Experimens
...van dingen en mensen en denken...
21-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen................................................Prettige Feesten

                          Prettige Feestdagen.

Klik op dit linkje...


» Reageer (0)
26-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

Dit blogje gaat voor niet-bepaalde tijd op non-actief.
'n Gelegenheid om een bezoekje te brengen aan de  "Links"  rechts...
----


» Reageer (0)
13-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...............Een filmpje, gemaakt als opdracht, door een student Artevelde Hogeschool (familie van...ja...)
N.

» Reageer (4)
21-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen......................................................Prettige Feesten............................
Photobucket
N.

» Reageer (1)
10-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.........MARK GUNGOR::..............................................................BOXES vs. WIRES..................
N.

» Reageer (3)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen........................................................................................................,...

Een schildpad weet meer van de wegen te vertellen dan een haas.

 

 

Kahlil   Gibran.


» Reageer (1)
25-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...........................................................................................................NAAILES:.....

"Zorg er voor dat elk foutje
tussen de plooien valt."


-----


Nagolore.

» Reageer (2)
22-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.......................................................................................................'Do it........!'...........................

"Do it first,
then get the courage."


Kim Basinger.


» Reageer (1)
10-09-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen..................................Het nieuwe boek van Dries van Agt. ................... 'Zie ook de link, rechts bij mijn Favorieten

Het gebeurde in Beit Sahour, een Palestijns dorp nabij Betlehem. In een internationale groep, waarvan ook gewezen ministers uit Ierland en Duitsland en een voormalige ambassadeur van Frankrijk deel uitmaakten, maakte ik een oriëntatiereis door Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Het was in het laatst van augustus 2005 dat wij daar rondtrokken. In de maand dus waarin Gaza werd ontruimd en vergrendeld, terwijl het bouwen van kolonies in de overige in 1967 bezette gebieden, Oost-Jeruzalem en de westoever van de Jordaan, werd geďntensiveerd. Ruim een jaar nadat Israël te kennen had gegeven voluit te zullen voortgaan met het optrekken van de afscheidingsbarričre (muur), ook al had de hoogste rechter ter wereld de uitvoering van dat project onrechtmatig verklaard. Het dramatische conflict tussen de staat Israël en de Palestijnen was toen al bijna zestig jaar aan de gang, de bezetting al bijna veertig jaar en die werd steeds harder.

De YMCA (Young Men’s Christian Association) Oost-Jeruzalem en de YWCA (Young Women’s Christian Association) Palestina hadden ons uitgenodigd voor een bezoek aan hun kantoor in Beit Sahour. Het ging om een actie in het kader van een alom in de wereld gesteunde campagne voor het herplanten van olijfbomen op Palestijns land.

Waarom die campagne? Het Israëlische leger heeft honderdduizenden olijfbomen gekapt en gerooid (schattingen lopen op tot bijna een half miljoen) voor het aanleggen van nederzettingen op Palestijns land en voor het bouwen van de scheidingsmuur, die grotendeels geplaatst wordt op bezet gebied. Daarmee werd onnoemelijke schade toegebracht aan de plaatselijke bevolking. Aan Palestijnse boeren worden boomgaarden ontnomen waarvan zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn. De olijfbomen verschaffen voedsel voor eigen gebruik en handelswaar. Onder het parool ‘Houd hoop levend – Plant een olijfboom!’ beijveren campagnevoerders zich om zo veel mogelijk mensen in Nederland en overal elders ertoe te bewegen een of meer olijfbomen in Palestina te bekostigen (twintig euro per boom, een habbekrats). Het gaat hierbij niet alleen om bijdragen voor economisch herstel. Net zo belangrijk is het dat deze vertrapte bevolking niet alle hoop op een leefbare toekomst verliest.

Achter het kantoor in Beit Sahour ligt een tuin. Van daaruit kun je ver uitzien over het heuvelende land. Ginds ligt een omvangrijke nederzetting van Israëlische kolonisten, hoog op een heuvel. Beneden: Palestijnse dorpjes. Mijn taak was het in die tuin een boom te planten. Een boom? Meer dan een kolossale stronk bleek het niet te zijn. Minstens vijfhonderd jaar oud, werd ons verzekerd, misschien zelfs aanmerkelijk meer. Deze boom was bij het doortrekken van de scheidingsmuur afgezaagd en daarna door een bulldozer gerooid. Attente vrijwilligers hadden nog kans gezien de stronk in veiligheid te brengen. Zou die onooglijke klomp nog kunnen uitgroeien? Heel waarschijnlijk wel, luidde het stellige antwoord, want olijfbomen hebben een taai leven.

De boer die had moeten wijken voor de muur was ook gekomen. Klein, verkrampt door zware arbeid, een verweerd gezicht onder een hoofddoek. Samen hebben we de stronk in de tevoren gereedgemaakte kuil gezet. Al hadden we geen gemeen schappelijke taal, de woordeloze communicatie was hartelijk Hij toonde zich heel dankbaar: even brak in zijn trieste leven de zon door.

Desgevraagd hield ik een toespraakje tot de omstanders. Over het roven van land door de bezetter en over het leed en de nood van de verdreven Palestijnen. Over de grootschalige verwoesting van boomgaarden, die des te tragischer is aangezien de twijg van de olijfboom een teken is van vrede en verzoening. Over vergrijpen tegen het internationale recht en de onmacht van de internationale gemeenschap (een benaming vol zelfbedrog!) daaraan paal en perk te stellen. Ik sloot de toespraak af met een Franstalig citaat dat ik ooit heb aangetroffen bij een hovenier in Brabant en dat mijn emoties het best kon verwoorden: ‘Planter un arbre, c’est un acte de foi en la vie, un acte de confiance en l’avenir, un acte de charité envers les générations futures qui jouiront de ses fruits quand nous ne seront plus.’ In onze eigen taal: ‘Het planten van een boom is een daad van geloof in het leven, een daad van vertrouwen in de toekomst, een daad van liefde jegens de toekomstige generaties die van de vruchten ervan zullen genieten wanneer wij niet meer zullen zijn.’ Maar in het sonore Frans klinken deze woorden toch het indringendst.

Aan het planten van die oude stronk zat een vreemd verhaal vast. Dat gaat over mijn achterkleinzoon in het ambt van minister-president. Eigenlijk had Jan Peter Balkenende, of iemand namens hem, deze planting zullen verrichten, eind oktober 2004, tijdens een olijfboomfestival in Betlehem. Al in het voorjaar van 2004 had de YMCA Nederland hem een olijfboompje aangeboden. Maar toen de zusterorganisatie in Oost-Jeruzalem van de voorgenomen planting namens de Nederlandse premier kennis kreeg, besloot die uit eerbetoon het jonge boompje te vervangen door een (geknotte) eeuwenoude, eerbiedwaardige boom. Maar de planting ging niet door. Onze premier trok zijn toezegging in nadat diplomaten hem gemeld hadden dat de te herplanten boom ontworteld was door de Israëlische krijgsmacht omdat hij op het tracé van de muur stond. Daarmee, zo werd in Den Haag geoordeeld, kreeg het planten een politieke lading. De ceremonie werd dus afgeblazen. Ook toen de premier in maart 2005 een bezoek bracht aan Israël en de bezette gebieden, heeft de eerder in het vooruitzicht gestelde planting niet plaatsgevonden.

Dit voorval is symptomatisch. Het illustreert hoe scheef (ook) het kabinet zich opstelt in de kwestie Israël/Palestina. Het grootste deel van ons parlement is evenzeer in de ban van vooroordelen hierover. In mijn eigen CDA vind ik voor mijn denkbeelden hieromtrent weinig gehoor. Nooit hebben de CDA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer enige bereidheid getoond mijn pleidooi voor onverkorte handhaving van het internationale recht zelfs maar te aanhoren, laat staan hun opstelling in deze zaak te hertoetsen. De VVD is in dezen geen sikkepit beter. De PvdA heeft blijkens Kamervragen herhaaldelijk een kritische oprisping over het geheide pro-Israël-beleid. Van een wezenlijk andere visie daarop en, in het verlengde hiervan, van echte oppositie daartegen is geen sprake. De enige groeperingen in ons parlement, toegerust met inzicht en het lef zich werkelijk kritisch op te stellen jegens het optreden van de Israëlische regering en jegens de traditionele meegaandheid met, ja onvoorwaardelijke steun aan het doen en laten van die regering, zijn GroenLinks en de SP en, soms, D66.

Vanwaar die bijna kritiekloze aanhankelijkheid aan Israël? Die houding heeft veel te maken met wat er gebeurd is in de laatste wereldoorlog, met de Holocaust bovenal, en het tamelijk lamlendige gedrag van veel Nederlanders met betrekking tot de discriminatie, vervolgens deportatie van de Nederlandse Joden tijdens de Duitse bezetting. Het heeft tot lang na de bevrijding geduurd voordat het besef zich verbreidde dat de Nederlanders, in vergelijking met andere Europeanen onder dezelfde bezetting, nogal zijn tekortgeschoten in het zo veel mogelijk beschutten van hun Joodse medeburgers. Nu willen we het destijdse falen compenseren met positieve daden jegens de Joodse staat Israël. Het hellevuur van de Holocaust vervult ons, terecht, met afgrijzen. We blijven er met stomheid door geslagen, zozeer dat we niet meer bij machte zijn de staat Israël aan te spreken op zijn wandaden. Israël is, naar het gevoelen van velen, onaanraakbaar. Wat Israël doet is welgedaan, dat is in ons land al decennialang een dominante gedachte. Ook ik heb mij heel lang, te lang, door die gedachte laten leiden.

Aan de pro-Israël-houding van een deel van onze bevolking ligt nog een andere factor ten grondslag. Hoezeer Nederland ook ontkerstend raakt, nog altijd zit velen van ons de christelijke opvoeding in de vezels. Vooral mensen van reformatorische komaf zijn met de Bijbel opgegroeid en daarin duchtig onderwezen. Opvoeding en onderwijs, in het bijzonder in het Oude Testament, hebben niet alleen ingescherpt dat Jezus Christus is voortgekomen uit het Joodse volk, maar ook de notie bijgebracht dat dit het door God uitverkoren volk is en dat de Almachtige met hen een verbond heeft gesloten. En zelfs dat Hij het Joodse volk beloofd heeft dat het zich weer meester zal kunnen maken van het land van de aartsvaders en de profeten. Al hebben de teksten in de heilige boeken hieromtrent verschillende interpretaties gekregen (sommigen houden eraan vast dat het beloofde land zich uitstrekt van de Eufraat tot in Egypte), voor velen heeft het streven van de staat Israël naar gebiedsuitbreiding een Bijbelse fundering. Het annexeren van naburig land door Israël zou daarom niet gelijkgesteld mogen worden met (pogingen tot) verovering door andere landen elders ter wereld. Vooral bij de electoraten van het CDA en van de ChristenUnie kun je die opvatting aantreffen, maar ook in de gelederen van andere partijen komt deze wel voor.

Daarbij komt nog dat bijna iedereen in ons land er beducht voor is te worden beticht van antisemitisme. Uitspraken die – je weet maar nooit – dat verwijt zouden kunnen oproepen doen we maar niet. Geharnaste verdedigers van de staat Israël en zijn regering hanteren dat verwijt om kritiek op het gedrag van die regering te smoren. Gelukkig echter zijn er heel wat mensen in ons land – steeds meer – die zich door die aantijging niet langer ervan laten weerhouden uiting te geven aan hun verontwaardiging over het wangedrag van de staat Israël: schendingen van geldend internationaal recht en van fundamentele mensenrechten. Ook Joodse Nederlanders laten herhaaldelijk bewogen protesten horen. In de stichting Een Ander Joods Geluid hebben zij zich merendeels verenigd. Het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties (SIVMO) geeft een voortreffelijk kwartaalblad uit, De Brug genaamd. Dit comité belegt bijeenkomsten waarin Israël met dezelfde maat wordt gemeten als andere staten die als democratisch en aan het recht onderhorig te boek willen staan. Deze en andere dappere dragers van de banier van de menselijke waardigheid zijn mij tot gids en ik zal in dit boek meer dan eens naar hen verwijzen.

Het heeft lang geduurd voordat ik in de greep kwam van het besef hoezeer het Palestijnse volk wordt vermorzeld onder de wielen van de geschiedenis. Was ik dan in mijn ministeriële jaren ziende blind en horende doof? Waarom zweeg u toen over het Israëlisch-Palestijnse conflict en doet u er nu pas publieke uitspraken over, wordt mij herhaaldelijk gevraagd.

Zeker is het dat ik in de jaren van weleer geen zintuig had voor Israëlisch wangedrag. Het overgrote deel van Neerlands stam sloeg indertijd, gebiologeerd door bewondering, de heroďsche prestaties gade van het nog jonge Israël dat zich – zo werd het algemeen gezien – telkens weer staande hield tegen talrijke en grimmige vijanden die het wilden verdrijven uit het na de gruwelen van de Shoah pas verkregen thuisland. Er klonken her en der wel kritische geluiden, maar daaraan besteedde de menigte destijds geen aandacht. De volksvertegenwoordiging en ’s lands regering evenmin.

Zo is het tientallen jaren lang ongeveer gebleven. Kritische vragen over het optreden van Israël staken voor het eerst pas de kop op toen ten tijde van de Israëlische invasie in Zuid-Libanon, in 1982, in Palestijnse vluchtelingenkampen aldaar, bloedbaden werden aangericht door milities van Libanese falangisten, zulks in kennelijke samenspanning met het Israëlische leger dat de kampen omsingeld had. Ik was toen behalve minister-president tijdelijk tevens minister van Buitenlandse Zaken. Boze vragen hierover in het parlement heb ik in een gedempte toonzetting beantwoord. Ik hield het Israëlische wangedrag toen en daar nog voor een kwalijk incident.

Bevooroordeeld jegens Israël waren wij, ook ik, in de jaren zeventig en tachtig, maar niet verblind. Want wat zich toen in de (sinds 1967) bezette Palestijnse gebieden voordeed was heel verschillend van hoe de situatie sedertdien is veranderd. Tijdens het voortduren van de bezetting is de positie van de Palestijnse bevolking dramatisch verslechterd. Aanvankelijk was van kolonisatie van Palestijns land nog weinig of niets merkbaar, er was nog geen netwerk van wegversperringen die het economische en sociale leven van de bezette bevolking verstikken, intifada’s met wederzijdse geweldpleging hadden zich nog niet voorgedaan, met het bouwen van de muur werd pas kort na de eeuwwisseling een aanvang gemaakt.

Nadat ik de landspolitiek had verlaten, kwam ik in functies terecht die mijn horizon verkleinden (commissaris der Koningin) of mijn aandacht verplaatsten (ambassadeur in Tokio). Op de agenda van de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Japan kwam het Midden-Oosten niet voor. Maar nadien werd ik ambassadeur in Washington, waar ik te maken kreeg met de eerste Irak-oorlog (1991). Met de Israëlisch-Palestijnse kwestie had ik ook in de VS nauwelijks van doen. In 1993 bevond ik mij wel onder de talrijke genodigden die op een zonovergoten dag, op het gazon van het Witte Huis, getuige waren van de ondertekening van de Oslo-akkoorden onder regie van president Clinton, bezegeld door handdrukken tussen Rabin, Peres en Arafat. De atmosfeer daar was euforisch, vrede leek
binnen handbereik.

Mijn onbezonnen optimisme kreeg een knauw toen Yitzhak Rabin in 1995 – ik was intussen gepensioneerd – werd vermoord door een extremistische landgenoot en als premier werd opgevolgd door de Benjamin Netanyahu, die tegen het pact van Oslo gekant was.

Eind jaren negentig nam ik met mijn vrouw deel aan een pelgrimage naar het Heilig Land. Ik was daar heel lang niet geweest. Tijdens die reis werd ik gewaar hoezeer de kolonisatie van de bezette Palestijnse gebieden om zich heen greep. Schokkend was het te vernemen dat de nederzettingen in omvang en inwoneraantal waren verdubbeld sinds de Oslo-besprekingen waren geopend! Hoe is deze handelwijze te rijmen met goede trouw?

Nadien ben ik mij grondig in de kwestie gaan verdiepen. Verscheidene malen ben ik naar Israël en de bezette gebieden teruggekeerd. Telkens trof ik die gebieden in een deplorabeler toestand aan dan voorheen. Laatstelijk ben ik in december vorig jaar in Oost-Jeruzalem geweest. Daar vond een conferentie plaats van Sabeel, een organisatie van Palestijnse christenen, met deelnemers van overal uit de wereld, onder wie veel Amerikanen. Ik mocht daar ook een voordracht houden.

Enkele toespraken op de conferentie waren heel indrukwekkend. Zoals die van Mairead Maguire, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede wegens haar bijdrage aan een duurzame vredesregeling in Noord-Ierland. Haar kleine gestalte verdween bijna achter het spreekgestoelte, maar haar boodschap van verbondenheid en bemoediging was monumentaal. Als opvarende van een van de Free Gaza-boten die zo nu en dan vanuit Cyprus naar het afgesloten Gaza varen, met sympathisanten en hulpgoederen aan boord, had zij met haar reisgenoten haar reisdoel kunnen bereiken en van daaruit was zij naar de conferentie in Jeruzalem gekomen.

Er trad ook een zwarte Amerikaan op, een dominee van een baptistenkerk in het zuiden. Hij had als jongeman nog voor Martin Luther King gewerkt. Hij sprak over de uitzichtloze rechteloosheid waaronder de Afro-Amerikanen in zijn land hadden geleden en hoe hun lot ten goede gekeerd was, een aanzegging van hoop aan de ontrechte Palestijnen dat ook hun ellende eindig zal zijn. Toen hij was uitgesproken, hief een toehoorder in de zaal spontaan het lied bij uitnemendheid van de verdrukten aan: ‘We shall overcome’. Het orgel viel hem bij en de honderden aanwezigen zongen het allemaal mee. Bijna allemaal, want sommigen – onder wie ikzelf – waren te ontroerd om geluid te kunnen uitbrengen.

Dit relaas vormt de inleiding van ‘Een schreeuw om recht’, het boek dat ik op 10 september bij uitgeverij de Bezige Bij gepubliceerd heb. Ik heb mij aan het schrijven ervan gezet omdat er in ons land, en ook elders, nog veel onwetendheid bestaat over wat er na de Tweede Wereldoorlog werkelijk met de Palestijnen gebeurd is, over het mateloze onrecht dat zich nog steeds aan dit volk voltrekt en de diepe nood waarin het is komen te verkeren. Deze onwetendheid spruit grotendeels voort uit vooroordeel. Dat wordt mede teweeggebracht en gevoed door vertekende informatie en voert tot onverschilligheid jegens of zelfs afkeer van de verdrevenen en verdrukten. Een schreeuw om recht voor de Palestijnen klinkt uit dit boek op. Moge deze hartenkreet gehoor vinden.

© Dries van AgtDries van Agt, Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk, de Bezige Bij (september 2009). 368 pagina’s, met kaarten, chronologie en illustraties.
ISBN: 978 90 234 5483 0.


» Reageer (0)
30-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.............GABI LUNCA: "Da, mama, cu biciu-n mine"
N.

» Reageer (2)
08-08-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...............................................................'n gedachte van TOON HERMANS.....

 Liefde is op weg zijn naar:
 jezelf te vinden in elkaar.
---


Toon Hermans.


» Reageer (0)
29-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...........Natuurlijke geneesmiddelen............................PETITIE.....overgenomen uit Blog van Elselisa; zie bij mijn links
22-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurlijke geneesmiddelen in gevaar: PETITIE

Onderstaand bericht kreeg ik gisteren in mijn mailbox (en het gevaar bestaat niet alleen voor de natuurlijke geneesmiddelen, maar voor de gehele voedingsindustrie):


Beste mensen,
XML:NAMESPACE PREFIX = O />

 

De overheid is steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding aan het verbieden. Eind 2009 zou deze zogenoemde ‘Codex Alimentarius’ regel in gaan. Maar als er 1 miljoen handtekeningen zijn dan wordt dit eerst bespreekbaar gemaakt. Weinig mensen weten hiervan omdat het niet in het reguliere nieuws te vinden is. Dus voordat we het weten gaat deze regel sluipsgewijs al in en heeft u alleen nog de keuze uit giftig bespoten voedsel en chemisch/syntetische medicijnen. En dan is het te laat!

 

Er gaat het gerucht dat het wel meevalt, maar dat is niet waar: in sommige landen zijn al bedrijven failliet of failliet aan het gaan. Een producent van natuurlijke shampoo e.d. mag officieel zijn producten nog wel maken maar niet meer verkopen! Het is dus menens.
 
Voorbeelden van de nieuwe regels:
 
- geen natuurlijke vitaminen meer in baby- en kindervoeding (zogenaamde voedselveiligheid).
 
- een groot deel van alle antroposofische geneesmiddelen (en ook van andere natuurlijke middelen, zoals ayurvedische) valt buiten de toegestane samenstelling en wordt dus verboden (de enige reden is dat de registratie-criteria zo zijn opgesteld dat deze middelen erbuiten vallen).
 
Vreemd genoeg worden juist de meest natuurlijke middelen verboden. Weet u ook waarom?
 
Er zijn niet genoeg politieke partijen die tegen de bemoeizucht van de overheid in actie willen komen. Maar bij 1 miljoen handtekeningen is de EU verplicht te luisteren. Daarom is het ontzettend belangrijk dat veel mensen deze actie (Eliant) gaan steunen met handtekeningen.

Eliant is een antroposofisch initiatief, maar de zaak waar zij voor strijden is veel breder. Het gaat niet alleen om alternatieve geneeskunst en babyvoeding maar om de vraag in hoeverre wij toestaan dat de overheid (in dit geval de EU) onze vrije keuze beperkt.

De stand is nu 787457 stemmen! Tot nu toe is dit medium onze enige kracht om hiertegen wat te doen. Dus: vertel het door vertel het door!
Vul je naam en email in om de 1 miljoen te halen zodat het bespreekbaar gemaakt wordt.

http://www.eliant.nl/?ac=Teken+de+petitie

 

Stuur deze email door aan je gehele adressenbestand.


» Reageer (1)
03-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen....................................................If............................................?

If  you run away, 
then, one day,
you 'll meet
yourself
on the same place...
---


Nagolore


» Reageer (3)
23-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen....................................................................................NU OOK VERKRIJGBAAR VIA INTERNET; HET LICHAAM VAN KRISTUS !!!
Voor mensen die niet langer naar de kerk kunnen gaan, en toch nog steeds de eucharistie willen vieren, is het nu mogelijk om de hostie via de post te ontvangen. Een speciale internetdienst van bisschop Jonathan Blake uit Londen, van de 'open episcopale kerk', maakt het mogelijk om het gewijde lichaam van Christus in de brievenbus te ontvangen.

Jongeren
Het initiatief moet niet enkel oude mensen aantrekken. Volgens de website 'Post the host' heeft de kerk het contact met de samenleving verloren. Veel jongeren hebben moeite om een kerk binnen te stappen, terwijl de behoefte aan deelname aan de eucharistie wel nog bestaat.

2,40 euro per stuk
De internetdienst volgt echter nog een andere filosofie: het lichaam van Jezus is er voor iedereen. Maar langzaam wordt het steeds meer gereserveerd voor de 'christelijke elitie' die in de kerk komt. Bisschop Blake wil hier verandering in brengen door de hostie weer aan iedereen aan te bieden. De hosties (ongeveer 2,40 euro per stuk) worden voor het versturen gezegend. De ontvanger kan op de website van de internetdienst gebeden vinden om een privé-eucharistiedienst samen te stellen. (belga/gb)
23/06/09 17u47

» Reageer (2)
19-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.................................................uit: DE MARS"; Freek de Jonge

"Zolang je niet beweegt,
kan je nog alle kanten op."


» Reageer (1)
10-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...................................................De wolf en de geitjes...........
N.

» Reageer (1)
07-06-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen..................................................................................uit: "De Kleine Prins".

"Alleen met het hart
kan je goed zien.
Het wezenlijke
is voor de ogen
onzichtbaar."


» Reageer (1)
19-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen............................Zbigniev Preisner: "Les Marionettes"
N.

» Reageer (0)
12-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen........................................................................................Over Leven..........

"De mens wordt geboren om te leven;
niet om zich op het leven voor te bereiden."

-

Boris Pasternak.


» Reageer (0)
28-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vandaag eenn verhaaltje waarvan ik erg veel hou.....

Over moed...

Een koning onderwierp zijn Hof aan een test voor een heel belangrijke functie.
Krachtige en verstandige mensen stonden in groten getale rond de koning geschaard...
"Verstandige, sterke mannen", zei de koning, "ik heb een probleem en ik wil zien wie van jullie dit voor me kan oplossen".  Hij leidde de mannen naar een reusachtige deur; groter en zwaarder dan ooit iemand had gezien.  De koning zei: "Hier zien jullie de grootste en zwaarste deur van heel mijn koninkrijk.  "Wie van jullie kan déze deur openen?"
Een aantal van de deelnemers schudden alleen maar hun hoofd. Anderen, die geacht werden heel verstandig te zijn, bekeken de deur van nabij, maar waren het er over eens dat ze de deur niet in staat waren te openen.  Toen de verstandigen dŕt zegden was de rest van de deelnemers het er mee eens dat dit probleem te moeilijk was om op te lossen.
Slechts één gewone deelnemer ging naar de deur.  Hij bekeek ze aandachtig, betastte haar met zijn vingers en probeerde verschillende manieren om er beweging in te krijgen..., tot hij plots een heftige duw gaf.  De deur ging open! Al die tijd had de deur slechts tegenaan gestaan, niet eens volledig gesloten.  Er was niets méér nodig geweest dan alleen maar bereidheid en wat moed om te durven doen.
De koning zei: "Je krijgt de functie, omdat jij niet slechts vertrouwt op wat je ziet en hoort, maar je eigen kracht en moed inzet.
-----
(Perzisch verhaal)


» Reageer (5)
23-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen................................................ZBIGNIEW PREISNER: "HEMEL"
N.

» Reageer (1)
12-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...........................................................................ROMANI VOLKSLIED..................................................................ESMA REDZEPOVA.....
N.

» Reageer (4)
28-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.....................Idries Shah;.."De man en de tijger....."

Een man, die werd gevolgd door een hongerige tijger, draaide zich wanhopig om, om het gevaar onder ogen te zien en schreeuwde naar de tijger: "waarom laat je me niet alleen, verdomd!!!!"
Waarop de tijger antwoordde:
"Waarom stop je niet met er zo appetijtelijk uit te zien!?!"


» Reageer (2)
25-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.....................................................................UNITED COLORS OF ............
N.

» Reageer (2)
24-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.................."Sporten is gezond voor 't lichaam en sterkt den geest..."

VRT verleden maandagmorgen....:
"De spelers van voetbalclub....  ontvingen het   ....se elftal
met het mes tussen de tanden."


» Reageer (1)
20-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen............................................................................Er waren eens twee hoeren......

Een jonge vrouw besloot op 'n dag hoer te worden; dame van plezier, om 't zo te zeggen.
Om zich wat  te informeren over de haar vooralsnog onbekende 'markt', besloot ze naar een ervaren hoer te gaan om daar wat van de stiel, ttz. de 'knepen van 'tvak', op te steken.
"Alle mannen zijn tegenwoordig akkoord met het gebruik van het condoom, ...tja, ze kunnen ook niet anders meer; daar hebben we ons de laatste tijd wel voor ingezet ... Nou ja, bijnŕ alle mannen..."
"Bijna..?", zeg je, "bijnŕ??"
"'tJa kindje, mocht je er een tegenkomen die tegensputtert en het gebruik ervan kwaad en beslist afwijst, de veiligheid ervan betwist , als schandelijk afdoet en daarover begint te oreren,  dan is het ne pastoor, een paterke, een deken, 'n bisschopken of 'the pope himself'. 


» Reageer (1)
18-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen................................................................................................................BREAKING NEWS ....ofte:....DE ONDERZOEKSCOMMISSIE

Vanochtend zat ik mijn boterhammetje met honig te eten aan de keukentafel.
Zoals gewoonte stond mijn radiootje aan.    Dat staat links van me, dus gaat alles vlotjes 't ene oor in en alras 't andere weer uit...       Maar er zijn zo van die momenten dat er ergens in mijn hersenpannetje wat blijft  kleven (tefalpannetje weet u)... En dat was het geval vandaag....
Er waren blijkbaar twee politieke 'spelers' uitgenodigd om hun zegje te komen doen over "de onderzoekscommissie".  Om geen namen te noemen: mr.V......., en mr. D.......
Ik had geluk, want ik hoorde nog net de interviewster beide heren bedanken, en  'de discussie' zorgvuldig samenvatten als volgt:  "Heren, bedankt.  Ik onthou uit dit gesprek dat er, wat de onderzoekscommissie betreft er een tegenstelling bestaat tussen meerderheid en oppositie."
                                                                         ---

Als er nog enkele van die interviews plaatsvinden vandaag dan heb ik echt veel opgestoken en geleerd en dan zal ik al vanavond veel wijzer zijn geworden. 
En als ik trouw en veel luister word ik misschien binnenkort nog wel een wijs man; je weet maar nooit.  
Toch maar even de radio wat luider zetten, (flap-)oortjes spitsen....je weet maar nooit....
                                                                        


» Reageer (1)
14-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...............................................SPIEGELTJE?, SPIEGELTJE?.......aan de wand....
N.

» Reageer (4)
11-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.................................................................................."Ontwaken."...................!
N.

» Reageer (7)
01-03-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.................Along the road:........................."waar men gaat langs Vlaamsche weegen".....
Photobucket
N.

» Reageer (2)
26-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...................................................Nagolore;........................................'Life...'

Life,
A way to
Wisdom.

Wisdom,
A way to live.


» Reageer (3)
04-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...............................nagolore.


Leven zonder geweld;
dat moet gewéldig zijn.
» Reageer (5)
02-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen..............................'t hoekske van JimPensé.........'Peeters en Pichal'
Klik op de afbeelding om de link te volgen

...en vanochtend, terwijl ik bezig was op 't pc-ke van mijn vriend een berichtje  in te tokkelen, voor een andere vriend, aan 't eind van de wereld, hoorde ik zijdelings, want mijn radiootje staat links van me, ene meneer, met een enigzins West-vlaamse tongval, in dat programma het volgende 'debiteren' over bron- en mineraalwaters:

--"mensen die last hebben van anticonceptie, verstopping, zijn goed met.....water..."
--"de missie van het waterverhaal wordt soms gemist..."
--"het water uit de kraan heeft faciliteiten én is drinkbaar..."

(de eerste bewering werd enige tijd later 'aangepast' door Pichal: "ipv. anti-conceptie moest dat natuurlijk constipatie zijn...")

...natuurlijk heb ik dat in mijn mailke gezet naar mijne vriend aan 't ander eind van de wereld...
gniffel, gniffel...
Ik spits mijn flapoorkes al voor een volgende aflevering...,
(Mörgenuchtingk es de volgend afleeverenge; ten tiene.)


» Reageer (5)
29-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen................................Ik dacht: we tonen iets ..van toen...van Toon........................ter gelegenheid van gedichtendag.....
N.

» Reageer (1)
21-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen......................................Ter gelegenheid van de aanstelling van Barack Obama als president
Congratulations for President Barack Obama and a Tribute to Gandhi, Rosa Parks, Fannie Lou Hammer, Martin Luther King,
Mandela and all fighters for Human Rights who made this happen.

» Reageer (1)
17-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen......'t hoekske van JimPensé....
Klik op de afbeelding om de link te volgen Ondertussen bij "De Uitverkorenen":

-We zijn met de V.S. overeengekomen om de wapenleveringen naar Gaza te verhinderen.
-We staken het vuren, maar we blijven wel... en ...als er weer wordt geschoten dan zijn zij 
  alweer als eerste begonnen, wij niet...
-Die terroristen verscholen zich zelfs in ziekenhuizen!
-Er zijn alweer ongeveer 1100 terroristen minder; als we ons lange-termijnproject verder-
  zetten blijft er uiteindelijk niemand over.  Tenslotte...wij zijn toch de uitverkorenen...
  afijn, zo staat het toch in ons  Boekske...: "U alleen heb ik uitverkoren onder al de  geslachten der aarde." (Amos 3;2).  

» Reageer (2)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen....................................................................a word of wisdom...........

"There is a limit to violent action
and it can fail.
Non-violence knows no limit
and it never fails."
--


Mahatma Gandhi
(1945)


» Reageer (0)
05-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen...........................................................................MARTIN LUTHER KING:

Our lives
begin to end
the day we
become silent
about things
that matter.


» Reageer (3)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen..................................................Mevrouw 'Maria De Jezus'.............
Mevrouw 'Maria de Jesus' overleed op 115-jarige leeftijd.  Ze was de oudste vrouw ter wereld.
Toch had ze geen geluk; ze had nog maar slechts een vijftal weken het Guiness record... 

                                                                     ---


    


                                                           

» Reageer (1)
31-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.. ............'t hoekje van JimPensé.........................VANOCHTEND OP RADIO EEN...
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Een "éminence grise" van onze  inlandse politiek  hoorde ik vanochtend volgende uitspraken debiteren:

                "Er moet veel meer humor in de politiek komen".

Even later (bij wijze van voorbeeld?):

                "Leterme zou een perfecte minister van buitenlandse zaken zijn!"

                                                                       ------


» Reageer (3)


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

E-mail

Druk op onderstaande knop om me een berichtje te sturen.


Foto


Archief per maand
 • 12-2010
 • 05-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!