Overdenkingen bij de Bijbel
Inhoud blog
 • Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach
 • Jezus in het boek Wijsheid
 • Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
 • Open Doors 1 van 2
 • Vermaning bij dementerende vader
 • Mechelse Catechismus
 • Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?
 • Over de christelijke kramp met migratie
 • Over de profeet Habakuk
 • Jezus in het gebed van Azarja
 • Meedelen met de vervolgde christenen
 • Volharden in de verwachting van Jezus
 • Over (geen) vervolging
 • Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.
 • Profetie over Jezus in het boek Henoch
 • Vervolgde christenen als voorbeeld.
 • Jezus komt tot ons
 • Jacht op de antichrist.
 • Joden stammen af van Adam.
 • Kaïn is geen zoon van de Slang

  Categorieën
 • Algemeen (11)
 • Christelijk fanatisme (3)
 • Jezus in het OT (1)
 • Over vervolging (5)
 • Over volharding (1)
 • Serpent Seed (2)

 • Hoofdpunten blog rabbydanny
 • Angst voor Islam
 • Heeft Joke Shauvliege gelogen?
 • 1- Overdreven censuur. / 2- Over open grenzen
 • Hoe de politiek met christenen omgaat

  Zoeken in blog  29-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de christelijke kramp met migratie

  In verband met de problematiek rond migratie wordt de discussie rond christelijke normen gevoerd. De vraag wordt gesteld wat de verantwoordelijkheid van de Kerk is tegenover de vluchtelingen en migranten. Wat moet de christelijke houding tegenover vluchtelingen zijn. Ik kan kort antwoorden. Liefdevol!

  Maar toch is er enige nuance nodig.

  Er staat nergens in de Bijbel dat we als christen de ganse wereld moeten onderhouden.
  Wanneer wij Bijbelteksten lezen moeten wij toch in het achterhoofd houden dat de apostelen schreven met een “normale” situatie in het achterhoofd.

  Wanneer de apostel Paulus het volgende schrijft:
  Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten. (Galaten 6:9-10)
  Dan heeft hij het met “allen” niet over de helft van Afrika, Oost Europa en Azië, maar met allen bedoelt hij om geen onderscheid te maken tussen gelovig en ongelovig, en tussen Jood, Griek of Romein.
  Christenen moeten goed zijn jegens “allen”.

  En wanneer de apostel Petrus schrijft: ' Weest ‘gastvrij, jegens elkander, zonder morren' (1 Petrus 4:9). Waarbij het Griekse woord voor gastvrij, philoxenos, is wat letterlijk liefde voor vreemden betekent, wordt de fout gemaakt dat philoxenos om migranten en vluchtelingen gaat. De zinsnede “jegens elkander” wordt genegeerd. In wezen schrijft Petrus: Weest gastvrij voor christenen die onbekenden en vreemden zijn voor jullie.
  Dezelfde redenering geldt voor: I Timoteüs 3:2, en Titus 1:7-8.

  De tekst van Mattheus 25:31-46 wordt ook voortdurend verkeerd uitgelegd. Jezus wordt steevast vereenzelvigd met de armen en zieken enzovoort in het algemeen. Dit is compleet verkeerd.
  Jezus vereenzelvigt Zich met zijn Kerk, de christenen, daar staan de brieven vol van. Trouwens in Mattheus 25:40 zegt Jezus dat hetgeen gedaan ‘aan zelfs de minste mijn broeders’, gedaan is aan Hem.
  "Aan Zijn broeders." Hier wordt gesproken van vervolgde christenen.

  Het is niet onchristelijk om de migranten en vluchtelingenstroom te controleren en te ordenen.
  Het is niet onchristelijk om de illegale instroom tegen te houden.
  Wanneer horden vluchtelingen en migranten, soms op een agressieve manier, in massa de grenzen bestoken is het toch niet onchristelijk om als land toch enige voorzichtigheid en gezond verstand te gebruiken, en er op toezien wie, waar en waarom binnenkomt.


  29-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  25-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de profeet Habakuk

  De profeet Habakuk wordt vermeld in het tweede verhaal van het apocriefe boek, Aanhangsel “C”, van Daniel, dat in de NBV vertaling de titel “Daniel en de draak” meegekregen heeft, maar beter gekend is als “Daniel in de leeuwenkuil.”

  Citaat 1 :
  Toen koning Astyages met zijn voorouders verenigd was, nam Cyrus de Pers het koningschap van hem over.
  Daniël was een vertrouweling van de koning, en van alle hovelingen genoot hij het meeste aanzien.

  (Aanhangsel “C”: 1-3)

  Citaat 2 :
  In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. (Aanhangsel “C”: vers 33a)

  Deze Bijbelverzen verbindt:
  1 – Daniel met koning Cyrus
  2 – Habakuk met Daniel.

  Daniel en Cyrus
  Volgens de Bijbelse Atlas (2006) regeerde Cyrus van 559 BC tot 530 BC.
  Daniel wordt ook gelinkt aan de Babylonische koning Belsassar (Daniel 7:1). Deze Belsassar regeerde, volgens de Bijbelse Atlas, van 553 BC tot 543 BC. Perzië was toen een vazalstaat van Babylonië.
  Dat Daniel omgang had met Cyrus is dus heel goed mogelijk.

  Daniel, die in 606 BC werd meegenomen bij de eerste deportatie van Nebukadnessar, (Daniel 1:1-6) , was toen een jongeling, van laat ons zeggen, 16 jaar. Wanneer in 559 B.C. Cyrus koning wordt van Perzië is Daniël (606 – 559)+ 16 = 63 jaar, en bij zijn visioen in het eerste jaar van Belsassar (553 B.C.) is hij zes jaar ouder en is dan 69 jaar. Blijkbaar heeft Daniel tussen zijn 63 en 69 jaar een tijd aan het Perzische hof vertoefd.

  In het verhaal van “Daniel in de leeuwenkuil”, wordt koning Cyrus door Daniel tot geloof in de ware enige God van Israël gebracht. In het verhaal staat dat door de Goddelijke bescherming van Daniel in de leeuwenkuil, de koning tot erkenning komt en hij (Cyrus) uitroept : ‘Groot bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere god dan u. (Aanhangsel “C”: vers 41).
  Vandaar waarschijnlijk de bevoorrechte politiek met de Joden en de Tempel wanneer hij in 539 B.C. Babylon verslaat.

  Habakuk en Daniel
  Door de link met Daniel wordt Habakuk duidelijk in de periode van de wegvoeringen geplaatst de laatste wegvoering was in 588 B.C. Habakuk heeft die deportaties voorzegd, en ook meegemaakt, zoals de inhoud van zijn boek getuigt.

  ‘Om het vonnis te voltrekken, HEER, hebt u de Chaldeeër opgeroepen, u hebt hem ertoe bestemd, o Rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen, zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder leider. De Chaldeeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik.
  (Habakuk 1:12-15)

  Dat Habakuk in 559 B.C. of daaromtrent nog in Juda woont betekent dat hij een van hen was die niet de moeite waard waren om gedeporteerd te worden.

  ‘Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd: alle legeraanvoerders en alle krijgslieden, tienduizend man, en alle handwerkslieden en smeden; alleen de onaanzienlijksten van het gewone volk bleven achter’
  (II Koningen 24:14)

  Vers 33 van aanhangsel “C” lijkt dat te bevestigen:
  In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. Hij had soep gekookt en brood in een kom verkruimeld en wilde net naar het veld gaan om het eten naar de maaiers te brengen’

  Het klinkt zelfs zo dat Habakuk een slaaf zou kunnen geweest zijn.


  25-01-2019, 17:21 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  23-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus in het gebed van Azarja

  Chananja, Azarja, en Misaël.
  Prijs Hem en bezing Hem in Eeuwigheid,
  Want Hij heeft mij uit de macht van de dood gered,
  Van de dood heeft Hij mij verlost.
  Hij heeft ons uit het vuur gehaald,
  Van de vernietiging heeft Hij ons gered.

  Deze tekst lijkt zo uit het Evangelie of een van de brieven van de apostelen te komen. Toch is dit niet zo.
  Dit Bijbelvers komt uit het deuterocanonieke aanhangsel “A: vers 66” van het boek Daniel met als titel “Het gebed van Azarja.” Dit aanhangsel sluit aan op het canonieke boek Daniel 3:23, waar drie mannen, Chananja, Azarja en Misaël in een vurige oven worden geworpen. Aanhangsel “A” van Daniel vertelt de redding uit het vuur van deze drie mannen door God.

  Dit stukje uit een “apocrief” boek is een regelrechte profetie over het werk van Jezus.
  Beginnen we met de betekenis van de namen van de mannen in de brandende oven:

  Jachanja: JHWH is genadig.
  Azarja: JHWH helpt.
  Misaël: Wie is aan JHWH gelijk

  Zo kunnen we de eerste zin van dit Bijbelvers hertalen als volgt:
  Wie is aan God gelijk, die genadig is en ons helpt.

  Toegepast op mij persoonlijk in Christus hertaal ik dit Bijbelvers zo:
  Wie is aan Jezus gelijk, die genadig is en mij helpt.
  Ik prijs Jezus en bezing Hem in Eeuwigheid,
  Want Jezus heeft mij uit de macht van de dood gered,
  Van de dood heeft Hij mij verlost,
  Gods toorn heeft Jezus van mij afgewend,
  Hij heeft mij gered van de vernietiging.

  Amen.


  23-01-2019, 12:39 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Jezus in het OT
  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meedelen met de vervolgde christenen


  Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt, hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, hetzij deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt.
  (Hebreeën 10:32-34)

  Het gebruik van de woorden ‘Herinnert u de dagen van weleer’ doet vermoeden dat er verwezen wordt naar een periode van vervolging in het verleden. De Hebreeënbrief zou dus kunnen geschreven zijn in een periode waar geen vervolging was. In de eerste eeuw was dit onder de Romeinse Keizers Vespasianus (70-79 AD) en Titus (79-81 AD). De Hebreeënbrief zal in deze periode tot stand gekomen zijn. ‘Die dagen van weleer’ moeten dan slaan op de vervolgingen door de keizer die voorafgaande aan Vespasianus regeerde, en dat was Nero, waaronder ook de apostelen Petrus en Paulus de martelaarsdood hebben gevonden.

  De vervolging bestond, uit: lijden, smaad en verdrukking, concreet was dit dan, nog steeds volgens de Hebreeënbrief: gevangenisstraf, en/of verbeurd verklaring van hun bezit, huis, meubelen enz.

  Ik stel het me als volgt voor. Je wordt als christen in de gevangenis gegooid, en daar tracht men je het christendom te doen afzweren, of afgodenvlees te doen eten, e.d. Als dat niet lukt, wordt je eens goed afgerost, op straat gegooid, en al je bezittingen worden, door de Staat, afgenomen. Wanneer men echt pech heeft komt men in het circus voor de wilde dieren terecht. Dit alles werd ‘blijmoedig aanvaard’ door de eerste christenen.
  Anderen, die ontsnapt waren aan vervolging, ‘deelden mee aan het lijden’ van hun medechristenen. Zij hielpen degenen die daadwerkelijk de vervolging ondergingen met hulp en steun.

  In dat meedelen schieten wij als Westerse christenen tekort. We moeten ons weliswaar niet schamen omdat “wij” in het christelijke Westen, niet vervolgd worden, zie mijn artikel “Over geen vervolging”, maar het is wel beangstigend hoe klein, de betrokkenheid is van de Westerse christenen met de vervolgde christenen in de wereld. Gelukkig is er de christelijke organisatie "Open Doors" die veel goed werk verricht voor de vervolgde christenen. De woorden van Christus, in Matheus hoofdstuk vijfentwintig krijgen nu voor mij een beangstigende klank omdat deze nu, in mijn oren, klinken als een verwittiging voor hen die zich het lot van de vervolgde christenen niet aantrekt.

  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.
  (Matheus 25:41-45)

  Jezus vereenzelvigt Zich met Zijn Kerk. 'één van deze minsten' slaat dan op leden van de Kerk. En gezien de omstandigheden waarin die leden, 'deze minsten' , zich bevinden, lijkt het er sterk op dat het om vervolgde christenen gaat.


  21-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  20-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volharden in de verwachting van Jezus


  Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
  (NBV. Hebreeën 11:13-16)

  De brief aan de Hebreeën spreekt hier over de geloofs-voorbeelden in het O.T. van: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob.
  Zij waren allen gestorven met het geloof in hun hart dat de belofte die ze gekregen hadden ooit werkelijkheid zou worden, ook al hebben ze in hun eigen leven de vervulling van de "belofte" geen werkelijkheid zien worden. De belofte die zij van God gekregen hadden was een land van melk en honing en een grote groei van hun nageslacht. Abraham, Isaac en Jacob hebben dat niet in vervulling zien gaan, maar hebben, door hun geloof, nooit hun vertrouwen in God verloren, en zijn blijven geloven dat God zijn belofte zal waarmaken.

  Wij als christenen die de belofte van de komst van Gods Koninkrijk hebben gekregen, maar ook nog niet zien, mogen met dezelfde volharding en vertrouwen blijven geloven dat God Zijn belofte zal waarmaken, ook al zijn er al velen van ons overleden zonder de komst van het Hemelse Koninkrijk realiteit te zien worden. In die Hemelse verwachting kunnen ook wij, net zoals de aartsvaders, van onszelf zeggen dat wij vreemdelingen en gasten zijn in deze wereld, en kijken ook wij vol verwachting uit naar ons nieuwe Hemelse Vaderland. Laat ons dan vasthouden aan de belofte, naar het voorbeeld van de oud- en aartsvaders, volhardend in volle vertrouwen uitkijkend naar de komst van ons Hemels land van melk en honing. Laat ons dan ook onvermoeid en volhardend blijven uitkijken naar de komst van Jezus als Koning, en een leven leiden die verwachting waardig.
  Om te eindigen een bemoediging van de apostel Petrus uit zijn tweede brief wanneer hij over deze dingen spreekt, tegen een ongeduldig geworden christen gemeenschap.

  Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
  (II Petrus 3:8-9)


  20-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over volharding
  18-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over (geen) vervolging


  Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling,
  geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben
  te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered.
  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

  (II Timotheüs 3:10-12)

  Mike Gore, directeur "Open Doors" Australië, beweert dat je wanneer je als christen niet wordt vervolgd, je als christen Jezus te stil houdt. Ik citeer:

  In de Bijbel lees ik dat vervolging de motor is van de Geest. Zonder dat kun je Jezus niet volgen. Als ik kijk naar de manier waarop christenen in de vervolgde kerk hun geloof beleven, en ik zou dat in mijn leven ook gaan doen, beloof ik je dat dit niet wordt geaccepteerd door je omgeving. Mensen richten zich tegen je, zeggen dat je gek bent. Een bewijs dat je in Jezus gelooft, is dat je deelt in Zijn schande. Zijn we bereid werkelijk de confrontatie aan te gaan en door muren heen te breken?” lees hier het ganse interview

  Hier wil ik een Bijbelvers tegenover plaatsen:

  Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,
  voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.
  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid kome

  (I Timotheüs 2:1-4)

  Het is dus aangenaam en goed voor God, als we NIET met vervolging te maken krijgen.

  Ik wil ik ook nog een eigen bedenking toevoegen, om het schuldgevoel dat deze Mike Gore aan de Westerse christenen geeft een beetje weg te masseren

  Hier in het Westen is inderdaad geen vervolging zoals vele christenen dat in andere landen moeten doorstaan. Dit is echter voor een groot deel te danken aan het feit dat we in het Westen in christelijke landen leven waar de dominante godsdienst toch nog steeds het Katholicisme en andere vormen van christendom is. Daarbovenop zijn de waarden en normen die het seculiere België en Europa hanteert geïnspireerd door, en een erfenis van die Kerken.

  In Paulus' tijd was de dominante cultus, de Keizerverering. Geen enkele christen deed daar aan mee. Resultaat vervolging. Daarbovenop zagen de Joden van toen, in de tijd van Paulus, en nu nog trouwens, het christendom als een Joodse ketterij dat moest vernietigt worden. Resultaat vervolging door de Joden. Terecht schreef Paulus toen, dat wie christen was vervolgd ging worden.

  In ons Europees christelijk cocon zijn wij voorlopig veilig, maar de aanvallen beginnen door te komen met het Islamitisch terrorisme. En de gematigde moslims zullen, als ze met volk genoeg zijn, met plezier en overtuiging meedoen om het christendom af te schaffen en te vervolgen. Daar zijn genoeg voorbeelden van in de Islam landen.

  Daarom ben ik blij dat de Bisschop van Antwerpen Johan Bonny, meer "Bijbelonderwijs" wil laten geven in de godsdienstlessen. Dus meer over de effectieve inhoud van de Bijbel onderwijzen. Dit is het beste antwoord op de dreiging van de Islam. Alhoewel ik vrees dat de houding van de katholieke Kerk tegenover de Islam te lauw is. Op één punt ben ik het met Mike Gore eens wanneer hij zegt dat wij als Westerse christen ons christenzijn vrijmoediger mogen beleven.

  Om af te sluiten wil ik het vers van Paulus in II Tim.3:12 vertalen naar onze tijd, en situatie in het, tot hiertoe, relatief veilige Westen.

  ' Trouwens in alle landen waar het christendom in de minderheid is zullen
  allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, vervolgd worden. '


  18-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  Foto


  Gastenboek
 • zeg het door

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Archief per maand
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 08-2018
 • 06-2018


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!