Oplichting: De broeders Parisis
Opgelicht door de Broeders Parisis
15-05-2015
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zaak Parisis - Gent
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De zaak Parisis - Gent

De geschiedenis van de gebroeders Parisis is me bijgebleven omdat ik begin de jaren ’80 soms langs hun kantoor op Wondelgem fietste, ik dacht dat het op de hoek van de Vierhekkenstraat aan de lichten was. Er hing dertig jaar geleden al een verdacht geurtje rond hun activiteiten. Ook de reactie van een boekhouder destijds is me bijgebleven: “Acht wat riskeren ze? Vijf jaar is het maximum, 20 maanden in de praktijk”. Dus als je eenmaal begint kan je er gewoon niet meer mee stoppen, integendeel: je hebt het geld nodig om je verdediging te betalen. Ook Van Rossem deed dapper voort. Goedgelovige zielen begrijpen het niet, maar het is een realiteit: hoe onomkoombaar de situatie ook is, de oplichter gaat door tot zijn laatste snik.

De gebroeders Parisis kochten als ik mij nog goed herinner een goede 25 jaar geleden het pand Henegouwenstraat 2 en verbouwden het tot het zogenaamde diamantcentrum, dat echter geen lang leven beschoren was. Oudere lezers herinneren zich wellicht het monumentale pand tussen de Kalandestraat en de Lange Kruisstraat waar een groot wit paard in de etalage stond. Het pand werd toen door de gebroeders Parisis gekocht en er vestigden zich een juwelier en wat andere exclusieve winkels. Het openingsfeest was spectaculair, maar ja, het duurde niet lang.

Jaren zijn verstreken en Antoine Parisis leeft een rijkelijk leven in Sint-Martens-Latem waar hij als 'grote mijnheer' dagelijks de vele dure restaurants bezoekt. Ondertussen zijn vele gedupeerden er niet meer.... een verhaal dat stilletjes verdwijnt, ... recht heeft nooit gezegevierd. Velen 'gewone' mensen zijn hun geld voorgoed kwijt. En Parisis, die leeft al jarenlang een rijkelijk leven op de kosten van de opgelichte 'gepensioneerden' en 'spaarders' van weleer... 

Recht? Justitie, niet echt!

15-05-2015 om 00:00 geschreven door parisis  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (15 Stemmen)
Tags:parisis, gent, de zaak parisis, antoine parisis
>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgelicht door de gebroeders PARISIS - Etienne Parisis - Antoine Parisis
Klik op de afbeelding om de link te volgen

OPGELICHT DOOR DE GEBROEDERS PARISIS

Antoine Parisis 

Schandalig! OPGELICHT DOOR DE GEBROEDERS PARISIS

Schrans, MONIQUE


Donderdag 31 mei, 1990

De eervolle familie misbruik ...

Geweldig spel tacticus en Playboy

De Gentse Etienne en Antoine Parisis verschijnen deze donderdag 31 mei voor de 19e kamer van het Strafhof van Gent, onder voorzitterschap van mevrouw Nicole De Wilde. De belangrijkste uitgaven erkend tegen de twee verdachten broers zijn verduistering en misbruik van vertrouwen.

Het was in september 1986 dat de Parisis schandaal uitbrak als een bom in de hoofdstad van Vlaanderen.Komende uit een goede familie, de broers Parisis waren in principe in de voetsporen van hun moeder, die de agent van het Gemeentekrediet in Wondelgem, nabij Gent was. De vader, Roger Parisis, gemaakt van de gemeentesecretaris. Van "goede mensen".

In 1978, Etienne en Antoine opende een kantoor in "Vierweegse". Een indrukwekkend aantal kleine spaarders Wondelgem hen vragen om de groei van hun hebben. Stephen, de tacticus en Antoine, Playboy, bereid zijn om het grote spel te spelen. Het duo begint. We schieten. Wij reizen veel. We kopen een kasteel. Het zal in elke omgeving worden ingevoerd. Het pikt groot.

Aankomst de dag Etienne spreekt een gerenommeerde internationale advocaat te structureren een beetje "imperium" financiële. Dit is waar de Californische Howard Liebman, oefenen in Washington, maar woonachtig in Ukkel, zijn bedrijf verplicht is om te verblijven in België. Verdacht van hebben gegeven te veel goed advies aan haar klanten Gent Amerikaanse advocaat is verplicht om te verschijnen voor de correctionele rechtbank van Gent.

Dubieuze praktijken van de zakelijke onderneming zou hebben geleid tot een tekort van 3 miljard frank! Sommige zelfs rapport weerklinkt een rekening-courantkrediet 10 miljard dollar (als we in totaal de officieuze geld ..). Case ingewikkeld, delicaat. Ingewikkeld omdat de twee broers bepaalde technieken hebben gebruikt zonder medeweten van hun klanten. Ze gebruikten het geld van de bakker, de aankoop van grond in Texas van een andere cliënt te financieren. Mensen laten zich misbruikt. Als bewijs van de aanbetaling, een visionair document, geschreven in het Engels kreeg het slachtoffer. Alles ging op rolletjes echter tot op de dag van de klant in paniek, gewaarschuwd door de wendingen van het high-profile oplichting in België (de map Kierschen onder anderen). Beleggers vervolgens eiste het herstel van hun eigendom. Debiteuren belaagd overeengekomen torenhoge rente. In september 1986 nam de openbare aanklager klacht klacht. Een gerechtelijk onderzoek werd besteld en doorzocht de verschillende Parisis adres bleek dat een miljard frank was onmiddellijk opeisbaar.

Toen hem werd gevraagd, de broers Parisis zei dat ze toegepast de technieken ontwikkeld door een buitenlandse expert. Ongeveer 1.300 mensen beweerd schade te hebben geleden in dit geval. Er zou meer zijn gebaseerd op gegevens die door de "client" bestand van de computer gevonden in het kasteel. Maar ook bekende of te nat in the money "zwart." Onder de slachtoffers, helaas, kleine geruïneerd gepensioneerden. Zij hebben hun gegeven al om deze twee 'goede jongens. " Men noemt ook het geval van een slager die moest beginnen op de leeftijd van veertig.

De rechters zullen echter moeite met het beoordelen van verantwoordelijkheden te ervaren: Parisis broers zeiden dat ze waren verkeerd ingelicht door hun advocaten. Wat dit laatste het niet betrokken voelt, als beperkt tot correcte informatie aan klanten. Het zal ook de verantwoordelijkheid van de slachtoffers te beoordelen, te vaak bereid passief.

Etienne en Antoine Parisis zal een maximum van vijf jaar in de gevangenis te lijden als de rechter behoudt de samenloop.

Vandaag, Antoine Parisis woont in Knokke-Heist en broer Stephen in Schaarbeek. Sommigen zeggen dat ze een slechte tijd om te gaan, omdat hun rug zou worden verstrekt door de investering van een paar honderd miljoen frank in het buitenland ... en op een veilige plaats. Het feit dat de belangrijkste verdachten vast te stellen van het soort zeer "goede goedbedoelende familie", verstoort, irriteert slachtoffers.

Hoe zal de eminente jurist Haword Liebman tarief? Het zou niet buitensporig verrijkt in dit geval. Vervolgens worden alle protagonisten naïef, onverantwoordelijk, misbruikt, zoals in de romans omgezet op het scherm? In Gent beginnen de mensen te spreken ...

MONIQUE SchransSCANDALOUS ! : ESCROQUERIE FRERES PARISIS GAND

SCHRANS,MONIQUE

Page 18

Jeudi 31 mai 1990

De la famille honorable aux abus...

Grand jeu du tacticien et du play-boy

Les Gantois Etienne et Antoine Parisis comparaissent, ce jeudi 31 mai, devant la 19e chambre du tribunal correctionnel de Gand, présidée par Mme Nicole De Wilde. Les principales charges reconnues contre les deux frères inculpés sont le détournement de fonds et l'abus de confiance.

C'est au mois de septembre 1986 que le scandale Parisis a éclaté comme une bombe dans la capitale des Flandres. Issus d'une famille honorable, les frères Parisis devaient, en principe marcher dans les pas de leur mère, qui fut l'agent du Crédit communal à Wondelgem, près de Gand. Le père, Roger Parisis, exerça la fonction de secrétaire communal. De «braves gens».

En 1978, Etienne et Antoine ouvrent un cabinet d'affaires au «Vierweegse». Un nombre impressionnant de petits épargnants de Wondelgem leur demandent de faire fructifier leur avoir. Etienne, le tacticien et Antoine, le play-boy, sont prêts à jouer le grand jeu. Le duo se lance. On se pousse. On voyage beaucoup. On achète un château. On s'introduit dans tous les milieux. On ramasse gros.

Arrive le jour où Etienne fait appel à un juriste international renommé, en vue de structurer un petit «empire» financier. C'est ici qu'intervient le Californien Howard Liebman, inscrit au barreau de Washington, mais domicilié à Uccle, ses affaires l'obligeant à séjourner en Belgique. Soupçonné d'avoir donné de trop bons conseils à ses clients gantois l'avocat américain est appelé à comparaître devant le tribunal correctionnel de Gand.

Les pratiques douteuses du cabinet d'affaires auraient mené à un découvert de 3 milliards de francs! Certains échos font même état d'un découvert de 10 milliards (si l'on totalisait l'argent non-officiel..). Affaire compliquée, délicate. Compliquée parce que les deux frères ont usé de certaines techniques à l'insu de leurs clients. Ils se sont servi de l'argent de la boulangère, pour financer l'achat d'un terrain au Texas d'un autre client. Les gens se laissaient abuser. Comme preuve de dépôt, la victime recevait un document fantaisiste, rédigé en anglais. Tout allait néanmoins comme sur des roulettes jusqu'au jour où la clientèle fut prise de panique, alertée par les rebondissements d'escroqueries retentissantes en Belgique (le dossier Kierschen entre autres). Les épargnants exigèrent alors la récupération de leurs biens. Les débiteurs aux abois accordèrent des taux d'intérêts faramineux. En septembre 1986, le procureur du Roi enregistrait plainte sur plainte. Une enquête judiciaire était ordonnée et une perquisition aux différentes adresses Parisis révélait qu'un milliard de francs était exigible sur le champ.

Interrogés, les frères Parisis déclaraient avoir appliqué les techniques mises au point par un expert étranger. Quelque 1.300 personnes affirmaient avoir subi des dommages dans cette affaire . Il y en aurait davantage d'après les données fournies par le fichier «clients» de l'ordinateur retrouvé au château. Mais trop connues ou trop mouillées dans l'argent «noir». Parmi les victimes figurent, malheureusement, des petits pensionnés ruinés. Ils avaient confié tout leur avoir à ces deux «braves garçons». L'on cite aussi le cas d'un boucher qui a dû recommencer à zéro à l'âge de quarante ans.

Les juges éprouveront cependant des difficulté à évaluer les responsabilités: les frères Parisis déclarent avoir été mal informés par leur conseiller juridique. Quant à celui-ci il ne se sent pas concerné, s'étant limité à fournir des renseignements corrects à ses clients. Il faudra également évaluer la responsabilité des victimes, trop souvent consentantes et passives.

Etienne et Antoine Parisis écoperont au maximum de cinq ans de prison ferme, si le tribunal retient le concours d'infractions.

Aujourd'hui, Antoine Parisis habite à Knokke-Heist et son frère Etienne à Schaerbeek. D'aucuns prétendent qu'ils n'auront qu'un mauvais moment à passer, puisque leurs arrières seraient assurés, grâce au placement de quelques centaines de millions de francs à l'étranger... et en lieu sûr. Le fait que les principaux prévenus adoptent le genre très «bonne famille bien pensante», dérange, énerve les victimes.

Comment s'en tirera l'éminent juriste Haword Liebman? Il ne se serait pas outrageusement enrichi dans cette affaire. Alors, tous naïfs les protagonistes, irresponsables, abusés, comme dans les romans transposables à l'écran? A Gand les langues se délient...

MONIQUE SCHRANSKassatieverzoek Antoine Parisis afgewezen

De ultieme poging van Antoine Parisis om nog een vervolg aan zijn rechtsgang te krijgen, is gisteren voor het Hof van Kassatie in Brussel gestrand. Antoine Parisis (45), die op 22 januari door het Gentse Hof van Beroep tot vijf jaar gevangenisstraf en een geldboete van 210.000 frank werd veroordeeld, was tegen dat vonnis in verbreking gegaan. Zijn broer Etienne (46), die tot tien jaar opsluiting en een geldboete van 360.000 frank werd veroordeeld, kon geen kassatieverzoek indienen omdat hij voor het Hof van Beroep verstek had laten gaan.
 
De gebroeders Parisis werden veroordeeld nadat de beschuldigingen van oplichting, valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk, vervalsing van boekhouding, verduistering en inbreuk op de wetgeving inzake de uitgifte van titels en effekten, gegrond werden bevonden. Antoine Parisis diende een kassatieverzoek in omdat hij het niet nam dat zijn raadsman Howard Liebman, die in de zaak vrijgesproken werd, volgens het Hof van Beroep niet gerechtigd was om in België de titel van advokaat te voeren. Daar Liebman hier niet als advokaat ingeschreven was, vond de onderzoeksrechter het "geen schending van het beroepsgeheim' om een huiszoeking in het Brussels kantoor van Liebman te bevelen.
Mr. Van Steenbrugge van Antoine Parisis stelde in de procedure voor het Hof van Kassatie "dat, ongeacht de te vervullen formaliteiten om advokaat bij een balie te worden, de bescherming van het beroepsgeheim kleeft aan de persoon van een gediplomeerd advokaat'. Noch de prokureur-generaal, noch het Hof van Kassatie volgden echter deze redenering en het verzoek tot kassatie werd afgewezen.

15-05-2015 om 00:00 geschreven door parisis  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (14 Stemmen)
Tags:Antoine Parisis, Antoine, Parisis, Etienne Parisis, oplichters, geld, fraude
>> Reageer (1)


Inhoud blog
 • De zaak Parisis - Gent
 • Opgelicht door de gebroeders PARISIS - Etienne Parisis - Antoine Parisis
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Archief per week
 • 11/05-17/05 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!