Overdenkingen bij de Bijbel
Inhoud blog
 • Laatste der dagen en het Onze Vader
 • Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach
 • Jezus in het boek Wijsheid
 • Antichrist in China is Xi Jinping, de president.
 • Vermaning bij dementerende vader
 • Mechelse Catechismus
 • Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?
 • Over de christelijke kramp met migratie
 • Over de profeet Habakuk
 • Jezus in het gebed van Azarja
 • Meedelen met de vervolgde christenen
 • Volharden in de verwachting van Jezus
 • Over (geen) vervolging
 • Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.
 • Profetie over Jezus in het boek Henoch
 • Vervolgde christenen als voorbeeld.
 • Jezus komt tot ons
 • Jacht op de antichrist.
 • Joden stammen af van Adam.
 • Kaïn is geen zoon van de Slang

  Categorieën
 • Algemeen (12)
 • Christelijk fanatisme (2)
 • Jezus in het OT (1)
 • Over vervolging (4)
 • Over volharding (1)
 • Platte aarde (1)
 • Serpent Seed (2)

 • Hoofdpunten blog rabbydanny

  Zoeken in blog  01-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste der dagen en het Onze Vader

  Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren! (Matteüs 11:12-15, NBV)

  Wat mij in deze tekst opvalt is de opmerking van Jezus dat het O.T. reikt tot aan Johannes de Doper. Alle profetieën gaan niet verder dan tot hem. Dit betekent dat alle profetieën die gemaakt zijn over koningen, koninkrijken, landen, enz. in het O.T. reeds alle vervuld zijn in de geschiedenis van Israël en de wereld. Het heeft dus geen zin om vervullingen van die profetieën te gaan zoeken in onze tijd, en bibliotheken vol te schrijven met vermeende complotten van regeringen en landen of hun leiders.

  Wij leven in de laatste dagen. Het enige wat wij moeten doen is de komst van Jezus Christus, en in het verlengde daarvan het Koninkrijk Gods verwachten. Is dat trouwens niet dat wat Jezus ons leert in het Onze Vader? “Laat Uw koninkrijk komen, en laat Uw wil geschieden op aarde zoals in de Hemel.” Is dit geen smeking naar de komst van het Koninkrijk Gods? Het is dit dat we moeten bidden.

  Dit leidt me tot de vraag of wij als christenen wel genoeg beseffen wat wij bidden als wij het “Onze Vader” bidden, en waarom? Het voornaamste gebed is dit gebed om doorbraak van het Koninkrijk Gods. Nochtans hoor ik dit bitter weinig bidden op de zondagse samenkomsten. Wat ik wel hoor zijn gebeden die God vertellen wat Hij volgens ons zou moeten doen. Ik wil hier de woorden van Jezus herhalen, en opmerken dat de HERE God weet wat wij nodig hebben. We hoeven hierom niet te bidden.

  Ik wil in deze context nog eens herinneren aan Sefanja 1:7, waar hij profeteert als volgt: Zwijgt voor het aangezicht des HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.

  De HERE God heeft ons slachtoffer ‘Christus’ bereidt. Hij is ons Paaslam. Hij is het teken dat de dag des HEEREN nabij is. Dat is waarom Jezus ons het gebed voor de komst van het Koninkrijk gegeven heeft. Dat is de reden waarom de apostolische brieven voortdurend spreken van die verwachting, en oproepen tot een heilige liefdevolle wandel.

  Leef heilig want de HEER komt.
  Hou vol tot het einde; dat is, wees bereid te sterven voor de Jezus.


  01-03-2019, 18:19 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  23-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Onze Vader en Wijsheid van Jezus Sirach

  Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed,
  dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
  Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander
  bij de Heer om verzoening vragen?
  Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander
  om vergeving voor zijn eigen zonden bidden?
  (Wijsheid van Jezus Sirach 28:2-4)

  Deze gedachte doet sterk denken aan het gebed van de Heer, "Het Onze Vader", en Zijn onderwijs over bidden en vergeven.

  Onze Vader in de hemel,
  laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen
  en uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons vandaag het brood
  dat wij nodig hebben.
  Vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij hebben vergeven
  wie ons iets schuldig was.
  En breng ons niet in beproeving,
  maar red ons uit de greep van het kwaad.
  Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.
  Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
  (Matteüs 6:9-15)

  Men kan aannemen dat de Heer Jezus bekend was met het boek Wijsheid van Jezus Sirach.


  23-02-2019, 11:58 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  18-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus in het boek Wijsheid

  (Wijsheid 2:12-21)
  Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, omdat hij anders leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is. Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden? Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind als ze zijn door hun slechtheid.

  Hoort men in dit tekstgedeelte niet de hogepriesters van de Evangeliën samenzweren tegen de Christus, de Rechtvaardige.

  (Wijsheid 5:3-5)
  Ze zullen zuchten en steunen van spijt en ontzetting, en tegen elkaar zeggen: ‘Dat is de man die wij ooit tot het mikpunt van spot en hoon hebben gemaakt, dwazen dat we waren! We vonden zijn leven onzinnig en zijn dood een vernedering. Maar kijk hoe hij nu als een kind van God wordt beschouwd en het lot van de engelen deelt!

  En hoort men in dit tekstgedeelte niet de profeet Zacharia als hij het volgende schrijft:
  Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. (Zacharia 12:10)

  En Johannes schrijft in openbaring het volgende:
  Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. (Openbaring 1:7)

  Als het boek Wijsheid op zo een duidelijke wijze Jezus profeteert, in harmonie met Oud en Nieuw Testament, moet men toch niet twijfelen aan de Goddelijke inspiratie van dit boek, en hoort het thuis in de Bijbelse Canon.


  18-02-2019, 16:06 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  11-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermaning bij dementerende vader
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kinderen, wees je vader op zijn oude dag tot steun
  en doe hem geen verdriet zolang hij leeft.
  Als zijn verstand hem verlaat, heb dan begrip voor hem.
  Jij die nog al je kracht hebt mag niet op hem neerzien.
  (Wijsheid van Jezus Sirach 3:12-13)

  Dit Bijbelvers heeft mij sterk aangesproken toen ik het las. Vooral omdat het voor mij heel actueel is. Mijn vader is vijfennegentig jaar, en hij begint te dementeren, “zijn verstand verlaat hem”, zoals Jezus Sirach het zo mooi uitdrukt. Dat is met momenten heel lastig. Niet in het minst wanneer mijn vader, mij en mijn broer, begint te verwijten en te beschuldigen, om ons dan een uur later de hemel in te prijzen van dankbaarheid. Door zijn dementie legt hij veel beslag op mij en mijn broer. Overdag en ’s nachts telefoneren om de onnozelste zaken, het alarm ongepast laten afgaan, van alles onnodig ingewikkeld maken enz. Het is heel lastig.

  Het is vertroostend dat de Bijbel weet heeft van die last, en zo herkenbaar verwoord in een vermaning om er geduldig mee om te gaan. God heeft met dit vers zeer persoonlijk tot mij gesproken. Eigenlijk meer dan dat, ik heb een flinke kaakslag gekregen van de Heer. Maar het is ook geruststellend om te weten dat de Heer weet dat het lastig is. Daarom vermaant en bemoedigt Hij mij door dit vers.
  De Heer zegt mij: 'Daniel, Ik weet dat het lastig is, maar wees niet kwaad op je vader, hij kan er niet aan doen'.
  Ik twijfel geen moment meer aan de canoniciteit (zie hieronder) van het boek Wijsheid van Jezus Sirach. De jonge Kerk deed het, waarom zouden wij het als hedendaagse Kerk dan niet doen?

  Canoniciteit.
  De vroege kerk gebruikte de Septuagint als deel (O.T.) van de Bijbel, en zo kwam het boek Jezus Sirach de christelijke canon zonder veel moeite binnen.

  Joodse visie
  Het lijkt er op dat de joodse gemeenschap alleen boeken canoniek verklaarde waarvan men aannam dat Ezra ze gekend had. De precieze datering van Jezus Sirach (180 v.Chr.) sluit dat uit. Hoe dan ook is dit boek niet als canoniek geaccepteerd door het Jodendom.
  Protestantse visie
  De hervormers zoals Luther, voegden zich naar de Hebreeuwse Bijbel, en verklaarden het boek apocrief, waarbij aangetekend werd dat het wel nuttig was en gelezen kon worden, maar niet op één lijn met de (overige) Bijbelboeken stond.
  Katholieke visie
  De Rooms-Katholieke Kerk bevestigde op het Concilie van Trente en het Eerste Vaticaans Concilie juist het leergezag van de Vulgaat en daarmee van de Septuagintversie van de Wijsheid van Jezus Sirach. Brontekst voor bijvoorbeeld de NBV is daarmee de Septuagint; op sommige plekken is deze gecorrigeerd naar het oorspronkelijke Hebreeuws. (Wikipedia)

  Het boek Wijsheid zelf overtuigt.
  Wie het boek “Wijsheid van Jezus Sirach” gelezen heeft, zoals ik zelf, kan niet meer ontkennen dat dit Bijbelboek geïnspireerd is.


  11-02-2019, 15:32 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  08-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mechelse Catechismus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  In het kader van de uitspraken van Bisschop Bonny, en een artikel van Louis van Dievel op VRT.NWS over de terugkeer van de Mechelse Catechismus in de scholen lees hier het artikel heb ik die Catechismus eens gedownload en een beetje in gelezen.

  Ondanks ik Evangelisch christen ben vind ik die Mechelse Catechismus niet slecht. Er staan een heleboel goede dingen in. De geloofsbelijdenis is correct, en de vier akten, geloof, hoop, liefde en berouw, zijn zeer goed van bewoording en kan die als Evangelisch christen zonder probleem meebidden. Ook het vraag en antwoord systeem over het christelijk geloof is zeer bevredigend.

  Minpunten zijn natuurlijk de overdreven devotie en de verering van Maria. Men schrijft de maagd Maria kenmerken toe die enkel aan Jezus toebehoren. Jezus alleen is onze Pleiter, Verlosser, Redder en Behouder van onze zielen. Daar komt geen Maria of Heilige bij kijken. Ook de leerstelling dat de Katholieke christen enkel mag geloven wat de Kerk haar voorhoudt te geloven is rabiaat onjuist. Men moet enkel geloven wat de Bijbel ons voorhoudt en leert. Hier is de Katholieke Kerk jammerlijk op vele punten ontspoord.

  Al bij al kan de Mechelse Catechismus een verrijking zijn voor de "niet Katholieke" christen als die over de punten van ergernis heen kan stappen en het goede weet te behouden zoals de apostel Paulus ons aanmoedigt om te doen, maar toetst alles en behoudt het goede
  (I Tessal.5:21)
  .

  Hieronder hebt u de link om de Mechelse Catechismus in pdf-formaat te openen, en eventueel op te slaan op je PC of Laptop.


  Bijlagen:
  mechelse-catechismus-van-1954.pdf (389.1 KB)   

  08-02-2019, 15:46 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  02-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beschrijft openbaringen 8:8-9 een meteorietinslag ?

  Openbaringen 8:8-9
  En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.

  De brandende berg waar Johannes het over heeft kan volgens mij de beschrijving van een komeet, asteroïde of iets van dien aard zijn dat in de zee valt. Johannes schrijft het boek openbaringen op het eiland Patmos tijdens zijn ballingschap. Patmos is een Grieks eiland dichtbij de Turkse grens. De zee waar Johannes over schrijft is dan waarschijnlijk de Egeïsche zee en bij uitbreiding de Middellandse zee.

  Er roert toch iets in de ruimte.

  de Volkskrant 18 februari 2013
  De meteoriet die afgelopen vrijdag boven het Russische Oeralgebied ontplofte, lijkt veel groter en zwaarder te zijn geweest dan in eerste instantie werd gedacht. Dat meldt Nasa. De laatste keer dat een meteoriet van deze grootte op aarde eindigde, was meer dan honderd jaar geleden.

  BNN Vara 18 oktober 2013
  Oekraïense onderzoekers hebben een nieuw asteroïde ontdekt die mogelijk op ramkoers met onze planeet ligt. NASA acht de kans op een allesverwoestende impact erg klein maar beschouwt het object niettemin als gevaarlijk, klasse 1. De TV135, zoals de brok heet, zou over 22 jaar langs scheren. Of inslaan. Inslag of passage wordt verwacht in 2035.

  AD 23 december 2015
  De gedachte dat we hier op aarde veilig zijn voor rondvliegend ruimtepuin is achterhaald. Dat beweren althans astronomen in Groot-Brittanië. De inslag van een komeet zou reëel zijn, zo berichten verschillende Britse media.

  HLN 18 december 2016
  Als een verwoestende asteroïde of komeet op onze aarde afstevent, maken we als mensheid op dit moment geen schijn van kans. Dat is de boodschap die een NASA-wetenschapper meegaf tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in San Francisco van de American Geophysical Union (een non-profitorganisatie van geofysici met meer dan 40.000 leden in meer dan 130 landen; nvdr). “Er is echt niet veel dat we dan nog kunnen doen”, aldus Joseph Nuth.

  HLN 11 juni 2017
  Astronomen hebben gewaarschuwd voor een onverklaarbare verhoogde komeetactiviteit in de buurt van onze planeet.

  AD 17 april 2018
  Een laat opgemerkte ruimterots mist de aarde op een haartje na. In astronomische termen kan worden gesproken van een ‘near miss’, een bijna-botsing. Als de baan van planetoïde 2018 GE3 iets dichter bij de aarde had gelegen, had het slecht kunnen aflopen. De brok steen, tussen de 44 en 110 meter groot, zou bij een inslag een gebied ter grootte van een flinke stad van de kaart hebben geveegd.

  HLN 24 augustus 2018
  De asteroïde 2016 NF23, die mogelijk groter is dan pakweg het atomium, zal volgende week rakelings langs de aarde scheren met een snelheid van liefst 32.400 kilometer per uur. Dat meldt NASA. De asteroïde wordt weliswaar geklasseerd als “potentieel gevaarlijk”, maar zal onze planeet veilig passeren.

  HLN 2 februari 2019
  In het westen van Cuba is gisteren een meteoriet ingeslagen. Dat melden lokale media. De inslag veroorzaakte een luide explosie, die te horen was in verscheidene gemeenten in de provincie Pinar del Río, zegt een specialist van het Nationaal Instituut voor Geofysica en Astronomie Efrén Jaimez Salgado.

  De krantartikelen hierboven aangehaald illustreren dat er iets aan de hand is.

  Wanneer er een komeet of andere vorm van ruimtebrok in de Egeïsche of Middellandse zee ploft weten we hoe laat het is. Ik ben van mening dat de Gemeente opgenomen is voordat deze natuurramp plaats vindt. Als ik toch op aarde meemaak dat die ruimtebrok in zee ploft, heb ik een probleem. Maar dat probleem is dan enkel het gevolg van mijn Bijbelinterpretatie. En daar is geen honderd procent zekerheid over. Als ik dan toch die komeet in de Middellandse zee zie ploffen, rest er mij alleen nog maar met mijn ganse hart op Jezus te vertrouwen tot in de marteldood, wetende dat Hij mij komt halen.
  Amen.


  02-02-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  29-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de christelijke kramp met migratie

  In verband met de problematiek rond migratie wordt de discussie rond christelijke normen gevoerd. De vraag wordt gesteld wat de verantwoordelijkheid van de Kerk is tegenover de vluchtelingen en migranten. Wat moet de christelijke houding tegenover vluchtelingen zijn. Ik kan kort antwoorden. Liefdevol!

  Maar toch is er enige nuance nodig.

  Er staat nergens in de Bijbel dat we als christen de ganse wereld moeten onderhouden.
  Wanneer wij Bijbelteksten lezen moeten wij toch in het achterhoofd houden dat de apostelen schreven met een “normale” situatie in het achterhoofd.

  Wanneer de apostel Paulus het volgende schrijft:
  Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten. (Galaten 6:9-10)
  Dan heeft hij het met “allen” niet over de helft van Afrika, Oost Europa en Azië, maar met allen bedoelt hij om geen onderscheid te maken tussen gelovig en ongelovig, en tussen Jood, Griek of Romein.
  Christenen moeten goed zijn jegens “allen”.

  En wanneer de apostel Petrus schrijft: ' Weest ‘gastvrij, jegens elkander, zonder morren' (1 Petrus 4:9). Waarbij het Griekse woord voor gastvrij, philoxenos, is wat letterlijk liefde voor vreemden betekent, wordt de fout gemaakt dat philoxenos om migranten en vluchtelingen gaat. De zinsnede “jegens elkander” wordt genegeerd. In wezen schrijft Petrus: Weest gastvrij voor christenen die onbekenden en vreemden zijn voor jullie.
  Dezelfde redenering geldt voor: I Timoteüs 3:2, en Titus 1:7-8.

  De tekst van Mattheus 25:31-46 wordt ook voortdurend verkeerd uitgelegd. Jezus wordt steevast vereenzelvigd met de armen en zieken enzovoort in het algemeen. Dit is compleet verkeerd.
  Jezus vereenzelvigt Zich met zijn Kerk, de christenen, daar staan de brieven vol van. Trouwens in Mattheus 25:40 zegt Jezus dat hetgeen gedaan ‘aan zelfs de minste mijn broeders’, gedaan is aan Hem.
  "Aan Zijn broeders." Hier wordt gesproken van vervolgde christenen.

  Het is niet onchristelijk om de migranten en vluchtelingenstroom te controleren en te ordenen.
  Het is niet onchristelijk om de illegale instroom tegen te houden.
  Wanneer horden vluchtelingen en migranten, soms op een agressieve manier, in massa de grenzen bestoken is het toch niet onchristelijk om als land toch enige voorzichtigheid en gezond verstand te gebruiken, en er op toezien wie, waar en waarom binnenkomt.


  29-01-2019, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  25-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de profeet Habakuk

  De profeet Habakuk wordt vermeld in het tweede verhaal van het apocriefe boek, Aanhangsel “C”, van Daniel, dat in de NBV vertaling de titel “Daniel en de draak” meegekregen heeft, maar beter gekend is als “Daniel in de leeuwenkuil.”

  Citaat 1 :
  Toen koning Astyages met zijn voorouders verenigd was, nam Cyrus de Pers het koningschap van hem over.
  Daniël was een vertrouweling van de koning, en van alle hovelingen genoot hij het meeste aanzien.

  (Aanhangsel “C”: 1-3)

  Citaat 2 :
  In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. (Aanhangsel “C”: vers 33a)

  Deze Bijbelverzen verbindt:
  1 – Daniel met koning Cyrus
  2 – Habakuk met Daniel.

  Daniel en Cyrus
  Volgens de Bijbelse Atlas (2006) regeerde Cyrus van 559 BC tot 530 BC.
  Daniel wordt ook gelinkt aan de Babylonische koning Belsassar (Daniel 7:1). Deze Belsassar regeerde, volgens de Bijbelse Atlas, van 553 BC tot 543 BC. Perzië was toen een vazalstaat van Babylonië.
  Dat Daniel omgang had met Cyrus is dus heel goed mogelijk.

  Daniel, die in 606 BC werd meegenomen bij de eerste deportatie van Nebukadnessar, (Daniel 1:1-6) , was toen een jongeling, van laat ons zeggen, 16 jaar. Wanneer in 559 B.C. Cyrus koning wordt van Perzië is Daniël (606 – 559)+ 16 = 63 jaar, en bij zijn visioen in het eerste jaar van Belsassar (553 B.C.) is hij zes jaar ouder en is dan 69 jaar. Blijkbaar heeft Daniel tussen zijn 63 en 69 jaar een tijd aan het Perzische hof vertoefd.

  In het verhaal van “Daniel in de leeuwenkuil”, wordt koning Cyrus door Daniel tot geloof in de ware enige God van Israël gebracht. In het verhaal staat dat door de Goddelijke bescherming van Daniel in de leeuwenkuil, de koning tot erkenning komt en hij (Cyrus) uitroept : ‘Groot bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere god dan u. (Aanhangsel “C”: vers 41).
  Vandaar waarschijnlijk de bevoorrechte politiek met de Joden en de Tempel wanneer hij in 539 B.C. Babylon verslaat.

  Habakuk en Daniel
  Door de link met Daniel wordt Habakuk duidelijk in de periode van de wegvoeringen geplaatst de laatste wegvoering was in 588 B.C. Habakuk heeft die deportaties voorzegd, en ook meegemaakt, zoals de inhoud van zijn boek getuigt.

  ‘Om het vonnis te voltrekken, HEER, hebt u de Chaldeeër opgeroepen, u hebt hem ertoe bestemd, o Rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen, zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder leider. De Chaldeeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik.
  (Habakuk 1:12-15)

  Dat Habakuk in 559 B.C. of daaromtrent nog in Juda woont betekent dat hij een van hen was die niet de moeite waard waren om gedeporteerd te worden.

  ‘Heel Jeruzalem werd in ballingschap weggevoerd: alle legeraanvoerders en alle krijgslieden, tienduizend man, en alle handwerkslieden en smeden; alleen de onaanzienlijksten van het gewone volk bleven achter’
  (II Koningen 24:14)

  Vers 33 van aanhangsel “C” lijkt dat te bevestigen:
  In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. Hij had soep gekookt en brood in een kom verkruimeld en wilde net naar het veld gaan om het eten naar de maaiers te brengen’

  Het klinkt zelfs zo dat Habakuk een slaaf zou kunnen geweest zijn.


  25-01-2019, 17:21 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.


  Op datum van dit schrijven 27-8-2018 was er veel commotie ontstaan naar aanleiding van een Bijbeltekst voorgelezen door een priester tijdens een misviering uitgezonden door de VRT. Het Bijbelcitaat is het volgende:

  ‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.’
  (Efeziërs 5:22-23)

  Op het eerste zicht lijkt deze Bijbeltekst vrouwendiscriminatie te promoten. Dit is echter niet zo. Het Bijbelvers direct voorafgaande aan de bovenstaande Bijbelpassage is het volgende:

  '… en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.’ (Efeziërs 5:21)

  Met andere woorden, wees gedienstig naar elkaar toe in de Gemeente (Kerk).
  Dan treedt Paulus meer in detail en regelt die gedienstigheid tussen man en vrouw. En hij begint met de gewraakte passage hierboven reeds geciteerd. In deze moderne tijd, en door de vrouwenemancipatie is het niet meer aanvaardbaar dat er sprake zou zijn van een man die baas is over de vrouw. Maar de uitdrukking ‘hoofd van de vrouw’ wil veeleer bedoelen dat de man verantwoordelijkheid draagt voor zijn vrouw. Net zoals de hedendaagse uitdrukking ‘hoofd van het gezin’, niet wil zeggen dat iemand ‘baas’ is van iedereen in het gezin, maar wel dat het gezin afhankelijk is van die persoon, en de verantwoordelijkheid draagt. Trouwens dat kan vandaag de dag een vrouw of een man zijn.

  Rekening houdend met de cultuur en gezinssituaties van de Bijbelse tijd, zou ik dit Bijbelvers naar onze tijd kunnen hertalen als volgt:

  'Vrouwen wees uw man *gedienstig want hij zorgt voor u, net zoals Christus zorg draagt voor Zijn Gemeente (Kerk). En zoals de Gemeente (Kerk) dienstbaar is aan Christus, zo is de vrouw dienstbaar aan haar man. (Eigen hertaling van Efeziërs 5:22-23)

  * Met dienstbaar wordt bedoeld een behulpzame, liefdevolle houding, met welwillendheid en respect.

  Wanneer men in hoofdstuk vijf van de Efeziërsbrief verder leest dan het gewraakte Bijbelcitaat leert men dat de man verplicht wordt om zijn vrouw lief te hebben als zichzelf, en zich moet geven aan zijn vrouw zoals Christus alles gegeven heeft voor Zijn Gemeente, de Kerk.

  'Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente.'
  (Efeziërs 5:25-29)

  Er wordt dus helemaal geen vrouwendiscriminatie geleerd, maar eerder een respectvolle huwelijksrelatie tussen man en vrouw in het licht van Jezus’ en zijn Gemeente (Kerk).


  27-08-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Profetie over Jezus in het boek Henoch

  Henoch. deel 2, Het boek der gelijkenissen 48:3-7
  Ja, voordat de zon en de tekenen werden geschapen, voordat de sterren van de hemel gemaakt werden, werd hem een naam toegekend voor de Heer der Geesten. Hij zal een staf zijn voor de rechtvaardigen, waarop zij kunnen leunen om niet te vallen. En hij zal het licht der natiën zijn, en de hoop voor hen die verontrust zijn in hun hart. En die op aarde verblijven zullen neerbuigen en voor hem aanbidden, en zullen met zang de Heer der Geesten prijzen en zegenen en vieren. En om deze reden werd hij verkozen en vanwege Hem verborgen, voordat de wereld geschapen werd, voordat de tijd er was. En door de wijsheid van de Heer der Geesten is hij geopenbaard aan de heilige en rechtvaardige; Want Hij heeft hun deel voor de rechtvaardigen bewaard, omdat zij deze wereld van onrechtvaardigheid hebben gehaat en veracht, en al haar werken en wegen hebben gehaat, in de naam van de Heer der Geesten. Want in zijn naam worden zij gered.

  Deze tekst uit Henoch is een profetie over Jezus.
  Ja, voordat de zon en de tekenen werden geschapen, voordat de sterren van de hemel gemaakt werden, werd Jezus zijn naam toegekend voor de Heer der Geesten. Jezus zal een staf zijn voor de rechtvaardigen, waarop zij kunnen leunen om niet te vallen. En Jezus zal het licht der natiën zijn en de hoop voor hen die verontrust zijn in hun hart. En die op aarde verblijven zullen neerbuigen en hem aanbidden, en zullen met zang God de Vader prijzen en zegenen en vieren. En om deze reden werd hij verkozen en vanwege God verborgen, voordat de wereld geschapen werd, voordat de tijd er was. En door de wijsheid van God de Vader is nu Jezus geopenbaard aan de heiligen en rechtvaardigen; Want Jezus heeft hun deel voor de rechtvaardigen bewaard, omdat zij deze wereld van onrechtvaardigheid hebben gehaat en veracht, en al haar werken en wegen hebben gehaat, in de naam van God de Vader. Want in Jezus’ naam worden zij gered.


  06-08-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus komt tot ons


  Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt,
  maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij.

  (II Johannes 1:12)

  De Heilige Geest zegt ons door de woorden van Johannes dat Jezus ons nog veel meer had willen schrijven in het Nieuwe Testament, maar liever in ons komt wonen, en persoonlijk met ons in het hart spreekt. Later bij Zijn wederkomst, wordt dat gesprek gevoerd van aangezicht tot aangezicht.


  11-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbel is een boodschap van verlossing


  Mat Groening de bedenker van "de Simpsons" neemt graag het christendom op de korrel. Vandaag liet hij Homer uit de Psalmen een bloederige geparodieerde tekst citeren. De boodschap van Groening was duidelijk, de Bijbel is een boek vol wreedheden.

  Het is waar, er staan bloederige passages in de Bijbel, het zijn Goddelijke oordelen, en die zijn inderdaad niet mals.
  Maar de boodschap van de Bijbel is er vooral een van verlossing.


  Psalm 130

  HERE, hoor naar mijn stem;
  laten uw oren opmerkend zijn op mijn luide smeking.

  Als gij HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
  HERE, wie zal dan bestaan?

  Maar bij U is vergeving,
  daarom heeft men ontzag voor U.

  Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op Zijn woord;
  mijn ziel wacht op de HERE, meer dan de wachters op de morgen.

  Israël hoopt op de HERE, bij de HERE is genade,
  bij Hem is verlossing;

  Hij Zelf zal Israël verlossen
  van zijn ongerechtigheden.


  Verklaart deze Psalm niet dat de HEER genadig is, vergeeft en verlost. Meer nog, deze psalm legt onze hoop in zijn woord. Het woord is Jezus, bij Hem is de verlossing. En het is Hij Zelf die ons zal verlossen. Amen en Amen. Jezus wordt hier profetisch aangekondigd. Hoe wonderbaar is het woord van de HEER.


  01-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Algemeen
  Foto


  Gastenboek
 • zeg het door

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Archief per maand
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 08-2018
 • 06-2018


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!