Overdenkingen bij de Bijbel
Inhoud blog
 • Tien geboden en de wet
 • Laatste der dagen en het Onze Vader
 • Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach
 • Jezus in het boek Wijsheid
 • Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
 • Vermaning bij dementerende vader
 • Mechelse Catechismus
 • Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?
 • Over de christelijke kramp met migratie
 • Over de profeet Habakuk
 • Jezus in het gebed van Azarja
 • Meedelen met de vervolgde christenen
 • Volharden in de verwachting van Jezus
 • Over (geen) vervolging
 • Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.
 • Profetie over Jezus in het boek Henoch
 • Vervolgde christenen als voorbeeld.
 • Jezus komt tot ons
 • Jacht op de antichrist.
 • Joden stammen af van Adam.

  Categorieën
 • Algemeen (12)
 • Christelijk fanatisme (3)
 • Jezus in het OT (1)
 • Over vervolging (4)
 • Over volharding (1)
 • Platte aarde (1)
 • Serpent Seed (2)

 • Hoofdpunten blog rabbydanny

  Zoeken in blog  23-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus in het gebed van Azarja

  Chananja, Azarja, en Misaël.
  Prijs Hem en bezing Hem in Eeuwigheid,
  Want Hij heeft mij uit de macht van de dood gered,
  Van de dood heeft Hij mij verlost.
  Hij heeft ons uit het vuur gehaald,
  Van de vernietiging heeft Hij ons gered.

  Deze tekst lijkt zo uit het Evangelie of een van de brieven van de apostelen te komen. Toch is dit niet zo.
  Dit Bijbelvers komt uit het deuterocanonieke aanhangsel “A: vers 66” van het boek Daniel met als titel “Het gebed van Azarja.” Dit aanhangsel sluit aan op het canonieke boek Daniel 3:23, waar drie mannen, Chananja, Azarja en Misaël in een vurige oven worden geworpen. Aanhangsel “A” van Daniel vertelt de redding uit het vuur van deze drie mannen door God.

  Dit stukje uit een “apocrief” boek is een regelrechte profetie over het werk van Jezus.
  Beginnen we met de betekenis van de namen van de mannen in de brandende oven:

  Jachanja: JHWH is genadig.
  Azarja: JHWH helpt.
  Misaël: Wie is aan JHWH gelijk

  Zo kunnen we de eerste zin van dit Bijbelvers hertalen als volgt:
  Wie is aan God gelijk, die genadig is en ons helpt.

  Toegepast op mij persoonlijk in Christus hertaal ik dit Bijbelvers zo:
  Wie is aan Jezus gelijk, die genadig is en mij helpt.
  Ik prijs Jezus en bezing Hem in Eeuwigheid,
  Want Jezus heeft mij uit de macht van de dood gered,
  Van de dood heeft Hij mij verlost,
  Gods toorn heeft Jezus van mij afgewend,
  Hij heeft mij gered van de vernietiging.

  Amen.


  23-01-2019, 12:39 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Jezus in het OT
  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meedelen met de vervolgde christenen


  Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt, hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, hetzij deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt.
  (Hebreeën 10:32-34)

  Het gebruik van de woorden ‘Herinnert u de dagen van weleer’ doet vermoeden dat er verwezen wordt naar een periode van vervolging in het verleden. De Hebreeënbrief zou dus kunnen geschreven zijn in een periode waar geen vervolging was. In de eerste eeuw was dit onder de Romeinse Keizers Vespasianus (70-79 AD) en Titus (79-81 AD). De Hebreeënbrief zal in deze periode tot stand gekomen zijn. ‘Die dagen van weleer’ moeten dan slaan op de vervolgingen door de keizer die voorafgaande aan Vespasianus regeerde, en dat was Nero, waaronder ook de apostelen Petrus en Paulus de martelaarsdood hebben gevonden.

  De vervolging bestond, uit: lijden, smaad en verdrukking, concreet was dit dan, nog steeds volgens de Hebreeënbrief: gevangenisstraf, en/of verbeurd verklaring van hun bezit, huis, meubelen enz.

  Ik stel het me als volgt voor. Je wordt als christen in de gevangenis gegooid, en daar tracht men je het christendom te doen afzweren, of afgodenvlees te doen eten, e.d. Als dat niet lukt, wordt je eens goed afgerost, op straat gegooid, en al je bezittingen worden, door de Staat, afgenomen. Wanneer men echt pech heeft komt men in het circus voor de wilde dieren terecht. Dit alles werd ‘blijmoedig aanvaard’ door de eerste christenen.
  Anderen, die ontsnapt waren aan vervolging, ‘deelden mee aan het lijden’ van hun medechristenen. Zij hielpen degenen die daadwerkelijk de vervolging ondergingen met hulp en steun.

  In dat meedelen schieten wij als Westerse christenen tekort. We moeten ons weliswaar niet schamen omdat “wij” in het christelijke Westen, niet vervolgd worden, zie mijn artikel “Over geen vervolging”, maar het is wel beangstigend hoe klein, de betrokkenheid is van de Westerse christenen met de vervolgde christenen in de wereld. Gelukkig is er de christelijke organisatie "Open Doors" die veel goed werk verricht voor de vervolgde christenen. De woorden van Christus, in Matheus hoofdstuk vijfentwintig krijgen nu voor mij een beangstigende klank omdat deze nu, in mijn oren, klinken als een verwittiging voor hen die zich het lot van de vervolgde christenen niet aantrekt.

  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.
  (Matheus 25:41-45)

  Jezus vereenzelvigt Zich met Zijn Kerk. 'één van deze minsten' slaat dan op leden van de Kerk. En gezien de omstandigheden waarin die leden, 'deze minsten' , zich bevinden, lijkt het er sterk op dat het om vervolgde christenen gaat.


  21-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  20-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volharden in de verwachting van Jezus


  Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
  (NBV. Hebreeën 11:13-16)

  De brief aan de Hebreeën spreekt hier over de geloofs-voorbeelden in het O.T. van: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob.
  Zij waren allen gestorven met het geloof in hun hart dat de belofte die ze gekregen hadden ooit werkelijkheid zou worden, ook al hebben ze in hun eigen leven de vervulling van de "belofte" geen werkelijkheid zien worden. De belofte die zij van God gekregen hadden was een land van melk en honing en een grote groei van hun nageslacht. Abraham, Isaac en Jacob hebben dat niet in vervulling zien gaan, maar hebben, door hun geloof, nooit hun vertrouwen in God verloren, en zijn blijven geloven dat God zijn belofte zal waarmaken.

  Wij als christenen die de belofte van de komst van Gods Koninkrijk hebben gekregen, maar ook nog niet zien, mogen met dezelfde volharding en vertrouwen blijven geloven dat God Zijn belofte zal waarmaken, ook al zijn er al velen van ons overleden zonder de komst van het Hemelse Koninkrijk realiteit te zien worden. In die Hemelse verwachting kunnen ook wij, net zoals de aartsvaders, van onszelf zeggen dat wij vreemdelingen en gasten zijn in deze wereld, en kijken ook wij vol verwachting uit naar ons nieuwe Hemelse Vaderland. Laat ons dan vasthouden aan de belofte, naar het voorbeeld van de oud- en aartsvaders, volhardend in volle vertrouwen uitkijkend naar de komst van ons Hemels land van melk en honing. Laat ons dan ook onvermoeid en volhardend blijven uitkijken naar de komst van Jezus als Koning, en een leven leiden die verwachting waardig.
  Om te eindigen een bemoediging van de apostel Petrus uit zijn tweede brief wanneer hij over deze dingen spreekt, tegen een ongeduldig geworden christen gemeenschap.

  Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
  (II Petrus 3:8-9)


  20-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over volharding
  18-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over (geen) vervolging


  Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling,
  geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben
  te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered.
  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

  (II Timotheüs 3:10-12)

  Mike Gore, directeur "Open Doors" Australië, beweert dat je wanneer je als christen niet wordt vervolgd, je als christen Jezus te stil houdt. Ik citeer:

  In de Bijbel lees ik dat vervolging de motor is van de Geest. Zonder dat kun je Jezus niet volgen. Als ik kijk naar de manier waarop christenen in de vervolgde kerk hun geloof beleven, en ik zou dat in mijn leven ook gaan doen, beloof ik je dat dit niet wordt geaccepteerd door je omgeving. Mensen richten zich tegen je, zeggen dat je gek bent. Een bewijs dat je in Jezus gelooft, is dat je deelt in Zijn schande. Zijn we bereid werkelijk de confrontatie aan te gaan en door muren heen te breken?” lees hier het ganse interview

  Hier wil ik een Bijbelvers tegenover plaatsen:

  Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,
  voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.
  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid kome

  (I Timotheüs 2:1-4)

  Het is dus aangenaam en goed voor God, als we NIET met vervolging te maken krijgen.

  Ik wil ik ook nog een eigen bedenking toevoegen, om het schuldgevoel dat deze Mike Gore aan de Westerse christenen geeft een beetje weg te masseren

  Hier in het Westen is inderdaad geen vervolging zoals vele christenen dat in andere landen moeten doorstaan. Dit is echter voor een groot deel te danken aan het feit dat we in het Westen in christelijke landen leven waar de dominante godsdienst toch nog steeds het Katholicisme en andere vormen van christendom is. Daarbovenop zijn de waarden en normen die het seculiere België en Europa hanteert geïnspireerd door, en een erfenis van die Kerken.

  In Paulus' tijd was de dominante cultus, de Keizerverering. Geen enkele christen deed daar aan mee. Resultaat vervolging. Daarbovenop zagen de Joden van toen, in de tijd van Paulus, en nu nog trouwens, het christendom als een Joodse ketterij dat moest vernietigt worden. Resultaat vervolging door de Joden. Terecht schreef Paulus toen, dat wie christen was vervolgd ging worden.

  In ons Europees christelijk cocon zijn wij voorlopig veilig, maar de aanvallen beginnen door te komen met het Islamitisch terrorisme. En de gematigde moslims zullen, als ze met volk genoeg zijn, met plezier en overtuiging meedoen om het christendom af te schaffen en te vervolgen. Daar zijn genoeg voorbeelden van in de Islam landen.

  Daarom ben ik blij dat de Bisschop van Antwerpen Johan Bonny, meer "Bijbelonderwijs" wil laten geven in de godsdienstlessen. Dus meer over de effectieve inhoud van de Bijbel onderwijzen. Dit is het beste antwoord op de dreiging van de Islam. Alhoewel ik vrees dat de houding van de katholieke Kerk tegenover de Islam te lauw is. Op één punt ben ik het met Mike Gore eens wanneer hij zegt dat wij als Westerse christen ons christenzijn vrijmoediger mogen beleven.

  Om af te sluiten wil ik het vers van Paulus in II Tim.3:12 vertalen naar onze tijd, en situatie in het, tot hiertoe, relatief veilige Westen.

  ' Trouwens in alle landen waar het christendom in de minderheid is zullen
  allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, vervolgd worden. '


  18-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.


  Op datum van dit schrijven 27-8-2018 was er veel commotie ontstaan naar aanleiding van een Bijbeltekst voorgelezen door een priester tijdens een misviering uitgezonden door de VRT. Het Bijbelcitaat is het volgende:

  ‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.’
  (Efeziërs 5:22-23)

  Op het eerste zicht lijkt deze Bijbeltekst vrouwendiscriminatie te promoten. Dit is echter niet zo. Het Bijbelvers direct voorafgaande aan de bovenstaande Bijbelpassage is het volgende:

  '… en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.’ (Efeziërs 5:21)

  Met andere woorden, wees gedienstig naar elkaar toe in de Gemeente (Kerk).
  Dan treedt Paulus meer in detail en regelt die gedienstigheid tussen man en vrouw. En hij begint met de gewraakte passage hierboven reeds geciteerd. In deze moderne tijd, en door de vrouwenemancipatie is het niet meer aanvaardbaar dat er sprake zou zijn van een man die baas is over de vrouw. Maar de uitdrukking ‘hoofd van de vrouw’ wil veeleer bedoelen dat de man verantwoordelijkheid draagt voor zijn vrouw. Net zoals de hedendaagse uitdrukking ‘hoofd van het gezin’, niet wil zeggen dat iemand ‘baas’ is van iedereen in het gezin, maar wel dat het gezin afhankelijk is van die persoon, en de verantwoordelijkheid draagt. Trouwens dat kan vandaag de dag een vrouw of een man zijn.

  Rekening houdend met de cultuur en gezinssituaties van de Bijbelse tijd, zou ik dit Bijbelvers naar onze tijd kunnen hertalen als volgt:

  'Vrouwen wees uw man *gedienstig want hij zorgt voor u, net zoals Christus zorg draagt voor Zijn Gemeente (Kerk). En zoals de Gemeente (Kerk) dienstbaar is aan Christus, zo is de vrouw dienstbaar aan haar man. (Eigen hertaling van Efeziërs 5:22-23)

  * Met dienstbaar wordt bedoeld een behulpzame, liefdevolle houding, met welwillendheid en respect.

  Wanneer men in hoofdstuk vijf van de Efeziërsbrief verder leest dan het gewraakte Bijbelcitaat leert men dat de man verplicht wordt om zijn vrouw lief te hebben als zichzelf, en zich moet geven aan zijn vrouw zoals Christus alles gegeven heeft voor Zijn Gemeente, de Kerk.

  'Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente.'
  (Efeziërs 5:25-29)

  Er wordt dus helemaal geen vrouwendiscriminatie geleerd, maar eerder een respectvolle huwelijksrelatie tussen man en vrouw in het licht van Jezus’ en zijn Gemeente (Kerk).


  27-08-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Profetie over Jezus in het boek Henoch

  Henoch. deel 2, Het boek der gelijkenissen 48:3-7
  Ja, voordat de zon en de tekenen werden geschapen, voordat de sterren van de hemel gemaakt werden, werd hem een naam toegekend voor de Heer der Geesten. Hij zal een staf zijn voor de rechtvaardigen, waarop zij kunnen leunen om niet te vallen. En hij zal het licht der natiën zijn, en de hoop voor hen die verontrust zijn in hun hart. En die op aarde verblijven zullen neerbuigen en voor hem aanbidden, en zullen met zang de Heer der Geesten prijzen en zegenen en vieren. En om deze reden werd hij verkozen en vanwege Hem verborgen, voordat de wereld geschapen werd, voordat de tijd er was. En door de wijsheid van de Heer der Geesten is hij geopenbaard aan de heilige en rechtvaardige; Want Hij heeft hun deel voor de rechtvaardigen bewaard, omdat zij deze wereld van onrechtvaardigheid hebben gehaat en veracht, en al haar werken en wegen hebben gehaat, in de naam van de Heer der Geesten. Want in zijn naam worden zij gered.

  Deze tekst uit Henoch is een profetie over Jezus.
  Ja, voordat de zon en de tekenen werden geschapen, voordat de sterren van de hemel gemaakt werden, werd Jezus zijn naam toegekend voor de Heer der Geesten. Jezus zal een staf zijn voor de rechtvaardigen, waarop zij kunnen leunen om niet te vallen. En Jezus zal het licht der natiën zijn en de hoop voor hen die verontrust zijn in hun hart. En die op aarde verblijven zullen neerbuigen en hem aanbidden, en zullen met zang God de Vader prijzen en zegenen en vieren. En om deze reden werd hij verkozen en vanwege God verborgen, voordat de wereld geschapen werd, voordat de tijd er was. En door de wijsheid van God de Vader is nu Jezus geopenbaard aan de heiligen en rechtvaardigen; Want Jezus heeft hun deel voor de rechtvaardigen bewaard, omdat zij deze wereld van onrechtvaardigheid hebben gehaat en veracht, en al haar werken en wegen hebben gehaat, in de naam van God de Vader. Want in Jezus’ naam worden zij gered.


  06-08-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  22-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolgde christenen als voorbeeld.

  De verhalen over de vervolgde christenen maken me bewust hoe lauw ik zelf, als christen, ben geworden, en hoe ik de fout maak om die vrijheid die ik heb zo vanzelfsprekend te vinden. Die christelijke vrijheid heeft me lui gemaakt. Er is niets meer om voor te strijden. De strijd tegen de secularisering niet meegerekend.

  Het gekibbel over welk soort brood bij het avondmaal mag gebruikt worden, en of er nu echte wijn of druivensap moet gedronken worden, of er muziek in de samenkomst mag gespeeld worden enz... maakt de Kerken in het Westen belachelijk in het licht van levensbedreigende situaties. Het gekibbel en de verdeeldheid over honderdduizend onnozele kwesties verdwijnen in het niets vergeleken met wat onze vervolgde broers en zusters moeten meemaken. We mogen onszelf daarover eens grondig onderzoeken.

  De vervolgde christenen zijn voor mij een lichtend voorbeeld, en doen mij terugplooien op de essentie van het evangelie. Dat is de overwinning op de dood door Jezus Christus en het geschenk van het nieuwe eeuwige leven. Deze (opnieuw) bewustwording maakt me vrij en blij. Waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam is dan niet meer belangrijk.

  Het heeft me ook de brieven van de apostelen beter doen begrijpen. Als men die brieven in het licht van vervolging leest, wordt hun betekenis veel duidelijker. Wij, in het Westen, verwarren verdrukking dikwijls met een ongemak dat we af en toe eens moeten ondergaan. Ruzie met een gebuur, of een collega over het geloof bijvoorbeeld. De verdrukking waar de apostelen over spreken is van een gans andere grootte, te vergelijken met wat de hedendaagse vervolgde Kerk moet ondergaan.

  Met het oprukken van de Islam in het Westen hoop ik dat er een opwekking van het (vurige) christendom mag komen. Ik bid in elk geval elke dag dat de Islam mag bevrijd worden van het kwaad, en het christendom van de Islam.

  Verlos ons van het kwade HEER. Amen.

  22-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus komt tot ons


  Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt,
  maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij.

  (II Johannes 1:12)

  De Heilige Geest zegt ons door de woorden van Johannes dat Jezus ons nog veel meer had willen schrijven in het Nieuwe Testament, maar liever in ons komt wonen, en persoonlijk met ons in het hart spreekt. Later bij Zijn wederkomst, wordt dat gesprek gevoerd van aangezicht tot aangezicht.


  11-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  10-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jacht op de antichrist.


  De Evangelische christen zijn sinds jaar en dag op zoek naar de antichrist. Vooral in V.S. is het onder deze groep christenen een Nationale sport. Bij elke nieuwe President van de V.S. wordt er met argumenten en Bijbelverzen gegooid om te bewijzen dat de nieuwe President de antichrist is, en de wereldorde zal overhoop halen, alle macht naar zich toe zal trekken, de Kerk vervolgen, en zichzelf zal laten aanbidden als een god.

  Andere Evangelische groepen doen dezelfde oefening met de Pausen. Sinds mijn bekering in 1984, hebben dezen, elke Paus van 1984 tot nu er van beschuldigt de antichrist te zijn. Tot hiertoe was er geen enkele theorie die juist was.

  Waarom geven die antichristjagers het toch niet op. En waarom blijven ze zichzelf, en wat erger is, het Christendom, belachelijk maken.
  Komt het bij hen dan niet op dat ze wel eens verkeerd zouden kunnen bezig zijn?

  Wat zegt de Bijbel over de antichrist

  Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?
  Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
  Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
  Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader

  (I Johannes 2: 22-23)

  Hieraan onderkent gij de Geest Gods:
  iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God, en is de geest van de antichrist

  (I Johannes 4: 2-3 )

  Iedere geest die ontkent dat Jezus de Verlosser is, en in het vlees is gekomen (mens geworden), is de geest van de antichrist.
  Voor zover ik weet heeft er nog geen enkele Paus of President van de V.S. zoiets beweerd. De Islam daarentegen wél.


  /p>

  10-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Christelijk fanatisme
  Tags:Antichrist, fanatisme, verkeerd
  06-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joden stammen af van Adam.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  De Serpent Seed Beweging beweert dat de 'Orthodoxe Joden' via Kaïn, van de slang (satan) afstammen. De theorieën die hun ziekelijke gedachtenkronkels, verkrachting en verdraaiingen van het woord produceren, ga ik hier niet bespreken, omdat ik de smeerlapperij van hun donkere dogma's geen plaats wil geven. Er is op internet genoeg te vinden over wat deze misleiders en leugenaars vertellen.

  De Bijbel geeft ons gelukkig de nodige informatie om aan te tonen dat de Joden via Abraham, Noach, en Set wel degelijk afstammen van Adam. Het is wel een afstamming van de gevallen, zondige Adam, maar dat is toch heel wat anders dan een afstamming van de Satan, voor wie geen genade voorzien is. Voor de gevallen mens is die genade er wel. Op de afbeelding hiernaast kan men de stamboom van Abraham tot Adam bekijken, en controleren via de Schriftverwijzingen.
  Door op de afbeelding te klikken wordt ze vergroot.

  Het feit dat de Satan Seed predikers deze informatie van de Bijbel negeren, of verdraaien maakt van hén de leugenaars. Zij zijn zelf het satanszaad. De HEER zal hen oordelen.
  Ik draag hier mijn steentje bij om hun valsheid en leugen kenbaar te te maken, in de hoop dat degenen die in deze 'valstrik des duivels' zijn gevallen, de ogen mogen worden geopend.


  06-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Serpent Seed
  03-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaïn is geen zoon van de Slang


  De Serpent Seed beweging is een sekte die beweert dat Kaïn een zoon zou zijn van Eva en de slang (duivel), en dat de eerste zonde de seksuele daad van Eva met de duivel zou zijn. Dit kan gemakkelijk weerlegd worden met het vers in Genesis 4:1.

  En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw,
  en zij werd zwanger, en baarde Kaïn,
  en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen!
  (Statenvertaling)

  Hier wordt duidelijk gesteld dat Adam met Eva gemeenschap had, dat dit resulteerde in de geboorte van Kaïn, en dat die geboorte er kwam door de zegen van de HEER. Duidelijker kan het toch niet. Hier moeten geen woorden meer aan vuil gemaakt-, en discussies over gevoerd worden.


  03-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Serpent Seed
  02-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polemiek over Bijbelvertalingen


  Bij elke nieuwe Bijbelvertaling is er een polemiek tussen aanhangers van verschillende vertalingen. Zo is er in de V.S. momenteel (datum van dit schrijven) een hetze met de KJV- (King James Version) aanhangers in verband met de NIV (New International Version), een beetje te vergelijken met de oorlog tussen onze Nederlandse SV (Staten Vertaling) en de NBV, (Nieuwe Bijbel Vertaling).

  De bedoeling van die nieuwe vertalingen is om de Bijbelse teksten toegankelijker te maken voor de moderne mens, en de stroeve taal van oudere vertalingen te moderniseren naar de huidige omgangstaal. Dat de vertalers hiervoor een beetje meer interpreteren, woorden weglaten, of vervangen, is doodnormaal. Ik kan wel begrijpen dat sommige woordkeuzes, bij die moderne vertalingen, de wenkbrauwen bedenkelijk kunnen doen fronsen, maar dat is dan eerder bij theologen, dominees, en anderen die zich intensief met Bijbelteksten, en Bijbelonderwijs bezig houden. Voor de doorsnee christen / Bijbellezer is er echter geen probleem. Ik ken geen enkele Bijbelvertaling die de boodschap van de verlossing in Jezus, en de voorzegging er van in het Oude Testament loochent of verandert. 

  De verdedigers van de oude vertalingen, die de vernieuwende Bijbelvertalers, net niet als duivelsgebroed verketteren, zijn verkeerd bezig. Ze ondermijnen het vertrouwen in moderne Bijbelvertalingen, en verhinderen zo mensen de toegang tot de Bijbelse boodschap in een begrijpelijk taal. Zodoende houden zij de verkondiging van de Bijbelse boodschap tegen, of bemoeilijken die toch in zeer ernstige mate.

  En wie lacht er in het vuistje? Juist, dat vals serpent van een leugenaar. De slang.


  02-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Christelijk fanatisme
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Platte aarde beweging is verkeerd bezig.


  In het christendom is er een beweging die het idee van een platte aarde denkt te moeten verdedigen. Dit doen ze weliswaar met de beste bedoeling, ze willen aantonen dat de Bijbel "waar" is. Omdat in hun interpretatie de Bijbel een platte aarde beschrijft, blijven ze dit hardnekkig verkondigen. Nu, los van het feit of de Bijbel nu een ronde of een platte aarde verkondigt, (want daar is ook discussie over) is de waarheid die de Bijbel verkondigt JEZUS CHRISTUS, en de verlossing in Hem.

  Verder wil ik opmerken dat de Bijbelschrijvers hun observaties en bewondering opschreven met de kennis van toen. Ze hadden nooit de bedoeling om van de Bijbel een wetenschappelijk boek te maken. De hedendaagse wetenschap heeft overtuigend bewezen dat de aarde rond is. Ik ben dus voorstander van de groep die zegt dat de Bijbel verkondigt dat de aarde rond is. Waarom? Omdat de Bijbel de waarheid is. 

  Ik kan respect opbrengen voor die platte aarde volgelingen om hun onderdanigheid en trouw aan het woord, maar de realiteit negeren, en het hoofd in het zand steken, pleit tegen hen. In hun potsierlijke poging om te bewijzen dat de Bijbel de waarheid is, met een platte aarde bewijs, maken zij het geloof en het christendom belachelijk. En met hun  ondoordachte, domme, zogenaamde wetenschappelijke bewijsvoering voor een platte aarde, en het verdedigen van achterhaalde ideeën, stoten ze niet-christenen af, en geven hen reden tot het bespotten van het christendom.

  Met hun fundamentalistische mentaliteit, overdreven letterlijke interpretaties, angst voor verandering, niet in staat om te denken, alles wat in hun denkwereld niet past verketterend, zijn deze platte aarde fanatiekelingen zeer verkeerd bezig, en helpen de verkondiging van Jezus en Zijn verlossing voor geen cent.

  En wie lacht er in het vuistje? Juist, dat vals serpent van een leugenaar. De slang.


  02-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Platte aarde
  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbel is een boodschap van verlossing


  Mat Groening de bedenker van "de Simpsons" neemt graag het christendom op de korrel. Vandaag liet hij Homer uit de Psalmen een bloederige geparodieerde tekst citeren. De boodschap van Groening was duidelijk, de Bijbel is een boek vol wreedheden.

  Het is waar, er staan bloederige passages in de Bijbel, het zijn Goddelijke oordelen, en die zijn inderdaad niet mals.
  Maar de boodschap van de Bijbel is er vooral een van verlossing.


  Psalm 130

  HERE, hoor naar mijn stem;
  laten uw oren opmerkend zijn op mijn luide smeking.

  Als gij HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
  HERE, wie zal dan bestaan?

  Maar bij U is vergeving,
  daarom heeft men ontzag voor U.

  Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op Zijn woord;
  mijn ziel wacht op de HERE, meer dan de wachters op de morgen.

  Israël hoopt op de HERE, bij de HERE is genade,
  bij Hem is verlossing;

  Hij Zelf zal Israël verlossen
  van zijn ongerechtigheden.


  Verklaart deze Psalm niet dat de HEER genadig is, vergeeft en verlost. Meer nog, deze psalm legt onze hoop in zijn woord. Het woord is Jezus, bij Hem is de verlossing. En het is Hij Zelf die ons zal verlossen. Amen en Amen. Jezus wordt hier profetisch aangekondigd. Hoe wonderbaar is het woord van de HEER.


  01-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  Foto


  Gastenboek
 • zeg het door

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Archief per maand
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 08-2018
 • 06-2018


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!