Overdenkingen bij de Bijbel
Inhoud blog
 • Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach
 • Jezus in het boek Wijsheid
 • Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
 • Open Doors 1 van 2
 • Vermaning bij dementerende vader
 • Mechelse Catechismus
 • Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?
 • Over de christelijke kramp met migratie
 • Over de profeet Habakuk
 • Jezus in het gebed van Azarja
 • Meedelen met de vervolgde christenen
 • Volharden in de verwachting van Jezus
 • Over (geen) vervolging
 • Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.
 • Profetie over Jezus in het boek Henoch
 • Vervolgde christenen als voorbeeld.
 • Jezus komt tot ons
 • Jacht op de antichrist.
 • Joden stammen af van Adam.
 • Kaïn is geen zoon van de Slang

  Categorieën
 • Algemeen (11)
 • Christelijk fanatisme (3)
 • Jezus in het OT (1)
 • Over vervolging (5)
 • Over volharding (1)
 • Serpent Seed (2)

 • Hoofdpunten blog rabbydanny
 • Angst voor Islam
 • Heeft Joke Shauvliege gelogen?
 • 1- Overdreven censuur. / 2- Over open grenzen
 • Hoe de politiek met christenen omgaat

  Zoeken in blog  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
  De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. (II Tessal.2:4)

  In onderstaand bericht van "Open Doors", wordt de werkwijze van de antichrist concreet uitgevoerd. De President van China verheft zich tegen het christendom, maar ook tegen de Islam (die worden ook vervolgd in China). Hij verheft zich dus tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Hij laat zijn afbeeldingen in de Kerk ophangen ter vervanging van het Christusbeeld. Hij zet zich dus in de tempel om zich te laten zien. Hij verbiedt het godsdienstonderwijs en controleert erediensten. Dit is zeer herkenbaar het werk van de antichrist.
  13-02-2019, 12:22 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  12-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Doors 1 van 2

  Hieronder het eerste deel van de gebedskalender van "Open Doors" voor de vervolgde christenen in de wereld.
  Print hem uit, verdeel hem onder de kerkleden, email links naar deze blog, of weblinks naar Open Doors, maak deze kalender bekend en verspreid hem aub.Dat is het minste wat we voor hen kunnen doen.
  Ter zijner tijd zal ik het tweede deel publiceren.
  12-02-2019, 12:38 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meedelen met de vervolgde christenen


  Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt, hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, hetzij deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt.
  (Hebreeën 10:32-34)

  Het gebruik van de woorden ‘Herinnert u de dagen van weleer’ doet vermoeden dat er verwezen wordt naar een periode van vervolging in het verleden. De Hebreeënbrief zou dus kunnen geschreven zijn in een periode waar geen vervolging was. In de eerste eeuw was dit onder de Romeinse Keizers Vespasianus (70-79 AD) en Titus (79-81 AD). De Hebreeënbrief zal in deze periode tot stand gekomen zijn. ‘Die dagen van weleer’ moeten dan slaan op de vervolgingen door de keizer die voorafgaande aan Vespasianus regeerde, en dat was Nero, waaronder ook de apostelen Petrus en Paulus de martelaarsdood hebben gevonden.

  De vervolging bestond, uit: lijden, smaad en verdrukking, concreet was dit dan, nog steeds volgens de Hebreeënbrief: gevangenisstraf, en/of verbeurd verklaring van hun bezit, huis, meubelen enz.

  Ik stel het me als volgt voor. Je wordt als christen in de gevangenis gegooid, en daar tracht men je het christendom te doen afzweren, of afgodenvlees te doen eten, e.d. Als dat niet lukt, wordt je eens goed afgerost, op straat gegooid, en al je bezittingen worden, door de Staat, afgenomen. Wanneer men echt pech heeft komt men in het circus voor de wilde dieren terecht. Dit alles werd ‘blijmoedig aanvaard’ door de eerste christenen.
  Anderen, die ontsnapt waren aan vervolging, ‘deelden mee aan het lijden’ van hun medechristenen. Zij hielpen degenen die daadwerkelijk de vervolging ondergingen met hulp en steun.

  In dat meedelen schieten wij als Westerse christenen tekort. We moeten ons weliswaar niet schamen omdat “wij” in het christelijke Westen, niet vervolgd worden, zie mijn artikel “Over geen vervolging”, maar het is wel beangstigend hoe klein, de betrokkenheid is van de Westerse christenen met de vervolgde christenen in de wereld. Gelukkig is er de christelijke organisatie "Open Doors" die veel goed werk verricht voor de vervolgde christenen. De woorden van Christus, in Matheus hoofdstuk vijfentwintig krijgen nu voor mij een beangstigende klank omdat deze nu, in mijn oren, klinken als een verwittiging voor hen die zich het lot van de vervolgde christenen niet aantrekt.

  Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.
  (Matheus 25:41-45)

  Jezus vereenzelvigt Zich met Zijn Kerk. 'één van deze minsten' slaat dan op leden van de Kerk. En gezien de omstandigheden waarin die leden, 'deze minsten' , zich bevinden, lijkt het er sterk op dat het om vervolgde christenen gaat.


  21-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  18-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over (geen) vervolging


  Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling,
  geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben
  te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered.
  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

  (II Timotheüs 3:10-12)

  Mike Gore, directeur "Open Doors" Australië, beweert dat je wanneer je als christen niet wordt vervolgd, je als christen Jezus te stil houdt. Ik citeer:

  In de Bijbel lees ik dat vervolging de motor is van de Geest. Zonder dat kun je Jezus niet volgen. Als ik kijk naar de manier waarop christenen in de vervolgde kerk hun geloof beleven, en ik zou dat in mijn leven ook gaan doen, beloof ik je dat dit niet wordt geaccepteerd door je omgeving. Mensen richten zich tegen je, zeggen dat je gek bent. Een bewijs dat je in Jezus gelooft, is dat je deelt in Zijn schande. Zijn we bereid werkelijk de confrontatie aan te gaan en door muren heen te breken?” lees hier het ganse interview

  Hier wil ik een Bijbelvers tegenover plaatsen:

  Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,
  voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.
  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid kome

  (I Timotheüs 2:1-4)

  Het is dus aangenaam en goed voor God, als we NIET met vervolging te maken krijgen.

  Ik wil ik ook nog een eigen bedenking toevoegen, om het schuldgevoel dat deze Mike Gore aan de Westerse christenen geeft een beetje weg te masseren

  Hier in het Westen is inderdaad geen vervolging zoals vele christenen dat in andere landen moeten doorstaan. Dit is echter voor een groot deel te danken aan het feit dat we in het Westen in christelijke landen leven waar de dominante godsdienst toch nog steeds het Katholicisme en andere vormen van christendom is. Daarbovenop zijn de waarden en normen die het seculiere België en Europa hanteert geïnspireerd door, en een erfenis van die Kerken.

  In Paulus' tijd was de dominante cultus, de Keizerverering. Geen enkele christen deed daar aan mee. Resultaat vervolging. Daarbovenop zagen de Joden van toen, in de tijd van Paulus, en nu nog trouwens, het christendom als een Joodse ketterij dat moest vernietigt worden. Resultaat vervolging door de Joden. Terecht schreef Paulus toen, dat wie christen was vervolgd ging worden.

  In ons Europees christelijk cocon zijn wij voorlopig veilig, maar de aanvallen beginnen door te komen met het Islamitisch terrorisme. En de gematigde moslims zullen, als ze met volk genoeg zijn, met plezier en overtuiging meedoen om het christendom af te schaffen en te vervolgen. Daar zijn genoeg voorbeelden van in de Islam landen.

  Daarom ben ik blij dat de Bisschop van Antwerpen Johan Bonny, meer "Bijbelonderwijs" wil laten geven in de godsdienstlessen. Dus meer over de effectieve inhoud van de Bijbel onderwijzen. Dit is het beste antwoord op de dreiging van de Islam. Alhoewel ik vrees dat de houding van de katholieke Kerk tegenover de Islam te lauw is. Op één punt ben ik het met Mike Gore eens wanneer hij zegt dat wij als Westerse christen ons christenzijn vrijmoediger mogen beleven.

  Om af te sluiten wil ik het vers van Paulus in II Tim.3:12 vertalen naar onze tijd, en situatie in het, tot hiertoe, relatief veilige Westen.

  ' Trouwens in alle landen waar het christendom in de minderheid is zullen
  allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, vervolgd worden. '


  18-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  22-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolgde christenen als voorbeeld.

  De verhalen over de vervolgde christenen maken me bewust hoe lauw ik zelf, als christen, ben geworden, en hoe ik de fout maak om die vrijheid die ik heb zo vanzelfsprekend te vinden. Die christelijke vrijheid heeft me lui gemaakt. Er is niets meer om voor te strijden. De strijd tegen de secularisering niet meegerekend.

  Het gekibbel over welk soort brood bij het avondmaal mag gebruikt worden, en of er nu echte wijn of druivensap moet gedronken worden, of er muziek in de samenkomst mag gespeeld worden enz... maakt de Kerken in het Westen belachelijk in het licht van levensbedreigende situaties. Het gekibbel en de verdeeldheid over honderdduizend onnozele kwesties verdwijnen in het niets vergeleken met wat onze vervolgde broers en zusters moeten meemaken. We mogen onszelf daarover eens grondig onderzoeken.

  De vervolgde christenen zijn voor mij een lichtend voorbeeld, en doen mij terugplooien op de essentie van het evangelie. Dat is de overwinning op de dood door Jezus Christus en het geschenk van het nieuwe eeuwige leven. Deze (opnieuw) bewustwording maakt me vrij en blij. Waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam is dan niet meer belangrijk.

  Het heeft me ook de brieven van de apostelen beter doen begrijpen. Als men die brieven in het licht van vervolging leest, wordt hun betekenis veel duidelijker. Wij, in het Westen, verwarren verdrukking dikwijls met een ongemak dat we af en toe eens moeten ondergaan. Ruzie met een gebuur, of een collega over het geloof bijvoorbeeld. De verdrukking waar de apostelen over spreken is van een gans andere grootte, te vergelijken met wat de hedendaagse vervolgde Kerk moet ondergaan.

  Met het oprukken van de Islam in het Westen hoop ik dat er een opwekking van het (vurige) christendom mag komen. Ik bid in elk geval elke dag dat de Islam mag bevrijd worden van het kwaad, en het christendom van de Islam.

  Verlos ons van het kwade HEER. Amen.

  22-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Over vervolging
  Foto


  Gastenboek
 • zeg het door

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Archief per maand
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 08-2018
 • 06-2018


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!