Inhoud blog
 • Bedankt kiezer!
 • onze opmerkingen op de ocmw-raad van 8 oktober
 • Weeral bekladding van verkiezingsmateriaal van Anders
 • De As: het vervolg
 • De reden waarom De As bij hoogdringendheid op de agenda diende geplaatst te worden!
 • onze opmerkingen en bijkomende vraag gemeenteraad 24/09/2012
 • onze opmerkingen betreffende ocmw-raad van 10/09/2012
 • Hoe? Gij staat nie op die foto... Nee, ik sta nie op die foto
 • Dit artikeltje van Veilig Verkeer Hoogstraten vond ik vandaag op facebook
 • Vandalenstreken tegen verkiezingsborden van Anders
 • Cindy van Nijnatten wordt op onze kieslijst vervangen door Nadine Sterkens: volgens de GVA: stoelendans bij Anders
 • Opgepast! Ze zijn er weer!
 • Opgepast! Ze zijn er weer! Deel twee! Het persbericht uit de GVA
 • Plaatsen banners en affiches van ANDERS deel 3
 • Plaatsen banners en affiches van ANDERS deel 2
 • Plaatsen banners en affiches van ANDERS
 • ANDERS
 • Anders vindt zwembad luxeproject (artikel van de redactie)
 • Onze tussenkomsten op de gemeenteraad van 27 augustus 2012. lees zeker punt 15 betreffende het zwembad!
 • Een sociaal Hoogstraten! Uit ons partijprogramma!
 • Zwembad Hoogstraten
 • onze kieslijst is online!
 • Veel fietsplezier met mijn elektrische fiets: gezond én goedkoop alternatief
 • onze opmerkingen ocmw-raad augustus 2012
 • bezwaarschrift van ANDERS betreffende RUP MEER-OOST
 • ons bezwwaarschrift naar aanleiding uitbreiding woonappartementen Gemeentestraat
 • foto van ons congres dd 15 juli 2012
 • onze opmerkingen ocmw-raad juli 2012
 • Tips om energie te besparen!
 • Persvoorstelling kandidaten en programma ANDERS 26 JUNI 2012
  Zoeken in blog


  JEF ROOS
  gewoon ANDERS
  ZOEK JE MEER INFO OVER ANDERS? SURF DAN NAAR: ANDERS of FACEBOOKANDERS
  26-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een sociaal Hoogstraten! Uit ons partijprogramma!

  Een sociaal Hoogstraten

  “Een écht sociaal beleid bekijkt wat er nodig is in Hoogstraten, niet enkel wat door hogere overheden gesubsidieerd wordt.” --- Jef Roos, vijftiende plaats  1 Sociaal welzijn


  De basis van het sociale beleid moet de strijd tegen armoede in al zijn vormen zijn. Het is een illusie te denken dat armoede zich beperkt tot enkele straten van onze gemeente. Het is dan ook essentieel om de mensen die hulp verdienen en nodig hebben te bereiken. Dit kan eventueel in samenwerking met leerkrachten: zij ontdekken vaak eerst waar er echt sociale armoede is.

  Armoede beperkt zich niet tot financiële problemen. Afgeleide problemen zijn onder andere slechte behuizing, gezondheidsproblemen, sociale armoede, vervoersarmoede en verminderde onderwijskansen.

  Het beleid mag niet enkel afhankelijk zijn van subsidies die door de hogere overheden ter beschikking worden gesteld, maar moet uitgaan van de eigen noden.

  Verder is het nodig dat gemeente en OCMW op een constructieve manier met elkaar samenwerken. Dit moet gebeuren door regelmatige contacten op basis van wederzijds respect. Hierdoor kan ook vermeden worden dat er dubbel werk gebeurt.

  Het komt erop neer dat we willen werken aan drie belangrijke punten: efficiëntie, bereikbaarheid en vernieuwing.


  1.1 Efficiëntie 
     Belangrijk is dat we een vorm van “algemeen welzijnsoverleg” organiseren waarin alle organisaties die bezig zijn met welzijn in de breedste zin van het woord (gaande van plaatselijke ziekenfondsen over organisaties die ter plaatse rond armoede werken tot en met het OCMW) vertegenwoordigd zijn. Ze moeten elkaars werking (leren) kennen, om zo alles beter op elkaar af te stemmen. 

  Om een efficiënt beleid op maat van Hoogstraten uit te tekenen moet er van onze gemeente een “sociale foto” gemaakt worden. Dat is een momentopname van alle noden.

  Sinds het begin van de economische crisis valt op dat het aantal leefloners sterk stijgt, ook in Hoogstraten. Daarom moeten we het personeelsbestand van de sociale dienst  evalueren en verhogen indien nodig om onze leefloners beter te kunnen begeleiden.


  Budgetbeheer en budgetbegeleiding is een zeer belangrijk element in armoedebestrijding. Het kan niet dat mensen die vragen naar hulp op een wachtlijst worden geplaatst. Waar mogelijk moeten we ook proactief op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben maar het misschien niet durven vragen.

  Voor ons kan er een extra vergoeding voorzien worden boven op het leefloon wanneer er wordt voldaan aan bepaalde extra voorwaarden. We zijn ook sterke voorstander van het koppelen van integratiecontracten aan het leefloon. Naast de leefloners zouden ook personen die omwille van medische, sociale, familiale,... redenen niet kunnen werken, beroep moeten kunnen doen op bijkomende hulp van het OCMW als dit noodzakelijk blijkt te zijn.

  Bij verbouwing of nieuwbouw, en bij herinrichting van het openbaar domein is er steeds aandacht voor de toegankelijkheid van gehandicapten. De verenigingen die zich inzetten voor deze doelgroepen krijgen verder ondersteuning.

  1.2 Bereikbaarheid  Mensen met problemen vinden nog al te vaak de weg niet naar het “sociaal huis”. Hierdoor worden ze niet of veel te laat geholpen. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Er rust nog al te vaak een taboe op mensen die hulp zoeken voor hun problemen. De drempel om effectief in het sociaal huis binnen te stappen is vaak nog te groot. Anderzijds is dat sociaal huis door zijn openingstijden, ligging en zelfs het uitzicht ook niet meteen “uitnodigend”. Eventueel kunnen we de mensen zelf opzoeken.

  Voor ons is het dus belangrijk dat een sociaal huis ook écht “sociaal” wordt:

  • de cliënt moet er terecht kunnen voor duidelijke informatie
  • de openingsuren dienen zo ruim mogelijk te zijn, dus dagelijks van 9 tot 5.
  • minstens in Meer, Meerle en Meersel-Dreef moeten er zitdagen georganiseerd worden.

  De “sociale kaart” is een belangrijk hulpmiddel voor mensen die hulp zoeken. De kaart van Hoogstraten dient verder uitgewerkt te worden. We integreren hierin ook alle bestaande zelfhulpgroepen. Waar mogelijk en wenselijk ondersteunen we deze. Iedereen moet alle sociale voorzieningen kunnen raadplegen.

  Met het oog op bereikbaarheid moeten plaatselijke organisaties die armoede bestrijden en die mensen in armoede begeleiden ondersteund worden, zowel financieel als logistiek.


  1.3 Vernieuwing


  In de loop der jaren zijn de noden en de problemen waar mensen mee te maken krijgen langzaamaan ook veranderd. Voor ons is het belangrijk dat er op die problemen snel en adequaat kan ingegrepen worden. Daarom moeten een paar dingen herbekeken worden. 

  Zo pleiten we voor het opwaarderen van de gezondheidsraad, die een belangrijke taak heeft in de  sensibilisering van de bevolking rond gezondheid.

  De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg dient verder ontwikkeld te worden. Mensen met psychische problemen moeten beroep kunnen doen op onmiddellijke professionele hulp. 

  Energie is één van de grootste kosten voor het huishoudelijk budget. Vandaar dat we de samenwerking met het LAC (die helpt bij personen die problemen hebben met het betalen van hun energiefactuur) vanuit het OCMW erg belangrijk vinden. 

  Hiervoor starten we een energiecel op. We promoten en organiseren desnoods zelf het samen aankopen van gas en elektriciteit, hoogrendementsglas, isolatiemateriaal,... . Waar mogelijk moet dit zo sterk mogelijk gestimuleerd en vooral opgevolgd worden vanuit de sociale dienst van het OCMW. Deze energiecel zal o.a. stimuleren tot samenaankoop, begeleiden van rekeningen, het samen bekijken van sociale tarieven, hulp  verstrekken bij aanvragen van renteloze leningen, enz. 

  We wensen de nieuwe diensten waar thuisondersteunende zorg wordt aangeboden verder uit te bouwen. We geven het OCMW hierin een coördinerende, ondersteunende en organiserende rol. Thuiszorg is te belangrijk om helemaal aan de privé-diensten over te geven.

  We streven ernaar om een lokaal dienst- en hulpverleningsaanbod te bekomen dat bekend, begrijpelijk, betrouwbaar, betaalbaar, bereikbaar en bruikbaar is.

  Er moet intensiever werk gemaakt worden van effectieve woonbegeleiding voor mensen die omwille van welke reden dan ook gebruik maken van de doorgangswoningen of noodopvang. Initiatieven die waardevol zijn gebleken mogen niet stopgezet worden vanaf het moment dat er geen subsidies meer voor verkregen worden. We vertrekken vanuit de noden die er zijn.  

  Net zoals de gemeente, zou het OCMW haar eigen woonpatrimonium moeten uitbreiden waardoor in crisisopvang voor gezinnen kan voorzien worden, waar gedurende een bepaalde tijd intensieve woonbegeleiding kan toegepast worden, enz.

  We gaan intensief op zoek naar plaatsingsmogelijkheden voor mindervaliden in Hoogstraten. We zoeken naar regionale mogelijkheden voor opvang, maar eveneens naar mogelijkheden voor thuisbegeleiding en het effectief kunnen benutten van het persoonlijk assistentiebudget.

  Het reeds lang beloofde project van VZW De As, waar het OCMW nu bijna 10 jaar geleden ruimte voor vrijgehouden heeft, moet dringend gestimuleerd worden.

  We stellen vast dat meer en meer jongeren beroep doen op hulp van het OCMW, zowel wat betreft financiën, werk, huisvesting als persoonlijke problematiek zoals verslaving en vereenzaming,... Het OCMW moet ook hier de meest gepaste hulpverlening voorzien overeenkomstig haar wettelijke taken. Er moet niet alleen geïnvesteerd worden in de doelgroep van de (hoog)bejaarden, maar ook met inzet van de nodige financiële middelen in andere doelgroepen zoals jongeren, daklozen,...


  2 Senioren

  Niet enkel in Hoogstraten zijn er faciliteiten nodig voor onze senioren, maar ook in onze andere woonkernen. We zijn voor een doorgedreven decentralisatie van het seniorenbeleid door o.a. serviceflats en dienstencentra in verschillende deelgemeenten.

  We onderzoeken de mogelijkheid naar decentralisatie van dienstverlening. Vanuit de “moederorganisatie” (het woonzorgcentrum in Hoogstraten), moeten satellietclusters gevormd worden in verder afgelegen deelgemeenten zoals Meer, Meerle, Meersel-Dreef.

  Om senioren de kans te geven in hun eigen gemeente te blijven wonen willen we kleinschalige woonvoorzieningen in alle deeldorpen realiseren. De programmatiecijfers voor rusthuis, serviceflats, dagverbijf dienen optimaal opgenomen te worden om dit te realiseren. We zoeken naar mogelijkheden in de deeldorpen waar dit georganiseerd kan worden onder supervisie van de “moederorganisatie”.

  Dienstverlening is een recht voor àlle senioren. We zijn tegen initiatieven waar bejaardenwoningen, serviceflats of andere vormen van sociale dienstverlening op voorhand “verkocht” worden aan gegoede burgers via obligaties. We zijn dus absoluut gekant tegen (verdere) privatisering van bestaande of nog door het OCMW te realiseren serviceflats of bejaardenwoningen.

  We onderzoeken de mogelijkheid om alsnog in te stappen in projecten zoals dementievriendelijke en gezinsvriendelijke  gemeenten. Hiermee samenhangend willen we de mogelijkheden naar het opstarten van zorgboerderijen voor dementerenden nagaan.

  Voor onze ouderen wensen we sterk de aandacht te richten op valpreventie door intensief campagne te voeren o.a. door het inschakelen van de valbus. 

  Het lokaal dienstencentrum dient een aanbod uit te werken met de nodige aandacht voor het verenigingsleven. Het is niet de bedoeling mekaar te beconcurreren, maar net om samen te werken in de zorg voor onze senioren.

  We organiseren een goed uitgewerkt winterplan: onze behoeftige ouderen kunnen hier beroep doen op een boodschappendienst, stoep vegen, vervoer, enz. We bekijken de mogelijkheden tot het organiseren van een sociale kruidenier. 

  We onderzoeken de mogelijkheid om thuishuizen in de verschillende deelgemeenten op te starten: huizen waar ouderen maximaal zelfstandig kunnen samenleven in een huiselijke omgeving en waar voldoende aangepaste zorgverlening wordt aangeboden. 

  Ook opvanginitiatieven als CADO verdienen ondersteuning.

  26-08-2012 om 23:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:sociaal, solidair, Hoogstraten, anders, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwembad Hoogstraten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  En morgenavond weer van datte op de gemeenteraad ivm. het zwembad in Hoogstraten! 
  Punt 15: Prestigeproject zwembad Hoogstraten: minimaal 13,5 miljoen €. Da's minimaal 35 € per Hoogstratenaar per jaar gedurende 30 jaar.
  Punt 16: 100.000 € renteloze lening voor de Chirolokalen in Meer, terug te betalen op 18 jaar. 

  Zeg nu zelf: die 100.000 € is verwaarloosbaar tov. de 13.5 miljoen voor het zwembad. 
  Ik snap niet goed dat er door de Hoogstraatse meerderheid beslist wordt dat de Hoogstraatse jeugdverenigingen (of in dit geval de Chiro van Meer) voor zo'n bedrag gedurende 18 jaar keihard moeten werken om dit terug te kunnen betalen (en daarvoor van alles en nog wat voor moeten organiseren, terwijl ze daar niet mee bezig zouden moeten zijn!), terwijl diezelfde bestuurders 13.5 miljoen € investeren in een duur prestigeproject waar waarschijnlijk meer bezoekers van buiten Hoogstraten komen dan van Hoogstraten zelf. 
  Mijn mening: investeer in de eigen jeugdverenigingen, zorg ervoor dat deze een goed onderkomen hebben waar ze zo weinig mogelijk financiële perikelen rond hebben, want zij hebben andere prioriteiten dan financiële zorgen maken over de afbetaling van hun jeugdlokalen! 
  Enne, rond dat zwembad: op zich ben ik niet tegen een zwembad, maar zo'n duur project laten dragen door ocharme 20000 mensen, da's een serieuze hypotheek leggen op Hoogstratens toekomst voor 30 jaar!

  Maar, ik vrees dat er morgen niet naar onze opmerkingen ivm. beide dossiers zal geluisterd worden.
  Wordt zeker vervolgd! 

  Bijlagen:
  zwembad-001.jpg (191 KB)   

  26-08-2012 om 22:35 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:zwembad, Hoogstraten, Chiro, Meer, jeugdlokalen, anders, Jef, Roos,
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onze kieslijst is online!

  Onze lijst is al een tijdje compleet. 27 enthousiaste Hoogstratenaren zijn er van overtuigd dat het in Hoogstraten anders én beter moet gaan. ZIj hopen dan ook dat jullie daar ook zo over denken en jullie stem geven aan Anders of één van de 27 kandidaten op 14 oktober aanstaande!
  Wil je graag weten wie er allemaal op onze lijst staat? Surf dan naar http://www.hoogstratenanders.be, klik op kieslijst en klik op één van de 27 kandidaten om een ietsje meer over deze persoon te weten te komen! 

  En dit staat over mij op onze kieslijst:

   


  26-08-2012 om 14:20 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:kieslijst, gemeenteraadsverkiezingen, Hoogstraten, anders, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  19-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veel fietsplezier met mijn elektrische fiets: gezond én goedkoop alternatief
  Sedert eind maart beschik ik,en ook mijn echtgenote, over een elektrische fiets. Wij hebben deze zeer specifiek aangekocht voor woon/werkverkeer.

  De laatste tijd krijg ik toch wel geregeld wat schampere opmerkingen over het feit dat ik over een elektrische fiets beschik: daar ben jij toch nog veel te jong voor, da's voor leden van OKRA enz.
  Nu, ik (we) hadden enkele zeer goede redenen om toch over te gaan tot de aanschaf van een elektrische fiets. Laat het duidelijk wezen: wij gebruiken deze voornamelijk om naar en van het werk te rijden, niet voor onze plezieruitstapjes in het weekend, alhoewel het ook dan soms wel erg handig is.
  Ook in het verleden hebben we geregeld geprobeerd om met de fiets naar het werk te rijden, maar na een tijdje was het steeds hetzelfde: we grepen terug naar ons oude vertrouwde wagen. Waarom? de hoofdreden was wel degelijk de afstand en uiteraard daaraan verbonden de tijdsspanne die nodig was om met de fiets naar en terug vaan het werk te rijden.
  Ik woon 13 km van het werk. En de meeste tijd heb ik verdomd wind op kop. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is zo. Een gemiddelde snelheid van 17 per uur wil dus zeggen dat je gemiddeld drie kwartier tot 50 minuten op de fiets zit.
  Met mijn elektrische fiets hou ik gemiddeld 25 km per uur aan. Mijn tijdsspanne naar en van het werk is dan ook nu nog maar net een half uur. Ja, ik hoor het jullie al zeggen: wat wil dat nu zeggen, een kwartier of 20 minuten langer. Maar, wanneer je zoals ik wel weet wanneer je start op het werk, maar niet wanneer je stopt, is die 20 minuten 's avonds soms erg lang.
  Daarnaast kan ik niet ontkennen dat ik nu veel minder moe en bezweet op het werk of thuis aankom. 
  Ten derde is er uiteraard de financiële kwestie, ja, ook met de gewone fiets had ik die, maar zoals gezegd, dat bleef gewoonlijk niet lang duren. Ik durf gerust te zeggen dat ik tot op heden, na 5 maanden elektrisch rijden, nog maar 2 maal de auto heb ingeschakeld: de ene keer omdat het weer effectief zeer slecht was en de andere keer omdat ik naar een vergadering moest waarvoor ik geen auto van het werk kon gebruiken. 
  En ten vierde moet ik zeggen: 't is gezond en ontspannend.

  En dan hoor ik de critici zeggen: die aankoop van een elektrische fiets is toch zeer duur. Inderdaad is de aanschaf niet te versmaden: wij betaalden 1659 €, omdat we hebben gekocht bij een samenaankoop van KWB en CM.
  Maar de terugverdientijd is echt niet zo lang:
  - per gereden kilometer verkrijg ik 0.20 € van mijn werkgever (zou deze niet indexeren? Op vele plaatsen is dit 0.21€. Per dag "verdien" ik dus 26 x 0.20 = 5.20 €
  - mijn auto verbruikt gemiddeld 8 liter benzine per 100 Km. Gisteren heb ik nog getankt aan 1.74€/liter. Dit wil zeggen dat ik per 100 km 13.92 € verbruik. Per kilometer dus 0.1392 €, per dag 3.6192 €! 
  Per dag wil dit dus zeggen dat ik 5.20 € + 3.6192 = 8.8192 € bespaar door met mijn fiets naar en van het werk te rijden. 
  Wanneer je dus 1659 deel door deze 8.8192 € wil dit zeggen dat na 188 dagen fietsen onze fiets terugverdiend is.
  Maar hoor ik je al zeggen: jouw elektriciteit kost toch ook? Normaal gezien wel uiteraard, maar met mijn zelfopgewekte elektriciteit via mijn zonnepanelen is dit eigenlijk gratis. 
  Wat ik niet tel is uiteraard de onderhoud van de fiets, maar door het aantal kilometer dat ik met de fiets rijd, dien ik natuurlijk ook minder onderhoudskosten te betalen voor onze auto, dus zal het wel compenseren zeker hé! 

  Weet je wat ik spijtig vind? Dat er geen aanmoedigingspremie is voor elektrisch fietsen vanuit de gemeente. Of dat je niet kunt gaan lenen via energiek of via groene leningen voor een elektrische fiets. Voor de iets minder bedeelden onder ons zou dit een stimulans kunnen zijn om een elektrische fiets aan te schaffen. Misschien iets om in de volgende legsilatuur werk van te maken? Het kan de mobiliteit van Hoogstraten centrum alleen maar ten goede komen denk ik!

  19-08-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Tags:elektrisch, fiets, fietsen, Hoogstraten, anders, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  14-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onze opmerkingen ocmw-raad augustus 2012

  VB OCMW-RAAD 13 augustus 2012

  OPEN VERGADERING

  1. Verslag van vorige vergadering 09/07/2012

  -        Punt 4 : Motivatie was het voorgestelde (te krappe) tijdspad, maar dus eerder o.w.v. een beslissing in extremis en het feit dat dit een gigantische impact heeft op de volgende legislatuur. 

  -        Goedkeuring

   2.     Opheffen hypotheek ontvanger

   -        Goedkeuring

  1. Goedkeuren Opnameovereenkomst Dagverzorgingscentrum (DVC)

  -        Waarom staat “verzekering persoonlijke bezittingen” evenals “ het DVC is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van perwoonlijke spullen” in het rood

  -        Blz. 3D: niet tijdig betaalt wordt … met betaald wordt zijn.

  -        Opmerking : op pagina 3D, staat onderaan …wijziging van deze arbeidsovereenkomst.

  -        Goedkeuring 

  1. Goedkeuren Interne Afsprakennota DVC

  -        Op Blz. 3 wordt weer gesproken over de rand rond Hoogstraten. Is het niet mogelijk om dit specifieker te definiëren, want eigenlijk behoort dit tot de volgende categorie, nl. de buurgemeenten.

  -        Blz. 6: procedure ontslag door opzegging: opzegtermijn van 14 dagen: dwz. dat de gebruiker nog 14 dagen dient te betalen ook al komt hij niet meer door bv. definiteive opname in wzc, opname in ziekenhuis, overlijden?

  -        Blz. 6: afwezigheid: dient hier niet opgenomen te woren hoe het met de betaling zit bij afwezigheid? 

  -        Blz. 9: is dit niet tegenstrijdig: “kan vrij bezoek ontvangen in de leefruimte” en “wordt verwacht dat de gebruiker met zijn bezoek de leefruimte verlaat”

  -        Goedkeuring 

  1. Vaststellen Jaarverslag 2011

  -        Kleine opmerking: blz. 55: de klachtenbehandeling sociale dienst is deze van de maaltijdbedeling.

  -        Voor de rest bedankt voor het verslag. 

  Goedkeuring

  1. Stand van zaken nieuwbouw/omgevingsaanleg. 
  1. Kennisname van het niet vastgestelde verslag overleg Gemeente-OCMW d.d. 15/06/2012

  -        3: CKV opgestart met 4 plaatsen: is hier reeds gebruik van gemaakt?

  - 4: Hoever staat het met dit dossier?

  -        6. Varia : En zijn daar al verdere vorderingen aangaande het fietspadje langs de werfweg?

  -        Kennisname

  1. Financiën :

  -        Factuur 2012/1975/AIF : Factuur van Boma voor 95 glasfiberstelen en vloertrekkers. Hoe kan het dat in een VB er zaken nog beslist dienen te worden, die in de praktijk al lang uitgevoerd waren. De bestelling was al geplaatst op 10 juli, terwijl jullie pas vergaderden op 18 juli???

  -        Factuur 2012/1998,2000 en 2001/AIF : Waarom wordt dit de ene keer op de persoonlijke rekening en de andere keer op de rekening van een OCMW (Turnhout) gestort?

  -        Factuur 2012/709/AIF : factuur van de Firma Kone : Waarom komt daar een creditnota voor, zoals vermeld op het gele kattebelletje? Vervanging Lampen in de lift van de Wingerd (oproep dateert van 07/03/2012)

  1. Varia :

  -        Uitnodiging officiële opening nieuwbouwcomplex 14/09/2012

            -     Uitnodiging Opendeurdag zaterdag 15/09/2012

  14-08-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:ocmw, raad, Hoogstraten, anders, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  05-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bezwaarschrift van ANDERS betreffende RUP MEER-OOST

                                                                                                Hoogstraten, 31 juli 2012

                                                                                               Gemeentelijke Commissie voor

                                                                                                Ruimtelijke Ordening

                                                                                                 Vrijheid 149

                                                                                                2320 Hoogstraten

  Geachte Mevrouwen, Mijne Heren

  Betr.: Openbaar onderzoek - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Meer oost',

  Met deze wensen wij onze bezwaren ter kennis ts brengen met het door de gemeenteraad op 21 mei 2012 voorlopig vastgestelde Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Meer-Oost’.

  Onze bezwaren zijn de volgende:

  Zoals de meeste Ruimtelijke Uitvoeringsplannen heeft ook het RUP Meer Oost al een hele voorgeschiedenis die tijdens de diverse besprekingen in de Gecoro voldoende geschetst geweest is.   De omvorming van een ambachtelijke zone in een dorpskern tot woongebied is de logica zelve.  We zijn dan ook tevreden  dat er schot komt in de zaak, dat er een globale visie is op de inrichting van dit gebied. Het is trouwens een van de bindende bepaling van het Gemeentelijk Ruimelijk Structuurplan en de goedkeuring daarvan ligt al enkele jaren achter ons.

  Bovendien, zoals het er in een deel van het beoogde gebied bij ligt, is gewoon een schande. Gezien de groeiende tegenstand tegen het slopen van  zichtbepalende en waardevolle gebouwen, is destijds de vlucht vooruit genomen. Daardoor ligt er al vijf jaar een smerige kankerplek midden het dorp van Meer. Dat die met dit  RUP kan opgelost geraken, vinden wij positief. 

  Inhoudelijk willen we echter volgende opmerkingen meegeven :

  Art. 1 – het Groene binnengebied.

  In de eerste plaats vinden we het spijtig dat er weinig of geen aandacht geven is aan het aspect natuur in dit RUP. Te pas en te onpas wordt die term gebruikt in het inrichtingsplan (Art. 1 – het Groene binnengebied). Dat krijgt echter de uniforme bestemming ‘landbouwgebied’, weliswaar met een aantal bindende bepalingen, maar die ons niet gerust stellen. De geplande bestemming maakt het niet onmogelijk dat bv heel het gebied vol maïs gezet wordt, al beweren landbouwdeskundigen dat het gebied niet geschikt is voor intensieve landbouw. Ook plastic kappen voor de tuinbouw worden er niet door uitgesloten, zoals in het advies van de GECORO geformuleerd is.  

  Als het grootste deel van het gebied volgens landbouwmiddens en volgens de schepen van RO op de gemeenteraad dan toch niet geschikt is voor de huidige landbouwmethodes, waarom kan het meest kwetsbare deel dan niet omgezet worden naar de bestemming ‘Natuurgebied’? Het zou een ruimer  valleigedeelte en een deel van het huidige parkgebied meer rechtszekerheid voor de toekomst.

  De vertegenwoordiging van Natuur in de Gecoro heeft hier  ook een ander standpunt over ingenomen, wat  in het advies van de Gecoro wordt aangehaald. Onze fractie volgt in deze het standpunt van Natuur.

           De invulling als uitsluitend landbouwgebied is naar onze mening ook moeilijk te rijmen met het richtinggevend deel en de bindende bepalingen van het GRS , waarin  aandacht dient gegeven  te worden voor het geven van ruimte aan de vallei van de Mark en De Beek als natuurlijke waarde, en de landbouw in het gebied.  Er werd in de opdracht aan de IOK trouwens ook verwezen  naar het belang van het Plan Pimpernel voor dit gebied en nadruk gelegd op het afstemmen van de maatregelen ervan in het afbakeningsgebied van het RUP.

  Wij pleiten er dan ook voor om, naast de landbouw, de aanwezige natuurwaarden te bestendigen door deze ze om te zetten naar natuurgebied, vooral die delen die momenteel als parkgebied zijn aangeduid en waar volgens Natuurpunt een natuurlijke verruiging en vervenning optreedt, en in de onmiddellijke omgeving van de Mark.

  Art. 4 Projectzones Brouwerijsite en Art.5 projectzone Veilingsite     

  Beide deelgebieden krijgen volgens dit RUP  een nieuwe invulling, en worden omgevormd van ambachtelijke zone naar woongebied. Toevallig of niet krijgen  de beide sites hierdoor een aanzienlijke meerwaarde. Bovendien worden de gebieden uitgebreider dan ze nu zijn. Maar we kunnen leven met de intekening waardoor er aan inbreiding wordt gedaan op gebied van huisvesting.

  Waar we wel probleem mee hebben, is de wijziging van de bouwtypologie (bouwgabarit). Op zich hebben we geen probleem met deze nieuwe bouwtypologie, het kan de kwaliteit van de woningen inderdaad ten goede komen. We zijn wel bezorgd over de vermenging van de bouwvormen langs Meerdorp.  Door dit RUP wordt de nieuwe vorm mogelijk gemaakt langs één kant van de as van het dorp. Wij vrezen dat dit op termijn een onevenwicht in het uitzicht van de dorps-as zou kunnen teweegbrengen. Ofwel wordt de toepassing van de nieuwe vorm beperkt tot het nieuw gecreëerde gebied (op de beide sites), en wordt de oude vorm langs de straat behouden. Ofwel zorg de gemeente ervoor dat de nieuwe vorm langs beide zijden van de as door het dorp mogelijk wordt (via de stedenbouwkundige verordening misschien?).

  Op de opmerkingen gegeven tijdens de plenaire vergadering over het ‘kwantitatief’ bijkomende woonaanbod, waar de provincie tot op heden blijkbaar geen vrede mee kan nemen, werd  ondertussen een nota ter onderbouwing gemaakt.   Dat die nota niet in het dossier voor de gemeenteraad zat,  evenmin als het verslag van de Gecoro en van de plenaire vergadering, lijkt ons een procedurefout en blijft bij ons wrevel oproepen.

  Algemene opmerkingen

  Verder willen we graag nog de aandacht vestigen op een aantal elementen die naar onze mening in het ontwerp-PRUP te weinig aanbod komen en derhalve niet juridisch verankerd worden. Ook in de Gecoro werden daaromtrent opmerkingen gemaakt en ook in het advies opgenomen. 

  1)    De pleinfunctie (art 5 b – veilingsite) zou meer onderbouwd mogen worden. Eveneens de toekomstvisie op de kern van Meer.  Is er een wisselwerking met het project van de kloostersite in Meer?  Is deze link onderzocht? Is daarover communicatie geweest en/of raadpleegbare documenten?

  2)    In dit PRUP wordt o.i. te weinig aandacht gegeven aan de visie over heel Meer. Er worden nergens afwegingen gemaakt naar de ontwikkelingen in Meer-West, vooral dan de ontwikkelingen aan de Kloostersite. Het geeft ons de indruk dat er twee ‘Meer’en bestaan. Het stadbestuur zou hier een overkoepelende visie mogen formuleren, die aan het voorliggende ontwerp geen afbreuk hoeft te doen. Integendeel, ze zouden juist de sterke punten kunnen aanduiden of aangeven waar er in het PRUP nog nood is aan aanpassingen.

  3)    Een van die mogelijke aanpassingen, is een netwerk van trage wegen. Gezien de beperkte plaats voor fietsers in de Dorpsstraat, zou in dit plangebied een wandel- en fietspad kunnen ingetekend worden, achter de Dorpskern door. Met een goed doordachte oversteek naar Meer-West, waar de school staat. Het zou een zeer veilige én aangename verbinding vormen van aan de Frankenberg tot aan de andere zijde van het dorp (Meerseweg ter hoogte van de Beeksestraat).  We verwijzen graag naar het advies van de Gecoro, waar o.a. naar een goed voorbeeld in Zoersel wordt verwezen.

  Ons eindoordeel :

  Met dit RUP geeft de gemeente een antwoord op een aantal vragen,  maar ze laat spijtig genoeg een aantal mogelijkheden liggen om zowel voor bewoners als de natuur een meerwaarde te creëren. We blijven met de indruk zitten dat door de opmaak van dit RUP vooral een antwoord gezocht en gevonden is voor de Brouwerijsite en de Veilingsite en dat ook de landbouw op zijn wenken bediend wordt door de schrapping van de bestemming ‘parkgebied’.  Andere elementen (natuur, mobiliteit, woongelijkheid, binding met de kloostersite, totaalvisie op Meer,…) zijn duidelijk minder aanwezig en komt slechts zijdelings of helemaal niet ter sprake.

  We blijven ook met de vraag zitten of er een plan B aanwezig is, mocht de provincie zich blijven verzetten tegen de woonuitbreiding op de Brouwerijsite. Hoe zal dit dossier dan verder ontwikkeld worden?

  In de hoop dat onze bezwaren en opmerkingen een constructieve bijdrage kunnen leveren voor het voorliggende RUP ‘Meer – Oost’, verblijven wij,

  Met beleefde groet.

  Hoogachtend,

  Voor Groen!Hoop / Hoogstraten Anders

  Fons Jacobs – Gemeenteraadslid

  Witherenweg 19 b, 2322 Minderhout


  05-08-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:bezwaarschrift, anders, Hoogstraten, Meer, RUP, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  02-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ons bezwwaarschrift naar aanleiding uitbreiding woonappartementen Gemeentestraat
  Een aantal onder ons zullen het zich nog wel herinneren dat INM bvba een verkavelingsaanvraag heeft ingediend voor het bouwen van appartementen en eengezinswoning op de hoek van Desmedtstraat en Hemelstraat. 
  Destijds hebben wij als Anders hier een oproep naar de buurtbewoners georganiseerd én zelf een bezwaarschrift ingediend, omdat 1° de Hoogstraatse bouwvoorschriften door de stad Hoogstraten anders werden geïnterpreteerd en 2° omdat de stad Hoogstraten aan INM bvba het duurste stukske bouwgrond ooit in Hoogstraten heeft verkocht. 
  IMMO Noord verkreeg de bouwtoelating met de uitdrukkelijke vermelding dat het hier over 6 appartementen ging. Nu doen zij een aanvraag om deze 6 appartementen om te zetten in 10 éénpersoonsappartementen. Kassa, kassa, ... maar voor wie hé!

  Hieronder ons bezwaarschrift ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen:

                                                 

                                                                    Hoogstraten, 31 juli 2012

                                                                   Aan het college van Burgemeester en schepenen      

                                                                    Vrijheid 149

                                                                    2320 Hoogstraten

  Betreft : openbaar onderzoek verkavelingaanvraag INM bvba voor het terrein met als adres Desmedtstraat – Hemelstraat ZN- 2322 Minderhout

  Geachte Heer Burgemeester

  Mevrouw,

  Mijnheer,

  Naar aanleiding van de bekendmaking van de verkavelingaanvraag door INM bvba, BJVAperenstraat 7 bus 9 te 2320 Hoogtraten, waarbij de firma INM een wijziging van een bestaande verkaveling aanvraagt  die strekt tot het aantal wooneenheden te wijzigen van 6 naar 10 op lot 5 van de goedgekeurde verkaveling op het adres Desmedtstraat – Hemelstraat ZN – 2322 Minderhout, met als kadastrale omschrijving afdeling 2de sectieB nummer 85P/deel , lot 5,  wens ik hierbij bezwaar aan te tekenen tegen deze verkavelingwijziging.

  Het bezwaar vindt enerzijds zijn basis in de afgeleverde verkavelingvergunning van het Departement RWO – ruimtelijke ordening Antwerpen van 21/12/2011, waarin als duidelijke voorwaarde opgenomen werd dat het aantal woongelegenheden op kavel 5 dient beperkt te worden tot maximaal 6 woongelegenheden.

  Door nu deze wijziging aan te vragen wordt een voorwaarde voor het toekennen van de oorspronkelijke verkavelingvergunning niet gevolgd, waardoor ook deze vergunning niet meer van toepassing is.  Het kan niet zijn dat een opgelegde voorwaarde door de gewestelijk stedebouwkundig ambtenaar nu zonder meer op vraag van de verkavelaar door het stadsbestuur zou aangepast worden, terwijl de basis van de toegekende verkavelingvergunning juist bestond uit het feit dat er maximaal  zes woongelegenheden op kavel 5 voorzien mochten worden.

  Een tweede bezwaar vindt zijn basis in het feit dat er geen motivatie is opgenomen in de aanvraag tot het bekomen van een wijziging.  Het lijkt mij een noodzaak dat uit het dossier moet blijken waarom men nu 10 woongelegenheden ( die uiteraard kleiner zullen zijn dan de oorspronkelijke 6 woongelegenheden) wenst te voorzien, en of er op dit ogenblik in Hoogstraten nog behoefte is aan kleinere woonappartementen.  Zonder deze motivatie is het niet mogelijk een gefundeerde beslissing te nemen over deze afwijking.

  Met de meeste hoogachting,

  Voor Groen!Hoop / Hoogstraten Anders

  Fons Jacobs – Gemeenteraadslid

  Witherenweg 19 b, 2322 Minderhout

  jacobsfons@skynet.be

  03/314.57.17

  0478/57.47.46

  02-08-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:bezwaarschrift, gemeentestraat, Minderhout, Hoogstraten, anders, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  19-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto van ons congres dd 15 juli 2012
  Foto van ons congres op 15 juli ll.

  Ja, ik was niet aanwezig en sta dus ook niet op de foto. De jaarlijkse vakantie, die reeds lang vastlag, gooide roet in het eten. Maar, vanaf het eerste ogenblik medewerkend aan het programma, genoeg kans gekregen om vooraf nog mijn opmerkingen te kunnen geven, was het niet zo'n drama. Het goed te keuren programma had ik vooraf duidelijk doorgenomen. Mijn opmerkingen waren reeds verwerkt of meegenomen ter discussie en met het uiteindelijke resultaat daar en ik meer dan tevreden over.

  Voor meer foto's van ons kiescongres ga ja naar onze website http://www.hoogstratenanders.be

  19-07-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:congres, anders, Hoogstraten, gemeenteraadsverkiezingen, programma, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onze opmerkingen ocmw-raad juli 2012

  OPEN VERGADERING

  1.     Verslag vorige vergadering:

   -        goedkeuring

   2.     Dagprijs verzorgingscentrum

   -        goedkeuring

  3.     Principieel akkoord samenaankoop incontinentiemateriaal via DOTZORG Kempen

   -        goedkeuring

  4.     Vaststellen wijze van gunnnen en bestek voor een studieopdracht voor een herbestemming WZC OLV der 7 Weeën

  -        4 maanden voor de verkiezingen zo’n studieopdracht laten uitvoeren?

  -        Stakeholders of belanghebbenden: met aandrang dat hier ook contact wordt genomen en de visie wordt afgetoetst van alle Hoogstraatse politieke partijen.

  -        Eveneens van belang dat hier ook voorafgaand met dorpsraad, gezondheidsraad, cultuurraad…  bevraagd wordt.

  -        Rekening houdende met de verkiezingen in oktober en de eventuele mogelijkheid dat er een andere meerderheid in de gemeente zijn ingang doet vanaf januari 2013 vinden wij dat het voorpgestelde tijdspad dient aangepast te worden met 2 maanden uitstel dwz. start na de verkiezingen in november.

  -        onthouding

  5.     Beslissing verdere participatie aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling van Welzijnszorg Kempen en instemming extra personeelsondersteuning van de dienst

  -        extra personelsondersteuning: reeds bekend of dit dossier ontvankelijk is verklaard op de projectencommissie van de Provindie, dus zekerheid rond subsidies voor 3 jaar door de provincie? De zekerheid betreft hier effectief de kostprijs van een halftijdse juriste?

  -        Kostprijs: wanneer we het goed hebben kost de toetreding tot de collectieve schuldenregeling ons jaarlijks 2500 €. Tot op heden is er volgens de info die in het dossier zitten geen enkel informatieve vraag, geen verzoekschriften vanuit Hoogtraten. Hefet het dan wel zin om in deze samenwerking te participeren?

   -        goedkeuring

   6.     Stand van zaken nieuwbouw/omgevingsaanleg

   7.     Kennisname overleg Gemeente-OCMW dd. 23/03/2012

  8.     Financiën

   Varia

  19-07-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:ocmw, raad, Hoogstraten, anders, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  30-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tips om energie te besparen!
  ANDERS is een erg energiebewuste partij!

  In juni bedeelde we in groot Hoogstraten bijna 7000 debietbegrenzers. We hopen dan ook dat jullie deze gratis debietbegrenzer hebben geïnstalleerd. Ik in ieder geval wel!

  Op onze website http://www.hoogstratenanders.be hebben we nog een aantal energietips gepubliceerd:
  onder andere rond:


  30-06-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:energie, tips, besparen, water, verwarming, elektriciteit, anders, Hoogstraten, Jef, Roos
  >> Reageer (0)
  27-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Persvoorstelling kandidaten en programma ANDERS 26 JUNI 2012
  Hoogstraten Anders

  De nieuwe partij ANDERS trekt in oktober naar de kiezer met een gevarieerde kieslijst.
  Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester wordt gemeenteraadslid Fons Jacobs.
  Ria Vinckx en Gert Thielemans vervolledigen de top drie.

  "Willen we ervaren mensen in de gemeenteraad, dan moeten we jongeren voluit kansen geven om ervaring op te doen." zegt woordvoerder Luc Hendrickx, die zichzelf ook kandidaat stelt. "Daarom staat Gert Thielemans op de derde plaats, maar krijgen ook andere jongeren zoals onder andere Marissa Blockx en Jef de Backker prominente plaatsen op de lijst."

  Ook oud-schepen Staf Peerlinck, gemeenteraadsleden Lief Pans en Ria Vinckx en OCMW-raadsleden Jef Roos en Dimitri van Pelt, Luc Meyvis en Jan Fret staan op de lijst.

  Het programma kunt u hier en hier in bijlage lezen.

  27-06-2012 om 21:58 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Anders, Hoogstraten, persvoorstelling, Jef, Roos, OCMW, gemeenteraad, gemeenteraadsverkiezingen, Hoogstraten
  >> Reageer (0)
  18-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANDERS deelt 7500 debietbegrenzers uit


  Hoogstraten anders deelt 7500 debietbegrenzers uit

   

  Hoogstraten Anders, een nieuwe, open politieke partij trapt de campagne op gang met een opmerkelijke actie. In de loop van Juni valt bij elk van de 7500 Hoogstraatse gezinnen een gratis debietbegrenzer in de bus. Een debietbegrenzer is een speciaal ontworpen rubber ringetje dat tussen de doucheslang en de douchekop gemonteerd wordt en dat het waterverbruik aanzienlijk vermindert. Op een jaar tijd kan de besparing oplopen tot maar liefst 100 euro.

   

  Beleid en actie in één

   

  “Deze actie illustreert eigenlijk perfect wat wij met onze partij willen doen.” Zegt Luc Hendrickx, woordvoerder van anders. “In plaats van ballonnen, balpennen of chocolaatjes uit te delen, hebben we gekozen om dat geld te gebruiken voor iets waarmee we de mensen helpen besparen. Dat het ook nog eens goed is voor het milieu is mooi meegenomen. Deze actie illustreert het soort beleid dat we willen voeren, met oplossingen voor problemen die de mensen direct merken, maar waarbij we de lange termijn niet uit het oog verliezen.”

   

  “Samen met de actie wordt op onze website www.hoogstratenanders.be ook een pagina gelanceerd met praktische tips over hoe mensen op een simpele manier kunnen besparen op hun nutsvoorzieningen.” zegt Luc, “ze vinden er ook een instructiefilmpje dat uitlegt hoe de begrenzer geïnstalleerd moet worden.”

   

  Eerst het programma, dan de gezichten

   

  Met deze actie wordt de campagne in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in gang gestoken. Opmerkelijk is dat anders niet meteen met een lijst komt.

   

  “Wij hebben altijd gezegd dat ons programma belangrijker is dan de achternamen van de mensen die zich verkiesbaar stellen.” zegt Luc. “We hebben dan ook besloten om, ongebruikelijk, eerst met ons programma naar buiten te komen en pas later met de lijst.”

   

  “Onze aandachtspunten zullen onder andere mobiliteit en woonbeleid zijn, maar we ijveren vooral voor een écht open bestuur dat werkelijke inspraak verleent aan de inwoners.” legt Luc uit. “Een open stadsbestuur informeert niet enkel wanneer alles al beslist is. De huidige werking met adviesraden wiens advies al te vaak niet gevolgd wordt, is géén voorbeeld van goed, democratisch bestuur.”

   

   

  Voor meer informatie

   

  Luc Hendrickx

  Lucbea1@hotmail.com

  03/314.32.72

  0477/81.92.28

  18-06-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:debietbegrenzers, anders, hoogstraten, hoogstratenanders, jef, roos, luc, hendrickx
  >> Reageer (0)
  17-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.instructiefilmpje debietbegrenzers
  ANDERS deelt de volgende 14 dagen in Hoogstraten 7500 debietbegrenzers uit!!!
  Wil je weten hoe je deze moet installeren? Kijk dan even naar:
  Instructiefilm debietbegrenzer Hoogstraten anders: instructievideo hoogstraten-anders.blogspot.com/p/instructiefi…

  Meer weten over ANDERS?
  Surf naar: http://www.hoogstratenanders.be

  17-06-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:instructiefilmpje, anders, debietbegrenzers, hoogstraten, hoogstratenanders, jef, roos,
  >> Reageer (0)
  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze opmerkingen tijdens de OCMW-raad van 11 juni 2012

   

  VB OPEN VERGADERING JUNI 2012

   

  1.     Vaststellen notulen: goedkeuring

   

  2.     Vaststellen jaarrekening 2011:

   

  a)    analyse van de jaarrekening: geconsolideerd per activiteitencentrum:

   

  blz. 5: onttrekking van de gemeentelijke bijdrage: 251543 € minder?

  Blz 6 overige vorderingen: 2688301.75 €: dit is tov. van vorig jaar ruim 600.000 € meer, tov. 2009: 1204000 € meer. Hoe komt dit?

   

  Activiteitencentrum 100: algemeen

  Blz 8: pensioenen: 35000 € meer dan vorig jaar? Tov. 2009 68000 €? Hoe komt dit?

  Blz 8: werkingsschuld: 40.000 € meer dan vorig jaar, maal 4 tov. 2009: hoe komt dit?

  Blz. 30: boekjaar resultaat: tekort van 606518.42 €, dit is 130000 E meer dan vorig jaar, 252000 € meer dan twee jaar terug. Het klopt dat dit volledig komt door meer personeel?

   

  Activiteitencentrum 124: privaat patrimonium

  Blz 9: overige vorderingen: verdubbelt van 573000 naar 1274000. Verklaring?

   

  Activiteitencenrum 139: centrale keuken

  Blz 11: overige vorderingen: 46108.92 € van wat is dit?

   

  Activiteitencentrum 832: sociale bijstand

  Blz 13: werkingsvoreringen: 75000 € meer?

  Blz 14: overige schulden: 308110.53. Van wat is dat?

  Blz 36: andere opbrengsten: stijgt sterk: wat houdt dit in?

   

  Activieitencentrum 8341: bejaardentehuis

  Blz 16: belastingen, bezoldigingen, sociale lasten: 133.000 € meer?

   

  Activiteitencentrum 8343 serviceflats:

   

  Activiteitecentrum 8441: g  ins- en bejaardenhulp:

  Blz 20: 85 % meer  belastingen, bezoldigingen, sociale lasten:

   

  Activiteitencentrum: thuisbezorgde maaltijden: 8446:

  Blz 22: werkings- en handelschulden: 13145.33 €. Van wat?

  Blz 22: belastingen, bezoldigingen, sociale lasten: 1750 € meer: waardoor?

   

  Activiteitencentrum 8448: poetsdienst:

  Blz 23: vorderingen op ten hoogste 1 jaar: + 11.000 €: van wat?

  Blz 24: bezoldigingen, sociale lasten, belastingen: + 11000 €. Waardoor?

   

  Activiteitencentrum 922: sociale woningen:

  Blz 25: werkingsvorderingen + 21000 €: waardoor?

  Blz 26: belastingen, bezoldigingen: +79.4 % + 6700 €. Waardoor?

  35000 € extra schulden?

   

  Activiteitencentrum 924: woningen voor bejaarden

  Blz 28: overige schulden: 120000 € meer. Waardoor?

   

  b)    OCMW-rekening

   

  -        goedkeuring

   

  3.     Kennisname jaarverslag 2011:

   

  -        uitstel naar volgende raad

   

  4.     Vaststellen dagprijs dagverzorgingscentrum:

   

  -  wat zijn de uren van het dagverzorgingscentrum? (werd uitgesteld naar de volgende vergadering)

   

  5.     Principebeslissing toekenning vakantiegeld 2012:

   

  -        goedkeuring

   

  6.     Instelling voor schuldbemiddeling: goedkeuring hernieuwing van de erkenning

   

  -        goedkeuring

   

  7.     Stand van zaken nieuwbouw

   

  8.     Financiën

   

  Varia

  12-06-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:ocmw, raad, anders, hoogstratenanders, hoogstraten, jef, roos
  >> Reageer (0)
  05-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons bezwaarschrift betreffende de ontsluiting via de Mouterijstraat

  Hoogstraten, 01 juni 2012

   

   

  Aan het College Van Burgemeester en Schepenen

  Vrijheid 149

  2320 Hoogstraten

   

   

  Betreft:

  Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nr. 2012/103 (13014-G-2012103) ingediend bij de gemeente Hoogstraten, betrekking hebbende op een terrein met als adres Vrijheid 116 – 122 en met als kadastrale omschrijving sectie E, nr(s) 81/K, 81/L, 81/M, 82/K, 92/K, 92/H, 93/L, 93/P, 93/R, 94/E en 94/F, 105/a/3. Het betreft een aanvraag voor de bouw van  24 appartementen, 3 commerciële ruimtes, een ondergrondse parking en een gebouw met 50 bergplaatsen.

   

  Met deze wensen wij bezwaar in te dienen tegen de bovenvermelde aanvraag tot stedenbouw-kundige vergunning en dit om volgende redenen i.v.m. het decretaal beoordelingselement “aandachtspunten en criteria betrekking hebbende op de mobiliteitsimpact”:

   

  De ontsluiting van de 50 ondergrondse parkeerplaatsen is voorzien via de parking aan de Mouterijstraat naar de Karel Boomstraat, en niet rechtstreeks naar de Vrijheid. We hebben volgende bezwaren tegen deze voorgestelde ontsluiting:

   

  1.    De ontsluiting vanuit de Mouterijstraat verloopt via 2 hoeken van 90° met daartussen een straat met breedte 4,20 meter. Op dit stuk is het onmogelijk voor 2 auto’s om elkaar te kruisen. De 2 rechte hoeken belemmeren daarenboven het zicht op eventueel tegemoetkomend verkeer, zodat dit een potentiële bron van conflicten en ongevallen is.

   

  2.    De 50 ondergrondse parkeerplaatsen zullen tot meer voertuigbewegingen leiden. Momenteel staan er een 20-tal voertuigen geparkeerd op de parking aan de Mouterijstraat. De nu aangevraagde 50 parkeerplaatsen, en daarbij de ook reeds 11 aangevraagde plaatsen in een andere vergunning, betekenen dat er 300% meer auto’s van deze ontsluiting gaan gebruik maken.

  Volgens de BREVER-wet moeten we rekening houden met 3 verplaatsingen per dag per persoon. Gemiddeld telt Hoogstraten 2 gezinsleden voor 1 auto. Daaruit kunnen we afleiden dat deze 50 auto’s tot een geschat dagelijks aantal van 300 voertuigbewegingen zullen leiden.

  Voor deze buurt betekent dit een excessieve toename van het verkeer, zeker gezien het de- facto woonerf dat de Mouterijstraat nu is. Er spelen dikwijls kinderen op straat in deze omgeving gezien het karakter van de bewoning, met name kleine appartementen. De oudere buurtbewoners genieten van hun rust buiten op de buurtbanken ’s avonds. Deze ongestoorde rust zal door de nieuwe ontsluiting weldra tot het verleden behoren. De nieuwe ontsluiting zal dus een zeer negatief effect hebben op de verkeersleefbaarheid in de Mouterijstraat.

   

  3.    De Karel Boomstraat wordt veel gebruikt door schoolverkeer, zowel bussen van De Lijn als fietsers. Dit weegt nu reeds zwaar op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de straat. Deze toeloop van verkeer concentreert zich uiteraard rond het begin en het einde van de schooluren. Vooral ’s morgens is dit ook het moment dat veel mensen zich naar het werk begeven. Door de bijkomende ontsluiting voor de 50 parkeerplaatsen zullen de problemen rond de veiligheid van de fietsers alleen maar toenemen.

   

  4.    Het kruispunt Karel Boomstraat met de Vrijheid is door de vele afslagbewegingen een gecompliceerd punt. De afslagstrook naar de Gelmelstraat en de afslagstrook naar de Karel Boomstraat vloeien als het ware in elkaar over. Er komen hier dan ook veel weefbewegingen van het verkeer voor. Dit kruispunt nog zwaarder belasten door de bijkomende ontsluiting van nieuwe appartementen die op de Vrijheid worden gebouwd zal enkel bijdragen tot een nog slechtere doorstroming op dit punt.

  Naast de weefbewegingen van het verkeer bevindt er zich dan ook nog een zebrapad over de Vrijheid. Uit de Karel Boomstraat rijden richting Minderhout is een eerder hachelijke onderneming die men beter zou ontmoedigen in plaats van aanmoedigen via achterliggende ontsluitingen.

   

  5.    Wij vrezen dat deze nieuwe ontwikkeling slechts een eerste stap zal zijn. Nu zijn er in totaal aanvragen voor een 60-tal parkeerplaatsen voor ontsluiting via de Mouterijstraat, wat o.i. reeds een niet toelaatbare verhoging van de verkeerslast is voor deze buurt. Wordt deze vergunning slechts een opstapje om later nog meer achterliggende percelen langs deze weg te ontsluiten? Vooraleer een beslissing te nemen vragen we het bestuur om goed na te denken en geen precedent te scheppen.

   

  6.    Het is hier dan ook aangewezen dat het stadsbestuur eerst een globale visie op de ontwikkeling van de achterliggende gronden dient te formuleren (inclusief de afwikkeling van de verkeersontsluitingen), alvorens stedenbouwkundige vergunningen af te leveren.  Idem dito voor het OCMW, dat overeenkomsten aangaat die misschien deels de Vrijheid vrijwaren en die het OCMW misschien wel geld opleveren, maar die door deze beslissingen  het belang van de sociaal zwakkere bewoners  van de buurt Mouterijstraat totaal negeert door het verkeersprobleem naar een zwakke buurt  te  verleggen. Ruimtelijk gezien is het verplaatsen van dit probleem naar een buurt met voornamelijk sociaal zwakkeren nooit een goede oplossing.

    

  In de hoop dat u bij de behandeling van de aanvraag in aanhef met onze bezwaren rekening zal willen houden, verblijven wij,

   

  Namens anders

   

   

  Fons Jacobs                                Lief Pans                                     Ria Vinckx

  Witherenweg 19b                        Groenewoud 14                           Minderhoutdorp 60

  2322 Minderhout                         2320 Hoogstraten                        2322 Minderhout

   

   

   

  Jef Roos                                     Dimitri Van Pelt

  Mariaveld 12c                                       Moerstraat 48

  2322 Minderhout                         2320 Hoogstraten

  05-06-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:bezwaarschrift, Mouterijstraat, anders, hoogstraten, hoogstratenanders, jef, roos
  >> Reageer (0)
  30-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons bezwaar betreffende het toekennen van 145000 € uit het grondfonds aan verkavelaar Coenegrachts

  Bijkomende Agenda : bijdrage grondfons verkaveling Leemstraat

  De voorgeschiedenis van dit dossier is ondertussen voldoende gekend. Door een fout van het schepencollege, waarbij een tweede schattingsverslag werd aangevraagd om de verkoopprijs van de “ sociale” kavels te bepalen ,  hebben er toe geleid dat de 18 sociale kavels in aan

  € 260/m² werden verkocht.  Nadien liet  de verkavelaar weten hier niet mee akkoord te gaan en hij eiste een hogere opbrengst. 

   

  Deze hogere opbrengst kon gerealiseerd worden door de verplichte tussenkomst van de verkavelaar in het gemeentelijk grondfonds met het overeenstemmende bedrag ( ruim 145.000 euro)te verminderen.   Resultaat : de verkavelaar krijgt genoegdoening nadat hij de kopers gijzelde door te weigeren de verkoopsakten te ondertekenen , de kopers betalen inderdaad een iets lagere prijs dan volgens het eerste schattingsverslag was voorzien, en de gemeente Hoogstraten krijgt €145.000 minder in zijn grondfonds, dat moet dienen om zelf mogelijke projecten op een sociale wijze te ontwikkelen.  Samengevat : ieder doet maar raak, en de belastingbetaler betaalt.

   

  Waar de provincie in eerste instantie aanhaalde dat het stadsbestuur zondigde tegen drie van zijn eigen reglementen,  en dus deze beslissing vernietigde;  werd nu blijkbaar steviger gelobbyd, want na een tweede klacht wordt de voorgestelde regeling wel aanvaard.  Ja, zegt mevrouw Berckx, de provinciegouverneur, er zijn duidelijk  fouten gemaakt, maar het college heeft allerlei beloften gedaan in Antwerpen die er op neer komen dat men het hele beleid gaat herzien en er dus zoiets niet meer kan voorvallen. En ja, in Antwerpen gelooft men dit college nog….

   

  Het frappantste voorbeeld is wel dat het college in Antwerpen is gaan vertellen dat er zich in Hoogstraten geen opportuniteiten voordoen om met geld uit het grondfonds gronden aan te kopen.  Men vergat er echter wel bij te vertellen dat juist deze verkaveling door het stadsbestuur had moeten ontwikkeld worden, en dat de betreffende kerkfabriek, die ook boter op haar hoofd heeft,  niet met deze  privé-verkavelaar  in zee had moeten gaan , maar met het stadsbestuur had moeten samenwerken.   De roep om geld was echter te groot!! Er zijn dus zeker opportuniteiten, maar men moet ze willen nemen. En zo kortwiekt het college haar eigen grondfonds : er zijn geen opportuniteiten, dus staat men een korting toe aan de verkavelaar, waardoor er weer minder geld in het grondfonds komt, waardoor het bestuur zelf niets kan realiseren omdat er onvoldoende geld in het grondfonds zit….een vicieuse cirkel die men zelf in stand houdt tot glorie van de privé-markt!

  In dit dossier wint dus de privé-verkavelaar, en verliest de gemeente, de belastingsbetaler, Jan met de pet!.  De verantwoordelijken hiervoor zitten in deze vergadering.  Het zou dan naar ons aanvoelen getuigen van een kleine tegemoetkoming om het bedrag van € 145.000 vanuit de algemene gemeentelijke kas over te boeken naar het grondfonds, zodat dit grondfonds tenminste gespijsd wordt met het geld waar het recht op heeft.  Want mochten er zich toch opportuniteiten voordoen, moeten we er voor zorgen dat er voldoende middelen in dit fonds zitten.

   

  Voorstel

   

  1.      De gemeenteraad gaat er mee akkoord dat er een bedrag van €145.000 van de algemene middelen overgeboekt worden naar het grondfonds om hierdoor de mogelijkheid open te houden met de middelen uit het grondfonds in de toekomst zelf sociale woonprojecten te kunnen ontwikkelen.

  Overhandiging cheque

   

  Om de” gift” van €145.000 van het stadsbestuur aan de privé-verkavelaar wat visueler voor te stellen, stelt onze fractie een cheque ter beschikking waarop het ( weliswaar symbolische) bedrag van €145.000 vermeld staat dat bij deze definitief verworven wordt door de bvba Vastgoed CW2.   De voorzitter van de gemeenteraad of een lid van het College zal dat zonder veel problemen één van de komende dagen aan de betreffende verkavelaar kunnen overhandigen, uiteraard met de groeten van de ganse Hoogstraatste bevolking die samen gelegd heeft om dit te kunnen betalen . 

  30-05-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze opmerkingen tijdens de OCMW-raad van 14 mei 2012

   VB OCMWRAAD MEI 2012

   

  OPENBARE VERGADERING

   

  1.     Vaststellen van de notulen van de vergadering dd. 16/04/2012

   

  -        goedkeuring

   

  2.     Goedkeuren addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Hoogstraten en Strategische Projectorganisatie Kempen vzw betreffende het project Digidak

   

  -        goedkeuring

   

  3.     Verkoop eigendom OCMW Achtelsestraat 42 aan IOK: in het kader van de eigendomsoverdracht goedkeuren dossier: schattingsverslag dd. 06/04/2012, bodemattesten 01/02/2012, ontwerpakte, uittreksel uit de kadastrale legger, uittreksel uit het kadastrale plan, kopie van de hypothecaire staat

   

  -        Onthouding (ook in november 2011 ons onthouden)

   

  4.     Goedkeuren statutenwijziging en de adreswijziging van de maatschappelijk zetel van de Noorderkempen

   

  - goedkeuring

   

  5.     Vaststellen aangepast huishoudelijk reglement en huurovereenkomst Homiva

   

  -        Wat verstaat met onder “het waterverbruik zal worden aangerekend in verhouding tot het aantal maandagen van bewoning?”

  -        Waarom wordt in het huurcontract ook niet vermeld dat de duur van de overeenkomst automatisch overgaat naar 9 jaar wanneer er geen opzeg is geweest in de eerste 9 maanden?

  -        Hoeveel personen staan er momenteel op de wachtlijst?

  -        Van waar komt de minimum leeftijdsgrens van 25 jaar?  

  -        Goedkeuring    

   

  6.     Serviceflats De wingerd: vaststellen van de dagprijs voor de huur van 10 SF en vaststellen waarde obligaties onder de vorm van een wooncertificaat voor 10 SF en vaststellen vaste kosten

   

  -        Wordt geannuleerd

   

  7.     Goedkeuren kunstwerk nieuwbouwproject:

   

  -        onthouding

   

  8.     Bekrachtiging raadsbeslissing dd. 09/02/2009 voor het bedrag van de leasing voor het nieuwbouwproject

   

  -        Onthouding (ook in 2009 onthouden)

   

  9.     Stand van zaken nieuwbouw

   

  10.  Financiën

   

  11.  Serviceflats:

   

  -        tegenstelling tussen bad nemen in dagverzorgingscentrum (facultatieve diensten) en gebruik maken van de baden van het WZC (maatregelen van algemeen belang).

  -         goedkeuring

   

  12.  Varia

   

   

   

   

  Bijkomende vraagstelling open vergadering

   

  1.     vraagstelling rond prijsbepaling wzc: We  merken dus een aanpassing betreffende de verhoging van de dagprijs tov; datgene dat werd voorgesteld op de bijkomende raad van 28/02 ll. De duurste kamer in De Wingerd zou dan van 44.19 naar 52 € gaan. Nu dus ipv. 7.84 € een prijsverhoging van 3.54 €, toch nog steeds 8 %. Kamers die 41.30 € kostten, zouden nu dus verhogen naar 44.80, dwz. 3.50 € of 8.47 %.

  Wat is de reden van deze wijziging?

  Wat zijn de nieuwe prijzen?

  Wanneer is men wel zinnens om naar 52 € te gaan?

  Welke prijs betalen nieuwe bewoners?

   

  Vraagstelling rond oproepbiepers in de verschillende blokken van het nieuwe wzc: wij horen vertellen dat er in het nieuw woonzorgcentrum per blok maar 2 personen zouden beschikken over een bieper, oproeptelefoon of hoe je dit ook moet noemen. We kunnen dit moeilijk geloven, maar om juiste informatie aan de personen die zich hier ongerust over maken te kunnen meedelen, graag een verduidelijking.

  18-05-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze opmerkingen tijdens de OCMW-raad van 18 april 2012

    OPEN VERGADERING

   

  1.     Goedkeuren verslag vorige vergadering:

   

  - In punt 7 van vorige raad, het verslag van het overleg Gemeente-OCMW vroegen we om de 2 bijlagen die ontbreken door te mailen. Wij hebben deze nog steeds niet ontvangen.

   

  -        Goedkeuring

   

  2.     Goedkeuren aanstelling veiligheidsconsulent van Welzijnszorg Kempen voor het OCMW en aanstelling als lokaal beheerder voor het OCMW

   

  -        Wat houdt dit exact in?

  -        Welke meerwaarde heeft dit voor Hoogstraten?

  -        Wat is de kostprijs van deze aanstellingen voor Hoogstraten?

  -        goedkeuring

   

  3.     Bekrachtiging overeenkomst tussen de familie Servaes en OCMW Hoogstraten:

   

  Wij gaan hier absoluut niet mee akkoord. Wat we vreesden bij het voorstel van en later het  goedkeuren van de overeenkomst tussen Bedibo bvba en OCMW Hoogstraten van vorige maand, wordt een maand later al bevestigd! De Mouterijstraat wordt een doorgangsweg met veel verkeer! Dit ten bate van OCMW en bouwheren, ten koste van de bewoners van de Mouterijstraat en Karel Boomstraat. En dan lezen we in de overeenkomst dat er nog op stapel staan! Ge kent ons standpunt van de vorige maal. En als we de reakties op straat horen, zijn er velen met ons eens: wij keuren dit niet mee goed.

   

  4.     Goedkeuren: verlenging van het project Kempens Woonplatform

   

  Voorafgaand de vraag warom deze verlenging nu wel goedgekeurd dient te worden in de OCMW-raad, terwijl dit niet geagendeerd heeft gestaan in 2008 en in 2009 toen werd voorgesteld om deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform.

   

  Wij willen rond deze stellen dat zowel tijdens de gemeenteraad van 31/03/2008 als die van 27/04/2009 onze fractie niet akkoord ging met deze samenwerking. 

  De redenen hiervoor waren:

  -        de opgesomde doelstellingen waren terug te vinden in de eigen beleidsplannen

  -        we zagen hier eerder een rem dan een aanmoediging van het platseijke woonbeleid

  -        we vreesden dat de eigen administratie extra belast zou worden omdat zowel gemeente als ocmw-persneel diende voorzien te worden

   

  Tijdens de zitting van 27/04/2009 beloofde de schepen om een evaluatie te voorzien.  Deze evaluatie is niet in het dossier voorzien, tenzij de zinsnede dat de samenwerking nog kan verbeterd worden…. Straffer, in de aanvraag verlenging project op blz. 49 en 50 zien we een blanco blad betreffende het activiteitenverslag voor het eerste en tweede werkjaar van dit project.

  Als extra activiteit had  Hoogstraten laten opnemen : “ De mogelijkheden en grenzen van een sociale mix, inclusief de instroom van buitenlanders en seizoenarbeiders, worden onderzocht en acties worden hiervoor uitgewerkt.”

   

  Graag hadden we dus een antwoord gehad op volgende vragen :

   

  -        Waarom nu dus wel een goedkeuring noodzakelijk en niet in 2008 en 2009?

  -        Kan ons verduidelijkt worden welke concrete punten werden en worden ondernomen betreffende de mogelijkheden en grenzen van een sociale mix, inclusief de instroom van buitenlanders en seizoenarbeiders? Wat zijn de resultaten hiervan?

  -        Is er een grondige evaluatie gebeurd, en zo ja, wat waren daarvan de resultaten, en kunnen die resultaten aan de leden van de ocmw-raad overgemaakt worden?

  -        Wat is de concrete meerwaarde voor de Hoogstraatse inwoners door verdere deelname aan dit Woonplatform?

   

  Wij gaan deze verderzetting niet mee goedkeuren

   

  Uit verslag gemeenteraad:

   

  Raadslid Lief Pans stelt als fractie niet akkoord gegaan te zijn met de vorige beslissingen. Een echte evaluatie hebben we niet gevonden in dit dossier. Is er iets verwezenlijkt rond de sociale mix en inzake huisvesting van deseizoensarbeiders. Wat is de meerwaarde voor de Hoogstraatse inwoners?

   

  Schepen Tinne Rombouts stelt dat de start van het dossier van nul af aan begonnen is. We hebben gevraagd dat een experte vanuit Kempens Woonplatform 1 dag per week aanwezig is hier in het stadhuis. Deze lokale verankering werpt zijn vruchten af, als achtergrond ondersteuning en extra-uitwisseling met andere gemeenten. Het Platform geeft ook juridische ondersteuning. Extra administratieve taken hebben zich beperkt. Het woonloket wordt elke voormiddag bemand, in samenwerking met de dienst ruimtelijke ordening. Qua sociale mix wordt verwezen naar de

  verkavelingen: elk project wordt apart bekeken hoe de sociale last wordt gerealiseerd. Conform het katarakt-decreet wordt overlegd hoe de huisvesting van seizoensarbeiders wordt aangestuurd vanuit de dienst ruimtelijke ordening naar de werkgevers toe. Het geregeld woonoverleg leidt tot nieuwe acties zoals voorrangsregels, doelgroepenplannen, enz. Mogelijk kan een evaluatiedocument in de toekomst meer licht werpen op het gerealiseerde.

   

  5.     Reorganisatie Regionale dienst Gezinszorg van Welzijnszorg Kempen: keuze inzet OCMW-medewerkers (gezinshelpsters) detachering of overdracht en keuze inzet coördinator thuiszorg

   

  6.     Lokaal Dienstencentrum Jaak Aertslaan 4 Hoogstraten:

   

  a)     voorstel aanbod en tarieven dienstencentrum in opstartfase

   

  Abonnement centrumkrant : € 6 ? Wat houdt dit in? Met verzending?

  Elders staat dat er betaald mote worden voor verzending

   

  Warme maaltijden € 6.16 of € 7… Waar zit het verschil? Aan huis en of in dienstencentrum ó Uitsluitend in Dienstencentrum

  ontwerp huishoudelijk reglement dienstencentrum

   

  b)     ontwerp huishoudelijk reglement LDC

   

  Openingsuren: tot 16:30 of 16:00 met bediening aan de toog?

   

  7 dagen vooraf reserveren voor een maaltijd lijkt ons erg lang. In het LDC

  in Turnhout kan men ongevraagd dagelijks een warme maaltijd verkrijgen.

   

  Annuleren de dag zelf tot 10 u maar de maaltijd wordt wel aangerekend. Dan snap ik niet waarom er geannuleerd dient te worden.

   

  Het gebruik van de leslokalen tijdens de sluitingsuren: “enkel mogelijk als er begeleiding is vanuit een dienst van OCMW of gemeente.” Op deze wijze sluit men praktisch alle verenigingen uit om gebruik te maken van deze lokalen om bv. een vergadering te doen

  Ook de organisatie van familiale bijeenkomsten door bewoners van het woonzorgcentrum tijdens de openingsuren is toch een serieuze beperking.

  Reserveren van de leslokalen: minstens 14 dagen vooraf: is dit niet hel lang?

   

   

  Gezelschapspelen moet gezelschapsspellen zijn

  Typfouten controleren !!!

   

   

  c)     ontwerp afsprakennota vrijwilligers dienstencentrum

   

   

  d) voorstel investeringen

   

  OK, maar dit lijkt ons vrij laag geschat? Heeft men niet meer nodig?

  Ktanten na één dag voor bewoners wzc. Dus onze bewoners van het wzc zijn al in zoverre afgeschreven dat ze het met de overschot en oude kranten moeten doen. Hier zou eerder gepleit moeten worden dat per blok er een krant moet zijn.

   

  7.     Woonzorgcentrum Jaak Aertslaan 2 Hoogstraten:

   

  a)     aangepaste versie van het opnamebeleid

   

  - Blz 1: visie:

  “ wanneer echter alle mogelijkheden zijn overwogen/uitgeput” kan iemand zich op de wachtlijst zetten: dus dit wil zeggen dat kandidaat-bewoners in categorie O of A zich niet meer kunnen laten inschrijven omdat er nog andere mogelijkheden tot ondersteuning aanwezig zijn?

   - blz 3: de administrative kost van 100 €: begrip dat er getracht wordt om effectief zicht te hebben op opnames, maar het feit dat iemand die dan niet komt de 100 € niet terugbetaald krijgt is wel zeer straf: wat bv. met iemand die overlijdt voordat hij kan opgenomen worden? Wat bv. met iemand die in het ziekenhuis ligt en in een zwaarzorgbehoevendschaal scoort, maar toch nog genoeg revalideert om naar huis te kunnen gaan? Toch vaak genoeg voorgekomen.

  - Blz. 3 : criteria voldoen :  hier staat enkele malen “kandidaat bewoner moet” teveel.

  - Blz. 3 : Wat is de rand Hoogstraten? Wat is het verschil met de buurgemeenten?

  - Blz 5: wat is de “Rand rond Hoogstraten”: dit is toch vor heel wat interpretatie vatbaar.

   

  b)     aangepaste versie interne afsprakennota

   

  - Blz 1: Waarom wordt de naam van voorzitter en secretaris geschrapt en de naam van directeur wel vermeld?

  - Blz 3: Wanneer iemand opgeschreven staat op de passieve wachtlijst dd. Vandaag en deze beslist om op de actieve wachtlijst geplaatst te worden, wordt dan de datum van inschrijving passieve wachtlijst gehanterd? Cfr. De volgorde van deze passieve wachtlijst kan belangrijk zijn voor de volgorde op de actieve wachtlijst.

  - Zelfde opmerking over de 100 € administratieve kost

  - Blz 12: extra vergoeding voor maaltijd op de kamer/ en wat denkt men hier voor te vragen???

  - Blz 13: dieren: ook vissen niet toegelaten?

  - Blz 17: “de aangerichte schade zal ten laste gelegd worden aan diegene die ze veroorzaakt heeft”: volgens mij kan dit officeel niet.

  -        Blz 18: de gemaakte kosten verhaalt op de bewoner: kan volgens mij niet

  -         

  a)     aangepaste versie opnameovereenkomst:

   

  Type 1:

   

  -        bijkomend te betalen: maaltijdbedeling op de kamer: welke vergoeding denkt men hier voor te vragen? 

  -        Punt 2.6: bij opname in het ziekenhuis: kan niet volgens inspectie en dient dan ook bij afwezigheid uit het WZC cfr. Deel 4 overlijden

   

  Type 2:

  -        Bij contract Type 1: 4 €, bij contract type 2: 3.5 €. Bij opnme in het ziekenhuis. Waarom dit verschil?

  -        zelfde opmerking:  bij iedere afwezigheid

  -        tegenstelling tussen punt 3.1 en 5.3: verbindt er zich toe om zijn volledig inkomen – punt 5.3. waarin hij zich verbindt voldoende middelen op zijn persoonlijke rekening te hebben staan.

   

  Type 3:

  -        Bij contract Type 1: 4 €, bij contract type 2: 3.5 €. Bij opnme in het ziekenhuis. Waarom dit verschil?

  -         

  Niet akkoord omwille van de ligdagprijs, motivatie is genoegzaam gekend.

   

  8.     Gemotiveerde rechtvaardiging vanwege het OCMW ivm. Het schorsingsbesluit dd. 13/02/2012

   

  Wij gaan ons in deze onthouden, omdat we ons bij de stemming betreffende de nieuwe personeelsformatie in januari ook hebben onthouden.

   

   

  9.     Stand van zaken Nieuwbouw

   

  10.  financiën

   

  -         Factuur 2012/589/AIF : hieraan hangt een blad voor factuur 2012/585… Verteer digidak

  -         Factuur 2012/589… /AIF : waarom zijn die allemaal t.a.v. Luc De Keuster?

  -         Factuur 2012/643 en 647/AIF: zijn dit al de eerste gasfacturen van het nieuwe woonzorgcentrum? Waarom anders al de opdeling LDC, DVC en WZC?

  -         Factuur 2012/677/AIF :  waarom wordt de vernieuwing van een rijbewijs betaald aan de chauffeur van de Handicar? Heeft dit te maken met de ogentest en het “bezoldigd” rijden?

  -         Factuur 2012/741/AIF : factuur van Van Hemelen voor het herstellen van een verwarmingsketel in Karel Boomstraat 63… Op het kattebelletje staat Fout Technische Dienst? Wordt dit door de VITO rechtgezet?

  -         Factuur 2012/752/AIF : bestelling bij Neckermann è Bestelbon? Via internet? Wie? De goedkoopste?

  -         Factuur 2012/545/AIF : Sodexho : Waar zit nu het verschil? 1941 -131 (bewoners van de Linde die in het rusthuis eten = 1810 maaltijden ó echter op factuur staan er 1861 maaltijden è 51 meer???

  -         Factuur 2011/3266/AIF : factuur van WEB vzw  voor de begeleiding van Art 60§7 ikv Boost-2011 : totaal bedrag van €4.110,20. Wat houdt deze begeleiding in en waarom gebeurt die begeleiding niet door onze sociaal assistenten?

  -         Factuur 2012/701/AIF : Belgacom : waarom dient deze factuur gecontesteerd te worden? Wat houden deze abonnementen in?

  -         Factuur 2012/830/AIF : factuur van Dirk Schroé in de zaak OCMW/El Alaoui. Wat houdt deze zaak in?

  -   Factuur 2012/885/AIF : Staples psge sprl : bestelling presentatiemappen. Wat gebeurt er met de stofzuiger die er als geschenk bij zat?

   

   

  Jef Roos  
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drukke tijden
  't Zijn drukke tijden: geregeld een vergadering met Anders, fractievergadering Anders ter voorbereiding van gemeenteraad, volgen van gemeenteraad, vergadering rond deelaspecten voor het maken van het programma, opzoeken van interessante punten voor bespreking met de andere kandidaten van anders: wel of niet in het programma, langsgaan bij potentiële kandidaten, langsgaan bij geïnteresseerden, beantwoorden van mailtjes van mensen die het een of ander vragen rond politieke kwesties in Hoogstraten, opmaken bezwaarschrift voor Gallina in het gebuurt, rondbrengen van de bezwaarschriften in het gebuurt, geburen te woord staan die wat uitleg wensen betreffende de milieuvrgunningsaanvraag, rondbrengen van folders van Anders, hier en daar uwe kop laten zien om d'een of d'ander manifestatie, manifesten van organisaties doornemen... ge hebt zelfs gene tijd meer om de persoonlijke blog in orde te houden. 't Zal bij de hobby van plaatselijke politieker horen zeker?

  04-04-2012 om 22:37 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Hoogstraten, anders, jef, roos, folders,
  >> Reageer (0)
  31-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezwaarschrift Biogasinstallatie Gallina Bergenstraat Meer
  Hierbij de brief naar de geburen en het bezwaarschrift dat werd opgemaakt voor het gebuurte betreffende de milieuvergunningsaanvraag die Gallina indiende voor het bouwen en uitbaten van een biogasinstallatie in de Bergenstraat te Meer.

  BRIEF

   

                                                                                                              Minderhout, 27 maart 2012

   

   

  Geachte buurtbewoner,

   

  Misschien weet u het nog niet, maar Gallina NV, Bredaseweg 29, heeft samen met De Bergse Heide BVBA, een aanvraag tot milieuvergunning ingediend bij de stad Hoogstraten voor het exploiteren van een biogasinstallatie in de Bergenstraat (aan de serre van De Bergse Heide). Daarnaast wensen wij via dit kanaal jullie op de hoogte te brengen van het feit dat het negatief stedenbouwkundig advies afgeleverd door het college van Burgemeester en Schepenen, door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen werd verworpen, zodat Gallina NV momenteel dus reeds over een bouwvergunning beschikt voor het bouwen van deze biogasinstallatie. Tegen deze beslissing kan eventueel nog beroep ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Koning Albert II-laan 35, bus 81, 1030 Brussel. Dit is een zeer omslachtige procedure en het bezwaarschrift dient ten laatste binnen te zijn op …. 

   

  Wij denken dat er zeer weinig mensen in de buurt op de hoogte zijn van zowel deze milieuvergunningsaanvraag als ook van het verstrekken van een bouwvergunning voor deze biogasinstallatie. Via deze weg wensen wij u dan ook op de hoogte te brengen van deze milieuvergunningsaanvraag en over het feit dat hier tegen  eenvoudig een bezwaarschrift kan ingediend worden op het gemeentehuis.

   

  Wij zijn deze milieuvergunningsaanvraag afgelopen week gaan inzien. Het volledige dossier ligt ter inzage in het administratief centrum tot 8 april 2012.

   

  Net zoals bij eerdere aanvragen door Gallina NV (aanvraag uitbreiding bestaande bedrijf Bredaseweg, aanvraag bouw mestkippenbedrijf Paterspad, eerdere aanvraag biogasinstallatie Paterspad) zijn wij ook nu ernstig bezorgd over uw en onze gezondheid door deze nieuwe aanvraag. Immers, ook bij deze aanvraag vrezen wij dat de geurhinderconcentratie en fijnstofconcentratie, naast het mobiliteitsprobleem, gevoelig zal verhogen in ons gebuurte. Wij zijn dan ook van mening dat we best een bezwaarschrift indienen tegen deze milieuvergunningsaanvraag.

  Indien u ook van mening bent dat de bouw van deze biogasinstalatie ernstige hinder meebrengt voor het gebuurte, kun je bijgevoegd model van bezwaarschrift ondertekenen en binnenbrengen op het gemeentehuis. Uiteraard kan u ook steeds zelf een bezwaarschrift opstellen en indienen.

   

  Wij willen uitdrukkelijk vermelden dat we ieders mening in deze respecteren en niemand willen verplichten om hier aan deel te nemen.

   

  Indien U andere bezwaren of opmerkingen heeft, kan u deze schriftelijk indienen ten laatste op 6 april bij het College van Burgemeester en Schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

  Wij zullen zelf onze bezwaarschrift(en) vrijdagvoormiddag 6 april 2012  binnenbrengen. Indien u uw bezwaarschrift graag door ons laat binnenbrengen dient u deze ten laatste op donderdag 5 april bij ons te bezorgen.

   

  Indien je graag meer info wil hebben over dit dossier kun je ons altijd contacteren via onderstaand mailadres.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Jac Broers, Bredaseweg 30, 2322 Minderhout           jac.broers@hotmail.com

  Jef Roos, Mariaveld 12 c, 2322 Minderhout               jefroos@hotmail.com

  BEZWAARSCHRIFT ZELF


  Aan het College Van Burgemeester en Schepenen

  Vrijheid 149
  2320 Hoogstraten

   

  Betreft: Bezwaarschrift voor milieuvergunningsaanvraag van biogasinstallatie van Gallina NV en De Bergse Heide, Bredaseweg 29, 2322 Minderhout tot het esploiteren van een inrichting gelegen te Bergenstraat, 2322 Minderhout, kadastraal bekend (afd 3.) sectie B nr 675 C

   

  Geachte burgemeester, geachte schepenen,

   

  Omtrent volgende biogasinstallatie wensen ondergetekenden volgende bezwaren in te dienen:

   

  1. De biogasinstallatie voldoet niet aan de voorwaarden van VLAREM

   

  De biogasinstallatie voldoet niet aan één van de algemene of specifieke voorwaarden van VLAREM.

  De mestverwerkingsinstallatie maakt geen gebruik van één van de Best Beschikbare Technieken. VLAREM legt op dat elk bedrijf moet gebruik maken van de best beschikbare technieken. Het gaat om technieken waardoor de milieubelasting zoveel mogelijk beperkt wordt en die economisch en technisch haalbaar zijn. De mestverwerkingsinstallatie maakt geen gebruik van één van de best beschikbare technieken die het VITO voorschrijft in de BBT -studie van december 2006, zijnde:

  “ Voor pluimveemest dient de installatie uit één van volgende technieken te bestaan: compostering of verbranding.”

   

  2.De biogasinstallatie voldoet niet aan verschillende voorwaarden uit de omzendbrief RO/2006/01

   

  1. De biogasinstallatie heeft sterke impact op ruimtebeslag. De biogasinstallatie sluit niet aan bij het bestaande landbouwbedrijf. Het bestaande landbouwbedrijf is immers gelegen op de Bredaseweg en op Hal.

   

  2. De biogasinstallatie heeft een negatief effect op de mobiliteit. De installatie veroorzaakt een onevenwicht tussen het aantal transportbewegingen versus de schaal en het type weg . Als gevolg van de installatie zal er veel zwaar vervoer door de dorpskommen moeten. De installatie is enkel bereikbaar via kleine landbouwwegen van hooguit 3 meter breed die niet geschikt en zeer weinig uitgerust zijn voor vrachtwagens wegens onder andere geen uitwijkmogelijkheden.

  Dient gesteld te worden dat deze biogasinstallatie gevestigd zal worden aan één van Hoogstratens wandelpaden, zijnde “Bergenpad”, waar relatief vele wandelaars, ook in de week, graag op vertoeven. Ook zal dit biogasinstallatie gevestigd worden midden in het fietsknooppuntennetwerk, waar dagelijks door vele fietstoeristen gebruik van wordt gemaakt. Recentelijk is de weg waar deze biogasinstallatie zal gevestigd worden mee opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk. Daarnaast passeert hier eveneens een ruiterpad.

  De aanvrager stelt dat de overbelasting van transport beperkt wordt doordat zij zelf over 4000 ton slachtkuikenmest beschikken van hun bedrijven gelegen op Bredaseweg en Hal. Het gaat hier echter maar over 17.85 % van het aantal transporten. De overige produkten dienen van elders en verder aangevoerd te worden. In het dossier wordt gesteld dat Gallina beschikt over vleesvarkensmengmest (blz. 8 van het werkplan). Dit is zeker en vast niet beschikbaar op een bedrijf van Gallina in de nabije omgeving (Bredaseweg en Hal) en dient dus van verder aangehaald te worden. Waar het overige pluimveemest en vleesvarkensmengmest vandaan komt is niet te achterhalen in het dossier. De aanvoer van appelpulp gebeurd vanuit Duffel, deze van fruitsap en melk restslib van “ergens van een Nederlands bedrijf”.

  Daarenboven werd in het verslag van het negatief besluit voor het verstrekken van een milieuvergunning van de deputatie van de Provincie Antwerpen dd. 08/05/2008 op bladzijde 10 als bijzondere voorwaarde opgelegd dat voor het in gebruik nemen van de installatie een mobiliteitsplan moest worden voorgelegd en goedgekeurd door het schepencollege. In de huidige aanvraag is er nergens sprake van dat de aanvrager enige stappen heeft ondernomen om na 4 jaar (!) hier werk van te maken. Eveneens wordt in de huidige aanvraag nergens verduidelijkt hoe men deze problematiek wenst op te lossen.

   

  3. De toegelaten hoeveelheid organisch biologische afvalstoffen die co-verwerkt worden beantwoorden niet aan de verhouding die voorgesteld worden in de omzendbrief. Wanneer we de aanvraag grondig bestuderen bemerkt men dat er slechts 57% direct afkomstig is van pluimvee- en vleesvarkensmest tov. 43% vanuit energiemaïs en organisch-biologisch afval. Volgens de omzendbrief dient minstens  60% van de stromen  direct afkomstig te zijn van de land- en tuinbouw ten opzichte van 40% van andere biologische stromen zoals secundaire grondstoffen en organische en biologische afvalstoffen.

   

         3. Andere motivatiepunten

   

  De inplanting van de aangevraagde biogasinstallatie situeert zich op één van de weinig overgebleven open agrarische gebieden in de grensregio Meer-Minderhout. Deze installatie belast in grote mate de leefbaarheid van dit rustige landbouwgebied. Volgens ons hoort een dergelijk bedrijf thuis op een industrieterrein of een gebied dat met een BPA werd aangeduid voor de exploitatie van zulk bedrijf. De inplanting van deze biogasinstallatie valt niet te rijmen met een goede plaatselijke ordening.

   

  Een biogasinstallatie brengt, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch een belangrijke en onvermijdelijke geurhinder met zich mee. Denken we al maar aan de manipulatie van de verschillende grondstoffen door het herhaaldelijk laden en vervoeren. Daarenboven is bekend dat het digestaat meer ammoniakale stikstof bevat dat gewone dierlijke mest, met als gevolg meer kans op geurhinder. De toekomstige uitbaters kunnen of willen ook geen garantie afleveren dat omwonenden in de toekomst geen geurhinder zullen ondervinden van hun bedrijf. Op d efoto’s in het dossier zijn geen nabije huizen te zien. Deze zijn er nochtans wel degelijk. Bij geurhinder en fijnstof zullen deze hier zeker en vast last van ondervinden.

   

  Door het aanvoeren en het lossen  kan het niet anders dan dat er met deze verschillende grondstoffen wordt gemorst. Het reinigen en wegspoelen van deze producten betekent een gevaar voor de vlakbijliggende landbouwgronden.

   

  Daarnaast menen we dat er voldoende voorbeelden aanwezig zijn in Hoogstraten waar niet correct wordt omgegaan met het realiseren van een groenscherm, het uitvoeren van de wettelijke voorschriften qua oprichting en exploitatie. Nergens in het dossier zijn er rond deze zaken garanties ingebouwd dat de voorschriften correct zullen nageleefd worden. Bezoeken aan de bestaande bedrijven van de aanvrager tonen duidelijk aan dat van het inplanten van groenschermen weinig of geen sprake is. Wij vrezen dan ook dat hier eveneens weinig uitvoering zal gegeven worden aan het realiseren van een groenscherm.

   

  In de bekendmaking van de milieuvergunningsaanvraag is er sprake dat het bedrijf zou gevestigd worden kadastraal bekend afdeling 3, sectie B nr 675c. Volgens het kopie van het kadasterplan in het dossier wordt hier gewag gemaakt van kadastraal bekend afdeling 3, sectie  B 676c.

   

  Volgens de mailing van Mevr. Van der Auwera Greet, Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen, Koningin Elsabethlei 22, 2018 Antwerpen, dd. 24/02/2012? dient er een verdere vervollediging in het dossier aangebracht te worden betreffende item D2, meer bepaald betreffende “de installatie zal een capaciteit van 35.000 ton” biologisch materiaal hebben. Deze gevraagde vervollediging ontbreekt in het dossier.

   

  Tijdens de periode van het mestuitrijverbod dient het digestaat extern te worden opgeslagen, er wordt echter nergens aangegeven waar dit kan gebeuren. Zoals reeds aangegeven verhoogd dit het risico op geurhinder.

   

  Een biogasinstallatie, zelfs wanneer deze aansluit aan een bestaande serre, is ons inziens geen esthetische constructie in een agrarische omgeving zoals op de plaats waar deze installatie zal gebouwd worden, namelijk een (nog) erg open gebied tussen Meer, Minderhout en Meerle.

  In het verslag van het negatief besluit voor het verstrekken van een milieuvergunning van de deputatie van de Provincie Antwerpen dd. 08/05/2008 op bladzijde 10 wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd dat er een ongediertebestrijdingsplan dient opgesteld te worden. In de huidige aanvraag is er nergens sprake van dat de aanvrager enige stappen heeft ondernomen om na 4 jaar (!) hier werk van te maken. Eveneens wordt in de huidige aanvraag nergens verduidelijkt hoe men deze problematiek wenst op te lossen.

   

  Ook nu nog is het onmogelijk om het te veel aan stroom dat opgewekt wordt kan geleverd worden aan het netwerk. Dit is toch één van de doelstellingen van de installatie van deze biogasinstallatie.

   

  De mogelijkheid dat de bedrijfsgebondenheid van deze biogasinstallatie van beperkte duur is en wegens de ouderdom van de serre waaraan deze gekoppeld wordt is reëel. Wij zijn dan ook van mening dat dit op termijn eerder een subjectief dan een objectief gegeven is.

   

  Er is sprake van het aanleveren van 9000 ton snijmaïs. Snijmaïs wordt specifiek geteelt als energieteelt voor de productie van biobrandstof. Energiegewassen nemen de plaats in van voedingsgewassen, met als gevolg een forse stijging van de voedselprijzen tot gevolg zowel op nationaal als internationaal vlak.

   

  Besluit:

   

  Om bovenstaande redenen menen wij dat wij op u, geachte heer Burgemeester en geachte schepenen, beroep mogen doen om deze milieuvergunningsaanvraag te weigeren.

  Mogen wij er u ook aan herinneren dat in het verleden dergelijke aanvragen meermaals zijn geweigerd door het schepencollege met argumentaties als “het grootschalig karakter van de inrichting hoort niet thuis in agrarisch gebied;  de niet aangepaste verkeersinfrastructuur waarlangs het bedrijf is gelegen en de invloed op de mobiliteit, de gevolgen van geurhinder en invloed op de volksgezondheid in het algemeen”

   

  Met de meeste hoogachting,

   

  NAAM:

   

  ADRES:

   

   

   

  HANDTEKENING:

  31-03-2012 om 00:00 geschreven door Jef Roos  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:bezwaarschrift, biogasinstallatie, gallina, jef, roos, jaq, broers, Hoogstraten, anders,
  >> Reageer (0)


  Archief per maand
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011

  Hier kan je alles vinden over mezelf, het project ANDERS en onze aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
  Volg eveneens wat wij momenteel als oppositie te zeggen hebben op het huidige beleid: zie onze persnota's!
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!