Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan
Inhoud blog
 • 1 mei 2019
 • Groepsfoto's
 • MUITJE WIP: inhuldiging en doop
 • MUITJE WIP: plaatsing
 • Koning van Merendree
 • Bestuursleden
 • Onze infrastructuur
 • Statuten
 • Gildekoningen
 • Bestuursvergadering
 • Koning 2019
 • links
 • Activiteiten 2019
 • Maatschappelijke Zetel
 • Oprichting
 • Geschiedenis Merendree
 • Historiek Dopershoek
 • Wie was Sebastiaan

  Zoeken in blog  Staande wip
  26-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie was Sebastiaan
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sebastiaan (Latijn: Sebastianus) was een christen uit Milaan, geboren te Narbonne, uit de derde eeuw na Christus. Hij was onder keizer Carinus soldaat en onder keizer Diocletianus leider van de praetoriaanse garde.

  Patroon- en beschermheilige

  In de 9e eeuw werd Sebastiaan patroon van de apostelbasiliek. Zijn lichaam lag later in een zijkapel van de basiliek. Hij werd al vroeg vereerd in West-Europa.

  Sint-Sebastiaan is de beschermheilige van onder andere de (boog-)schutters (veel schutterijen dragen zijn naam), soldaten, jagers, steenhouwers, tuiniers, kleermakers en brandweerlieden Verder was hij één van de zes pestheiligen, kinderen kregen zijn naam om onder andere pest, lepra, zweren en andere ziektes af te weren.

   

  26-01-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Historiek Dopershoek

   

   

  Historiek Dopershoek.

   

  Omtrent de benaming van onze huidige standplaats bestaan nogal wat misverstanden. Onze vroegere hoofdman maakte er zelfs “doppershoek” van. Daarom is Jan Steyaert op zoek gegaan naar de oorsprong van de straatbenaming.

   

  De Dopershoek te Merendree

  Sinds begin 1988 hebben wij onze prachtige nieuwe schietstand, gelegen aan de Dopershoek, in gebruik genomen.

  Waar haalt men het in hemelsnaam vandaan een straat “Dopershoek” te noemen, is een vraag die sommigen wel eens hebben gesteld maar waarop geen antwoord is gekomen. Het volgende kan wellicht veel verduidelijken.

  Ongetwijfeld hebben wij allen op de schoolbanken in de lessen “vaderlandse geschiedenis” gehoord over de “beroerlicke tijden”, veroorzaakt door het opkomende protestantisme en de godsdienstberoerten in onze gewesten tijdens de zestiende eeuw. De wrede taferelen over de ravage, aangericht door de beeldenstormers, zitten diep in ons geheugen geprent. Verhalen over Alva, de ijzeren hertog, en over de verschrikkelijke onthoofding van de graven Egmond en Horne (heer van Nevele) op de Grote Markt te Brussel in 1568, hebben ons ongetwijfeld niet onberoerd gelaten.

   

  Luther en Calvijn, twee grote namen uit die tijd, vonden heel wat volgelingen voor hun nieuwe godsdienstige leer. Maar naast die twee strekkingen was toch ook  heel opmerkelijk de bloei van een heel aparte protestantse richting die het “anabaptisme” werd genoemd maar waarover ons op de schoolbanken niets is vertelt.

  Deze strekking geeft gedurende meer dan een eeuw een vrij belangrijke aanhang gehad in onze streek. In de overtuiging dat Christus zeer spoedig op aarde zou terugkeren, werden de “dopers” op die komst voorbereid.

  De doop was het teken dat de belijder brak met het vroegere leven en dat hij deel wilde uitmaken van de heilige gemeenschap. Deze doop werd toegediend op volwassenen leeftijd, en een bewuste geloofsbelijdenis, wat dus de ontkenning inhield van het bij de geboorte ontvangen kinderdoopsel. Vandaar de naam “anabaptisten”, “wederdopers”, “herdopers”of kortweg “dopers”, die door de buitenstaanders aan de groep werden gegeven.

  Aanvankelijk sterk revolutionair, later gematigder, zijn de ze steeds vervolgd en uitgestoten geweest. Hun leer legde de nadruk op de volstrekt weerloosheid, verwierp het zweren van een eed, het dragen van wapens en het bekleden van overheidsfuncties. Evenals bij de andere hervormings bewegingen speelde bij hen het Heilige Schrift een belangrijke rol. Zij verwierpe de goddelijke instellingen van de sacrementen en vooral lieten ze een grote fkeer blijken van de katholieke opvatting dat in de heilige mis het brood en de wijn werkelijk veranderen in het lichaam en hen bloed van Christus.

  Maar keren wij terug naar Merendree. Voornamelijk vanuit Gent maar ook, zij het in mindere mate, vanuit Brugge heeft het doperdom zich in Merendree verspreid.

  In beide steden ontstond rond 1535 doperse kernen en broederschappen die veelvuldig met elkaar contact hadden. Merendree gelegen in de reisweg tussen deze twee steden zou hun geliefde pleisterplaats geweest zijn. Wat er ook van zij, in Merendree wonnen ze Jan Steyaert – als belangrijk grondeigenaar en gezaghebbend personage in de strak – en zijn neef Pieret de Pau voor hun overtuiging. Beiden trokken ze naar Duitsland om de volwassenendoop te ontvangen. Vrij spoedig moet de reden van hun reis in het kleine dorp bekend geraakt zijn en beiden werden bij hun terugkeer gearresteerd en in de meest erbarmelijke omstandigheden opgesloten in een put. Na jarenlange gevangenschap werden Steyaert en De Pau in uitvoering van het vonnis van de leenmannen en schepenen van Vinderhoute – Merendree, op 17 mei 1542 als hardnekkige ketters terechtgesteld. Het is aan te nemen dat de twee bovenvermelde dopelingen aan de grondslag gelegen hebben van de doperskern in en rond Merendree. Niet in het minst hebben de leden van hun beider familie aan de verdere opbouw meegewerkt. Wij hebben weet van Hannekin Steyaert uit Merendree die in december 1544 te Vinderhoute als ketter werd onthoofd, wij kennen Callekin Steyaert uit Merendree die in 1562 om haar doopsgezinde opvattingen gearresteerd werd in Gent, we kennen Arent en Joos Steyaert en Willem De Pau uit Merendree die na 1566 vervolgd werden. Catharine en Janneken Van Hulle uit Merendree werden in november 1568 verbannen. Janneken die meende in Gent een veilig onderkomen te vinden, keerde echter terug maar werd gearresteerd en op 7 november 1570 op het Sint Veerle plein te Gent levend verbrand.

   

  Vele Merendreenaren trachtten aan de gruwelijke vervolgingen te ontkomen door naar veiligere oorden(vooral Nederland) te vluchten. Enkelen schrokken terug voor de stap en toonden berouw voor hun “dwaling”. Tussen 1559 en 1562 hebben alles samen 15 personen uit het Nevelse gebied hun geloofsovertuiging met de dood moeten bekopen. Daarmee bereikte de doperse kern van Merendree het trieste record van percentsgewijs het grootste aantal terechtstellingen in heel Vlaanderen.

   

  De doperse sekte zou ondanks de hevige vervolgingen, zich hier meer dan honderd jaar weten te handhaven hebben en zou pas rond het midden van de 17de eeuw geleidelijk haar invloed verliezen. Of de doperskern van Merendree vooral woonachtig was op de “Dopershoek” kunnen we niet met zekerheid zeggen. Logisch gezien is het hoogstwaarschijnlijk zo geweest en herinnert de huidige straatnaam ons nog aan de woelige periode.

   

  Door: Jan Steyaert, 1989, toenmalig secretaris

  Geraadpleegde bron: Het land van Nevele in de hervormingstijd - uit het driemaandelijkse berichtenblad van de heemkundige kring “Het land van Nevele”

  Jaargang XII – aflevering 4

  26-01-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geschiedenis Merendree

  Merendree (in 966 Merendra) is een prehistorische waternaam en betekent plaats gelegen aan een rivier met meanders of aan een schitterende rivier.
  In Merendree kwamen bij opgravingen heel wat archeologische vondsten aan de oppervlakte. Deze wijzen erop dat Merendree mag worden beschouwd als de oudste en belangrijkste nederzetting in onze streek. Het belang dat deze nederzetting kende in de Romeinse tijd leidde tot de vroeg-middeleeuwse ontwikkeling van het dorp.
  Merendree was tijdens de woelige 16de eeuw een uitverkoren plek voor de hervormingsgezinde Herdopers of Anabaptisten. De huidige straatnaam Dopershoek herinnert aan de plaats waar deze herdopers hebben gewoond.

  26-01-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oprichting

  Koninklijke Handboogmaatschappij "Sint-Sebastiaan"

  Op 5 februari 1717 werd te Merendree door hoofdman en stichter Willem le Poyvre (ook Guilliaeme le Poivre geschreven), heer van Merendree-Vinderhoute een handbooggilde opgericht onder de bescherming van Sint-sebastiaan en de aanroeping van het H. Kruis. in de Franse Tijd werd de gilde afgeschaft.

  Op 21 september 1824 werden door achtentwintig leden de statuten van de nieuwe gilde goedgekeurd en verzochten ze burgemeester Joannes d' Huyvetter om hoofdman van de nieuwe opgerichte gilde te worden.

  Tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 werden er geen schietoefeningen gehouden. In 1934 werd de gilde "Koninklijk" en noemde zich van toen af "Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan - Merendree"

  Bron: Het land van Nevele (juni 2004)  26-01-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (7)

  27-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maatschappelijke Zetel

  Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Merendree v.z.w.

  Dopershoek 8

  9850 Nevele (Merendree)

  27-01-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Activiteiten 2019
  Openbare schietingen:

  Zaterdag 16 maart (14.00 u)

  Maandag 15 april (14.30 u)

  Zaterdag 4 mei (14.30 u)

  Woensdag 5 juni (14.30 u)

  Zondag 14 juli (14.30 u) 20 jaar "Dopelingen"

  Zaterdag 24 augustus (14.30 u) Kermis

  Woensdag 11 september (14.30 u)

  Zondag 13 oktober (13.00 u)

  Woensdag 6 November (13.00 u)


  Zonnewende Ladies open:

  Schieting op de liggende wip voor dames (en heren) zonder vizier onder professionele begeleiding

  Zaterdag 22 juni (14.00 u)

  Enkel voor de leden:

  Puntenschietingen: 

  Vrijdag 5, 12, 19 en 26 april (18.30 u)

  Vrijdag 3, 10 ,17, 24 en 31 mei (18.30 u)

  Vrijdag 7, 14, 21 en 28 juni (18.30 u)

  Vrijdag 5, 12, 19 en 26 juli (18.30 u)

  Vrijdag 2, 9, 16, 23 en 30 augustus (18.30 u)

  Zomertreffen:

  Zaterdag 25 mei (14.00 u)

  Ledenschieting:

  Zondag 24 maart (statutaire vergadering) 13.30 u

  Woensdag 1 mei (Gildefeest) (10.00 u)

  Donderdag 15 augustus (14.00 u)

  Zondag 6 oktober (14.00 u)

  Kiekenschieting:

  Vrijdag 6 september (18.30 u)

  Lochtingschieting:

  Vrijdag 13 september (18.30 u)

  Kampioenschap:

  Zondag 19 mei (10.30 u) W-Tell

  Klaasschieting:

  Zaterdag 7 december (14.00 u)

  KNBBW: http://www.knbbw.be

  VLAS: http://www.vlas.be/

  LANDELIJKE GILDE MERENDREE: http://merendree.landelijkegilden.be

  GEMEENTE NEVELE: http://www.nevele.be

  BELGISCHE KRULBOLBOND V.Z.W.: http://www.krulbol.be

  SCHUTTERSMAATSCHAPPIJ ST-JAN: http://www.svstjan.nl   

   

   

   

   

   

   

  27-01-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koning 2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  27-01-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  28-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bestuursvergadering

  Eerstvolgende bestuursvergadering:

  Woensdag 19 juni 2019 (19.00 u)  28-01-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  02-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gildekoningen

  GILDEKONINGEN

   

  gekende koningen van de "oude gilde"  (1717-1824)

   

  1718

  Temmerman Andries

   

  1763

  vander Plaetsen Judocus

  1730

  Barbier ....

   

  1765

  vander Plaetsen Judocus

  1742

  Van Wassenhove Pieter

   

  1767

  vander Plaetsen Judocus

  1753

  De Bock J.

   

  1772

  Andries Pieter Francies

  1754

  de Cuyper Francies

   

  1774

  Vijncke Judocus Liborius

  1758

  de Cuyper Francies

   

  1793

  Wyckaert Joseph

  1760

  de Cuyper Francies

   

   

   

   

   

  na de herinrichting (1825-1914)

   

  1825

  De Coster Pieter Francies

   

  1883

  De Seille Charles

  1826

  Vander Cruyssen Pieter L.

   

  1884

  De Seille Timon

  1827

  Willems Joseph Bernaerd

   

  1885

  Moerman Theodoor

  ...

   

   

  1886

  Verstraete August

  1834

  Standaert Pieter

   

  1887

  Cocquyt Henri

  1835

  Haesaert Francies

   

  1888

  Van der Vennet Jules

  1836

  Kervijn August

   

  1889

  Cocquyt Henri

  1837

  Kervijn Kamiel

   

  1890

  Van Hulle August

  1838

  De Backer Pieter

   

  1891

  Van Hulle August

  1839

  De Backer Pieter

   

  1892

  Van Hulle August (keizer)

  1840

  Standaert Pieter

   

  1893

  Colle Honoré

  1841

  Standaert Pieter

   

  1894

  Colle Honoré

  1842

  Kervijn Kamiel

   

  1895

  Cocquyt Henri

  1843

  Cocquyt Albertus

   

  1896

  Van Hulle Alfons

  1844

  Vander Cruyssen Joseph Gh.

   

  1897

  Wille Henri

  1845

  Claeys Augustijn

   

  1898

  De Groote Adolf

  1846

  Kervijn August

   

  1899

  De Reu Henri

  1847

  Tijtgadt August

   

  1900

  Thijs Jan

  1848

  De Cock Pieter

   

  1901

  Waelput Alfons

  ...

   

   

  1902

  De Vreese Frederick

  1853

  Vermeire Jan Baptist

   

  1903

  Van Parijs Charles

  ...

   

   

  1904

  De Smet Jules

  1873

  Durynck Petrus

   

  1905

  Colpaert Jan

  1874

  Colle Frederick

   

  1906

  Van Parijs Charles

  1875

  Vermeire Alfons

   

  1907

  Verschae Charles

  1876

  De Rue Joannes Francies

   

  1908

  Waelput Alfons

  1877

  Van Hulle Petrus

   

  1909

  Gierts Omer

  1878

  Daeninck Petrus

   

  1910

  De Vreese Frederick

  1879

  Daeninck Petrus

   

  1911

  Waelput Alfons

  ...

   

   

  1912

  Van de Voorde Maurice

  1881

  Cornelis Emiel

   

  1913

  Cocquyt Henri

  1882

  Vermeire Désiré

   

  ...

   

   

  GILDEKONINGEN

    

  tussen de oorlogen  (1918-1942)

   

  1919

  Cocquyt Octaaf

   

  1931

  De Clercq Aimé

  1920

  Van Parys Charles

   

  1932

  Cocquyt Henri

  1921

  Lootens Charles

   

  1933

  De Clercq August

  1922

  Luttens Cyriel

   

  1934

  Luttens August

  1923

  Waelput Jules

   

  1935

  Van Belleghem Omer

  1924

  Steyaert Omer

   

  1936

  Cocquyt Henri

  1925

  Lootens Charles Louis

   

  1937

  Lootens Maurice

  1926

  De Meyer Kamiel

   

  1938

  Vermeire Leon

  1927

  Luttens Kamiel

   

  1939

  Lambert Oscar

  1928

  Gyselinck Arthur

   

  ...

   

  1929

  Coucke Raymond

   

  1941

  De Meyer Camiel

  1930

  Van Moorleghem Karel

   

  1942

  Van Landegem Maurice

   

   

  de "moderne tijd"  (1945-2000)

   

  1946

  Claeys Julien

   

  1974

  Lasoen Laurent

  ...

   

   

  1975

  Lasoen Laurent

  1949

  Claeys Julien

   

  1976

  Thijs Salomon

  1950

  Wille René

   

  1977

  Lasoen Laurent

  1951

  Gyselinck Camiel

   

  1978

  Claeys André

  1952

  Steyaert Omer

   

  1979

  Schatteman Ivan

  1953

  Vlerick Jules

   

  1980

  Steyaert Carlos

  1954

  Steyaert Carlos

   

  1981

  Cocuyt Raphaël

  1955

  Van Kerckvoorde Aimé

   

  1982

  Van der Eecken Octaaf

  1956

  Van Kerckvoorde Aimé

   

  1983

  Pieters Lionel

  1957

  Thys Salomon

   

  1984

  Lasoen Laurent

  1958

  Cocquyt Honoré

   

  1985

  De Gandt Albrecht

  1959

  Van Belleghem Omer

   

  1986

  Thijs Salomon

  1960

  De Meyer Antoine

   

  1987

  Steurbaut Jean-Denis

  1961

  Wille René

   

  1988

  Cornelis Jozef

  1962

  Schatteman Cyriel

   

  1989

  Van Parys Pascal

  1963

  De Keyser Georges

   

  1990

  Steyaert Dirk

  1964

  Vlerick Jules

   

  1991

  Steyaert Jan

  1965

  Schatteman Ivan

   

  1992

  Amandels Jacques

  1966

  De Meyer Antoine

   

  1993

  Herrebaut Germain

  1967

  Schatteman Ivan

   

  1994

  Herrebaut Danny

  1968

  Lootens Octaaf

   

  1995

  Steyaert Carlos

  1969

  De Schrijver Jerome

   

  1996

  De Vleeschauwer Ghislain

  1970

  Van Kerckvoorde Aimé

   

  1997

  De Vleeschauwer Ghislain

  1971

  Haesaert André

   

  1998

  Van den Berghe Peter

  1972

  Lootens Maurice

   

  1999

  Amandels Jacques

  1973

  Steyaert Jan

   

  2000

  Amandels Jacques

   

   

   

  "21 ste eeuw"

   

   

   

  2001

  Rooms Dirk

   

   

   

  2002

  Lasoen Pascal

   

   

   

  2003

  Steyaert Jan

   

   

   

  2004

  Scheerlynck Luc

   

   

   

  2005

  Lasoen Pascal

   

   

   

  2006

  Troch Lucien

   

   

   

  2007

  Scheerlynck Luc

   

   

   

  2008

  Van Parys Pascal

   

   

   

   2009 

  Stevens Isidoor

   

   

   

  2010

  Van Den Berghe Christiaan

   

   

   

  2011

  Stevens Isidoor

   

   

   

   2012  

  Vanheule Willy   

   

   

   

  2013 

  Blanchet Valeer 

   

   

   

    2014

  Bockaert Eric 

   

   

   

  2015  

  Stevens Isidoor 

   

   

   

  2016   

  Stevens Isidoor

   

   

   

  2017 

  Bultinck Etienne 

   

   

   

  2018 

  Blanchet Valeer 

   

   

   

  2019 

  Vandenbroucke Marc 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  02-02-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statuten

   

   

  KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE

  SINT-SEBASTIAAN

  MERENDREE

   

  v.z.w.

   

   

  maatschappelijke zetel

  Dopershoek 8 - 9850 Nevele

   

  ondernemingsnummer

  431.826.083

   

   

  STATUTEN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gecoördineerde tekst

  Goedgekeurd op de algemene vergadering van 1 mei 2006

   

  Titel I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

   

  art.  1.   De vereniging draagt de naam :
  Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan - Merendree, v.z.w.

   

  art.  2.   De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9850 Nevele, Dopershoek 8 en ressorteert onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Gent.

   

  art.  3.   De vereniging heeft tot doel een aloude schuttersgilde in stand te houden, bij de leden de zin tot lichamelijke opvoeding te bevorderen en door het hanteren van de handboog een gezonde lichaamsoefening en een aangename geestelijke ontspanning aan haar leden te verschaffen.

  De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig of wenselijk zijn om haar doel te bereiken.  Zij mag hiertoe ook roerende of onroerende goederen verwerven of van de hand doen, in welke vorm dan ook. 

  De vereniging kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst integraal naar de realisatie van het statutaire doel gaat.

   

  art.  4.   De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

   

   

  Titel II : LEDEN

   

  art.  5.   De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. 

   

  art.  6.   De effectieve leden van de vereniging zijn de oprichters en al diegenen die naderhand door de raad van bestuur worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen.  Het aantal effectieve leden bedraagt minimum drie.

  De raad van bestuur kan ook toegetreden leden aanvaarden.  De toegetreden leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw.  Zij kunnen niet deelnemen aan de algemene vergadering. 

  De categorieën van toegetreden leden met hun specifieke rechten en plichten worden door de raad van bestuur vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

   

  art.  7.   Door de toetreding tot onderhavige statuten, ontzegt zich ieder lid elke daad of elke nalatigheid die nadelig zou zijn voor het maatschappelijk doel of van aard zou zijn om zijn persoonlijk aanzien of eer, of het aanzien en de eer van andere leden of van de vereniging schade te berokkenen.
  Elke inbreuk op deze beschikking heeft onmiddellijk en van rechtswege de uit­treding van het betrokken lid uit de vereniging tot gevolg.

  De geschillen betreffende de toepassing van deze bepaling worden aan de raad van bestuur, die als scheidsrechter optreedt, voorgelegd en die beslist zonder verhaal en zonder de voorschriften in verband met de procedure, de vormen en termijnen opgelegd aan de rechtbanken te moeten volgen.

   

   

  art.  8.   Elk lid kan zich ten alle tijde uit de vereniging terugtrekken mits zijn ontslag schriftelijk aan te bieden aan de voorzitter van de raad van bestuur. 

  Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt wordt van rechtswege aanzien als ontslagnemend en door de raad van bestuur van de ledenlijst geschrapt.

   

  art.  9.   De uitsluiting van een lid geschiedt volgens art. 12 van de wet van 27 juni 1921.

   

  art. 10.  Rechthebbenden of erfgenamen van een uittredend, uitgesloten of overleden lid kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging of op gestorte bijdragen.

   

  art. 11.  De maximumbijdrage van de leden bedraagt 125 euro per jaar.  Het bedrag van het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur.
  Het lidmaatschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.  Voor toetredingen na 30 juni kan de raad van bestuur een gedeeltelijke vermindering van het lidmaatschap toestaan.

   

   

  Titel III : DE RAAD VAN BESTUUR

   

  art. 12.  De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die ook het dagelijks bestuur vormt en die samengesteld is uit ten minste drie personen die allen lid zijn van de vereniging. 
  De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

   

  art. 13.  De bestuurders worden door de algemene vergadering aangesteld voor onbepaalde duur en kunnen ten allen tijde door hetzelfde orgaan afgezet worden.
  Een bestuurder kan zijn ontslag schriftelijk indienen bij de voorzitter of zijn vervanger. 
  Uittredende bestuurders blijven in dienst en verantwoordelijk totdat in hun vervanging is voorzien.

   

  art. 14.  De raad van bestuur leidt als college de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.  Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn toegekend.

   

  art. 15.  De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en elke andere functie aanduiden die noodzakelijk is voor de goede werking van de vereniging.  Hun benoeming gebeurt bij gewone meerderheid indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

  De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:
  - op vrijwillige basis door betrokkene zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
  - door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.  De beslissing hieromtrent moet binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van betrokkene.

  De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

   

  art. 16.  Om de vereniging geldig tegenover derden te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad van bestuur uitdrukkelijk een bestuurder heeft afgevaardigd of gevolmachtigden met een bijzondere opdracht heeft belast. 

   

  art. 17.  De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. 
  De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter.  Indien deze afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris of bij diens afwezigheid door de oudste in dienst van de aanwezige bestuurders.

   

  art. 18.  De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. 
  De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

   

  art. 19.  Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen gemaakt door de secretaris die ze inschrijft in een daartoe bestemd register.  De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

   

  art. 20.  De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig of nuttig acht.

   

   

  Titel IV : DE ALGEMENE VERGADERING

   

  art. 21.  De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, door de secretaris of door de oudste in dienst van de aanwezige bestuurders.

   

  art. 22.  De bevoegdheid van de algemene vergadering is die welke bepaald is in art. 4 van de wet van 27 juni 1921.

   

  art. 23.  De algemene vergadering wordt tenminste acht dagen vooraf schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris met inachtneming van de art. 5 en 6 van de wet van 27 juni 1921
  Besluiten over punten die niet op de dagorde vermeld staan mogen genomen worden mits de helft van de aanwezige leden het vragen.

   

  art. 24.  De besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in een register dat op de maatschappelijke zetel ter inzage ligt van de leden en van belanghebbende derden.

   

  art. 25.  Wijziging der statuten geschiedt op de wijze bepaald in art. 8 van de wet van 27 juni 1921.

   

   

  Titel V : REKENINGEN EN BEGROTING

   

  art. 26.  De jaarrekeningen van het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgend dienstjaar zullen ten minste tien dagen voor de algemene vergadering, die ze moet goedkeuren, ter inzage liggen op de maatschappelijke zetel.

   

   

  Titel VI : ONTBINDING EN VEREFFENING

   

  art. 27.  In geval van ontbinding der vereniging zijn de bestuurders ambtshalve vereffe­naars.  Zij zullen zich echter dienen te schikken naar volgende punten :

               

  1. Alle archieven en kunststukken dienen geschonken aan een museum.

  2. Alle andere goederen, zowel roerende als onroerende, evenals alle activa en alle an­dere rechten dienen te worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling of aan de gemeente Nevele of de Belgische Staat.  Bij de ontbinding of het nazicht van de eindrekeningen bepaalt de algemene vergadering welke instellingen zullen begunstigd worden.

   

   

  (Merendree -  1 mei 2006)

   

  02-02-2009, 14:50 geschreven door Pascal  

  Reageer (3)

  13-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze infrastructuur
  13-04-2009, 17:40 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  04-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bestuursleden

  Voorzitter:


  Steyaert Dirk: 

  dirk.steyaert01@gmail.com

  Secretaris:

  De Bruycker Philippe: 

  philippedebruycker@hotmail.com

  Schatbewaarder:

  Van Parys Pascal: 

  pascalvanparys@telenet.be

  Verantwoordelijke uitbating:

  Van Den Berghe Christiaan:

  christiaan.van.den.berghe@telenet.be

  Verantwoordelijke terrein:

  Rooms Dirk:

  dirk-rooms@telenet.be

  Zedenmeester:

  Vanheule Willy: 

  willy.vanheule1@telenet.be  


  04-05-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  15-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koning van Merendree

  Naar jaarlijkse traditie wordt er tijdens het zomertreffen tussen de twee schuttersverenigingen namelijk: Merendree Sint Sebastiaan en Merendree Willem Tell een wedstrijd georganiseerd KONING VAN MERENDREE.


  2009: Dirk Rooms (Sint-Sebastiaan)

  2010: Dirk Steyaert (Sint-Sebastiaan)

  2011: Isidore Stevens (Sint-Sebastiaan)

  2012: Luc Dhaenens (Willem-Tell)

  2013: Conny Lomme (Sint-Sebastiaan)

  2014: Julien Luttens (Willem-Tell)

  2015: Berry De Vrieze (Willem-Tell)

  2016: Lucien Troch (Sint-Sebastiaan)

  2017: Isidore Stevens (Sint-Sebastiaan)

  2018: Jan De Schryver (Willem-Tell)

  15-06-2009, 00:00 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  23-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MUITJE WIP: plaatsing


  23-08-2016, 11:32 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MUITJE WIP: inhuldiging en doop


  23-08-2016, 11:35 geschreven door Pascal  

  Reageer (1)

  02-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groepsfoto's


  02-05-2018, 10:24 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  08-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 mei 2019


  08-05-2019, 09:32 geschreven door Pascal  

  Reageer (0)

  Archief per week
 • 06/05-12/05 2019
 • 30/04-06/05 2018
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/06-21/06 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Welkom op de blog van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Merendree v.z.w.


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!