Welkom in Brussel

Foto

Gratis rondleidingen in hartje Brussel
neem contact op met
Julie Gilson
Kerk & Toerisme Brussel

Postadres

Wildewoudstraat 15
1000 Brussel

Secretariaat

Sint-Goedeleplein 20

1000 Brussel
tel fax 02.219.75.30
9-12.30 & 13.30-17 uur (ma di do)

9-12.00 (wo)

etkt@skynet.be

KERK & TOERISME BRUSSEL v.z.w. wil het Brusselse in hoofdzaak religieuze kunstpatrimonium beter bekend en toegankelijk maken door informatie, animatie, onthaal en vorming, in een christelijk en kunsthistorisch perspectief.

Zoeken in blog

 • Vlaamse Kunstenaars in de Kathedraal
 • Michiel van Coxie
 • Conrad Meit
 • Camille Colruyt
 • Hiëronymus Duquesnoy1
 • Hiëronymus Duquesnoy2
 • Foto
  Christelijk patrimonium in Brussel
 • St-Jan Nepomucenus (Nepomuk)
 • Stadszegel St-Michiel
 • Kanunnik Sint-Goedele
 • Wapen Pius IX in Brussel
 • Juliana van Cornillon
 • Bonifacius van Brussel
 • Luminaris
 • Brusselse heiligen
 • Sint-Goedele - Een maagd belaagd
 • Mère Barat
 • Devotie rond Brussel
 • Jezus-Eik
 • De kruisweg in de St-Niklaaskerk in Ottenburg
 • O.-L.-V. van Affligem
 • Foto
  Congregaties in Brussel
 • De Clarissen - 1
 • De Clarissen - 2
 • Kerken in Brussel
 • De Sint-Bonifaciuskerk
 • De St-Jan-de-Doperkerk (Molenbeek)
 • De Kapellekerk 1
 • De Kapellekerk 2
 • De Basiliek van Koekelberg
 • Geschiedenis
 • Tijdbalk kerken
 • 450 jaar Aartsbisdom Mechelen
 • Ontstaan van Brussel op de helling 1
 • Ontstaan van Brussel op de helling 2
 • Ontstaan van Brussel op de helling 3
 • Historische gebeurtenissen in de kathedraal
 • Vijf kardinalen in de kathedraal
 • Kardinalen uit onze streken
 • De Belgische Kerkprovincie
 • Symboliek en iconografie
 • 01 Inleiding
 • 1 De kerk als gebouw
 • 2 De kerk als gebouw
 • Foto
  Het kerstverhaal
 • De tijd rond Kerstmis
 • De Advent
 • De geboorte van Jezus
 • De aanbidding van de herders
 • Drie Koningen
 • De vlucht naar Egypte
 • De boom van Jesse
 • Archief rondleidingen
 • Davidsfonds naar Ter Kameren
 • Varia
 • Slechtvalken in onze Kathedraal
 • De Hemel in Tegenlicht
 • Interview van kardinaal Cardijn uit 1967
 • Joannes Roucourt
 • Afkortingen

  MB Maria Bogaert
  PW  Paul Wieërs
  GvE  Guido van Eeden
  LF Luk Faems
  MG  Michel Govaerts

  JPVB Jean-Pierre Van Binnebeek  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KERK EN TOERISME BRUSSEL

  10-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Advent
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE ADVENT

   

   

  Naam

  De Oude Romeinen gebruiken het Latijnse woord ‘adventus’ (komst) voor het eerste officiële bezoek van de keizer aan een stad (wat wij later bij de vorsten in onze gewesten een ‘blijde intrede’ noemen). De eerste (Romeinse) christenen passen dit begrip toe op de komst van de Gods Zoon Jezus onder de mensen.

   

  Betekenis

  De adventstijd is de voorbereidingstijd op het grote feest van Kerstmis, de Geboorte van Christus. Deze periode vangt aan op de vierde zondag vóór 25 december (Kerstmis) en duurt dus ongeveer 3 à 4 weken. Waakzaam wil de christen gelovige uitkijken naar Jezus’ komst in eigen hart en in de wereld rondom. In de prefatie van de eucharistieviering wordt er in deze periode gebeden: “Moge Hij [Christus] ons vinden, waakzaam, biddend, vol van dat geheim”.

  Deze verwachting kleurt de lezingen en hymnen van deze tijd.

   

  Epistellezing in de advent (1ste zondag van de advent, jaar A)

              Rom.13,11-12: ontwaak voor de nieuwe dag

              “Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken.

              Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen.

              De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.

              Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht.”

              (d.i. tevens de lezing in het morgengebed in het brevier voor de zondagen in de advent)

   

  Brevier: morgenhymne in de advent

  Hoor hoe een held’re stem weerklinkt,              Het hart dat aards en donker is

  het is met slaap en droom gedaan,                     aanschouwt het licht waarop het wacht.

  het is tijd om op te staan,          (Rom.13,11)         Een nieuwe ster staat in de nacht

  zie hoe de ster van Jezus blinkt.                         en overwint de duisternis.

   

  Evangelielezingen in de advent  sinds IIde Vat. Concilie               tot IIde Vat. Concilie

  - 1ste zondag: wees waakzaam: de eindtijd nadert                            id. (Lc.21,25-33)

  - 2de, 3de zondag: de voorloper tot bekering: Johannes De Doper    id. (Mt.11,2-10); Joh.1,19-28)

  - 4de zondag:     jaar A: droom Jozef (Mt.1,18-25)                          Johannes de Doper (Lc.3,1-6)

                          jaar B: Boodschap (Lc.1,26-38)

                          jaar C: Bezoek aan Elisabeth (Lc.1,39-56)

   

  Adventsfiguren

  Een van figuren die in deze verwachtingstijd centraal staat is de profeet Johannes de Doper.  Niet alleen heeft hij ons de komst van Jezus voorzegd; opdat we Jezus’ komst goed zouden voorbereiden lanceert hij een vurige oproep tot bekering.

  En zeker leven de christenen graag mee met Jezus’ moeder Maria, die in blijde verwachting is.

   

  Liturgische kleur: paars

  Paars is een ingetogen kleur.

   

  Liturgische tijd: de O-antifonen

  Vanaf 17 december vangt de antifoon bij het Magnificat in het avondgebed aan met een beeldrijke naam, ontleend aan het Oude Testament, waarmee de komende Redder wordt aanroepen. 

   

  17 dec. : O Sapientia (O Wijsheid)

  O Wijsheid, voortgekomen ui t de mond van de Allerhoogste; Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. Kom nu en wijs ons uw wegen.

  18 dec. : O Adonai (O Heer)

  O Adonaï, Heer van Israëls huis, Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.

  19 dec. : O Radix Jesse (O Wortel van Jesse)

  O Wortel van Jesse, Gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht; voor U zullen koningen verstommen, de volken zullen tot U smeken. Kom nu en bevrijd ons, wacht niet langer meer.

  20 dec. : O Clavis David (O Sleutel van David)

  O Sleutel van David en scepter van Israëls huis, wat Gij opent, zal niemand meer sluiten, wat Gij besluit, zal niemand meer openen. Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, uit de duisternis en de schaduw van de dood.

  21 dec. : O Oriens (O Opgaande)

  O Opgaande (Dageraad), afglans van het eeuwig licht en Zon der gerechtigheid. Kom nu en verlicht hen die in de duisternis leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood.

  22 dec. : O Rex (O Koning)

  O Koning der volkeren, zo lang verwacht. Gij hoeksteen die alles één maakt. Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

  23 dec. : O Emmanuel (O God met ons)

  O God met ons, onze wetgever en koning, verwachting der volkeren en hun Verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God.

   

  Adventskrans

  Het gebruik van de adventskrans is nog niet zo oud en dateert waarschijnlijk van omstreeks 1860. Net als de dennenboom binnenkamers, de zgn. ‘kerstboom’, komt de adventskrans met zijn eveneens immer groene dennentakken uit de Duitse gewesten. Net zoals bij de kerstboom verwijst dat groen in de herfstige tijd al hoopvol naar het nieuwe lenteleven en dus naar Christus, onze hoop en ons leven. Elke zondag wordt er één van de 4 rode kaarsen ontstoken zodat na 4 zondagen de lichtkrans ten volle straalt net voor het grote geboortefeest van Christus, “het Licht van de wereld”.


  Adventshymne: ♪ ♪ Rorate caeli (Dauwt hemelen)

   

  (refr.) Rorate caeli desuper,                       (refr.) Dauwt, hemelen, van boven

            et nubes pluant Justum.                    en wolken regent de Rechtvaardige.

   

  1.                                                              1.

  Ne irascaris, Domine,                                 Wees niet vertoornd, Heer,       

  ne ultra memineris iniquitatis.                       gedenk niet langer onze zonden. 

  Ecce civitas sancti facta est deserta,      Zie, Uw heilige stad is een woestenij geworden,

  Sion deserta facta est,                                 Sion verruïneerd,

  Ierusalem desolata est,                                verlaten is Jeruzalem,

  Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,   het huis van Uw heiligheid en glorie,

  ubi laudaverunt Te patres nostri.                  waar onze voorouders U loofden.

   

  Refr.                                                          Refr.

   

  2.                                                               2.

  Peccavimus,                                                Wij hebben gezondigd

  et facti sumus tamquam immundus nos,          en wij zijn zwak geworden,

  et cecidimus quasi folium universi,                  en wij vallen neer als bladeren neerwaarts,

  et iniquitates nostrae                                      en wij zijn verstrooid geraakt en

  quasi ventus abstulerunt nos.                          door de winden opgejaagd.

  Abscondisti faciem tuam a nobis,                    U hebt uw gelaat van ons afgewend

  et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.     En u hebt ons in de hand van de verlorenheid

   

  Refr.                                                            Refr.

   

  3.                                                                 3.

  Vide Domine afflictionem populi tui,          Aanschouw, Heer, de verdrukking van uw volk,

  et mitte quem misurus es.                         en zend uw afgezant.

  Emitte Agnum dominatorem terrae,           Zend het Lam dat over de wereld heersen zal,

  de petra deserti ad montem filiae Sion:       vanuit de steenwoestijn naar de berg van Sion’s dochter,

  ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae.   opdat het het juk van de ballingschap van ons zou wegnemen.

   

  Refr.                                                            Refr.

   

  4.                                                                  4.

  Consolamini, consolamini, popule meus;           Troost u, troost u, mijn volk,

  cito veniet salus tua:                                       weldra zal uw redding komen.

  Quare moerore consumeris,                            Waarom wordt gij door smart verteerd

  quia innovavit te dolor.                                    en waarom houdt de pijn bij u altijd aan?

  Salvabo te, noli timere,                                    Ik zal u redden, gij moet niet vrezen

  ego enim sum Dominus Deus tuus,                  want Ik ben de Heer, uw God,

  Sanctus Israel, redemptor tuus.                       de Heilige van Israël, uw Redder.


  Refr.                                                             Refr.

   
  Tekst : Rudy Mannaerts - Toerismepastoraal Antwerpen


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tijd rond Kerstmis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  HET KERSTVERHAAL IN BEELD EN VERBEELDING


  DE TIJD ROND KERSTMIS

  ======================

   

  Geen feest is zo populair in de Westerse wereld als Kerstmis. Maar wat betekent Kerstmis als feest? Een opgeklopt commercieel zoeterig sfeertje van witgespoten groene dennenbomen en tsingelbel-synthesizer-melodietjes en een overvloed aan kerst-producten. Of roept ‘kerstmis’ bij u een al dan niet uitzonderlijk moment van algemeen-menselijk geluk op van huiselijkheid, vrede, geborgenheid? Of mag het kerstfeest nog de ‘verjaardag’ van Jezus’ geboorte zijn?

  Wie weet wat ‘kerst-mis’ letterlijk betekent? M.a.w. waar staat ‘mis’ voor en – vooral – waar staat ‘kerst’ voor ?  Wedden dat het juiste antwoord op deze vraag eerder uitzondering dan de regel is? Voor sommigen lijkt er wel degelijk iets ‘mis’ te zijn met ‘kerst’…

   

  Wie toch nog onder de kerstballen beladen kerstboomtakken een stalletje ontwaart, verstopt tussen de cadeautjes, krijgt een bijbels geboortetafereel in de gaten. Maar wanneer je navraag doet naar de omstandigheden van die geboorte zal menig christen een antwoord geven dat meer geïnspireerd is door het kerststalletje uit zijn kinderjaren dan door het echte bijbelse kerstverhaal. En dat men op de vraag naar Jezus’ geboortedag ‘25 december’ als fout antwoord krijgt, hoeft niet te verwonderen gezien die dag in het Westen van oudsher als Jezus’ geboortefeest wordt gevierd. Edoch!

   

   

  HET KERSTFEEST op datum van 25 december

   

   

  Feestdag 25 december

  In de eerste drie eeuwen kende de christenheid geen jaarlijkse feesten, tenzij Pasen. Pas in de 4de eeuw begon men in Rome op 24 december het feest van de geboorte van Christus te vieren. Iets eerder zette in het Oosten en in sommige streken van het Westen 6 januari zich door als feest van de openbaring van Christus (Epifanie).

   

  Het bijbelverhaal vermeldt niets over de datum. In tegenstelling tot Pasen en Pinksteren heeft Kerstmis ook geen aanknopings­punt in de joodse feest­kalender. De oudste gegevens over de viering van Christus’ geboortefeest op de datum van 25 december dateren uit de 4de eeuw. In Rome werd het ingevoerd in samenhang met of als tegenhanger van het heidense feest van de zegevierende zonnegod, d.i. de onoverwinnelijke zon die vanaf 21 december opnieuw zijn glorievolle opgang begint. Dat zonnewendefeest werd bovendien later nog verbonden met een cultus ter ere van de regerende Romeinse keizer. Als reactie daartegen begonnen de christenen in Rome op die dag de geboorte te vieren van “Christus, een licht voor de volkeren” (Lc.2,32), “de Opgaande Zon” (Lc.1,78). Het kerkelijke feest volgt dan ook niet het maanjaar, zoals Pasen, maar het zonnejaar, en heeft dus een vaste datum.

   

  Vanuit Rome verspreidde het feest zich geleidelijk in de landen van de westerse christenheid. Andere gegevens spreken over een viering van Jezus’ geboorte in mei of april. Maar ook die dateringen zijn duidelijk het product van theologische speculaties en missen elke historische grond.

   

  Dat alles toont dat de vroege kerk geen bijzondere interesse heeft gehad voor de exacte geboorte­datum van Jezus, zelfs indien ze die zou gekend hebben. Het toont ook dat het de kerk van de 4de eeuw, bij het instellen van het geboortefeest, vooral te doen was om de blijvende betekenis van Jezus’geboorte voor elke christen, veel meer dan om een historisch juiste datum. Het gaat immers om de kern van ons christelijk geloof: God die in Jezus mens is geworden.

  De gelovige weet zich dankbaar en blij rechtstreeks door het evangeliewoord aangesproken: “Heden is voor ú een Redder geboren...”. En hij weet dat ‘heden’ niet beperkt is tot die vermeende kerstdag 25 december anno 1.


  Naam

  De benaming ‘kerstmis’ duidt op de bijzondere mis (eucharistieviering) bij het vieren van Christus’ geboorte. Het betreft dus een bijzondere Christus’mis, in het Engels: Christmas. Om de uitspraak wat te vergemakkelijken heeft men niet alleen de dubbele ‘s’-klank, voorafgegaan door een klinker, verenkelvoudigd; men is bovendien overgegaan tot een metathesis: de medeklinker ‘r’ is tot achter de volgende klinker versprongen, zodat men gemakkelijk begon te spreken van ‘kerst’-mis. Diezelfde letterverspringing vind je terug bij bv. ‘kerstekind’ i.p.v. het Christuskind; kerstenen / christianiseren, Kirsten / Kristine.

  Een Frans ‘kerstlied’, ook in het Nederlands ‘noël’ genoemd, is afgeleid van het Franse ‘Noël’ (Kerstmis), in het oudfrans ‘nouel’, ‘nael’, dat dan weer afstamt van het Latijnse ‘dies natalis’: geboortedag (van Christus); natus: geboren, verl. deelw. v. nasci, geboren worden. Het Italiaans en andere Romaanse talen hebben dezelfde stam.

  (tussen haakjes: toen Vasco da Gama een gebied ontdekte op kerstdag 1497 noemde hij het ‘Terra Natalis’, afgekort ‘Natal’)

   

   

  DE KERSTKRING

   

  Gaandeweg neemt de behoefte toe om de heilsgeschiedenis historiserend te ontvouwen en de afzonderlijke fasen van het leven van Christus met afzonderlijke feesten te vieren. Daarbij kan men duidelijke parallellen herkennen met de vormgeving van de paaskring: ook het kerst- of openbaringsfeest kreeg een eigen voorbereidingstijd (advent), het kreeg een eigen feestweek (octaaf) en een feesttijd (kersttijd) die daar nog boven uit reikt. Als slotfeest van de kersttijd geldt traditioneel het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (later genoemd ‘Maria Lichtmis’) op 2 februari, d.i. de 40ste dag nadien. Ook de kerkdienst in de kerstnacht vertoont bepaalde overeenkomsten met de paasnacht.

   

  In tegenstelling tot Pasen en Pinksteren hebben Kerstmis en Epifanie echter geen aanknopings­punt in de joodse feestkalender. Ze volgen ook niet het maanjaar, zoals Pasen, maar het zonnejaar en hebben dus een vaste datum. Bovendien volgt de kersttijd niet het voor Pasen toonaangevende zevendaagse ritme van het ‘wekelijkse Pasen’ te beginnen vanaf Pasen, d.i. de ‘1ste paaszondag’ tot de zgn. ‘7de paaszondag’, d.i. ‘Pinksteren’. Dit verschil in verankering op de kalender tussen de beide feestkringen leidt tot de bekende problemen bij de indeling van het kerkelijk jaar in zijn geheel: paas- en kerstkring zijn elk jaar opnieuw op een andere manier ten opzichte van elkaar ‘verschoven’, wat de datering bij historische studies geenszins vergemakkelijkt.

  (Bieritz, p.169-170)

   

  Opbouw van de kerstkring

  4 zondagen vóór kerstmis: begin van de advent; liturgische kleur: paars

  3de zondag van de advent: Gaudete (‘verheug u’): vanuit psychologische gevoeligheid wil de Kerk ons laten aanvoelen ‘we tellen af, het wachten zal niet meer zolang duren’; vandaar dat het ingetogen purper van de andere zondagen vervangen wordt door met roze gewaden) (cfr. Laetare (‘verblijd u), de 4de zo in de Vasten; ook met roze gewaden)

  17 dec. : begin van de O-antifionen

  24 dec.: Kerstvigilie of kerstwake

  24 dec. 24u (voor wie zeker op tijd komt), 25 dec., 00.00u: Kerstnachtmis

  25 dec.: Kerstdag, ‘Kerstmis’

  25 dec. – 1 jan.: het octaaf van Kerstmis; liturgische kleur: goud/wit

  26 dec., 2de kerstdag: St.-Stefanus, de eerste martelaar

  27 dec.: Johannes de evangelist, Jezus’ beminde leerling, tevens gemarteld

  28 dec.: Onnozele Kinderen, d.i. de Onschuldige Kinderen, vermoord door koning Herodes

  1 jan.: Besnijdenis, feest van de Moeder Gods

  6 jan.: Openbaring, ‘Driekoningen’

  2 febr.: Opdracht in de tempel, ‘O.-L.-Vrouw-Lichtmis’

  Tekst : Rudy Mannaerts - Toerismepastoraal Antwerpen
  Foto : Giovan Geralomo Savoldo, Aanbidding van de herders, Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia -  Bron Internet


  >> Reageer (0)
  02-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerststal St Niklaaskerk

  Kerststal in de Sint-Niklaaskerk

   

  De kerststal De geboorte van Christus in Brussel is teruggekeerd naar de Brusselse Sint-Niklaaskerk, waar hij permanent tentoongesteld wordt. Marionettenspeler Christian Ferauge heeft deze kerststal in 1993 voor deze kerk gecreëerd, waarbij hij het kerstgebeuren in Brussel aan de oever van de Zenne situeert. Een indrukwekkend tafereel qua afmetingen (6 m breed, 4,5 m hoog en 2,5 m diep) en levendigheid. Men herkent links de Sint-Niklaaskerk met zijn voormalige Belforttoren en de Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal. Rechts is de toren van het Stadhuis te zien. De ruim 50 personages komen recht uit schilderijen van Pieter Brueghel de Oude. Zo herkennen wij onder meer de blinden, de bakkers, de schoorsteenvegers en de draailierspelers.  Tijdens de restauratiewerken aan de Sint-Niklaaskerk kreeg de Brusselse kerststal een onderkomen in het Krippanamuseum (Ars Krippana) in Büllingen. Hier op de grens met Duitsland vind je de grootste verzameling kerstkribben van Europa. Een bezoek aan dit museum is zeker de moeite waard.


  Tekst en foto : MG  >> Reageer (0)
  01-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slechtvalken in onze Kathedraal

  Slechtvalkennest in één van de torens van onze kathedraal

                                             

  Het is al enkele jaren de gewoonte geworden: een koppel slechtvalken nestelt opnieuw in één van de torens van onze Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.  Ook dit jaar zijn er eitjes gelegd en worden ze uitgebroed.

                                      

  Zoals de vorige jaren is het via televisieschermen die in het “Valken Observatiepunt” beneden aan de kathedraal geïnstalleerd zijn, mogelijk het mooie schouwspel live mee te maken.  De hele broedperiode, het opvoeden en de eerste vlucht kunnen op de voet gevolgd worden.

  De slechtvalk (Falco peregrinus) behoort tot de grootste valken.  Deze roofvogel staat bekend als de snelst duikende vogel ter wereld.  Hij voedt zich met vogels, duiven en eenden.

  De slechtvalk was in de jaren 50 haast verdwenen.  Dankzij een gericht beleid van bescherming kwamen de slechtvalken opnieuw in Vlaanderen overwinteren.  Ze gebruiken de hoge gebouwen, die zij als rotskliffen beschouwen, om er te broeden.

  Het Valken Observatiepunt is open van dinsdag tot vrijdag van 9.00u tot 17.00u en op zon- en feestdagen van 11.00u tot 17.00h, en dit tot eind mei.

  Bronnen:
  http://www.natuurwetenschappen.be/active/sciencenews/falcon2008
  http://www.sciencesnaturelles.be/cb/fauconvalken/index.htm
  Foto's: internet
  Tekst: JPVB

  >> Reageer (0)
  14-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symboliek rond Pasen

  Symboliek rond Pasen

  Zoals voor andere feesten is Pasen een feest vol symboliek.  Het ei, de paashaas en het paasvuur behoren tot de symbolen van het grootste kerkelijk feest van het jaar.

  Het ei                          

  is symbool voor de opstanding, dus voor Pasen.

  Vandaag nog  op Paaszaterdag of op Paaszondag verstoppen ouders eieren die hun kinderen iets later mogen zoeken.

  Het verstoppen van eieren gaat terug tot een oude gewoonte: eieren werden in akkers begraven om ze vruchtbaar te maken.

  Met Pasen worden eieren ook geschilderd.  Dit is een eeuwenoude traditie.  Men kleurde de eieren in de kleuren van het altaar en liet ze in de kerk wijden.  De heldere kleuren stonden voor het zonlicht en de lente.                              De Paashaas

  Is symbool voor de vruchtbaarheid , vanwege de voortplantingsdrang van de haas.

  Het verhaal doet tevens de ronde dat de haas eigenlijk een vogel was die zich misdragen had.  Voor zijn straf werd hij in een haas veranderd en mocht hij alleen met Pasen eieren leggen die hij moest verbergen.

  Het Paasvuur                

  Vuur is symbool voor reiniging en vruchtbaarheid.

  Vroeger werden op hoogten vuren aangestoken om de winter te verjagen.  Het Paasvuur heeft dus een heidense herkomst.

  We wensen u een zalig Paasfeest


  Afbeeldingen Internet
  JPVB


  >> Reageer (0)
  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vlucht naar Egypte
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE VLUCHT NAAR EGYPTE

   

   

  d.i. de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte
  G.David.  De vlucht naar Egypte   

  Bijbel (Mt.2,13-14)

  13 Na hun vertrek [van de Wijzen] verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden”.

  14 Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. 15 Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: “Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte”.

  16-18: [de kindermoord te Betlehem]

  19 Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei: 20 “Sta op, neem het Kind en zijn moeder en trek naar het land Israël, want die het Kind naar het leven stonden zijn gestorven.”

  21 Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder en ging naar het land Israël. 22 Toen hij echter hoorde dat Archelaüs in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste, vreesde hij daarheen te gaan; van Godswege in een droom gewaarschuwd, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. 23 Hier aangekomen vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd was: “Hij zal een Nazoreeër genoemd worden”.

   

  Betekenis

  De evangelist ziet in de terugkeer ‘uit Egypte’ de vervulling van wat gezegd is door de profeet Hosea over het volk Israël, als afbeelding van de Messias. Politieke vluchteling

   

  Feestdag: /

   

  Naam

  Al naargelang een andere fase van de vlucht uitgebeeld wordt, krijgt het tafereel een andere naam:

  1) de (eigenlijke) vlucht naar Egypte; 2) De rust op de vlucht naar Egypte; 3) De terugkeer uit Egypte

   

  Devotie

  Behoort tot ‘De zeven smarten van Onze-Lieve-Vrouw’. Evangelisch inspiratiebeeld voor politieke vluchtelingen, cfr. het huis aan de Steenhouwersvest: “Uyt Egypten hebbe Ik Mynen Zoon geroepen”, ter herinnering aan de protestantse Antwerpenaren die omwille van hun geloofsovertuiging de stad moesten verlaten en uitweken naar het Noorden.

   

  Voorstellingswijze

   

  Al naargelang de fase die men uitbeeldt, krijgt je een ander soort tafereel en een andere naam:

  1) de (eigenlijke) vlucht naar Egypte: het pasgeboren Jezuskind wordt gedragen door zijn moeder

  2) De rust op de vlucht naar Egypte:

  3) De terugkeer uit Egypte: de twee-jarige knaap Jezus wandelt nu zelfstandig mee met zijn ouders

   

  De personen in het algemeen:

  Maria: - kledij in blauw-witte en rode kleuren, blauwe mantel

  Jozef: - oudere man, baard

  - een bruin kleed, laarzen, een hoed

  aureool: bij Jezus en Maria, soms ook bij Jozef

  Tekst: Rudi Mannaerts. Toerismepastoraal Antwerpen.
  Afbeelding: internet


  >> Reageer (0)
  05-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie Koningen 1
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE AANBIDDING VAN DE WIJZEN, alias DE HEILIGE DRIE KONINGEN - 1

   

    

  Bijbel (Mt.2,1-12)

  1 Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten 2 en vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’


  9 En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. 10 Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. 11 Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. 12 En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

   

  Betekenis


  Ligt bij Kerstmis het accent op de afdaling, de vernedering; d.i. de menswording van God in de eenvoudige menselijke gestalte van Jezus, dan ligt de klemtoon bij het Feest van de Openbaring (van God) op de heerlijkheid, het vorstelijke aspect; d.i. de gods­verschijning: het goddelijke koningschap van (de mens) Jezus. Want in Jezus is het werkelijk God, de Heer, die zich tot de mensheid wendt en zijn koninklijke heerschappij over de wereld wil vestigen. Christus maakt hier Zijn ware ik kenbaar: Hij toont, Hij openbaart Zijn goddelijk karakter.


  Een van de eersten aan wie deze openbaring gebeurt, zijn de Wijzen uit het Oosten, die gekomen zijn om “de Koning der Joden, die geboren is” (Mt.2,2) te aanbidden. Christus werd reeds als kind miskend door zijn eigen volk. Daarentegen komen enkele vreemdelingen - ‘heidenen’ - Hem herkennen en huldigen. Daar waar de joden - de schriftgeleerden op kop - geen moeite doen om het Kind op te zoeken: gebrek aan belangstelling bij gebrek aan geloof. Het wezenlijke van het verhaal bevindt zich dus in de tegenstelling tussen de afwijzende houding van de joden én het geloof van de heidenen. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat God - over de grenzen van het uitverkoren volk heen - Zich richt tot alle volken en alle culturen.In het theologische jargon de ‘universele heilswil van God’ genoemd. Vandaar de missionaire opdracht van de Kerk, de eerste en meest wezenlijke taak. Dit ligt aan de grondslag van ware ‘katholiciteit’, de zichtbare eenwording van alle volken. De katholieke Kerk, is dan ook ‘verspreid over heel de aarde’ (canon van de mis).


  Echte wijze mensen die wijsheid in zich dragen, hebben nooit de indruk dat zij de wijsheid in pacht hebben. Een wijze blijft dan ook zoeken, onophoudelijk, naar de volle wijsheid, zoals deze enkel in Jezus te vinden is. [Er is eigenlijk “maar één leraar” (“laat u geen leraar noemen”).] Vandaar dat keizer Justinianus zijn grootse tempel toewijdde aan de Heilige Wijsheid (‘Hagia Sofia’), d.i. aan de Wijsheid Gods, zoals deze zich in Christus heeft laten zien. Zo ook is de levensweg van een christen een tocht, een schrijden naar het eeuwige licht, naar Christus, die als Godmens verschenen is.

  Tekst : Rudy Mannaerts - Toerismepastoraal Antwerpen
  Afbeelding Internet


  >> Reageer (0)
  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie Koningen 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE AANBIDDING VAN DE WIJZEN, alias DE HEILIGE DRIE KONINGEN - 2  Feestdag 6 januari


  Officieel luidt de naam: het Feest van de Openbaring, Openbaring des Heren: God toont zich in Zijn Zoon Jezus. Grieks: epiphaneia of theophaneia; gelatiniseerd: epifania (
  ® epifanie): verschijning, d.i. verschijning van God (in Zijn Zoon Jezus). Zoals bij andere feesten wordt het ook in de genitiefvorm gebezigd: ‘epifanias’, waarbij verzwegen is ‘feest’ (festus, ) of ‘dag’ (dies). Voor de Orthodoxe christenen is dit feest voornamer dan Kerstmis omdat ‘Kerstmis’ enkel staat voor de (nog verborgen) geboorte van het Kind, terwijl de betekenis van het Christuskind bij Epifanie ten volle kenbaar wordt “voor alle volkeren”.

  De populaire benaming ‘Driekoningen’ wijst geenszins op een liturgisch, laat staan een theologisch aspect van dit bijbelverhaal, maar berust enkel op de paraliturgische toneelmatige uitbeelding van de ‘Wijzen’ als drie koningen; een interpretatie die gebaseerd is op de 3 rijkelijke geschenken (zie verder).


  Voorstellingswijze


  Het moet gezegd: het betreft een van de meest populaire bijbelvoorstellingen in de christelijke kunst. De universele betekenis van het verhaal in combinatie met de quasi unieke gelegenheid om koninklijke rijkdom in beeld te brengen heeft de verbeeldingskracht bij menig kunstenaar aangewakkerd.


    
  Aantal ‘wijzen’

  Alhoewel in de evangeliën hun aantal niet vermeld wordt, worden van oudsher de Wijzen die het Christuskind kwamen aanbidden, met drieën afgebeeld (bv. Cappella Greca in de Catacomben van Priscilla te Rome). De keuze voor dit aantal hangt ontegensprekelijk samen met de drie genoemde geschenken (“goud, wierook en mirre”) die de Wijzen aanboden.


   
  ‘Koningen’


  De Wijzen uit het Oosten waren “magiërs”, lees: sterrengeleerden zoals er meer in Mesopotamië actief waren van op terrasvormige zikoerats. Blijkbaar zouden zij een bijzondere ster, de zgn. ster van Bethlehem, in het visier gekregen hebben. Dat zij (ook) koningen zouden zijn geweest, staat echter niet in het evangelie. Het is louter omwille van de kostbare, ‘royale’, ‘koninklijke’ geschenken die ze meebrachten: goud, wierook en mirre, dat de Wijzen – al in de eerste eeuwen van het christendom - als vorsten werden beschouwd en bijgevolg met aangepaste vorstelijke gewaden voorgesteld werden.

  Maar de geschenken zelf betreffen ongetwijfeld een interpretatieve invulling. Mattheus die schrijft voor de christen-bekeerlingen uit het jodendom, wil voldoen in hun behoefte om de nieuwe zienswijze in hun geloof in overeenstemming te brengen met de oude profetieën. Psalm 71 (v.10) vervat de profetie: “de koningen van Tharsis en de eilanden zullen hem geschenken brengen, de koningen van de Arabieren en van Saba zullen hem schatting betalen”. Hierin schildert de dichter de komende Messias af als een machtige Koning; alle andere koningen zullen Hem hulde brengen en geschenken aanbieden. Daarom dat de evangelist de geboorte van Christus graag illustreert met de luister van het oude Joodse koningschap, met inbegrip van ‘koninklijke’ geschenken en andere dito attributen. Zo geraakten de Wijzen met hun geschenken in het evangelie. Omdat ook de theologen sinds de 3de eeuw in de Wijzen de vervulling van deze profetie (h-)erkennen, en deze psalm als offerandelied in de misviering wordt opgenomen, kan de volksverbeelding de rest doen.

  Omstreeks 500 is deze opvatting algemeen verbreid. Na 1000 worden ze meestal als koningen afgebeeld en sinds de 12de eeuw noemt men hen nog slechts ‘de Heilige Drie Koningen’.


     kledij


  Oosterse, exotische kledij; aanvankelijk meer bepaald in Phrygische kledij, bv. San Apollinare Nuovo Ravenna. Om hun vermeende koninklijke waardigheid te onderstrepen worden zij later in de middeleeuwen in koninklijke gewaden gehuld. Op het hoofd krijgen ze een koninklijke kroon, die ze dan bij wijze van eerbied afnemen naarmate ze het Kind naderen.

    
     geschenken


  Overeenkomstig de Schrift (Mt.2,11d) “Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre”. Om te benadrukken dat de Wijzen echt rijke gaven aanbrachten, werden ze door de schilders bedacht met kostbare voorwerpen in edelsmeedwerk of zelfs in toenemende mate in exotische materialen.

  1) goud: in een kist of ciborie; vaak als eerste geschenk aangeboden; het Kind zit in die geldkoffer te graaien naar de blinkende en ‘klinkende’ gouden muntstukken.

  2) wierook: teken van eerbied en gebed. In de vroege barok is het recipiënt vaak een wierookvat, in de hoogbarok een nautilusbeker omdat tussen de 16de en de 18de eeuw de nautilusschelp dikwijls gebruikt werd voor wierookscheepje.

  3) mirre: d.i. kostbare zalf, vaak in een ciborie-achtige beker met deksel.

  San Apollinare Nuovo Ravenna: eerste Wijze: schaal met goud; 2de : schaal met deksel, 3de gesloten pot: bolle ciborie-vaas voor de mirre.


     leeftijden


  Bij San Apollinare Nuovo: lange witte baard: vooraan, middelste: baardloze jongere, derde: volle baard en bolle ciborie-vaas voor de mirre.

  Na de Legenda Aurea (@@ eeuw) krijgt elk der drie koningen niet alleen een eigen naam, maar ook een eigen leeftijd toebedeeld: een jonge, een van middelbare leeftijd en een grijsaard. Elk van hen vertegenwoordigt a.h.w. een bepaalde levensfase: volgens middeleeuwse opvatting was Melchior 60 jaar, Balthasar 40 en Caspar 20 jaar oud. Vaak is de eerste een grijsaard, de tweede een man in de kracht van zijn leven en de derde een jongeman. Immers, wie is het meest wijs? Diegene met de meeste levens­ervaring, dus de oudste: herkenbaar aan het meeste haar onder de kin, maar het minste haar boven... Hij (h-)erkent als eerste Jezus, Gods Wijsheid in deze wereld. De persoon van middelbare leeftijd, met een fifty-fifty haarverdeling boven- en onderaan, komt op de tweede plaats, meestal nog staande. De jongste komt als laatste binnen, en ofschoon hij toch voor Jezus een geschenk bij heeft, gaat zijn aandacht blijkbaar nog naar de genoegdoeningen van de wereld: hij kijkt achter zich om: is daar iets ‘plezanters’ te beleven ?

  Na 1100 werd dit onderscheid in leeftijd vrijwel altijd op de afbeeldingen aangegeven.

    
     rassen


  Nog niet in Ravenna S. Apollinare Nuovo (begin 6de eeuw), maar
  ) Na de 6de eeuw krijgt één van de koningen, de jongste, een donkere huids­kleur en wordt voorge­steld als een Moor. Nog later fungeert het trio als een representatie voor de drie gekende rassen: blank, Arabisch lichtbruin, en diep-Afrikaans zwart. Al naargelang de opdrachtgever wil het kleurenpalet van hun huidskleur zich wel eens aanpassen, zodat men niet hoeft te verschieten van een meer gele Chinees of een meer rode Amerikaanse indiaan.

    
     ster


  De Wijzen ijlen naar de ster toe die hen in de hemel voorafgaat en leidt.

   

     opstelling


  omwille van het gelijklopende thema vormt De aanbidding der Wijzen – zeker als retabelfragment, altaarzijpaneel of predellastuk - de pendant van De aanbidding der herders. In de bijbelse chronologie staat de Aanbidding der herders eerst – dus links, gevolgd door die van de Wijzen – rechts.

  Het thematische parallellisme wordt soms nog sterker in de verf gezet doordat het aantal herders gespiegeld wordt aan het bekende drietal van de Wijzen.

  Tekst : Rudy Mannaerts - Toerismepastoraal Antwerpen
   Afbeelding Internet


  >> Reageer (0)
  03-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie Koningen 3
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE AANBIDDING VAN DE WIJZEN, alias DE HEILIGE DRIE KONINGEN - 3

  Verwerking door de traditie


  Zo zie je maar, hoe vanuit de letterlijke bijbeltekst over vrome interpretaties en (para-)liturgische gebruiken, de ‘Wijzen uit het Oosten’ via grootse en volkse kunst ons ingeprent werden als de ‘Drie Koningen’ en als zodanig verder leven.

  Maar de ‘Wijzen’ lenen zich tot nog veel meer ..


    
  naamgeving

  Steeds vaker worden de Wijzen met name genoemd: Caspar (Gaspar, Kasper), Balthasar en Melchior; zo reeds in een geschrift uit Alexandrië van ca. 500. Dankzij de populariteit van de Legenda aurea van Jacobus de Voragine kwamen  deze namen in zwang.

     verdere levensloop

  Later zouden zij door de apostel St.-Thomas (de ‘Ongelovige’) op diens doorreis in het Oosten gedoopt zijn en met hem meegetrokken zijn tot in Indië waar ze als bisschoppen werkzaam zouden geweest zijn.

     de vierde koning

  Om de betekenis van ‘Jezus zoeken’ te actualiseren heeft zich op het verhaal van de Drie Wijzen, het verhaal van de vierde koning geënt.

  Devotie


  a) Keulen


  In 1164 worden hun relieken vanuit Milaan naar de dom van Keulen overgebracht, waar ze vele bedevaarders aantrekken. Het thema van de wereldjongerendagen aldaar, met Paus Benedictus in 2005, was erdoor geïnspireerd: ‘Volg de ster’.

  In Duitsland is het de gewoonte dat de misdienaars rond 6 januari op de deurlijst links de twee eerste en rechts de twee laatste cijfers van het nieuwe jaartal met krijt komen schrijven en in het midden de initialen van de drie ‘Koningen’. Dit tijdelijke opschrift “20 C+M+B 08” moet dan in het Latijn gelezen worden als: ‘Christus mansionem benedicat’ (moge Christus dit huis zegenen in het jaar 2008). Ten voordele van de Duitse missieactie Misereor gaan de misdienaars, verkleed als ‘Drie Koningen’, bij de parochianen ster-zingen ten voordele van de arme kinderen aan wie Jezus zich nog des te meer (dankzij ons toedoen) kan tonen.


  b) Rome, Vaticaan

  Omwille van hun terugkeer naar hun land na Jezus erkend te hebben (Mt.2,12b) gaan zij door voor de eerste zendelingen / geloofsverkondigers. Zij staan dan ook model voor de missionering de ‘katholiciteit’ van de Kerk. Daarom dat jaarlijks op 6 januari door de paus te Rome een aantal bisschoppen van verschillende continenten en culturen gewijd worden. De Wijzen gaan dan ook door als patroonheiligen van de missionering.


  c) Antwerpen

  O.-L.-Vrouwekerk, het altaar van de magistraatskapel (alias Besnijdeniskapel, nu St.-Antoniuskapel) was hen toegewijd, net als – begrijpelijk - het altaarschilderij van de kleermakers@@.


  Huis (nu Museum) van Plantin-Moretus: de zonen van Johannes Moretus waren genoemd naar de Drie Wijzen: Balthasar, Caspar en Melchior. Hun leuze ‘stella duce’ (onder leiding van de ster) duidt op de goddelijke inspiratie die de Wijzen op hun tocht begeleidt. De ster die met deze leuze op de consoles in de grote vertrekken staat; geeft aan dat men ook in dit intellectuele centrum van de boekdrukkunst rekent op Gods inspiratie.


  Als kerkelijke feestdag stond ‘Driekoningen’ voor een dag vrijaf en indachtig het ‘grote bezoek’ stond het ook voor een groot familiefeest. Erg populair was ook de gewoonte om op 6 januari iemand van de familie ‘koning’ te laten zijn, wat zeer levendig in beeld werd gebracht door het schilderij van Jacob Jordaens: De koning drinkt (Brussel, KMSK). Rond een tafel gedekt met brood, wafels en een taart, maakt een vrolijk gezelschap plezier. Er wordt getoost op de nieuwe koning, terwijl men zingt en musiceert. Vooral door de luidkeels zingende man op de voorgrond die opspringt met een drinkkan in de ene en zijn hoed in de andere hand, wordt het een uitbundige scène.   


  Het Latijnse opschrift “NIL.SIMILIUS.INSANO.QUAM.EBRIUS” (niets lijkt meer op een krankzinnige dan een dronkeman).

  Tekst : Rudy Mannaerts - Toerismepastoraal Antwerpen
  Afbeelding Internet


  >> Reageer (0)
  25-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het glasraam De Barmhartige Samaritaan in de Brusselse kathedraal

  Het glasraam De Barmhartige Samaritaan in de Brusselse kathedraal

  Dit glasraam in 1879 gerealiseerd door Jean-Baptiste Capronnier, is geschonken door Isabelle de Clermont-

  Tonnerre. Het bevindt zich in de Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal te Brussel, aan de westzijde van de

  zuiderdwarsbeuk. Op onderstaande foto is alleen het middengedeelte ervan weergegeven. Hierna volgt een

  beschrijving van het volledige glasraam.

  Bovenaan zien we de familiewapens. Links de wapens met drie heraldische eendjes van de familie d’Ursel.

  Rechts de wapens van de Franse familie Clermont-Tonnerre. Als dank voor bewezen militaire steun had paus

  Calixtus II aan hen toelating verleend pauselijke elementen in hun schild op te nemen : de gekruiste sleutels

  van Petrus en een tiara als bekroning.
  In het kort de parabel van de Barmhartige Samaritaan

  Een man werd onderweg naar Jericho mishandeld en beroofd. De overvalers lieten hem voor dood achter.

  Een priester en een tempeldienaar deden of zij niets gezien hadden. Een Samaritaan - nochtans geen vriend

  van de Joden - gaf de gewonde man te drinken, verzorgde hem en bracht hem met zijn paard naar een veilige

  plaats om te bekomen. Barmhartig is hij die zorg draagt voor zijn naaste.


  Latijnse tekst onderaan (+ vertaling)


  IN MEMORIAM CAROLI MARIÆ HENRICI E DVCIBVS AB VRSEL

  QVI MILITIBVS VVLNERATIS INSERVIENS MORBO CORREPTVS

  OBIIT V IDVS SEPTEMBRIS ANNI MDCCCLXXV

  EJVSQVE AMITÆ CAROLINÆ COMITISSÆ AB URSEL NONIS DECEMBRIS

  ANNI MDCCCLXVIII DEFVNCTA

  FIDA IN CHRISTO CONJVX ISABELLA A CLERMONT TONNERRE

  ANNO MDCCCLXXIX POSVIT SVPERSTITI FILLÆ CAROLINÆ FAVEAT DEVS

  Ter nagedachtenis van Charles Marie Henri uit de hertogelijke familie van Ursel,

  bij het verzorgen van gewonde soldaten ziek geworden, overleden op 9 september 1875,

  en van zijn tante Caroline gravin van Ursel, overleden op 5 december 1868.

  Zijn echtgenote Isabelle de Clermont-Tonnerre, betrouwend op Christus,

  liet dit in 1879 plaatsen. Dat God hun nog levende dochter Caroline behoede.

  Aanvullende gegevens over schenkster en familie

  Charles Marie Henri d’Ursel (Brussel, 12.12.1839 - Funchal (M), 9.9.1875) (1) (2)

  Zijn echtgenote : Isabelle Charlotte Sophie Isabelle Léontine de Clermont-Tonnerre

  (Glisolles (F), 6.3.1849 - Sceaux (F), 3.7.1921)

  Zijn dochter : Caroline Chantal Léonie Marie Noël d’Ursel

  (Brussel, 25.12.1874 - Virieu (F), 6.12.1933)

  Zijn tante : Marie Augustine Caroline d’Ursel (Hingene, 21.6.1807 - Brussel, 5.12.1868)

  (1) getrouwd op 9.9.1873 in Parijs

  (2) uitvaart in de Sint-Michiel-en-Goedelekerk te Brussel op 28.9.1875

  (F) Frankrijk

  (M) Madeira (Portugal)

  Tekst en foto : MG  >> Reageer (0)


  Ontdek Brussel met ons
  Gratis rondleiding in
  volgende kerken
  (klik op de foto voor meer info)


  Foto

  Foto

  Foto

  ofwel
  kiest u voor een parcours
  met gratis begeleiding

  Hieronder voorbeelden
  'à la carte' is ook mogelijk
  (klik op de foto voor meer info)


  Foto

  Foto

  Nuttige informatie
 • Programma-vooruitzichten
 • Activiteitenkalender
 • Spelregels
 • Op zoek naar info
 • Nuttige links

 • Blog als favoriet !

  Gastenboek


  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 21/11-27/11 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/02-01/03 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 14/10-20/10 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 08/10-14/10 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 08/11-14/11 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!