Lippelo
Inhoud blog
 • 21. Kasteelen en heeren
 • 20. Geneesheren
 • 19. Notarissen die in Lippeloo hun verblijf hadden
 • 18. Schoolmeesters
 • 17. De Kosters
 • 16. Naamlijst van voorname of verdienstelijke personen die op de parochie geboren werden of geleefd hebben
 • 15. Schuttersgilden
 • 14. Broederschappen
 • 13. Oude stichtingen van missen en andere kerkelijke diensten
 • 12. Grafsteenen met nauwkeurige opgave der opschriften
 • 11. Begraafplaatsen
 • 10. De Klokken
 • 9. Beschrijving van de meubelen en den kunstschat der kerk
 • 8. Naamlijst der pastoors en andere priesters die in de parochie Lippelo verbleven
 • 7. Pastorij
 • 6. Bouwtrant der kerk
 • 5. Het kerkgebouw
 • 4. Oorsprong der parochie
 • 3. Oorkonden of archieven over Lippeloo
 • 2. Bevolking
 • 1. Grenzen
 • Overzicht

  Archief
 • Alle berichten

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Welkom in Lippelo...

  deze blog is opgestart met de bedoeling een overzicht te geven van het heden en het verleden van Lippelo...
  hier vindt u de teksten uit het boekje "de geschiedenis van Lippeloo",
  uitgegeven in 1932 door pastoor JA Van Elsen (1852 - 1935).

  http://lippelo.atspace.com/
  23-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4. Oorsprong der parochie

  Oorsprong der Parochie. - In 't begin schijnen Malderen en Lippeloo afgehangen te hebben van de kerk van Liezele. Van wanneer Lippeloo als afgezonderde parochie bestaat heb ik niet gevonden ; maar als bewoonde plaats wordt het ontmoet vóór het jaar 1139. Lippeloo stond als parochie gekend reeds in 1236.

  De dorpen Malderen, Lippeloo en Liezele, herkenden het gezag der hertogen van Braband, der Heeren van Grimbergen en van het huis de Bergues, als geheel en onverdeeld ; en was er iemand die afzonderlijk eene klacht wilde indienen, hij moest te gelijk zijn beklagschrift aan de vertegenwoordigers dier heeren indienen. (2)

   De Hertog noemde als onderhoorigen aan den ondermeier van Steenhuffel, eenen vorster of sergeant, ook genoemd den vorster van den Nederlande, le sergent du Pays-Bas ; de Heer van Grimbergen had hiertoe eenen meier, genoemd den meier van Liezele. (3)

  Tot 1559 behoorde Lippeloo tot het bisdom Kamerijk ; sedert dien, tot het Aartsbisdom Mechelen.

  In de jaren 1500 maakte Lippeloo deel uit van de dekenij Brussel ; vervolgens van de dekenij Vilvoorde ; later van de dekenij Mechelen-ten-Westen ; in de 19e eeuw van de dekenij Wolverten en tegenwoordig van de dekenij Puurs. Evenals de parochie Malderen was zij afhankelijk van het klooster van Affligem wiens abt er de begever van was, en het derde der tienden hefte tot aan de Fransche Omwenteling. De parochie werd bediend door wereldlijke priesters. Geen enkelen kloosterling heb ik er als pastoor vóór de Fransche Omwenteling ontmoet. Daarna vinden wij eenen kloosterling als pastoor, namelijk Eerw. Heer Spillemaekers die vóór de Fransche Omwenteling behoorde tot het Klooster van Baudeloo binnen Gent.

   

  Uit: “ de geschiedenis van Lippeloo, JA Van Elsen, 1932 ”

     (2) M. Sacré, Daniël van Oesbroek’s Rijmkroniek na Merchtem, blz. 8.

  (3) Aldus Pastoor Dalemans die hier Wauters vertaald.

  23-05-2006, 00:00 geschreven door lippelo  

  Reageer (0)

  19-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3. Oorkonden of archieven over Lippeloo

  Oorkonden of archieven over Lippeloo. - In het gemeentehuis liggen de oude kerkregisters. De kerstenboek begint in 1598 ; de huwelijksboek in 1615 ; de doodenregister in 1661. Hier in de pastorij is een rekeningboek herkomstig van de Seurthoeve van Puurs waarin bijzonderheden staan aangaande de vergrooting der kerk van Puurs, het verblijf der fransche soldaten met hunnen koning op het hof te Melis en andere gebeurtenissen dezer omstreken. Die bijzonderheden zijn geschreven rond 1745. (1)

  In de pastorij hebben wij nog een manuale van pastoor Simon Knapen, van pastoor Van der Donckt voortgezet door pastoor Cools ; een dagboek geschreven door koster Nuten van 1818, 1819 en 1820. Verder, in een huis der gemeente, het dagboek van Judocus De Keyser, waar de eerste en de laaste bladen aan ontbreken. Het overgeblevene van De Keyser's boek gaat van 1817 tot rond 1850. Wij hebben ook de afroepboeken der kerk van 1816 tot 1820, van 1845 tot 1861 en van 1877 tot heden toe. Ook nog de rekeningen der kerk van het jaar 1717 tot heden toe.

  In de dekenij Puurs zijn : Verschillige groote registers in folio bevattende de verslagen der Landdekens over de verschillige parochiën van hun district, van het begin van 1600 tot na 1800.

  In het bisdom te Mechelen : Visitationes decanales, van vóór 1559.

  In de pastorij van Malderen : een boek geschreven door pastoor Herben.

  In de abdijen van Affligem en Dendermonde : de schriften van Beda Regaus.

  De greffier van den tribunaal van eersten aanleg te Mechelen bezit de registers van de genechten of zittingen der schepenen van Malderen, Lippeloo en Liezele voor de jaren van 1623 tot 1796 en hunne rollen van 1623.

  In het hof te Melis is een oude kaartenboek van Lippeloo en Malderen.

  Ook in de pastorij van Malderen eene kaart van de Kruisheide en de vroegere zuidergrens van Lippeloo.

  Op het gemeentehuis van Lippeloo heeft men kaartboeken van het begin der verledene eeuw.

   

  Uit: “ de geschiedenis van Lippeloo, JA Van Elsen, 1932 ”

     (1) Uitgegeven in Eigen Schoon, III (1913), blz. 57-61, 72-76.

  19-05-2006, 00:00 geschreven door lippelo  

  Reageer (0)

  18-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2. Bevolking

  Bevolking. - Volgens Alph. Wauters had Lippeloo in 1435 maar 27 woningen ; in 1480, maar 18 ; in 1525, 21. In 1570 en 1574 had Lippeloo 100 communicanten ; in 1599 maar 50 ; die vermindering, die overal ten plattenlande waargenomen wordt, is te wijten aan den oorlog en de beeldstormerij. De doopregisters van 1598 tot 1607 vermelden, in 't geheel, 58 doopen, wat een gemiddeld aantal van bijna 6 per jaar geeft.

  Op 1 Februari 1930 telt de parochie 132 bewoonde huizen en 700 inwoners. De uitgestrektheid is 414 hectaren.

  Lippeloo bevatte vroeger 327 1/2 bunders en 95 roeden grond ; daarvan waren omtrent 203 bunders bouwland ; 23 bunders bosch ; 67 1/2 bunders heide ; 33 1/2 bunders weide. Al de heiden zijn thans in vruchtbare gronden veranderd.

  De bevolking van Lippeloo legt zich toe op den landbouw. Voor 1900 hield zij zich voornamelijk bezig met het kweeken van aardappels, rogge en vlas, alsook met het fokken van vee. Thans houdt zij zich ook bezig met het winnen van asperges, vroege erwten en andere groenten, alsook met het kweeken van pluimvee. Buiten de verschillige kleine kweekerijen munten uit de kweekerij van 't hof te Melis en die van het Gravenkasteel.

  De gesproken taal der gemeentenaren gelijkt veel op die van het noordwesten van Brabant.

   

  Uit: “ de geschiedenis van Lippeloo, JA Van Elsen, 1932 ”

  18-05-2006, 00:00 geschreven door lippelo  

  Reageer (0)

  16-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1. Grenzen

  Geschiedenis der parochie Lippeloo,
  door J. A. VAN ELSEN, pastoor aldaar.

  Grenzen. - De parochie Lippeloo deel uitmakende van de provincie Antwerpen grenst ten Westen aan Opdorp en Sint-Amands, ten Noorden aan Oppuurs en Liezele, ten Oosten aan Liezele en Malderen, ten Zuiden aan Malderen. De grenzen der parochie zijn dezelfde als die der gemeente. Een klein deel der gemeente Lippeloo, waarop een huis, en een deel van het hof te Woelput, den 12 Juli 1821 van de gemeente Malderen afgenomen, bleef onder geestelijk opzicht aan Malderen toebehooren tot in November 1927.

  Uit: “ de geschiedenis van Lippeloo, JA Van Elsen, 1932 ”

  16-05-2006, 00:00 geschreven door lippelo  

  Reageer (0)

  15-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overzicht

  Inhoud
  "Geschiedenis Van Lippeloo"
  details:
  door J.A. Van Elsen, pastoor aldaar
  boekdrukkerij M. Sacré - De Buyst, Merchtem
  1932

  titel                                                                                                                                     pagina

  grenzen........................................................................................................................................ 1

  bevolking..................................................................................................................................... 1

  oorkonden of archieven over Lippeloo......................................................................................... 2

  oorsprong der parochie................................................................................................................ 2

  het kerkgebouw........................................................................................................................... 3

  bouwtrant der kerk...................................................................................................................... 4

  pastorij........................................................................................................................................ 5

  naamlijst der pastoors en andere priesters die in de parochie Lippelo verbleven............................. 6

  beschrijving van de meubelen en den kunstschat der kerk........................................................... 18

  de klokken................................................................................................................................ 20

  begraafplaatsen.......................................................................................................................... 22

  grafstenen met nauwkeurige opgave der opschriften.................................................................... 25

  oude stichtingen van missen en andere kerkelijke diensten........................................................... 27

  broederschappen....................................................................................................................... 29

  schuttersgilden........................................................................................................................... 29

  naamlijst van voorname of verdienstelijke personen die op de parochie geboren werden of geleefd hebben.............................................................................................................................................. 30

  de kosters................................................................................................................................. 32

  schoolmeesters.......................................................................................................................... 33

  notarissen.................................................................................................................................. 33

  geneesheren............................................................................................................................... 33

  kasteelen en Heeren................................................................................................................... 34

  aanvulling van blz. 31................................................................................................................. 38

  geschiedenis van den Lippelooschen bodem............................................................................... 39

  lijst der plaatsnamen................................................................................................................... 42

  naamlijst der straten en wegen.................................................................................................... 55

  grachten en waters van Lippeloo................................................................................................ 56

  rekeningmakende kerkmeesters van Lippeloo voor de Fransche Omwenteling............................ 57

  burgemeesters van Lippeloo van 1800 tot 1932......................................................................... 58

  familienamen der gedoopten in Lippeloo 1598 – 1797................................................................ 58

  familienamen der personen in Lippeloo gedoopt van 1797 tot 1932............................................ 64

  Kristelijk onderwijs.................................................................................................................... 67

   

  15-05-2006, 00:00 geschreven door lippelo  

  Reageer (1)

  Archief per week
 • 24/09-30/09 2007
 • 20/11-26/11 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  joggerke
  www.bloggen.be/joggerk


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!