Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allerheiligste Naam van Jezus
  Litanie tot de Allerheiligste Naam van Jezus

   

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God,
  hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Jezus, glans van de Vader, ontferm U over ons.

  Jezus, verblindende luister van het eeuwig Licht,
  Jezus, koning der heerlijkheid, Jezus, zon der gerechtigheid,
  Jezus, Zoon van de Maagd Maria,

  Beminnelijke Jezus,
  Bewonderenswaardige Jezus,
  Jezus, sterke God,
  Jezus, Vader van de toekomende tijden,
  Jezus, Engel van Gods verheven raad,
  Jezus, verkondiger van Gods raadsbesluiten,
  Armachtigste Jezus,
  Allergeduldigste Jezus,
  Allergehoorzaamste Jezus,
  Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
  Jezus, minnaar van de zuiverheid,
  Jezus, onze minnaar,
  Jezus, God van de vrede,
  Jezus, bron van het leven,
  Jezus, toonbeeld van de deugden,
  Jezus, ijveraar voor de zielen,
  Jezus, onze God,
  Jezus, onze toevlucht,
  Jezus, Vader van de armen,
  Jezus, schat van de gelovigen,
  Jezus, goede herder,
  Jezus, waarachtig licht,
  Jezus, eeuwige wijsheid,
  Jezus, eindeloze goedheid,
  Jezus, onze weg en ons leven,
  Jezus, vreugde van de engelen,
  Jezus, koning van de aartsvaders,
  Jezus, meester van de apostelen,
  Jezus, leraar van de evangelisten,
  Jezus, sterkte van de martelaren,
  Jezus, licht van de belijders,
  Jezus, zuiverheid van de maagden,
  Jezus, kroon van alle heiligen,

  Wees genadig, spaar ons, Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, Jezus.
  Van alle kwaad, verlos ons, Jezus.
  Van alle zonde,
  Van uw toorn,
  Van uw gramschap,
  Van de listen van de duivel,
  Van de geest van onkuisheid,
  Van de eeuwige dood,
  Van het verwaarlozen van uw goddelijke inspraken,
  Door het geheim van uw heilige menswording,
  Door uw geboorte,
  Door uw kindsheid,
  Door uw goddelijk leven,
  Door uw arbeid,
  Door uw doodsstrijd en uw lijden,
  Door uw kruis en uw verlatenheid,
  Door uw smarten,
  Door uw dood en uw begrafenis,
  Door uw verrijzenis,
  Door uw hemelvaart,
  Door uw instelling van het allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Door uw vreugde,
  Door uw heerlijkheid,
  Door uw glorie,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, aanhoor ons. Jezus, verhoor ons.

  Laat ons bidden,
  Heer, toon uw goedheid aan uw dienaars die de heilige Naam van Jezus eren. Laat ons in dit leven de vreugde smaken van die Naam en in het eeuwig vaderland voorgoed gelukkig zijn.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  ofwel

  Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd: vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden open gedaan. Wij smeken U, ontsteek in ons het vuur van uw goddelijke liefde, opdat wij U uit geheel ons hart met woord en daad beminnen en nimmer ophouden U te prijzen. Geef, Heer, dat wij steeds uw heilige Naam niet alleen vrezen maar ook beminnen; want Gij onttrekt nimmer uw leiding aan hen, die Gij in de hechtheid van uw liefde bevestigd hebt, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.

  ofwel

  Goddelijke Jezus, Zoon van God, die voor onze zaligheid hebt willen geboren worden in een stal, uw leven in armoede, kwellingen en ellende hebt willen doorbrengen en in de smarten van de kruisdood hebt willen sterven, ik bid U, in het uur van mijn dood tot uw hemelse Vader: “Vader, vergeef hem” en tot uw beminde Moeder: “Ziedaar uw Zoon”, en tot mijn ziel: ”Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs.”

  Mijn God, mijn God, verlaat mij niet in dat uur.

  “Ik heb dorst”;  ja, o mijn God, mijn ziel dorst naar U, die de bron der levende wateren zijt.
  Mijn leven gaat voorbij als een schaduw;
  een korte tijdspanne nog en alles zal volbracht zijn.
  Daarom, o mijn aanbiddelijke Verlosser, beveel ik mijn geest in uw handen vanaf dit ogenblik tot in alle eeuwigheid.
  Heer Jezus, ontvang mijn ziel.
  Amen.  Categorie:Jezus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Examens
  Voor de studenten is de examenperiode een lastige tijd. Om hen een hart onder de riem te steken heb ik hier drie gebeden voor een goede afloop van de examens. Succes aan iedereen en volhouden!
  Verder vind je hier litanieën voor de patroonheiligen van de studenten en van de jeugd: Heilige Johannes Berchmans van Diest, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka


  Gebed tot het Kindje Jezus van Praag voor het welslagen van examens

  O wonderbaar Kindje Jezus van Praag, Gij zijt de bron van alle wetenschap en wijsheid!
  De wijsheid, die wij, mensen, van U gekregen hebben, is als een vonkje dat aan de gloed van Uw wezen is ontsnapt!
  Zie hoe ik hier te worstelen heb met de moeilijkheden van wedstrijden en examens.
  Ter wille van Uw liefde voor de jeugd, help me bij mijn moeilijke taak opdat ik één van die velen moge worden die U dankbaarheid verschuldigd zijn.
  Moge ik U elke dag méér beminnen en onder mijn vrienden steeds meer godsvrucht tot Uw heilig en wonderbaar beeld verspreiden, want onder de lieflijke naam van Het Kindje Jezus van Praag zijt Gij de bijzondere beschermer van zieke kinderen en van de studenten gedurende de lastige examentijd.
  Heilige Kind Jezus, dat op twaalfjarige ouderdom met bewonderenswaardige wijsheid wist te antwoorden op de vragen der wetgeleerden, verlicht mijn verstand, help mijn geheugen, maak mij rustig en kalm, en hen, die in Uw plaats mij moeten ondervragen goedgunstig en mild tegenover mijn tekorten, opdat goed moge slagen en mijn ouders de vreugde moge schenken van goede resultaten.
  Amen

   
  Gebed tot de Heilige Rita

  Heilige Rita,
  op dit ogenblik heerst in mij veel angst,
  angst om te mislukken in de examens,
  angst voor het oordeel van ouders en vrienden,
  angst om te worden aangezien als een dommerik.
  Heel mijn leven lijkt te staat of te vallen met mijn studies.
  Ik verwacht geen wonder, of toch wel?
  Ik heb gestudeerd wat ik kon,
  of ik zal slagen weet ik niet.
  Heilige Rita,
  leer mij inzien dat niet het diploma de waarde van mijn leven bepaalt,
  maar wel de vriendschap en de liefde.
  Dan zal ik niet meer leven in angst en spanning,
  maar vol vertrouwen uitzien naar de toekomst.
  Amen.

   
  Gebed tot Moeder Maria

  Lieve Moeder Maria

  Help mij alstublieft door de examenperiode
  Maak mijn hoofd helder
  Laat mij alle leerstof goed tot mij nemen
  Maak mij rustig tijdens het examen
  Laat mijn leerkrachten mild zijn
  Help mij om te slagen in al mijn proefwerken
  Sta mij bij als het even niet lukt en laat me dan niet panikeren maar kalm blijven
  Geef mij moed en volharding
  Laat mij in mezelf geloven
  Steun en troost mij in deze moeilijke dagen
  Maria, onze goede Moeder
  Ik vertrouw en ik hoop op U
  Laat me niet alleen, maar sta me genadig bij
  Samen met Uw hulp, kan het mij lukken
  Dank voor Uw Bijstand!
  Amen

  Categorie:Gebeden voor de studenten.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Franciscus van Assisi
  LITANIE VOOR DE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI

   

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, spiegel van rechtvaardigheid, bid voor ons.
  Heilige Franciscus, beminnelijke vader,
  Heilige Franciscus, wonderlijke vader,
  Heilige Franciscus, vader vol goedheid,
  Heilige Franciscus, eerbiedwaardige vader,
  Heilige Franciscus, ridder van de gekruisigde Jezus,
  Heilige Franciscus, navolger van de Zoon Gods,
  Heilige Franciscus, vurige serafijn,
  Heilige Franciscus, gloeiende oven van liefde,
  Heilige Franciscus, ark van heiligheid,
  Heilige Franciscus, vat van zuiverheid,
  Heilige Franciscus, voorbeeld van volmaaktheid,
  Heilige Franciscus, regel van rechtvaardigheid,
  Heilige Franciscus, spiegel van eerbaarheid,
  Heilige Franciscus, getrouw aan de heilige oefeningen van boetvaardigheid,
  Heilige Franciscus, wonder door wonderdaden,
  Heilige Franciscus, leermeester van gehoorzaamheid,
  Heilige Franciscus, voorbeeld van de deugden,
  Heilige Franciscus, patriarch van de arme mensen,
  Heilige Franciscus, minnaar van de vrede,
  Heilige Franciscus, afschrik van de ondeugd,
  Heilige Franciscus, licht van uw vaderland,
  Heilige Franciscus, sieraad van de zeden,
  Heilige Franciscus, moedige bestrijder van de duivel,
  Heilige Franciscus, die doden opgewekt hebt,
  Heilige Franciscus, die het leven gered hebt van uitgehongerde arme mensen,
  Heilige Franciscus, die de melaatsen verzorgd hebt,
  Heilige Franciscus, wapenknecht van de grote koning,
  Heilige Franciscus, die oprecht ootmoedig waart,
  Heilige Franciscus, steun van de zwakken,
  Heilige Franciscus, licht van de volkeren,
  Heilige Franciscus, martelaar door begeerte,
  Heilige Franciscus, apostel van de buitenlieden,
  Heilige Franciscus, die de gaven van glorie droeg,
  Heilige Franciscus, voorzichtige leidsman van ons leger,
  Heilige Franciscus, die nieuwe mirakels gedaan hebt,
  Heilige Franciscus, die de hemel geopend hebt voor blinden, die er hun voetstappen van weg keerden,
  Heilige Franciscus, die gaarne dienst bewijst,
  Heilige Franciscus, die als een tempel waart, welke gij aan Jezus toe heiligde,
  Heilige Franciscus, die overal de schat der deugden uitstortte,
  Heilige Franciscus, die een diepe kennis hebt der geheimen van het geestelijk leven,
  Heilige Franciscus, die de weg van de ware glorie van de hemel breder maakt,
  Heilige Franciscus, wonder van de natuur en van de genade,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Antifoon:

  Ik zegen U, eeuwige Vader, Heer van hemel en aarde,dat Gij uw verheven geheimen verborgen gehouden hebt voor de wijzen en de voorzichtigen van de wereld, en dat Gij die geopenbaard hebt aan de kleinen.

  Heer, verhoor mijn gebed. En mijn geroep komt tot U.

  Laat ons bidden,
  O God, die gewaardigt aan de kleinen en nederigen U te doen kennen, geef ons de genade van, gelijk de gelukzalige Franciscus, de dwaze wijsheid van deze wereld te verzaken, en niets te leren dan de gekruisigde Jezus, die leeft en heerst in al de eeuwen der eeuwen. Amen.


  Categorie:Sint-Franciscus van Assisi
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Antonius van Padua
  Een litanie voor de Heilige Antonius van Padua en daaronder een noveen.
   

  LITANIE VAN DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, moeder en beschermster van de Heilige Franciscus, vader en onderwijzer van de Heilige Antonius, bid voor ons.
  Heilige Antonius van Padua,
  Zalige vrucht van Portugal,
  Schitterend licht van Italië en Spanje,
  Apostel van Frankrijk,
  Bazuin van het Evangelie,
  Lelie van zuiverheid,
  Kostbare parel van armoede,
  Stralende ster van gehoorzaamheid,
  Spiegel van boetvaardigheid,
  Roos van geduld,
  Vlam der liefde,
  Vat van heiligheid,
  Pilaar van de H. Kerk,
  Ark van het verbond,
  Schatkist van geschriften,
  Leraar van de waarheid,
  Sieraad van de serafijnse orde,
  Uitroeier van de zonden,
  Verwoester van de ketterijen,
  Gesel van de ketters,
  Roede van de tirannen,
  Schrik van de ongelovigen,
  Ijveraar voor Gods huis,
  Ijveraar voor het heil van de zielen,
  Vertrooster van de bedrukten,
  Genezer van de zieken,
  Opwekker van de doden,
  Verrichter van wonderen,
  Helper wanneer men voorwerpen verloren heeft,
  Kenner van de harten,
  Navolger van de aartsvaders en profeten,
  Toonbeeld van de apostelen,
  Martelaar door begeerte,
  Uitstekend onder de leraars,
  Roem van de heiligen,
  Minnelijke vader en beschermer,

  Wees genadig, spaar ons, Heer.
  Wees genadig, verhoor ons, Heer.
  Van alle zonden en van alle kwaad, verlos ons, Heer.
  Van de listen van de duivel,
  Van pest, oorlog en hongersnood,
  Van de eeuwige dood,
  Door de verdiensten van de Heilige Antonius,
  Door zijn vurige liefde,
  Door zijn ijver voor de bekering van de zondaars,
  Door zijn brandend verlangen naar de marteldood,
  Door zijn volharding in het volbrengen van zijn geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid,
  Door zijn onvermoeibare arbeid,
  Door de hoeveelheid en verscheidenheid van zijn wonderdaden,
  Op de dag van het oordeel,

  Wij, arme zondaars, bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij ons tot waarachtige boetvaardigheid wilt brengen,
  Dat Gij het vuur van de goddelijke liefde in onze harten wilt ontsteken,
  Dat Gij ons deelachtig wilt maken aan de voorspraak en aan de verdiensten van de heilige Antonius,
  Dat Gij ons vaderland in de verering van de Heilige Antonius wilt doen volharden,
  Dat Gij aan allen, die de voorspraak van de Heilige Antonius inroepen, gezondheid van lichaam en ziel verlenen wilt,
  Dat wij, door de verdiensten van de Heilige Antonius, in alle deugden mogen toenemen,
  Dat Gij allen, die de Heilige Antonius eren en aanroepen, met Uw zegeningen wilt begunstigen,
  Dat Gij U gewaardigd ons te horen,

  Jezus Christus, Zoon van de levende God,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Antonius. Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,

  Wonderbare God, Vader van barmhartigheid en vertroostingen, die ons de overblijfselen van het lichaam van uw Heilige belijder Antonius hebt laten toekomen. Wij danken U daarvoor, en bidden U ons te aanhoren door de verdiensten en voorspraak van dezelfde heilige, opdat wij ook barmhartigheid en troost mogen verwerven.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Noveen ter ere van de Heilige Antonius van Padua

  Eerste dag:

  O glorierijke en heilige Vader Antonius, vermaarde uitlegger der Heilige Schriftuur en vertrooster der bedroefden, wij bidden u, verhoor onze ootmoedige gebeden en verkrijg ons Gods hulp en genade. Dit vragen wij u, door de Heilige onnozelheid, waarin gij uw kinderjaren hebt doorgebracht. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Tweede dag:

  O Heilige Antonius, roem der Predikanten, ijverige verkondiger der Waarheid, kloeke berisper der zonde, wil ons, door uw goedertieren en minnelijke hart, in al onze benauwdheden. Dit vragen wij u door de verdienstvolle jaren die gij hebt overgebracht in de Orde van de Heilige Augustinus. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Derde dag:

  O Heilige Antonius; zout der aarde, schitterend licht op de kandelaar der Heilige Kerk, stad op de berg der beschouwing, wij bidden u, aanhoor de gebeden van onze bedrukte harten, en verkrijg ons van God Heilige begeerten en de moed er ons leven naar te schikken. Dit vragen wij u door uw heilig leven in de Orde van de Heilige Franciscus. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Vierde dag:

  O Heilige Antonius, getrouwe dienaar der Allerheiligste Maagd wil toch bij haar onze voorspreker zijn, opdat zij ons bij haar Zoon gunstig weze, ons vergiffenis verkrijgende en bijstand in al onze noodwendigheden. Dit vragen wij u door de onuitsprekelijke geneugten, welke uw ziel gevoelde, als het kindeke Jezus rustte tussen uw armen. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Vijfde dag:

  O Heilige Antonius, Vader der wezen en van alle verlaten mensen, gij die door uw weldaden als een vruchtbare regen van de hemel zijt, bekom dat onze harten vruchtbaar worden in deugden; ontvang ons in uw dienst, bescherm ons in alle gevaren naar ziel en lichaam; verkrijg ons een volkomen liefde tot God en onze evennaaste. Dit vragen wij u door de menigvuldige mirakelen die gij op de aarde door Gods hulp hebt uitgewerkt. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Zesde dag:

  O Heilige Antonius, onwankelbare zuil van boetvaardigheid, schild tegen alle bekoringen, leraar der onwetenden, bekom ons moed om uw deugden na te volgen, opdat het duurbaar Bloed van Christus voor ons niet vruchteloos weze, en wij in zijn heilige Wonden een geruste haven van zaligheid vinden mogen. Dit vragen wij door uw heilige dood. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Zevende dag:

  O Heilige Antonius, licht van Italië, glorie van Padua, wil ons een levendig geloof verkrijgen met een vaste hoop in de goedheid van de Heer, en de zo zeer gewenste loon in de hemelse glorie. Dit vragen wij u door de glorierijke intrede van uw ziel in de blijdschap van de Hemel. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Achtste dag:

  O Heilige Antonius, voorbeeld der leraars, troost der zieken, blijdschap der bedroefden, gij die uw Vader, onschuldig ter dood veroordeeld, verlost en vrijgemaakt hebt, vergeet onze zuchten en gebeden niet, bid God dat hij ons vertrooste en barmhartig weze. Dit vragen wij door de zoete en heilige liefde welke thans in de hemel uw hart vervult. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Negende dag:

  O Heilige Antonius, strenge bewaarder der zuiverheid, getrouwe minnaar van het heilig Kruis, wil ons, als wij op sterven zullen liggen, tegen alle bekoringen beschermen, opdat wij, God belijdende met de mond en het hart, Gods barmhartigheid gevoelen mogen. Dit vragen wij door de allergrootste blijdschap die gij in der eeuwigheid genieten zult bij het aanschouwen van het Goddelijk Wezen.
  Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
  Categorie:Sint-Antonius van Padua
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden tot de Heilige Jozef
  Gebeden tot de Heilige Jozef voor de bescherming van het gezin


   


  Eerste gebed

  Heilige Jozef, bewaarder van het Heilige huisgezin, bescherm ons gezin.
  Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
  Sta ons genadig bij in de strijd tegen het kwaad.
  Geef ons de moed om iedere dag opnieuw onze plichten te vervullen en de wil van God te volbrengen.
  Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden.
  Verlicht ons verstand als we beslissingen nemen.
  Sterk ons in tegenspoed en ontmoediging.
  Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersen.
  Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af: aan huis, bij de arbeid en op de baan.
  En moge tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten.
  Heilige Jozef, onze Beschermer, bid voor ons!  Tweede gebed

  Tot U, Heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af.
  Wij bidden u ootmoedig, zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw machtige bijstand.
  Dat vragen wij u omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede gij het Kind Jezus hebt omhelsd.
  Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus, liefelijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
  Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis.
  En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.
  Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilige leven en zalig sterven en het eeuwige geluk in de Hemel verkrijgen.
  Amen


  Categorie:Sint-Jozef
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de onbevlekte ontvangenis van Maria
  Litanie voor de onbevlekte ontvangenis van Maria

  Heer, ontferm U over ons. Jezus Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.
  Eeuwige Vader, die in de Hemelen zijt, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, waarachtig God, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Maria, in alle eeuwen uitverkoren en voorbestemd om de Moeder van Gods enige Zoon te worden,
  Maria, meer dan alle schepselen door God bemind,
  Maria, in wie God door een buitengewone voorliefde zijn grootste welbehagen vond,
  Maria, onvergelijkelijk boven alle engelen en heiligen verheven,
  Maria, zo wonderlijk begiftigd met de overvloed van de hemelse gunsten, dat gij altijd vrij bleef van elke vlek van de zonde,
  Maria, gans schoon en volmaakt, verrijkt met de volheid van onschuld en heiligheid,
  Maria, van wie de heiligheid de grootste is, die men zich beneden God kan voorstellen, en die niemand, behalve God, kan begrijpen, Maria, zonder erfzonde ontvangen,
  Maria, die de volmaaktste overwinning op het oud serpent hebt behaald,
  Maria, aan wie God de Vader zijn enige Zoon, aan Hem gelijk en uit Hemzelf voortgekomen, geschonken heeft,
  Maria, door Gods Zoon zelf uitverkozen, om waarlijk zijn Moeder te zijn,
  Maria, van wie de Heilige Geest gewild heeft dat door zijn medewerking Diegene ontvangen en geboren werd, van wie Hij zelf voortkomt,
  Maria, van de eerste stond van uw ontvangenis af onbevlekt,
  Maria, door genade en een bijzonder voorrecht, door de verdiensten van Jezus Christus, vrij bewaard van de smet van de erfzonde,
  Maria, van het ogenblik van uw schepping af met de genade van de Heilige Geest vervuld,
  Maria, op een meer wonderbare wijze vrijgekocht dan alle andere mensen,
  Maria, die in de onverzoenbare vijandschap van uw goddelijke Zoon tegen de duivel hebt gedeeld,
  Maria, die met uw reine voet de kop van de helse slang hebt verpletterd,

  Gij, de ark van Noë, die zonder letsel aan de vloed van zonden, die de wereld overstroomde, ontkomen zijt,
  Gij, het braambos, dat Mozes geheel vlammend zag, en tegelijk met groen en bloesem bedekt,
  Gij, die een gesloten hof zijt, waarin de verwoester der zielen niet heeft kunnen binnensluipen,
  Gij, het huis, dat de eeuwige Wijsheid zich bouwde, versierd met zeven pilaren, het zinnebeeld van de zeven gaven van de heilige Geest,
  Gij, dat onbederfelijke hout, waaraan de worm van de zonde nooit knaagde,
  Gij, de altijd heldere bron, door de kracht van de Heilige Geest verzegeld,
  Gij, die volmaakter dan Judith of Ester, uw geslacht hersteld hebt en een levensbron voor heel de mensheid zijt,
  Gij, die nooit duisternis gekend hebt,
  Gij, de onbevlekte onder alle opzichten, de onschuld zelf, de volkomen volmaaktheid, het beeld zelf van alle genaden van de Heilige Geest,
  Gij, die God alleen boven u en alle schepsels beneden u hebt,
  Gij, van wie door geen tong op aarde, noch in de hemel naar waarde kan verkondigd worden,
  Gij, de lofspraak van de profeten en apostelen,
  Gij, de eer van de martelaren, de vreugde en kroon van de heiligen,
  Gij, de zekere schuilplaats en onoverwonnen hulp van allen, die in nood zijn,

  O alvermogende Middelares, die met uw Zoon de aarde uitnodigde tot verzoening en bekering,
  O roem, luister, bolwerk van de Heilige Kerk,
  O uitroeister van alle ketterijen,
  Gij die het gelovig volk alle naties aan de grootste ellende en rampen van alle aard hebt onttrokken,
  O Maria, ruim door uw bescherming alle hinderpalen uit de weg,
  zegevier over alle dwalingen,
  maak dat onze Moeder de Heilige Kerk onder alle volkeren en op alle plaatsen,
  dagelijks in kracht en bloei toeneemt,

  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een ware bekering,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een groot berouw over onze zonden,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons de genade om altijd een goede biecht te spreken,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons het geluk om in dit leven aan de goddelijke gerechtigheid voor al onze zonden te voldoen,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons de uitstekende gunst van onze ziel zuiver en zonder smet te wassen in het bloed van uw Zoon Jezus Christus en in de werken van een heilige boetvaardigheid,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een heldhaftige liefde voor de zuiverheid, en een grote afkeer voor de onzuiverheid,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een steeds toenemende liefde tot God en een onverzoenlijke haat tegen de zonde,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg ons de genade in Gods liefde te sterven,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons.
  Jezus Christus, verhoor ons.

  We vieren de Onbevlekte Ontvangenis van de allerheiligste Maagd Maria.
  Van haar, wier glorievol leven de Kerk siert.

  Laat ons bidden,

  O God, die door de Onbevlekte Ontvangenis van de allerheiligste Maagd Maria, voor Uw Zoon een Hem waardige woonplaats hebt bereid, geef ons door haar voorspraak, dat wij met zorg onze ziel en ons lichaam vlekkeloos in uw ogen bewaren, die haar van alle smet hebt bevrijd.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.

   

  Categorie:Moeder Maria
  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden diverse Heiligen

  Hier vind je gebeden tot verschillende heiligen, in alfabetische volgorde van de namen van de heiligen. (deel 1)


  Heilige Agatha van Palermo, Sicilië

  (patroonheilige voor vrouwen met borstkanker doordat bij haar foltering haar borsten werden afgesneden, bescherming voor vrouwen tegen aanranding, bescherming tegen brand, voor genezing van brandwonden)
  Heilige Agatha,
  in uw martelaarschap heeft God u op een bijzondere wijze bijgestaan en Zijn Almacht getoond.
  Heilige Agatha, in alle tegenslagen sta ons bij met uw gebeden.
  Moge, dankzij uw tussenkomst, God onze wonden genezen: Lichamelijke, morele, geestelijke.
  Bekom ons de moed en de kracht om te weerstaan aan de bekoringen aan de verlokkingen van de wereld, om de zuiverheid te bewaren, terug te vinden.
  Heilige Agatha, bid voor ons.
  Bid voor de zondige wereld.


  Heer, wees ons genadig omwille van de Heilige Agatha,
  die haar leven aan U heeft toegewijd en in de marteldood voltooid.
  Verhoor ons op haar voorspraak,
  want zij is U altijd dierbaar omwille van haar moedige geloofsbelijdenis en haar zuiver leven.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  Goede Maagd en Martelares,
  die de Kerk herinnert in haar liturgie,
  u verzette zich heldhaftig tegen de verleidingen van een ontaarde heerser.
  Onderworpen aan vreselijke martelingen, bleef u trouw aan uw
  hemelse Bruidegom.
  Sint Petrus, wordt ons verteld, gaf u enige troost en daarom wordt u aangeroepen door verplegers.
  Moedig hen aan om Christus te zien in de zieke en hen waarlijk te dienen.
  Amen.

  Heilige Agatha, u werd aangerand en onteerd omwille van uw geloof.
  Help ons hen te helen die aangerand werden en bescherm de vrouwen, die in gevaar verkeren.
  Amen.


  Gedichtjes over de Heilige Agatha


  Heilige Agatha, Christus' bruid,
  Dit huis wordt u toevertrouwd

  Bescherm het tegen vuur en brand, en het gehele vaderland.
  Doe ons streven naar heiligheid
  Blij voor God tot aan de dood

  Agatha, vroom meisje klein,
  Ach, jij leed ooit grote pijn;
  Gaf het mooiste van een vrouw.
  Kom toch hier en help mij nou.
  Want mijn borst doet heel erg zeer.
  Vraag verlossing aan de Heer. 
  Heilige Aldegonde


  (Deze heilige wordt vaak aanroepen bij het vechten tegen kanker, net zoals Padre Pio voor wie een noveen is in deel 2)


   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

  Heilige Aldegonde, kind van God de Vader,
  Heilige Aldegonde, bruid van God de Zoon,
  Heilige Aldegonde, tempel van God de H. Geest,
  Heilige Aldegonde, spiegel der deugden,
  Gij, die de maagdelijke zuiverheid heldhaftig hebt beoefend,
  Gij, die een voorbeeld van ootmoed en nederigheid zijt geweest,
  Gij, die de eenzaamheid steeds hebt gezocht,
  Gij, die uitmuntte door de geest van gebed,
  Gij, die vurig streefde naar een innige vereniging met God,
  Gij, die het lijden met heldhaftig geduld hebt gedragen,
  Gij, die elk vertoon van de wereld hebt afgewezen,
  Gij, die de bekoringen van het Kwaad hebt overwonnen,
  Gij, die door het Kind Jezus met de sluier der onschuld werd omhuld,
  Gij, die door de H. Geest met de mantel der zuiverheid werd beschermd,
  Gij, die uit liefde tot God het wereldse leven afwees,
  Gij die het kloosterleven in gebed en versterving hebt geheiligd,
  Gij, die uitmuntte door uw liefde voor de armen,
  Gij, die nederig en gelaten, de pijnen der ziekte hebt gedragen,
  Gij, die allen, die op u vertrouwen, trouw bijstaat,

  In pijn en lijden, Heilige Aldegonde, help ons!
  In angst en benauwdheid,
  In ziekte en beproeving,
  In bekoring en zielenood,
  In het uur van de dood,
  Door uw machtige voorspraak,
  Door uw verheven verdiensten,
  Door uw liefdevolle bezorgdheid,
  Opdat wij vergiffenis van onze zonden mogen verkrijgen,

  Heilige Aldegonde, wij bidden u, verhoor ons!
  Opdat we God boven alles mogen beminnen,
  Opdat we onze naaste oprecht beminnen,
  Opdat we volmaakt de plichten van onze staat vervullen,
  Opdat we het ware geloof en de ware godsvrucht behouden,
  Opdat de Heilige Geest het godsvolk en zijn leiders begeleide,
  Opdat vrede moge heersen tussen de volkeren,
  Opdat zij, die ernstig ziek zijn, mogen geholpen en getroost worden,
  Opdat zij, die door het kwaad beproefd worden, bewaard worden,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Aldegonde, opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  God, die de Heilige Aldegonde zovele genaden hebt geschonken, die haar leven tot een sprekend voorbeeld hebt gemaakt en haar tot een machtige patrones hebt aangesteld, wij bidden U: wil onze liefde en vertrouwen in haar behouden en wil ons steeds door haar voorspraak genadig helpen.
  Door Jezus, Uw Zoon en onze Heer.
  Amen.


  Heilige Aldegondis

  O God, door wiens ingeving en medewerking de Heilige Aldegondis tot zo een heilige en verhevene deugden gekomen is. Geef ons de genade om meer en meer in de deugd te vorderen en door Haar voorspraak van kanker en andere lichamelijke ellende verlost zijnde, wij waardig mogen bevonden worden om voor alle eeuwigheid U in de hemelse glorie te genieten door Jezus Christus onze Heer.

  Amen
  Heilige Apollonia


  (bij tandpijn, problemen met de mond of tandheelkundige problemen, voor volharding en wilskracht)
   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader,
  ware God, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, ware God, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, loon van de Heilige Apollonia, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, koningin van de maagden, bid voor ons.
  Heilige Apollonia, Lelie der zuiverheid,
  Welriekend kruid van ootmoed,
  Roos van liefde,
  Olijfboom van standvastigheid,
  Overschone bruid van Christus,
  Open zonnebloem,
  zich altijd kerend naar de wil van God,
  Gelukkige bewoonster van het hemelse hof,
  Bijstand voor diegenen, die u voor de tandpijn aanroepen,
  Getrouwe navolgster van de apostelen,
  Uitstekend in kloekmoedigheid onder de martelaren,
  Vriendin der belijders,
  Schitterend lid van het koor der maagden,
  Uitstekende maagd en martelares,
  Maak, bidden wij u,
  door uw voorspraak,
  dat Jezus ons genadig zij,
  opdat wij, door zijn genade versterkt,
  al hetgeen ons in dit leven zwaar valt, omwillle van zijn liefde met geduld verdragen,

  help ons, Heilige Apollonia.
  Door de vreselijke pijnen, die gij bij het uitrukken van uw tanden met liefde geleden hebt,
  help ons, Heilige Apollonia.
  Die, gesterkt door de H. Geest, onbevreesd in het vuur sprong, dat de tiran voor u had bereid,
  help ons, Heilige Apollonia.
  Dat gij u gewaardigt de H. Kerk, onze Heilige Vader de Paus, en alle medebroeders en medezusters te beschermen,
  wij bidden u, hoor ons.
  Dat gij u gewaardigt ons, ellendige, arme en zieke mensen, door uw voorspraak, voor tandpijn te bewaren,
  wij bidden u, hoor ons.

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Apollonia, opdat wij de beloften van Christus waardig worden en verlost zijn van tandpijn.

  Laat ons bidden.
  Luisterrijke maagd en martelares, Heilige Apollonia, gij hebt met een wonderlijk geduld overgrote smarten doorstaan, toen men, om het belijden van het ware geloof, uw tanden met geweld uitrukte.
  Bid voor mij, opdat ik, indien het tot mijn zaligheid strekt, van alle tandpijn word bevrijd, of tenminste door de goddelijke genade zo gesterkt word, dat ik die tandpijn uit liefde tot God geduldig verdraag. Bewaar mij door uw voorspraak die plaats waar het eeuwig is.
  Heilige Apollonia, bid voor mij.
  Amen.  Heilige Barbara


  (Patrones in het uur van de dood, aanroepen voor een zachte dood, tegen blikseminslagen, bescherming tegen brand, genezing van brandwonden en koorts, voor bescherming tegen het kwade)
   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, die de Heilige Barbara in de toren heeft beleden, ontferm U over ons.

  Heilige Moeder Gods Maria, die, vergezeld van de Heilige Barbara, u dikwijls hebt geopenbaard, bid voor ons.
  Heilige Barbara, maagd en martelares,
  Lelie onder de doornen van het heidendom,
  Onoverwinnelijk in de pijnigingen,
  Wonderlijk in mirakelen,
  Genezing van de zieken,
  Hoop van de verlatenen,
  Bijstand van de stervenden,
  Regenboog tot teken van de verzoening met God,
  Dageraad, die Gods barmhartigheid doet uitschijnen,
  Getrouwe geleidster in het uur van de dood,
  Sterke toren voor die tot u vluchten,
  Ster, die aan diegenen die schipbreuk lijden in het geloof, de haven van de zaligheid, Jezus Christus, aanwijst,
  Helder licht voor diegenen, die zich in de duisternis van de zonde bevinden,
  Maan, die diegenen geleidt, die zich bekeren,
  Zon, voor wier stralen de afgoden gesmolten zijn,
  Geheimzinnig schip, dat aan de stervenden de tarwe van de uitverkorenen brengt,
  Duifje, dat ons de olijftak van de eeuwige vrede aanbrengt,
  Schitterende bliksemstraal, die de duivels overwint en verjaagt,
  Heilige Barbara, verheven bij de engelen,
  die de boetvaardige zielen in de schoot van de aartsvader geleiden,
  Voor wie die u vereren, de genade bekomt de Heilige Sacramenten in het uur van hun dood te ontvangen,
  Roos onder de martelaren,
  Laurier onder de zegepralende maagden,
  Bijzondere patrones onder al de heiligen,
  om ons in het uur van de dood het Heilige Sacrament van Boetvaardigheid te verwerven,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Barbara, maagd en martelares. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die de heilige maagd en martelares Barbara tot troost van de levenden en de stervenden hebt uitverkoren, vergun ons door haar voorspraak, dat wij steeds in uw goddelijke liefde mogen leven, en al onze hoop op de verdiensten van het bitter lijden van Jezus Christus stellen, opdat de dood ons nooit in zonde verrast maar opdat wij met de H. Sacramenten van Boetvaardigheid, van de Eucharistie en van de Ziekenzalving in het uur van de dood versterkt worden, en onbevreesd tot een gelukkige eeuwigheid reizen mogen. Dit verzoeken wij door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,
  Heilige Barbara, Vriendin van God de Vader,
  Bruid van God de Zoon,
  Werktuig van God de heilige Geest,
  Uitverkorene van de heilige Drievuldigheid,
  Heilige maagd en martelares,
  Gij die de zuiverheid liefhebt,
  Vijand van zondige bijeenkomsten,
  Gij die de eeuwigheid liefhebt,
  Gij die het ene, heilige, katholieke en apostolische geloof liefhebt,
  Gij die alle deugden liefhebt,
  Overwinnares van de duivel, de wereld en het vlees,
  Troosteres der Christenen,
  Toevlucht der zieken,
  Bijstand in doodsgevaar,
  Hulp der boetvaardigen,
  Bijzondere belijdster van de heilige Drievuldigheid,
  Heilige maagd, die voor het geloof de verschrikkelijkste dood ondergaan hebt,
  Heilige martelares, wier heilig lichaam verbrand werd,
  Die door uw eigen vader onthoofd zijt geworden,

  O Jezus, Bruidegom van onze vrome patrones Barbara, wij bidden U door haar verdiensten,
  laat ons niet sterven zonder het heilig sacrament der Biecht,
  O Jezus, Bruidegom van onze patrones Barbara, wij bidden U door haar voorspraak
  laat ons niet sterven zonder het heilig sacrament der Eucharistie,
  O Jezus, Bruidegom van onze patrones Barbara, wij bidden U door haar wrede dood,
  die zij voor uw heilige Naam ondergaan heeft,
  laat ons niet sterven zonder de heilige ziekenzalving,
  O Jezus, minnaar van onze zielen,
  die de dood der zondaars niet wilt,
  maar wel hun bekering en zaligheid,
  wij bidden U door al het lijden van onze patrones Barbara,
  laat ons uit deze wereld niet scheiden,
  zonder de laatste sacramenten van onze Moeder de heilige Kerk ontvangen te hebben,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, heilige Barbara, maagd en martelares. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Heilige maagd en martelares Barbara, kom ons in ons stervensuur te hulp en verkrijg ons bij de genadige God dat, eer onze ziel door de dood van ons lichaam scheidt, wij van onze zonden door het heilig Sacrament der Biecht geheel gezuiverd, door het heilig Sacrament der Eucharistie gevoed en gesterkt, door de heilige ziekenzalving opgebeurd mogen worden, om aldus met U de Vader, de Zoon en de heilige Geest in alle eeuwen te aanschouwen, te beminnen en te genieten.
  Amen.
  Heilige Catharina van Alexandrië


  (Samen met de Heilige Aartsengel Michael en de Heilige Margaretha van Antiochië de begeleidende heilige van Jeanne d'Arc tijdens haar missie, patroonheilige van pleegmoeders en notarissen en kleermakers, wordt aanroepen voor genezing en bescherming tegen het kwade)

   

  Gebed voor genezing

  Gij die al zovele mensen geholpen hebt om van hun kwalen verlost te worden, wij vragen om uw voorspraak voor… (noem de naam van de persoon voor wie je bidt) die gebukt gaat onder de last van zijn/haar ziekte en zwakheid.
  Gij die vanuit de pijn die gijzelf geleden hebt, zoveel mededogen hebt geleerd met ziek mensen, wil ook deze mens genadig zijn.

  Wil hem/haar aanbevelen bij Jezus onze Heer en om genezing te vragen als dat voor hem/haar wenselijk of heilzaam is, of anders vragen om kracht naar kruis, zoals Jezus zelf dit gedaan heeft in het Hof van Olijven.
  Om alle pijn die gij geleden hebt, omwille van uw geloof en om uw liefde voor Jezus zelf zult gij wel verhoring vinden en daarom juist bidden wij tot u om voorspraak en hulp.

  Als teken van ons geloof en onze goede wil bidden wij nu het gebed dat Jezus aan zijn apostelen leerde: Onze Vader, die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede zowel op Aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid,
  Amen.
  Heilige Filomena


  (beschermster van de onschuldigen en van jonge meisjes, beschermster van de jeugd)
   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,
  Heilige Filomena, Getrouwe maagd en roemwaardige martelares,
  Zeer zuivere lelie tussen de doornen van het heidendom,
  Waardige bruid, door een onschendbare zuiverheid aan Jezus gewijd,
  Voorbeeld van een onoverwinnelijk geduld in de pijnen van uw marteldood,
  Die de onzichtbare, doch oneindige goederen van de eeuwigheid hoger achtte dan de goederen van deze wereld,
  Die door haar geloof zegepraalde over al de aanvallen van de wereld en de hel,
  Die, door de vaste hoop, welke God in uw hart vestigde, een volledige overwinning op de duivel en op uzelf hebt behaald,
  Bij wie de liefde, die in uw hart brandde, door de oproerige waters van de tegenspoed niet kon uitgeblust worden, wanneer zij op u neerstortten,
  Bijgenaamd de wonderdoenster van onze eeuw,
  Die vanuit de Hemel, waar uw verblijf is, zovele weldaden op de aarde gewaardigt uit te storten,
  Die met haar machtige arm heden met zoveel luister voor de strijdende Kerk strijdt,
  Dat wij met de Heilige Filomena over de wereld, het vlees en de duivel zegevieren,

  wij smeken U, verhoor ons, Heer.
  Dat wij, naar het voorbeeld van de zuivere Filomena, binnen de perken van onze levensstaat, de heilige kuisheid bewaren, die deugd zo aangenaam aan uw heilig Hart,
  Dat wij, in de voetstappen van een zo roemwaardige martelares treden, met onderwerping aan de beproevingen, de kwellingen van de geest en de tegenspraak van het menselijk lijden,
  Dat de godsvrucht tot de Heilige Filomena te midden van ons bewaard en vermeerderd wordt,
  Dat wij waardig worden aan de voorspraak en de verdiensten van de Heilige Filomena deel te hebben,
  Dat gij u gewaardigt de wensen en verzoeken te vervullen van allen, die tot u hun toevlucht nemen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Filomena! Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O glorierijke Maagd en Martelares, wie haar glorie behaagd heeft aan God door luisterrijke mirakels te doen uitschijnen, met vol vertrouwen komen wij tot u, en bekom voor ons dat wij naar uw voorbeeld edelmoedig bestrijden wat aan Jezus rijk strijdig is. Dat God ons met uw deugden versiert, vooral met de zuiverheid van de engelen, waarvan gij een volmaakt voorbeeld waart; opdat wij, door Zijn liefde ontvlamd, gestadig de weg van Zijn geboden bewandelen, en dat wij zo, aangenaam aan God, door uw voorspraak de tijdelijke gunsten mogen verwerven die wij vragen, indien dezelfde gunsten onze zaligheid voordelig zijn, en dat wij verdienen eenmaal uw eeuwig geluk deelachtig te worden.
  Door Jezus Christus onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2
    (door de Heilige Jean Marie Baptiste de Vianney - Pastoor van Ars)

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Koningin der Maagden, bid voor ons.
  Heilige Filomena, vervuld van genade vanaf de geboorte,
  Heilige Filomena, voorbeeld van de maagden,
  Heilige Filomena, tempel van de volmaakte nederigheid,
  Heilige Filomena, slachtoffer van de liefde tot Christus,
  Heilige Filomena, voorbeeld van kracht en volharding,
  Heilige Filomena, onoverwinnelijke beoefenaarster van de kuisheid,
  Heilige Filomena, spiegel van heldhaftige deugden,
  Heilige Filomena, standvastig en onversaagd onder uw marteling,
  Heilige Filomena, gegeseld zoals Uw goddelijke Bruidegom,
  Heilige Filomena, met pijlen doorboord,
  Heilige Filomena, in ketenen getroost door de Moeder van God,
  Heilige Filomena, wonderbaarlijk genezen in gevangenschap,
  Heilige Filomena, door engelen bijgestaan tijdens de martelingen,
  Heilige Filomena, die vernederingen en dood verkozen hebt boven de praal van een troon,
  Heilige Filomena, die de getuigen van uw martelaarschap bekeerde,
  Heilige Filomena, die de razernij van uw beulen deed bedaren,
  Heilige Filomena, beschermheilige van de onschuldigen,
  Heilige Filomena, beschermheilige van de jeugd,
  Heilige Filomena, toevlucht van de ongelukkigen,
  Heilige Filomena, genezing van de zieken en de zwakken,
  Heilige Filomena, nieuw licht van de Strijdende Kerk,
  Heilige Filomena, die het ongeloof van onze tijd bestrijdt,
  Heilige Filomena, die het geloof en de moed van trouwe mensen doet herleven,
  Heilige Filomena, wier naam glorievol is in de Hemel en gevreesd in de hel,
  Heilige Filomena, roemrijk door de grootste wonderen,
  Heilige Filomena, machtig met God,
  Heilige Filomena, die heerst in glorie,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Filomena! Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Wij smeken U Heer, schenk vergiffenis van onze zonden, door de voorspraak van de Heilige Filomena, maagd en martelares, die U door haar verheven kuisheid en de beoefening van alle deugden zeer behaagd hebt.
  Amen.
  Heilige Johannes de Doper (in de volksmond Sint Jan Baptist)


  (zoon van Elizabeth, nicht van Maria. Samen met de Heilige Augustinus en de Heilige Nicolaas van Tolentino tijdens het leven van de Heilige Rita haar schutsheilige. Verdediger van het geloof, beschermer van de rechtvaardigen en onschuldigen.)
     Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, die, na de boodschap, Elisabeth, de moeder van Johannes zijt gaan bezoeken, bid voor ons.
  Heilige Zacharias en Heilige Elisabeth, vader en moeder van de Heilige Johannes,
  Heilige Johannes de Doper, voorloper van de Zaligmaker,
  Heilige Johannes de Doper, van in de schoot van uw moeder geheiligd,
  Heilige Johannes de Doper, die van kindsbeen af in de woestijn leefde en u met de hemelse geesten onderhield,
  Heilige Johannes de Doper, voorbeeld van heiligheid,
  Heilige Johannes de Doper, vader van de kluizenaars,
  Heilige Johannes de Doper, meer dan profeet,
  Heilige Johannes de Doper, waarlijk groot voor de Heer,
  Heilige Johannes de Doper, beroemd door de onschuld en strengheid van uw leven,
  Heilige Johannes de Doper, getrouwe en standvastige dienaar van de Heer, die, uit liefde tot Jezus, gedurende verscheidene jaren getuige van zijn tegenwoordigheid geweest zijt,
  Heilige Johannes de Doper, wiens voedsel geringe spijzen waren, en die nooit alcoholische drank hebt willen nemen,
  Heilige Johannes de Doper, wiens kleed een ruw vel van kamelenhaar was,
  Heilige Johannes de Doper, wiens rustplaats de aarde en diens woning een grot was,
  Heilige Johannes de Doper, die nooit de eenzaamheid hebt verlaten dan om de eer van God en om de zaligheid van de naaste,
  Heilige Johannes de Doper, die volgens het getuigenis van de eeuwige Wijsheid, de grootste onder de kinderen van de mensen zijt,
  Heilige Johannes de Doper, die door de ootmoedige bekentenis, dat gij niet waardig waart de schoenriem van Jezus los te maken, de grootheid van de Godmens aangekondigd hebt,
  Heilige Johannes de Doper, die toen Jezus tot u kwam, uitgeroepen hebt: Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
  Heilige Johannes de Doper, die de grote eer genoten hebt de Zaligmaker te dopen,
  Heilige Johannes de Doper, die moedig Herodes over zijn onkuis leven vermaand hebt,
  Heilige Johannes de Doper, die, om uw ijver in de verdediging van de zaak Gods, het geluk gehad hebt onthoofd te worden en als martelaar te sterven,
  Heilige Johannes de Doper, onze patroon,
  Heilige Johannes de Doper, onze beschermer,
  In het betrachten van de eenzaamheid, help ons, Heilige Johannes de Doper.
  Bij ons streven Gods inzichten met ons te kennen,
  Bij ons streven Gods wil na te komen,
  Bij het betrachten van de zachtmoedigheid en de ootmoed des harten,
  Bij het bewaren van de zuiverheid en rechtzinnigheid,
  Bij het bestrijden van de wereld, van de duivel en het vlees,
  Bij het volbrengen van onze plichten met vlijt en liefde,
  Door de strengheid van uw boetvaardigheid,
  Door uw ootmoed,
  Door uw getrouwheid aan de goddelijke genade,
  Door uw ijver voor Gods eer,
  Door uw marteldood en uw luisterrijke zegepraal,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Voorloper van de Zaligmaker. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Heer Jezus, maak, dat wij, die Gij onder uw dienaren aangenomen hebt, steeds de weg der zaligheid bewandelen, en dat wij getrouw de vermaningen van uw Voorloper de H. Johannes de Doper volgen, opdat wij eens mogen geraken tot U, Zaligmaker der wereld, die leeft en heerst met God de Vader en de H. Geest, in al de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Heilige Maria Magdalena


  (aanroepen voor vergeving te verkrijgen of vergeving te kunnen schenken, voor bescherming van een bijzondere vriendschap of liefde, voor speciale gunsten)


     Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, H.Geest, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons,
  Heilige Maria Magdalena,
  Heilige Maria Magdalena, die de albasten kruik vol reukwerk draagt,
  Heilige Maria Magdalena, die uw tranen uitstort over de voeten van Jezus,
  Heilige Maria Magdalena, die ze met uw haren afdroogt,
  Heilige Maria Magdalena, die ze vurig kust,
  Heilige Maria Magdalena, aan wie veel zonden werden vergeven,
  Heilige Maria Magdalena, ontvlamd met de vlam van de liefde,
  Heilige Maria Magdalena, zeer aangenaam aan de Heer,
  Heilige Maria Magdalena, zeer geliefd door Jezus,
  Heilige Maria Magdalena, die het beste deel gekozen hebt,
  Heilige Maria Magdalena, die de verrijzenis bekomt van uw broer Lazarus,
  Heilige Maria Magdalena, die trouw Jezus aan het kruis bijstaat,
  Heilige Maria Magdalena, die bij Hem zijt gebleven toen zijn leerlingen vluchtten,
  Heilige Maria Magdalena, die verdient als eerste onder de leerlingen de verrezen Christus te zien,
  Heilige Maria Magdalena, op het voorhoofd getekend door de aanraking van Zijn glorierijke hand,
  Heilige Maria Magdalena, apostel van de apostelen, H.Maria Magdalena, apostel van de Provence,
  Heilige Maria Magdalena, beschermster van de orde der Dominikanen,
  H.Maria Magdalena, zoete voorspreekster der boetelingen,
  opdat we eens zouden verdienen met u voor eeuwig te genieten van de tegenwoordigheid van de Heer,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Laat ons bidden,
  God, aan de H.Maria Magdalena heeft onze Heer voor alle anderen het goede nieuws van Pasen toevertrouwd. Wij vragen op haar voorspraak dat ook wij getuigen worden van de verrijzenis en eens de heerlijkheid aanschouwen van Uw Gezalfde, onze Heer Jezus Christus.
  Amen.


  Categorie:Gebeden voor diverse Heiligen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kindje Jezus
  Gebeden voor het Kindje Jezus

   


  LITANIE TOT HET KINDJE JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus Christus, ontferm U over ons.

  Kindje, waarachtig God,
  God, waarachtig kindje,
  Kindje Emmanuel,
  Kindje, Zoon van de levende God,
  Kindje, Zoon van de Maagd Maria,
  Kindje, vóór de morgenster voortgebracht,
  Kindje, in de tijd geboren,
  Kindje, ongeschapen Woord,
  Kindje, wijsheid van de Vader,
  Kindje, Woord dat vlees is geworden,
  Kindje, zuiverheid van uw Moeder,
  Kindje, enig geborene van uw Vader,
  Kindje, eerstgeborene van uw Moeder,
  Kindje, beeld van uw Vader,
  Kindje, oorsprong van uw Moeder,
  Kindje, glans van uw Vader,
  Kindje, Woord dat vlees is geworden,
  Kindje, zuiverheid van uw Moeder,
  Kindje, enig geborene van uw Vader,
  Kindje, eerstgeborene van uw Moeder,
  Kindje, beeld van uw Vader,
  Kindje, oorsprong van uw Moeder,
  Kindje, glans van uw Vader,
  Kindje, eer van uw Moeder,
  Kindje, gelijk aan uw Vader,
  Kindje, onderworpen aan uw Moeder,
  Kindje, welbehagen van uw Vader,
  Kindje, rijkdom van uw Moeder,
  Kindje, schepper van de mensen,
  Kindje, vrucht van een maagd,
  Kindje, onze God,
  Kindje, onze broeder,
  Kindje, aanschouwend Gods glorie,
  Kindje, lijdend onze ellende,
  Kindje, beginsel van een nieuw schepsel,
  Kindje, maaksel van uw eigen handen,
  Kindje, verstandig in uw ontvangenis,
  Kindje, wijs in uw kindsheid,
  Kindje, vader der eeuwen,
  Kindje, stilzwijgend Woord,
  Kindje, schreiend in de kribbe,
  Kindje, stralend in de hemel,
  Kindje, schrik van de hel,
  Kindje, vreugde van de hemel,
  Kindje, getekend als misdadig,
  Kindje, gezalfd en Gods-heilig,
  Kindje, vreselijk voor de dwingelanden,
  Kindje, vriendelijk voor de koningen,
  Kindje, balling uit uw volk,
  Kindje, koning in uw ballingschap,
  Kindje, uitroeier van de afgoden,
  Kindje, ijverig voor de eer van uw Vader,
  Kindje, eenvoudig in uw wijsheid,
  Kindje, vroom in uw tederheid,
  Kindje, hoofd van de engelen,
  Kindje, oorsprong van de aartsvaders,
  Kindje, woord van de profeten,
  Kindje, verlangen van de heidenen,
  Kindje, hersteller van alle heiligen,
  Kindje, ster van de koningen,
  Kindje, zaligheid der kinderen,
  Kindje, verwachting der rechtvaardigen,
  Kindje, leraar van de wetgeleerden,

  Wees genadig, spaar ons, kindje Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, kindje Jezus.

  Van de slavernij der kinderen van Adam, verlos ons, kindje Jezus.
  Van de slavernij van de duivel,
  Van de begeerlijkheid van het vlees,
  Van de boosheid van de wereld,
  Van de hovaardij van het leven,
  Van ongeregelde drang naar kennis,
  Van de blindheid van de geest,
  Van kwade wil,
  Door Uw allerzuiverste ontvangenis,
  Door Uw allernederigste geboorte,
  Door Uw allerpijnlijkste besnijdenis,
  Door Uw allerglorierijkste openbaring,
  Door Uw allerootmoedigste opdracht,
  Door Uw alleronschuldigste omgang met de mensen,
  Door Uw ingetogen leven,
  Door Uw inwendige pijnen en droefheden,
  Door Uw tranen,
  Door Uw armoede,
  Door Uw wonderlijke vernedering,
  Door Uw overgrote liefde,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, kindje Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, kindje Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, kindje Jezus.

  Kindje Jezus, hoor ons. Kindje Jezus, verhoor ons.
  Onze Vader, ...

  Laat ons bidden,
  O Heer Jezus, die de verhevenheid van Uw mensgeworden Godheid en van Uw allergoddelijkste Mensheid tot de allerlaagste staat van kindsheid voor ons gewaardigd hebt te vernederen, geef ons, dat wij Uw goddelijke wijsheid in Uw kindsheid, Uw macht in Uw tederheid en Uw heerlijkheid in Uw verworpenheid bekennen, U klein mogen aanbidden op aarde en U groot mogen aanschouwen in de Hemel, die God zijnde, leeft en heerst met de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.


   

  AANROEPINGEN TOT HET HEILIG KINDJE JEZUS VAN PRAAG

  Kindje Jezus, eervolle koning, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus, onze ware God en Heer,
  Kindje Jezus, wiens macht zoveel wonderen bewerkt,
  Kindje Jezus, wiens goedheid steeds bereid is ons te helpen,
  Kindje Jezus, wiens liefelijkheid de bedrukten troost,
  Kindje Jezus, wiens barmhartigheid onze zonden vergeeft,
  Kindje Jezus, wiens kracht onze zwakheid steunt,
  Kindje Jezus, wiens macht ons tegen alle kwalen beschermt,
  Kindje Jezus, wiens opperste macht over de hel zegeviert,
  Kindje Jezus, wiens zoete en heilige naam de gelovigen verheugt,
  Kindje Jezus, wiens majesteit de wereld vervult,

  O Goddelijk Kindje Jezus, gewaardig in ons de liefde en de devotie van uw Heilige Kindsheid te vermeerderen, verhoor ons.
  Goddelijk Kindje, wend nooit van ons uw hand af, die zoveel wonderen bewerkt en behoed ons tegen dreigende onheilen,
  Goddelijk Kindje, wees steeds onze troost en onze toevlucht in uw miraculeus beeld,

  Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart. Maak mijn hart aan het Uwe gelijk.

  Laat ons bidden:
  O Kindje Jezus onze Koning, neergeknield voor Uw Heilig beeld bidden wij U: werp een barmhartige blik op onze smekende en angstvolle harten. Dat Uw Hart, dat zo goed en zo medelijdend is, zich tot ons wende en ons de genade verlenen.  LITANIE TOT HET KINDJE JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus, ontferm U over ons.

  Kindje Jezus, aan God de Schepper gelijk,
  Kindje Jezus, voorwerp van het eeuwig welbehagen van uw Vader,
  Kindje Jezus, vrijwillig slachtoffer om Gods glorie te bevorderen,
  Kindje Jezus, schat en genoegen van uw Heilige Moeder,
  Kindje Jezus, God en Koning, onze broeder geworden,
  Kindje Jezus, door de aartsvaders verlangd,
  Kindje Jezus, door de profeten van verre begroet,
  Kindje Jezus, door de herders bezocht,
  Kindje Jezus, door een ster aan de wijzen geopenbaard,
  Kindje Jezus, die een stal voor paleis, een kribbe voor wieg en herders voor aanbidders verkozen hebt,
  Kindje Jezus, die de wijzen als het licht en de zaligheid der volkeren erkend hebben,
  Kindje Jezus, die voor ons Uw bloed en Uw tranen gestort hebt,
  Kindje Jezus, die Uzelf klein gemaakt hebt om het voorbeeld van de kinderen en de jeugd te wezen,
  Kindje Jezus, die U zozeer hebt willen vernederen, dat Gij gehoorzaam geweest zijt aan uw schepselen,
  Kindje Jezus, die door de aantrekkelijkheid van Uw onschuld en goedheid, engelen en mensen verrukt,
  Kindje Jezus, van wie wij genade en onsterfelijkheid verhopen,

  Wees genadig, spaar ons, kindje Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, kindje Jezus.
  Van de slavernij der zonde, verlos ons, o kind Jezus.
  Van de bedriegerijen van de duivel,
  Van het bederf van de wereld,
  Van de begeerlijkheid van het vlees,
  Van de verblindheid van de geest,
  Van alle kwade wil,
  Door Uw zeer nederige geboorte,
  Door Uw pijnlijke besnijdenis,
  Door Uw glorierijke Openbaring,
  Door Uw godsvruchtige opdracht,
  Door Uw alleronschuldigste omgang met de mensen,
  Door Uw smarten en tranen,
  Door Uw armoede en vernederingen,
  Door Uw onschuld,
  Door Uw eenvoudigheid,
  Door Uw gehoorzaamheid,
  Door Uw zachtmoedigheid,
  Door Uw ootmoed,
  Door Uw vurige liefde tot ons,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, o kind Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, o kind Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, o kind Jezus.

  Kind Jezus, hoor ons. Kind Jezus, verhoor ons.
  Onze Vader, enz.

  Laat ons bidden,
  O Heer Jezus, die de majesteit van Uw mensgeworden Godheid en van Uw heilige Mensheid tot de zo ootmoedige staat van een klein Kind voor ons hebt willen vernederen. Maak dat wij na Uw goddelijke wijsheid in Uw kindsheid, Uw macht in Uw zwakheid, en Uw grootheid in Uw ootmoed erkend te hebben, U zwak en vernederd op aarde aanbidden, om U ook almachtig en glorierijk in de hemel te mogen aanschouwen.
  Gij die leeft en heerst, in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Krachtig gebed tot het Heilige Kindje Jezus van Praag

  O Goddelijk Kindje Jezus, tot U neem ik mijn toevlucht.
  Ik smeek U, door Uw Heilige Moeder, sta me bij in deze noodwendigheid (vertel hier je probleem of je vraag) want ik geloof vast dat Uw Godheid mij kan ter hulp komen.
  Ik hoop met een vast betrouwen Uw Goddelijke bijstand te verwerven.
  Ik bemin U uit geheel mijn hart en uit al de krachten van mijn ziel.
  Ik haat en verfoei al mijn zonden, en ik smeek U, o goede Jezus, mij de sterkte te geven om ze nooit meer te bedrijven.
  Ik neem het vast besluit U nooit meer te vergrammen, en ik offer mij gans aan U op, met het voornemen liever alles te lijden dan U nog te mishagen.
  Voortaan wil ik U getrouw dienen.
  Uit liefde tot U, o Goddelijk Kind, zal ik mijn naaste beminnen gelijk mijzelf.
  O, Almachtige Jezus, ik smeek U nogmaals, sta me bij in deze noodwendigheid (vertel hier je probleem of je vraag) schenk mij de genade om U met Maria en Jozef gedurende de ganse eeuwigheid te bezitten, U te loven en te danken met de engelen.
  Amen

   

  Categorie:Jezus
  09-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brieven voor de Heilige Rita
  Dit korte, maar heel mooie berichtje heb ik mogen ontvangen van Filip.
  Iedere zaterdag schrijf ik mijn brief naar de H Rita.
  Ik krijg er steun door en door mijn week te schrijven zie ik dingen anders.
  De H Rita is voor mij een steun op mijn weg na mijn scheiding.
  Na 3 jaar zoeken in mijn leven kom ik de juiste mensen tegen die achter me staan en steun geven.

  Bedankt H Rita
  Filip

   


  Enkele dagen later stuurde Filip mij zijn verhaal over hoe hij bij de Heilige Rita terecht kwam.


  .

  Hoe ik de steun heb gevonden bij de H Rita.

  2,5 jaar terug had ik een vriendin die de markten deed. Ik wilde mee werken en keek om alle papieren en leurders kaart in orde te brengen om te werken in bijberoep. Na een tijd vroeg ik me af om kan ik dat niet zelf de markten doen maar met wat. Ik kende iemand die een groot handel had met handtassen. Ik had en een moto en ik huurde een camionet. Ik trok naar Torhout, Diksmuide, Roeselare,enz. Ik besloot om ook avond markten te gaan doen 105 € voor zes meter en niets verkopen. Ik hield het een week en half vol en ging dan mijn camionet afrekenen, stand geld, boette verkeerd parkeren ik was aardig wat geld kwijt. Ik gaf niet op ik had nog een vaste job in het weekend maar ik wilde meer gaan doen in de week. Ik leerde iemand nieuw kennen en zij stelde voor om naar de H Rita te gaan in Kortemark bij mensen die hun tuinhuis hadden om gebouwd als een kleine kapel voor de H Rita. Ik ging en deed de belofte om na 2 jaar naar Lourdes te gaan. Ik volgde een week opleiding hoe schrijf ik een sollicitatie brief via Vdab. De brief werd verstuurd met goedkeuring van de vdab en enkele dagen later stelde mijn vriendin vast dat er verschillende fouten in stonden. In 2009 Mijn moed ging weer weg. Ik het weekend had ik op mijn werk van die dode momenten en ik kreeg het idee om een brief te schrijven naar de H Rita, soms was het een korte brief dan weer een lange brief. Mijn brief begint altijd met Liefste H Rita en op het einde staat er altijd je vlinder en bedankt voor de hulp. Zo kreeg ik telefoon om stenen te gaan verkopen, ik ging op het voorstel in kreeg wat folders en adressen en was vertrokken. 2 weken later stelde ik vast dat ik geen vergoeding kreeg voor mijn benzine nog voor mijn tijd dat ik rond reed. 2010 Wat later weer het zelfde om matrassen te gaan verkopen, ok ik volgde een week lang een opleiding hoe ik me moest gaan verkopen. Dezelfde week de vrijdag avond zei mijn vriendin en wat heb je nu eigenlijk gedaan deze week. Ik ging naar de auto haalde 6 stalen uit van 60 op 60 cm met een doorzichtig plastiek om de inhoud van de matras te zien en ik legde alles uit. Geen woord ga je nu dat doen... Ik ging nog een keer mee met iemand om te zien hoe het in zijn werk ging en ik vond het veel te agressief. De afspraak was om de week er op mijn contract te gaan tekenen. De zaterdag schreef ik mijn brief naar de H Rita om te vragen hoe ik er mee moest om gaan en wat ik er mee kon bereiken. De volgende week de maandag morgen moest ik naar de osteopaat, ik deed mijn verhaal. De man vertelde me als je matrassen gaat verkopen dan gaat dat het zelfde zijn alsof je drugs gaat verkopen, je maakt een klik en dan is het nog juist geld die telt en wat er met de drugs gaat gebeuren daar ga je geen rekening meer mee houden. Juist op tijd kreeg ik het juiste antwoord. In de namiddag alles terug gaan dragen van die matrassen en geen contract getekend. Natuurlijk in de week er voor zag ik het wel zitten om daar aan te beginnen en nu plots viel alles terug stil. Wat nu weer een week weg zonder inkomen maar nog enkel het weekend. Ik stelde voor aan de familie als je een karwei hebt wil ik die wel komen doen. Mooi mee genomen en af en toe hielp het me wel. Al mijn sollicitatie brieven en gesprekken zijn altijd op niets uit gekomen. Ja een tijd in de fabriek gewerkt aan de band, maar dat was niets voor mij. Een maand of twee in een meubelzaak gewerkt kasten samen steken in de toonzaal alleen. ok ik verdiende weer wat meer geld. Ik kocht me een auto en had weer wat meer mogelijk heden om iets te gaan doen. In de verste verte kende ik iemand die was begonnen om isolatie te steken. Op een avond 2010 sept belde ik aan zijn deur om te vragen of die werk had voor mij. Een tijd later mocht ik beginnen bij hem veel werk in onderaanneming. Ik ging in tijds krediet en deed geen weekend werk meer, ik kreeg nog een uitkering via de Rva en ik stond op eigen benen. Zelfs als het goed of beter ging bleef ik mijn brieven schrijven. Ik was mijn zelf aan het vergeten ja ik had werk en het ging goed. Maar het was voor een ander maar ik liet het zijn gang gaan. Vorig jaar 2011 ook terug in de maand mei kreeg ik het gedacht welke belofte ik had gedaan. Lourdes. Alles werd bekeken, tank vol, tent en slaapzak, wat eten en ik vertrok. De Woensdag nacht om 12u00 ik was alleen. Gans de nacht gereden en tegen de donderdag middag stond ik in Lourdes moe. Opzoek naar een camping in het dorp. Mijn tent gezet alles in orde wat geslapen en dan alles gaan bekijken rond de grot de kerk en het geloof en de stilte die er hangt. Die nacht toen ik wilde gaan slapen gemerkt dat ik de verkeerde slaapzak mee had te klein. Geen bed om op te slapen enkel enkele dekens maar dat was niet genoeg en koud. 5u in de morgen vrijdag begon het te regenen ik ging me gaan douchen alles nat in de auto en terug naar huis. De vrijdag avond stond ik weer thuis en had in die twee dagen 1800 km gereden. Ik was tevreden want ik was mijn belofte na gekomen. Ik bleef hopen op beter, in die zomer was het afzien op de zolders om isolatie te steken juist onder de pannen. Ik kijk om iets anders er bij te nemen om meer buiten te zijn. Ik ging ruiten gaan wassen ik kreeg de nodige uitleg en mocht mee ruiten gaan wassen. deels ruiten deels isolatie. ok ik had al twee plaatsen voor mijn dagen te vullen en ik hing al niet zo meer af van een persoon. Het werd druk in de ruiten en ik leerde hoe het moest. Ik deed de stappen om zelf een website te gaan maken met een kort overzicht wat ik eigenlijk zelf wilde gaan doen. Vorige 2011 jaar einde augustus begin september. December 2011 afschaffing premie's isolatie of toch minder Dus ik denk wat moet ik gaan doen als het plots kalmer gaat worden in de isolatie en in de winter kan men ook geen ruiten wassen. Ik kreeg een antwoord op mijn vraag van de H Rita.
  jan 2012 Via een vriend die vertelde dat zijn vrouw Tw was gaan verkopen en er ook wat kon aan verdienen ging ik me ook gaan informeren. Ik kocht wat spullen maakte me eerste afspraak, ja iedereen doet dit de eerste keer bij hem thuis maar ja ze stond niet achter me via een andere vriend mocht ik van zijn vrouw daar een party geven en ik maakte mijn eerste afspraken. 5 a 6 afspraken en dan op mijn laatste party niets meer geen nieuwe afspraken. Nog veel geloop en papieren in orde brengen tot op vandaag heb ik nog potten staan die ik nog moet gaan afleveren en mijn laatste party was half April. Ik maakt meer werk voor me zelf verdiepte me om folders te gaan maken maar hoe. Via een vriend hoorde ik dat je in K een begeleiding kan volgen: Hoe wat en waarom en hoe verbeter je alles. Van April tot vorige week de donderdag naar K geweest en de nodige papieren en werk documenten gebruikt. Ik dacht dan ook hoe komt het dat ik K niet eerder ben tegen gekomen en dat het niet vorig jaar was. Dat ik nu pas de nodige uitleg heb gekregen. Weet van mij verandert er altijd iets in mei en in juli dus. Als ik terug kijk dan zat ik ook met de vraag hoe moet ik dit nu oplossen of hoe krijg ik een antwoord.

  Wel als ik een witte wolk zie dan denk ik aan de engelen.
  Als ik witte rozen zie dan denk ik aan de engelen.
  Als ik vlinders zie in de lucht dan is er verandering op komst.
  Maar weet en kijk om je heen dan zie je niet alleen vlinders in de lucht, zet je open en kijk in de winkels op kleren op boeken of op muren je zal ze wel zien.
  Weet dat dit een teken is van de H Rita. Ga de vlinders niet zoeken op internet. zet je zelf open geniet van elk moment en zie je zal de vlinders wel tegen komen.
  Zo voor mij is het nu tijd om mijn eigen gemaakte folders te gaan afgeven aan bedrijven opzoek naar dat stukje geluk.
  Als je gelukkig bent met wat je wilt doen komt de rest van zelf.
  Geld en werk is gemakkelijk maar ben je dan gelukkig? Filip  Categorie:Verhalen van bezoekers
  01-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Anna
  De Heilige Anna en de Heilige Joachim zijn de ouders van Maria en dus ook de grootouders van Jezus. Hun huwelijk is lang kinderloos gebleven, tot hun groot verdriet. Daarom dat de Heilige Anna wordt aanroepen om zwanger te geraken wanneer het niet meteen lukt, voor een voorspoedige zwangerschap en een vlotte bevalling.
  De Heilige Anna en de Heilige Joachim zijn de patroonheiligen van de grootouders, voor wie je hier een gebed vindt.
  De Heilige Anna is ook de heilige die kan worden aanroepen voor speciale gunsten.

  In Deerlijk is er de Sint Anna kerk in de wijk Molenhoek waar meisjes al heel lang op bedevaart gaan om de Heilige Anna om een goede man te gaan vragen: "Sint Anneke, geef me een manneke." 
  In 2014 werd de Sint Anna kerk gesloten als kerk, dus het gebouw werd niet langer gebruikt voor misvieringen. Plaatselijke politici proberen na te gaan welke nieuwe bestemming de kerk zou kunnen krijgen.

  De Heilige Anna wordt meestal afgebeeld met haar dochter, Maria. Maar er zijn ook afbeeldingen van de Heilige Anna met haar dochter en met haar kleinzoon, Jezus. Deze afbeelding wordt dan Anna ten drieën genoemd.


   
  Gebed tot de Heilige Anna
  voor het verkrijgen van een speciale gunst


  Heilige Anna,

  zo goed en vol medelijden voor al diegenen die lijden en onder de last en zorgen van het dagelijkse leven.
  Ik werp mij nederig aan uw voeten en smeek u om uw bemiddeling bij uw kleinzoon Jezus, door de tussenkomst van de Heilige Maagd Maria uw dochter en moeder van  het leven tot het bekomen van mijn gevraagde gunst.
  O liefdevolle Heilige Anna,
  blijf mij steunen zodat mijn wens door toedoen van de Goddelijke genade moge in vervulling gaan.
  Help mij, boven alles, liefdevolle Heilige Anna, om dichter tot God te komen, om Hem te beminnen samen met u en met de Heilige Maagd Maria zodat Jezus verder leeft in ons hart voor nu en tot in de eeuwigheid.
  Amen.
  Gebed voor grootouders


  Goede Heilige Anna en Heilige Joachim

  Ouders van Maria en grootouders van Jezus
  Sta mij en alle grootouders bij
  Dat we wijs en liefhebbend mogen zijn,
  Dat we onze tijd, onze verhalen en ons gevoel voor humor mogen delen
  En dat we mogen genieten van onze kleinkinderen die ons zo nauw aan het hard liggen, maar dat we ze niet te hard verwennen
  Dat we in hen altijd de liefde van God mogen zien.

  Jezus, Maria en Jozef,
  Sta mijn kleinkinderen en alle kleinkinderen ter wereld bij
  Dat ze hun grootouders mogen liefhebben en respect mogen tonen aan hen en aan alle oudere mensen
  Dat ze nooit vergeten om eens te bellen, te schrijven of op bezoek te komen
  Dat ze mogen opgroeien met wijsheid
  Dat ze mogen oud worden en God mogen danken voor wat ze hebben en krijgen.
  Bescherm hen op al hun wegen
  En als ze ooit mochten dwalen, help hen dan om de juiste weg weer te vinden
  Amen

  Heilige Moeder Anna

  Wij danken U voor plekken waar de Hemel open is
  Een woord of beeld dat verder helpt
  Een gastvrije hand en een luisterend oor
  Een kapel langs de weg en een lied
  Een teken van nieuwheid en toekomst

  Wij bidden Om een hart wat open staat voor ons verlangen
  Om warmte van een mens die geborgenheid zoekt
  Om mensen die Gods naam zichtbaar maken
  “Ik ben er voor jou”

  Amen
  LITANIE VAN DE HEILIGE MOEDER ANNA


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Joachim, bid voor ons.
  Heilige Anna, bid voor ons
  Heilige Anna, moeder van de allerzaligste Maagd Maria,
  Heilige Anna, waardige dochter van Gods volk,
  Heilige Anna, vruchtbare loot, waaraan de bloem van Jesse is ontsproten,
  Heilige Anna, uitmuntend vat van heiligheid,
  Heilige Anna, voorwerp van Gods welbehagen,
  Heilige Anna, met de overvloedigste genaden begiftigd,
  Heilige Anna, sieraad en luister van uw geslacht,
  Heilige Anna, vreugde van de engelenkoren,
  Heilige Anna, roem van de heiligen,
  Heilige Anna, spiegel van de verhevenste deugden,
  Heilige Anna, getrouw in het onderhouden van de wet van God,
  Heilige Anna, toonbeeld van lijdzaamheid,
  Heilige Anna, volmaakt in gehoorzaamheid,
  Heilige Anna, allervurigst in het gebed,
  Heilige Anna, allergrootst in ootmoed,
  Heilige Anna, allergodvruchtigst in uw wandel,
  Heilige Anna, volijverig in de dienst van uw God,
  Heilige Anna, heerlijk toonbeeld van de christelijke moeders,
  Heilige Anna, leidsvrouw van de maagden,
  Heilige Anna, steun van de armen en verlatenen,
  Heilige Anna, troosteres van de bedroefden,
  Heilige Anna, bijstand van de christenen,
  Heilige Anna, toevlucht van de zondaren,
  Heilige Anna, beschermster van de zeevarenden,
  Heilige Anna, door geheel de heilige kerk geprezen en verheerlijkt,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.

  Onze Vader... Wees gegroet...

  Bid voor ons, Heilige moeder Anna.
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die aan de Heilige Anna het verheven voorrecht verleend hebt, de allerzaligste Moeder van uw enige Zoon aan de wereld te mogen schenken, geef ons, bidden wij U, door de voorspraak van moeder en dochter de genade, zo getrouw al onze plichten te vervullen in dit leven, dat wij eenmaal haar glorie mogen deelachtig worden in de hemel.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
   

  Categorie:Heilige Anna
  30-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om bescherming
  Een sterk gebed voor bescherming tot Maria.
  Verheven Koningin des Hemels, hoogste heerseres der Engelen.

  Gij hebt vanaf den beginne van God de macht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te verpletteren.
  Wij smeken U nederig, zend uw Hemelse legioenen zodat zij onder uw bevel en door Uw macht de boze geesten zullen vervolgen en ze overal zullen bestrijden, hun duistere gangen zullen beschamen en hen in de afgrond zullen terugwerpen.
  Hoogverheven Moeder Gods, breng uw onoverwinnelijke strijdmacht in de weer tegen de afgezanten van de hel, die zich onder de mensen bevinden.
  Verstoor de plannen der goddelozen en beschaam allen die het kwade willen.
  Verkrijg voor hen de genade van het goede inzicht en de bekering zodat zij de drie ene God en U de verschuldigde eer brengen.
  Bewerk overal de waarheid en het recht tot zegevieren.
  Machtige Beschermvrouwe, behoed met uw vlammende geesten Uw heiligdommen en genade plaatsen over de hele wereld.
  Bewaak Onze-Lieve-Vrouwe, onze toevlucht door deze geesten de Godshuizen en alle geheiligde plaatsen over de hele wereld. Verhinder elke ontwijding en verguizing van het Heilig Sacrament des Altaars.
  Wij bidden vol vertrouwen en Gij zult ons zeker verhoren.
  De Engelen die in Uw dienst staan zijn elk ogenblik bereid op Uw wenk te gehoorzamen.
  Ze branden van verlangen Uw bevel te vervullen.
  Hemelse Moeder, bescherm ook ons eigendom, onze woning tegen alle aanvallen van zichtbare en onzichtbare vijanden.
  Laat uw Heilige Engelen daarin blijven en laat Uw Vrede Uw Vreugde er wonen in onderwerping aan U.
  Wie is zoals God? Wie is zoals Gij, O Maria.
  Gij Koningin der Engelen en overwinnares des satans!
  O goede en zoete Moeder Maria!
  Gij vlekkeloze Bruid des Konings, in wier aanschouwing de reine geesten zich verheugen.
  Gij zijt voor altijd onze hulp, liefde en hoop en Gij zult voor immer onze roem en bijstand blijven.
  Heilige Michael, Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt ons, beschermt ons.
  Amen!  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en heilige Liduina van Schiedam
  De Heilige Rita en de Heilige Liduina van Schiedam hebben tegelijkertijd geleefd. De Heilige Liduina werd geboren op 18 maart 1380 en stierf op 14 april 1433.

  Hiermee zien we dat in 1431 de Heilige Jeanne d'Arc op de brandstapel stierf, in 1432 de Heilige Rita de wonde van Jezus op het voorhoofd kreeg en dat in 1433 de Heilige Liduina stierf. Deze drie heiligen leefde ter zelfde tijde.

  De Heilige Liduina van Schiedam is een Nederlandse heilige. Ze was de dochter van Peter en Petronella en het enige meisje naast acht zonen. Haar vader wilde graag een goed huwelijk regelen voor haar maar de Heilige Liduina wou liever haar leven aan Jezus wijden en maagd blijven. Dit was zeer tegen de zin van haar vader. De Heilige Liduina bad tot God voor een oplossing en die kwam er. In de strenge winter van 1394-1395, op vijftienjarige leeftijd, ging de Heilige Liduina schaatsen met enkele van haar vriendinnen op de Maas, dicht bij haar woonplaats. Ze maakt een zware val waarbij ze een rib brak. De gebroken rib veroorzaakt koudvuur en een abces. Ze raakte bedekt met gezwellen, leed erg veel pijn en na verloop van tijd kon ze amper nog voedsel binnen houden. Lopen ging niet meer en ook haar gehoor ging achteruit. Ze leefde lang bijna uitsluitend van het eten van de Heilige Hostie. De Heilige Liduina bleef voor de rest van haar leven aan haar bed gekluisterd.  In het begin verzette de Heilige Liduina zich tegen al dit leed, maar na een tijdje besloot ze haar lijden op te dragen aan het lijden van Jezus. Ze toonde veel moed en geduld in haar lijden en een grote liefde tot God. Ze kreeg visioenen, bezoeken van Maria en op haar voorspraak zijn er vele wonderen gebeurd. Van heinde en verre kwamen mensen om de Heilige Liduina te bezoeken. Door te bidden mocht ze vele mensen genezen. Al tijdens haar leven werd ze hierdoor vereerd. De Heilige Liduina kreeg ook de kruiswonden van Jezus en deze wonden begonnen soms spontaan te bloeden. Het bloed dat uit deze wonden kwam zou bijzonder genezende krachten gehad hebben. Na 38 jaar van lijden, zonder te klagen en na zolang de pijnen heldhaftig te hebben gedragen, stierf de Heilige Liduina. Vanuit ver in de omstreken stroomde de mensen toe naar haar begrafenis. In 1890 werd ze heilig verklaard.  De Heilige Liduina is de patroonheilige van de zieken en in het bijzonder van de chronische zieken. Aan haar werden ook al vele wonderen toegeschreven, al van toen ze nog leefde. Mensen kwamen bedrukt bij haar om raad maar gingen even later terug van haar heen.

  Hier volgen enkele gebeden tot de Heilige Liduina
  God,

  Gij toont ons in de Heilige maagd Liduina een indrukwekkend voorbeeld van liefde en lijdensmoed.
  Schenk ons op haar voorspraak de genade de beproevingen van dit leven omwille van U te dragen en anderen uit liefde tot U te helpen. Leid ons zo langs uw wegen naar de eeuwigdurende vreugde.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.  God,

  die de Heilige maagd Liduina van Schiedam hebt gemaakt tot een slachtoffer van bewonderenswaardig geduld en van liefde; verleen, vragen wij U, dat wij naar haar voorbeeld en door haar voorspraak de kwellingen van dit leven volgens uw wil verdragen en onze naasten te hulp komen, opdat wij aldus de eeuwige vreugde verwerven.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.  Heilige Liduina,

  Godvruchtig van uw geboorte tot uw dood,
  enkel verlangend God te dienen en de mensen te helpen.
  Uitzonderlijk dapper in het dragen van uw lijden,
  zonder klagen, immer geduldig.
  Vanuit uw ziekbed hebt u zovele mensen geholpen,
  hebt u zovele mensen raad geven en voor zovele mensen gebeden.
  Bid nu alstublieft ook voor mij,
  dat ook ik de moed vindt om mijn lijden te dragen.
  Ik vraag u om uw voorspraak bij de Allerhoogste om verlichting en kracht.
  Ik roep uw hulp in, grote heilige, want alleen lukt het me niet.
  Wees me genadig en zegen me met uw goedheid.
  Zoals u al voor zovelen een toeverlaat zijt geweest, wees nu ook mijn toeverlaat.
  Ik prijs u, Heilige Liduina,
  in uw zuiverheid en in uw barmhartigheid,
  in uw moed en geduldigheid.
  Lieve goede Heilige Liduina,
  help mij,
  bid voor mij!
  Amen.

       

  Categorie:Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam
  29-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heilige Rita en de heilige Jeanne d'Arc
  De Heilige Rita en de Heilige Jeanne d'Arc hebben tegelijkertijd geleefd. Toen de Heilige Jeanne d'Arc geboren werd op 6 januari 1412, verbleef de Heilige Rita al sinds 1407 in het klooster te Cascia. In 1431 stierf de Heilige Jeanne d'Arc op de brandstapel. In 1432 kreeg de Heilige Rita de wonde op het voorhoofd van de doornenkroon van Jezus.

  De Heilige Jeanne d'Arc is een erg bekende heilige. Haar leven en dood zijn verschillende keren verfilmd geweest, er zijn verschillende boeken en toneelstukken over geschreven en er zijn ook liedjes over haar gemaakt, onder andere door de groep OMD met het nummer 'Maid of Orleans'.

  De Heilige Jeanne d'Arc en de Heilige Theresia van Lisieux zijn beiden de patroonheiligen van Frankrijk. De Heilige Jeanne d'Arc is ook de patroonheilige van de soldaten, van vrouwen en dan vooral van vrouwen in nood en van telegrafen en radiomakers. Je kan haar aanroepen voor bescherming tegen brand of de genezing van brandwonden, in momenten van angst, bij angst om een opdracht tot een goed einde te brengen, voor het overwinnen van angsten, voor een eerlijk verloop van een rechtszaak, voor eerherstel, voor moed en doorzettingsvermogen, voor kracht om te vechten tegen je vijanden, voor hulp bij verraad, voor hulp bij valse getuigenissen tegen jou.

  Hieronder volgen enkele gebeden tot de Heilige Jeanne d'Arc
  Heilige Jeanne d’Arc

  In het aanschijn van je vijanden, je kwellingen, je bespottingen en je twijfels bleef je standvastig in je geloof.
  Zelfs in al je verlatenheid, helemaal alleen zonder vrienden, bleef je standvastig in je geloof.
  Zelfs toen je je eigen sterfelijkheid onder ogen moest komen, bleef je standvastig in je geloof.
  Ik bid dat ik even sterk mag zijn in mijn geloof als jij, heilige Jeanne d’Arc.
  Ik vraag dat je mij wil nabij zijn tijdens mijn strijd.
  Help me om mij te herinneren dat de overwinning belonend zal zijn als ik blijf volhouden.
  Help mij sterk te blijven in mijn geloof.
  Help mij om in mijzelf te geloven en om goed en wijs te handelen.
  Amen.  Goede Heilige Jeanne d’Arc

  Bedankt dat je mij vergezelde tijdens de dag en in het werk dat ik heb gedaan.
  Dank je wel voor je begeleiding en goede raad.
  Help me alstublieft om te luisteren naar God en naar jou, lieve Heilige, zodat ik kan doen wat ik moet doen.
  Alstublieft doe voor mij een goed woordje bij God en smeek hem om al mijn zwaktes en tekortkomingen om te zetten in deugden.
  Ik dank je voor alles wat je voor mij doet en dat je voor mij wil bemiddelen.
  Alstublieft blijf voor me bidden en voor alle zielen die het nodig hebben.
  Heilige Jeanne d’Arc, bid voor ons.
  Amen

   


  Litanie voor de Heilige Jeanne d’Arc

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons
  Heilige Catharina van Alexandrië, maagd en martelares, bid voor ons
  Heilige Margaret van Antiochië, maagd en martelares, bid voor ons

  Heilige Jeanne d’Arc, gekozen door God in Domrémy, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, op de hoogte gebracht van haar missie door de Heilige Aartsengel Michael en zijn engelen, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, gewillig gehoor gevend aan de roep van God, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, vertrouwend en ontvankelijk voor haar visioenen, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld voor het huiselijk leven en voor het werk, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, volledig toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, in verrukking gebracht door de Heilige Eucharistie, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld van vrijgevigheid ten dienste van God, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld van getrouwheid aan de roep van God, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld van eenheid met God in actie, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, maagd en soldaat, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, voorbeeld van moed en zuiverheid in de strijd, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, medelijdend voor allen die lijden, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, de trots van Orléans, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, glorie van Reims, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, bevrijder van uw land, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, verlaten en verraden en gevangen genomen in Compiègne, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, puur en geduldig in de gevangenis, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, dapper en heldhaftig rechtop staande voor uw rechters, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, alleen met God in de uren van uw foltering, bid voor ons
  Heilige Jeanne d’Arc, martelares van Rouen, bid voor ons

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Heilige Jeanne d’Arc, bid voor ons opdat we de beloften van Christus waardig worden

  Laat ons bidden,
  Oh God, die op wonderbaarlijke wijze de maagd van Domrémy, de heilige Jeanne d’Arc, heeft opgeroepen voor de verdediging van het geloof en van haar land. Wij vragen U op haar voorspraak dat Uw Kerk mag zegevieren over haar vijanden en zich mag verheugen in de eeuwige vrede,
  door Jezus Christus onze Heer,
  Amen.

   

  Heilige Jeanne d’Arc

  Onwrikbaar vertrouwend op God en op de heiligen die u hebben geroepen om de strijd aan te gaan met de vijanden en de bedreigingen van uw land, bid voor ons.
  Geef ons de moed en de kracht om ook de strijd aan te gaan in ons leven met wat ons bedreigt.
  Geef ons uw vertrouwen, geef ons uw zuiverheid in intenties en handelen, geef ons uw geloof.
  Maak ons sterk om te overwinnen wat ons naar beneden wil halen, maak ons dapper om op te komen tegen onrechtvaardigheid.
  Help ons om de tekenen Gods op onze wegen te zien en om altijd op Hem te blijven vertrouwen en in Hem te blijven geloven, ook als het moeilijk wordt.
  Heilige Jeanne d’Arc, heldhaftige volgelinge van God, puurheid van lichaam en geest, bescherm ons alstublieft!
  Help ons onze kwellingen te doorstaan, help ons om onze twijfels opzij te zetten en vol vertrouwen door het leven te gaan, help ons om na een tegenslag terug recht te staan, help ons om knopen door te hakken en help ons om al onze veldslagen in het leven tot een goed einde te brengen.
  Samen met de Heilige Aartsengel Michael, wees ons zwaard en ons schild. Help ons dat we niet terug krabbelen maar recht op ons doel afgaan.
  Help ons om God niet te vergeten.
  Sterk ons geloof en vernieuw onze krachten bij zwakte.
  Heilige Jeanne d’Arc, verraden en verlaten door hen die jij met zoveel passie hebt geholpen.
  Stank voor dank gekregen, vernederd en gepijnigd, veroordeeld na valse beschuldigingen en valse rechters, de smartelijke dood op de brandstapel gestorven, uw zuiver lichaam verteerd door de vlammen maar uw hart bleef ongeschonden, later in eer hersteld en patroonheilige geworden van uw land.
  Wij roemen uw stoutmoedigheid, uw geloof, uw zuiverheid.
  Uitverkoren door God, puur in uw ziel.
  Heilige Jeanne d'Arc, bid voor ons!
  Amen.

  Categorie:Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc
  28-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feestdagen Heiligen
  Hier vind je de feestdagen van de Heiligen voor wie je op deze website gebeden vindt, de feestdagen van Belgische Heiligen, feestdagen van Nederlandse Heiligen en tot slot een lijst met de feestdagen van een groot aantal diverse Heiligen.

   

  Feestdagen van de heiligen voor wie je op deze website gebeden vindt

  Heilige Rita van Cascia: 22 mei

  Heilige Agatha van Sicilië: 5 februari
  Heilige Agnes van Rome: 21 januari
  Heilige Aldegonde: 30 januari
  Heilige Aloysius van Gonzaga: 21 juni
  Heilige Anna (samen met haar man, de Heilige Joachim): 26 juli
  Heilige Antonius van Padua: 13 juni
  Heilige Apollonia van Alexandrië: 9 februari
  Heilige Augustinus: 28 augustus
  Heilige Barbara van Nicodemië: 4 december
  Heilige Benedictus: 11 juli
  Heilige Benedictus Jozef Labré: 16 april
  Heilige Bernardus van Clairvaux: 20 augustus
  Heilige Catharina van Alexandrië: 25 november
  Heilige Catharina van Sienna: 29 april
  Heilige Catharina van Vadstena (van Zweden): 24 maart
  Heilige Cecilia van Rome: 22 november
  Heilige Clara van Assisi: 11 augustus
  Heilige Donatus: 6 mei
  Heilige Dymphna van Geel: 15 mei
  Heilige Elizabeth van Hongarije: 17 november
  Heilige Filomena: 11 augustus
  Heilige Franciscus van Assisi: 4 oktober
  Heilige Gabriël: 18 maart en 29 september samen met Heilige Michaël en Heilige Rafaël
  Heilige Gerardus Majella: 16 oktober
  Heilige Godelieve van Gistel: 6 juli
  Heilige Hildegard von Bingen: 17 september
  Heilige Jeanne d'Arc: 30 mei
  Heilige Johannes Berchmans: 26 november of 13 augustus
  Heilige Johannes de Doper: 24 juni of 29 augustus
  Heilige Jozef: 19 maart of 1 mei
  Heilige Judas Thaddeus: 28 oktober
  Heilige Kateri Tekakwitha: 14 juli in de Verenigde Staten en 17 april in Canada
  Heilige Liduina van Schiedam: 14 juni
  Heilige Maria Goretti: 6 juli
  Heilige Maria Magdalena: 22 juli
  Heilige Michael: 29 september samen met Heilige Gabriël en de Heilige Rafaël
  Heilige Nicolaas van Tolentino: 10 september
  Heilige Padre Pio: 23 september
  Heilige Rafaël: 24 oktober en 29 september samen met Heilige Michaël en Heilige Gabriël
  Heilige Rochus: 16 augustus
  Heilige Sebastiaan van Rome: 20 januari
  Heilige Stanislaus Kostka: 19 november
  Heilige Theresia van Avila: 15 oktober
  Heilige Theresia van Lisieux: 1 oktober (ze is overleden op 30 september, maar kreeg als feestdag 1 oktober)
  Heilige Thomas More: 22 juni

  Onze Engelbewaarders: 2 oktober

  Zalige Broeder Isidoor (Broeder Goed): 6 oktober.

  Voor Jezus kennen we natuurlijk enkele grote feestdagen zoals kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar natuurlijk is het niet alleen rond deze grote feestdagen dat we aan Jezus denken. Elke vrijdag kunnen we zijn lijden en zijn kruisoffer herdenken en regelmatig of zelfs dagelijks kunnen we eens het Onzevader zeggen of met eigen woorden ons even tot Jezus richten. Hetzelfde geldt voor Maria. Op vijftien augustus vieren we haar hemelvaart en in Antwerpen en omstreken wordt dit beschouwd als de enige echte moederkesdag, terwijl in de rest van Vlaanderen moederdag gevierd wordt in de maand mei die gewijd is aan Maria, en dus ook de Mariamaand genoemd wordt. Op acht september vieren we de geboorte van Maria. Maar net zoals bij Jezus denken we aan Maria het hele jaar door en bidden we regelmatig het weesgegroet of praten we even met haar in eigen woorden of met een ander gebed.
  Feestdagen van Belgische Heiligen en Zaligen.

  Er zijn tot mijn verbazing meer Belgische heiligen dan ik dacht. Hieronder heb ik de feestdagen van de meest bekende heiligen gezet. Indien jij vindt dat hier een Belgische heilige of zalige ontbreekt, schrijf het in het gastenboek
  en ik voeg deze toe in het lijstje.

  Heilige zuster Amandina van Shakkebroek (Paula Jeuris): 8 juli
  Heilige Bavo: 1 oktober
  Heilige Begga: 17 december
  Heilige Christina de wonderbare: 24 juli
  Heilige pater Damiaan: 10 mei
  Heilige Dymphna van Geel: 15 mei (Ierse van geboorte)
  Heilige Gertrudis van Nijvel: 17 maart
  Heilige Godelieve van Gistel: 6 juli
  Heilige Goedele: 8 januari
  Heilige Guido van Anderlecht: 12 september
  Heilige Harlindis: 12 oktober (en samen met haar zus de Heilige Relindis op 13 februari)
  Heilige Hubertus van Luik: 3 november
  Heilige Ida van Nijvel: 8 mei
  Heilige Idesbald ter Duinen: 18 april
  Heilige Johannes (Jan) Berchmans: 26 november of 13 augustus
  Heilige Lutgardis van Tongeren: 16 juni
  Heilige Maria van Oignies: 23 juni
  Heilige Mutien Marie: 30 januari
  Heilige Odrada van Balen: 3 november
  Heilige Pharaïldis (Veerle) van Gent: 4 januari
  Heilige Relindis: 8 februari (en samen met haar zus de Heilige Harlindis op 13 februari)
  Heilige Wivina van Bijgaarden (van Brabant): 17 december

  Zalige priester Edward Poppe, geboren te Temse 18 december 1890 en overleden 10 juni 1924. Feestdag: 10 juni. Zalig verklaard door paus Johannes Paulus II op 3 oktober 1999. Zijn grafschrift luidt: 'Ik sterf liever dan God maar half te dienen.' Dit was tevens zijn levensfilosofie.

  Zalige Jan van Ruusbroec: 2 december

  Zalige Valentinus Paquay, 'het Heilige Paterke van Hasselt', 1 januari

  Herman Wijns, geboren 15 maart 1931 te Merksem en overleden 26 mei 1941, hopelijk mag hij vlug zalig verklaard worden.


  Feestdagen Nederlandse Heiligen

  Er zijn ook vele Nederlandse heiligen. In het lijstje hieronder staan de heiligen die van Nederlandse geboorte zijn. Indien jij vindt dat hier een Nederlandse heilige of zalige ontbreekt, schrijf het in het gastenboek en ik voeg deze toe aan het lijstje.

  Heilige Arnold Janssen: 15 januari
  Heilige Catharina Dierickx: 9 juli
  Heilige Gerlachus van Houhtem: 5 januari
  Heilige Karel Houben: 5 januari
  Heilige Liduina van Schiedam: 14 juni
  Heilige Ludgerus: 16 maart of 16 november
  Heilige Martelaren van Gorkum: gezamelijke feestdag 9 juli
  Heilige Norbertus van Xanten: 6 juni
  Heilige Oda: 27 november
  Heilige Odulfus: 9 juli
  Heilige Petrus Canisius: 27 april
  Heilige Siardus van Friesland: 13 november  

  Zalige Petrus Norbertus Donders (Peerke Donders): 14 januari
  Zalige pater Titus Brandsma: 27 juli


  Feestdagen heiligen

  Er zijn talloze heiligen en het zou een enorme lange lijst worden om
  ze allen te vernoemen. In dit lijstje vind je de feestdagen van de meest gekende heiligen.

  Adam en Eva: 24 december
  Heilige Aegidius: 1 september

  Heilige Ambrosius van Milaan: 7 december
  Heilige Andreas de Apostel: 30 november
  Heilige Angela Merici: 27 januari
  Heilige Antonius van Egypte: 17 januari
  Heilige Bartolomeüs: 24 augustus
  Heilige Bernadette Soubirous: 18 februari en 16 april
  Heilige Birgitta van Zweden: 23 juli
  Heilige Blasius: 3 februari
  Heilige Bonaventura: 15 juli
  Heilige Bridget van Ierland: 1 februari
  Heilige Bruno de Kartuizer: 6 oktober
  Heilige Carolus Lwanga en gezellen: 3 juni
  Heilige Catharina Labouré: 28 november
  Heilige Charles de Foucauld: 1 december
  Heilige Christoffel: 24 juli

  Heilige Clotildis: 3 juni
  Heiligen Cosmas en Damianus: 26 september
  Heilige Crispinus van Soissons (martelaar, samen met zijn broer Chrispinianus): 25 oktober
  Heilige Cyricus: 16 juni
  Heilige Daniël: 21 juli
  Heilige Dismas (de 'goede moordernaar'): 25 maart
  Heilige Dominicus Savio: 6 mei
  Heilige Dorothea van Caesarea: 6 februari
  Heilige Dionysus van Parijs: 9 oktober
  Heilige Eleutherius: 20 februari
  Heilige Elia, de profeet: 20 juli
  Heilige Eligius (Sint-Elooi): 1 december
  Heiligen Elisabeth (nicht van Maria) en Zacharius: 5 november
  Heilige Erasmus: 2 juni
  Heilige Eustachius: 20 september
  Heilige Felicitas: 7 maart
  Heilige Floriaan: 4 mei
  Heilige Francisca Romana: 9 maart
  Heilige Franciscus van Sales: 24 januari
  Heilige Franciscus Xaverius: 3 december
  Heiligen Fusca en Maura: 13 februari
  Heilige Gemma Galgni: 11 april
  Heilige Gerardus: 24 september
  Heilige Germaine Cousin: 15 juni
  Heilige Gregorius de Grote: 3 september
  Heilige Helena: 18 augustus
  Heilige Ignatius van Loyola: 31 juli
  Heilige Isidorus van Madrid: 15 mei
  Heilige Ivo van Kermatin: 19 mei
  Heilige Jakobus de Meerdere: 25 juli
  Heilige Jakobus de Mindere: 3 mei
  Heilige Job: 2 maart
  Heilige Johannes, apostel: 27 december
  Heilige Johannes (Don) Bosco: 31 januari
  Heilige Johannes (jean) Maria Vianey: 4 augustus
  Heilige Johannes van God: 8 maart
  Heilige Joris: 23 april
  Heilige Jozef van Copertino: 18 september
  Heilige Juliana van Nicodemië: 16 februari
  Heilige Julianus de Gastvrije: 12 februari
  Heilige Julitta: 30 juli
  Heilige Laurentius: 10 augustus
  Heilige Lazarus: 21 juni
  Heilige Leonarus van Noblat: 6 november
  Heilige Liberata: 11 januari
  Heilige Lodewijk van Anjou: 19 augustus
  Heilige Lucas, de evangelist: 18 oktober
  Heilige Lucia van Syracuse: 13 december
  Heilige Marcus, de evangelist: 25 april
  Heilige Margaretha Maria Allacoque: 16 oktober
  Heilige Margartha van Antiochië: 20 juli
  Heilige Margaretha van Cortona: 22 februari
  Heilige Maria Francisca van de vijf wonden van Jezus: 6 oktober
  Heilige Maria van Egypte: 2 april
  Heilige Marta van Betanië: 29 juli
  Heilige Martinus van Porres: 3 november
  Heilige Martinus van Tours: 11 november
  Heiligen Martinianus en Processus: gezamelijke feestdag 2 juli
  Heilige Matteüs, de evangelist: 21 september
  Heilige Maximiliaan Maria Kolbe: 14 augustus
  Heiligen Melchior, Gaspar, Balthazar (Drie Koningen): gezamelijke feestdag 6 januari
  Heilige Monica: 27 augustus
  Heilige Nicolaas van Myra: 6 december
  Heilige Odilia van Hohenburg: 13 december
  Heilige Pancratius van Rome: 12 mei
  Heilige Pantaleon: 27 juli
  Heilige Patrick van Ierland: 17 maart
  Heilige Perpetua: 7 maart
  Heiligen Petrus en Paulus: gezamelijke feestdag 29 juni
  Heilige Philippus Neri: 26 mei
  Heilige Rebekka Al Rayès: 23 maart
  Heilige Rosa van Lima: 23 augustus
  Heilige Samson: 28 juli

  Heilige Scholastica: 10 februari
  Heilige Simon de Ijveraar, apostel: 28 oktober
  Heilige Stefanus: 26 december
  Heilige Teresa Benedicta van het kruis (Edith Stein): 9 augustus
  Heilige Thecla van Iconium: 23 september
  Heilige Thomas Becket: 29 december
  Heilige Thomas van Aquino: 28 januari
  Heilige Tomas, (ook wel de ongelovige Tomas), de apostel: 3 juli
  Heilige Ubaldus van Gubbio: 16 mei
  Heilige Ursula van Keulen: 21 oktober
  Heilige Valentius: 14 februari
  Heilige Veronica: 4 februari
  Heilige Victor van Marseille: 21 juli
  Heilige Vincentius A Paulo: 27 september
  Heilige Vincentius Ferrer: 5 april
  Heilige Vitus: 15 juni
  Heilige Walburgis: 25 februari
  Heilige Wilibrordus: 7 november
  Heilige Zita: 27 april

    

  Categorie:Feestdagen heiligen
  14-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Antonius 2
   De Heilige Antonius werd geboren in Lisabon in 1195 als Ferdinando Pereda. Eerst was hij aangesloten bij de Augustijnen maar later sloot hij zich aan bij de Fransicanen en werd hij een waardige volgeling van de Heilige Franciscus. Hij stierf in 1231, op 36 jarige leeftijd. Hij moet een geweldig prediker zijn geweest, vol vuur en overtuiging. Er bestaan vele legenden en vele verhalen over wonderen van de Heilige Antonius. Meestal wordt hij afgebeeld met het kindje Jezus op de arm. Bovenstaande noveen voor de Heilige Antonius loopt over negen dinsdagen. Deze noveen die hier volgt, wordt gewoon zoals de meeste novenen negen dagen achter elkaar gebeden.  NOVEEN TER ERE VAN DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

  Eerste dag:
  Hoe spoedig de Heilige Antonius aan de genade beantwoordde

  Overwegen wij, hoe de Heilige, door God geroepen tot de Orde van de Heilige Augustinus, dadelijk vaarwel zei aan eer en rijkdom, aan al de voordelen, die zijn adellijke geboorte hem verzekerden. Bereidwillig gehoorzaamt hij aan de wil van God, en offert aan de Heer de eerste vruchten van een ziel, waarin een goede moeder kwistig het zaad van de deugd gestrooid had. Zeer jong nog, bekleedt hij zich met het kloosterkleed. Denken wij aan de grote schuld, die wij in het Heilige Doopsel tegenover God aangegaan hebben; maken wij het vast besluit stipt de beloften na te komen, welke wij op dat ogenblik door de mond van onze peters gedaan hebben; laat ons met verachting blikken op de wereldse zaken en immer gehoor geven aan de stem der genade, die in ons spreekt.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Responsorium:

  Gij zoekt mirakelen? De dood, de ketterij, de pest, de duivel gaat op de vlucht, de zieken genezen.

  De zee gehoorzaamt, de ketenen vallen; grijsaards en jongelingen vragen en bekomen het gebruik van hun ledematen; verloren voorwerpen worden weergevonden. De gevaren verdwijnen, en de nood houdt op, verkondigt de wonderen, gij die er getuigen van waart; spreekt, inwoners van Padua.

  De zee gehoorzaamt, enz.

  Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

  De zee gehoorzaamt,enz.

  Bid voor ons, Heilige Antonius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Gebed: O Heer, Gij, die de bron van alle genaden zijt, verleen ons, door de verdiensten van de Heilige Antonius, dat wij de goederen op deze aarde verachten om U in uw vernederingen te volgen. Maak ons hart los van alles, wat ons beletten zou aan uw heilige inspraken te gehoorzamen, opdat wij ons steeds nauwer hechten aan U, enige bron van het ware, het eeuwige geluk.


  Tweede dag :
  Liefde van de Heilige Antonius voor het lijden

  Overwegen wij, hoe de Heilige, bij het zien van de lijken van vijf Franciscanen, door de koning van Marokko gemarteld, en aangedreven zijnde door het verlangen om ook zijn bloed voor Jezus te vergieten en aldus tot een grotere volmaaktheid te komen, het kleed der Minderbroeders aanneemt en naar Afrika reist, om daar ook de marteldood te lijden. Een ziekte echter maakt de vervulling van zijn hartewens onmogelijk. Maar mocht hij zijn bloed voor mijn Jezus niet storten, hij maakte zich tot een martelaar der boetvaardigheid door zijn gedurig vasten en de zwaarste boetplegingen. Zijn wij niet geroepen om de marteldood voor ons Geloof te sterven, vergeten wij niet, dat wij ten minste onze driften en onze zinnelijkheid bestrijden moeten, en dit door met angstige zorg alles te vermijden, wat ons tot zonde zou kunnen brengen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O goede Jezus, hoever zijn wij er af U te beminnen gelijk uw grote dienaar Antonius! Hij, in zijn vurige liefde voor U, brandt van verlangen om zijn bloed te uwer eer te mogen storten... en wij kunnen zelfs onze schuldige begeerten, onze ongeregelde geneigdheden niet bedwingen. Ach, goede Zaligmaker, verleen ons toch, door de voorbede van de Heilige Antonius, de genade om beter onze jammerlijke staat te kennen, de weg van de zonde te verlaten en ware christenen te worden. Laat ons boetvaardigheid plegen op deze aarde, opdat wij eenmaal onder het getal van uw uitverkorenen opgenomen mogen worden!


  Derde dag :
  Nederigheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius, die een verbazende geleerdheid bezat, alle moeite om zijn uitgebreide wetenschap te verbergen, ten einde zich aan de lofuitingen der mensen te onttrekken, en hoe hij het zich tot een eer aanrekende voor een onwetend en onvolmaakt mens gehouden te worden. Ook, wij moeten, zoveel mogelijk, de hoedanigheden van onze ziel voor de ogen van de mensen verbergen, en, indien zulks niet altijd mogelijk is, wachten wij ons toch altijd wel er ons hovaardig over te tonen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O beminnelijke Jezus! Wanneer toch zullen wij verdienen, dat Gij welgevallig op ons neerziet! Ach, wij laten ons beheersen door de geest van eerzucht en ijdelheid, wij willen geloofd en geprezen worden voor de kleinste zaken, en wij denken er niet eens aan, dat wij niets goeds bezitten, of wij hebben het aan uw milddadigheid te danken. Wij bidden en smeken er U om, door uw liefde tot de Heilige Antonius, ruk alle ijdelheid uit ons hart, laat ons begrijpen, dat wij nietige schepselen zijn, en maak toch, dat wij uw barmhartigheid verdienen mogen.


  Vierde dag :
  Verduldigheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe onze Heilige in vele steden van Italië door de ketters mishandeld, door zijn vijanden met laster overladen werd, de schandelijkste beledigingen met een onverstoorbaar geduld verdroeg, en, naar het voorbeeld van onze goddelijke Zaligmaker, aan God de bekering van de eersten, en vergiffenis voor de laatsten vroeg. Nemen wij, om dit voorbeeld na te volgen, het besluit om geduldig de beledigingen te verdragen ons door de naaste aangedaan, en te bidden voor hen, die ons leed doen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O zoete Jezus, die ons, door woord en voorbeeld, de zo schone deugd van geduldigheid en het vergeven van de beledigingen geleerd hebt, ontferm U over ons, die niet het minste ongelijk verdragen kunnen en ons altijd tot wraak geneigd gevoelen. Schenk ons, door de voorspraak van de Heilige Antonius, de genade om, tot uitboeting van onze zonden, gaarne alle vernederingen te aanvaarden, opdat wij, na aan uw rechtvaardigheid voldaan en aan onze broeders vergiffenis geschonken te hebben, de genadige kwijtschelding van onze zonden verdienen mogen.


  Vijfde dag :
  Liefde van de Heilige Antonius tot God

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius vol liefde was voor zijn Schepper, en hoe zorgvuldig hij elke gedachte weerde, die hem van God kon afkeren. Zo zeer was zijn hart van het aardse onthecht, dat hij nergens genot vond dan in de zaken, die God of wat God is, betreffen. Onze verlangens mogen, naar zijn voorbeeld, alleen strekken om God bovenal te beminnen; al onze gedachten moeten gedurig op de hemelse zaken gericht zijn.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O goede Jezus, Gij alleen verdient de gehele liefde van onze harten, en nochtans, helaas geven wij onze liefde aan de schepselen! Voor U en voor U alleen hebt Gij ons geschapen. Laat ons dan, naar het voorbeeld van de Heilige Antonius, van liefde tot U branden; laat ons enig verlangen zijn u te dienen op aarde, voor U te leven, voor U, die alleen waardig zijt geheel ons hart te bezitten.


  Zesde dag :
  Armoede van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius, in zijn liefde tot de evangelische armoede, vaarwel zei aan zijn rijke bezittingen, de aardse goederen verachtte, met verontwaardiging de heerlijke geschenken weigerde, welke hem door Eccelino gezonden werden, en met deze woorden de zendelingen van deze dwingeland verdreef: “ Gaat en zegt aan uw meester, dat ik de buit, die hij op het arme volk gemaakt heeft, met hem niet delen wil.” Met het oog op de onthechting nemen wij het vast besluit ons nooit te hechten aan rijkdommen, die de bron zijn van zo talrijke ongelukken. Bezitten wij rijkdommen, laten wij er ons hart niet aan verslaven; zijn wij arm, verlangen wij dan niet naar rijkdommen, daar wij toch, bij de dood, alles verlaten zullen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O zoete Jezus, o bron van alle ware goed, die mens geworden zijt en in armoede geleefd hebt, om ons de aardse goederen te leren verachten, verleen ons, door uw liefde tot de Heilige Antonius, de genade om zijn navolgers te wezen in de verloochening van alles, wat ons van U zou kunnen verwijderen, opdat wij alzo de eeuwige goederen van de Hemel waardig worden.


  Zevende dag :
  Haat van de H. Antonius tegen de zonde

  De Heilige Antonius verlangde niets zo zeer dan zijn onschuld te bewaren. Nooit maakte hij zich plichtig aan een doodzonde. Dit monster der hel haatte hij met een onverzoenlijke haat; gedurig bestreed hij het, niet alleen om er zichzelf, maar ook zijn naaste van te bevrijden. Onvermoeid is hij in zijn predikaties, om de zondaars buiten de helse wegen van de ondeugd te leiden. Laat ons voortaan ook, naar het voorbeeld van de Heilige Antonius, de zonde haten, verfoeien en vluchten, en, door onze voorbeelden en liefderijke vermaningen, onze naaste van de weg der ondeugd verwijderd houden.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O teerbeminde Jezus, Gij hebt over de zonde gezegepraald door de kruisdood te sterven. Door uw liefde tot de Heilige Antonius, die haar onophoudelijk bestreden en zovele zielen uit haar banden verlost heeft, schenk ons de genade, opdat wij ze ook ontvluchten: verlicht onze geest met uw hemels licht, opdat wij het vaste voornemen maken ze uit al onze kracht te haten en te verfoeien. En laat alzo het heilig bloed, dat Gij voor ons vergoten hebt, onze zielen redden van de slavernij van de helse vijand en de bron zijn van onze eeuwige zaligheid.


  Achtste dag :
  Zuiverheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe zorgvuldig de Heilige Antonius over zijn zinnen waakte. Angstvallig vermeed hij alles, wat de zuiverheid van zijn ziel kon bezoedelen: ongeschonden bewaarde hij die schone deugd, welke de mens veredelt, en hem, om zo te spreken, gelijk maakt aan de engelen. Vergeten wij nooit, dat wij met de uiterste zorg moeten waken over onze zinnen, die de oorzaak zijn van het grootste getal van onze zonden. Nemen wij het vast besluit, met een heilige ijver voor de bewaring van de onwaardeerbare schat van de zuiverheid te waken.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O genadige Jezus, wij bekennen het rouwmoedig, de al te grote vrijheid, welke wij aan onze zinnen gegeven hebben, is de oorzaak geweest, dat wij zo menigmaal gevallen zijn. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons! Verleen ons, door de verdiensten van de Heilige Antonius, de genade om voortaan beter over onze zinnen te waken, en aan de bekoringen van de helse vijand te kunnen weerstaan. Wij willen vuriger zijn in het bidden, zorgvuldiger de gelegenheden tot zonde vluchten, en nauwkeuriger uw wet volbrengen, opdat wij eenmaal het geluk genieten mogen, eeuwig met U te leven en eeuwig U te loven.


  Negende dag :
  Zalige dood van de Heilige Antonius

  Beschouwen wij thans de Heilige, wanneer hij, aan het einde van zijn loopbaan gekomen, beladen met verdiensten en versierd met de heldhaftigste deugden, naar zijn Schepper gaat wederkeren. Bijgestaan door de Onbevlekte Maagd Maria, beveelt hij zijn ziel aan zijn zoete Jezus en ontvangt het eeuwig loon van zijn schone deugden. Verlangen wij eenmaal hetzelfde loon te ontvangen, dan moeten wij als goede christenen leven en tot het einde van onze dagen in de deugd volharden.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O Jezus, die aan uw dienaren de genade verleent van een heilige dood, het onderpand der hemelse zaligheid: Gij, die het afsterven van onze Heilige zo roemvol hebt gemaakt, opdat hij reeds op aarde verheerlijkt zou wezen: acht, laat ons altijd de weg van de deugd betreden, opdat Gij, in ons sterfuur, met welbehagen op ons moogt neerzien, en wij voor eeuwig met U zalig wezen in het hemels Vaderland.

   

  Categorie:Sint-Antonius van Padua
  10-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita
  Er zijn verschillende plaatsen waar de Heilige Rita vereerd wordt. Hieronder volgt een lijstje dat lang niet compleet is. Is er een gebedsplaats voor de Heilige Rita in jouw buurt of weet jij er eentje zijn die niet in dit lijstje voorkomt? Laat het mij weten via het gastenboek en dan voeg ik het toe aan dit lijstje!
  Heel veel dank aan iedereen die reeds een gebedsplaats voor de Heilige Rita heeft doorgestuurd!

  In België

  - De Heilige Rita kapel in Lier, aan de stadsvesten nabij de Mechelsestraat
  - In de koninklijke kapel van de Paters Oblaten en de Sint-Pieterskerk in de Panne
  - De Sint-Rita kerk te Damme
  - De Sint-Rita kerk te Kontich
  - Heilige Hart kerk Izegem, met donderdag om 18.30 een viering gewijd aan de Heilige Rita
  - Sint-Agapitusparochie in Vliermaal, Kortessem. In het portaal van de kerk staat een beeld van de Heilige Rita.
  - Achter de kerk in Zonnegem is er een kapelletje voor de Heilige Rita.
  - In de Allerheiligenkapel in Diest staan beelden van tientallen heiligen, waaronder de Heilige Rita.
  - Maldegem-Kleit
  - Heilige Rita kapel in Leupegem bij Oudenaarde
  - De Sint-Rita kerk in Harelbeke
  - Kapel voor de Heilige Rita in de Vlietstraat te Zele 9240
  - Kapelletje voor de Heilige Rita in de Priesterse Heidestraat in Linkhout bij Lummen
  - Kerk Onbevlekt Hart Maria, Paanderstraat Meulebeke, De Paanders
  - De kerken van de Augustijnen in Heverlee, Bouge en Gent
  - Heverlee in de O.L.Vrouw van Troost-kerk, Pakenstraat 65. De kapel bevindt zich links achteraan de kerk en is elke dag bereikbaar.
  - In de gemeente Kruiseike (een deelgemeente van Wervik in West-Vlaanderen) is een klein eenvoudig kerkje waar de heilige Rita vereerd wordt
  - De bidkapel der heiligen in Oostnieuwkerke, Vijverdamstraat 2
    Meer info op www.bloggen.be/bidkapelderheiligen
  - In Elen staat een zeer mooie heilige Rita kapel. Deze behoorde vroeger toe aan het kasteel Sipernau, waarvan het leengoed reeds bestond in de 8ste eeuw. De naam van het kasteel dateert van 1259. Sinds 2004 is dit kasteel een beschermd monument. Het is nog privaat domein. De kerkraad Sint Pieter Elen heeft in samenwerking met Monumentenzorg en de stad Dilsen de kapel mooi gerestaureerd . Deze kapel is dagelijks de hele dag toegankelijk en bevindt zich zijdelings van het kasteel Sipernau.
  - In de kapel van de Zusters Sacramentinnen, 
  C. Verhavertstraat 172 te 1500 Halle.
  Er wordt een noveen gevierd voor beide heiligen :
  voor Sint-Rita : 9 donderdagen om 9.00u en 19.00u (behalve op Witte Donderdag, dan is het de dag voordien)
  voor Sint-Antonius : 9 dinsdagen om 9.00u en 19.00u

  ....

  In Nederland

  Heilige Rita kerk, St. Oedenrode
  Paterskerk Heilige Hart van Jezus in Eindhoven
  ...

  En natuurlijk, in Italië

  De basiliek van de Heilige Rita te Cascia, in de provincie Umbrië.
  Roccaporena, op ongeveer zes kilometer van Cascia, waar het huisje van de Heilige Rita nog altijd staat.
  ...


  Categorie:Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita
  25-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuigenis 2, Martine Gouhie
  Enkele dagen terug kreeg ik een mailtje van Martine Gouhie. Zij vertelde mij over de wandtapijtjes van heiligen en de huiskapelletjes die ze maakt samen met haar moeder. Ik vond dit een hele mooie manier om je geloof te beleven en vroeg haar of ze daarover een tekstje wilde schrijven om hier op de website te plaatsen.
  De onderstaande foto is van een prachtig huiskapelletje voor de Heilige Rita dat door haar gemaakt werd, met dank aan Martine dat ik die hier mag plaatsen.

                                          
                                   Wandtapijtwerk

                                                         als verbeelde bezinning

                                            
                                   Personalia Martine Gouhie  Deze gecombineerde vorm van autodidactische kunstwerkjes, door samenwerking van moeder en dochter, namelijk wandtapijtjes en begeleidende bezinningstekst, is ontstaan en beïnvloed door studies Godsdienstwetenschappen (K.U. Leuven), journalistieke studie, reis- en natuurindrukken. Reeds 27 jaar wordt er in de vrije tijd aandacht besteed aan deze kunstuiting in het “kunst- & schrijfatelier Gouhie”. Aanvankelijk, in een eerste fase was het wandtapijtwerk een vervolg op het naai- en schilderstalent van de moeder, Jacqueline Gouhie-Van de Kerckhove. In combinatie met het teken- en schrijftalent, de aandacht voor christelijke thema’s van de dochter, Martine Gouhie, werd de traditie verder gezet en dit tot op heden. Gaandeweg, naarmate de ervaring al doende groeide, materialen of stoffen al dan niet of niet meer beschikbaar waren, is er een creatieve evolutie waar te nemen in de werken.

  De katholieke godsdienst en cultuur, de Bijbel, het liturgisch jaar met zijn symboliek zijn een fascinerende rijkdom, evenals een bron van dankbaarheid, voor het uitbeelden van de onderwerpen. Net zoals bij het schilderen van iconen, ontstaan de wandtapijtjes door bezinning, gebed, geduld, dialoog met het thema. Aan de hand van deze visie, worden de stoffen en materialen gekozen. Belangrijk is dat het werk gebeurt in een rustige, stille, vredige omgeving, evenals vanuit een vredig hart. Er wordt steeds gewerkt met een vastomlijnd klein of groter kader, waarbinnen het thema zijn vrije gang krijgt. Door het verwerken van altijd terugkerende kleuren en figuren, met her en der goud- of zilvertinten, straalt het wandtapijt herkenbaarheid, eenvoud, soberheid en tegelijk waardigheid uit.

  Op basis van het ontstane kunstwerk, wordt hierbij een begeleidende bezinnende tekst geschreven Zo kan de blik en de aandacht gericht worden naar de diepte, voorbij het zichtbare spel van vormen, lijnen, kleuren, stijl en naar de schoonheid, de levendigheid van het geloof.

  Alle wandtapijtjes zijn met de hand vervaardigd, waardoor geen twee dezelfde werken identiek kunnen zijn. De meeste werken hebben een A4 formaat en kunnen opgehangen worden. Veel van de wandtapijtjes zijn eenmalig, uniek en maken deel uit van de eigen privé- collectie. Enkele werken, ondermeer antependia en lezenaarsdoek werden/worden in opdracht gemaakt, al dan niet met bijhorende tekst. 

  © Martine Gouhie

   

  Zowel in de koninklijke kapel van de Paters Oblaten als in de St. Pieterskerk (allebei in De Panne) bevindt er zich een beeld van de H. Rita. In de Paterskerk staat het beeld in een zijkapel. Daar deze kapel nog elke dag open is, komen hier regelmatig mensen binnen en kunnen er onopvallender bidden bij de H. Rita. In de St. Pieterskerk zie je het beeld achteraan, maar daar kan men de H. Rita niet altijd een bezoekje brengen, daar de kerk niet altijd open is, zodat mensen soms daar bidden voordat de eucharistieviering op zaterdag begint.

  Informatie- en agendapunten:

  In mei, begint er in de crypte van O.L.Vr. van de Rozenkrans/ van Fatima, in de O.L.Vrouwkerk bij ons, in De Panne, terug de bedevaart, elke 13de van de maand, tot oktober. Eucharistie om 11u. Rozenkrans, bezinning, lof van 14.30- 16u. Zowel bovenkerk als crypte zitten steeds goed vol. Op 22 augustus, feest van Maria Middelares, is er elk jaar een kaarsjesprocessie, vertrekkend vanuit dezelfde crypte. Deze processie begint om 21u. en eindigt rond 22.30u. Wie geïnteresseerd is, om per groep te komen, met of zonder priester, kan dit laten weten via email aan de pastoor.

  Categorie:Verhalen van bezoekers
  21-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuigenis 1, Eric Blondia
  Op deze blog is er plaats voor getuigenissen van mensen die mochten verhoord worden door de heilige Rita of getuige zijn geweest van haar tussenkomst, of voor mensen die hun geloof op een bijzondere of een originele manier beleven.

  Eric Blondia draagt de Heilige Rita hoog in zijn hart. Hij heeft haar hulp al enkele keren van dichtbij mogen meemaken en heeft voor haar de website http://www.heiligeritahelpt.be gemaakt. Eric stuurde me deze tekst:

  Ik ga ongeveer wekelijks naar de O. L. Vrouw grot hier in de omgeving, waar dus ook de H. Rita kapel zich bevindt. Door mijn overgevoeligheid kan ik daar eigenlijk een beetje mee communiceren, dit gaat gewoonlijk via emoties die ik ontvang. Als ik zodoende voor een zieke ga bidden weet ik normaal reeds na twee minuten of die persoon in aanmerking komt voor directe hulp van bovenaf. Inderdaad: het mag gezegd dat, naar mijn ervaring, ongeveer de helft van de mensen niet direct in aanmerking komt voor hulp omdat ze allicht niet "recht genoeg in hun schoenen staan". Kinderen zijn echter onschuldig, die komen allemaal in aanmerking voor hulp van bovenaf. Zo was er een goed jaar geleden het geval van een vriend van mij, een nog vrij jong mens, die leukemie had. Toen ik voor hem ging bidden bij H. Rita kreeg ik geen gehoor maar ze zegden mij dat ik beter kon gaan bidden aan het H. Graf. Dit is een nis, ook hier binnen de grot, waar gebeden wordt voor de overleden. Daar ligt de levengrote Christus, na de kruisafname. Ik ben daar dan na zijn overlijden ongeveer een jaar lang wekelijks voor hem gaan bidden, opeens zegden ze mij dat zijn ziel vrij was, zijn boeteperiode was voorbij.

   

  Ook dit mooie gebed voor de Heilige Rita werd me door Eric gestuurd:


  Heilige Rita,

  Gij zijt nu in de glorie van de Vader,
  buig U vol goedheid neer over hen die U aanroepen en niet meer weten tot wie zich te richten.
  Spreek voor hen ten beste,
  vooral voor hen die moedeloos zijn,
  uitgeput en op punt staan in wanhoop te vervallen.

  Heilige Rita,
  bidt voor ons tot God voor wie niets onmogelijk is.
  Amen


  Niet alleen draagt Eric de Heilige Rita altijd met zich mee in zijn hart, maar ook op zijn arm in de vorm van een prachtige tattoo.


  Onlangs stuurde Eric me nog het bericht dat hij heel graag bidt voor het welzijn van de kinderen en dat hem dat steeds mag gevraagd worden.

  Hier is zijn bericht:

  Zoals ik vroeger reeds schreef kom ik door mijn overgevoeligheid regelmatig in contact met het geestelijke, en dit is dan vooral H. Rita en O.L.Vrouw. De laatste tijd vragen ze me vooral te bidden voor de kinderen in nood, zeer algemeen dan, wereldwijd, kinderen in de verdrukking, geboren of ongeboren. Het Wees-ge-groet Maria is nog altijd het krachtigste gebed in dit verband, ook wanneer je Uw gebed richt naar een andere heilige, vb. H. Rita. Er is hier in de streek een O. L.Vrouwkapel met een Lieve-Vrouw beeld met kindje Jezus op de arm en o.a. ook een beeld van H. Rita, H. Jozef, H. Sint Corneliuus en de H. Antonius. Allemaal heiligen die met de bescherming van kinderen (of gezin) te maken hebben. De meeste kracht(de sterkste reactie) haal ik uit mijn gebed wanneer ik mijn Wees-ge-groetje start, en dit zowel binnen in deze kapel als elders, met mijn gedachten bij het Mariabeeld. Bij “Heilige Maria,moeder Gods” gaan mijn gedachten dan naar het kruisbeeld op de arm van H. Rita en terwijl ik verder bid naar H. Jozef, H. Sint-Cornelius en H. Antonius. Die laatst volgorde kan ook anders zijn maar het kruisbeeld is belangrijk. Wees gerust, ze kennen perfect onze gedachten. Ik krijg regelmatig reactie op iets waar ik in gedachten mee bezig ben.

  Bedankt Eric om aan de kinderen wereldwijd te denken in je gebeden!

  Categorie:Verhalen van bezoekers
  07-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 6
  Heilige Rita,

  Hoop voor de hopeloze
  Moed voor de moedeloze
  Kracht voor de verzwakten
  Troost voor de bedroefden
  Ik kom tot U, helpster in nood,
  Want het valt me nu allemaal zo zwaar
  Ik ga door een donkere nacht in mijn leven
  Koud en eenzaam zoek ik de weg in het duister
  Help mij, Heilige Rita
  Om licht en verlichting te vinden
  Om na deze lange nacht een nieuwe ochtend te bereiken.
  Ik vertrouw op u, Heilige Rita.
  U, die zo veel hebt doorstaan
  U, die zoveel moed hebt getoond
  U, die zoveel geduld hebt gehad
  U, die groot verdriet begrijpt
  U, die een ware vriendin zijt voor allen die het moeilijk hebben
  Help mij, alstublieft.
  Schenk mij moed en kracht om door te gaan
  Schenk mij hoop
  Schenk mij geduld
  Schenk mij wat ik nodig heb
  Om mijn problemen te overwinnen
  Ik zal u dankbaar zijn en uw hulp nooit vergeten
  Heilige Rita, die niemand in de steek laat
  Ik geloof in U en in Uw goedheid
  Ik geloof dat U mij kan helpen
  Ik vertrouw op U dat U mij niet alleen laat.
  Dank U, Heilige Rita
  Voor Uw barmhartigheid en steun.
  Amen.
  Heilige Rita,

  U wordt de "hulp in hopeloze zaken" genoemd.
  Ik vraag U om ook voor mij voorspreker te zijn bij onze Heer Jezus Christus.
  Vraag voor mij bij God om de moed en het geloof om mijn kruis geduldig te dragen.
  Zodat mijn hart rust en vrede vindt temidden van de zorgen waarin ik leef.
  Dankbaar zal ik steeds Zijn naam aan de mensen verkondigen.
  Door U voorbeeld Heilige Rita leren wij de liefde kennen die hier op aarde niet zonder doornen blijft.
  God zelf immers heeft U de zichtbare doorn van zijn liefde geschonken,
  omdat U Hem met hart en ziel in leed en liefde wilde navolgen.
  Met uw hulp wil ik in het licht van het geloof staan.
  Niet meer leven voor mijzelf, maar enkel en alleen voor de vervulling van Gods wil.
  In de naam van Jezus Christus onze Heer.
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  22-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Broeder Isidoor
  Ook de zalige broeder Isidoor mag hier niet ontbreken omdat hij voor mijn grootmoeder een grote toevlucht betekende.


  Mijn grootmoeder langs vaders kant was een eenvoudige, hardwerkende vrouw die bij grote problemen bad tot broeder Isidoor, de goedmoedige en zachtaardige broeder die in het klooster te Kortrijk verbleef en waar hij na een zware ziekte op jonge leeftijd stierf. Mijn grootmoeder stuurde altijd haar gebedsintentie naar de broeders in Kortrijk, samen met een beetje geld voor een eucharistie viering tot broeder Isidoor. De broeders in Kortrijk lieten haar dan per brief weten wanneer de viering zou door gaan en dat het probleem dat mijn grootmoeder voorlegde aan broeder Isidoor, in hun gebeden werd opgenomen.
  Mijn grootmoeder is verschillende keren mogen verhoord worden, zelfs voor een genezing die best wel wonderbaarlijk mag worden genoemd.
  Ik heb mijn grootmoeder niet lang mogen kennen, ik was twee jaar toen zij stierf. Ter ere van haar en ook omwille dat zij verschillende keren indrukwekkende gunsten mocht bekomen, vind ik dat broeder Isidoor  hier ook een plaatsje mag krijgen. 


  B
  roeder Isidoor werd zalig verklaard door Paus Johannes Paulus de tweede in 1984.
  Men bidt voor hem om uiteenlopende gunsten te verkrijgen. Zijn bijnaam was 'Broeder Goed' en hij waakt nog steeds over zijn medebroeders.

  Men kan heden ten dage nog altijd gebedsintenties naar de broeders sturen, net zoals mijn grootmoeder altijd deed. Zij deed dit per post maar tegenwoordig kan je ook een e-mail versturen.
  Het graf van broeder Isidoor kan bezocht worden, alsook zijn geboortehuis in Sint-Gillis-Waas.

  Meer informatie over broeder Isidoor en dit alles, kan je vinden op www.passionisten.be  Gebed voor de Zalige Broeder Isidoor


  Goede God,

  Gij komt ons tegemoet in het leven van mensen,
  heel bijzonder in het leven van heiligen die ons zijn voorgegaan op de weg naar U,
  In de zalige Broeder Isidoor hebt Gij ons een tochtgenoot gegeven,
  die door zijn goedheid en dienstvaardigheid,
  door het zoeken en volbrengen van uw wil, de weg wijst naar U.
  Op zijn voorspraak bidden wij U:
  dat wij elkanders lasten leren dragen,
  dat wij het kwade door het goede overwinnen,
  dat wij op U blijven vertrouwen door lijden en moeilijkheden heen,
  dat wij hulp ervaren in onze tegenwoordige nood,
  God van ons leven, wil ons bemoedigen om tot het einde toe uw weg te gaan,
  uw heil te zoeken, uw naam te eren.
  Amen.

  Zalige Broeder Isidoor,
  bid voor ons!

  Categorie:Broeder Isidoor


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Zofee
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  maastricht
  www.bloggen.be/maastri
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!