Welkom in Brussel

Foto

Gratis rondleidingen in hartje Brussel
neem contact op met
Julie Gilson
Kerk & Toerisme Brussel

Postadres

Wildewoudstraat 15
1000 Brussel

Secretariaat

Sint-Goedeleplein 20

1000 Brussel
tel fax 02.219.75.30
9-12.30 & 13.30-17 uur (ma di do)

9-12.00 (wo)

etkt@skynet.be

KERK & TOERISME BRUSSEL v.z.w. wil het Brusselse in hoofdzaak religieuze kunstpatrimonium beter bekend en toegankelijk maken door informatie, animatie, onthaal en vorming, in een christelijk en kunsthistorisch perspectief.

Zoeken in blog

 • Vlaamse Kunstenaars in de Kathedraal
 • Michiel van Coxie
 • Conrad Meit
 • Camille Colruyt
 • Hiëronymus Duquesnoy1
 • Hiëronymus Duquesnoy2
 • Foto
  Christelijk patrimonium in Brussel
 • St-Jan Nepomucenus (Nepomuk)
 • Stadszegel St-Michiel
 • Kanunnik Sint-Goedele
 • Wapen Pius IX in Brussel
 • Juliana van Cornillon
 • Bonifacius van Brussel
 • Luminaris
 • Brusselse heiligen
 • Sint-Goedele - Een maagd belaagd
 • Mère Barat
 • Devotie rond Brussel
 • Jezus-Eik
 • De kruisweg in de St-Niklaaskerk in Ottenburg
 • O.-L.-V. van Affligem
 • Foto
  Congregaties in Brussel
 • De Clarissen - 1
 • De Clarissen - 2
 • Kerken in Brussel
 • De Sint-Bonifaciuskerk
 • De St-Jan-de-Doperkerk (Molenbeek)
 • De Kapellekerk 1
 • De Kapellekerk 2
 • De Basiliek van Koekelberg
 • Geschiedenis
 • Tijdbalk kerken
 • 450 jaar Aartsbisdom Mechelen
 • Ontstaan van Brussel op de helling 1
 • Ontstaan van Brussel op de helling 2
 • Ontstaan van Brussel op de helling 3
 • Historische gebeurtenissen in de kathedraal
 • Vijf kardinalen in de kathedraal
 • Kardinalen uit onze streken
 • De Belgische Kerkprovincie
 • Symboliek en iconografie
 • 01 Inleiding
 • 1 De kerk als gebouw
 • 2 De kerk als gebouw
 • Foto
  Het kerstverhaal
 • De tijd rond Kerstmis
 • De Advent
 • De geboorte van Jezus
 • De aanbidding van de herders
 • Drie Koningen
 • De vlucht naar Egypte
 • De boom van Jesse
 • Archief rondleidingen
 • Davidsfonds naar Ter Kameren
 • Varia
 • Slechtvalken in onze Kathedraal
 • De Hemel in Tegenlicht
 • Interview van kardinaal Cardijn uit 1967
 • Joannes Roucourt
 • Afkortingen

  MB Maria Bogaert
  PW  Paul Wieërs
  GvE  Guido van Eeden
  LF Luk Faems
  MG  Michel Govaerts

  JPVB Jean-Pierre Van Binnebeek  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KERK EN TOERISME BRUSSEL

  28-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wapen van Pius IX in Brussel

     Wapen van Pius IX in Brussel


  In de 'Résidence Centrale', Bergstraat nr. 52, is er een doorgang naar een binnenplein. Van deze Sint-Sebastiaansgang ontbreekt evenwel het straatnaambord. Op het binnenplein, waarrond zich appartementsgebouwen binnen het huizenblok Bergstraat-Beenhouwersstraat-Koningsgalerij-Arenbergstraat bevinden, zien we het 'Waterspuwend Meisje', een fontein uit 1945 van de hand van de Roemeense, Belg geworden kunstenaar Idel Ianchelevici (1909-1994). 

                                          
                                                     Waterspuwend meisje - Idel Ianchelevici


  Boven de
  doorgang, aan de binnenzijde, is het wapen van graaf Giovanni Maria Mastai-Ferretti, alias Pius IX (1792-1878), aangebracht. Petrus buiten beschouwing gelaten, was hij de paus met de langste ambtstermijn (bijna 32 jaar).

  Hier was van 1857 tot 1937 de katholieke drukkerij-uitgeverij Goemaere gevestigd. Het pauselijk wapen werd door drukker Henri Goemaere aangebracht uit erkentelijkheid omdat hij een 'pauselijke toelating' had gekregen voor het drukken van bijbels. Te vergelijken met het statuut van hofleverancier.


                              

  Bronnen: Piet J. Van Nieuwenhuysen, Gids voor oud Brussel, Standaard uitgeverij Antwerpen, 1988 / Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, deel 1, Uitgeverij Lannoo Tielt, 1984 / Pierre Bernard, Bouwen door de eeuwen heen in Brussel, 1A, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, directie Monumenten en Landschappen, 2009 / Artikel Paus Pius IX, uit Wikipedia / Artikel Idel Ianchelevici, uit Wikipedia / Wapen in kleur, uit Wikimedia Commons.

  Tekst en foto's: Michel Govaerts.  >> Reageer (0)
  13-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juliana van Cornillon

                    Een knipoog van St Goedele  naar Juliana van Cornillon

   

                             


  Omstreeks 1193 werd Juliana geboren in de omgeving van Luik. Op jonge leeftijd verloor zij haar ouders en trad op de leeftijd van 5 jaar in  in het klooster van Mont Cornillon.

   In dit klooster werd ze priorin in 1230.

   

  Zij ijverde voor de verering van het H. Sacrament. Na lang aandringen werd door de bisschop van Luik in zijn bisdom een feestdag ingevoerd ter ere van het Heilig Sacrament. In het Italiaanse stadje Bolsena was een hostie gaan bloeden.
   
   De visioenen van de H. Juliana.

  Dit kwam Paus Urbanus IV ter ore. Hij was ooit kanunnik  van de kathedraal van Luik geweest. Terstond  stelde hij het sacramentsfeest in voor de hele Kerk. Sindsdien viert men Sacramentsdag op de 2° donderdag na Pinksteren.

   

  Het bekende lied “ Tantum ergo” van Thomas van Aquino dateert van toen.  Sedertdien zijn er talrijke legendes opgedoken omtrent het H. Sacrament. Niet enkel Brussel heeft er een, maar ook Herkenrode bij Hasselt en Hoogstraten om er maar enkele te noemen.

   

  Juliana stierf in een geur van heiligheid en werd  zalig verklaard in 1869.

  Brussel had een mooi klooster aan haar toegewijd, maar daarover later meer.


  P.W.
  Afbeeldingen Internet & Sanctus -Meer dan 500 heiligen herkennen. J & A.Claes, K. Vincke. KOK.

  >> Reageer (0)
  07-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De boom van Jesse
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE BOOM VAN JESSE

   

   

  Wie is Jesse ?

   

  Volgens Gods beloften zou de Messias geboren worden uit de nakomelingschap van Abraham “Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde” (Gen.12,3; hernomen in Sir.44,21; Jer.4,2; Hand.3,25; Gal.3,8) en uit het geslacht van koning David, aldus de Godspraak via de profeet Natan: “Ik zal de nazaat die gij verwekt hebt hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. … en Ik zal zijn koninklijke troon voor altijd in stand houden.” (2 Sam.7,12-13).

  In het populaire kerstverhaal van Lucas lezen we dat Jozef, “omdat hij behoorde tot het huis en het geslacht van David” (voor de volkstelling) op weg “ging naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten” (Lc.2,4).

   

  Twee evangelisten, Matteüs en Lucas, geven in de aanvang van hun evangelie een gekunstelde geslachtslijst van Jezus. Zeker Matteüs die de nadruk erop wil leggen dat Jezus wel degelijk de langverwachte Messias is, laat de genoemde dynastieke belofte uitkomen. In een afdalende geslachtslijst van Jezus vermeldt hij aldus Davids vader Isaï: “Obed was de vader van Isaï en Isaï van David, de koning” (Mt.1,5). Ook de tweede gekunstelde, (tot Adam!) opklimmende geslachtslijst van Jezus die Lucas geeft bij het begin van Jezus’ openbaar optreden, vermeldt de vader van David: “Isaï” (Lc.3,32). De naam van Davids vader komt ook voor bij Paulus (Rom. 15,12) (zie verder) en nogmaals bij Lucas (Hand.13,22-23): “Nadat God Saul verworpen had, verhief Hij David tot hun koning. Van deze gaf Hij het getuigenis: Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen. 23 Uit diens nakomelingschap heeft God volgens belofte voor Israël een Verlosser doen voortkomen, Jezus.” 

   

  Isaï, wiens naam betekent ‘Hij is de Heer’, treedt in het bijbelse verhaal (1 Sam.16) enkel op in functie van de uitverkiezing van zijn zoon David tot gezalfde koning. Samuël wordt gezonden “naar Isaï, de Betlehemiet, want een van diens zonen heb Ik voor het koningschap bestemd”, aldus de Godspraak (v.1). Bij het opdragen van een kalf als offer valt het oog van Samuël op de oudste zoon van Isaï, maar hij is niet de door God uitverkorene; immers “een mens kijkt naar het uiterlijk, maar God naar het hart” (v.7). Isaï stelt aldus zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar geen van hen blijkt de uitverkorene. Ten allerlaatste wordt de jongste die de schapen nog aan het hoeden was, gehaald en gezalfd: “Sedert die dag was de geest van God vaardig over David” (v.13).

   

  In tegenstelling tot de moderne Nederlandse vertaling ‘Isaï’ luidt die naam in het Latijn van de VulgaatJesse”. Dergelijke andersluidende invullingen van de klinkers (zeker bij vertalingen) zijn nu eenmaal eigen aan het Hebreeuws dat enkel vaste medeklinkers kent.

  Omwille van de eeuwenoude Latijnse traditie is echter de ‘(stam-)boom van Jesse’ als begrip ingeburgerd geraakt, wat wel eens voor een valse verwarring zorgt tussen de beide versies voor de naam van dezelfde persoon. 


  Rudi Mannaerts, toerismepastoraal Antwerpen
  Boom van Jesse in kloosterkapel Keyhof van Huldenberg


  >> Reageer (0)
  22-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bonifacius
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

                            

   Bonifatius  van  Brussel

   19    februari

   

   


  Bonifatius werd geboren te Brussel omstreeks 1182 en behoorde tot een welgestelde familie
  met name  Clutinc.  Hij werd opgevoed in de vreze des Heren.

  Op 5 jarige leeftijd werd hij naar school gestuurd, en dit in zijn onmiddellijke omgeving, n.l. de abdij  van Ter Kameren bij de zusters Cistercienzen.

   

  Wanneer hij de leeftijd  bereikte van 17 jaar kende hij vlot latijn, dermate dat hij het kon spreken.  Ook in de bijbel was hij goed thuis.  In 1158 werd hij ingeschreven aan de universiteit van Parijs. De K.U.Leuven  bestond  toen nog niet, zij dateert van 1425.Ook  daar blonk hij uit.. Hij werd er magister in de theologie en mocht er nadien doceren. Intussen ontving hij het kanunnikschap van de St Goedele kerk te Brussel  om er tenslotte deken te worden  van 1216 tot 1222.

   

  Alvorens benoemd te worden tot bisschop van Lausanne in Zwitserland, deed hij nog dienst als scholaster aan de kathedraal van Keulen.

  Hij raakte echter onmiddellijk   in conflict met de andere kanunniken aldaar omdat hij weigerde hun voorrechten te erkennen en ook weigerde hij hen een traditioneel banket aan te bieden.  Gedurende 8 jaar bleef hij  bisschop van Lausanne, waarna hij zijn functie neerlegde. Hij raakte verwikkeld in het conflict tussen de Roomse keizer Frederik II en de Paus Gregorius  IX. Als gevolg van een aanslag op zijn persoon , door de keizer beraamd, nam hij ontslag. Hij vertrok  in 1247 terug naar zijn geboortestreek. Liefdevol werd hij opgevangen in de abdij van Ter Kameren. Teruggetrokken in een cel verbleef hij er nog 18 jaren, tot zijn dood.

   

  Bonifatius moet  een voorbeeldig man zijn geweest , eerlijk en rechtlijnig, hetgeen  niet altijd in dank werd aanvaard.

   

  PW


  >> Reageer (0)
  06-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rust tijdens vlucht naar Egypte
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  DE RUST TIJDENS DE VLUCHT NAAR EGYPTE  Schilderij: Jan Breughel de Oude


   

  Maria en Kind

  - geen mantel en kap: ontspannen tijdens de rust

  - op de voorgrond

  - zit / ligt

  - naast haar liggen een grote reistas en een wandelstok

  - het Kind bij zich

  - zoogt het kindje Jezus

  - leest een boek: biddend

   

  Jezuskind

  - slapend

  - een hoofddek­sel, een hoofddoek

   

  Jozef

   - is met zijn ezel naar het dorp voedsel gaan halen voor zij familie, komt vanuit de verte achter Maria met een broodmand aangewandeld

   

  engelen

  - volgen met een rijkelijk gevulde fruitmand

  Rudi Mannaerts, toerismepastoraal Antwerpen
  Afbeelding Internet


  >> Reageer (0)
  24-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lichtmis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Lichtmis
  2 februari


   

   

  Dit feest is geïnspireerd door het verhaal van Lucas* 2,   22-40 en wordt gevierd 40 dagen na Kerstmis.


  Het is ontstaan in het oosten als een vreugdefeest. Het werd te Jeruzalem gevierd met
  processie, kaarsen, mis en homelie.

  Het is zowel een Christus-feest  als een verheerlijking van Maria, met in het westen een klemtoon op dit laatste.


  Lichtmis heeft in het volksleven heel lang een aparte plaats gehad. Vrouwkensdag is daar
  een voorbeeld van.


  Op Lichtmis is het nog volop winter en toch klaart de hemel op. Zo kende de boer een
  leuke woordspeling:  men kan van nu af bij het werk het “ licht missen”.


  Te Brussel werd op deze in de St Niklaaskerk O.L.Vrouw van de Vrede aanroepen en
  men stak dit beeld een brandende kaars in de hand.

   

  Lichtmis is  nog steeds een traditionele pannenkoekendag zowel in  Vlaanderen als Wallonië

   

  Interessante linken:

  http://www.annetanne.be/kruidenklets/2008/02/02/pannenkoeken
  * De Bijbel op internet.
  Afbeelding Internet

  PW

  >> Reageer (0)
  20-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OLV Scherpenheuvel in kathedraal
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Beeldje O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel in de kathedraal.

     Onlangs werd de kathedraal van Brussel verrijkt met een prachtig authentiek huisaltaar met beeld van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel, gesneden uit de authentieke eik (eerste helft 17e eeuw). Deze eik werd gekapt op verzoek van Bisschop Hovius omdat hij een gevaar betekende voor de talrijke pelgrims, die ieder met een stuk ervan naar huis trokken.


  Het beeldje stelt Maria voor als Onbevlekte Ontvangenis, staande op de maansikkel en een slang vertrappend.  Het is grotendeels uit eikenhout gesneden, terwijl de beide hoofdjes vermoedelijk van bukshout zijn. De kronen en de scepter zijn versierd met glassteentjes, pareltjes en email. Er zijn relieken aangebracht van de heiligen Petrus, Paulus, Bartholomeus, Philippus enFortunata, en dit rondom de altaarnis. 

  Albrecht en Isabella schonken dit beeldje aan de gravin van Berlaymont, die in 1624 een klooster stichtte met haar naam en waar het beeldje tot onlangs werd vereerd.

   

  Tekst PW

  Foto MG


  >> Reageer (0)
  09-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parochies in Brussel 3

   

  Het ontstaan van Brussel op de helling - deel 3

  Wandeling op 25 april 2009  Wandeling van Sint-Goedele via de Parochiaanstraat, Kantersteen, Stuiverstraat, Ter Arkenstraat (Jodentrap) naar het Koningsplein tot aan Sint-Jakob. De omweg langs Ter Arken is bedoeld om de middeleeuwse realiteit aan de lijve te ondervinden.

   

  Voor Bram is dit de belangrijkste halte. Op dit kleine plateau stond een Sint-Jakobskerk, met toegang langs de huidige Naamsestraat. Nu is het een 18e eeuwse kerk in functie van het gelijktijdige Koningsplein. Na de brand van het paleis van de hertogen van Brabant is aan de stad gevraagd hun afval te komen afzetten om een groter plein te kunnen aanleggen.


  De Koudenberg is een militair en politiek strategische hoogte (summum), buiten het overstromingsgebied, met uitzicht op de Zenne- en Maalbeekvallei.

  Bij een morfologische studie van de eerste omwalling blijkt dat het kasteel + kerk + ovaal plein overeenkomt met de structuur van een typisch “Driesdorp” met 3-hoekig gemeenschapsplein waar vee mocht grazen, hout werd gesprokkeld en volk kon ontmoeten of verzamelen. Er is weinig informatie over de Sint-Jakobskerk. Vanaf de 12e eeuw is er een kerk, een priester en een connectie met het kasteel. Volgens Bram zou het wel eens de oudste kerk kunnen zijn. In de ouste registers over cijnzen wordt Sint-Jakobs steeds vermeld als libertas Bruxellae, wat dan het oudste rechtsgebied, de oudste vrijheid van Brussel zou zijn.


  In de 2e helft van de 12e eeuw wordt Sint-Michiel-en-Sint-Goedele de hoofdkerk. Waarom claimt Sint-Jakob, met gasthuis, dat statuut dan niet? Sint-Jakob wordt dan weggeschonken aan de Ridders van Malta. Over wat er verder gebeurt met het goed is er geen spoor in de archieven van desbetreffende orde. 20 jaar later wordt de gemeenschap omgevormd tot een regulier klooster met de regel van Augustinus (Jan van Ruusbroek zal ook overgaan tot die regel, na deel te hebben uitgemaakt van het seculiere college van kanunniken van Sint-Goedele).

   

  Wanneer we vergelijken met wat in andere steden gebeurt, kunnen we veronderstellen dat Sint-Goedele de tegenstanders heeft willen uitschakelen, door Sint-Gorik voor te stellen als temidden een oord van verderlf, terwijl Sint-Jakob een gesloten klooster wordt, zonder enig verband met de stad. Dat Sint-Jakob wellicht de oudste kerk was lezen we in een kroniek uit de 16e eeuw uit ’s Hertogenbos van Peter van Oss. Daarin staat dat Lodewijk de Vrome (zoon van Karel de Grote) in de 9e eeuw een Sint-Jakobsklooster in Brussel heeft gesticht.

   

  Wat betekent de toponiem Koudenberg? Koud kan betekenen “onbewoond” of koud (vanwege de winden?)

  Deze tekst is samengesteld door Mw. M.-C. Van Grunderbeek (musea stad Brussel - Broodhuis) en baseert zich op een doctoraatswerk over de geschiedenis van de parochies in Brussel.  Zij gaat uit van een wandeling die door de doctorant geleid werd op 25 april 2009.
  Marie-Claude.VanGrunderbeek@brucity.be


  >> Reageer (0)
  01-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wensen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De redactie wenst u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De besnijdenis

  DE BESNIJDENIS

   

  Bijbel (Lc.2,21)

  21 Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.

   

  Betekenis

  Het betreft het verwijderen van de voorhuid van het mannelijke lid (met een scherp mes): de besnijdenis (Gen. 17,10-14). Ofschoon de besnijdenis ook bij naburige volken bestond, zoals bv. bij de Egyptenaren, Feniciërs, Arabieren, Moabieten, enz... werd dit gebruik bij de Joden ingevoerd als teken van het verbond dat God met de aartsvader Abraham sloot. Ook de Moslims later passen dit gebruik toe. Dit ritueel moest voltrokken worden op de achtste dag na de geboorte (Lev.12,3), zelfs indien die op de sabbat viel, de heilige rustdag. De besnijdenis wordt oorspronkelijk voltrokken door de vader, later door de mohel. Hierdoor treedt men toe tot de gemeenschap van Israël, zodat men aan de eredienst mag deelnemen; het is het teken van toewijding aan God. Maar de ware besnijdenis/ verbondenheid met God bestaat uit een innerlijk gebeuren: het is vooral het hart dat moet besneden/ gezuiverd worden (Deut.10,16). Dit verbondsteken wordt een discussiepunt onder de eerste christenen. De christenen uit de joden willen dit (joodse) verbondsteken met God aan allen opleggen, terwijl de christenen uit de heidenen dit afwijzen. Deze laatsten, die o.m. sterk de steun krijgen van Paulus, nochtans zelf van vorming een joods schriftgeleerde, halen het op het apostelenconvent (Hand.16,3). De besnijdenis was steeds verbonden met het geven van de naam aan het kind.

   

  Feestdag

  1 januari (d.i. 8 dagen na kerstmis)

   

  Naam

  Besnijdenis, (lat.) ‘circoncisio’

   

  Devotie

  De besnijdenis is het eerste gebeuren in Jezus’ leven waar Hij bloedt. Dit wordt aangezien als een voorafbeelding van zijn bloedig lijden en sterven op het kruis. Vandaar dat de devotie tot de ‘vijftien bloedstortingen van Jezus’ aanvangt met de besnijdenis (vb. schilderij Kathedraal Antw.).

  Omdat de besnijdenis verbonden is met het geven van de naam aan het Kind, werd het feest eeuw gevierd bij de jezuïeten, ‘het Gezelschap van Jezus’, en spraken zij die dag een gelofte uit (cfr. schilderij in Mariakapel St.-Carolus Borromeuskerk). Ook voor de broederschappen van de (Soete) Naam Jezus was dit dé feestdag.

   

  Voorstellingswijze

  De voorstelling is afkomstig uit Byzantium sinds de 10de eeuw.

  Jozef en Maria kijken toe hoe het Kind besneden wordt, soms door Jozef.

   

  Maria

  - wit-blauwe kledij

  - gevouwen handen, de ogen aandachtig gericht op het Kind: de moeder-kind-relatie

  - aureool

  - draagt het Kind

  - of heeft het Kind uit handen gegeven

   

  Jozef

  - oudere man, kale schedel, baard

  - (geen) aureool

  - kijkt (staande) toe als toeschouwer, terwijl een ambtenaar, de mohel de besnijdenis uitvoert,

  - óf voltrekt zelf (geknield) de rituele handeling: overeenkomstig de joodse voorschriften

   

  de mohel

  - een mes/stift in de rechterhand: brengt de besnijdenis toe

  - geknield / staande

   

  tempeldienaar(s)

  - hoofddoek, baard

  - houdt met beide handen het Kindje vast terwijl de mohel met de besnijdenis bezig is.

   

  Jezuskind

  - baby, enkele haartjes op het hoofd

  - aureool

  - weert zich enigszins / ongestoord

  - in de armen gehouden door tempeldienaar / Maria

  - óf ligt op een altaartje / in een bekken

   

  omstaanders

  - mannen en vrouwen: knechten en dienstmeiden

  - een of meerderen dragen grote brandende kaarsen: lichten bij voor de delicate ingreep

  - een draagt een grote kan, een ander een schaal: respectievelijk om het water voor de reiniging van het bloed uit te gieten en op te vangen

  - komen binnen / kijken toe: getuigen van het gebeuren

   

  locatie

  - in een soort tempelgebouw (naargelang de stijlperiode: bv. renaissance-tempel in rondbouw): nochtans heeft de besnijdenis niet plaats in de tempel, wel in Betlehem (de synagoge?)

   

  opstelling

  - tot en met de 16de eeuw enkel binnen cycli zoals ‘het leven van Christus’, ‘de Kindsheid Jesu’, ‘de (15) Bloedstortingen’ of ‘het leven van Maria’ en ‘de Zeven Smarten van Maria’.

  - vóór ‘De aanbidding der Wijzen’ én ‘De opdracht in de tempel’

  - typologische voorafbeeldingen: - de besnijdenis van Isaac

       - de besnijdenis van Samson

  Tekst : Rudy Mannaerts - Toerismepastoraal Antwerpen


  >> Reageer (0)
  26-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De fijnspar

  DE FIJNSPAR      


  Langs straten en op pleinen staan ze te schitteren met hun veelkleurige lichtjes en ballen. Over al hoort men 'O dennenboom …'
  De kerstboom is terug van weg geweest. Maar onze kerstboom is geen dennenboom maar een spar.

  Deze soort hoort hier eigenlijk niet thuis. Hij is hier aangeplant als kerstboom maar ook voor zijn hout.
  Hoofdzakelijk hoort hij thuis in Noord- en Midden-Europa. Van de Alpen tot Scandinavië en van de Balkan tot in Rusland.
  Hij houdt van een vochtige atmosfeer en een koud klimaat.
  Hij groeit dan ook op grote hoogten. Daar ontwikkelt hij zich tot een krachtige boom met een fraaie rechte stam.
  In onze streken wordt hij bijlange niet zo fraai.  In vergelijking van zijn broers uit het hoge noorden is hij een verschrompeling.  Hij werd hier ingevoerd in de 18de eeuw.
  De stammen uit het hoge noorden werden en worden veelal als masten gebruikt op zeilboten maar ook van grote en hoge tenten.
  Hij kan tot 62 hoog worden en zeer oud worden. Men spreekt tot 600 jaar.
  De fijnspar verdraagt veel schaduw en daardoor worden ze dicht bij elkaar geplant. Het is echt helledonker in een sparrenbos. Maar daardoor had men een grotere houtopbrengst. Na 3 tot 35 jaar kon men aan de kap beginnen. Daarna de grond ploegen en opnieuw planten.

    De vrouwelijke bloem

  De spar heeft  platte naalden die rondom de twijg staan. Ze zijn scherp gepunt. De bovenste twijgen zijn omhoog gericht de onderste gaan neerhangen. Deze twijgen zijn roodachtig bruin.De boomschors is roodachtig bruin. Later zal, bij oudere bomen, deze kleur overgaan naar donker paarsachtig..
  De schors vertoont barsten die ronde kleine gladde platen vormen.          
                                                           
     De vruchten zijn 12 tot 18cm lange kegels. Die als sigaren van 2,5cm dikte aan de boom hangen.
  Tijdens de herfst rijpen de zaden maar het is pas een jaar later dat de kegel zijn zaden los zal laten.
  Hoger schreven dat de spar om zijn hout gekweekt wordt.

  Hij levert sterk, licht , elastisch hout met een bleekgele kleur. Het is vooral gekend als vurenhout. Het wordt evenwel ook gebruikt voor kisten, interieurs, in de papierindustrie, voor violenbouw, als hei en telefoonpalen en in de scheepsbouw.
  In sparrenhout (vurenhout) vind je steeds kleine knoesten (wieren) tussen de grote. De den (grenenhout) heeft dat niet omdat hij geen zijtakken heeft.
  Op stam vindt men de harsblaren. Uit deze hars zal men terpentijn winnen. Heel de boom zit vol alveolen die met hars gevuld zijn. Ze hebben geen verbinding met elkaar. Het zijn die harsbubbels die ervoor zorgen dat het haardvuur knettert wanneer je harshoudend hout brandt. Het hout mag jaren drogen, toch blijft het vonken en gensteren.
  Het hout werd ook als mijnhout gebruikt.in de mijnen stutte men er de gangen mee. Wanneer er  een instorting dreigde dan ging het hout zingen “kraken” en wist men dat men zich uit de voeten moest maken. Ander hout bezweek onmiddellijk onder de druk. Dit is ook de verklaring waarom er in de Kempen zoveel naaldhoutbossen aangeplant werden.

  KERSTBOOM

  De spar is reeds eeuwen het symbool van groei en bloei en de verjager van heksen en slechte geesten.
  Vroeger bond men sparrenboompjes hoog in de mast van een terugkerend zeilschip; men hoopt met kerst terug thuis te zijn. In de 5de eeuw was het reeds de Boom des levens in de mysteriespelen in Duitse kerken. Bij die gelegenheid was de boom versierd met appels en koekjes.
  In de 9de eeuw verbood Karel de Grote het opzetten van deze boom. Paus Martinus II deed hetzelfde in de 10de eeuw.
  Straatsburg toonde de eerste versierde kerstboom reeds in 1605. Het is pas in de 19de eeuw dat de opmars zal beginnen.

  VOLKSGENEESKUNDE

  Sinds mensenheugenis weet men dat het sap van de spar en bij uitbreiding bijna alle coniferen, slijmoplossend is en helpt bij aandoening van de luchtwegen.
  De etherische olie wordt, opgelost in heet water, gebruikt bij griep, koorts, astma.

  LEGENDE
  Deze legende komt uit Beieren

  Het was volop winter. Het sneeuwde en het vroor dat het kraakte. De drie bosarbeiders keerden terug naar huis. Onderweg kwamen ze een mooie vrouw tegen.
  Zij brak van een spar drie takken af en gaf ze aan de mannen met de woorden:
  “ Dit zijn gelukstakken. Bewaar ze goed.”
  Twee arbeiders vertrouwden het zaakje niet en gooiden  de vermeende heksentakken weg.
  De derde stak het takje op zijn muts. Als bij wonder veranderde het in een echte gouden tak.
  Onmiddellijk liepen de twee anderen terug om hun takjes te zoeken.
  Wie vandaag naar de Beierse bossen gaat zal die twee mannen nog steeds zoekend vinden.

                                                                              ZALIG KERSTFEEST
                                                
  Hoe herkennen  ?  
                                              
  Spar : De naalden staan alleen rondom de tak   solo  (alleen)
  Den :  de naalden staan per 2                           duo  ( per twee)
  Lork: de naalden staan gegroepeerd                 legio  (met vele)

  norbert mosselmans 12/2009

  INFO

  Bomen en struiken     Readers Digest
  Foto’s      Internet
  Legende      internet Kerjean info
  Volksgeneeskunde      internet Gielenaroma


  >> Reageer (0)
  05-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Maeskapel

    De  Maeskapel

   

  Op  26 oktober l.l. werd de Maeskapel plechtig opengesteld voor het publiek. Deze barokkapel, die deel uitmaakt van de kathedraal te Brussel werd ontworpen door Leon van Heil, hofarchitect in de 17° eeuw.

   

  Zij vervangt een vroegere absiskapel gelegen achter het hoogkoor die in de 13°eeuw was toegewijd aan Maria Magdalena.

  Deken Hendrik Slabbaert  werd er begraven in 1348, vandaar dat deze kapel ook werd genoemd het “ Slabbaertchoorken”.

   

  Dit gebouwtje raakte in verval, zodat het werd afgebroken en vervangen door huidige kapel.

  Jan Baptist Maes, zoon van de gelijknamige raadsheer bij de Raad van Financien kreeg toelating tot de bouw van deze barokkapel in 1675. Het werd tevens de begraafplaats van deze familie. 

            


  Deze kapel was reeds geruime tijd buiten gebruik en afgesloten voor het publiek door middel van een pracht van een 18° eeuws hekken, afkomstig van de abdij-kerk van Ter Kameren. Dit hekken ontnam deels het zicht van een uniek retabel in albast van de hand van  Jan Mone.  Thans is deze kapel toegankelijk voor een devoot publiek.

   

  Door deze ligging ontsnapt zij aan de drukte veroorzaakt door de talrijke toeristen.

  De plechtigheid van 26 oktober had nog een ander doel.  In dezelfde kapel werd een plaats toebedeeld aan een zeer oud en origineel beeld  van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel uit de 17° eeuw met een heel aparte voorgeschiedenis.  Maar dat is een ander verhaal.

   

  PW  >> Reageer (0)
  12-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parochies in Brussel 2

  Het ontstaan van Brussel op de helling - deel 2

  Wandeling op 25 april 2009  Wandeling van Sint-Gorik via Borgwal, over Anspachlaan, via Steenstraat, Zuidstraat tot

  de Sint-Niklaaskerk. Sint-Katelijne en Kapellekerk worden links gelaten want te ver.

   

  Sint-Niklaas was een parochiale kerk. Als patroonheilige van handelaars en schippers wordt, Sint-Niklaas geassocieerd met de haven, annex handelsnederzetting, annex oude kerk van Sint-Gorik. De Steenstraat die we doorliepen was één van de parochiegrenzen tussen Sint-Gorik- en Sint-Niklaasparochies (tegen argumenten Lefevre). Dat zien we op de kaart van Brusselse parochies van Philippe Godding. Sint-Niklaas is, net als Sint-Gorik gelegen in de beemden of drassige gronden van Brussel, die pas in de 12e eeuw bewoonbaar werden gemaakt. Er is sprake van een "portus" zonder juiste bepaling van wat het is of waar het lag.

  Er was een Romaanse donjontoren, ongeveer xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />50 m hoog, die verbonden was met de kerk (raakte de kerk niet). Die toren zou er volgens de legende vóór de kerk gestaan hebben.  Zeker is dat de Sint-Niklaaskerk dateert van de 12e eeuw (afwaterings- en kanaliseringsoperatie). Er is een donjon, zoals Sint-Goedele een "westbouw" heeft.

   

  ---

   

  Wandeling terug langs de Steenstraat terug om via de Violetstraat op het Sint-Jansplein

  te geraken.

   

  Op de kaart van Philippe Godding, die René Laurent gebruikt, staan de parochies uit de 15e eeuwaangetekend. Sommige van die parochies gaan wel over de omwallingen.

  Vaststellingen zijn dat er grote en kleine parochies zijn en dat ze zeer onregelmatig zijn.

  Het Sint-Jansplein is een knooppunt van de parochies St.-Goedele, St.-Gorik, St.-Niklaas.


  Sint-Goedele is de enige parochie die volledig binnen de eerste omwalling is gelegen. 
  Registers vermelden gegevens van de verschillende parochies en 'omtrent het Sint-Jansgasthuis. Deze plaats is de grens tussen de droge helling en het drassige gebied van de Zenne. Logisch zou zijn dat Sint-Goedele, Sint-Jakob en Kapellekerk de oudste parochies zouden zijn, in het droge gedeelte, terwijl Sint-Gorik, Sint-Niklaas en Sint-

  Katelijne in het overstromingsgebied pas later ingesteld worden. De Sint-Jansgasthuiskerk uit de 13e eeuw is in Romaanse stijl.

   

  Woeste gronden zijn van de heer. De graaf (Boudewijn), later de hertog (Hendrik), zal in de 12e eeuw het natte land in concessie geven tot drooglegging, kanalisering en bouw van watermolens.

   

  ---

  Wandeling van het Sint-Jansplein via de Duquesnoystraat, Steenweg, Grasmarkt, Bergstraat naar het Sint-Goedelevoorplein.

   

  Sint-Goedelekerk is voor Placide Lefevre de enige hoofdkerk, moederkerk en tevens oudste kapel, bij een Merovingische nederzetting. Na de brand is begonnen aan de Romaanse kerk, begin 13e eeuw, ongeveer dezelfde tijd als de Ceure werd toegekend.

  Volgens Lefevre zou pas na de middeleeuwen de andere parochies afgesplitst zijn. Volgens een document van 1047, dat een vervalsing uit de 2e helft van de 12e eeuw zou zijn, gebeurde dan van alles: stichting van het Sint-Goedelekapittel en de bouw van de stenen kerk.


  Onbetwist echt is het document van 1073 dat bevestigt in een compromis tussen Kamerijk en Sint-Goedele, dat er in de 11e eeuw een kapittel van kanunniken werd ingesteld (seculiere organisatie, de kanunniken woonden zelfstandig waar ze het wilden). Dertig jaar later, en nog eens 15 jaar later vinden we in teksten de vermelding en bevestiging van dat compromis om rechten te bevestigen of te geven, en dat er bouwwerken worden gedaan, o.a. de westbouw. (heb ik dat allemaal wel goed begrepen?)

  De archeologie vindt een crypte en gebouwen uit het midden van de 11e eeuw.

   

  In de 2e helft van de 12e eeuw vinden we teksten:

  1. een vervalsing op zoek naar legitimatie zogezegd uit 1047;
  2. uit 1074 een akte van de bisschop van Kamerijk die de rechten van Sint-Michiel-en-Sint-Goedele bevestigd als officiële hoofdkerk;
  3. bevestiging door de hertog (document?) door hertog Godfried dat de parochies belasting te betalen hebben aan de hoofdkerk;
  4. er wordt een vita Sancti Gudulae opgesteld, een nazaat van Karel de Grote. De relieken worden naar een waardige plaats (Sint-Michielskerk) overgeheveld, want de relieken van Sint-Goedele zijn in Sint-Gorik zomaar tentoongesteld, wat niet mag, en de hertog heeft ze zelfs mogen aanraken. Ze worden er verwaarloosd (negligenter)
  5. Waarom is Sint-Gorik ineens niet goed genoeg meer? In die 12e eeuw wordt de
  6. benedenstad aangelegd (haven, kanalisering, molens, handel), boomt die wijk en wordt een oord van verderf in contrast met de integritei van de bovenstad waar ook handel en ambachten zijn, en zelfs markten met een naam (veemarkt, houtmarkt, paardenmarkt, ...

   

  De Kapellekerk is officieel ingesteld in 1210 met bevestiging van een reeds bestaande situatie. Het zou kunnen dat de graven van Leuven hun machtsbasis op de Koudenberg, met Sint-Jacob, wensten uit te breiden naar het noorden met Sint-Michiel en naar het zuiden met de Kapellekerk. De graaf schenkt prebenden aan Sint-Goedele met kanunniken. In de Kapellekerk komt een reguliere gemeenschap. Dit initiatief loopt parallel met de initiatieven in de benedenstad, ook om de machtsbasis te verstevigen.

  Deze tekst is samengesteld door Mw. M.-C. Van Grunderbeek (musea stad Brussel - Broodhuis) en baseert zich op een doctoraatswerk over de geschiedenis van de parochies in Brussel.  Zij gaat uit van een wandeling die door de doctorant geleid werd op 25 april 2009.
  Marie-Claude.VanGrunderbeek@brucity.be


  >> Reageer (0)
  08-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parochies in Brussel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het ontstaan van Brussel op de helling - deel 1

  Wandeling op 25 april 2009

   

  Afbeelding: Afbraak van de Sint-Gorikskerk in 1799. Ill. anoniem.  Stedelijk museum Brussel  De uiteenzetting beschouwt het onderwerp tussen de 11e en de 15e eeuw.  Het gaat over

  het ontstaan van de parochies in het centrum van de stad in relatie met het ontstaan van

  Brussel. Over het onderwerp wordt al sinds 100 jaar "geruziet". B. zal de

  verschillende standpunten aanhalen en zijn eigen visie erover geven.

   

  Hoofdrolspelers zijn 7 kerken: Sint-Jan-de-Doper van Molenbeek, de Kapellekerk, Sint-

  Katelijne, Sint-Gorik, Sint-Niklaas, Sint-Michiel-en Sint-Goedele, Sint-Jakob.

  De Begijnhofkerk is geen parochiale kerk en heet Sint-Jan-de-Doper zoals de kerk van

  Molenbeek waarvan ze afhangt. De kerk van Molenbeek heeft trouwens een ambigue rol

  in de parochiegeschiedenis.

   

  Parochiale geschiedenis is geschreven door Placide Lefevre (oud-archivaris van Sint-

  Goedele, Despy, Bonenfant, Guillaume Demarez, jonge vorsers van de ULB en BVNH.

  De stelling van Placide Lefevre zou zijn dat er in Brussel één voorname moederkerk zou

  zijn geweest, waarvan latere parochies zijn afgesplitst. Dat is ook wat het Sint-

  Goedelekapittel vanaf de 12e eeuw wil laten verstaan. Dat kan opgemaakt worden uit het

  oprichtingsdocument van het Sint-Goedelekapittel uit 1047, dat een vervalsing uit latere

  tijd blijkt te zijn.

   

  Oprichtingsaktes van de Kapellekerk dateert van 1210, van Sint-Gorik van 1540, Sint-

  jacob 17e eeuw, Sint-Katelijne 15e eeuw, Sint-Niklaas 17e eeuw.  Demarez zoekt de oorsprong eerst bij Anderlecht, daarna Molenbeek.  Despy heeft een voorkeur voor Ukkel.

  Verbesselt gaat van de these van Lefevre naar die van Despy.

   

  In de 12e eeuw zijn er reeds meerdere parochies want in een document (?) wordt reeds

  verwezen naar parochiegrenzen. In de 13e eeuw zijn "Huisarmen" of "Tafels van

  Barmhartigheid (bramhartigheid -grapje) of van de Heilige Geest" expliciet verbonden

  aan parochies. Giften van rijkere burgers worden via die instellingen uitgedeeld aan de

  armen vanuit de kerk.

   

  Sint-Goedele is daadwerkelijk de moederkerk van Brussel vanaf de 15e eeuw. Er wordt

  geen onderscheid gemaakt tussen kerken of kapellen, het zijn alle "ekkleisia"'s.

   

  Wat is een parochiekerk?

  Het is een kerk die essentiële kerkelijke sacramenten mag uitvoeren, doop, huwelijk en

  begrafenis.  Een parochiekerk heeft bijgevolg altijd een kerkhof.  De kerk houdt de

  cijnsregisters bij zowel van armen als hertogen. De stad is onderverdeeld in zones, in de

  14e eeuw zijn dat de parochies. Die zones komen ook voor in de hertogelijke

  documenten. Bedienaars zijn de prebaan, parochianen, terwijl de kerkmeester behoort

  tot de kerkfabriek.

   

  Is Sint-Gorik de wieg van Brussel? Met als datum 977? Tijdens de 19e eeuw zijn er

  opgravingen geweest op het Sint-Gorikseiland.. Slechts resten van de 16e-eeuwse kerk

  zijn gevonden. Van de kerk ervoor bestaan maar 2 kleine schetsen. Er is de legende

  over het bestaan van een castrum en de kerk waarin de relieken van Sint-Goedele in

  985 door Karel van Frankrijk zijn ondergebracht, om in 1047 overgebracht te worden

  naar de Sint-Michiel. De benedenstad zou verdedigd zijn geweest door een wal die tot de Sint-Niklaaskerk (Serhuyghskintssteen) zou gelopen hebben. Die gegevens komen uit de Vita van Sint-Goedele, die 2 à 300 jaar na de feiten is geschreven.

   

  De parochie van Sint-Gorik is gesticht in de 16e eeuw omdat wegens wateroverlast de

  gelovigen niet ter kerke konden in de Sint-Michiel-en-Sint-Goedelekapittelkerk.

   

  Volgens B. is een belangrijk gegeven in de interpretatie van gegevens over parochies

  is de drooglegging in de 12e eeuw.  Tijdens die eeuw zijn in de hele streek lage zones

  afgewaterd, waarom zou dat fenomeen zich niet in dezelfde tijd in het Brussels broek

  hebben voorgedaan? In de streek zijn er in de 12e eeuw veel nieuwgestichte dorpen.

   

  Zowel Sint-Gorik als Sint-Niklaas zijn rond het midden van de 12e eeuw gebouwd. In die

  tijd zijn de Zenne-armen rechtgetrokken, zijn molens gebouwd, komt er een portus.

  (Wordt vervolgd)


  http://dev.ulb.ac.be/philo/urhm/EtudesMed/biblio.php?image=etudes.jpg&zone=EtudesMed


  Placide LEFEVRE , Philippe GODDING et Françoise GODDING-GANSHOF , éds, Chartes du chapitre de Sainte-Gudule de Bruxelles, 1047- 1300. Louvain-la-Neuve, College Érasme et Bruxelles, Nauwelaerts, 1993 (Université de Louvain). Recueil de travaux d’Histoire et de Philologie, 6ème s., fasc. 45).

   

  Georges DESPY,  "Un dossier mystérieux : les origines de Bruxelles", dans Bulletin de xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques (de l') Académie Royale de Belgique, 1997, p. 241 -303.

   

  Placide LEFEVRE, L'organisation ecclésiastique de la ville de Bruxelles au Moyen Age. Louvain, 1942 (Université de Louvain. Recueil de travaux d’Histoire et de Philologie, 3ème s., fasc. 11)., surtout p. 13- 34.


  Deze tekst is samengesteld door Mw. M.-C. Van Grunderbeek (musea stad Brussel - Broodhuis) en baseert zich op een doctoraatswerk over de geschiedenis van de parochies in Brussel.  Zij gaat uit van een wandeling die door de doctorant geleid werd op 25 april 2009.
  Marie-Claude.VanGrunderbeek@brucity.be

  >> Reageer (0)
  04-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kribbententoonstelling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INTERNATIONALE KRIBBENTENTOONSTELLING

   Vanaf 29 november 2009 tot 3 januari 2010

   
  Zoals naar gewoonte zal een kribbententoonstelling plaatshebben in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Deze kribben worden gerealiseerd door verschillende katholieke gemeenschappen van buitenlandse herkomst in samenwerking met de stad Brussel.

  De opening van de tentoonstelling is voorzien op zondag 29 november om 15 uur.

  Dagelijks gratis toegankelijk  vanaf 9 uur tot 18 uur (buiten de liturgische diensten)

  MB  -  foto JPVB


  >> Reageer (0)
  03-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kerk als gebouw

  DE KERK ALS GEBOUW

  (vervolg en slot)

   

  Evolutie

  Er is ook een evolutie in de kerkenbouw.

   

  De doopkapel die aan de noordzijde (de kant van de heidenen) van de kerk werd aangebouwd verdwijnt. De doopvont wordt in de kerk geplaatst, meestal nabij de ingang en aan de noordzijde.

   

  Ook het atrium met de cantharus verdwijnt. De fontein krijgt een bescheiden plaats in de narthex (vóór de kerk) en wanneer deze galerij wegvalt, krijgen we de wijwatervaten aan de ingang. Soms zuiver symbolisch want de dikwijls onhygiënische wijwatervaten laten zelfs niet meer toe de toppen van de vingers te reinigen.

   

  Ook het koor wordt langer in klooster- en kapittelkerken.

   

  Onze kerken zijn naar het oosten gericht, dwz dat de ingang naar het westen uitkijkt en het altaar en het koor naar het oosten. Christus is het licht in de wereld, het licht in de duisternis.

  Deze west-oost-as is ook terug te vinden in de hellenistische tempels. (In de Byzantijnse traditie zou de apsis oorspronkelijk westelijk gericht zijn). In de vroegchristelijke kerken konden de apsissen zowel westelijk als oostelijk gebouwd zijn. In elk geval werd er gebeden met het gezicht naar het oosten gericht. Was de westelijke apsis het priesterkoor, dan draaiden zich alle gelovigen in het schip en de andere apsis om voor het gebed. In de Frankische periode zal de apsis altijd in het oosten gebouwd worden.

   

  Aan de noordkant komt na de doopkapel ook de preekstoel te staan.

  De goede boodschap wordt gepredikt aan de heidenen; via het doopsel treden de bekeerlingen toe tot de christengemeenschap.

  Het is ook nu nog in bepaalde kerken en streken het gebruik dat de vrouwen aan de noordkant van het schip plaats nemen en de mannen aan de zuidkant. Mannen worden van vrouwen gescheiden. Het was immers de eerste vrouw, Eva, die de man verleidde en de zonde in de wereld bracht.

  Maria maakte de verlossing mogelijk en daarom vindt men doorgaans aan de noordzijde het Maria-altaar. Het portaal aan de noordzijde was vaak het Mariaportaal. Veel van deze middeleeuwse symboliek ging echter in de renaissance verloren.

  De vrouwelijke heiligen delen het lot van de vrouwen in het wereldse tranendal; hun beelden komen terecht op de zuilen en wanden aan de noordkant.

  Ook in de dwarsbeuk is de noordkant deze van de duisternis, de koude, het heidendom, en de zuidkant deze van de zon, het licht en Christus.

   

  GvE


  >> Reageer (0)
  10-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.450 jaar aartsbisdom Mechelen

  450 jaar aartsbisdom Mechelen

   

  Op 12 mei  1559 verkreeg de Leuvense theoloog  Franciscus  Sonnius, na meer  dan een jaar onderhandelen en lobbyen in het Vaticaan van Paus Paulus IV en het Consistorie de bul ‘ Super Universitas ‘, waarmee in de  Nederlanden  15 nieuwe bisdommen werden opgericht.


  Daarmee werd het plan dat Sonnius op aandringen van Filips II en
  kardinaal  Granvelle had uitgewerkt gerealiseerd. De herinrichting van het kerkelijk landschap in de Nederlanden moet gezien worden in het kader van de Tridentijnse hervormingen.  De verantwoordelijkheden van de bisschoppen op vlak van catechese, pastoraal, scholing enz. waren duidelijk geïnspireerd door het Concilie van Trente.

  Zelf werd Sonnius benoemd tot eerste bisschop van ’s-Hertogenbos en later tot bisschop van Antwerpen.


  Een groot deel van het huidige België maakte deel uit van 3 grote bisdommen met  zetels in Doornik, Kamerijk en Luik  Ieper en Veurne maakten deel uit van Terwaen.

   

  Deze veel te omvangrijke bisdommen, en de toen beperkte mobiliteit van de bisschoppen  stonden een goede werking en goede begeleiding van priesters en gelovigen in de weg.

   

  Het was dan ook niet verwonderlijk dat de  iedeeën van Luther en Calvijn zo gemakkelijk ingang vonden. De hervorming bedoeld door de bul Super Universas zou dan ook effect ressorteren.

  De nieuwe bisdommen moesten, om leefbaar te zijn, over inkomsten beschikken. Daar deze niet onmiddellijk voorhanden waren voorzag Filips II in tijdelijke bijdragen tot dotatie voor de nieuwe bisschoppen.

   

  Eens te meer blijkt hieruit hoezeer Filips II  het katholicisme  genegen was. Ook het bisdom Mechelen kampte met deze  problemen in 1959.

   

  Dit  werd uiteindelijk opgelost door de eeuwenoude en vermogende  benedictijnenabdij van  Affligem te incorporeren in het aartsbisdom. Zo zou de bisschop als abt figureren en beschikken over een deel van de  inkomsten van de  abdij.

   

  Dat viel natuurlijk niet in goede aarde en dit zou voor een jarenlange strijd zorgen tussen de abdij en de bisschop.  Uiteindelijk heeft het bisdom aan het langste eind getrokken.

   

  Zo zegt de volksmond: men kan geen omelet maken zonder eieren te breken.

   

  PW


  >> Reageer (0)
  28-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kanunnik St-Goedele
  Kanunnik St-Goedele  Vertaling van de tekst.

  Kanunniken van Sint-Goedele

  Dit kapittel bestond uit tweeëntwintig kanunniken, een deken, een cantor, een penningmeester en een schoolopziener.  Het werd in 1043 opgericht door Lambert Balderik, hertog van Brabant ter ere van Sint Goedele.  Het kapittel verdween door de wet van 5 Frimaire van het jaar 6 van de Franse Republiek (25 november 1797). 

  Deze gedrukte en gekleurde gravure komt uit een bundel van Maillard - "Costumes des ordres religieux supprimés par la révolution française" (ca 1798).  Ze werd aan de kerkfabriek van de Brusselse kathedraal geschonken door eerwaarde heer J. Huvelle.  Bergen, januari 1982.  >> Reageer (0)
  20-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Hemel in Tegenlicht

  De Hemel in Tegenlicht

  In  Mechelen  loopt thans de tentoonstelling “De Hemel in  Tegenlicht “ als herdenking van het bestaan van 450 jaar aartsbisdom  Mechelen. De expositie vindt plaats in de voormalige
  brouwerij  Lamot  en dit van 21 maart  tot 21 juni  2009.

  Het is een prachtige tentoonstelling, waarbij eenieder kan gebruik maken van een audiogids.

  Er worden  een 300–tal  religieuze  kunstwerken getoond uit gans het land en dus ook uit Brussel. Zo is er een oude devotieprent van de H. Gudula.

  Eeuwenlang speelde het katholiek geloof een bepalende rol in het dagelijks leven. Dit wordt op  schitterende wijze geëvoceerd. Pareltjes van kunstvoorwerpen en devotionalia uit onze kerken, zelfs uit de kleinste dorpen pronken op de expositie. Voor jong en oud een must.

  Voor de ouderen  ook nostalgie, voor de jongeren een innovatie.

   

  PW


  >> Reageer (0)
  04-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jan Nepomucenus (Nepomuk)

  Sint-Jan Nepomucenus (Nepomuk)  


  In Brussel is er een Sint-Jan Nepomucenusstraat. Deze is dicht bij de “kleine ring’ gelegen  tussen de Emile Jacqmainlaan, vroeger de Zennelaan, en de Lakensestraat. In de vroegere
  straat was er een brug over de Zenne waarop een groot standbeeld van Sint-Jan Nepomucenus stond. Brug en standbeeld verdwenen voor het rechttrekken en overwelven van de Zenne. Het standbeeld kwam terecht in het Broodhuis, het stadsmuseum. Daar wordt ook een mooie aquarel bewaard van de brug en de omgeving in 1850.


   

  Het beeld werd in 1725 op de brug geplaatst. Jean d’Osta vertelt dat de toenmalige gouverneur-generaal van de Nederlanden (1724-1725), de Oostenrijkse graaf Wierich von Daun, het beeld liet maken door De Kinder en het op de brug liet plaatsen. Nadien kregen brug en straat de naam van de heilige. De graaf zou een bijzondere verering voor de heilige gehad hebben.  Ook op de kerk van Sint-Jakob op de Koudenberg heeft er ooit een beeld van Sint-Jan Nepomucenus gestaan. Het was van de hand van Pierre Puyenbroeck, een 19de-eeuws beeldhouwer. “Vanaf 1840 ontving Puyenbroeck talrijke bestellingen, onder meer voor de kerken die toen gerestaureerd werden. … voor de Sint-Jakob op Koudenberg te Brussel een Heilige Augustinus en Sint-Jan Nepomucenus. …”.


   

  In de kerk zijn er nog andere verwijzingen naar de heilige. In het peristylium is één van de verzonken reliëfs boven de deuren een voorstelling met de heilige. Binnen is er rechts van het koor een altaar van de heilige Jan Nepomucenus, maar het beeld uit 1988 stelt Sint Jakob voor. Wel zijn er “stucreliëfs met Engelen en Engelehoofden en H. Johannes Nepomucenus (eind XVIII)”.

   

  GvE

  23 februari 2009

   

  Bronnen:

  - Gids “Het Museum van de stad Brussel (het Broodhuis)”. Wettelijk depot 1992 (Freddy Thielemans, schepen voor Schone Kunsten en de Musea)”.

  - Boekje van Chloé de Ligne en Roel Jacobs ‘Sur les traces de la Senne…’.

  - ‘Bouwen door de eeuwen heen in Brussel, Stad Brussel, Binnenstad, deel 1B, H-O’.

  - Jean d’Osta ‘Dictionnaire historique et anecdotique des rues de Bruxelles’ (Ed. Paul Lagrain Bruxelles1986).


  >> Reageer (0)


  Ontdek Brussel met ons
  Gratis rondleiding in
  volgende kerken
  (klik op de foto voor meer info)


  Foto

  Foto

  Foto

  ofwel
  kiest u voor een parcours
  met gratis begeleiding

  Hieronder voorbeelden
  'à la carte' is ook mogelijk
  (klik op de foto voor meer info)


  Foto

  Foto

  Nuttige informatie
 • Programma-vooruitzichten
 • Activiteitenkalender
 • Spelregels
 • Op zoek naar info
 • Nuttige links

 • Blog als favoriet !

  Gastenboek


  Archief per week
 • 04/03-10/03 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 21/11-27/11 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/02-01/03 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 14/10-20/10 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 08/10-14/10 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 08/11-14/11 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!