Welkom in Brussel

Foto

Gratis rondleidingen in hartje Brussel
neem contact op met
Julie Gilson
Kerk & Toerisme Brussel

Postadres

Wildewoudstraat 15
1000 Brussel

Secretariaat

Sint-Goedeleplein 20

1000 Brussel
tel fax 02.219.75.30
9-12.30 & 13.30-17 uur (ma di do)

9-12.00 (wo)

etkt@skynet.be

KERK & TOERISME BRUSSEL v.z.w. wil het Brusselse in hoofdzaak religieuze kunstpatrimonium beter bekend en toegankelijk maken door informatie, animatie, onthaal en vorming, in een christelijk en kunsthistorisch perspectief.

Zoeken in blog

 • Vlaamse Kunstenaars in de Kathedraal
 • Michiel van Coxie
 • Conrad Meit
 • Camille Colruyt
 • Hiëronymus Duquesnoy1
 • Hiëronymus Duquesnoy2
 • Foto
  Christelijk patrimonium in Brussel
 • St-Jan Nepomucenus (Nepomuk)
 • Stadszegel St-Michiel
 • Kanunnik Sint-Goedele
 • Wapen Pius IX in Brussel
 • Juliana van Cornillon
 • Bonifacius van Brussel
 • Luminaris
 • Brusselse heiligen
 • Sint-Goedele - Een maagd belaagd
 • Mère Barat
 • Devotie rond Brussel
 • Jezus-Eik
 • De kruisweg in de St-Niklaaskerk in Ottenburg
 • O.-L.-V. van Affligem
 • Foto
  Congregaties in Brussel
 • De Clarissen - 1
 • De Clarissen - 2
 • Kerken in Brussel
 • De Sint-Bonifaciuskerk
 • De St-Jan-de-Doperkerk (Molenbeek)
 • De Kapellekerk 1
 • De Kapellekerk 2
 • De Basiliek van Koekelberg
 • Geschiedenis
 • Tijdbalk kerken
 • 450 jaar Aartsbisdom Mechelen
 • Ontstaan van Brussel op de helling 1
 • Ontstaan van Brussel op de helling 2
 • Ontstaan van Brussel op de helling 3
 • Historische gebeurtenissen in de kathedraal
 • Vijf kardinalen in de kathedraal
 • Kardinalen uit onze streken
 • De Belgische Kerkprovincie
 • Symboliek en iconografie
 • 01 Inleiding
 • 1 De kerk als gebouw
 • 2 De kerk als gebouw
 • Foto
  Het kerstverhaal
 • De tijd rond Kerstmis
 • De Advent
 • De geboorte van Jezus
 • De aanbidding van de herders
 • Drie Koningen
 • De vlucht naar Egypte
 • De boom van Jesse
 • Archief rondleidingen
 • Davidsfonds naar Ter Kameren
 • Varia
 • Slechtvalken in onze Kathedraal
 • De Hemel in Tegenlicht
 • Interview van kardinaal Cardijn uit 1967
 • Joannes Roucourt
 • Afkortingen

  MB Maria Bogaert
  PW  Paul Wieërs
  GvE  Guido van Eeden
  LF Luk Faems
  MG  Michel Govaerts

  JPVB Jean-Pierre Van Binnebeek  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KERK EN TOERISME BRUSSEL

  10-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Advent
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE ADVENT

   

   

  Naam

  De Oude Romeinen gebruiken het Latijnse woord ‘adventus’ (komst) voor het eerste officiële bezoek van de keizer aan een stad (wat wij later bij de vorsten in onze gewesten een ‘blijde intrede’ noemen). De eerste (Romeinse) christenen passen dit begrip toe op de komst van de Gods Zoon Jezus onder de mensen.

   

  Betekenis

  De adventstijd is de voorbereidingstijd op het grote feest van Kerstmis, de Geboorte van Christus. Deze periode vangt aan op de vierde zondag vóór 25 december (Kerstmis) en duurt dus ongeveer 3 à 4 weken. Waakzaam wil de christen gelovige uitkijken naar Jezus’ komst in eigen hart en in de wereld rondom. In de prefatie van de eucharistieviering wordt er in deze periode gebeden: “Moge Hij [Christus] ons vinden, waakzaam, biddend, vol van dat geheim”.

  Deze verwachting kleurt de lezingen en hymnen van deze tijd.

   

  Epistellezing in de advent (1ste zondag van de advent, jaar A)

              Rom.13,11-12: ontwaak voor de nieuwe dag

              “Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken.

              Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen.

              De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.

              Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht.”

              (d.i. tevens de lezing in het morgengebed in het brevier voor de zondagen in de advent)

   

  Brevier: morgenhymne in de advent

  Hoor hoe een held’re stem weerklinkt,              Het hart dat aards en donker is

  het is met slaap en droom gedaan,                     aanschouwt het licht waarop het wacht.

  het is tijd om op te staan,          (Rom.13,11)         Een nieuwe ster staat in de nacht

  zie hoe de ster van Jezus blinkt.                         en overwint de duisternis.

   

  Evangelielezingen in de advent  sinds IIde Vat. Concilie               tot IIde Vat. Concilie

  - 1ste zondag: wees waakzaam: de eindtijd nadert                            id. (Lc.21,25-33)

  - 2de, 3de zondag: de voorloper tot bekering: Johannes De Doper    id. (Mt.11,2-10); Joh.1,19-28)

  - 4de zondag:     jaar A: droom Jozef (Mt.1,18-25)                          Johannes de Doper (Lc.3,1-6)

                          jaar B: Boodschap (Lc.1,26-38)

                          jaar C: Bezoek aan Elisabeth (Lc.1,39-56)

   

  Adventsfiguren

  Een van figuren die in deze verwachtingstijd centraal staat is de profeet Johannes de Doper.  Niet alleen heeft hij ons de komst van Jezus voorzegd; opdat we Jezus’ komst goed zouden voorbereiden lanceert hij een vurige oproep tot bekering.

  En zeker leven de christenen graag mee met Jezus’ moeder Maria, die in blijde verwachting is.

   

  Liturgische kleur: paars

  Paars is een ingetogen kleur.

   

  Liturgische tijd: de O-antifonen

  Vanaf 17 december vangt de antifoon bij het Magnificat in het avondgebed aan met een beeldrijke naam, ontleend aan het Oude Testament, waarmee de komende Redder wordt aanroepen. 

   

  17 dec. : O Sapientia (O Wijsheid)

  O Wijsheid, voortgekomen ui t de mond van de Allerhoogste; Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. Kom nu en wijs ons uw wegen.

  18 dec. : O Adonai (O Heer)

  O Adonaï, Heer van Israëls huis, Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.

  19 dec. : O Radix Jesse (O Wortel van Jesse)

  O Wortel van Jesse, Gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht; voor U zullen koningen verstommen, de volken zullen tot U smeken. Kom nu en bevrijd ons, wacht niet langer meer.

  20 dec. : O Clavis David (O Sleutel van David)

  O Sleutel van David en scepter van Israëls huis, wat Gij opent, zal niemand meer sluiten, wat Gij besluit, zal niemand meer openen. Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, uit de duisternis en de schaduw van de dood.

  21 dec. : O Oriens (O Opgaande)

  O Opgaande (Dageraad), afglans van het eeuwig licht en Zon der gerechtigheid. Kom nu en verlicht hen die in de duisternis leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood.

  22 dec. : O Rex (O Koning)

  O Koning der volkeren, zo lang verwacht. Gij hoeksteen die alles één maakt. Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

  23 dec. : O Emmanuel (O God met ons)

  O God met ons, onze wetgever en koning, verwachting der volkeren en hun Verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God.

   

  Adventskrans

  Het gebruik van de adventskrans is nog niet zo oud en dateert waarschijnlijk van omstreeks 1860. Net als de dennenboom binnenkamers, de zgn. ‘kerstboom’, komt de adventskrans met zijn eveneens immer groene dennentakken uit de Duitse gewesten. Net zoals bij de kerstboom verwijst dat groen in de herfstige tijd al hoopvol naar het nieuwe lenteleven en dus naar Christus, onze hoop en ons leven. Elke zondag wordt er één van de 4 rode kaarsen ontstoken zodat na 4 zondagen de lichtkrans ten volle straalt net voor het grote geboortefeest van Christus, “het Licht van de wereld”.


  Adventshymne: ♪ ♪ Rorate caeli (Dauwt hemelen)

   

  (refr.) Rorate caeli desuper,                       (refr.) Dauwt, hemelen, van boven

            et nubes pluant Justum.                    en wolken regent de Rechtvaardige.

   

  1.                                                              1.

  Ne irascaris, Domine,                                 Wees niet vertoornd, Heer,       

  ne ultra memineris iniquitatis.                       gedenk niet langer onze zonden. 

  Ecce civitas sancti facta est deserta,      Zie, Uw heilige stad is een woestenij geworden,

  Sion deserta facta est,                                 Sion verruïneerd,

  Ierusalem desolata est,                                verlaten is Jeruzalem,

  Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,   het huis van Uw heiligheid en glorie,

  ubi laudaverunt Te patres nostri.                  waar onze voorouders U loofden.

   

  Refr.                                                          Refr.

   

  2.                                                               2.

  Peccavimus,                                                Wij hebben gezondigd

  et facti sumus tamquam immundus nos,          en wij zijn zwak geworden,

  et cecidimus quasi folium universi,                  en wij vallen neer als bladeren neerwaarts,

  et iniquitates nostrae                                      en wij zijn verstrooid geraakt en

  quasi ventus abstulerunt nos.                          door de winden opgejaagd.

  Abscondisti faciem tuam a nobis,                    U hebt uw gelaat van ons afgewend

  et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.     En u hebt ons in de hand van de verlorenheid

   

  Refr.                                                            Refr.

   

  3.                                                                 3.

  Vide Domine afflictionem populi tui,          Aanschouw, Heer, de verdrukking van uw volk,

  et mitte quem misurus es.                         en zend uw afgezant.

  Emitte Agnum dominatorem terrae,           Zend het Lam dat over de wereld heersen zal,

  de petra deserti ad montem filiae Sion:       vanuit de steenwoestijn naar de berg van Sion’s dochter,

  ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae.   opdat het het juk van de ballingschap van ons zou wegnemen.

   

  Refr.                                                            Refr.

   

  4.                                                                  4.

  Consolamini, consolamini, popule meus;           Troost u, troost u, mijn volk,

  cito veniet salus tua:                                       weldra zal uw redding komen.

  Quare moerore consumeris,                            Waarom wordt gij door smart verteerd

  quia innovavit te dolor.                                    en waarom houdt de pijn bij u altijd aan?

  Salvabo te, noli timere,                                    Ik zal u redden, gij moet niet vrezen

  ego enim sum Dominus Deus tuus,                  want Ik ben de Heer, uw God,

  Sanctus Israel, redemptor tuus.                       de Heilige van Israël, uw Redder.


  Refr.                                                             Refr.

   
  Tekst : Rudy Mannaerts - Toerismepastoraal Antwerpen


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tijd rond Kerstmis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  HET KERSTVERHAAL IN BEELD EN VERBEELDING


  DE TIJD ROND KERSTMIS

  ======================

   

  Geen feest is zo populair in de Westerse wereld als Kerstmis. Maar wat betekent Kerstmis als feest? Een opgeklopt commercieel zoeterig sfeertje van witgespoten groene dennenbomen en tsingelbel-synthesizer-melodietjes en een overvloed aan kerst-producten. Of roept ‘kerstmis’ bij u een al dan niet uitzonderlijk moment van algemeen-menselijk geluk op van huiselijkheid, vrede, geborgenheid? Of mag het kerstfeest nog de ‘verjaardag’ van Jezus’ geboorte zijn?

  Wie weet wat ‘kerst-mis’ letterlijk betekent? M.a.w. waar staat ‘mis’ voor en – vooral – waar staat ‘kerst’ voor ?  Wedden dat het juiste antwoord op deze vraag eerder uitzondering dan de regel is? Voor sommigen lijkt er wel degelijk iets ‘mis’ te zijn met ‘kerst’…

   

  Wie toch nog onder de kerstballen beladen kerstboomtakken een stalletje ontwaart, verstopt tussen de cadeautjes, krijgt een bijbels geboortetafereel in de gaten. Maar wanneer je navraag doet naar de omstandigheden van die geboorte zal menig christen een antwoord geven dat meer geïnspireerd is door het kerststalletje uit zijn kinderjaren dan door het echte bijbelse kerstverhaal. En dat men op de vraag naar Jezus’ geboortedag ‘25 december’ als fout antwoord krijgt, hoeft niet te verwonderen gezien die dag in het Westen van oudsher als Jezus’ geboortefeest wordt gevierd. Edoch!

   

   

  HET KERSTFEEST op datum van 25 december

   

   

  Feestdag 25 december

  In de eerste drie eeuwen kende de christenheid geen jaarlijkse feesten, tenzij Pasen. Pas in de 4de eeuw begon men in Rome op 24 december het feest van de geboorte van Christus te vieren. Iets eerder zette in het Oosten en in sommige streken van het Westen 6 januari zich door als feest van de openbaring van Christus (Epifanie).

   

  Het bijbelverhaal vermeldt niets over de datum. In tegenstelling tot Pasen en Pinksteren heeft Kerstmis ook geen aanknopings­punt in de joodse feest­kalender. De oudste gegevens over de viering van Christus’ geboortefeest op de datum van 25 december dateren uit de 4de eeuw. In Rome werd het ingevoerd in samenhang met of als tegenhanger van het heidense feest van de zegevierende zonnegod, d.i. de onoverwinnelijke zon die vanaf 21 december opnieuw zijn glorievolle opgang begint. Dat zonnewendefeest werd bovendien later nog verbonden met een cultus ter ere van de regerende Romeinse keizer. Als reactie daartegen begonnen de christenen in Rome op die dag de geboorte te vieren van “Christus, een licht voor de volkeren” (Lc.2,32), “de Opgaande Zon” (Lc.1,78). Het kerkelijke feest volgt dan ook niet het maanjaar, zoals Pasen, maar het zonnejaar, en heeft dus een vaste datum.

   

  Vanuit Rome verspreidde het feest zich geleidelijk in de landen van de westerse christenheid. Andere gegevens spreken over een viering van Jezus’ geboorte in mei of april. Maar ook die dateringen zijn duidelijk het product van theologische speculaties en missen elke historische grond.

   

  Dat alles toont dat de vroege kerk geen bijzondere interesse heeft gehad voor de exacte geboorte­datum van Jezus, zelfs indien ze die zou gekend hebben. Het toont ook dat het de kerk van de 4de eeuw, bij het instellen van het geboortefeest, vooral te doen was om de blijvende betekenis van Jezus’geboorte voor elke christen, veel meer dan om een historisch juiste datum. Het gaat immers om de kern van ons christelijk geloof: God die in Jezus mens is geworden.

  De gelovige weet zich dankbaar en blij rechtstreeks door het evangeliewoord aangesproken: “Heden is voor ú een Redder geboren...”. En hij weet dat ‘heden’ niet beperkt is tot die vermeende kerstdag 25 december anno 1.


  Naam

  De benaming ‘kerstmis’ duidt op de bijzondere mis (eucharistieviering) bij het vieren van Christus’ geboorte. Het betreft dus een bijzondere Christus’mis, in het Engels: Christmas. Om de uitspraak wat te vergemakkelijken heeft men niet alleen de dubbele ‘s’-klank, voorafgegaan door een klinker, verenkelvoudigd; men is bovendien overgegaan tot een metathesis: de medeklinker ‘r’ is tot achter de volgende klinker versprongen, zodat men gemakkelijk begon te spreken van ‘kerst’-mis. Diezelfde letterverspringing vind je terug bij bv. ‘kerstekind’ i.p.v. het Christuskind; kerstenen / christianiseren, Kirsten / Kristine.

  Een Frans ‘kerstlied’, ook in het Nederlands ‘noël’ genoemd, is afgeleid van het Franse ‘Noël’ (Kerstmis), in het oudfrans ‘nouel’, ‘nael’, dat dan weer afstamt van het Latijnse ‘dies natalis’: geboortedag (van Christus); natus: geboren, verl. deelw. v. nasci, geboren worden. Het Italiaans en andere Romaanse talen hebben dezelfde stam.

  (tussen haakjes: toen Vasco da Gama een gebied ontdekte op kerstdag 1497 noemde hij het ‘Terra Natalis’, afgekort ‘Natal’)

   

   

  DE KERSTKRING

   

  Gaandeweg neemt de behoefte toe om de heilsgeschiedenis historiserend te ontvouwen en de afzonderlijke fasen van het leven van Christus met afzonderlijke feesten te vieren. Daarbij kan men duidelijke parallellen herkennen met de vormgeving van de paaskring: ook het kerst- of openbaringsfeest kreeg een eigen voorbereidingstijd (advent), het kreeg een eigen feestweek (octaaf) en een feesttijd (kersttijd) die daar nog boven uit reikt. Als slotfeest van de kersttijd geldt traditioneel het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (later genoemd ‘Maria Lichtmis’) op 2 februari, d.i. de 40ste dag nadien. Ook de kerkdienst in de kerstnacht vertoont bepaalde overeenkomsten met de paasnacht.

   

  In tegenstelling tot Pasen en Pinksteren hebben Kerstmis en Epifanie echter geen aanknopings­punt in de joodse feestkalender. Ze volgen ook niet het maanjaar, zoals Pasen, maar het zonnejaar en hebben dus een vaste datum. Bovendien volgt de kersttijd niet het voor Pasen toonaangevende zevendaagse ritme van het ‘wekelijkse Pasen’ te beginnen vanaf Pasen, d.i. de ‘1ste paaszondag’ tot de zgn. ‘7de paaszondag’, d.i. ‘Pinksteren’. Dit verschil in verankering op de kalender tussen de beide feestkringen leidt tot de bekende problemen bij de indeling van het kerkelijk jaar in zijn geheel: paas- en kerstkring zijn elk jaar opnieuw op een andere manier ten opzichte van elkaar ‘verschoven’, wat de datering bij historische studies geenszins vergemakkelijkt.

  (Bieritz, p.169-170)

   

  Opbouw van de kerstkring

  4 zondagen vóór kerstmis: begin van de advent; liturgische kleur: paars

  3de zondag van de advent: Gaudete (‘verheug u’): vanuit psychologische gevoeligheid wil de Kerk ons laten aanvoelen ‘we tellen af, het wachten zal niet meer zolang duren’; vandaar dat het ingetogen purper van de andere zondagen vervangen wordt door met roze gewaden) (cfr. Laetare (‘verblijd u), de 4de zo in de Vasten; ook met roze gewaden)

  17 dec. : begin van de O-antifionen

  24 dec.: Kerstvigilie of kerstwake

  24 dec. 24u (voor wie zeker op tijd komt), 25 dec., 00.00u: Kerstnachtmis

  25 dec.: Kerstdag, ‘Kerstmis’

  25 dec. – 1 jan.: het octaaf van Kerstmis; liturgische kleur: goud/wit

  26 dec., 2de kerstdag: St.-Stefanus, de eerste martelaar

  27 dec.: Johannes de evangelist, Jezus’ beminde leerling, tevens gemarteld

  28 dec.: Onnozele Kinderen, d.i. de Onschuldige Kinderen, vermoord door koning Herodes

  1 jan.: Besnijdenis, feest van de Moeder Gods

  6 jan.: Openbaring, ‘Driekoningen’

  2 febr.: Opdracht in de tempel, ‘O.-L.-Vrouw-Lichtmis’

  Tekst : Rudy Mannaerts - Toerismepastoraal Antwerpen
  Foto : Giovan Geralomo Savoldo, Aanbidding van de herders, Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia -  Bron Internet


  >> Reageer (0)


  Ontdek Brussel met ons
  Gratis rondleiding in
  volgende kerken
  (klik op de foto voor meer info)


  Foto

  Foto

  Foto

  ofwel
  kiest u voor een parcours
  met gratis begeleiding

  Hieronder voorbeelden
  'à la carte' is ook mogelijk
  (klik op de foto voor meer info)


  Foto

  Foto

  Nuttige informatie
 • Programma-vooruitzichten
 • Activiteitenkalender
 • Spelregels
 • Op zoek naar info
 • Nuttige links

 • Blog als favoriet !

  Gastenboek


  Archief per week
 • 04/03-10/03 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 21/11-27/11 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/02-01/03 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 14/10-20/10 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 08/10-14/10 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 08/11-14/11 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!