Welkom op de site van PC Emblem!

E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

Mijn favorieten
 • TC EMBLEM
 • INTERNATIONAAL PETANQUE REGLEMENT
 • Blog als favoriet !
  Blogbeheerder :
  Peeters Walter
   
  PC Emblem

  18-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PETANQUECLUB T.C. EMBLEM

  Tennisclub Emblem VZW

  Sint-Gummarusveld 1

  2560 Emblem (Ranst)

  Tel. Chalet: 03/480 97 97  KEUZE MENU

  INFO

  WELKOM

   

  PRIVACYVERKLARING
  DE VERSCHILLENDE COMPETITIES
  REGLEMENTEN

  KAMPIOENEN

  KEN JE ZE NOG !

  ACTUA

  NIEUWSBRIEF JANUARI

  2018

   

   

  KALENDER

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014
  CLUBKAMPIOENSCHAP

  INSCHRIJVINGEN

  2018

  2017

  2016

  2015

  PLOEGEN AFDELING 1 

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  PLOEGEN AFDELING 2

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  PLOEGEN AFDELING 3

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 1

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 2

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 3

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  BARRAGE WEDSTRIJDEN

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  COMPETITIES

  BEKER

  X

  2017

  2016

  2015

  2014

   

  MixED

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

   

  OLYMPIADE ( HEREN )

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  OLYMPIADE DAMES

  X

  2014

   

  SUPER-CUP

  X

  2017

  <<<

  2015

  2014

   

  KOPPEL

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  FOTOGALERIE

  KAMPIOENENVIERING

  2014 2013

  PETANQUEKOPPEL


  Categorie:HOME
  10-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Privacyverklaring

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PRIVACYVERKLARING

  HOME


  Privacyverklaring van TC Emblem VZW    

  1.    Algemeen

  Tennisclub Emblem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.

  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Emblem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  ·         je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

  ·         verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  ·         vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

  ·         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

  ·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  ·         op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

  Als TC Emblem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

  TC Emblem (t.a.v Peeters Walter)  

  Adres: Sint-Gummarusveld 1, 2520 Ranst

  Emailadres: peeterswalter.jr@telenet.be

  2.       Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Jouw persoonsgegevens worden door TC Emblem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  ·         Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond)

  ·         Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting)

  ·         Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten (contractuele grond)

  ·         Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TC Emblem      (uitvoering overeenkomst)

  ·         Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

  ·         Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  ·         Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting)

  ·         Rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mail, naam ziekenfonds (mits toestemming)

  ·         Tennisgegevens (gerechtvaardigd belang)

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  TC Emblem houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

  3.       Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

  Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  Teneinde het spelen onder elkaar te kunnen faciliteren, worden er ledenlijsten van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via een besloten webpagina. Op eenvoudig verzoek kan een lid zich laten verwijderen uit deze lijst. (zie contactgegevens TC Emblem)

  4.       Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor  toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. De inschrijving gedaan door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger geldt als toestemming.

  5.       Bewaartermijn

  TC Emblem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

  6.       Beveiliging van de gegevens

  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  ·         Alle personen die namens TC Emblem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  ·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

  ·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

  ·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

  ·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  7.       Je rechten omtrent je gegevens

  Lid worden van TC Emblem houdt in dat je op de hoogte bent van de Privacyverklaring van TC Emblem VZW.

  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermelde adres kun je ons hiervoor contacteren. 

  Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  8.       Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

  9.       Wijziging privacyverklaring

  TC Emblem kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


  Categorie:HOME
  10-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Intro

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  WELKOM

  HOME

  Wat doen we?
  Het vriendschappelijk beoefenen van de petanquesport via deelname aan verschillende competities die jaarlijks binnen onze club georganiseerd worden van april tot en met september.

  Wat bieden we?
  6 verlichte outdoor petanqueterreinen gelegen naast de tennisvelden in een groene omgeving met een gezellig chalet met cafetaria en terras voor zowel tennissers als petanquers.

  Bij wie kan je terecht?
  Organisatie:
  Peeters Walter
  Tel: 03/480 06 60
  E-mail :
  E-mail mij!

  Administratie:
  Leemans Nicole
  Ondersteuning:
  Venus Rudi


  Wie mag deelnemen?
  Je kan aan de competities deelnemen :
  - als spelend tennislid van TC Emblem 
  - als erelid van TC Emblem ( 30 € ) 
  Het innen van deze lidgelden valt onder het beheer
  van Tennisclub Emblem.  Categorie:INTRO
  05-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De competities

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE VERSCHILLENDE COMPETITIES

  HOME

  DE VERSCHILLENDE COMPETITIES


  - Het petanque kampioenschap
  - De petanque beker
  - De super-cup
  - De mixED competitie
  - De olympiade


  Het petanque kampioenschap

  De wedstrijden worden gespeeld in 2 SPELLEN naar 13 PUNTEN
  Een ploeg bestaat hetzij uit 2 spelers, iedere speler beschikt over 3 boules, hetzij uit 3 spelers, iedere speler beschikt over 2 boules.
  Zodra de wedstrijd is begonnen mogen geen spelers meer bijgevoegd of vervangen worden tijdens het
  begonnen spel.
  De thuisploeg mag het terrein kiezen en zorgt voor de reservatie op het reservatieblad en vult de wedstrijdfiche  in.
  Door loting wordt bepaald welke ploeg als eerste mag werpen, het 2de spel de tegenstander
  .
  Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van PC Emblem (zie PETANQUE REGLEMENT PC EMBLEM).
  Het opmaken van het klassement is als volgt:
  1. Punten totaal : 1 punt per gewonnen spel + 1 punt per gewonnen wedstrijd + 1 punt per gespeelde wedstrijd.
  2. Gewonnen wedstrijden.
  3. Uitslagen saldo (+/-).
  4. Bij gelijke stand : de onderlinge wedstrijd.


  De petanque beker ( Nieuwe formule )

  Een ploeg kan bestaan uit spelers van verschillende afdelingen.
  Sterkte van de ploeg is afhankelijk van de samenstelling, speler afd1 = 3ptn; afd2 = 2ptn ;  afd3 = 1pt
  Ploegen tot 2ptn spelen een voorronde ( pre-kwalificatietabel ) - de winnaar(s) komen in de kwalificatietabel terecht met de ploegen tot 4ptn - de winnaar(s) hiervan gaan door naar de hoofdtabel met de ploegen tot 6ptn.
  Een ploeg bestaat uit 2 of 3 spelers.
  Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 GEWONNEN SPELEN van 13 ptn

  De Super-Cup ( gedurende 1 week in het begin van het seizoen - mei )

  De wedstrijden worden gespeeld naar 2 gewonnen spellen van 13 punten met rechtstreekse uitschakeling.
  De 8 ploegen die hieraan mogen deelnemen zijn:
  - de vorige winnaar
  - de eerste 3 van de petanque beker van vorig seizoen
  - de eerste 3 van het petanque kampioenschap van vorig seizoen 
  - de  winnaar(s) van afdeling 2 van vorig seizoen


  MixED Competitie

  Voor ploegen bestaande uit 2 spelers.
  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bestaat de competitie uit een voorronde in poules en een eindronde.
  Elke wedstrijd bestaat uit
  twee enkel en één dubbelspel naar 13 punten.
  Het opmaken van het klassement is als volgt:
  1. De gewonnen punten: 1 punt per enkelspel + 2 punten voor het dubbelspel + 1 punt per wedstrijd
  2. Het verschil tussen vóór- en tegengemaakte punten.
  3. De onderlinge wedstrijd, bij gelijke stand is het dubbelspel bepalend.

  Olympiade (Individueel)

  Individuele competitie in poules naar
  2  spellen van 15 ptn.
  Eindronde naar 2 gewonnen spellen van 15 ptn met rechtstreekse uitschakeling
  .
  Het opmaken van het klassement is als volgt:
  1. De gewonnen punten: 1 punt per gewonnen spel + 1 punt per wedstrijd
  2. Het verschil tussen vóór- en tegengemaakte punten.
  3. De onderlinge wedstrijd.  Categorie:COMPETITIES
  02-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INTERN REGLEMENT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INTERN REGLEMENT PC EMBLEM

  HOME
   

  Artikel 1

  Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van PC Emblem en dit volgens het petanquereglement van PC Emblem, min of meer in overeenstemming met de spelregels van de petanquefederatie.

   

  Artikel 2

  Het spel wordt gespeeld tussen twee ploegen, te weten :

  ·         2 spelers tegen 2 spelers, iedere speler beschikt over 3 boules.

  ·         3 spelers tegen 3 spelers, iedere speler beschikt over 2 boules.

  ·         2 spelers tegen 3 spelers.

  Zodra de wedstrijd is begonnen mogen geen spelers meer bijgevoegd of vervangen worden tijdens een begonnen spel.

   

  Artikel 3


  Alle wedstrijden worden gespeeld in 2 SPELLEN naar 13 PUNTEN

  De thuisploeg mag het terrein kiezen, neemt het initiatief om de match af te spreken en zorgt voor de reservatie op het reservatieblad ( prikbord ) of in de reserveringmap.

  Door loting wordt bepaald welke ploeg mag beginnen, de tegenstander begint het 2de spel. Het spelen van beslissingswedstrijden behoort altijd tot de mogelijkheden.

   

  Artikel 4


  Het opmaken van het klassement gebeurt als volgt:

  1. punten totaal ( gewonnen wedstrijd [2-0] = 4 ptn ; gelijkspel [1-1] = 2 ptn ; verloren wedstrijd [0-2] = 1 pt

  2. gewonnen wedstrijden

  3. uitslagen saldo (+/-)

  4. bij gelijke stand telt de onderlinge wedstrijd

   

  Artikel 5


  De competitie eindigt rond +/- 15 september ( voor juiste datum, zie jaarlijkse kalender )

  Op het einde van de competitie worden de dalers ( vooraf bepaald aantal ) uit afdeling 1 en 2 vervangen door de stijgers ( vooraf bepaald aantal ) uit respectievelijk afdeling 2 en 3. Dit vormt de basis voor het volgend seizoen.

  Het aantal reeksen en ploegen per reeks hangt af van het aantal inschrijvingen.

  De organisator bepaalt het aantal reeksen en ploegen per reeks om een vlotte competitie te kunnen garanderen.

  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen er meer of minder dalers en meer of minder stijgers zijn. Het wel of niet dalen of stijgen, gebeurt in dat geval afwisselend, te beginnen met de ploeg uit de hogere reeks.


  Voor het seizoen 2017 betekent dit:
  42 ploegen ( Reeks 1: 16; Reeks 2: 13; Reeks 3: 13 )
  Dalers afdeling 1: 2 + de 3de laatste speelt een beslissingsmatch tegen de 3de van afdeling 2.

  Stijgers afdeling 2: 2 + de 3de speelt een beslissingsmatch tegen de 3de laatste van afdeling 1.
  Dalers afdeling 2: 2 + de 3de laatste speelt een beslissingsmatch tegen de 3de van afdeling 3.

  Stijgers afdeling 3: 2 + de 3de speelt een beslissingsmatch tegen de 3de laatste van afdeling 2.


                                    


  Artikel 6


  Transfertmodaliteiten tussen de ploegen onderling:

  Een ploeg die na het voorbije kampioenschap in haar afdeling blijft volgens artikel 5, heeft daar enkel recht op, als ze uit minstens 2 volwaardige spelers bestaat.

  Een volwaardige speler is iemand die in de eerste plaats niet tot een van de dalende ploegen behoort en die minstens de helft van de spellen +1 heeft gespeeld of iemand die, voorafgaand aan een onderbreking van 1 jaar ( sabbatjaar ), minstens 5 jaar ononderbroken in dezelfde afdeling heeft gespeeld.

  Een ploeg mag tijdens de competitie een nieuwe speler aansluiten als die voldoet aan:

  ·    lid of erelid zijn van TC Emblem.

  ·    een speler die nog geen enkele wedstrijd heeft betwist tijdens de lopende competitie.

   

  Dit reglement kan aangepast of uitgebreid worden om de inhoud, de uitleg of toepassing ervan te verbeteren.

   

  Dit reglement treedt in werking op 1 april 1990

  aangepast op : 20/4/1991 ; 25/4/1992 ; 25/4/1993 ; 24/4/1994 ; 17/4/2000 ; 27/4/2002 ; 14/4/2003 ; 12/4/2005 ; 13/4/2006 ; 12/4/2010 ; 11/4/2011; 10/4/2012 ; 11/4/2013 ; 6/4/2014 ; 3/4/2015 ; 4/4/2016 ; 4/4/2017


  Categorie:REGLEMENT
  01-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Petanque reglement PC EMBLEM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PETANQUE REGLEMENT PC EMBLEM

  HOME
  ALGEMENE REGELS

  ARTIKEL 1

  Spelsamenstelling
  Petanque is een sport tussen twee ploegen van twee (doublet) of drie spelers(triplet).
  Bij tripletten beschikt iedere speler over twee boules en bij doubletten over drie boules.
  Ook is het mogelijk in sommige competities één tegen één (tête à tête) te spelen, iedere speler beschikt dan over drie boules.

  ARTIKEL 2

  Boules diameter, gewicht en eigenschappen
  Petanque wordt gespeeld met boules welke door de':'Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal" (FIPJP) zijn goedgekeurd en welke moeten voldoen aan de volgende eisen:
  * Zij moeten van metaal zijn;
  * Een diameter hebben tussen de 7,05 en 8 cm;
  * Een gewicht hebben tussen de 650 en 800 gr.
  De naam en/of voornaam van de speler (of initialen) mogen in de boules worden gegraveerd.

  ARTIKEL 3

  Buts diameter en eigenschappen
  Buts zijn uitsluitend van hout.
  De diameter moet tussen de 25 en 35 mm zijn.
  Geverfde buts, ongeacht de kleur, zijn toegestaan.

  ARTIKEL 4

  Wisselen van boules en breuk van boules of but
  Het is de spelers verboden boules of het but tijdens de partij te vervangen, behalve in de volgende gevallen:
  * De boules of het but zijn onvindbaar. Zoeken is beperkt tot 5 minuten;
  * De boule of het but breekt. Wanneer er geen boules meer te spelen zijn komt het grootste stuk in aanmerking voor het tellen van de punten.
  Indien er nog boules te spelen zijn, dan moet het grootste stuk na de meting onmiddellijk worden vervangen door een boule of but van gelijke of nagenoeg gelijke diameter.
  De vervanging van een gebroken boule door een gelijke boule, of door een andere set boules, is vanaf de volgende mène (werpronde) toegestaan.

  HET SPEL

  ARTIKEL 5

  Terrein en competities
  Er wordt gespeeld op een met koorden afgebakend terrein.
  Al naargelang de competitie wordt er naar 13, 11 of 15 punten gespeeld. De mogelijkheid bestaat ook om in poules te spelen.

  ARTIKEL 6

  Spel
  De thuisploeg ( of speler) kiest het terrein.
  Er wordt geloot welke ploeg als eerste het but mag werpen.
  Een van de spelers van de ploeg die de loting heeft gewonnen kiest de plaats waar wordt begonnen en trekt een cirkel, zodanig dat de voeten van iedere speler geheel binnen de cirkel kunnen worden geplaatst.
  De diameter van de cirkel mag niet kleiner dan 35 cm en niet groter dan 50 cm zijn.
  De voeten behoren zich geheel binnen de cirkel te bevinden, mogen de cirkellijn niet overschrijden en niet van de grond loskomen voordat de gespeelde boule de grond heeft geraakt.
  Geen enkel ander lichaamsdeel mag de grond buiten de cirkel raken.
  Gehandicapten mogen bij wijze van uitzondering met één voet buiten de cirkel staan.
  Voor spelers in een rolstoel moet de cirkel zich in het midden van de twee wielen bevinden en de voetsteun ter hoogte van de cirkellijn.
  Het werpen van het but door een speler van een ploeg houdt niet in dat hij ook als eerste een boule moet spelen.

  ARTIKEL 7

  Gooi-afstand en -voorwaarden
  Om geldig te zijn moet het but dat door een speler is geworpen voldoen aan de volgende voorwaarden:
  * De afstand tussen het but en het dichtstbijzijnde deel van de cirkellijn moet minimaal 6 meter bedragen;
  * De afstand tussen het but en de bovengrens van het terrein moet minimaal 0.5 meter bedragen;
  * Het but moet zichtbaar zijn voor de speler, die geheel rechtop staat, met de voeten geheel binnen de rand van de cirkel.
  In de volgende mène wordt het but geworpen vanuit een cirkel die getrokken is rondom het punt waar het but in de vorige mène lag, of loodrecht achteruit in het verlengde ervan.
  Wanneer na drie achtereenvolgende worpen door dezelfde ploeg het but niet volgens de hiervoor gestelde voorwaarden reglementair is geworpen, komt het toe aan de tegenstander die eveneens over drie pogingen beschikt.
  In elk geval behoudt de ploeg die het but na de eerste drie worpen heeft verloren, het recht om als eerste een boule te spelen.

  ARTIKEL 8

  Geldigheid van het but
  Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een dier of een bewegend voorwerp is het niet geldig.
  Het but moet opnieuw worden geworpen, zonder dat deze worp meetelt als één van de drie worpen waarop de ploeg of de speler recht heeft.
  Indien na het uitwerpen van het but de eerste boule is gespeeld heeft de tegenstander nog het recht de reglementaire ligging van het but te betwisten.
  Indien het bezwaar als geldig wordt erkend wordt het but opnieuw geworpen en de boule opnieuw gespeeld.
  Wanneer de tegenstander eveneens een boule heeft gespeeld wordt het but definitief als geldig beschouwd en is geen enkel protest meer toegestaan.
  Om het but opnieuw uit te werpen moeten de beide ploegen het eens zijn dat de worp ongeldig was, of dat de scheidsrechter daartoe besliste.
  Het is dan onmogelijk om terug te komen op de voorgaande worp.

  ARTIKEL 9

  Ongeldigheid van het but
  Het but is ongeldig in de volgende gevallen:
  * Wanneer het, na het uitwerpen, zich niet bevindt binnen de gestelde grenzen in overeenstemming met artikel 7;
  * Wanneer het tijdens een mène wordt verplaatst buiten het terrein;
  * Wanneer het voor meer dan de helft de grens (koord) overschrijdt.
  * Een plas water waarop het but vrij drijft, wordt als niet toegestaan terrein beschouwd.

  ARTIKEL 10

  Verwijderen van obstakels
  Het is de spelers verboden welk obstakel dan ook op het terrein (stenen, zand, bladeren enz.) te verwijderen, te verplaatsen, te verbrijzelen of in de grond te drukken.
  De speler die zich gereed maakt om te gaan spelen of één van zijn medespelers mag de inslag, welke door het laatst gespeelde boule werd gemaakt, dichtmaken.

  ARTIKEL 11

  Verplaatsing van het but door natuur, personen of dieren
  Indien tijdens een mène het but onverwacht wordt bedekt door een boomblad of een stuk papier worden deze voorwerpen verwijderd.
  Indien het but dat stilligt in beweging komt, bijvoorbeeld als gevolg van de wind of de helling van het terrein, wordt het but op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, onder voorwaarde dat het was gemarkeerd.
  Indien het but per ongeluk wordt verplaatst door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een boule of een but uit een ander spel, een dier of een bewegend voorwerp, wordt het but eveneens op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.
  Om elke onenigheid te vermijden behoren de spelers het but te markeren.
  Geen enkel protest wordt toegestaan dat betrekking heeft op de boules of het but welke niet zijn gemarkeerd.  

  ARTIKEL 12

  Puntentelling als het but uit het spel is
  Wanneer het but tijdens een mène ongeldig wordt, doen zich drie mogelijkheden voor:
  * Beide ploegen hebben nog boules te spelen. De mène is ongeldig;
  * Slechts één ploeg heeft nog boules te spelen. Deze ploeg krijgt evenveel punten als het aantal nog te spelen boules; * Beide ploegen hebben geen boules meer te spelen. De mène is ongeldig.

  ARTIKEL 13

  Plaatsing van het but na tussenkomst
  Wanneer het but door een boule is geraakt en wordt tegengehouden door een toeschouwer of door de scheidsrechter behoudt het zijn plaats.
  Indien het but door een boule is geraakt en wordt tegengehouden door een speler dan heeft de tegenstander van degene die het heeft tegengehouden de keuze uit:
  * Het but laten liggen op zijn nieuwe plaats;
  * Het but terugleggen op zijn oorspronkelijke plaats, dit mag alleen worden toegepast als het but tevoren was gemarkeerd. Zo niet, dan behoudt het zijn nieuwe plaats.  

  ARTIKEL 14

  Start van een mène nadat het but buiten het toegestane terrein komt
  Wanneer het but tijdens een mène buiten het terrein wordt verplaatst, wordt het in de volgende mène geworpen vanaf de plaats waar het zich bevond, voordat het werd verplaatst, onder voorbehoud van de in artikel 7 gestelde regels.

  BOULES

  ARTIKEL 15

  Werpen van de eerste boule
  De eerste boule van een mène wordt gespeeld door een speler van de ploeg die de loting heeft gewonnen.
  De speler mag van geen enkel voorwerp gebruik maken of op de grond een streep zetten om de plaatst aan te duiden waar hij zijn boule wil werpen.
  Wanneer een speler zijn laatste boule speelt is het niet toegestaan een extra boule in de andere hand te houden.
  Het is niet toegestaan het but of de boule vochtig te maken.
  Indien de eerste gespeelde boule zich buiten het terrein bevindt moet de tegenstander de volgende boule spelen.
  Wanneer ook deze uit gaat moet er beurtelings worden gespeeld totdat er een boule op toegestaan terrein ligt.
  Wanneer geen enkele boule meer op toegestaan terrein ligt ten gevolge van een geschoten of geplaatste boule is de mène onbeslist en het but blijft aan de ploeg die de voorafgaande mène heeft gewonnen.

  ARTIKEL 16

  Toegestane speeltijd
  Zodra het but is geworpen heeft iedere speler maximaal 1 minuut om zijn boule te spelen.
  De tijd gaat in zodra het but of een gespeelde boule stilligt en wanneer er moet worden gemeten, zodra de meting is verricht.
  Dezelfde regels gelden met betrekking tot het uitwerpen van het but na elke mène.

  ARTIKEL 17

  Gedrag van spelers en toeschouwers tijdens het spel
  Gedurende de reglementaire tijd ( zie artikel 16 )die de speler heeft om een boule te spelen behoren de toeschouwers en de spelers de grootst mogelijke stilte in acht te nemen.
  De tegenstanders mogen niet lopen, geen gebaren maken of iets anders doen wat de speler zou kunnen storen.

  ARTIKEL 18

  Boules welke zijn tegengehouden, van richting veranderd of buiten het spel zijn geraakt
  Een gespeelde boule mag niet opnieuw worden gespeeld. De boules echter die op hun weg tussen de cirkel en het but onopzettelijk worden tegengehouden of uit hun koers worden gebracht door een boule of een but uit een ander spel, door een dier, of door een bewegend voorwerp, moeten opnieuw worden gespeeld.
  Niemand mag bij wijze van proef zijn boule in het spel werpen.

  ARTIKEL 19

  Ongeldige boules
  Een boule is ongeldig zodra hij buiten het terrein komt.
  De boule is pas ongeldig nadat hij voor meer dan de helft de grens (koord) van het terrein is gepasseerd. Indien de boule via een bewegend of vast obstakel wordt teruggekaatst moet hij onmiddellijk uit het spel worden genomen. Alles wat de boule bij zijn terugkomst op het speelterrein heeft verplaatst moet op zijn plaats worden teruggelegd.
  Een ongeldige boule moet onmiddellijk uit het spel worden genomen.
  Wanneer dit niet onmiddellijk gebeurt wordt de boule als geldig beschouwd zodra een volgende boule is gespeeld.  

  ARTIKEL 20

  Boules welke zijn tegengehouden
  Een gespeelde boule die is tegengehouden door een toeschouwer of door de scheidsrechter, behoudt zijn plaats waar hij tot stilstand is gekomen.
  Een gespeelde boule die is tegengehouden door een speler van de ploeg aan wie de boule toebehoort, is ongeldig.
  Een geplaatste boule die is tegengehouden door een tegenstander mag naar keuze van de speler opnieuw worden gespeeld of blijven liggen op de plaats waar hij tot stilstand is gekomen.
  Wanneer een geschoten of geraakte boule wordt tegengehouden door een speler, mag de tegenstander van degene die de fout heeft gemaakt de boule laten liggen op de plaats waar hij tot stilstand is gekomen, onder voorwaarde dat hij was gemarkeerd.

  ARTIKEL 21

  Verplaatsing van boules door natuur of personen
  Wanneer een stilliggende boule in beweging komt, bijvoorbeeld als gevolg van de wind of de helling van het terrein, wordt de boule op zijn plaats teruggelegd.
  Hetzelfde gebeurt met een boule die per ongeluk wordt verplaatst door een speler, een scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of door een bewegend voorwerp.
  Om onenigheid te vermijden moeten de spelers de boules en het but markeren.

  ARTIKEL 22

  Spelen van verkeerde boules
  Een speler die met een andere boule speelt dan die van hem, heeft een geldige worp, maar moet onmiddellijk, eventueel na meting ervan, worden vervangen door een eigen boule.
  Voordat een speler zijn boule speelt, moet de speler hem ontdoen van elk spoor van modder of wat er ook aankleeft.
  Het is de spelers niet toegestaan de gespeelde boules op te rapen vóór het einde van de mène.

  ARTIKEL 23

  Verkeerde plaatsing van boules
  Een niet reglementair gespeelde boule is ongeldig en alles wat door de boule op zijn weg is verplaatst moet op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggelegd.
  Hetzelfde geldt voor een boule die vanuit een andere cirkel is gespeeld dan die van waaruit het but is geworpen.
  De tegenstander heeft echter steeds het recht de voordeelregel toe te passen en deze boule geldig te verklaren.
  In dit geval is de geplaatste of geschoten boule geldig en blijft alles wat de boule heeft verplaatst, op de nieuwe plaats liggen.
  De ploeg die het but gaat uitwerpen moet alle cirkels in de nabijheid van de cirkel vanwaar hij gaat uitwerpen uitwissen.

  PUNTEN EN METING

  ARTIKEL 24

  Wegnemen van boules om te (kunnen) meten
  De boules die zich bevinden tussen het but en de te meten boules, mogen om de meting te kunnen verrichten tijdelijk van hun plaats worden weggenomen, nadat deze zijn gemarkeerd.
  Na de meting worden de boules weer op hun plaats teruggelegd.
  Indien de boules niet kunnen worden weggenomen kan met behulp van een passer worden gemeten.

  ARTIKEL 25

  Meting
  De taak om te meten berust op de speler die het laatst een boule heeft gespeeld of op één van zijn medespelers.
  De tegenstanders hebben steeds het recht om opnieuw te meten.
  Ongeacht de positie van de te meten boules en het moment in de mène kan de scheidsrechter worden geraadpleegd.
  Tegen de uitspraak van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk.
  Iedere ploeg moet het juiste meetgereedschap bezitten om de metingen te kunnen uitvoeren.
  Het is niet toegestaan de metingen uit te voeren met behulp van de voeten of handen.  

  ARTIKEL 26

  Verwijderen van de boules na het spel
  Een boule die aan het einde van de mène wordt opgeraapt voordat de puntentelling heeft plaatsgevonden, is ongeldig wanneer de boule niet was gemarkeerd.

  ARTIKEL 27

  Verplaatsing van boules of but tijdens de meting
  Het punt is verloren voor een ploeg indien een van de spelers die de meting verricht, het but of een van de betwiste boules verplaatst.
  Indien de scheidsrechter bij de meting het but of de boule beweegt of verplaatst en na de nieuwe meting blijkt dat de boule die aanvankelijk werd geacht op punt te liggen, nog steeds op punt ligt, dan doet de scheidsrechter in alle rechtvaardigheid een uitspraak.
  Hetzelfde gebeurt in het veronderstelde geval waarin na een nieuwe meting blijkt dat de boule die aanvankelijk geacht werd op punt te liggen, niet meer op punt ligt.

  ARTIKEL 28

  Gelijkwaardige boules
  Wanneer twee boules, die elk aan een ploeg toebehoren, op gelijke afstand van het but liggen of het but raken en er zijn geen boules meer te spelen dan is de mène onbeslist en het but blijft aan de ploeg die de voorafgaande mène heeft gewonnen.
  Wanneer slechts één ploeg nog over één of meer boules beschikt, dan wordt er doorgespeeld en tellen de boules die uiteindelijk dichter bij het but liggen dan de dichts liggende boule van de tegenstander als punt.
  Indien de beide ploegen over één of meer boules beschikken speelt de ploeg die het laatst heeft gespeeld opnieuw, daarna moet er beurtelings worden gespeeld totdat het punt door een ploeg is gewonnen. Wanneer er één ploeg overblijft die nog over boules beschikt, dan wordt er doorgespeeld en tellen de boules die tenslotte dichter bij het but liggen als punt.
  Indien aan het eind van de mène geen enkele boule op het terrein ligt is de mène ongeldig.

  ARTIKEL 30

  Aankomst van afwezige speler
  Indien de afwezige speler zich komt melden nadat de eerste mène van een spel is begonnen mag hij aan dit spel niet meer deelnemen.
  Een mène wordt geacht te zijn begonnen wanneer het but op reglementaire wijze op het speelterrein is geworpen.
  De speler wordt pas bij het volgende spel toegelaten.

  ARTIKEL 31

  Vervanging van spelers
  Vervanging van één speler of van twee spelers is in het zelfde spel niet toegestaan. De speler(s) wordt(worden) pas bij het volgende spel toegelaten.

  ARTIKEL 32

  Slecht weer, onafgemaakte partijen
  In geval van regen moet men trachten de mène die aan de gang is, te voltooien.
  Bij het stopzetten van de wedstrijd dient men de stand te noteren en wie het but mag werpen, om op een later tijdstip (dag) de partij te hervatten.

  N.B. Dit reglement kan op ieder moment aangepast of uitgebreid worden om de inhoud, de uitleg of toepassing ervan te verbeteren.

   

  Bijlagen:
  PETreglement2011(lezen).htm (90.6 KB)   
  PETreglement2011(PDFbestand).pdf (266.6 KB)   
  PETreglement2011(Wordbestand).docx (31.1 KB)   


  Categorie:REGLEMENT
  24-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KALENDER 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2018

  HOME

  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 16 april tot 14 september 2018


  SUPER - CUP

  van 14 tot 18 mei 2018  


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 14 sep 2018


  PETANQUEBEKER

  van 1 juni tot 14 sep 2018


  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 14 sep 2018


  PETANQUEONDERONS

  zondag 8 juli 2018
   


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 26 augustus 2018
     HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 30 september 2018  Categorie:KALENDER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwsbrief 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  NIEUWSBRIEF

  HOME  Beste petanquers,

  Wij wensen jullie allen een voorspoedig en gezond 2018.


  Als aanloop naar de 30ste petanquecompetitie geven we graag volgende info mee:


  De competitie loopt van maandag 16 april tot vrijdag 14 september 2018.

  Inschrijven als ploeg kan tot en met zondag 11 maart op de inschrijvingslijst in de chalet, via de website of telefonisch: 03/480 06 60 ( Walter & Nicole ); GSM : 0474/65 10 87( Walter )

  Bij voldoende interesse ( minimum 8 inschrijvingen ) organiseren we tevens de jaarlijks terugkerende evenementen:

  • SUPER-CUP: start begin mei - kampioenen van 2017
  • MixED COMPETITIE ( voorronde juni – juli / eindronde augustus – september )
  • OLYMPIADE ( Enkel ) ( voorronde juni – juli / eindronde augustus – september )
  • PETANQUEBEKER ( juni - juli - augustus – september )
  • KOPPEL, -ONDERONS, … ( zie infobord )

  Petanquers die zelf  een ontmoeting, een onderonsje, …, willen organiseren kunnen dit steeds in samenspraak met de organisatie doen.


  Om deel te nemen aan onze activiteiten moet je lid zijn, tennis- of erelid, van T.C. Emblem.

  Wij vragen om het lidgeld vóór de start van de competitie te regelen, dus vóór 10 april.

  Inschrijven kan via overschrijving op rek: ING BE27-3200-4067-2473 ( Erelid = 30€ )


  Persoonlijk inschrijven in de chalet kan op zondag 18 februari  van 10u30 tot 12u30.

  Goed om weten:

  • Kampioenen van 2017 vergeet jullie waardebon niet !!!
  • De kalenderboekjes worden uitgedeeld op zondag 15 april van 10u30 tot 12u30
  • Terugtrekken van je ziekenfonds:
   Het volstaat dat we je ziekenfonds en ook je e-mailadres kennen. Je krijgt het formulier dan in je mailbox.
   Heb je geen e-mailadres, haal dan het formulier bij je ziekenfonds en bezorg het aan Walter of Nicole om het in te vullen.

  Wij sturen regelmatig e-mails om jullie op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een kopie daarvan hangen we steeds op het infobord in de chalet.

  Vergeet niet regelmatig te kijken !!!

  Je kunt ook nog steeds terecht op onze website: www.bloggen.be/pcemblem


  Winterwandeling en Nieuwjaarsdrink
  : alle petanquers zijn uitgenodigd op 14 januari 2018

  ( zie bijgevoegde folder )

  Groetjes en tot binnenkort,

  Walter, Nicole en Rudi


  Categorie:NIEUWSBRIEF
  23-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KALENDER 2017

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2017

  HOME

  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 10 april tot 15 september 2017


  SUPER - CUP

  van 8 tot 12 mei 2017


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 15 sep 2017


  PETANQUEBEKER

  van 15 mei tot 15 sep 2017


  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 15 sep 2017


  PETANQUEONDERONS

  zondag 2 juli 2017
   


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 3 sept 2017
  HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 8 okt 2017  Categorie:KALENDER
  22-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kalender 2016

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2016

  HOME

  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 11 april tot 11 september 2016


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 11 sep 2016


  PETANQUEBEKER

  van 1 mei tot 11 sep 2016

  ( NIEUWE FORMULE )  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 11 sep 2016

  PETANQUEONDERONS

  zondag 3 juli 2016


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 28 aug 2016


  SUPER - CUP

  mei 2017   HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 9 okt 2016  Categorie:KALENDER
  21-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kalender 2015

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2015

  HOME


  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 13 april tot 11 september 2015


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 11 sep 2015


  PETANQUEBEKER

  week van 22 juni 2015  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 11 sept 2015


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 5 juli 2015


  SUPER - CUP

  week van 14 september 2015  HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 11 oktober 2015  Categorie:KALENDER
  20-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kalender 2014

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2014

  HOME


  PETANQUE KAMPIOENSCHAP

  van 14 april tot 14 september 2014


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 31 juli / eindronde: 1 aug tot 14 sep 2014


  PETANQUEBEKER

  week van 23 juni 2014  OLYMPIADE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 14 sept 2014


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 29 juni 2014


  PETANQUEONDERONS

  zondag 24 augustus 2014


  SUPER - CUP

  week van 15 september 2014  HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 12 oktober 2014  Categorie:KALENDER
  15-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenen van vroeger

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KAMPIOENEN

  HOME
  CLUBKAMPIOENSCHAP

  Jaar Afd Ploeg Winnaars
  1989

  1

  DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman, Van Dessel Leo 
  1990

  1

  DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1991

  1

  DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1992

  1
  2

  DE BELGAS
  DE MAAGDBOKKEN
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Verhoeven Ludo, Ceulemans Jan
  1993

  1
  2

  DEN OVERSCHOT
  VAN WANTEN
  Claes François, Verhulsel Eddy
  Bauwens Danny, Gerits Gino, Smits David
  1994

  1
  2

  DE KAMPIOENEN
  DONDER & BLIKSEM
  Claes François, Verhulsel Eddy
  De Belder Dirk, Van Impe Lutgard
  1995

  1
  2

  DE BELGAS
  VAN WANTEN
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Bauwens Danny, Gerits Gino
  1996

  1
  2

  DE BELGAS
  DE BOULODROMERS
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Panken Michel, Verlinden Vincent
  1997

  1
  2

  DE PLAKKERS
  VODDE BRODDERS
  De Meyer Jef, De Groote Eddy
  Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  1998

  1
  2
  3

  DE NOORDSE HOEK
  DE KOMETEN
  DE VAN CAMPJES
  De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  Claes François, Pylyser Karel
  Van Camp Luc, Geritys Lydia
  1999

  1
  2
  3

  DE KASTRAARS
  DE OPTIMISTEN
  LAST MINUTE
  Mariën Ludo, Bossaerts Guido, Van Tendeloo Hugo
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Somers Gerard, Lippevelt Jozef
  2000

  1
  2
  3

  DE BOSDUIVEN
  BLANQUETTTE DE LIMOUX
  FROU-FROU
  De Wachter Jos, Leemans Nina
  Janssens Jef, Verlinden Vincent
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2001

  1
  2
  3

  DE OPTIMISTEN
  VODDE BRODDERS
  KRUK & KRAK
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  Decan Marnix, Matthyssens Eddy
  2002

  1
  2
  3

  DE OPTIMISTEN
  DE SHERPAS
  HARTEN 2
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Deliën Julienne, Henderyckx Alice
  Simons Jefke, Henderyckx Nana
  2003

  1
  2

  DE OPTIMISTEN
  FROU-FROU
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2004

  1
  2A
  2B

  DE NOORDSE HOEK
  LUKRAAK
  DE KLAKKEN
  De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  Andries Luk, Van Dingenen Renilde
  Smits Jef, Wangen Jef
  2005

  1
  2

  DE OPTIMISTEN
  DE JUPEKES
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  De Jonhge Ronny, Heylen Geert
  2006

  1
  2

  THE DAY AFTER
  FROU-FROU
  De Wachter Carl, Smits David
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2007

  1
  2

  DE BRAVE JONGENS
  ANIMO
  Welz Uwe, De Peuter Jos
  Anderson Mike, Bastaens Ulrich
  2008

  1
  2

  DE KASTRAARS
  AGHERAPZA
  Mariën Ludo, Bossaerts Guido
  Van Rompaey Patrick, Goovaerts Francis
  2009

  1
  2

  DE BRAVE JONGENS
  TMOETKUNNEN
  Welz Uwe, De Peuter Jos
  Peeters Walter, Leemans Nicole
  2010

  1
  2

  THE DAY AFTER
  DE STOCKSKES
  De Wachter Carl, Smits David
  Stockman Steven, Stockman Dora
  2011

  1
  2

  DE MAESEKENS
  IJZER OP IJZER
  Maes Jos, Spruyt Peter, Maes Kristel
  Peelman Edwin, Vermeiren Paul
  2012

  1
  2A
  2B

  DE PRUTSERS
  HEMA
  BONNIE & CLYDE
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Hendrickx Jan, Mariën Mia
  Haegemans Hugo, Wouters Denise
  2013

  1
  2A
  2B

  DE PLATANEN
  THE DALTONS
  IKMOEIMIJNI
  Dresen Johan, Panken Jef
  Garcia Louis, Vervloet Eddy
  Van Dessel Peter, Bauwens Danny, De Wachter Martine
  2014

  1
  2
  3

  DE PRUTSERS
  TEAM MIKADO
  DE BOENKERS
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Thoillants Ivan, Reynders Carine
  Swinkels Nadia, Wouters Denise
  2015

  1
  2
  3

  DE PRUTSERS
  DE BOENKERS
  GOED BEZIG
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Swinkels Nadia, Wouters Denise
  Van Beeumen Frank, De Pauw Karin
  2016

  1
  2
  3

  AMATEURKES
  DE VOSKES
  DE KLUNZEN
  Bossaerts Guido, Venus Rudi
  Hofman André, De Vos Lea
  Heylen Eddy, Torfs Stefaan
  2017

  1
  2
  3

  AMATEURKES
  STABELINOS
  KRUK KRAK
  Bossaerts Guido, Venus Rudi
  Stabel Tuur, Stabel Wim
  Matthijssens Eddy, Heylen René

  BEKER

  1989 DE BOLLEROLLERS De Wachter Jos, Van Humskerken Louis
  1990 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1991 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1992 DE TRANSFERS Van Tendeloo Romain, Bovijn Rita
  1993 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1994 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina, Moermans Gaston
  1995 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1996 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1997 DE BOULODROMERS Panken Michael, Verlinden Vincent
  1998 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  1999 VODDE BRODDERS Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  2000 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2001 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2002 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2003 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2004 DE OPTIMISTEN Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  2005 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2006 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2007 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2008 DE KRABBERS Welz Uwe, Schoovaerts Stefan
  2009 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2010 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2011 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2012 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2013 VEUL TET Venus Sven, Mariën Mia
  2014 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan
  2015 THE LOZERS Tempst Patrick, Swinkels Nadia
  2016 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan
  2017 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan

  SUPER-CUP

  1991 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1992 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1993 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1994 DE WOESTIJNRATTEN Dresen Johan, Panken Jef
  1995 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1996 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  1997 DE PLAKKERS De Meyer Jef, De Groote Eddy
  1998 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1999 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2000 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2001 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2002 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2003 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2004 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2005 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2006 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2007 THE DAY AFTER De Wachter Carl, Smits David
  2008 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2009 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2010 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2011 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2012 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2013 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2014 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2015 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2016/17 AMATEURKES Bossaerts Guido, Venus Rudi


  OLYMPIADE ( individueel )

  1992 HEREN
  DAMES
  Van Hool Marc
  Jonkergauw Monique
  1993 HEREN
  DAMES
  Henderyckx Herman
  De Wachter Martine
  1994 HEREN
  DAMES
  De Keuster Vic
  De Wachter Martine
  1995 MIX Henderyckx Herman
  1996 MIX De Keuster Vic
  1997 MIX De Keuster Vic
  1998 MIX De Keuster Vic
  1999 MIX De Wachter Jos
  2000 MIX De Keuster Vic
  2001 MIX De Keuster Vic
  2002 MIX De Keuster Vic
  2003 MIX Bossaerts Guido
  2004 MIX Schoovaerts Stefan
  2005 MIX Welz Uwe
  2006 MIX De Keuster Vic
  2007 MIX Welz Uwe
  2008 xxx xxx
  2009 MIX Welz Uwe
  2010 MIX Welz Uwe
  2011 HEREN
  DAMES
  Van Hool Marc
  Leemans Nina
  2012 HEREN
  DAMES
  Dresen Johan
  Leemans Nina
  2013 MIX Welz Uwe
  2014 HEREN
  DAMES
  Maes Jos
  Reynders Carine
  2015 MIX Van Hauwe Dirk
  2016 MIX Maes Jos
  2017 MIX Van Rompeay Patrick


  MixED


  Categorie:KAMPIOENEN
  2006 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2007 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2008 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2009 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2010 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2011 DE PALJASSEN Schoovaerts Stefan, Welz Uwe
  2012 JANNEKE & GIEKE Bossaerts Guido, Hendrickx Jan
  2013 GEIL EN ZWET
  10-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kent U ze nog

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KEN JE ZE NOG

  HOME

  Ken je ze nog !!!

  Petanquers en petanqueploegen die deelnamen aan de competities vanaf 1992  tot en met 2017
  ( Ref. : petanqueboekjes )
  Voor de competities 1989 - 1990 - 1991 zijn enkel de kampioenen en bekerwinnaars gekend ( zie: Overzicht kampioenen van vroeger)


  Bijlagen:
  Petanqueploegen_2018.htm (146.1 KB)   
  Petanquers_2018.htm (187.9 KB)   


  Categorie:KEN JE ZE NOG
  28-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2018

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2018
  Competitiestart : maandag 16 april 2017
  Inschrijving : tot en met zondag 11 maart 2018

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 15 april 2018 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  3

  DE BOEMANNEN

  De Boe Jacques

  Speetjens Jan

  Maes Diane

  4

  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter

  5

  DE BALLEBOZEN Minnen Freddy Verlinden Agnes

  6

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine

  7

  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane

  8

  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy

  9

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  10

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  11

  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge

  12

  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise

  13

  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido

  14

  PAROCHIE VAN MISERIE Van Den Broeck Swa Verdonck Lutgarde

  15

  SUS & KLUS Moons Jef Van Herck Marc

  16

  ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles

  17

  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria

  18

  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl De Peuter Jos

  19

  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman

  20

  DE MOLTENIS

  Lambrecht Nicole

  Simons Jefke

  Melsen Rudy

  21

  ACHERAPZA

  Van Rompaey Patrick

  Aerts Jos

  Toelen Stef

   

  22

  POWER GIRLS

  Boeckx Lea

  Verbeeck Viviane

   

  23

  HOOGSPANNING

  Van Den Bulck Frank

  Van Den Bulck Betty

  24

  DE KLUNZEN

  Heylen Eddy

  Torfs Stefaan

   

  25

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

  26

  KIPKAP

  Van Hool Marc

  Op de Becq Swa

  27

  DE GENIETERS

  De Belder Dirk

  Van Uytsel Desiré

   

  28

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos

  29

  NOORDSE HOEK

  De Keuster Vic

  Henderyckx Herman

   

  30

  DUBBEL L

  Vandenhoeck Leon

  Gielen Lisette

   

  31

  STABELINOS

  Stabel Tuur

  Van de Peer Paula

  Stabel Wim

  32

  GOED BEZIG

  Tempst Patrick

  De Pauw Karin

  33

  DE DUVELTJES

  Van Hout Rita

  Vaes Thea

  Cailliau Chris

  34

  LAST MINUTE

  Somers Gerard

  Wuyts Maria

   

  35

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Gerits Maria

  36

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Raeymaekers Dirk

  Cavens Guy

  37

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

  38

  'T GEVOGELTE

  Paris Victor

  Jan Frank

   

  39

  TOETERNITOE

  Vloeberghs Jos

  Jacobs Lutgard

  Cauwenbergh Marc

  40

  DE PRUTSERS

  Merckx Nest

  Wouters Denise

   

  41

  LA VALLÉE

  Van den Brugghen Hugo

  Janssens Maria

   

   

  42

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy

  Lamens Rudy

  Matthijssens Timothy

  43

  DE RENICKES

  Heylen René

  Van Hecke Nicky

  44

  D'ELEXIREKES

  Van Hoeck Guy

  Meelens Iréne

  45

  DE LAATKOMERS

  Schoovaerts Stefan

  Dockx Jean   


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  27-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2017

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2017
  Competitiestart : maandag 10 april 2017
  Inschrijving : tot en met zondag 12 maart 2017

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 9 april 2017 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  3

  DE BOEMANNEN

  De Boe Jacques

  Speetjens Jan

   

  4

  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter

  5

  DE BALLEBOZEN Minnen Freddy Verlinden Agnes

  6

  CANNIKSKE De Wachter Carl Van Dessel Annik Smits David

  7

  DE LEEUWKES Vekemans Marcel Verbist Liliane

  8

  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy

  9

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  10

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  11

  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge

  12

  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise

  13

  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido

  14

  PAROCHIE VAN MISERIE Van Den Broeck Swa Verdonck Lutgarde

  15

  SUS & KLUS Moons Jef Van Herck Marc

  16

  ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria

  17

  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria

  18

  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos

  19

  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman

  20

  DE MOLTENIS

  Lambrecht Nicole

  Simons Jefke

  21

  ACHERAPZA

  Van Rompaey Patrick

  Toelen Stef

   

   

  22

  DE WIMPIES

  Vercammen Wim

  Cornelis Mieke

   

  23

  DE GOEIE GOOIERS

  Van Den Bulck Frank

  Van Den Bulck Betty

  Boeckx Lea

  24

  DE KLUNZEN

  Heylen Eddy

  Torfs Stefaan

   

  25

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

  26

  KIPKAP

  Van Hool Marc

  Op de Becq Swa

  27

  DE GENIETERS

  De Belder Dirk

  Van Uytsel Desiré

   

  28

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos De Wachter Martine

  29

  NOORDSE HOEK

  De Keuster Vic

  Henderyckx Herman

   

  30

  DUBBEL L

  Vandenhoeck Leon

  Gielen Lisette

   

  31

  STABELINOS

  Stabel Tuur

  Van de Peer Paula

  Stabel Wim

  32

  THE DALTONS

  Garcia Louis

  Vervloet Eddy

  33

  DE DUVELTJES

  Van Hout Rita

  Vaes Thea

  Cailliau Chris

  34

  LAST MINUTE

  Somers Gerard

  Wuyts Maria

   

  35

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Gerits Maria

  36

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Raeymaekers Dirk

  Cavens Guy

  37

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

  38

  'T GEVOGELTE

  Paris Victor

  Jan Frank

   

  39

  TOETERNITOE

  Vloeberghs Jos

  Jacobs Lutgard

  Cauwenbergh Marc

  40

  DE PRUTSERS

  Merckx Nest

  Wouters Denise

   

  41

  NIVANDAAGDANMORGEN

  Schoovaerts Stefan

  Van den Brugghen Hugo

  Janssens Maria

   

  42

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy

  Heylen Rene

      


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  26-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2016

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2016
  Competitiestart : maandag 11 april 2016
  Inschrijving : tot en met zondag 13 maart 2016

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 10 april 2016 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  3

  GOED BEZIG

  Van Beeumen Frank

  De Pauw Karin

  Vancolen Willy

  4

  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef

  5

  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  6

  DE BLEUKES Truyts Herman Van Oost Lynn

  7

  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria

  8

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan Maes Diane

  9

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  10

  DE GENIETERS Van Uytsel Desiré De Belder Dirk

  11

  DE KOMETEN Pylyser Carl Deckers Lydia

  12

  STABELINOS Stabel Tuur Van de Peer Paula

  13

  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter

  14

  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris

  15

  TOTAMHETKUNNE Knight Frank Leysen Ann

  16

  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette

  17

  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy

  18

  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc

  19

  DE SJASKES Goormans Jules Goormans Tom

  20

  DE LEEUWKES

  Vekemans Emile

  Verbist Liliane

  21

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos

  De Wachter Martine

  22

  CANNIKSKE

  De Wachter Carl

  Smits David

  Van Dessel Annik

  23

  KIP KAP

  Op de Becq Swa

  Van Hool Marc

  24

  THE DALTONS

  Garcia Louis

  Vervloet Eddy

   

  25

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy

  Matthijssens Timothy

  26

  DE NOORDSE HOEK

  Henderyckx Herman

  De Keuster Vic

  27

  SHERPAS

  Deliën Julienne

  Aerts Maria

  Valckx Herman

  28

  AMATEURKES

  Venus Rudi

  Bossaerts Guido

  29

  DE ZENUWPEZEN

  Dierckx François

  Laureys Charles

  Janssens Maria

  30

  TOETERNITOE

  Vloebergs Jos

  Jacobs Lutgard

  Cauwenbergh Marc

  31

  DE BOENKERS

  Swinkels Nadia

  Wouters Denise

  32

  DE PRUTSERS

  Merckx Nest

  Tempst Patrick

  33

  DE KLUNZEN

  Torfs Stefaan

  Heylen Eddy

   

  34

  BRAVE JONGENS

  Welz Uwe

  De Peuter Jos

   

  35

  DE MARIANNEKES

  Cailliau Ann

  Kustermans Maria

  36

  DE BALLEBOZEN

  Haegemans Hugo

  Verlinden Agnes

  Minnen Freddy

  37

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

  38

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Raeymakers Dirk

  Cavens Guy

  39

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

   

  40

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Gerits Maria

   

  41

  DE VOSKES

  Hofman André

  De Vos Lea

   

   

  42

  DE MOLTENIS

  Van Den Eynde Simone

  Lambrecht Nicole

  Simons Jefke   


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  29-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD1_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2018

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Aerts Jos Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl De Peuter Jos
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic
  STABELINOS Stabel Tuur Stabel Wim Van de Peer Paula
  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc  Categorie:HOME
  28-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling1 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2017

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  CANNIKSKE De Wachter Carl Van Dessel Annik Smits David
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  27-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling1 2016
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2016

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  CANNIKSKE De Wachter Carl Van Dessel Annik Smits David
  DE BOENKERS Swinkels Nadia Wouters Denise
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Tempst Patrick
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  26-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen Afd1 2015
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2015

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic Henderyckx Herman
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Bossaerts Gie Merckx Nest
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Matthijssens Timothy Van Osselaer Inge
  MANNENMETBALLEN Venus Rudy Venus Sven
  MIKADO Thoilants Ivan Reynders Carine
  PASMAAROEP Schoovaerts Stefan Buyckx Bertha Van Hauwe Dirk
  THE DAY AFTER Smits David De Wachter Carl  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  25-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling 1 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2014

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Goovaerts Francis Toelen Stef
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic Henderyckx Herman
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Bossaerts Gie Merckx Nest
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Matthijssens Timothy
  MANNENMETBALLEN Venus Rudy Venus Sven
  PASMAAROEP Schoovaerts Stefan Buyckx Bertha
  THE DALTONS Garcia Louis Vervoort Eddy
  THE DAY AFTER Smits David De Wachter Carl  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  24-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD2_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2018

  HOME

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine
  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Raeymaekers Dirk Cavens Guy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  GOED BEZIG Tempst Patrick De Pauw Karin Janssens Maria
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Lamens Rudy Matthijssens Timothy
  LA VALLÉE Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  'T GEVOGELTE Paris Victor Frank Jan
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc  Categorie:HOME
  23-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling2 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2017

  HOME

  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Raeymaekers Dirk Cavens Guy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE LEEUWKES Vekemans Marcel Verbist Liliane
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  NIVANDAAGDANMORGEN Schoovaerts Stefan Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  STABELINOS Stabel Tuur Van de Peer Paula Stabel Wim
  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc
  THE DALTONS Garcia Louis Vervloet Eddy
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  22-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling2 2016
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2016

  HOME

  DE BALLEBOZEN Haegemans Hugo Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE LEEUWKES Vekemans Marcel Verbist Liliane
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman
  DE VOSKES Hofman André De Vos Lea
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  GOED BEZIG Van Beeumen Franck De Pauw Karin Vancolen Willy
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Matthijssens Timothy
  STABELINOS Stabel Tuur Van de Peer Paula
  THE DALTONS Garcia Louis Vervloet Eddy
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  21-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen Afd2 2015
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2015

  HOME

  DE BALLEBOZEN Haegemans Hugo Verlinden Agnes Knight Frank
  DE BOENKERS Swinkels Nadia Wouters Denise
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE KOMETEN Claes François Pylyser Carl
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman Henderyckx Alice
  DE STOCKSKES Stockman Steven Stockman Dora
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  GRAND - CRU Tempst Patrick Lammineur Yolanda
  STABELINOS Stabel Tuur Van de Peer Paula
  THE DALTONS Garcia Louis Vervloet Eddy
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  20-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling 2 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2014

  HOME

  DE BALLEBOZEN Haegemans Hugo Verlinden Agnes Knight Frank
  DE BLEUKES Truyts Herman Van Oost Lynn
  DE BOSDUIVEN De Wachter Jos Leemans Nina Mariën Ludo
  DE KOMETEN Claes François Pylyser Carl
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Henderyckx Alice
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria
  DE STOCKSKES Stockman Steven Stockman Dora
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  STABELINOS Stabel Tuur Van de Peer Paula
  TEAM MIKADO Thoilants Ivan Reynders Carine
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  19-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD3_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2018

  HOME

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan Maes Diane
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris
  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean
  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane
  DE MOLTENIS Lambrecht Nicole Simons Jefke Melsen Rudy
  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge
  DE RENICKES Heylen René Van Hecke Nicky
  D'ELEXIREKES Van Hoeck Guy Meelens Irène
  HOOGSPANNING Van den Bulck Franck Van den Bulck Betty
  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria
  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine
  PAROCHIE VAN MISERIE Van den Broeck Swa Verdonck Lutgarde
  POWER GIRLS Boeckx Lea Verbeeck Viviane  Categorie:HOME
  18-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling3 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2017

  HOME

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Maes Diane Speetjens Jan
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris
  DE GOEIE GOOIERS Van den Bulck Franck Van den Bulck Betty Boeckx Lea
  DE MOLTENIS Lambrecht Nicole Simons Jefke Melsen Rudy
  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise
  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge
  DE WIMPIES Vercammen Wim Cornelis Mieke
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Heylen Rene
  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria
  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine
  PAROCHIE VAN MISERIE Van den Broeck Swa Verdonck Lutgarde
  'T GEVOGELTE Paris Victor Jan Frank  Categorie:CK_PLOEGEN AFD3
  17-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling3 2016
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2016

  HOME

  DE BLEUKES Van Oost Lynn Truyts Herman
  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Raeymakers Dirk Cavens Guy
  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Maes Diane Speetjens Jan
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE MOLTENIS Van den Eynde Simone Lambrecht Nicole Simons Jefke
  DE SJASKES Goormans Jules Goormans Tom
  KOMETEN Deckers Lydia Pylyser Carl
  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria
  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine
  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc
  TOTAMHETKUNNE Knight Frank Leysen Ann  Categorie:CK_PLOEGEN AFD3
  16-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen Afd3 2015
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2015

  HOME

  DE BLEUKES Van Oost Lynn Truyts Herman
  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Bossaerts Bart Raeymakers Dirk Cavens Guy
  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Maes Diane Speetjens Jan
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea
  DE MOLTENIS Van den Eynde Simone Lambrecht Nicole Simons Jefke
  DE VOSKES Hofman André De Vos Lea
  DE WIPPERS Deckers Lydia Jacobs Anny
  GOED BEZIG De Pauw Karin Van Beeumen Frank
  LAST MINUTE Somers Gerard Van Mirlo Jules Wuyts Maria
  THE BEARS Verwerft Frans Gerits Francis
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc
  DE RODE LANTAREN Vekemans Emile Verbist Liliane  Categorie:CK_PLOEGEN AFD3
  15-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling 3 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2014

  HOME

  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Bossaerts Bart Raeymakers Dirk Cavens Guy
  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Maes Diane Speetjens Jan
  DE BOENKERS Swinkels Nadia Wouters Denise
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE BOULERS De Pauw Karin Verbeeck Rita Vancolen Willy
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea
  DE MOLTENIS Van den Eynde Simone Lambrecht Nicole Simons Jefke
  DE WIPPERS Deckers Lydia Jacobs Anny
  EMBLEM GIANTS Grielen Roger De Wilde Ludo
  GOD-EN-KLEINPIERKE Goovaerts Jef Cauwenbergh Marc
  GRAND - CRU Tempst Patrick Lammineur Yolanda
  LAST MINUTE Somers Gerard Van Mirlo Jules Lippevelt Jozef
  THE BEARS Verwerft Frans Gerits Francis
  T SAS De Vries Lief Van Noten Kim Mariën Eddy  Categorie:CK_PLOEGEN AFD3
  29-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD1 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 AMATEURKES 15 10 3 2 98 47
  2 BRAVE JONGENS 15 6 2 7 69 40
  3 DE BALLEBOZEN 15 5 0 10 55 40
  4 HEMA 15 5 3 7 32 37
  5 AGHERAPZA 15 4 3 8 43 35
  6 DE PRUTSERS 15 4 3 8 18 35
  7 DE GENIETERS 15 4 3 8 6 35
  8 DE PLATANEN 15 3 3 9 -6 33
  9 DE ZENUWPEZEN 15 3 4 8 -18 32
  10 KIP KAP 15 3 4 8 -42 32
  11 NOORDSE HOEK 15 3 5 7 -27 31
  12 DE PLAKKERS 15 2 3 10 -15 31
  13 STABELINOS 15 2 5 8 -28 29
  14 IKMOEIMIJNI 15 2 5 8 -63 29
  15 SUS EN KLUS 15 2 7 6 -70 27
  16 DE MAESEKENS 15 1 6 8 -52 26


  7/09/2018


  Bijlagen:
  Klassement AFD1_2018.htm (14.1 KB)   
  Spelerstatistiek AFD1_2018.htm (831.3 KB)   
  Uitslagen AFD1_2018.htm (64.9 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  28-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT AFD1 2017

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 AMATEURKES 15 8 1 6 134 45
  2 DE PLATANEN 15 7 2 6 80 42
  3 DE PLAKKERS 15 7 3 5 64 41
  4 NOORDSE HOEK 15 6 2 7 33 40
  5 HEMA 14 6 1 7 71 39
  6 DE GENIETERS 15 5 2 8 -9 38
  7 DE MAESEKENS 15 5 3 7 26 37
  8 BRAVE JONGENS 15 5 6 4 8 34
  9 DE PRUTSERS 14 4 2 8 68 34
  10 DE ZENUWPEZEN 15 4 4 7 17 34
  11 AGHERAPZA 15 2 3 10 -7 31
  12 IKMOEIMIJNI 15 2 6 7 -54 28
  13 KIPKAP 15 1 5 9 -75 27
  14 DE BALLEBOZEN 15 3 10 2 -104 26
  15 DE KONDOR 15 1 8 6 -118 24
  16 CANNIKSKE 15 1 9 5 -134 23


  12/09/2017


  Bijlagen:
  Klassement AFD1_2017.htm (13.2 KB)   
  SpelerstatistiekAFD1.htm (810.6 KB)   
  UitslagenAFD1_2017.htm (65 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  27-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement afd1 2016

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 AMATEURKES 15 12 2 1 173 52
  2 HEMA 15 8 0 7 94 46
  3 DE PRUTSERS 14 9 1 4 101 45
  4 IKMOEIMIJNI 15 6 3 6 68 39
  5 DE PLATANEN 15 5 2 8 75 38
  6 DE PLAKKERS 15 5 3 7 43 37
  7 BRAVE JONGENS 14 5 4 5 29 34
  8 DE MAESEKENS 15 4 4 7 2 34
  9 DE BOENKERS 15 3 5 7 -47 31
  10 NOORDSE HOEK 14 2 4 8 -36 28
  11 AGHERAPZA 15 2 6 7 -56 28
  12 DE KONDOR 14 2 5 7 -67 27
  13 DE GENIETERS 15 2 7 6 -81 27
  14 DE ZENUWPEZEN 15 2 8 5 -56 26
  15 CANNIKSKE 15 1 7 7 -111 25
  16 KIPKAP 15 0 7 8 -131 23


  23/09/2016


  Bijlagen:
  KlassementAfd12016.htm (12.4 KB)   
  UitslagenAfd12016.htm (63.9 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  26-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT 2015 AFD 1

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl

  Ploeg

  W

  W+

  W-

  W=

  +/-

  Ptn

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  DE PRUTSERS

  15

  11

  2

  2

  106

  50

  2

  HEMA

  15

  8

  1

  6

  120

  45

  3

  MANNENMETBALLEN

  15

  6

  3

  6

  55

  39

  4

  DE PLAKKERS

  15

  5

  2

  8

  30

  38

  5

  BRAVE JONGENS

  15

  5

  4

  6

  48

  36

  6

  DE PLATANEN

  15

  5

  4

  6

  -22

  36

  7

  THE DAY AFTER

  15

  4

  2

  9

  14

  36

  8

  IKMOEIMIJNI

  15

  4

  4

  7

  8

  34

  9

  DE MAESEKENS

  15

  3

  3

  9

  -20

  33

  10

  DE GENIETERS

  15

  3

  5

  7

  -30

  31

  11

  PASMAAROEP

  15

  4

  8

  3

  -80

  30

  12

  TEAM MIKADO

  15

  3

  6

  6

  -51

  30

  13

  AGHERAPZA

  15

  2

  4

  9

  12

  30

  14

  DE NOORDSE HOEK

  15

  3

  7

  5

  -50

  29

  15

  KIPKAP

  15

  3

  7

  5

  -61

  29

  16

  DE ZENUWPEZEN

  15

  3

  10

  2

  -79

  26

  17

  KRUK KRAK

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  9/09/2015  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  25-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT 2014 AFDELING 1

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE PRUTSERS 16 12 0 4 201 56
  2 BRAVE JONGENS 16 8 2 6 113 46
  3 HEMA 16 8 2 6 96 46
  4 DE PLAKKERS 16 7 4 5 20 42
  5 DE MAESEKENS 16 5 1 10 36 41
  6 THE DAY AFTER 16 5 1 10 16 41
  7 KIPKAP 16 5 3 8 -7 39
  8 DE PLATANEN 16 4 4 8 46 36
  9 AGHERAPZA 16 5 7 4 -48 35
  10 PASMAAROEP 16 4 5 7 -59 35
  11 DE NOORDSE HOEK 16 3 4 9 -2 34
  12 MANNENMETBALLEN 16 3 5 8 8 33
  13 IKMOEIMIJNI 16 3 5 8 -18 33
  14 KRUK KRAK 16 3 6 7 -52 32
  15 DE GENIETERS 16 2 6 8 -49 30
  16 THE DALTONS 16 0 11 5 -134 21
  17 DE FOEFELAARS 16 0 11 5 -167 21  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  24-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD2 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 GOED BEZIG 13 11 0 2 196 48
  2 KRUK KRAK 14 7 1 6 69 41
  3 DE KONDOR 14 7 2 5 51 40
  4 DE KLUNZEN 14 7 4 3 36 38
  5 LA VALLÉE 14 5 1 8 81 37
  6 DE BLIKKEN BLUTSERS 14 5 2 7 19 36
  7 T GEVOGELTE 14 5 5 4 13 33
  8 DUBBEL L 14 3 4 7 -39 30
  9 TMOETKUNNEN 14 2 2 10 1 30
  10 DE OLDTIMERS 14 3 5 6 -7 29
  11 DE SHERPAS 13 2 4 7 -39 26
  12 DE FOEFELAARS 14 2 7 5 -58 25
  13 DE MARIANNEKES 14 2 7 5 -86 25
  14 DAME BLANCHE 14 1 10 3 -112 20
  15 TOETERNITOE 14 0 8 6 -125 20

  14/09/2018


  Bijlagen:
  Klassement AFD2_2018.htm (16 KB)   
  Spelerstatistiek AFD2_2018.htm (735.1 KB)   
  Uitslagen AFD2_2018.htm (61.9 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  23-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT AFD2 2017

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 STABELINOS 12 9 0 3 130 42
  2 SUS EN KLUS 12 6 0 6 84 36
  3 DE BLIKKEN BLUTSERS 12 4 0 8 76 32
  4 NIVANDAAGDANMORGEN 12 5 3 4 10 31
  5 DE KLUNZEN 12 2 2 8 7 26
  6 TMOETKUNNEN 12 2 3 7 -28 25
  7 DE LEEUWKES 12 3 6 3 -41 24
  8 DE FOEFELAARS 12 2 4 6 -11 24
  9 DE MARIANNEKES 12 2 4 6 -26 24
  10 DUBBEL L 12 2 4 6 -29 24
  11 TOETERNITOE 12 2 6 4 -60 22
  12 DE SHERPAS 12 1 5 6 -72 21
  13 THE DALTONS 12 0 3 9 -40 21

  12/09/2017


  Bijlagen:
  KlassementAFD2_2017.htm (13.6 KB)   
  SpelerstatistiekAFD2.htm (521.8 KB)   
  UitslagenAFD2_2017.htm (46.5 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  22-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement afd2 2016

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE VOSKES 12 7 2 3 79 36
  2 DE BALLEBOZEN 12 6 1 5 35 35
  3 GOED BEZIG 12 6 2 4 56 34
  4 DE LEEUWKES 12 5 3 4 18 31
  5 KRUK KRAK 12 5 3 4 17 31
  6 THE DALTONS 12 5 5 2 1 29
  7 DUBBEL L 12 4 3 5 22 29
  8 DE SHERPAS 12 3 5 4 -29 25
  9 TMOETKUNNEN 12 2 3 7 -50 25
  10 STABELINOS 12 3 6 3 -8 24
  11 DE MARIANNEKES 12 2 5 5 3 23
  12 DE FOEFELAARS 12 2 5 5 -20 23
  13 TOETERNITOE 12 0 7 5 -124 17

  5/09/2016


  Bijlagen:
  KlassementAfd22016.htm (14.9 KB)   
  UitslagenAfd22016.htm (46.2 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  21-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT 2015 AFD 2

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl

  Ploeg

  W

  W+

  W-

  W=

  +/-

  Ptn

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  DE BOENKERS

  11

  8

  0

  3

  122

  38

  2

  GRAND-CRU

  11

  5

  0

  6

  94

  32

  3

  DE KONDOR

  11

  5

  3

  3

  27

  29

  4

  DE BALLEBOZEN

  11

  4

  2

  5

  60

  28

  5

  STABELINOS

  11

  4

  3

  4

  -24

  27

  6

  DUBBEL L

  11

  3

  2

  6

  24

  26

  7

  DE MARIANNEKES

  11

  3

  4

  4

  -12

  24

  8

  THE DALTONS

  11

  3

  4

  4

  -39

  24

  9

  DE FOEFELAARS

  11

  3

  6

  2

  -41

  22

  10

  TMOETKUNNEN

  11

  2

  5

  4

  -55

  21

  11

  DE SHERPAS

  11

  1

  5

  5

  -79

  19

  12

  DE KOMETEN

  11

  0

  7

  4

  -77

  15

  13

  DE STOCKSKES

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  9/09/2015  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  20-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT 2014 AFDELING 2

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 TEAM MIKADO 13 6 1 6 89 37
  2 DE ZENUWPEZEN 13 6 1 6 37 37
  3 DE KOMETEN 13 5 2 6 71 34
  4 DE BALLEBOZEN 13 5 3 5 17 33
  5 DUBBEL L 13 4 1 8 62 33
  6 TMOETKUNNEN 13 4 2 7 2 32
  7 STABELINOS 13 3 3 7 31 29
  8 DE BOSDUIVEN 13 3 3 7 -13 29
  9 DE KONDOR 13 3 4 6 -22 28
  10 DE MARIANNEKES 13 3 4 6 -22 28
  11 DE STOCKSKES 13 3 5 5 -17 27
  12 DE SHERPAS 13 2 5 6 -33 25
  13 TOETERNITOE 13 0 5 8 -88 21
  14 DE BLEUKES 13 0 8 5 -114 18  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  19-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD3 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 3

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE LOEKES 13 9 0 4 174 44
  2 DE LAATKOMERS 13 9 3 1 100 41
  3 D'ELEXIREKES 12 8 0 4 124 40
  4 HOOGSPANNING 13 7 3 3 21 37
  5 DE RENICKES 12 5 1 6 82 33
  6 PAROCHIE VAN MISERIE 13 5 5 3 28 31
  7 DE BOEZEMVRIENDINNEN 13 4 5 4 -24 29
  8 LOSLOPEND WILD 13 3 4 6 -29 28
  9 DE BOEMANNEN 13 3 4 6 -29 28
  10 DE DUVELTJES 13 2 5 6 -76 25
  11 DE PLANEETJES 13 1 5 7 -56 23
  12 POWER GIRLS 13 1 6 6 -77 22
  13 LAST MINUTE 12 0 8 4 -115 16
  14 DE MOLTENIS 12 0 8 4 -123 16

  14/09/2018


  Bijlagen:
  Klassement AFD3_2018.htm (12.7 KB)   
  Spelerstatistiek AFD3_2018.htm (659.7 KB)   
  Uitslagen AFD3_2018.htm (54.6 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD3
  18-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT AFD3 2017

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 3

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 KRUK KRAK 10 8 0 2 128 36
  2 ´T GEVOGELTE 10 8 1 1 118 35
  3 DE OLDTIMERS 10 7 1 2 102 33
  4 LOSLOPEND WILD 10 2 2 6 -6 22
  5 DE PLANEETJES 10 2 4 4 -26 20
  6 DE GOEIE GOOIERS 10 2 4 4 -61 20
  7 DE MOLTENIS 10 1 4 5 -70 18
  8 DE BOEMANNEN 10 1 5 4 -49 17
  9 DE DUVELTJES 10 0 3 7 -33 17
  10 LAST MINUTE 10 0 3 7 -74 17
  11 PAROCHIE VAN MISERIE 10 0 4 6 -29 16
  12 DE BOEZEMVRIENDINNEN 0 0 0 0 0 0
  13 DE WIMPIES 0 0 0 0 0 0

  9/09/2017


  Bijlagen:
  KlassementAFD3_2017.htm (12.8 KB)   
  SpelerstatistiekAFD3.htm (617.7 KB)   
  UitslagenAFD3_2017.htm (49.9 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD3
  17-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement afd3 2016

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 3

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE KLUNZEN 9 6 1 2 89 29
  2 DE BLIKKEN BLUTSERS 9 6 1 2 59 29
  3 TOTAMHETKUNNE 9 6 2 1 62 28
  4 SUS EN KLUS 9 4 2 3 55 24
  5 DE BOEZEMVRIENDINNEN 9 3 5 1 -49 19
  6 DE DUVELTJES 9 2 4 3 -31 18
  7 DE BLEUKES 8 2 3 3 -34 17
  8 LAST MINUTE 7 3 4 0 -26 16
  9 DE BOEMANNEN 9 1 7 1 -87 13
  10 LOSLOPEND WILD 8 0 4 4 -38 12
  11 DE SJASKES 0 0 0 0 0 0
  12 KOMETEN 0 0 0 0 0 0
  13 DE MOLTENIS 0 0 0 0 0 0

  16/09/2016


  Bijlagen:
  KlassementAfd32016.htm (13.1 KB)   
  UitslagenAfd32016.htm (49.9 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD3
  16-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT 2015 AFD 3

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 3

  HOME
  Kl

  Ploeg

  W

  W+

  W-

  W=

  +/-

  Ptn

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  GOED BEZIG

  10

  9

  0

  1

  175

  38

  2

  DE VOSKES

  10

  7

  0

  3

  125

  34

  3

  DE RODE LANTAREN

  9

  6

  2

  1

  47

  28

  4

  TOETERNITOE

  10

  3

  2

  5

  7

  24

  5

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  9

  3

  2

  4

  -4

  22

  6

  THE BEARS

  9

  2

  4

  3

  -39

  18

  7

  DE DUVELTJES

  10

  0

  3

  7

  -57

  17

  8

  DE BOEMANNEN

  10

  0

  4

  6

  -32

  16

  9

  DE MOLTENIS

  9

  1

  5

  3

  -78

  15

  10

  LAST MINUTE

  8

  1

  4

  3

  -75

  14

  11

  DE BLEUKES

  10

  0

  6

  4

  -69

  14

  12

  DE WIPPERS

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  13

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  0

  0

  0

  0

  0