Inhoud blog
 • Download dit boek in pdf
 • Literatuur
 • §57. Het ‘onmogelijke’ is noodzakelijk
 • §56. Hoop en transcendentie
 • §55. Noodzakelijk en onmogelijk - de inconsistente logica’s voorbij
 • §54. Werkelijkheid en waan
 • §53. Schepping
 • §52. Het noodzakelijk teleologisch karakter van de objectieve werkelijkheid
 • §51. De objectieve werkelijkheid gedefinieerd
 • §50. De gokker jaagt zichzelf buiten de werkelijkheid
 • §49. De gokker jaagt de steen buiten de werkelijkheid
 • §48. Kansrekenen en subjectiviteit
 • §47. De essentiële betekenis van de subjectieve component in de verklaring van het theorema van Bernouilli (de Wet van de Grote Getallen (Aantallen))
 • §46. De idee, de wil en de daad
 • §45. Het concept ‘toeval’
 • Vierde Hoofdstuk: : §44. Het concept ‘kunnen’
 • §43. Aanzet tot de principes van een subjectivistische verzamelingenleer
 • §42 (vervolg)
 • §42. Naar een subjectivistische verzamelingsleer
 • §41. Wat zijn wiskundige objecten?
 • §40. Concrete en wiskundige objecten
 • §39. Een noodzakelijke én onmogelijke grens
 • §38. Verzamelen en ontmoeten
 • Derde Hoofdstuk: Een Subjectivistische Verzamelingsleer : §37. De werkelijkheid ‘verzamelen’
 • MATHEMATICA CHRISTIANA: vervolg 1
  Zoeken in blog

  MATHEMATICA CHRISTIANA (2)
  OVER WISKUNDE EN TELEOLOGIE (2)
  25-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.§57. Het ‘onmogelijke’ is noodzakelijk

  §57. Het ‘onmogelijke’ is noodzakelijk

  De klassieke modale logica, behandelt de domeinen van het (al dan niet) mogelijke en het (al dan niet) noodzakelijke. Ze staat los van de klassieke basislogica, welke de zogenaamde feitelijkheden behandelt, alsook de voorwaardelijkheden. In de basislogica wordt gezegd of iets al dan niet waar is, en onder welke voorwaarden het dat is, gesteld dat bepaalde gegevens als waar worden aanvaard, alsook bepaalde redeneerstappen. Wat betreft dit laatste, namelijk de redeneerstappen, worden regels aanvaard vanuit een soort van ‘vanzelfsprekendheid’, zoals, bijvoorbeeld, het principium contradictionis. In de niet-consistente logica’s, wordt nu dit principium contradictionis (bijvoorbeeld gedurende een bepaald aantal stappen) opgeheven, terwijl andere regels, zoals onder meer het disjunctief syllogisme en de conjunctieregel, gehandhaafd blijven. Mocht men echter de ontische aard van het principium contradictionis, alsook deze van de twee andere genoemde redeneerstappen, nader onderzoeken, dan zou men alras vaststellen dat hun karakter dermate is, dat de opheffing van het ene beginsel, tevens de toepassing van de andere verbiedt. Meer bepaald, en in dit geval, steunt het principium contradictionis, ontisch gezien, enkel op de waarneming en op de conventie, zodat z’n kracht noodzakelijk inherent is aan het ontisch domein; andere redeneerstappen zoals het disjunctief syllogisme en de conjunctieregel maken impliciet gebruik van dit principium contradictionis, en kunnen bijgevolg niet toegepast worden waar dit laatst genoemde beginsel (tijdelijk) opgeheven werd. De mogelijkheid van niet-consistente logica’s is derhalve slechts illusoir.

  Wat de modale logica’s betreft, worden de basisbegrippen aldaar evenmin gerelateerd aan het ontische. Wij zijn er daarentegen van overtuigd dat het ook daar een noodzaak is zulks te doen, wil men op een relevante manier uitspraken kunnen doen over het gebied van het mogelijke en het noodzakelijke. Meer zelfs: een relevante modale logica moet tevens gerelateerd worden aan een actielogica, aan de basisbeginselen waarvan zij haar zin ontleent. En het is duidelijk dat die actielogica in kwestie, op haar beurt het begrip van het transcendente onder een of andere vorm moet trachten in te voeren, wil zij zelf relevantie bezitten.

  Dit alles kan hier nog tamelijk duister klinken, en voor een uitgebreide behandeling van deze problematiek, moeten wij dan ook verwijzen naar vroegere geschriften en naar een in de maak zijnde “subjectieve logica”, die een apart tekstgedeelte zal beslaan. Hier kunnen we enkel herhalen dat een subject-gebonden denken met betrekking tot het modale, resulteert in een denksysteem dat andere dan de klassiek gangbare beginselen en denkstappen hanteert. Daarbij zal voortaan niets meer tot het onmogelijke behoren, terwijl het noodzakelijke uiteindelijk zal blijken samen te vallen met het zijnde zonder meer, met datgene wat werkelijkheidswaarde heeft. Immers, krachtens onze stelling dat alleen eumorele handelingen werkelijkheidswaarde bezitten, terwijl deze eumorele handelingen samenvallen met het hopend (of: gelovig) handelen, hetwelke de realisatie van het Goede tot doelstelling heeft, zijn ze dus ook noodzakelijk in functie van het realiseren van het Goede. En omdat het Goede de enige realiteit met werkelijkheidswaarde is, zijn deze specifieke handelingen noodzakelijk zonder meer.

  Samenvattend kunnen we aldus zeggen dat het noodzakelijk is om datgene wat door de niet-gelovige als ‘het onmogelijke’ bestempeld wordt, te realiseren. De consistentie van deze schijnbare inconsistentie wordt alleen begrepen middels een denken dat rekening houdt met de betrokkenheid van het subject. Elke andere vorm van inconsistent denken moet worden verworpen.

   

   


  27-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Literatuur

  Literatuur

  Bauwens, J., Het huis waarin wij wonen is de baarmoeder van onze ziel, Serskamp 1975.

  Bauwens, J. Salomonsoordeel. Licentiaatsverhandeling, Gent 1994.

  Bauwens, J., Trans-atheïsme, Serskamp 2003 (a).

  Bauwens, J., De werkelijkheid is geen constructie. Enkele bedenkingen bij het fysicalisme, Serskamp 2003 (b).

  Bauwens, J., De werkelijkheid als schepping. Een christelijke metafysica en ethiek als antwoord op het fysicalisme, Serskamp 2003 (c).

  Bauwens, J., Het einde der tijden, Serskamp 2003 (d).

  Bauwens, J., La fin des temps, Serskamp 1999 (e).

  Cantor, G., Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre I. Math. Ann. 46: 481, 1895.

  Cantor, G., Gesammelte Abhandlungen. Berlin 1932. Herdruk Hildesheim 1966.

  Heemstra, E.R. en Vlis, van der, J.H., Geschiedenis van kansrekening en statistiek, Pandata, Rijswijk 1989.

  Heidegger, Martin, Inleiding in de metafysica. Nederlandse vertaling door H.M. Bergs en M. De Tollenaere, SUN/ Kritak, Nijmegen 1997. Oorspronkelijk: Einführung in die Metaphysik, (dat is de tekst van zijn colleges in Freiburg im Breisgau in de zomer van 1935), Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1953.

  Quine, W.V., Quintessenties. Een bij vlagen filosofisch abc”, Bert Bakker, Amsterdam, 1989.

  Swart, de, H.C.M., Axiomatic Set Theory, in: Swart, de, H.C.M., Logic: Mathematics, Language, Computer Science and Philosophy, Verlag Peter Lang, Frankfurt, Volume I, 1993; Volume II, 1994.

  Swart, de, H.C.M., Filosofie van de wiskunde, Martinus Nijhoff, Leiden 1989.

  Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Van Dale Lexicografie, Utrecht/ Antwerpen 1984.

  Van Dalen, D., Doets, H.C., de Swart, H.C.M., Verzamelingen, naïef, axiomatisch en toegepast, Oosthoek, Scheltema & Holkema, Utrecht 1975.

  Vermeersch, E., Syllabus bij de colleges hedendaagse wijsbegeerte, Gent 1994.

  Win, de, X., Plato. Verzameld werk, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/ Ambo, Baarn 1980.

   
  Foto

  Foto

  Foto

  Boeken van dezelfde auteur.
  Om een boek te lezen, klik op de prent van de flap.

  Foto

  Foto  EN FRANCAIS:
  Foto
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Beluister hedendaagse klassieke muziek van dezelfde auteur: klik op de prent van de weblog hieronder.


  Foto


  Archief per week
 • 15/02-21/02 2010
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 22/05-28/05 2006


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!