Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  14-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Rita 1.
  Noveen voor de Heilige Rita  Eerste dag:

  Zie ons hier, met grote eerbied voor uw beeltenis neergeknield, o Heilige Rita, om van U het pad der deugd te leren kennen en door uw voorspraak de nodige genaden te bekomen, om het tot het einde van ons leven te bewandelen. Nauwelijks zeven jaar oud, muntte gij reeds uit door uw ingetogenheid, uw zedigheid, uw liefde voor de eenzaamheid, uw geest van gebed en van versterving, uw verachting der wereldse ijdelheid, kortom, door alle deugden. O, gelukkig Gij, die aldus van uw tedere kindsheid af aan Gods genade hebt beantwoord en de grondslagen van uw heiligmaking hebt gelegd. Helaas, hoezeer verschillen wij onder dit opzicht van U, wij die ons zelven vroegtijdig door de ijdelheden der wereld hebben laten meeslepen en, van dag tot dag meer, naarmate we opgroeiden, ons van God verwijderd hebben, door toe te geven aan de zonde. Welaan dan, Heilige Rita, wier voorspraak zo machtig is bij God, bekom ons de rouwmoedigheid van het hart en een ware bekering. Daar we U niet hebben nagevolgd in uw onschuld, bekom ons ten minste U te mogen navolgen in uw boetvaardigheid, opdat we eens zouden deelachtig zijn aan de hemelse beloning, die alleen aan de onschuldigen en aan de boetvaardigen beloofd is. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Tweede dag:

  Gij waart door God voorbeschikt, o Heilige Rita, om een volmaakt toonbeeld te zijn voor de maagden, voor de gehuwden, voor de weduwen en voor de kloosterlingen; daarom moest Ge beurtelings al deze levensstaten beleven. O, wat al schone voorbeelden hebt ge niet gegeven tijdens uw huwelijksleven, voornamelijk van geduld en liefde jegens uw man. Gedurende vele jaren waart Gij genoodzaakt te leven met en barse en ruwe echtgenoot, wiens zeden en manieren geheel verschilde van de uwe... Verwijten, beledigingen, wrede mishandelingen, Gij verdroeg alles met een wonderbaar geduld; en door uw zachtmoedigheid hebt Gij het hart geraakt van die grammoedige man en hem tot menselijke en christen gevoelens gebracht. Mochten alle gehuwde personen naar uw voorbeeld leren lijden zonder tegenspraak, om eveneens het hart van hun echtgenoot te winnen en hem tot betere gevoelens te brengen. Mochten wij allen, wie wij ook zijn, de vrede met onze naaste, vooral met onze bloedverwanten standvastig bewaren. Mochten eindelijk alle geschil, twist en tweedracht die zovele huisgezinnen ongelukkig maken, verdwijnen, om plaats te maken voor eensgezindheid en liefde. Wij smeken U dan, o Heilige Rita, on van God diezelfde geest van vrede en eendracht, waarmede Gij hier op aarde jegens eenieder bezield waart, te verkrijgen, opdat wij eens, samen met U, de Gever van alle goed mogen loven en prijzen in het Rijk van de eeuwige vrede. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Derde dag:

  Welke smart voor U, o Heilige Rita, toen men U de wrede moord van uw echtgenoot meldde. Hoe bitter weende Gij dan, vooral omdat Ge in de pijnlijkste onzekerheid aangaande zijn eeuwige zaligheid verkeerde. Niettemin waart Ge alsdan kalm en overgegeven aan de aanbiddelijke Wil van God, en Ge gaf U zelve en uw twee kinderen geheel over in de handen van uw geliefde Jezus. Welke vurige gebeden stuurde Gij tot Hem, opdat Hij zich zou gewaardigen de ziel van uw gemaal in de hemel te ontvangen en ook aan zijn wrede moordenaars vergiffenis te schenken. En toen Gij de wraakzuchtige plannen van uw zonen had bemerkt, hoe hebt Gij hen dan gesmeekt, die misdadige gevoelens uit hun hart te verbannen. Gij wilde ze liever vroegtijdig aan uw moederliefde ontrukt zien, dan dat zij de beraamde moord zouden begaan. En toen God uw beide kinderen uit de wereld nam, weende Gij niet, maar Gij hebt Hem bedankt, omdat Hij ze voor een vreselijke misdaad behoed had. Ach, hoe zijn we te beklagen, wij die het minste ongelijk ons aangedaan niet kunnen vergeven, die geen offer durven of willen brengen voor de glorie van God, voor de zaligheid van onze ziel of die van onze evennaaste. O Heilige Rita, verkrijg ons dan van uw Jezus de genade om aan onze vijanden te vergeven uit liefde tot Hem, en om altijd zijn goddelijke liefde te stellen boven alles wat ons hier op aarde dierbaar is, opdat we alzo mogen waardig bevonden worden, de vergiffenis te bekomen van onze zonden en de eeuwige beloning te ontvangen in het hemels Paradijs. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Vierde dag:

  Hoe groot was uw liefde tot God en tot de naaste, o Heilige Rita. Wie zal zich kunnen voorstellen wat al verzuchtingen van liefde, wat al tranen van medelijden Gij dag en nacht stortte bij het overwegen der smarten van Jezus, uw gekruisigde Liefde? Wie zal de hemelse verrukkingen begrijpen waarmede Gij zo menigmaal begunstigd werd, zodat Gij meer dan eens buiten U zelve bevonden werd en onbewust van het aardse?... En uw liefde tot de naaste was niet minder groot dan uw liefde tot God: armen en behoeftigen hebt Gij geholpen, uw zieke medezusters immer bijgestaan, bedroefden getroost, afgedwaalden tot de goede weg teruggebracht en zonder ophouden voor allen gebeden. Helaas! Hoe moeten wij niet betreuren, dat onze harten als een steen zijn voor de geestelijke en lichamelijke ellenden van onze evenmens, terwijl zij zo gemakkelijk bewogen worden door alles wat onze zinnelijke en zondige neigingen streelt. O Heilige Rita, bekom ons van uw beminden Jezus een grote tederheid van het hart, om, naar uw voorbeeld God en onze naaste met een ware zuivere liefde te beminnen, ten einder na onze dood, evenals Gij, met de ongeschapene Liefde verenigd te zijn in de hemel. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Vijfde dag:

  Van uw prilste jeugd af had gij, o Heilige Rita, de gevaren bemerkt, die ons in de wereld omringen; Gij had begrepen dat hoogmoed, begeerlijkheid en wulpsheid de drie voornaamste bronnen van zonde zijn. Welke bezorgdheid toonde Gij derhalve om die ondeugden te vermijden en de tegenovergestelde deugden te beoefenen. Wij bewonderen uw zo volmaakte onderdanigheid aan uw ouders en uw bereidwilligheid om hen in alles te voldoen, zelfs dan wanneer Gij er de grootste tegenzin voor had: het huwelijk dat Gij op hun aandringen hebt willen aangaan, ondanks uw verlangen naar het kloosterleven, is er een treffend bewijs van. Uw afkeer voor de wereld werd er echter niet door uitgedoofd. Want zodra Ge U, door de wrede moord van uw echtgenoot en het afsterven van uw beide zonen, wederom van alle banden vrij zag, verlangde Gij nog meer dan voorheen uw geliefde Jezus binnen de muren van een klooster te gaan dienen. Tot driemaal toe ging Gij aan het Augustinessenklooster te Cassia aankloppen, en telkens werd Gij er afgewezen, totdat Gij er eindelijk op een wonderdadige wijze werd binnengeleid. Nu waren uw vurigste wensen vervuld, dat Gij U weldra onherroepelijk aan uw hemelse Bruidegom kon vasthechten door het afleggen der plechtige geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. O zalige Rita, die door uw heilig leven verdiend hebt onder de hemelse uitverkorenen opgenomen te worden, werp een genadige blik op ons, arme zondaars, slaven van lage driften, die dreigen ons in het eeuwig verderf te storten. Verkrijg ons de genade, de zondige vermaken te verfoeien en in reinheid naar ziel en lichaam te leven, opdat we eens de honderdvoudige beloning mogen bekomen, welke beloofd is aan diegenen, die de ijdele en bedrieglijke genoegens der wereld met de voeten treden. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Zesde dag:

  O Heilige Rita, wij bewonderen grotelijks uw geest van gebed en van boetvaardigheid, die een bijzonder kenteken van uw heiligheid is. Uw leven was een voortdurende aaneenschakeling van gebeden, vasten en zelfkastijdingen. Brood met as bestrooid en door tranen bevochtigd als voedsel nemen, op de harde grond slapen, een grof en met doornen doorvlochten kleed dragen, uw vlees kastijden door bloedige geselingen, dat waren de middelen die Gij gebruikte op de zinnelijkheid te beteugelen en de bekoringen te overwinnen. Hierin, helaas, is onze handelwijze geheel tegenstrijdig met de uwe. In plaats van in ons te versterven of onze toevlucht tot het gebed te nemen, durven wij zelfs ons lichaam strelen en koesteren, onze zinnen voldoen en juist datgene zoeken, wat ons naar het eeuwig verderf moet leiden. Heden belijden wij onze schuld, en wij erkennen dat wij de boetvaardigheid en het gebed hoogst nodig hebben. Daarom smeken wij U, o Heilige Rita, ons van Jezus de genade te bekomen, om voortaan het gebed en de versterving lief te hebben, opdat wij niet meer zouden hervallen in de zonde, en waardig mogen worden, ons hiernamaals met U in alle eeuwigheid te verheugen. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Zevende dag:

  Het overwegen van Jezus’ bitter lijden maakte uw voortdurende bezigheid uit, o Heilige Rita; uw hart brandde van een allervurigst verlangen om iets van Zijn smarten te gevoelen in uw eigen lichaam. En zie! Gij werd op wonderbare wijze verhoord : Na op zekere dag een treffende Lijdenspreek van de vrome Jacobus della Marca te hebben bijgewoond, knielde Gij voor een kruisbeeld neder; en terwijl Gij overvloedige tranen van medelijden stortte, behaagde het Jezus, uw voorhoofd met een doorn van Zijn kroon te doorboren. Overgroot was de pijn die Ge toen leed; en toch genoot Gij een onuitsprekelijk genoegen, omdat Ge aan het Lijden van de lieve Zaligmaker waart deelachtig geworden; ja, Gij hield niet op, gedurende het overige van uw leven, uw goddelijke Bruidegom te loven en te prijzen voor die buitengewone genade. Wanneer wij onze handelwijze vergelijken met de uwe, o Heilige Rita, moeten we beschaamd zijn over ons zelven. Hoe dikwijls immers is het niet gebeurd dat we ons beklaagd hebben, ja dat we zelfs tegen God hebben durven morren, omdat we enig lijden of enige beproeving te ondergaan hadden! O Heilige Rita, vraag dan voor ons aan uw Jezus de nodige genaden, om in ‘t vervolg ziekten en andere tijdelijke beproevingen met geduld te verdragen en tot uitboeting van onze zonden, opdat we alzo de straffen der hel vermijden en met U voor alle eeuwigheid mogen verheerlijkt worden. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Achtste dag:

  Om de heiligheid van uw leven met nog meer glans te doen uitschijnen, o Heilige Rita, behaagde het aan uw geliefde Jezus, bij de steeds open en pijnlijke wonde van uw voorhoofd, U nog een andere beproeving over te zenden, namelijk, een ziekte die U vier jaren lang, op uw harde legerstede zou vastgekluisterd houden en slechts met de dood zou eindigen. Welke verheven voorbeelden gaf Gij niet, gedurende al die tijd, van geduld in het lijden en van volkomen overgeving aan de wil van de Heer. Uw enigste klacht in deze langdurige beproeving was de klacht van een heilige, te weten: tot last te moeten dienen aan uw medezusters... O, wie zou zich de vreugde kunnen voorstellen, die uw hart overstroomde, toen Jezus en Maria U kwamen aankondigen, dat uw ziel weldra uit de akelige kerker van uw lichaam zou verlost worden, om in het vaderland opgenomen te worden? Welk een kalmte, welk een zoete vrede straalden uit van uw gelaat, toen Ge uw einde voelde naderen! Uw laatste ademtocht was een allervurigste liefdezucht tot de gekruisigde Jezus, in wiens glorie Gij u thans moogt verheugen voor alle eeuwigheid. Gelukkig zij, die in zulke gesteltenissen de aarde verlaten. Maar hoe zal het met ons, arme zondaars, gaan als we op ons sterfbed zullen liggen? Met ons, die zo bevreesd zijn, het minste ongemak of de minste kwelling te verdragen? O Heilige Rita, heb medelijden met onze zwakheid, en bid Jezus, dat Hij zich gewaardigt, ons in onze laatste ziekte bij te staan, en ons krachtige genaden van geduld en onderwerping aan zijn Heilige Wil te verlenen, ten einde een zalige dood te sterven, en, zoals Gij, Hem te mogen loven en zegenen in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Negende dag:

  Uw diepe ootmoedigheid, waardoor Gij uw verheven deugden voor de ogen van de mensen poogde te verbergen, was de grondslag van uw toekomstige grootheid, van uw heerlijkheid op aarde als in de hemel. Nauwelijks had uw schone ziel dit tranendal verlaten, of God werkte door uw voorspraak een zo groot getal mirakelen, dat het volk U weldra “heilig” noemde; en dit oordeel van het volk werd in de laatste tijd door de plechtige verklaring van het Opperhoofd der Heilige Kerk bevestigd. Thans is uw eredienst geheel de wereld door verspreid, en onder zoveel andere uitverkorenen, die bij God de voorsprekers der mensen zijn, wordt U de bijzondere naam van “Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken” toegekend. Ach, glorievolle Heilige Rita, er is geen hopelozere zaak dan de onze: hoewel nietige en zondige schepselen, zijn wij verblind door de hoogmoed, die ons in de ogen van Jezus en in de uwe verfoeilijk maakt. Bekom ons dan de genade oprecht nederig van harte te zijn. Maak integendeel, dat wij eens, gelijk Gij, de kroon van glorie bekomen, die alleen aan de ootmoedigen beloofd is.
  Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

   

  Categorie:Novenen voor de Heilige Rita
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita in het Italiaans, litanie en noveen
  Gebeden in het Italiaans tot de Heilige Rita

  Preghiere in italiano presso la Santa Rita  En verder zijn hier ook nog gebeden in het Frans, Engels, Spaans en Duits.

  ici aussi, also here, también aquí, auch hier:
  prières en Français, prayers in English, oraciones en Español, Gebete auf Deutsh
  Litanie di Santa Rita

  Signore, pietà.
  Cristo, pietà.
  Signore, pietà.
  Cristo, ascoltaci.
  Cristo, esaudiscici.

  Dio, Padre celeste abbi pietà di
  Dio, Figlio, Redentore del mondo
  Dio, Spirito Santo abbi
  Santa Trinità, un solo Dio

  Maria Immacolata, Madre di Dio
  prega per noi
  Maria, Madre e conforto dei tribolati
  prega per noi
  Maria, Regina di tutti i Santi                                            
  prega per noi

  Santa Rita, nostra avvocata potentissima                        
  prega per noi
  Santa Rita, dono eletto del Cielo                                    
  prega per noi
  Santa Rita, amante della solitudine                                 
  prega per noi
  Santa Rita, modello di purezza                                       
  prega per noi
  Santa Rita, esempio di amabilità,                                   
  prega per noi
  Santa Rita, specchio di obbedienza                                
  prega per noi
  Santa Rita, ideale di sposa e di madre                           
  prega per noi
  Santa Rita, invitta nella pazienza                                   
  prega per noi
  Santa Rita, mirabile nella fortezza                                 
  prega per noi
  Santa Rita, generosa nel perdono                                   
  prega per noi
  Santa Rita, eroica nella penitenza                                  
  prega per noi
  Santa Rita, vedova di pace                                             
  prega per noi
  Santa Rita, munifica verso i poveri                                
  prega per noi
  Santa Rita, pronta alla divina vocazione                        
  prega per noi
  Santa Rita, modello di vita claustrale                            
  prega per noi
  Santa Rita, giardino eletto di ogni virtù                         
  prega per noi
  Santa Rita, innamorata del Crocifisso                           
  prega per noi
  Santa Rita, trafitta da una spina di Gesù                        
  prega per noi
  Santa Rita, forte nell'amore di Dio                                
  prega per noi
  Santa Rita, ornata di gloria del paradiso                       
  prega per noi
  Santa Rita, vanto dell'Ordine Agostiniano                     
  prega per noi
  Santa Rita, ricca di singolare potenza                            
  prega per noi
  Santa Rita, astro benefico degli erranti                          
  prega per noi
  Santa Rita, sicuro conforto dei tribolati                         
  prega per noi
  Santa Rita, àncora di salvezza                                        
  prega per noi
  Santa Rita, patrona degli infermi                                   
  prega per noi
  Santa Rita, scampo nei pericoli                                     
  prega per noi
  Santa Rita, Santa degl'impossibili                                 
  prega per noi
  Santa Rita, avvocata dei casi disperati                          
  prega per noi
  Santa Rita, potente soccorritrice di tutti                         
  prega per noi

  Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
  Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore.
  Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

  V. Segnasti Rita, o Signore.
  R. Con un segno della tua carità e della tua passione.

  Preghiamo O Dio, che nella tua infinita misericordia, ti degnasti di guardare con amore alla tua fedele ancella Rita e di concedere alla sua mediazione quanto è impossibile agli sforzi umani, alle previsioni del mondo e dell'ingegno, muoviti a pietà di noi e soccorrici nelle nostre calamità. Fa' che tutti conoscano che tu solo sei la ricompensa degli umili, la difesa degli abbandonati e la forza di tutti coloro che in te confidano.
  Amen.  Novena a Santa Rita

  Viene recitata interamente per nove giorni, da soli oppure insieme ad altri


  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

  1. Ti onoriamo, o santa di Cascia, per la tua fedeltà alle promesse battesimali. Intercedi per noi presso il Signore perché viviamo con gioia e coerenza la nostra vocazione alla santità, vincendo il male con il bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  2. Ti onoriamo, o gloriosa Santa Rita, per la tua testimonianza di amore alla preghiera in tutte le età della vita. Aiutaci a rimanere uniti a Gesù perché senza di Lui non possiamo far nulla e solo invocando il suo nome possiamo essere salvati. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  3. Ti onoriamo, o santa del perdono, per la fortezza e il coraggio che hai dimostrato nei momenti più tragici della tua vita. Intercedi per noi presso il Signore perché superiamo ogni dubbio e paura, credendo nella vittoria dell' amore anche nelle situazioni più difficili. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  4. Ti onoriamo, o Santa Rita, esperta della vita familiare, per l'esempio di virtù che ci hai lasciato: come figlia, come sposa e madre, come vedova e suora. Aiutaci perché ciascuno di noi valorizzi i doni ricevuti da Dio, seminando speranza e pace attraverso il compimento dei doveri quotidiani. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  5. Ti onoriamo, o santa della spina e della rosa, per il tuo amore umile e vero a Gesù crocifisso. Aiutaci a pentirci dei nostri peccati e ad amarlo anche noi con i fatti e nella verità. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

  Segue la preghiera litanica a Santa Rita


  Preghiera litanica a Santa Rita

  Il frutto dello Spirito è l' amore.
  Tu, Rita, lo hai vissuto                           (tutti) Ottienilo per noi

  Il frutto dello Spirito è la pace.
  Tu, Rita l'hai vissuta                               Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è la gioia.
  Tu, Rita l'hai vissuta                               Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è la pazienza.
  Tu, Rita l'hai vissuta                               Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è il perdono.
  Tu, Rita lo hai vissuto                            Ottienilo per noi

  Il frutto dello Spirito è la purezza.
  Tu, Rita l'hai vissuta                               Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è la fedeltà.
  Tu, Rita l'hai vissuta                                Ottienila per noi

  Il frutto dello Spirito è il dominio di se.
  Tu, Rita lo hai vissuto                              Ottienilo per noi

  Il frutto dello Spirito è la speranza.
  Tu, Rita l'hai vissuta                                Ottienila per noi


  Preghiera conclusiva

  Signore Gesù, oggi attraverso le mani di Santa Rita noi ti presentiamo le nostre situazioni personali e il nostro immenso desiderio di bene per le nostre famiglie e le nostre comunità. Manda su di noi, o Cristo Gesù, lo Spirito Santo, perché i nostri atteggiamenti e le nostre parole, come quelli di Santa Rita, siano ispirati al tuo Vangelo e guidati dalla tua grazia. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.
  Amen.

  Per intercessione di Santa Rita ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
  Amen

  Benediciamo il Signore.
  Rendiamo grazie a Dio.

   

  Categorie:Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch
  13-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 1.
  Op dit blog vind je verschillende gebeden voor verschillende intenties tot de Heilige Rita. Voor steun en hulp in moeilijke situaties, gebeden inzake relaties en kinderen, bij problemen die niet opgelost geraken, in nood...
  Op een andere plaats op dit blog vind je novenen tot de Heilige Rita.
  Je kan uiteraard ook bidden tot de Heilige Rita in eigen woorden, je persoonlijk tot haar richten en eventjes met haar praten. Ze is een vrouw van eenvoud en vraagt geen grote of spectaculaire dingen of ze vraagt ook geen grote offers. Als je met een probleem te kampen hebt en je bidt in alle rust, eenvoud en overtuiging tot haar elke dag, dan kan je haar hulp verwachten.Verge
  et haar daarna zeker niet te bedanken.  Eerste gebed:

  O God, die aan de H. Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen van Uw liefde en Uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
   
  Tweede gebed, afkomstig uit de Sint Rita Kerk te Kontich

   Heilige Rita, Vandaag bidden wij tot u, wij mensen die leven in vreugde en hoop, maar die ook ogenblikken van lijden en verdriet kennen. Wij komen naar u met al onze zorgen. We denken aan de mensen ziek zijn, die zonder werk zijn en aan hen die leven in soms moeilijke omstandigheden. Heilige Rita, wij geloven dat gij ons kunt helpen. Houd ons vast wanneer wij dreigen te bezwijken onder de druk van het leven. Heilige Rita, geef ons liefde tot de medemens, maar vooral het vertrouwen in God dat u bezielde in uw leven hier op Aarde. Geef dat wij kunnen luisteren naar het leed van anderen, de wonden genezen door de pijn te helpen dragen, dat we mensen zijn die kunnen troosten, dat we mild zijn in ons oordeel, ons hart openen voor vergeving en verzoening, trouw blijven aan onze vrienden en leven als blije mensen die geloven in de Blijde boodschap van Jezus. Heilige Rita, geef dat wij uw voorbeeld navolgen.
  Amen
   
  Derde gebed

  Met vertrouwen kom ik tot u, o Heilige Rita, die genoemd wordt ‘de Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken’. Bevrijd mij van de pijnen en de angsten die mij neerdrukken, en verleen mij gezondheid en vrede. Ik vertrouw ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de vaste hoop door uw tussen komst spoedig verhoord te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid mag aanheffen. Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen, verkrijg voor mij dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat ik nog langer beproefd word. Verkrijg voor mij wat ik u vraag en ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen. O wonderbare bruid van de Gekruisigde, wees mijn voorspreekster bij de goede God, nu en in al mijn noden.
  Amen.
   
  LITANIE VAN DE HEILIGE RITA (1ste versie)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Jezus, hoor ons. Jezus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,

  Heilige Rita, reeds wonderbaar in uw geboorte,
  Heilige Rita, uitmuntend in uw kinderjaren door uw onschuld,
  Heilige Rita, maagd van bewonderenswaardige ingetogenheid,
  Heilige Rita, sedert uw eerste jeugd bezield met een vurige geest van gebed,
  Heilige Rita, reeds toen vol gestrenge verstervingen en zelfkastijdingen,
  Heilige Rita, sedert het begin van uw leven vol van de tederste godsvrucht voor het lijden van Gods Zoon,
  Heilige Rita, minnares der eenzaamheid,
  Heilige Rita, vol kinderlijke gehoorzaamheid jegens uw ouders,
  Heilige Rita, sterke vrouw in de moeilijke levensstaat van het huwelijk,
  Heilige Rita, uitmuntend door een onuitsprekelijk geduld jegens uw gewelddadige en prikkelbare echtgenoot,
  Heilige Rita, die volgens de uitspraak van de Heilige Geest, hem alle dagen het goede teruggaf en niet het kwade,
  Heilige Rita, die door aanhoudend gebed, heilig voorbeeld en beminnelijke zachtmoedigheid, zegevierde over zijn lastig karakter,
  Heilige Rita, die uw huiselijke plichten stipt en getrouw volbracht,
  Heilige Rita, die het werken van Martha en het bidden van Maria uitstekend wist te verenigen,
  Heilige Rita, steeds vol liefde en barmhartigheid voor de armen,
  Heilige Rita, christelijke moeder en zorgvuldige opvoedster van uw kinderen,
  Heilige Rita, geheel overgeven aan Gods Heilige Wil, toen uw echtgenoot U wreedaardig werd ontrukt door een moord,
  Heilige Rita, die edelmoedig vergiffenis schonk, naar het voorbeeld van Jezus, aan de moordenaars van uw man,
  Heilige Rita, die liever uw kinderen zag sterven, dan dat zij God zouden beledigen, door zondige wraak over de moord van hun vader,
  Heilige Rita, die uw weduwstaat door innige godsvrucht, gestrenge boetpleging en velerlei werken van barmhartigheid hebt geheiligd,
  Heilige Rita, die na driemaal in het klooster te Cassia te zijn afgewezen, daar door God op wonderbare wijze ‘s nachts zijt binnengeleid,
  Heilige Rita, waardige dochter van de Heilige Augustinus gedurende ruim veertig jaar,
  Heilige Rita, die al uw goederen aan de armen hebt uitgedeeld en de getrouwe navolgster van de armoedige Verlosser zijt geworden,
  Heilige Rita, die immer hebt uitgemunt door onverwinnelijke kuisheid, en uw vlees met zijn begeerlijkheden voortdurend hebt gekastijd,
  Heilige Rita, bruid van Jezus Christus door het offer van uw drie geloften,
  Heilige Rita, nederige dienares van allen,
  Heilige Rita, getrouwe verpleegster van al de zieken en stervenden in het klooster,
  Heilige Rita, barmhartige helpster van de zielen in het vagevuur,
  Heilige Rita, ijverige vereerster der heiligen,
  Heilige Rita, die uw Heilige Engelbewaarder steeds met vertrouwen, eerbied en liefde indachtig waart,
  Heilige Rita, vol van kinderlijke gevoelens voor de Heilige Moeder des Heren,
  Heilige Rita, vurige aanbidster van het allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Heilige Rita, vlammend van liefde voor de gekruisigde Verlosser,
  Heilige Rita, op wonderbare wijze door een doorn van Jezus’ kroon in ‘t voorhoofd gewond,
  Heilige Rita, die in het heilig jubeljaar op hoge leeftijd met moed en heilig verlangen de bedevaart naar het graf der Heilige Apostelen hebt ondernomen,
  Heilige Rita, die door een smartelijke ziekte u op de dood hebt voorbereid,
  Heilige Rita, die van God, met de doorn van de smart, ook de roos van de liefde hebt ontvangen,
  Heilige Rita, die, met de verrezen Verlosser, door God in uw dood met wonderbare glorie zijt omgeven,
  Heilige Rita, die door de hemelse geur, die van u uitgaat, een voortdurende verheerlijking zijt van Christus,
  Heilige Rita, machtige voorspreekster der zieken,
  Heilige Rita, voor eeuwig met Christus verenigd,
  Heilige Rita, reeds eeuwenlang omstraald door de lichtglans der mirakelen,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Gij hebt, o Heer, uw dienares Rita getekend met het teken van Uw liefde en van Uw lijden.

  Laat ons bidden:
  O God, die aan de H. Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen van Uw liefde en Uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
   
  LITANIE VAN DE HEILIGE RITA (2 de versie)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Jezus, hoor ons. Jezus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Augustinus,
  Heilige Monica,

  Heilige Rita, voorbeeld van reine, kinderlijke onschuld,
  Heilige Rita, lelie van maagdelijke zuiverheid,
  Heilige Rita, wilskrachtige vrouw, gevormd door gebed en versterving,
  Heilige Rita, minnares van de eenzaamheid met God,
  Heilige Rita, sterke vrouw in het echtelijke leven,
  Heilige Rita, minzame en zachtmoedige echtgenote,
  Heilige Rita, zorgzame en liefelijke huisvrouw,
  Heilige Rita, toonbeeld van de christelijke moeder,
  Heilige Rita, troost voor degenen die bedroefd zijn om het overlijden van wie hun het meest dierbaar zijn,
  Heilige Rita, barmhartig en vergevingsgezind als Christus jegens wie tegen u misdeden,
  Heilige Rita, die uit moederliefde het aardse leven van uw kinderen in handen van God hebt gelegd,
  Heilige Rita, toevlucht van de weduwen,
  Heilige Rita, onvergelijkbare volgelinge van de Heilige Augustinus in uw kloosterleven,
  Heilige Rita, door uw drie kloostergeloften volmaakte bruid geworden van Jezus Christus,
  Heilige Rita, nederige dienares van allen,
  Heilige Rita, in verrukking uit liefde tot het allerheiligste Sacrament,
  Heilige Rita, getekend met de doornenkroon en deelachtig aan Jezus’ lijden,
  Heilige Rita, opwekkende troosteres van de zieken,
  Heilige Rita, patrones van de onmogelijke en hopeloze zaken,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Rita, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  God, onze Vader, Gij hebt de Heilige Rita zoveel genade geschonken omdat zij vooral Uw Zoon wilde navolgen in liefde en lijden, waarvan zij de tekens gedragen heeft in haar hart en op haar voorhoofd.
  Wij smeken U: geef ons, door de tussenkomst van de Heilige Rita, de kracht om iedereen lief te hebben en ons lijden moedig te dragen.
  Door Christus onze Heer.
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het levensverhaal van de Heilige Rita.
       Het levensverhaal van de Heilige Rita.

  Vermoed wordt dat de Heilige Rita omstreeks 1367 geboren werd in het dorpje Roccaporena, op ongeveer zes kilometer van de stad Cascia, in Italië. Ze was de enige dochter van Antonio Lottius en Amata Fern, de namen van haar ouders werden terug gevonden in oude documenten. De Heilige Rita werd geboren als Margarita Lottius.
  Het was een woelige periode doordat de geboortestreek van de Heilige Rita verdeeld was door een strijd tussen twee partijen: de Welfen (de pausgezinden) en de Gibelijnen (de keizersgezinden). De rivaliteit tussen beide partijen laaiden vaak hoog op en zorgden voor gewelddaden. De ouders van de Heilige Rita waren niet rijk, maar genoten wel een zeker aanzien omdat ze behoorden tot de ‘pacieri’, ofwel de ‘vredestichters’. Dit was een bepaalde groep mensen die vrijwillig ruzieënde medeburgers probeerden te verzoenen. De verzoening die van de pacieri afkomstig was, was wettig. Moorden kwamen vaak in de streek voor en wraakneming werd gezien als een wettelijk recht, waardoor er nog meer moorden volgden. Het was een moeilijke en gevaarlijke tijd om te leven. Toch blijkt wel uit oude documenten dat de Heilige Rita had leren lezen en schrijven, iets wat toen voor het gewone volk eerder een uitzondering was, maar het feit dat haar ouders tot de pacieri behoorden kan er wel mee te maken hebben dat de Heilige Rita een goede opvoeding genoot en een vrijwel mooie kindertijd. Over die kinderjaren bestaat er overigens een mooie legende die vertelt dat, toen de Heilige Rita als baby in haar wiegje lag, er vijf bijen rondom haar, en in en uit haar mondje vlogen. Sommige versies van deze legende vertellen dat de bijen honingdruppeltjes in haar mond achter lieten zodat ze niet meer zou huilen. Toen de ouders van de Heilige Rita deze bijen zagen, waren ze eerst bezorgd, maar even later bleek dat de bijen haar niet verwond hadden. Door deze legende wordt de Heilige Rita soms afgebeeld met bijen.   Al op zeer jonge leeftijd kreeg de Heilige Rita een grote devotie tot Jezus en dan vooral voor zijn lijden en de kruisiging. Haar grootste wens was om in te treden in het klooster van Cascia maar haar ouders beslisten daar anders over door haar uit te huwelijken. In de streek van Cascia werd in die tijd niet zozeer getrouwd omdat het een vrije keuze was, maar voor de belangen van de beide families en dus waren het de ouders die beslisten. De ouders van de Heilige Rita hadden toen al een hoge leeftijd en misschien dachten zij dat het beter was om een jonge man voor hun dochter te vinden die voor haar kon zorgen en haar kon beschermen in een tijdperk dat erg gevaarlijk en woelig was. De Heilige Rita gehoorzaamde haar ouders maar het moet haar ongetwijfeld erg veel pijn en verdriet hebben gedaan. In 1381 was er het wettelijke huwelijk van de Heilige Rita met Ferdinando Mancini. Ze was toen waarschijnlijk veertien jaar oud, maar bleef nog vier jaar in de ouderlijke woonst onder de bescherming van haar vader wonen. In 1385 was er dan het feitelijke huwelijk en verhuisde ze naar de woonst van haar man en werd ze officieel mevrouw Mancini. Ferdinando zou een kleine ambtenaar geweest zijn die werkte in de toren van de Giaconeheuvel. Die toren diende om de toegang tot de vallei die naar Roccaporena leidde te controleren. Over het huwelijksleven van de Heilige Rita zijn er veel versies. Er wordt gezegd dat haar man een dronkaard was en erg gewelddadig waardoor hij haar mishandelde. Of dit waar is, is niet zeker. Wat wel zeker geweten is, dat is dat Ferdinando erg opvliegend was en regelmatig woede uitbarstingen kreeg. Aangenomen wordt dat de moeilijke tijdsomstandigheden hem vaak irriteerden. De Heilige Rita was zeer verdraagzaam en geduldig. Ze bleef vasthouden aan haar geloof en aan haar devotie tot het lijden van Jezus. Waarschijnlijk haalde ze daar ook veel kracht uit. Gaandeweg bleek de Heilige Rita een heel heilzame invloed te hebben op Ferdinando. Hij werd kalmer en minder opvliegend. Ze wist als enige tot hem door te dringen en tot verbazing van velen werd hij rustiger. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren. Ze zouden de namen Giangiacomo Antonio en Paolo Maria hebben gehad. Sommige verhalen vertellen dat zij dezelfde opvliegende aard hadden als hun vader, maar dat is lang niet zeker geweten. In 1401 werd Ferdinando Mancini vermoord terug gevonden onder de toren van de Giaconeheuvel. Wat de reden voor de moord geweest is, is niet geweten. Maar wel weet men dat in die tijd in die streek er veel verraad, moord en wraak heersten tussen de partijen van de Welfen en de Gibelijnen.
  De Heilige Rita stond plots alleen in voor de opvoeding van haar zonen en zij vreesde dat ze de dood van hun vader wilde wreken omdat ze wraak als hun wettige plicht zagen. De Heilige Rita bad vurige dat haar zonen die gruwelijke zonde niet zouden begaan. Haar gebeden werden verhoord, maar niet op de manier die zij voor ogen had. In 1402 stierven beide jongens een natuurlijke dood, ze zouden na elkaar gestorven zijn de 19de en de 20ste maart, maar deze data zijn niet bewezen en zouden dus ook fout kunnen zijn. Wat hun dood ook veroorzaakt heeft, een ziekte zoals er in die tijd wel menig ernstige ziekten de ronden deden en vele levens eisten, of een ongeval, het is niet geweten maar het zou bij beide om een natuurlijk dood gegaan zijn voor ze de moord op hun vader konden wreken. Het was voor de Heilige Rita een troost in haar immens verdriet bij het verlies van haar zonen dat ze die gruweldaad niet hadden kunnen begaan.   De Heilige Rita stond er plotseling helemaal alleen voor. Haar ouders, haar man en haar zonen waren allen dood. Ze besloot om de roep van haar hart te volgen die ze als kind al had gehad en in te treden in het klooster van de Heilige Maria Magdalena te Cascia. Haar verzoek om in te treden werd echter keer op keer afgewezen omdat ze getrouwd was geweest. Jaren gingen voorbij maar de Heilige Rita bleef volhouden en in 1407 trad ze eindelijk dan toch in. Het klooster draagt nu heden ten dagen haar naam. De legende vertelt dat de poorten van het klooster op een nacht door engelen werden open gedaan en dat de zusters haar ’s morgens in de kapel vonden en dat ze daardoor beslisten dat ze mocht blijven.  Veertig jaar is de Heilige Rita in het klooster geweest. Ze hielp mee zieken genezen en stond voor iedereen klaar om te helpen, ook al had ze door haar man en zonen een kwalijke reputatie gekregen en kreeg ze vaak te maken met haat. Zij kon echter die haat met veel liefde en geduld naast zich neer leggen en hielp overal waar het maar kon. Ook ijverde zij enorm om verzoening en vrede te brengen onder de mensen. In 1432 ontving zij tijdens het bidden een wonde in haar voorhoofd. De legende vertelt dat zij geknield voor een beeld van de gekruisigde Jezus zat te bidden en dat er een doorn uit zijn doornenkroon haar in het voorhoofd trof. Deze open wonde is altijd gebleven. Slechts toen zij op hoge leeftijd een bedevaart onderging met haar medezusters naar Rome, was de wonde even genezen. Het was een voorwaarde geweest dat de wonde dicht zou zijn geweest om mee op bedevaart te mogen gaan en effectief was ze ook genezen. Na de bedevaart en bij aankomst terug in Cascia is de wonde echter terug gekomen en tot aan haar dood gebleven. De bedevaart die zij samen met haar medezusters onderging was 160 kilometer lang en werd te voet afgelegd. Onderweg leefden de zusters van de giften van de mensen.   De laatste vier jaar werd de Heilige Rita getroffen door een ongeneeslijke ziekte en was ze bedlegerig. Uit die periode komt de legende van de roos. De Heilige Rita werd bezocht door een verwante aan wie ze een roos vroeg uit haar tuintje van haar huis in Roccaporena. Dit was een eenvoudige vraag, ware het niet dat het januari was en er buiten een dikke laag sneeuw lag. De verwante ging toch kijken naar het tuintje en vond daar een prachtige rode roos die pas in bloei stond. Ze plukte deze roos en bracht die naar de Heilige Rita, die erg gelukkig deze roos in ontvangst nam en ze aan haar medezusters gaf uit dank voor hun goede zorgen. Door deze legende is de Heilige Rita de heilige van de rozen en wordt ze ook vaak afgebeeld met rozen of worden er rozen aan haar geschonken. De Heilige Rita stierf op 22 mei 1447. Haar verering begon vrij snel na haar dood. In 1628 werd ze zalig verklaard door paus Urbanus VIII en in 1900 werd ze heilig verklaard door paus Leo XIII op 24 mei waarop het toen Hemelvaart was.   Het lichaam van de Heilige Rita is erg goed bewaard gebleven en kan nog altijd bezichtigd worden in haar basiliek te Cascia waar ze ligt opgebaard in haar kloosterkleren en in een glazen kist. Ze was niet erg groot van gestalte, maar ze moet gigantisch groot van geest geweest zijn zoals zij altijd in alle eenvoud en nederigheid leefde en hoe zij altijd heel behulpzaam, verdraagzaam, vredig, liefdevol en geduldig is geweest. En zoals ze nu nog altijd is voor zovelen die haar hulp hebben mogen ontvangen. Ze is de heilige van de hopeloze en onmogelijk zaken. Ze word al eeuwenlang aanroepen door vrouwen in een slecht huwelijk, door vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen maar ook door moeders die problemen hebben met hun kinderen. Ze wordt aanroepen voor hulp in allerlei moeilijke situaties door mensen die moedeloos zijn en ten einde raad. En het is ook al eeuwenlang dat mensen hun dank betuigen voor het verkrijgen van haar gunsten.

  Feestdag van de Heilige Rita: 22 mei


   

  Categorie:Levensverhaal Heilige Rita
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

             
  Oorspronkelijk was dit blog alleen voor de Heilige Rita bedoeld als dank voor al de hulp die ik al van haar heb mogen ontvangen, maar langzaam aan breidde het blog zich uit en kwamen er meer heiligen bij. Zo een beetje de Heilige Rita en vrienden.

  Er is geen standaard recept voor bidden of geloven. Iedereen heeft het recht om daar een eigen invulling aan te geven. Je kan bidden met je eigen woorden, in stilte of luidop, snel of uitgebreid. Soms bidden mensen zonder dat ze het beseffen, zoals bijvoorbeeld wanneer ze zeggen: 'Laat er alstublieft een parkeerplaats vrij zijn.' Zo eenvoudig kan een gebedje inderdaad zijn.
  De gebeden die je hier op dit blog vindt, kunnen als richtlijnen dienen voor als je iets uitgebreider wil bidden, maar zelf de woorden niet kan vinden.
  Bidden mag niet aanvoelen als een verplichting. Het is niet iets dat je moet, maar iets dat je mag. Het is iets dat vanuit je eigen gevoel komt, vanuit je hart.

  Bidden of geloven kan niet opgedrongen worden. Het is iets persoonlijks, iets waar iedere mens een eigen betekenis aan geeft en dat iedere mens op een eigen unieke manier doet. En de ene manier is niet beter of slechter dan de andere. Ieder hoort vrij te zijn in het geloof en vrij te zijn om te kiezen hoe dat te doen, of niet te doen.
  Ik hoop dat dit blog een stil en rustig plekje mag zijn op dit drukke internet en in dit drukke leven, een plekje van steun en troost.
  Wees van harte welkom hier en wees vooral altijd en overal jezelf. Er zijn al meer dan genoeg anderen maar  jij bent uniek zoals je bent dus wees lekker voluit jezelf want dat recht heb je. Wat er ook gebeurt en welke weg je ook bewandelt, zorg ervoor dat je uiteindelijk altijd weer bij jezelf kan thuis komen.

  Volg gewoon jouw hart zodat alles echt klopt.   
  Wat kun je zoal vinden op dit blog?


  In de linkerkolom

  De Heilige Rita is de patroonheilige van de hopeloze en onmogelijke zaken en inderdaad, het was in enkele hopeloze situaties dat ze mijn gebeden verhoorde, waarvoor ik haar dankbaar blijf en waardoor ze voor mij heel bijzonder blijft.
  Op dit blog vind je haar levensverhaal en een verzameling aan gebeden, litanieën en novenen voor haar. De meeste gebeden zijn natuurlijk in het Nederlands, maar je kan hier ook gebeden in het Italiaans, Frans, Engels, Spaans en Duits vinden onder 'Gebeden tot de Heilige Rita in een andere taal'.  Onder 'wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen', kan je lezen voor welke zaken je haar allemaal mag aanroepen.


  Als je wil ontdekken welke andere Heiligen je kan aanroepen inzake medische kwesties, liefde, kinderen, studies, zwangerschappen en zwanger geraken, beroepen, bescherming... Dan kan je een kijkje nemen bij 'Patroonheiligen'. Bij 'Feestdagen Heiligen' vind je dan weer de naamdagen van bepaalde Heiligen.


  Je vindt op dit blog een verzameling aan gebeden voor vele Heiligen.

  Hier vind je gebeden voor: Jezus, Maria, Heilige Rita van Cascia, Heilige Franciscus van Assisi, Heilige Antonius van Padua, Heilige Theresia van Lisieux, Heilige Jozef, Heilige Aartsengel Michael, Heilige Aartsengel Gabriël, Heilige Aartsengel Rafaël, Heilige Jeanne d'Arc, Heilige Liduina van Schiedam, Heilige Anna, Heilige Godelieve van Gistel, Heilige Maria Goretti, onze engelbewaarders, Heilige engelen en de Zalige broeder Isidoor. Ook zijn er enkele goede gebeden voor bescherming of om het kwade af te weren.
  Lees ook over Daisy Vonckx en haar uitnodiging voor ieder van ons om dichter tot Jezus en Maria te komen.


  Onder de categorie 'Gebeden voor diverse Heiligen' vind je:

  In deel 1: gebeden voor de Heilige Agatha van Palermo, Heilige Aldegonde, Heilige Apollonia, Heilige Barbara, Heilige Catharina van Alexandrië, Heilige Filomena, Heilige Johannes de Doper en Heilige Maria Magdalena.
  In deel 2: gebeden voor de Heilige Augustinus, Heilige Benedictus, Heilige Donatus, Heilige Hildegard von Bingen, Heilige Padre Pio, Heilige Nicolaas van Tolentino, Heilige Rochus en Heilige Teresia van Avila.
  In deel  3: gebeden voor de Heilige Benedictus, Heilige Benedictus Jozef Labré, Heilige Bernardus van Clairvaux, Heilige Cecilia van Rome, Heilige Dymphna van Geel, Heilige Gerardus Majella, Heilige Judas Thaddeus, Heilige Kateri Tekakwitha en Heilige Thomas More
  In deel 4: gebeden voor de Heilige Agnes van Rome, Heilige Catherina van Siena, Heilige Catharina van Vadstena, Heilige Clara van Assisi, Heilige Elizabeth van Hongarije en Heilige Sebastiaan


  In de categorie 'Gebeden voor de studenten', vind je gebeden voor het welslagen van examens maar ook gebeden voor de patroonheiligen van de studenten en de jeugd: Heilige Johannes Berchmans van Diest, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka.  In de rechterkolom

  Voor korte dank berichtjes of gebedsintenties kan je gebruik maken van het kleine forum.


  Veel liefs aan iedereen, ik hoop dat ieder zijn weg naar het geluk mag vinden in dit leven.
  Tags:welkom, heilige Rita


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Zofee
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  duivensite_belgie
  www.bloggen.be/duivens
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!