Overdenkingen bij de Bijbel
Inhoud blog
 • Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.
 • Profetie over Jezus in het boek Henoch
 • Vervolgde christenen als voorbeeld.
 • Jezus komt tot ons
 • Jacht op de antichrist.

  Zoeken in blog  Categorieën
 • Algemeen (5)
 • Christelijk fanatisme (3)
 • Serpent Seed (2)

 • 27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de onderdanigheid van de vrouw aan de man.


  Op datum van dit schrijven 27-8-2018 was er veel commotie ontstaan naar aanleiding van een Bijbeltekst voorgelezen door een priester tijdens een misviering uitgezonden door de VRT. Het Bijbelcitaat is het volgende:

  ‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.’
  (Efeziërs 5:22-23)

  Op het eerste zicht lijkt deze Bijbeltekst vrouwendiscriminatie te promoten. Dit is echter niet zo. Het Bijbelvers direct voorafgaande aan de bovenstaande Bijbelpassage is het volgende:

  ‘… en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.’ (Efeziers5:21)

  Met andere woorden, wees gedienstig naar elkaar toe in de Gemeente (Kerk). Dan treedt Paulus meer in detail en regelt die gedienstigheid tussen man en vrouw. En hij begint met de gewraakte passage hierboven reeds geciteerd. In deze moderne tijd, en door de vrouwenemancipatie is het niet meer aanvaardbaar dat er sprake zou zijn van een man die baas is over de vrouw. Maar de uitdrukking ‘hoofd van de vrouw’ wil veeleer bedoelen dat de man verantwoordelijkheid draagt voor zijn vrouw. Net zoals de hedendaagse uitdrukking ‘hoofd van het gezin’, niet wil zeggen dat iemand ‘baas’ is van iedereen in het gezin, maar wel dat het gezin afhankelijk is van die persoon, en de verantwoordelijkheid draagt. Trouwens dat kan vandaag de dag een vrouw of een man zijn.

  Rekening houdend met de cultuur en gezinssituaties van de Bijbelse tijd, zou ik dit Bijbelvers naar onze tijd kunnen hertalen als volgt:

  'Vrouwen wees uw man gedienstig want hij zorgt voor u, net zoals Christus zorg draagt voor Zijn Gemeente (Kerk). En zoals de Gemeente (Kerk) dienstbaar is aan Christus, zo is de vrouw dienstbaar aan haar man. (Eigen hertaling van Efeziërs 5:22-23)

  En met dienstbaar wordt bedoeld een liefdevolle houding, met welwillendheid en respect.

  Wanneer men in hoofdstuk vijf van de Efeziërsbrief verder leest dan het gewraakte Bijbelcitaat leert men dat de man verplicht wordt om zijn vrouw lief te hebben als zichzelf, en zich moet geven aan zijn vrouw zoals Christus alles gegeven heeft voor de Gemeente (Kerk).
  Er wordt dus helemaal geen vrouwendiscriminatie geleerd, maar eerder een respectvolle huwelijksrelatie tussen man en vrouw in het licht van Jezus’ en zijn Gemeente (Kerk).

  27-08-2018, 17:39 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Algemeen
  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Profetie over Jezus in het boek Henoch

  Henoch. deel 2, Het boek der gelijkenissen 48:3-7
  Ja, voordat de zon en de tekenen werden geschapen, voordat de sterren van de hemel gemaakt werden, werd hem een naam toegekend voor de Heer der Geesten. Hij zal een staf zijn voor de rechtvaardigen, waarop zij kunnen leunen om niet te vallen. En hij zal het licht der natiën zijn, en de hoop voor hen die verontrust zijn in hun hart. En die op aarde verblijven zullen neerbuigen en voor hem aanbidden, en zullen met zang de Heer der Geesten prijzen en zegenen en vieren. En om deze reden werd hij verkozen en vanwege Hem verborgen, voordat de wereld geschapen werd, voordat de tijd er was. En door de wijsheid van de Heer der Geesten is hij geopenbaard aan de heilige en rechtvaardige; Want Hij heeft hun deel voor de rechtvaardigen bewaard, omdat zij deze wereld van onrechtvaardigheid hebben gehaat en veracht, en al haar werken en wegen hebben gehaat, in de naam van de Heer der Geesten. Want in zijn naam worden zij gered.

  Deze tekst uit Henoch is een profetie over Jezus.
  Ja, voordat de zon en de tekenen werden geschapen, voordat de sterren van de hemel gemaakt werden, werd Jezus zijn naam toegekend voor de Heer der Geesten. Jezus zal een staf zijn voor de rechtvaardigen, waarop zij kunnen leunen om niet te vallen. En Jezus zal het licht der natiën zijn en de hoop voor hen die verontrust zijn in hun hart. En die op aarde verblijven zullen neerbuigen en hem aanbidden, en zullen met zang God de Vader prijzen en zegenen en vieren. En om deze reden werd hij verkozen en vanwege God verborgen, voordat de wereld geschapen werd, voordat de tijd er was. En door de wijsheid van God de Vader is nu Jezus geopenbaard aan de heiligen en rechtvaardigen; Want Jezus heeft hun deel voor de rechtvaardigen bewaard, omdat zij deze wereld van onrechtvaardigheid hebben gehaat en veracht, en al haar werken en wegen hebben gehaat, in de naam van God de Vader. Want in Jezus’ naam worden zij gered.

  06-08-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Algemeen
  22-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolgde christenen als voorbeeld.

  De verhalen over de vervolgde christenen maken me bewust hoe lauw ik zelf, als christen, ben geworden, en hoe ik de fout maak om die vrijheid die ik heb zo vanzelfsprekend te vinden. Die christelijke vrijheid heeft me lui gemaakt. Er is niets meer om voor te strijden. De strijd tegen de secularisering niet meegerekend.

  Het gekibbel over welk soort brood bij het avondmaal mag gebruikt worden, en of er nu echte wijn of druivensap moet gedronken worden, of er muziek in de samenkomst mag gespeeld worden enz... maakt de Kerken in het Westen belachelijk in het licht van levensbedreigende situaties. Het gekibbel en de verdeeldheid over honderdduizend onnozele kwesties verdwijnen in het niets vergeleken met wat onze vervolgde broers en zusters moeten meemaken. We mogen onszelf daarover eens grondig onderzoeken.

  De vervolgde christenen zijn voor mij een lichtend voorbeeld, en doen mij terugplooien op de essentie van het evangelie. Dat is de overwinning op de dood door Jezus Christus en het geschenk van het nieuwe eeuwige leven. Deze (opnieuw) bewustwording maakt me vrij en blij. Waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam is dan niet meer belangrijk.

  Het heeft me ook de brieven van de apostelen beter doen begrijpen. Als men die brieven in het licht van vervolging leest, wordt hun betekenis veel duidelijker. Wij, in het Westen, verwarren verdrukking dikwijls met een ongemak dat we af en toe eens moeten ondergaan. Ruzie met een gebuur, of een collega over het geloof bijvoorbeeld. De verdrukking waar de apostelen over spreken is van een gans andere grootte, te vergelijken met wat de hedendaagse vervolgde Kerk moet ondergaan.

  Met het oprukken van de Islam in het Westen hoop ik dat er een opwekking van het (vurige) christendom mag komen. Ik bid in elk geval elke dag dat de Islam mag bevrijd worden van het kwaad, en het christendom van de Islam.

  Verlos ons van het kwade HEER. Amen.

  22-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Algemeen
  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus komt tot ons


  Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt,
  maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij.

  (II Johannes 1:12)

  De Heilige Geest zegt ons door de woorden van Johannes dat Jezus ons nog veel meer had willen schrijven in het Nieuwe Testament, maar liever in ons komt wonen, en persoonlijk met ons in het hart spreekt. Later bij Zijn wederkomst, wordt dat gesprek gevoerd van aangezicht tot aangezicht.


  11-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Algemeen
  10-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jacht op de antichrist.


  De Evangelische christen zijn sinds jaar en dag op zoek naar de antichrist. Vooral in V.S. is het onder deze groep christenen een Nationale sport. Bij elke nieuwe President van de V.S. wordt er met argumenten en Bijbelverzen gegooid om te bewijzen dat de nieuwe President de antichrist is, en de wereldorde zal overhoop halen, alle macht naar zich toe zal trekken, de Kerk vervolgen, en zichzelf zal laten aanbidden als een god.

  Andere Evangelische groepen doen dezelfde oefening met de Pausen. Sinds mijn bekering in 1984, hebben dezen, elke Paus van 1984 tot nu er van beschuldigt de antichrist te zijn. Tot hiertoe was er geen enkele theorie die juist was.

  Waarom geven die antichristjagers het toch niet op. En waarom blijven ze zichzelf, en wat erger is, het Christendom, belachelijk maken.
  Komt het bij hen dan niet op dat ze wel eens verkeerd zouden kunnen bezig zijn?

  Wat zegt de Bijbel over de antichrist

  Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?
  Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
  Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
  Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader

  (I Johannes 2: 22-23)

  Hieraan onderkent gij de Geest Gods:
  iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God, en is de geest van de antichrist

  (I Johannes 4: 2-3 )

  Iedere geest die ontkent dat Jezus de Verlosser is, en in het vlees is gekomen (mens geworden), is de geest van de antichrist.
  Voor zover ik weet heeft er nog geen enkele Paus of President van de V.S. zoiets beweerd. De Islam daarentegen wél.


  10-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Christelijk fanatisme
  Tags:Antichrist, fanatisme, verkeerd
  06-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joden stammen af van Adam.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  De Serpent Seed Beweging beweert dat de 'Orthodoxe Joden' via Kaïn, van de slang (satan) afstammen. De theorieën die hun ziekelijke gedachtenkronkels, verkrachting en verdraaiingen van het woord produceren, ga ik hier niet bespreken, omdat ik de smeerlapperij van hun donkere dogma's geen plaats wil geven. Er is op internet genoeg te vinden over wat deze misleiders en leugenaars vertellen.

  De Bijbel geeft ons gelukkig de nodige informatie om aan te tonen dat de Joden via Abraham, Noach, en Set wel degelijk afstammen van Adam. Het is wel een afstamming van de gevallen, zondige Adam, maar dat is toch heel wat anders dan een afstamming van de Satan, voor wie geen genade voorzien is. Voor de gevallen mens is die genade er wel. Op de afbeelding hiernaast kan men de stamboom van Abraham tot Adam bekijken, en controleren via de Schriftverwijzingen.
  Door op de afbeelding te klikken wordt ze vergroot.

  Het feit dat de Satan Seed predikers deze informatie van de Bijbel negeren, of verdraaien maakt van hén de leugenaars. Zij zijn zelf het satanszaad. De HEER zal hen oordelen.
  Ik draag hier mijn steentje bij om hun valsheid en leugen kenbaar te te maken, in de hoop dat degenen die in deze 'valstrik des duivels' zijn gevallen, de ogen mogen worden geopend.


  06-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Serpent Seed
  03-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaïn is geen zoon van de Slang


  De Serpent Seed beweging is een sekte die beweert dat Kaïn een zoon zou zijn van Eva en de slang (duivel), en dat de eerste zonde de seksuele daad van Eva met de duivel zou zijn. Dit kan gemakkelijk weerlegd worden met het vers in Genesis 4:1.

  En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw,
  en zij werd zwanger, en baarde Kaïn,
  en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen!
  (Statenvertaling)

  Hier wordt duidelijk gesteld dat Adam met Eva gemeenschap had, dat dit resulteerde in de geboorte van Kaïn, en dat die geboorte er kwam door de zegen van de HEER. Duidelijker kan het toch niet. Hier moeten geen woorden meer aan vuil gemaakt-, en discussies over gevoerd worden.


  03-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Serpent Seed
  02-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polemiek over Bijbelvertalingen


  Bij elke nieuwe Bijbelvertaling is er een polemiek tussen aanhangers van verschillende vertalingen. Zo is er in de V.S. momenteel (datum van dit schrijven) een hetze met de KJV- (King James Version) aanhangers in verband met de NIV (New International Version), een beetje te vergelijken met de oorlog tussen onze Nederlandse SV (Staten Vertaling) en de NBV, (Nieuwe Bijbel Vertaling).

  De bedoeling van die nieuwe vertalingen is om de Bijbelse teksten toegankelijker te maken voor de moderne mens, en de stroeve taal van oudere vertalingen te moderniseren naar de huidige omgangstaal. Dat de vertalers hiervoor een beetje meer interpreteren, woorden weglaten, of vervangen, is doodnormaal. Ik kan wel begrijpen dat sommige woordkeuzes, bij die moderne vertalingen, de wenkbrauwen bedenkelijk kunnen doen fronsen, maar dat is dan eerder bij theologen, dominees, en anderen die zich intensief met Bijbelteksten, en Bijbelonderwijs bezig houden. Voor de doorsnee christen / Bijbellezer is er echter geen probleem. Ik ken geen enkele Bijbelvertaling die de boodschap van de verlossing in Jezus, en de voorzegging er van in het Oude Testament loochent of verandert. 

  De verdedigers van de oude vertalingen, die de vernieuwende Bijbelvertalers, net niet als duivelsgebroed verketteren, zijn verkeerd bezig. Ze ondermijnen het vertrouwen in moderne Bijbelvertalingen, en verhinderen zo mensen de toegang tot de Bijbelse boodschap in een begrijpelijk taal. Zodoende houden zij de verkondiging van de Bijbelse boodschap tegen, of bemoeilijken die toch in zeer ernstige mate.

  En wie lacht er in het vuistje? Juist, dat vals serpent van een leugenaar. De slang.


  02-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Christelijk fanatisme
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Platte aarde beweging is verkeerd bezig.


  In het christendom is er een beweging die het idee van een platte aarde denkt te moeten verdedigen. Dit doen ze weliswaar met de beste bedoeling, ze willen aantonen dat de Bijbel "waar" is. Omdat in hun interpretatie de Bijbel een platte aarde beschrijft, blijven ze dit hardnekkig verkondigen. Nu, los van het feit of de Bijbel nu een ronde of een platte aarde verkondigt, (want daar is ook discussie over) is de waarheid die de Bijbel verkondigt JEZUS CHRISTUS, en de verlossing in Hem.

  Verder wil ik opmerken dat de Bijbelschrijvers hun observaties en bewondering opschreven met de kennis van toen. Ze hadden nooit de bedoeling om van de Bijbel een wetenschappelijk boek te maken. De hedendaagse wetenschap heeft overtuigend bewezen dat de aarde rond is. Ik ben dus voorstander van de groep die zegt dat de Bijbel verkondigt dat de aarde rond is. Waarom? Omdat de Bijbel de waarheid is. 

  Ik kan respect opbrengen voor die platte aarde volgelingen om hun onderdanigheid en trouw aan het woord, maar de realiteit negeren, en het hoofd in het zand steken, pleit tegen hen. In hun potsierlijke poging om te bewijzen dat de Bijbel de waarheid is, met een platte aarde bewijs, maken zij het geloof en het christendom belachelijk. En met hun  ondoordachte, domme, zogenaamde wetenschappelijke bewijsvoering voor een platte aarde, en het verdedigen van achterhaalde ideeën, stoten ze niet-christenen af, en geven hen reden tot het bespotten van het christendom.

  Met hun fundamentalistische mentaliteit, overdreven letterlijke interpretaties, angst voor verandering, niet in staat om te denken, alles wat in hun denkwereld niet past verketterend, zijn deze platte aarde fanatiekelingen zeer verkeerd bezig, en helpen de verkondiging van Jezus en Zijn verlossing voor geen cent.

  En wie lacht er in het vuistje? Juist, dat vals serpent van een leugenaar. De slang.


  02-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Christelijk fanatisme
  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbel is een boodschap van verlossing


  Mat Groening de bedenker van "de Simpsons" neemt graag het christendom op de korrel. Vandaag liet hij Homer uit de Psalmen een bloederige geparodieerde tekst citeren. De boodschap van Groening was duidelijk, de Bijbel is een boek vol wreedheden.

  Het is waar, er staan bloederige passages in de Bijbel, het zijn Goddelijke oordelen, en die zijn inderdaad niet mals.
  Maar de boodschap van de Bijbel is er vooral een van verlossing.


  Psalm 130

  HERE, hoor naar mijn stem;
  laten uw oren opmerkend zijn op mijn luide smeking.

  Als gij HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
  HERE, wie zal dan bestaan?

  Maar bij U is vergeving,
  daarom heeft men ontzag voor U.

  Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op Zijn woord;
  mijn ziel wacht op de HERE, meer dan de wachters op de morgen.

  Israël hoopt op de HERE, bij de HERE is genade,
  bij Hem is verlossing;

  Hij Zelf zal Israël verlossen
  van zijn ongerechtigheden.


  Verklaart deze Psalm niet dat de HEER genadig is, vergeeft en verlost. Meer nog, deze psalm legt onze hoop in zijn woord. Het woord is Jezus, bij Hem is de verlossing. En het is Hij Zelf die ons zal verlossen. Amen en Amen. Jezus wordt hier profetisch aangekondigd. Hoe wonderbaar is het woord van de HEER.


  01-06-2018, 00:00 geschreven door daniel  

  Reageer (0)

  Categorie:Algemeen
  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Archief per week
 • 27/08-02/09 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!