaire tijd ( zie artikel 16 )die de speler heeft om een boule te spelen behoren de toeschouwers en de spelers de grootst mogelijke stilte in acht te nemen.
  De tegenstanders mogen niet lopen, geen gebaren maken of iets anders doen wat de speler zou kunnen storen.

  ARTIKEL 18

  Boules welke zijn tegengehouden, van richting veranderd of buiten het spel zijn geraakt
  Een gespeelde boule mag niet opnieuw worden gespeeld. De boules echter die op hun weg tussen de cirkel en het but onopzettelijk worden tegengehouden of uit hun koers worden gebracht door een boule of een but uit een ander spel, door een dier, of door een bewegend voorwerp, moeten opnieuw worden gespeeld.
  Niemand mag bij wijze van proef zijn boule in het spel werpen.

  ARTIKEL 19

  Ongeldige boules
  Een boule is ongeldig zodra hij buiten het terrein komt.
  De boule is pas ongeldig nadat hij voor meer dan de helft de grens (koord) van het terrein is gepasseerd. Indien de boule via een bewegend of vast obstakel wordt teruggekaatst moet hij onmiddellijk uit het spel worden genomen. Alles wat de boule bij zijn terugkomst op het speelterrein heeft verplaatst moet op zijn plaats worden teruggelegd.
  Een ongeldige boule moet onmiddellijk uit het spel worden genomen.
  Wanneer dit niet onmiddellijk gebeurt wordt de boule als geldig beschouwd zodra een volgende boule is gespeeld.  

  ARTIKEL 20

  Boules welke zijn tegengehouden
  Een gespeelde boule die is tegengehouden door een toeschouwer of door de scheidsrechter, behoudt zijn plaats waar hij tot stilstand is gekomen.
  Een gespeelde boule die is tegengehouden door een speler van de ploeg aan wie de boule toebehoort, is ongeldig.
  Een geplaatste boule die is tegengehouden door een tegenstander mag naar keuze van de speler opnieuw worden gespeeld of blijven liggen op de plaats waar hij tot stilstand is gekomen.
  Wanneer een geschoten of geraakte boule wordt tegengehouden door een speler, mag de tegenstander van degene die de fout heeft gemaakt de boule laten liggen op de plaats waar hij tot stilstand is gekomen, onder voorwaarde dat hij was gemarkeerd.

  ARTIKEL 21

  Verplaatsing van boules door natuur of personen
  Wanneer een stilliggende boule in beweging komt, bijvoorbeeld als gevolg van de wind of de helling van het terrein, wordt de boule op zijn plaats teruggelegd.
  Hetzelfde gebeurt met een boule die per ongeluk wordt verplaatst door een speler, een scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of door een bewegend voorwerp.
  Om onenigheid te vermijden moeten de spelers de boules en het but markeren.

  ARTIKEL 22

  Spelen van verkeerde boules
  Een speler die met een andere boule speelt dan die van hem, heeft een geldige worp, maar moet onmiddellijk, eventueel na meting ervan, worden vervangen door een eigen boule.
  Voordat een speler zijn boule speelt, moet de speler hem ontdoen van elk spoor van modder of wat er ook aankleeft.
  Het is de spelers niet toegestaan de gespeelde boules op te rapen vóór het einde van de mène.

  ARTIKEL 23

  Verkeerde plaatsing van boules
  Een niet reglementair gespeelde boule is ongeldig en alles wat door de boule op zijn weg is verplaatst moet op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggelegd.
  Hetzelfde geldt voor een boule die vanuit een andere cirkel is gespeeld dan die van waaruit het but is geworpen.
  De tegenstander heeft echter steeds het recht de voordeelregel toe te passen en deze boule geldig te verklaren.
  In dit geval is de geplaatste of geschoten boule geldig en blijft alles wat de boule heeft verplaatst, op de nieuwe plaats liggen.
  De ploeg die het but gaat uitwerpen moet alle cirkels in de nabijheid van de cirkel vanwaar hij gaat uitwerpen uitwissen.

  PUNTEN EN METING

  ARTIKEL 24

  Wegnemen van boules om te (kunnen) meten
  De boules die zich bevinden tussen het but en de te meten boules, mogen om de meting te kunnen verrichten tijdelijk van hun plaats worden weggenomen, nadat deze zijn gemarkeerd.
  Na de meting worden de boules weer op hun plaats teruggelegd.
  Indien de boules niet kunnen worden weggenomen kan met behulp van een passer worden gemeten.

  ARTIKEL 25

  Meting
  De taak om te meten berust op de speler die het laatst een boule heeft gespeeld of op één van zijn medespelers.
  De tegenstanders hebben steeds het recht om opnieuw te meten.
  Ongeacht de positie van de te meten boules en het moment in de mène kan de scheidsrechter worden geraadpleegd.
  Tegen de uitspraak van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk.
  Iedere ploeg moet het juiste meetgereedschap bezitten om de metingen te kunnen uitvoeren.
  Het is niet toegestaan de metingen uit te voeren met behulp van de voeten of handen.  

  ARTIKEL 26

  Verwijderen van de boules na het spel
  Een boule die aan het einde van de mène wordt opgeraapt voordat de puntentelling heeft plaatsgevonden, is ongeldig wanneer de boule niet was gemarkeerd.

  ARTIKEL 27

  Verplaatsing van boules of but tijdens de meting
  Het punt is verloren voor een ploeg indien een van de spelers die de meting verricht, het but of een van de betwiste boules verplaatst.
  Indien de scheidsrechter bij de meting het but of de boule beweegt of verplaatst en na de nieuwe meting blijkt dat de boule die aanvankelijk werd geacht op punt te liggen, nog steeds op punt ligt, dan doet de scheidsrechter in alle rechtvaardigheid een uitspraak.
  Hetzelfde gebeurt in het veronderstelde geval waarin na een nieuwe meting blijkt dat de boule die aanvankelijk geacht werd op punt te liggen, niet meer op punt ligt.

  ARTIKEL 28

  Gelijkwaardige boules
  Wanneer twee boules, die elk aan een ploeg toebehoren, op gelijke afstand van het but liggen of het but raken en er zijn geen boules meer te spelen dan is de mène onbeslist en het but blijft aan de ploeg die de voorafgaande mène heeft gewonnen.
  Wanneer slechts één ploeg nog over één of meer boules beschikt, dan wordt er doorgespeeld en tellen de boules die uiteindelijk dichter bij het but liggen dan de dichts liggende boule van de tegenstander als punt.
  Indien de beide ploegen over één of meer boules beschikken speelt de ploeg die het laatst heeft gespeeld opnieuw, daarna moet er beurtelings worden gespeeld totdat het punt door een ploeg is gewonnen. Wanneer er één ploeg overblijft die nog over boules beschikt, dan wordt er doorgespeeld en tellen de boules die tenslotte dichter bij het but liggen als punt.
  Indien aan het eind van de mène geen enkele boule op het terrein ligt is de mène ongeldig.

  ARTIKEL 30

  Aankomst van afwezige speler
  Indien de afwezige speler zich komt melden nadat de eerste mène van een spel is begonnen mag hij aan dit spel niet meer deelnemen.
  Een mène wordt geacht te zijn begonnen wanneer het but op reglementaire wijze op het speelterrein is geworpen.
  De speler wordt pas bij het volgende spel toegelaten.

  ARTIKEL 31

  Vervanging van spelers
  Vervanging van één speler of van twee spelers is in het zelfde spel niet toegestaan. De speler(s) wordt(worden) pas bij het volgende spel toegelaten.

  ARTIKEL 32

  Slecht weer, onafgemaakte partijen
  In geval van regen moet men trachten de mène die aan de gang is, te voltooien.
  Bij het stopzetten van de wedstrijd dient men de stand te noteren en wie het but mag werpen, om op een later tijdstip (dag) de partij te hervatten.

  N.B. Dit reglement kan op ieder moment aangepast of uitgebreid worden om de inhoud, de uitleg of toepassing ervan te verbeteren.

   

  Bijlagen:
  PETreglement2011(lezen).htm (90.6 KB)   
  PETreglement2011(PDFbestand).pdf (266.6 KB)   
  PETreglement2011(Wordbestand).docx (31.1 KB)   


  Categorie:REGLEMENT
  24-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KALENDER 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2018

  HOME

  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 16 april tot 14 september 2018


  SUPER - CUP

  van 14 tot 18 mei 2018  


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 14 sep 2018


  PETANQUEBEKER

  van 1 juni tot 14 sep 2018


  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 14 sep 2018


  PETANQUEONDERONS

  zondag 8 juli 2018
   


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 26 augustus 2018
     HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 30 september 2018  Categorie:KALENDER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwsbrief 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  NIEUWSBRIEF

  HOME  Beste petanquers,

  Wij wensen jullie allen een voorspoedig en gezond 2018.


  Als aanloop naar de 30ste petanquecompetitie geven we graag volgende info mee:


  De competitie loopt van maandag 16 april tot vrijdag 14 september 2018.

  Inschrijven als ploeg kan tot en met zondag 11 maart op de inschrijvingslijst in de chalet, via de website of telefonisch: 03/480 06 60 ( Walter & Nicole ); GSM : 0474/65 10 87( Walter )

  Bij voldoende interesse ( minimum 8 inschrijvingen ) organiseren we tevens de jaarlijks terugkerende evenementen:

  • SUPER-CUP: start begin mei - kampioenen van 2017
  • MixED COMPETITIE ( voorronde juni – juli / eindronde augustus – september )
  • OLYMPIADE ( Enkel ) ( voorronde juni – juli / eindronde augustus – september )
  • PETANQUEBEKER ( juni - juli - augustus – september )
  • KOPPEL, -ONDERONS, … ( zie infobord )

  Petanquers die zelf  een ontmoeting, een onderonsje, …, willen organiseren kunnen dit steeds in samenspraak met de organisatie doen.


  Om deel te nemen aan onze activiteiten moet je lid zijn, tennis- of erelid, van T.C. Emblem.

  Wij vragen om het lidgeld vóór de start van de competitie te regelen, dus vóór 10 april.

  Inschrijven kan via overschrijving op rek: ING BE27-3200-4067-2473 ( Erelid = 30€ )


  Persoonlijk inschrijven in de chalet kan op zondag 18 februari  van 10u30 tot 12u30.

  Goed om weten:

  • Kampioenen van 2017 vergeet jullie waardebon niet !!!
  • De kalenderboekjes worden uitgedeeld op zondag 15 april van 10u30 tot 12u30
  • Terugtrekken van je ziekenfonds:
   Het volstaat dat we je ziekenfonds en ook je e-mailadres kennen. Je krijgt het formulier dan in je mailbox.
   Heb je geen e-mailadres, haal dan het formulier bij je ziekenfonds en bezorg het aan Walter of Nicole om het in te vullen.

  Wij sturen regelmatig e-mails om jullie op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een kopie daarvan hangen we steeds op het infobord in de chalet.

  Vergeet niet regelmatig te kijken !!!

  Je kunt ook nog steeds terecht op onze website: www.bloggen.be/pcemblem


  Winterwandeling en Nieuwjaarsdrink
  : alle petanquers zijn uitgenodigd op 14 januari 2018

  ( zie bijgevoegde folder )

  Groetjes en tot binnenkort,

  Walter, Nicole en Rudi


  Categorie:NIEUWSBRIEF
  23-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KALENDER 2017

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2017

  HOME

  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 10 april tot 15 september 2017


  SUPER - CUP

  van 8 tot 12 mei 2017


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 15 sep 2017


  PETANQUEBEKER

  van 15 mei tot 15 sep 2017


  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 15 sep 2017


  PETANQUEONDERONS

  zondag 2 juli 2017
   


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 3 sept 2017
  HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 8 okt 2017  Categorie:KALENDER
  22-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kalender 2016

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2016

  HOME

  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 11 april tot 11 september 2016


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 11 sep 2016


  PETANQUEBEKER

  van 1 mei tot 11 sep 2016

  ( NIEUWE FORMULE )  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 11 sep 2016

  PETANQUEONDERONS

  zondag 3 juli 2016


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 28 aug 2016


  SUPER - CUP

  mei 2017   HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 9 okt 2016  Categorie:KALENDER
  21-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kalender 2015

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2015

  HOME


  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 13 april tot 11 september 2015


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 11 sep 2015


  PETANQUEBEKER

  week van 22 juni 2015  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 11 sept 2015


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 5 juli 2015


  SUPER - CUP

  week van 14 september 2015  HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 11 oktober 2015  Categorie:KALENDER
  20-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kalender 2014

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2014

  HOME


  PETANQUE KAMPIOENSCHAP

  van 14 april tot 14 september 2014


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 14 sep 2014


  PETANQUEBEKER

  week van 23 juni 2014  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 14 sept 2014


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 29 juni 2014


  PETANQUEONDERONS

  zondag 24 augustus 2014


  SUPER - CUP

  week van 15 september 2014  HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 12 oktober 2014  Categorie:KALENDER
  15-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenen van vroeger

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KAMPIOENEN

  HOME
  CLUBKAMPIOENSCHAP

  Jaar Afd Ploeg Winnaars
  1989

  1

  DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman, Van Dessel Leo 
  1990

  1

  DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1991

  1

  DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1992

  1
  2

  DE BELGAS
  DE MAAGDBOKKEN
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Verhoeven Ludo, Ceulemans Jan
  1993

  1
  2

  DEN OVERSCHOT
  VAN WANTEN
  Claes François, Verhulsel Eddy
  Bauwens Danny, Gerits Gino, Smits David
  1994

  1
  2

  DE KAMPIOENEN
  DONDER & BLIKSEM
  Claes François, Verhulsel Eddy
  De Belder Dirk, Van Impe Lutgard
  1995

  1
  2

  DE BELGAS
  VAN WANTEN
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Bauwens Danny, Gerits Gino
  1996

  1
  2

  DE BELGAS
  DE BOULODROMERS
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Panken Michel, Verlinden Vincent
  1997

  1
  2

  DE PLAKKERS
  VODDE BRODDERS
  De Meyer Jef, De Groote Eddy
  Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  1998

  1
  2
  3

  DE NOORDSE HOEK
  DE KOMETEN
  DE VAN CAMPJES
  De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  Claes François, Pylyser Karel
  Van Camp Luc, Geritys Lydia
  1999

  1
  2
  3

  DE KASTRAARS
  DE OPTIMISTEN
  LAST MINUTE
  Mariën Ludo, Bossaerts Guido, Van Tendeloo Hugo
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Somers Gerard, Lippevelt Jozef
  2000

  1
  2
  3

  DE BOSDUIVEN
  BLANQUETTTE DE LIMOUX
  FROU-FROU
  De Wachter Jos, Leemans Nina
  Janssens Jef, Verlinden Vincent
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2001

  1
  2
  3

  DE OPTIMISTEN
  VODDE BRODDERS
  KRUK & KRAK
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  Decan Marnix, Matthyssens Eddy
  2002

  1
  2
  3

  DE OPTIMISTEN
  DE SHERPAS
  HARTEN 2
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Deliën Julienne, Henderyckx Alice
  Simons Jefke, Henderyckx Nana
  2003

  1
  2

  DE OPTIMISTEN
  FROU-FROU
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2004

  1
  2A
  2B

  DE NOORDSE HOEK
  LUKRAAK
  DE KLAKKEN
  De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  Andries Luk, Van Dingenen Renilde
  Smits Jef, Wangen Jef
  2005

  1
  2

  DE OPTIMISTEN
  DE JUPEKES
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  De Jonhge Ronny, Heylen Geert
  2006

  1
  2

  THE DAY AFTER
  FROU-FROU
  De Wachter Carl, Smits David
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2007

  1
  2

  DE BRAVE JONGENS
  ANIMO
  Welz Uwe, De Peuter Jos
  Anderson Mike, Bastaens Ulrich
  2008

  1
  2

  DE KASTRAARS
  AGHERAPZA
  Mariën Ludo, Bossaerts Guido
  Van Rompaey Patrick, Goovaerts Francis
  2009

  1
  2

  DE BRAVE JONGENS
  TMOETKUNNEN
  Welz Uwe, De Peuter Jos
  Peeters Walter, Leemans Nicole
  2010

  1
  2

  THE DAY AFTER
  DE STOCKSKES
  De Wachter Carl, Smits David
  Stockman Steven, Stockman Dora
  2011

  1
  2

  DE MAESEKENS
  IJZER OP IJZER
  Maes Jos, Spruyt Peter, Maes Kristel
  Peelman Edwin, Vermeiren Paul
  2012

  1
  2A
  2B

  DE PRUTSERS
  HEMA
  BONNIE & CLYDE
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Hendrickx Jan, Mariën Mia
  Haegemans Hugo, Wouters Denise
  2013

  1
  2A
  2B

  DE PLATANEN
  THE DALTONS
  IKMOEIMIJNI
  Dresen Johan, Panken Jef
  Garcia Louis, Vervloet Eddy
  Van Dessel Peter, Bauwens Danny, De Wachter Martine
  2014

  1
  2
  3

  DE PRUTSERS
  TEAM MIKADO
  DE BOENKERS
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Thoillants Ivan, Reynders Carine
  Swinkels Nadia, Wouters Denise
  2015

  1
  2
  3

  DE PRUTSERS
  DE BOENKERS
  GOED BEZIG
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Swinkels Nadia, Wouters Denise
  Van Beeumen Frank, De Pauw Karin
  2016

  1
  2
  3

  AMATEURKES
  DE VOSKES
  DE KLUNZEN
  Bossaerts Guido, Venus Rudi
  Hofman André, De Vos Lea
  Heylen Eddy, Torfs Stefaan
  2017

  1
  2
  3

  AMATEURKES
  STABELINOS
  KRUK KRAK
  Bossaerts Guido, Venus Rudi
  Stabel Tuur, Stabel Wim
  Matthijssens Eddy, Heylen René

  BEKER

  1989 DE BOLLEROLLERS De Wachter Jos, Van Humskerken Louis
  1990 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1991 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1992 DE TRANSFERS Van Tendeloo Romain, Bovijn Rita
  1993 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1994 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina, Moermans Gaston
  1995 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1996 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1997 DE BOULODROMERS Panken Michael, Verlinden Vincent
  1998 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  1999 VODDE BRODDERS Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  2000 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2001 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2002 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2003 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2004 DE OPTIMISTEN Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  2005 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2006 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2007 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2008 DE KRABBERS Welz Uwe, Schoovaerts Stefan
  2009 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2010 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2011 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2012 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2013 VEUL TET Venus Sven, Mariën Mia
  2014 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan
  2015 THE LOZERS Tempst Patrick, Swinkels Nadia
  2016 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan
  2017 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan

  SUPER-CUP

  1991 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1992 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1993 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1994 DE WOESTIJNRATTEN Dresen Johan, Panken Jef
  1995 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1996 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  1997 DE PLAKKERS De Meyer Jef, De Groote Eddy
  1998 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1999 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2000 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2001 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2002 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2003 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2004 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2005 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2006 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2007 THE DAY AFTER De Wachter Carl, Smits David
  2008 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2009 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2010 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2011 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2012 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2013 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2014 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2015 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2016/17 AMATEURKES Bossaerts Guido, Venus Rudi


  OLYMPIADE ( individueel )

  1992 HEREN
  DAMES
  Van Hool Marc
  Jonkergauw Monique
  1993 HEREN
  DAMES
  Henderyckx Herman
  De Wachter Martine
  1994 HEREN
  DAMES
  De Keuster Vic
  De Wachter Martine
  1995 MIX Henderyckx Herman
  1996 MIX De Keuster Vic
  1997 MIX De Keuster Vic
  1998 MIX De Keuster Vic
  1999 MIX De Wachter Jos
  2000 MIX De Keuster Vic
  2001 MIX De Keuster Vic
  2002 MIX De Keuster Vic
  2003 MIX Bossaerts Guido
  2004 MIX Schoovaerts Stefan
  2005 MIX Welz Uwe
  2006 MIX De Keuster Vic
  2007 MIX Welz Uwe
  2008 xxx xxx
  2009 MIX Welz Uwe
  2010 MIX Welz Uwe
  2011 HEREN
  DAMES
  Van Hool Marc
  Leemans Nina
  2012 HEREN
  DAMES
  Dresen Johan
  Leemans Nina
  2013 MIX Welz Uwe
  2014 HEREN
  DAMES
  Maes Jos
  Reynders Carine
  2015 MIX Van Hauwe Dirk
  2016 MIX Maes Jos
  2017 MIX Van Rompeay Patrick


  MixED


  Categorie:KAMPIOENEN
  2006 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2007 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2008 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2009 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2010 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2011 DE PALJASSEN Schoovaerts Stefan, Welz Uwe
  2012 JANNEKE & GIEKE Bossaerts Guido, Hendrickx Jan
  2013 GEIL EN ZWET
  10-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kent U ze nog

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KEN JE ZE NOG

  HOME

  Ken je ze nog !!!

  Petanquers en petanqueploegen die deelnamen aan de competities vanaf 1992  tot en met 2017
  ( Ref. : petanqueboekjes )
  Voor de competities 1989 - 1990 - 1991 zijn enkel de kampioenen en bekerwinnaars gekend ( zie: Overzicht kampioenen van vroeger)


  Bijlagen:
  Petanqueploegen_2018.htm (146.1 KB)   
  Petanquers_2018.htm (187.9 KB)   


  Categorie:KEN JE ZE NOG
  28-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2018

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2018
  Competitiestart : maandag 16 april 2017
  Inschrijving : tot en met zondag 11 maart 2018

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 15 april 2018 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  3

  DE BOEMANNEN

  De Boe Jacques

  Speetjens Jan

  Maes Diane

  4

  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter

  5

  DE BALLEBOZEN Minnen Freddy Verlinden Agnes

  6

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine

  7

  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane

  8

  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy

  9

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  10

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  11

  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge

  12

  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise

  13

  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido

  14

  PAROCHIE VAN MISERIE Van Den Broeck Swa Verdonck Lutgarde

  15

  SUS & KLUS Moons Jef Van Herck Marc

  16

  ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles

  17

  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria

  18

  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl De Peuter Jos

  19

  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman

  20

  DE MOLTENIS

  Lambrecht Nicole

  Simons Jefke

  Melsen Rudy

  21

  ACHERAPZA

  Van Rompaey Patrick

  Aerts Jos

  Toelen Stef

   

  22

  POWER GIRLS

  Boeckx Lea

  Verbeeck Viviane

   

  23

  HOOGSPANNING

  Van Den Bulck Frank

  Van Den Bulck Betty

  24

  DE KLUNZEN

  Heylen Eddy

  Torfs Stefaan

   

  25

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

  26

  KIPKAP

  Van Hool Marc

  Op de Becq Swa

  27

  DE GENIETERS

  De Belder Dirk

  Van Uytsel Desiré

   

  28

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos

  29

  NOORDSE HOEK

  De Keuster Vic

  Henderyckx Herman

   

  30

  DUBBEL L

  Vandenhoeck Leon

  Gielen Lisette

   

  31

  STABELINOS

  Stabel Tuur

  Van de Peer Paula

  Stabel Wim

  32

  GOED BEZIG

  Tempst Patrick

  De Pauw Karin

  33

  DE DUVELTJES

  Van Hout Rita

  Vaes Thea

  Cailliau Chris

  34

  LAST MINUTE

  Somers Gerard

  Wuyts Maria

   

  35

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Gerits Maria

  36

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Raeymaekers Dirk

  Cavens Guy

  37

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

  38

  'T GEVOGELTE

  Paris Victor

  Jan Frank

   

  39

  TOETERNITOE

  Vloeberghs Jos

  Jacobs Lutgard

  Cauwenbergh Marc

  40

  DE PRUTSERS

  Merckx Nest

  Wouters Denise

   

  41

  LA VALLÉE

  Van den Brugghen Hugo

  Janssens Maria

   

   

  42

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy

  Lamens Rudy

  Matthijssens Timothy

  43

  DE RENICKES

  Heylen René

  Van Hecke Nicky

  44

  D'ELEXIREKES

  Van Hoeck Guy

  Meelens Iréne

  45

  DE LAATKOMERS

  Schoovaerts Stefan

  Dockx Jean   


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  27-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2017

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2017
  Competitiestart : maandag 10 april 2017
  Inschrijving : tot en met zondag 12 maart 2017

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 9 april 2017 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  3

  DE BOEMANNEN

  De Boe Jacques

  Speetjens Jan

   

  4

  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter

  5

  DE BALLEBOZEN Minnen Freddy Verlinden Agnes

  6

  CANNIKSKE De Wachter Carl Van Dessel Annik Smits David

  7

  DE LEEUWKES Vekemans Marcel Verbist Liliane

  8

  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy

  9

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  10

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  11

  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge

  12

  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise

  13

  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido

  14

  PAROCHIE VAN MISERIE Van Den Broeck Swa Verdonck Lutgarde

  15

  SUS & KLUS Moons Jef Van Herck Marc

  16

  ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria

  17

  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria

  18

  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos

  19

  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman

  20

  DE MOLTENIS

  Lambrecht Nicole

  Simons Jefke

  21

  ACHERAPZA

  Van Rompaey Patrick

  Toelen Stef

   

   

  22

  DE WIMPIES

  Vercammen Wim

  Cornelis Mieke

   

  23

  DE GOEIE GOOIERS

  Van Den Bulck Frank

  Van Den Bulck Betty

  Boeckx Lea

  24

  DE KLUNZEN

  Heylen Eddy

  Torfs Stefaan

   

  25

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

  26

  KIPKAP

  Van Hool Marc

  Op de Becq Swa

  27

  DE GENIETERS

  De Belder Dirk

  Van Uytsel Desiré

   

  28

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos De Wachter Martine

  29

  NOORDSE HOEK

  De Keuster Vic

  Henderyckx Herman

   

  30

  DUBBEL L

  Vandenhoeck Leon

  Gielen Lisette

   

  31

  STABELINOS

  Stabel Tuur

  Van de Peer Paula

  Stabel Wim

  32

  THE DALTONS

  Garcia Louis

  Vervloet Eddy

  33

  DE DUVELTJES

  Van Hout Rita

  Vaes Thea

  Cailliau Chris

  34

  LAST MINUTE

  Somers Gerard

  Wuyts Maria

   

  35

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Gerits Maria

  36

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Raeymaekers Dirk

  Cavens Guy

  37

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

  38

  'T GEVOGELTE

  Paris Victor

  Jan Frank

   

  39

  TOETERNITOE

  Vloeberghs Jos

  Jacobs Lutgard

  Cauwenbergh Marc

  40

  DE PRUTSERS

  Merckx Nest

  Wouters Denise

   

  41

  NIVANDAAGDANMORGEN

  Schoovaerts Stefan

  Van den Brugghen Hugo

  Janssens Maria

   

  42

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy

  Heylen Rene

      


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  26-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2016

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2016
  Competitiestart : maandag 11 april 2016
  Inschrijving : tot en met zondag 13 maart 2016

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 10 april 2016 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  3

  GOED BEZIG

  Van Beeumen Frank

  De Pauw Karin

  Vancolen Willy

  4

  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef

  5

  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  6

  DE BLEUKES Truyts Herman Van Oost Lynn

  7

  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria

  8

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan Maes Diane

  9

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  10

  DE GENIETERS Van Uytsel Desiré De Belder Dirk

  11

  DE KOMETEN Pylyser Carl Deckers Lydia

  12

  STABELINOS Stabel Tuur Van de Peer Paula

  13

  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter

  14

  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris

  15

  TOTAMHETKUNNE Knight Frank Leysen Ann

  16

  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette

  17

  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy

  18

  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc

  19

  DE SJASKES Goormans Jules Goormans Tom

  20

  DE LEEUWKES

  Vekemans Emile

  Verbist Liliane

  21

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos

  De Wachter Martine

  22

  CANNIKSKE

  De Wachter Carl

  Smits David

  Van Dessel Annik

  23

  KIP KAP

  Op de Becq Swa

  Van Hool Marc

  24

  THE DALTONS

  Garcia Louis

  Vervloet Eddy

   

  25

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy

  Matthijssens Timothy

  26

  DE NOORDSE HOEK

  Henderyckx Herman

  De Keuster Vic

  27

  SHERPAS

  Deliën Julienne

  Aerts Maria

  Valckx Herman

  28

  AMATEURKES

  Venus Rudi

  Bossaerts Guido

  29

  DE ZENUWPEZEN

  Dierckx François

  Laureys Charles

  Janssens Maria

  30

  TOETERNITOE

  Vloebergs Jos

  Jacobs Lutgard

  Cauwenbergh Marc

  31

  DE BOENKERS

  Swinkels Nadia

  Wouters Denise

  32

  DE PRUTSERS

  Merckx Nest

  Tempst Patrick

  33

  DE KLUNZEN

  Torfs Stefaan

  Heylen Eddy

   

  34

  BRAVE JONGENS

  Welz Uwe

  De Peuter Jos

   

  35

  DE MARIANNEKES

  Cailliau Ann

  Kustermans Maria

  36

  DE BALLEBOZEN

  Haegemans Hugo

  Verlinden Agnes

  Minnen Freddy

  37

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

  38

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Raeymakers Dirk

  Cavens Guy

  39

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

   

  40

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Gerits Maria

   

  41

  DE VOSKES

  Hofman André

  De Vos Lea

   

   

  42

  DE MOLTENIS

  Van Den Eynde Simone

  Lambrecht Nicole

  Simons Jefke   


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  29-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD1_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2018

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Aerts Jos Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl De Peuter Jos
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic
  STABELINOS Stabel Tuur Stabel Wim Van de Peer Paula
  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc  Categorie:HOME
  28-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling1 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2017

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  CANNIKSKE De Wachter Carl Van Dessel Annik Smits David
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  27-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling1 2016
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2016

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  CANNIKSKE De Wachter Carl Van Dessel Annik Smits David
  DE BOENKERS Swinkels Nadia Wouters Denise
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Tempst Patrick
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  26-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen Afd1 2015
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2015

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic Henderyckx Herman
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Bossaerts Gie Merckx Nest
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Matthijssens Timothy Van Osselaer Inge
  MANNENMETBALLEN Venus Rudy Venus Sven
  MIKADO Thoilants Ivan Reynders Carine
  PASMAAROEP Schoovaerts Stefan Buyckx Bertha Van Hauwe Dirk
  THE DAY AFTER Smits David De Wachter Carl  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  25-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling 1 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2014

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Goovaerts Francis Toelen Stef
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic Henderyckx Herman
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Bossaerts Gie Merckx Nest
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Matthijssens Timothy
  MANNENMETBALLEN Venus Rudy Venus Sven
  PASMAAROEP Schoovaerts Stefan Buyckx Bertha
  THE DALTONS Garcia Louis Vervoort Eddy
  THE DAY AFTER Smits David De Wachter Carl  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  24-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD2_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2018

  HOME

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine
  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Raeymaekers Dirk Cavens Guy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  GOED BEZIG Tempst Patrick De Pauw Karin Janssens Maria
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Lamens Rudy Matthijssens Timothy
  LA VALLÉE Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  'T GEVOGELTE Paris Victor Frank Jan
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc  Categorie:HOME
  23-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling2 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2017

  HOME

  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Raeymaekers Dirk Cavens Guy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE LEEUWKES Vekemans Marcel Verbist Liliane
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  NIVANDAAGDANMORGEN Schoovaerts Stefan Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  STABELINOS Stabel Tuur Van de Peer Paula Stabel Wim
  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc
  THE DALTONS Garcia Louis Vervloet Eddy
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2


    facebook  

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!