STAMBOOMONDERZOEK FAMILIE HAEGHENS

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwevenheid van takken in de 17e-18e eeuw
In de dorpsgemeenschap Kalken leefden eeuwenlang naamgenoten samen, waarvan de gemeenschappelijke voorvader in mannelijke lijn onbekend blijft omdat die zich situeert vóór de start van de geschreven bronnen. Takken 1-3-4 leiden naar mijn stam-betovergrootvader Jacobus HAGHENS (°ca. 1540) met gekende nazaten tot in de 21e eeuw. Vermoedelijk vindt Tak 5 met Livinus HAGHENS filius ? hierbij aansluiting eind 16e eeuw. De link naar Jacobus HAGENS filius Livinus van Tak 2 (°ca. 1555), die teruggaat tot begin 16e eeuw, werd nog niet gevonden.

De takken zijn verweven via huwelijken. Enkele voorbeelden (ter info: exacte data voor Kalken in de periode 1636-62 ontbreken, omdat de toenmalige parochieregisters verdwenen zijn):

- Jacobus HAEGHENS, zoon van Laurentius en Joanna BRACKE ( Tak 3) huwt op 23/07/1656 te Laarne met zijn achternicht Joanna HAEGHENS, dochter van Livinus en Joanna LAMMENS ( Tak 4) met speciale toestemming van de bisschop: "cum dispensatione pontificis in 2° gradu". Eigenlijk gaat het hier om een gemengde 2e/3e graad. Er zijn nl. 2 stappen tussen Jacobus en hun gemeenschappelijk voorvader, zijn gelijknamige grootvader Jacobus (mijn stam-betovergrootvader - zie hoger). Voor Joanna zijn er 3 stappen, want Jacobus is haar overgrootvader. 

(www.geneaknowhow.net)

- Joannes HAEGHENS, zoon van Joannes en Judoca VAN AERDE ( Tak 2) huwt medio 17e eeuw met Maria Anna HAEGHENS, dochter van Joannes en Catharina DHOOGE ( Tak 3) (a)

- Mijn oud-betovergrootvader Joannes HAEGHENS, zoon van Joannes en Livina VAN AERDE ( Tak 1) huwt op 12/01/1717 met Joanna HAEGHENS, dochter van Jacobus en Joanna DE WILDE ( Tak 2) (a)

(a) Er bestond telkens geen huwelijksbeletsel omdat de gemeenschappelijke voorvader, zoals hierboven vermeld, wellicht vele generaties voordien leefde.

- Elisabeth HAEGHENS, dochter van Jan en Joanna VAN HOUCKE ( Tak 5) huwt medio 17e eeuw met Marinus COPPEJANS. Hun zoon Jacobus huwt op 29/04/1702 met Amelberga HAEGENS, dochter van Joannes en Petronella PAUWELS ( Tak 2) 


(De Gazette van Gend nr. 372 03/07/1815
oproep tot bekendmaking van erfgenamen (b)

(b) In het krantenartikel staat te lezen: "Men heeft ook bevonden in de voorzeyde Registers van Kalken, dat Jan Haegens, in houwelyk met Anne van Houcke, heeft verwekt [...] Elisabeth  [...], en men presumeert, dat het is de zelve Elisabeth, die heeft getrouwt geweest met den voornoemden Marinus Coppejans". Mogelijks verrichtte de griffier van Kalken, de Weirt, deze opzoekingen, die tot dezelfde conclusie leiden als mijn eigen onderzoek van deze familieband. "Onbedegen" betekent trouwens kinderloos.

>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwantschappen in de 16de eeuw

Dit is een synthese gebaseerd op een hele reeks (in)directe aanwijzingen, met enig voorbehoud.

 

Tak 1-3-4

 

° Petrus (Pieter) HAGHINS (°ca 1475) x N,N   > stamoud-grootvader
    ° Floreys (a) x N,N

             ° Willem (b) x N,N

    ° Jan daude (°ca 1510 (c) x Petronella (piryne) BONTINCK   > stamoud-ouders

             ° Jacobus (stam-betovergrootvader) x Levina VAN DAMME (d)   > stam-betovergrootouders
                        ° Johannes x Christi(a)na BAUWENS ( Tak 1)   > stam-overgrootouders
                                          xx Livina VAN ZIJPE
                        ° Laurentius x Joanna BRACKE ( Tak 3)
                        ° Livinus x Beatrix VAN AERDE ( Tak 4)

             ° Adrianus x Barbara VERMEERE
                        ° Joanna x Petrus SOETINS
                                       xx Joannes (Hans) CLAPHAUWERS ( kerkarchief rekening 107)

             ° Jan de jonghe (c) x Anna VERHULST

                       ° Adrianus x Elisabeth SMEESTERS (e)

                                         xx Elisabeth VAN DE VELDE
                            ° Clara x Jacobus VAN LAERE
                       ° Elizabeth (f) x Egidius (Gillis) OOSTERLINCK 
                       ° Claudia x Joonas BRACKE ( kerkarchief rekening 107)

             

(a) ook Floris komt voor. Hij duikt voor de eerste keer op in : "jan haghens vi bunderen floreyns haghens vi bunderen" (recepis te Raveschoot 18/10/1553)

Jacob haghens haudt van weesen van florine haghens zeven bunder zailants” (f37r° penningkohieren 1571-72 Raveschoot)
De echtgenote was blijkbaar reeds overleden.

De laatste vermelding vinden we in: “grooten ackere is ghelandt oost de bund van floreys haghens” (denombrement te Raveschoot 20/06/1574).
(b) hij stierf tussen 1586-89 ("we wm haghens" Ferieboek 98).
(c) in leven 1582 (kerkarchief 477: "jan haghens daude...jan haghens zynen zone"). Mogelijks overleden voor 1590: "Ontfaen van jan bauwens fs prs betaeld ande weezen jan haghens" (kerkarchief)  
(d) ook delyne van dâme genoemd (Ferieboek 22/12/1562). wp 134 f107r°: "viii roen lants inde vierdonghe [...] danof is in erffene comen Ln haghens voocht Lauken haghens zynen broere" (10/01/1589). Livinus was dus reeds volwassen, zijn jongere broer Laurentius minderjarig en zijn vader Jacobus (of de moeder) reeds overleden. Mogelijks overleed zij in 1582: "Item betaelt...over de begravenesse vande huysvrauwe jacop haghens desen July 82" (kerkarchief 477 13r°).
(e) zij werd begraven te Kalken op 13/02/1610 "uxor adr hagens reliquent 4 proles".

(f) zij was reeds weduwe toen ze begraven werd te Kalken op 26/12/1609.  


Tak 2

 

° Livinus daude (°ca 1500) x Elisabeth VAN LOKEREN

         ° Livinus de jonghe x N,N

                   ° Jacobus x Margareta ALLEMAN
                   ° Petronella x Livinus VAN (DE) SOMPELE

         ° Pauwels (g) x Elisabeth DE POORTER

         ° Petrus x Elisabeth VAN POUCKE

(g) overleden voor 1572 (penningkohieren).


Volgende personen konden nog niet ingepast worden:

Elizabeth x Joannes NAUTS 
Elisabeth x Michael BORM (wellicht Tak 1)
Petronella x Petrus SALEMOEN en haar broer Levinus
Laurentius (+ voor 1572) x Margriete VECHTEN
Laurentia x Gheert DE VEERMAN en haar broer Lieven
Elizabeth x Petrus BRACKE en haar broer (?) Ghyseltbrecht


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tak 5 uit Kalken/Laarne

Stamvader Livinus van deze tak is een generatiegenoot van de 3 broers Jan ( Tak 1), Laurentius ( Tak 3) en Livinus ( Tak 4), zonen van mijn stam-betovergrootvader Jacobus. Livinus' ouders zijn onbekend, al zijn er aanwijzingen van een familieverband: stam-overgrootmoeder Christina Bauwens was in 1623 meter van een kind van Livinus’ dochter Catharina, gehuwd met Paschasius Hulstaert, en in 1633 van een kind van zijn dochter Maria, gehuwd met Adrianus Borric. In 1646 was het de beurt aan baljuw Jans tweede echtgenote, Livina Van Der Zype, die doophefster was bij de geboorte van Maria en Adrianus Borrics zoon. 
Er zijn 2 pistes: was hij de zoon van een broer van stam-betovergrootvader Jacobus, nl. Adrianus of Jan de jonghe? Of had die 2 zonen die Livinus heetten? Het is bekend dat wanneer het oudere kind vroegtijdig overleed, het gat in de vernoemingsrij soms werd opgevuld ( Stamreeks: zoon Bernardus in het gezin Bartholomeus Haeghens x Coleta Baeten). Dit is hier niet het geval want beiden bereikten de volwassen leeftijd. Een andere verklaring is dat de naam zowel in vaders als moeders familie voorkwam en daardoor meer dan 1 keer aan de beurt was. De pasgeborene zou dan niet vernoemd zijn naar de overleden broer/zus, maar naar het familielid met die voornaam.

Verdere aanwijzingen zijn mogelijks:  

ca. 1564
"lieven haghens fs gillijs mackt heesch inden name van gheeroine zyne dochter...met clachten ten laste van pr bontinck fs prs" (ferieboek - zie 1625)

1610
Jacob van aerde up een halfbund lants…oost de strate zuit tvoorgaende noort ooc de strate west Adriaen hagens bij uxore we pierynken hagens
Pierynken hagens we Ln hagens by coope up ontrent twee gemeten landts noort de strate oost tvoorgaen stuc zuit jan nauts” (landboek)

1625
"Item ontfaen van we lieven haghens van viii deel van twee ghemeten lants gheleghen oost jacob van aerde noort de strate ghegheven by gheeradyne haghens vuit huer vierde part van zestien tjrs" (kerkrekening nr. 118). Ook vermeld in 1626 met een toevoeging door de opsteller van het Landboek uit 1610: "zuit Jan nauts west Adriaen hagens

1554
"jan haghens heeft ghecocht jeghens jan de vyldere fs bauwens een acker...ligghende in vierdonghe groot meer dan een ghemet" (WP)

           
1561
"jacob haghens up michiel venneman" (ferieboek)

1581
"jan de vylder heeft hem onterft van en jacomyn haghens zyn onterft van huerl stede zo die ghestaen en gheleghen...in somerstrate...danof is in erfven michiel venneman" (WP)

1587
"jan de vyldere heeft hem onderft van zyne behuysde hofstede gheleghen up deinde van somerstraete groot van erffen ontrent twee ghemeten...danof is in erffene comen als coopere adriaen haghens" (WP)

1622
"dheelft van vier hondert roen lants gheleghen inde vierdonghen onverdeel mette we jan de vyldere suyt de weesen jan hubrecht west jacob van haerde en pr vvaet...danof is in erfen comen pierynten vervlyet we lieven haghens" (WP)

° Livinus (a) x Petronella (Pierijntken) VERVLIEDT
     ° Catharina x1620 Paschasius HULSTAERT
    o Joanna x1621 Joannes GHEENSINS (b)
    o Jacob (Jacques) x Maria (Marijke) TEMMERMAN †1664 (c)
    o Petrus †1674 x1631 Joanna (Janneken) ANTHEUNIS †1642 (d)
         ° Maria (Marijke) x Petrus DE WILDE
         ° Joanna x Livinus CALLE
       Petrus xx Beatrys SMITS †1671
    o Livina x Jan DE POORTERE †1650
    o Maria x1630 Adrianus BORRIC
    o Jan x Joanna (Tanneken) VAN HOUCKE (e)
       o Elisabeth 1631-1703 x Marinus COPPEJANS
       o Jacobus x Joanna UITTERWEERDE 1641-1715
          ° Rochus
1678 x Anna WAUTERS

                 ° Catharina x Franciscus BRAECKMAN
                                 xx Daniel DE ROOVER
                 o Joanna x Jan Baptiste DE WAELE
                 o Jacobus x Elisabeth DE CLERCQ
               Rochus xx Livina SCHEIRE
          o Jan x Joanna MATTIJS
          o Jacobus x Elisabeth MATTHIJS
             o Petrus x Maria LAMMENS
             o Jan x Livina BRACKE
                o Petrus x Joanna BLINDEMAN
                o Judocus Livinus (landsman)
x Joanna Jacoba HAENTJENS
(woonden in de Kortewagenstraete - 1796)

                   o Marinus x Maria DRIEGHE
                      ° Joannes Franciscus x1865 Ursula NEYT
(ex Laarne)

                          ° Engelbert x Joanna Clementina REDANT

                            ° Stephanus Alphonsus x Irma LAUWERS (Berchem)

                            ° Theophilus x Isabella Valentina VAN DEN BOSSCHE

                                ° Rene x N, DUERLOO

                                ° Willy x N, N

                            ° Cyrillus x Yvonne D’HONDT
                   o Livina Jacoba x Petrus VERSTRAETEN
                ° Jacobus Benedictus x Jacoba Albertina ROGIERS
                ° Jan Baptista x Catharina MALSCHAERT
                   ° Josephus x Theresia VAN SLYCKEN
                      ° Natalia x Petrus DIERICK
                      ° Amelia x Petrus VAN WESEMAEL
                      ° Bernardus x Seraphina VAN BELLEGEM
                         ° ? x ?
                            ° Maria Rosalia x Seraphinus DE WANNEMAEKER
                ° Elisabeth Albertina
x Petrus Joannes BAUWENS (landsman) (woonden in de Saewerstraete - Volkstelling 1796)
             oJudocusx Livina STAELENS
                o
Joanna Theresiax Joannes REYNS
                                              xx
Franciscus DEMAERE
                Judocus xx
Petronella VERBRUGGEN
                   o
Livina x Jan BLENDEMAN
            o
Jacoba x Jacobus HUBRECHT
            o
Elisabeth x Marinus BRACKE
      
(a) tot 28 maart 1607 treedt Livinus op als voogd in verscheidene wezenrekeningen van neven en nichten. Hij werd begraven te Kalken op 11/03/1610 (7 proles = kinderen). Petronella zélf overleed vóór 24/03/1649: "Betaelt aen het sterfhuijs vande weduwe Lieven Haghens" - SvG (154) van schoondochter Joanna Van Houcke.
(b) PR = bij de geboorte van een kind in 1635 is "Petronilla Moeders Moeder" doopmeter.
(c) Jacob Haghens fs Lievens treedt tot viermaal op als voogd:
- in 1642 van de wees van schoonbroer Michiel Temmerman - SvG Kalken (19)
- in 1649 van de wees van broer Jan, weduwnaar van Tanneken Van Houcke - SvG Kalken (154) en van de wees van zus Joanna, gehuwd met met Jan Gheensins (beiden overleden) - SvG Kalken (155)
- vanaf 1652 van de wezen van Jan De Poortere, weduwnaar van zijn zus Lievijne - SvG Kalken (181).
(d) Jan Haghens fs Lievens is voogd van de wezen van broer Pieter - SvG Kalken (24).
Pieter zélf is in 1648 "pachter vande weesen hofstede"
van Adriane, weduwe van Lieven Vanden Abbeele ( Tak 2 - SvG Kalken (141).
(e) uit haar SvG (zie hoger): "Memorie alsoo der weesen vadere ghevlucht hadde tot Dendermonde dwelcke nu niet wel becomelijck is" ?


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tak 4 uit Kalken/Laarne

       ° Elisabeth x Michiel BURRICK 
       ° Joanna (Janneken) †1659 x Hubertus (Hubrecht) VAILLANT (a)
       ° Livinus °ca 1563 †03/06/1615 x Beatrix VAN AERDE °ca 1569 †23/07/1629 (woonden in de Somerstraete)
          (Livinus hagens, pretor (baljuw) de Ravenschoot via optimus [...] reliquit ex uxore sua Beatrice van aerde 9 proles (kinderen)
              PR† Kalken)
 
            ° Jacoba (begina)
            ° Petronella x Willem BRACKE ( Ferieboek 100-101)
            ° Elisabeth 1608-1636 x Mattheus EVERAERT 
            ° Jan †1630 x1618 Laurentia (Lauweryntken) SCHAEPDRIJVERS †1638  
               ° Elisabet 1627 x Jan DE CALUWE
               ° Jacoba (Jacquemyne) x Petrus SCHEERE (koster van Laarne Archief van de heren van Laarne 586.16)           
               ° Joanna ( Begijnen te Gent)    
            ° Livina †1641 x Hadrianus BAERT
            ° Livinus †1667 x1629 Joanna LAMMENS (a bis)
               (baljuw van Raveschoot, zoals zijn vader)
               ° Joanna 1633 x Jacobus HAEGHENS ( Tak 3) (b)
              
               ° Andreas 1638-1687 x Joanna DIERICX
                  ° Joanna 1665 x1690 Petrus DE WILDE
                  ° Catharina 1663-1689 x Livinus COOLMAN
              
Livinus xx Joanna VAN BRUSSEL ( De Staat van Goed : een rijke bron I)
                ° Adrianus 1656-1707 x Elisabeth VAN RYSSELBERGHE †1733 
                ° Livina 1653-1693 x1693 Christianus DAUWE
                ° Petrus x1681 Livina BRACKE †1715 (b bis)
                   ° Maria 1683 x1706 Joannes DE VEERMAN
                   ° Joanna (Janneken) x1711 Egidius (Gillis) BAES
                   ° Anna 1691-1760 x1716 Carolus DE SMET 1690-1757
                ° Catharina 1663-1707 x Petrus ROOSEMONT (c)                  
                o Laurentius 1660 x Catharina VAN RIJSSELBERGHE (d)
                   o Jan x Laurentia DE VILDER 
                      o Catharina x Petrus DE WILDE 
                   o Andreas †1727 x Adriana DE WILDE

                      ° Joanna x Jacobus VERVAET 
                   o Livinus x Petronella DE WILDE
                      ° Livinus x Jacoba VAN DE VELDE 
                         o Joanna Livina x Petrus VAN KERCKHOVE    
                      o Catharina x Benedictus VANDENNESTE 
                      o Jan (landsman) x Adriana DE VOS (Jan woonde te Beirvelde/Hanselaere - Volkstelling 1796) 
                         ° Petrus Franciscus x Maria BEYST
                      o Andreas x Maria Anna VANDEVELDE                         
                         o Maria Jacoba x Julius Adrianus BRAECKMAN (arbyder) (uit Beirvelde/Hanselaere - VT 1796) 
                         o Joanna Maria x Marinus SCHEIRE 
                                                xx Judocus DE VREESE (landsman) (woonden te Beirvelde/Hanselaere - VT 1796)
                         o Petronella Theresia x Josephus ROELS 
                         o Livina Coleta x Nicolaus VAN LAERE 
                         o Joannes Franciscus (landsman) x Judoca DE KEGEL
(woonden Beirvelde/Hanselaere - VT 1796)
                            ° Livinus x Petronilla BOURGUILLOEM
                                          xx Petronilla DE BLEU
                               ° Rosalia x Carolus BRAECKMAN
                               ° Ursula x Dominicus VAN DEN ABEELE
                               ° Catharina x Macharius TEMMERMAN
                               ° Barbara x Desiderius DE ROOSE
                               ° Virginia x Bernardus VAN RYSSELBERGEN (woonden in de Heistraat - PR Beervelde)
                            ° Francisca x Petrus TROCH
                            ° Catharina 1799-1883 (landbouwster) x Joannes Baptista SCHEIRE 1827-1890 (landsman)
                            ° Theresia x Jacobus Franciscus LAMMENS                          
                            ° Judocus x Cordula BRACKE (uit Laarne - dienstmeid) (e)        
                               ° Petrus (landbouwer) x Seraphina LAUWERIER (bloemwerkster) 
                               ° Joannes Baptista x Virginia BRACKE (ex Zeveneken)
                                  ° Prudentia x Medardus MEERSON
                                  ° Prosper Edmondus x Irma VERVAET
                                     ° Etienne x Yvonne VAN DOORSSELAER
                                        ° Patrick x Lutgarde VERBERCKMOES 
                               ° Adrianus Franciscus x Maria Emilia VERHEYDEN
                                  ° Maria Sylvia x Arthur ROELANDT
                                  ° Judocus Franciscus x Anna Gilberta DE WILDE
                                  ° Maria Bertha x Mauritius Leopoldus BAERT
                               ° Livinus x Maria Mathildis DE WILDE
(ex Eksaarde)
                                 (woonden in de Toleyndestraat te Beervelde)
                                  ° Engelbertus x1919 Pelagia DE SMET
                                  ° Sebastianus x1918 Maria Leonia STEVENS
                                  ° Maria Ludovica x1923 Gustavus STEVENS
                                  ° Gustavus x1913 Maria Leonia, N
                               ° Engelbertus (ex Kalken/Beervelde) x Francisca SEY
(ex Laarne)
                                  
° Prudentia x Petrus SCHEIRE
                                  ° Valeria Prudentia x Livinus DE VISSCHER
                                  ° Livinus x Pharaïlde VAN RYSSELBERGHE
                                  ° 
Petrus (Pierre) x Rosalia Maria HERREBAUT
                                     ° Martha x Eugène FREMAUT
                                     ° Yvonne x Gaston VERLEYE
                                     ° Simonne x Robert COOREVITS
                                     ° Robert (Medard) x Herna DAVID
                                     ° Adrien x Lydia VANDEBUERIE
                                        ° André (f) x Linda DEVOLDER
                                  ° Adrianus Franciscus x Prudentia Maria VAN POECKE
                                  °
Carolina Leontina x Camillus CLERICK
                                  Engelbertus xx Amelia VERHEYDEN
(ex Laarne)
                                 
° Engelbertus 1899 x1922 Hortensia DE RUYVER
                               ° Bernardus (Noard) x Seraphina DE VISSCHER (ex Laarne)
                                  ° Engelbert x Maria Philomena DALSCHAERT
                                     ° Bertha x Leon VAN RENTERGEM
                                  ° Franciscus (Francies) x Elodie Marie VAN RIJSSELBERGHE
                                     ° Anna x Jozef TOLLENAERE
                                     ° Rachel x Camiel DE CLERCQ
                                     ° Leonie x Maurits VAN DAMME
                                     ° Julia x Albert DE VOS
                                     ° Maurits x Denise DE KEZEL
                                  ° Livinus Theophilus x Valentina Maria VERBANCK
                                     ° Clara Veronica x Andre VAN GEERTSOM
                                     ° Maria x Gerard HEYRMAN
                                     ° Albert x Joanna Catharina Julia CLAES
                                        ° Willy Marcel x Christel Carla Hugo FONCKE
                                     ° Rachel Maria Elodia x Marcel MEKERLẺ (g)
                                     ° Alma x Pierre DE JAEGHER
                                     ° Esther Maria Leonie x Jan VAN REETH
                                     Livinus Theophilus xx Margaretha (Margriet) Florina Elisabeth VERHULST
                                     ° Denise Esther x Wilfried MAES
                                     ° Josée
                                  ° Joannes Baptista x Marie RAMAN
                                     ° Maria x Joannes Baptist DE VISSCHER
                                     ° Irma x Gerard WILLE
                                     ° Albert x Yvonne DE SMET
                                     Joannes Baptista xx Helena RAMAN 
                                     ° Ivonne x Leon VAN RENTERGEM
                                     ° Angèle x Julius BRACKE
                                     ° Rachel x René DE SERRANO
                                  ° Petrus x Celine Mathilde ROGIERS
                                     ° François Bernard x Simona Eulalia DE WILDE
                                        ° Noël x Linda GUSSE 
                                            ° Debbie x Paul DINGENOUTS
                                                  xx
Gökhan KISACIK 
                                        ° Patrick x Marianne VAN DER SYPT
                                            ° Bart x Elke PLANCKE
                                     ° Georgette Maria x Gustaaf VERLEE

(a) hij was kerkmeester te Kalken in 1630 (rekening 122). Bij de doop op 24/05/1609 van Beatrix Vaillant, kv. Hubertus x N,N was Beatrix uxor Hagens Ln getuige (PR Kalken).
(a bis) stam-overgrootmoeder Christina Bauwens was meter bij de geboorte van hun zoon Joannes in 1635. 
Afgaande op de doopregisters verhuisde Livinus tijdens zijn 2e huwelijk van Kalken naar Laarne.
In LAARNE Staten van Goed 1584-1657 (M. MEYS,VVF Gent-Digitaal Archief, 2006) vinden we diverse verwijzingen naar Livinus als grondeigenaar:
- (nr. 108) in 1646: "Hofstede west de rivierestrate, noort dhofstede van Lieven Haeghens causa uxoris";
- (nr. 215) in 1653: "die aen de revierestrate compt, oost Lieven Haghens";
- (nr. 218) in 1653: "west de revierestraete, noort Lieven Haeghens".
Uit het Laarnse quoteboek: "379. Lieven Haeghens; 1668 we Lieven Haghens “sijne hofstede op schautheetdom, west de rivierstrate
(b) (b)Tak 3.
(b bis) woonden op een hofstede "op gheemansackere, W de revierstrate, Z den wal, O t rocampstick, N t schauteet 506 R" (311v° - Laarnse quoteboek). Deze behoorde daarvoor toe aan Jaques Haghens fs Laurs ( Tak 3).
(c) erfgrond uit haar SvG: "...binnen de prochie van destelbeirgen het derde parte van dhilft (dus 1/6e) van drij ptije van lande (...) groot van vier gemeten gebruijckt bij livinus tuijtschaevere fs lns. danof dander hilft van de drij ptijen competeren aen joa. de wilde van (...) ghendt ende dander twee derde partijen van dhilft competteren aen laureyns ende dapparente hoirs van adriaen haegens wesende (...) ende onbelast..." 
(d) In het Laarnse doopregister staat hij vermeld als HAGHE (sic) Laurentius, kind van Livinus en Joanna Van Brussel, geboren op 10/02/1660 met als doopheffer HAGHE (sic) Laurentius. Die werd op zijn beurt mogelijks gedoopt in het naburige Kalken op 21/03/1610 als HAGENS Laurentius, kind van Livinus en N,N.
Een wettelijke passering van 23/01/1717 is verhelderend: "Supplierende cathelijne haeghens als moeder en voogde van haer onderjaerighe kinderen geprocureerd bij laureijns haeghens haeren man midtsgaders jan haeghens als vooght over de vaderlijce seijde te kennen ghevende de redenen...soo dat haere voorn weezen compiteert vuijt den hoofde van hunnen vader d'helft van drij partijen van lande ligghende onverscheeden en onverdeelt mette vingue weeze van pr roozemont ghewonnen bij cathelijne haeghens fa lievens gheleghen binnen der prochie van destelberghen...met het mercq van cathelijne van rijsselberghe via van laureijns haeghens en jan haeghens...". Laurentius trad ook op als deelvoogd toen zijn zus Catharina enkele weken na de geboorte van een zoon overleed te Laarne op 06/11/1707.
(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Kalken, I. Archieven van de heerlijkheid van Kalken en van den Nieuwengaver, g. Vrijwillige rechtspraak, Wettelijke passeringen, nr. 150 1718 (?)-1730, folio 37.
Door de eeuwen heen huwde tot 10x toe een Haeg(h)ens met een Van Rysselberghe (vnl. Tak 4).
(e) Patrick Haegens uit Lochristi bezorgde me de parenteel van zijn voorouders Judocus HAEGENS en Cordula BRACKE, met bijkomende info van zijn broer Noël. In de Kalkense Tienjaarlijkse Tafels (1833-1843) vond ik hun trouwdatum : 28/06/1842 ( (g).
De samenvatting werd aangevuld via de CD-ROMs Laarne (Sint-Macharius) - Parochieregisters 1812-1910, L. DE RUYVER, VVF Gent, 2010, en Beervelde (Sint-Daniël) - Parochieregisters 1809-1910, P. WILLIAME & M. PLATTEEUW, VVF GENT, 2010. 
(f) André Haegens uit Brasschaat mailde deze gegevens in februari 2011.
(g) in het RA Beveren vond een kennis van zoon Walter Mekerlé op microfiche hun huwelijksakte met vermelding van de ouders. Zo kon een nieuw stuk van de puzzel worden ingepast.


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tak 3 uit Kalken/Laarne

   ° Margareta x Joannes DE GELDERE
   ° Laurentius x Laarne 1596 Joanna BRACKE (a)
      ° Jacobus (Jaecques) 1617-1678 x1656 Joanna HAEGHENS 1633 ( Tak 4) (b)
          ° Laurentius 1668-1701 x1692 Joanna STEENO †1695 (c) (ex Wals Wavere - Land van Brabant (SvG Laarne) 
                                                 xx Catharina VAN HECKE 

              ° Maria Catharina Theresia x Judocus PRAET

          ° Livina 1661 x1684 Joannes EVERAERT

          ° Catharina 1670-1731 x1703 Dionisus BRACKE
          ° Joannes 1657 x1692 Jacoba DRIEGHE †1710 (woonden in de Laarnse Revierestraete - SVG)
                     ° Jacobus x1718 Maria DE VEIRMAN
                        ° Catharina x1756 Joannes DE MOOR
                        ° Dionisus 1728-1787 x1754 Adriana DE FAUW
                           ° Joanna Jacoba 1760 x1780 Simon BOLLAERT 1754 (ex Heusden)      
                           ° Petrus Macharius 1769-1834 x1792 Adriana Petronilla BOLLAERT(ex Heusden)
                              ° Constantinus (werkman ex Heusden/Ertbuur) x Regina BENTHUYS (ex Zevergem)
                                 ° Francisca (werkvrouw) x Seraphinus BAETENS (wever)
                                                                       xx Joannes Baptista BAKX (landsman)

                              ° Joannes Jacobus HAEGHENS 1755-1804 x1787 Judoca Maria VERVAET 1761
                              ° Isabella 1796-1838 x Macharius CORNELIS
                              ° Adriana Maria x1822 Judocus BEYST
                              ° Barbara (werkvrouw)
x Josephus CLINCKSPOOR †1866 (woonden in het Laarnse Quastraatjen - RA)
                              ° Constantinus x Victoria DRIEGHE 
                                                    xx Rosalia VAN DE VELDE
                                 ° Francisca x Petrus Franciscus DE MEESTER (woonden in de Hanselaarstraat - PR Beervelde)
                                 ° Ida x Franciscus GOOSSENS
                                
° Theophilus (landbouwer) x Maria DE GROEVE
                                    (woonden eerst in de Serpenstraat, later in de Hanselaarstraat - PR Beervelde)
                                    ° Maria Irma (ongehuwd) (woonde in de Hanselaarstraat - PR Beervelde)
                                       ° Bertha Leontina x Augustus DE WAELE
                                    ° Maria Leontina x Leopoldus Medardus TROCH 
                                       ° Gerardus TROCH x1929 Destelbergen Maria HAEGENS
                                    ° Achilles Camillus x Martha COLMAN 
                                    ° Joannes Baptista x Maria Sylvia ROELANDT
                                    ° Camillus (landbouwer) x Anna-Maria Sylvia VAN EECKHOUT
                                      (woonden in de Heikant - PR Beervelde)
                                       ° Theophiel x N, DE MAESSCHALCK
                                       ° Clarisse x Achiel FIERS
                                       ° Madeleine x E. CLOSSE
                                       ° Magdalena Germana x Raymondus CLOSSE
                                       ° Honore x A. HOSTE
                                          ° Godelieve x M. MACELIS
                                          ° Annie x G. DE WOLF
                                          ° Freddy x Rosette DE SUTTER
                                          ° Myriam x N,VAN AERDE
                                       ° Helena Eulalie x Theophilus Maria VAN DAMME
                                       ° Rachel Marie x Roger Cyriel VAN LAERE (d)
            Joannes xx Catharina DHOOGE (e)
              ° Maria Anna x Joannes HAEGHENS ( Tak 2)
              ° Anna Catharina †1788 x Michael VAN RIJSSELBERGHE         
      ° Georgius (Jooris) °ca 1600 x Maria BRACKE
         ° Egidius (Gillis) x Joanna (Janneken) VERROOTEN †1677 (f) (woonden op het Husseveld - SvG (428) Kalken)

                                    xx 1681 Margareta ROELS
         ° Livina (fa Egidius x Joanna V.) x Judocus DE BACKER †1663 ( Begijnen te Gent 4.-)
                     xx Petrus VERROOTEN 
         ° Joanna x Adrianus MATTHIJS 
           Joanna
 (Tanneken) †1683 xx Adrianus VAN DRIESSCHE (g)
         ° Maria †1679 x Jan VAN AERDE †1674
                               xx Jacobus (Lieven) CLAUWAERT (woonden in de Somerstraete - SvG Kalken 1679)
      ° Christiana 1614 x Joannes DE MEULENEERE
      ° Judoca (Jocina) x Petrus D'HOLLANDER
      ° Maria 1608-1676 x Paschasius PAUWELS
      ° Laurentius (Lauwereys) x Catharina VAN PETEGHEM (h)

         ° Joanna x Guillemus VAN AERDE
         ° Jacobus x Petronella CORNELIS
             ° Livinus x Maria SCHEIRE
                 ° Petronella Tresia 1723-1782 x1750 Petrus BRACKE 1721-1790
                    (woonden in de Hanselaerstraete te Beirvelde)
                 ° Joanna Maria x Geeraert VERPONT
               Livinus
xx Judoca VAN HOECKE 
                 ° Livina x Jacobus BRACKE
             ° Livina x Bartholomeus VAN DEN BOSSCHE
             ° Joanna x Jacobus VAN DEN BOSSCHE
         ° Livinus x Petronella STAELENS

              
(a) Laurentius wordt vernoemd in het Landboek (voorloper van het kadaster) van 1610, waarbij Paschier Hulstaert ( Tak 5) pachter is van een stuk grond, palende aan land van "Ln hàgens bàlliu vàn Raveschoot"en de "behuisde hofstede vàn Làurius hàgens zynen broere" (RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Kalken, I. Archieven van de heerlijkheid van Kalken en van den Nieuwengaver, e. Financiën, nr. 13, Landboek 1610, f112r°). Het gaat hier om Livinus, gehuwd met Beatrix Van Aerde ( Tak 4).
(b) Joanna is een dochter van Livinus en Joanna Lammens ( Tak 4) en dus de achternicht van Jacobus. Ze trouwden te Laarne op 23/09/1656 "cum dispensatione pontificis in 2° gradu"  (de bisschop verleende de huwelijksdispensatie). Bij deze bloedverwantschap in zijlijn is er ook sprake van een gemengde 2e/3e graad. Getuigen waren Laurentius Haegens (broer of vader van Jacobus) en Joanna Van Bruijssel (Joanna's stiefmoeder).  
Uit Quoteboek Laarne 1647-1670 (M. MEYS/L. DE RUYVER, VVF Gent-Digitaal Archief, 2006): "XIIe wijk (Hollende) : 377. Jaecques Haghens fs Laursde twee delen van drijen van dhofstede op schautheetdom, west de rivierestrate…, dander derde de we Lieven Haghens". 
(c)  Brusselse naamgenoten. Uit haar SvG: "den hauder gheeft te kennen dat zy staende haerledl huwelyk hebben gheconquesteert eene behuysde hofstede ghestaen ende gheleghen binnen deze voorz prochie aen de dendermondsche eerdweg loopende naer ghendt ghenaempt de croone…een aude herberghe oost de kerck straete suyt dhoirs jacques dhamere west anthoine bauwens noort de voorzyde eerdweg groot omtrent de drij hondert roede met het huys brandewyn boome catheijlen daer op ende staende deze hofstede is belast met eene rente van twee ponden groots tjiars de penninck XVIe (6,25%) in profijtte van thobias tolliers".
"d'hostelrie ghenaempt de croone N den heirwich O de straete 288 R" (Quoteboek Laarne 1671-1717, 282 verso, VVF Gent-Digitaal Archief, L. DE RUYVER, 2002).
uit zijn SvG: erfgronden op Raveschoot "de stede oost de hanselaere straete suyt tgoet en noort laurs haghens inde selve hofstede" en te Laarne: "de bos, oost de revierestraete, suyt gillis vervaet causa uxoris noort in selve stuck passchier haghens". Passchier was een zoon van Laurentius en Catharina Van Peteghem (°Kalken 22/01/1647): "Op den XXIe january 1682 heeft passchier haghens syn leen verheven hem verstorven metten overlyden van lauwers haghens synen vader […] ghenampt het hofstedeke(RA Beveren, OAL (1417-1796), Supplement, nr. 511, Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot (1648-1719), folio 164r°
(d) Annita Van Laere, dochter van Rachel Haeghens uit Lochristi, mailde me de namen van haar (groot)ouders. Een behulpzame ambtenaar van de gemeente Laarne bezorgde me nadien een kopie van de trouwakte van grootvader Camillus die in 1909 huwde te Kalken. Zo kon deze tak opgebouwd worden.
(e) Jan is voogd van de twee wezen van broer Laurentius (SvG Laarne Joanna Steeno 9/01/1696).
(f) Gillis is in 1664 voogd van de wezen van schoonbroer Adriaen Matthijs en zus Tanneken - SvG Kalken (257), van de wezen van schoonbroer Judocus (Jonas
) De Backer en zus Lievijne - SvG Kalken (259), in 1679 van de wees van schoonbroer Lieven Clauaert en zus Marie - SvG Kalken (370), én in 1683 van de wees van zus Tanneken uit haar 2e huwelijk met Adriaen Van Driessche - SvG Kalken (404). Hij wordt ook vermeld in de SvG (428) van stam-vader Joannes: "...Item een besette rente van 2 pond gr tsjaers, penninck XVIe, tot laste van Gillis Haghens fs Jooris, beset op sijne hofstede op het hussevelt...".
(g) uit Vlaamse Stam, nr. 9, september 1985:  Het geslacht Van (den) Driessche  in Waasmunster - Lokeren (14e-19e eeuw), R. VAN DRIESSCHE: “…Adriaan van Driessche fs. Joris was getrouwd met Anna Haghens…Voordien was Anna weduwe geweest van Adriaan Matthys met wie zij vier kinderen had verwekt. Anna overleed in 1664..." (RA Gent, nr. 146 1° 32 verso - 33; idem, Kalken, SvG (223).
(h) Laureijns is in 1655 voogd van de wezen van zijn broer Georgius - SvG Kalken (173) (179), vanaf 1668 van de wezen van schoonbroer Jan De Meuleneere en zus Krijstijne
- SvG Kalken (275), en in 1679 voogd van de wezen van zijn andere broer Jaquis (Jacobus). Hij staat ook vermeld in het Laarnse quoteboek: XVIIIe – Calckene 577. Jaecques Haghens fs Laurs; 1651 Laurs Haeghens fs Laurs; 1668 t 1e (van Lieven Haghens)
“dhelft van den bosch van Laurs Haghens, oost de rivierestrate, noort dhofstede van Gheert De Maerschalc, van 540 roeden, dander helft Lieven Haghens (1658 noch dander helft)”.


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tak 2 uit Kalken/Laarne

  ° Elizabeth 1561-1636 x Livinus ROEGIS 1555-1635 
  ° Jacobus fs Livinus ca. 1555-31/07/1625 (a) x Margareta ALLEMAN (hofstede up het cootvelt - WP 137 f23v°)
     ° Petronella x 1616 Livinus MAES (ex Lokeren)
     ° Margareta x Thomas VAN KERCHOVE
                       xx Joannes DE BAERE 
     o Adriana 1600-1634 x Livinus VAN DEN ABEELE  
     o Joannes †1641 x1609 Maria (Marijken) DE VOS †1667 (b) (ex Cootveld - PR Kalken) 
        o Joannes 1617-1681 x Petronella (Pierijnten) PAUWELS †1667 (ex Cootveld - PR Kalken) 
            o Judoca x1698 Michael LYSENS 
            o Maria 1649-1685 x Petrus DE COCK 
            o Anna 1650 x Egidius LAMMENS 1656-1741 
            o Joannes 1658 x1689 Maria VERSCHELDEN 1744 (c
                o Joanna 1693-1776 x1731 Guillemus VAN TRAPPEN 1698 
                                              xx1734 Petrus DE MEYER 
                o Judoca 1699 x Petrus DE VISSCHER 
                o Maria 1703-1777 x Guillemus ONGENAE †1785 
            o Amelberga 1666-1734 x1702 Jacobus COPPEJANS 1664-1742 
        o Dionisius x Elisabeth DE BAERE (d
            o Joanna (Janneken) †1691 x Jacobus (Jaecques) BONTINCK 
            o Joannes x Judoca VAN AERDE (e)
                o Dionisius 1690-1751 x Anna FIERS  
                o Livina x Sebastianus COURS 
                o Petronella x Nicholas BRACKE 
                o Joannes x Catharina VERHOFSTADT 
                    
                    o Clemens x Catharina HAENTJENS 
                                    xx Maria Theresia BUYLE (woonden in de Sauwerstraete - 10e ommestelling 1795)
                   Joannes xx Maria Anna HAEGHENS ( Tak 3)
                    o Petronella x Livinus BURRICK (landsman) (woonden in de Somerstraet - Volkstelling 1796) 
                    o Josephus (arbyder) x Joanna Josepha VAN DAMME (woonden in de Meulencauter - Volkstelling 1796) 
                        o Joannes x Josepha GOOSSENS

                            ° Mathildis x Petrus SCHEIRE (ex Heusden)

                            ° Severinus x Stephania COURS

                                  ° Maria Pharaïldis x Casimirus SCHEIRE
                                     ° Rudolpus (onwettig) x Maria Melania TROCH
                             ° Sophia x Carolus Ludovicus BEUGELS                        
                             o Maria x Bernardus VAN RYSSELBERGHE 
                        o Franciscus x Ursula VAN THEMSCHE
                                           xx Francisca POTS

                             ° Amelia x Dominicus DE FRE 
                    o Livinus (f)
                o Jacobus x Petronella VAN DAMME
                    o Maria x Jacobus DE WILDE 
                                xx Petrus VANDEVELDE 
                    o Judoca Maria x Petrus Franciscus DAUWE (landsman) (woonden op Eesvelde - Volkstelling 1796)
                                           xx Josephus VANDENABEELE
                                           xxx Marinus Franciscus VAN ACKER
                    o Petronella x Jacobus Livinus VAN RIJSSELBERGHE (woonden in de Scheestraete - Volkstelling 1796) 
                o Adrianus x Catharina VAN LAERE 
                    o Joannes x Maria FIERS 
                        o Maria Petronella Jacoba x Joannes VAN RIJSSELBERGEN 
                        o Philippina x Jacobus ROELANDT 
                        o Joanna Jacoba x Laurentius DEBBAUT 
                        o Judoca Theresia x Joannes Baptista JACOBS 
                        o Livina x Petrus Franciscus ROELANDT (arbyder) (woonden in de Vermonstraete - Volkstelling 1796) 
                        o Petrus Livinus †1811 x1800 Christina ROBUYST (landbouwster, Brugstaat 26 - 10 jl tafel 1829)  †1868 
                    o Guillemus (arbyder) x Joanna Maria RAES (woonden te Beirvelde/Hanselaere - Volkstelling 1796)
                        o Rosalia (ex Destelbergen) x Petrus Simon VERSCHUEREN
                                                                           
xx Jacobus VAN MOSSEVELDE                       
                        o Joanna x Petrus VAN HAUTE (ex Merchtem)
                        o Joannes x Catharina VERHOEVEN
                        o Angelina x Petrus Franciscus DE WACHTER (ex Lokeren)
                        o Coleta x Petrus Joannes VERSCHRAEGEN 
                
o Jan x Livina WAUTERS 
                o Elisabeth x Jan VAN BRUSSEL 
        o Mattheus 1612-1689 x Livina VAN TRAPPEN (g
            o Petrus x Amelberga VAN CLEEMPUT
                ° Judocus x1727 Maria VAN DRIESSCHE 
( tak Lokeren)
                       
° Joanna x1761 Jacobus DE VEIRMAN 
            o Jacobus (Jaeques) 1657-1717 x1686 Joanna (Janneken) DE WILDE †1710 (h
                o Joanna 1691-1751 x1717 Jan HAEGHENS 1673-1753 ( Tak 1) 
            o Dionisius 1663 x1689 Livina DE WILDE 1659-1705 
                o Livinus Franciscus x Joanna DE MOL

                    ° Petrus Franciscus x Joanna Maria WALTERS 
            o Livinus (Lieven) 1666 x Elisabeth DE WILDE 1670-1699 
                o Bartholomeus 1696-1776 x Elisabeth DE VOS 1700-1777 (i)
                    o Joannes Franciscus (landsman) 1733 x Catharina DAUWE (woonden in Kalken Dorp-Volkstelling 1796) 
                    o Joanna Catharina 1734 x Jan DE VILDER †1806 (landsman)
                      (woonden in de Vermonstraete - Volkstelling 1796)
            o Livinus 1666 xx Maria PAUWELS †1731
                o Petronella 1701-1781 x1739 Egidius VANKERCKHOVE 
                ° Joanna

(a) "Jacobus hagens 70 Ao (annorum), uxore sua margareta alleman, reliq. tres filios et 5 fillias, scabinus (schepen)(PR† Kalken). Reeds in 1602 vermeld als schepen (Armendis rekening 499 f33v°). Bevestiging van zijn vader Livinus vinden we in het Landboek van 1610 f84r° ( ).
Uit ferieboek nr. 98 (1585-95) vernemen we dat hij zeker nog een andere jongere zus had: "jacob haghins als voocht van weezen achterbleven ln haghens maect heesch met een wettel saerthere (charter) ten laste van zekere ghedaen by gs van ackere" (f4r°) & "de zake tusschen jacob haghins als voocht van zyne zusters en...hebben van jan haghens hre met een wettel saerthere ten laste van zekere ghedaen by gs van ackere" (f17r°)
(b) 01/07/1648: Maeijken De Vos, weduwe van Jan Haghens treedt op als voogd voor een wees van schoonzus Adriane Haghens, weduwe van Lieven Vanden Abbeele, ter presentie van haar zoon Mattheus - SvG Kalken (141). In 1657: “Ontfaen over lantpacht int lokerstraettien vanden boschackeren, van den voorsten vogelsanghe, van Maeijken De Vos we Jan Hagens van den achterste vogelesange" (SvG 201). Haar zoon Mattheus betaalt in 1663 “twee jaeren lantpacht van lants geleghen te Lokeren in de voghelsangen” - SvG (230). 
VOGELENZANG <B6>: landt aen de vierweegsche gen. den vogelensanck s. de strate [280 R], 1653, Staet van Goed (boek 19), fo. 298v”. (Bijdrage tot de toponymie van Lokeren, E. DULLAERT, 2008, p. 247)
(c) Jan is in 1685 voogd van de wezen van zus Maria en Pieter De Cock - SvG Kalken (426). 
(d) in 1691 was Denijs voogd van de wezen van dochter Janneken, gehuwd met Jaecques Bontinck - SvG Kalken (465). 
(e) Jan is in 1694 voogd van de wezen van zijn schoonvader Jan Van Aerde - SvG Kalken (489). 
(f) uit de SvG van Livinus' vader (+ 28/03/1789) bleek reeds dat hij in dienst was van Zijne Majesteit bij het regiment van Clairfâyt. In het RA Beveren vond ik in 2009 een bijvoegsel van de Oostenrijkse militaire overheid aan zijn namptissement (19/05/1789). Een namptissement is een vorm van onderpand: "het storten van een bedrag bij de griffie als borgsom of als voorlopige bevrediging van de beslagleggende partij, die leidde tot vrijmaking van de persoon en/of goederen waarop beslag was gelegd".
(Glossarium van Technische Termen, KUL, Faculteit Rechten)."Nous Jacques baron De Lünden colonel commandant le regimient de Clerfayt infanterie au service de sa Majesté L'Empereur et Roy permettons au nommé Livin Haegens fuselier de la compagnie de monsieur le capitaine De Zaplethal de garnison à la citadelle d'anvers soit en personne ou par procureur d'evacuer la mortuaire de Jean Haegens son pere mort dans le courrant de cette année au village de Kalken pays de Termonde avec ses autres coheritiers sous condition cependant que sa quote part soit mise à rent... sous hypotheque ou autre aparance suffisante. Donné en notre garnison à gand en Flandres ce 8. May 1789".

(
RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Kalken, I. Archieven van de heerlijkheid van Kalken en van den Nieuwengaver, g. Vrijwillige rechtspraak, nr. 200 Namptissementen 1713-1796).

Enkele maanden later verging het bevelhebber De Lünden slecht tijdens de Brabantse Omwenteling, de opstand van de Zuidelijke Nederlanden tegen het Oostenrijkse gezag van keizer Jozef II:
"Dans la nuit du 9 au 10 novembre [1789], un des bataillons du régiment commandé par le colonel de Lunden, entra à Gand pour interdire l'accès de cette ville aux troupes insurrectionnelles. Ce bataillon défendit vigoureusement ses positions, le 13, mais accablé par le nombre des assaillants, le colonel de Lunden se retira d'abord sur la place d Armes, puis il parvint à gagner la plaine St. Pierre où ses troupes se barricadèrent dans leurs quartiers (*). Le général comte d'Arberg à la tête d'une petite colonne, où se trouvaient deux divisions du régiment, fit d'inutiles efforts pour délivrer le colonel de Lunden, qui dût se rendre avec son bataillon le 16 novembre"
(Histoire du régiment de Clerfayt, G. GUILLAUME, 1865, p. 42)

(*) op de Kattenberg en site van de Gentse Leopoldskazerne. 
(g) uit de PR= "23/09/1612 Mattheus kv Johannes Fs Jacobus  en N,N met doopgetuigen De Vos Livinus en avia (grootmoeder) uxor Hagens Jacobus". In 1681 treedt hij op als voogd van de wezen van broer Jan en Pierijnten Pauwels. De broers deelden een tweewoonst - SvG Kalken (387).

(h) in 1699 is Jaecques voogd van de wees Bartholomeus van broer Lieven, gehuwd met Elijsabeth De Wilde - SvG Kalken (545). Beide broers hadden land te Raveschoot, in de buurt van de "waerande" (SvG Kalken (549).

(i) er zat een haar in de boter tussen Bartholomeus en zijn halfzussen Joanna en Petronella uit het 2e huwelijk van vader Livinus. Uit een wettelijke passering van 19 april 1731: "contract aengegaen tusschen barthls, joanne ende pieternelle haeghens waerbij zij zijn gescheeden van hunne civile gemeenzaemheijt - Compareerden voor Bailliu, Borghmre, ende Schepenen der prochie, ende heerlijckhede van Calcken, ende vanden nieuwen gavere in persoone barthls haeghens fs. lievens ter eendere zijde, mitsgaeders joanne, ende pieternelle haeghens fae lievens voorz zijne zusters van halven bedde ter andere, te kennen ghevende dat zij op den 13e Augusti 1728 comparerende voor den notaris livinus steels tot wetteren residerende ende get... aldaer genoempt, bij mutuele gifte ende metter warmer handt aen elckanderen immers de lancxtlevende van hun hadden opgedraeghen, ende gecedeert alle hemlieden respective meubelaire effecten bestaende in een koij, een kalf, een ghetauwe, graenen, te velde ende inde schuere, alle de vervoetheijt in de landen, mitsgaeders alle de meubelen, ende cattheylen van huijsraede breeder bij de zelve acte vermelt, ghelijck oock alle de goederen, ende gronden van erven hun respectivelijck competerende, ende dat zij danof op den 22e 9ber 1728 comparerende voor ons bailliu, borghmre, ende schepenen voornt hadden ghedaen de gherequiseerde traditien alles met intentie dat zij comparanten hun leven gedurende t'zamen zouden ghewoont, ende huijs ghehauden hebben in peijs, ende vrede, ende dat zij in teghendeel daegelijcx leven in twist, ende tweedracht t'hunnen grooten intresten en zelfs ziele verlies, ende moghelijck noch meer zoude aen groeijen nijt dies den eersten comparant schijnt gheintentioneert te wesen zich te begheven ten huwelijcken staete, ende om meer andere redenen hun daer toe te moverende verclaerden de respective comparanten vrijwillighlijck te scheeden van de voorzeijde ghemeijnzaemheijt, ende civile societeijt, ende mits dien den voorschreven contracte, ende reciproque gifte te wederroepen, casseren, ende annuleren in alle sijne deelen, soo ende ghelijck, oft danof noijt mutuele opdrachten hadde gedaen geweest".  
(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Kalken, I. Archieven van de heerlijkheid van Kalken en van den Nieuwengaver, g. Vrijwillige rechtspraak, nr. 151 (1727-1738).


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tak 1 uit Kalken/Laarne
Hierna volgt de stamboom uit het Oost-Vlaamse Kalken en Laarne met alle tot nu toe gekende naamdragers die gehuwd waren. Als weergave werd gekozen voor een GeneaNet-structuur met de stamreeks in het rood. De verbanden zijn zorgvuldig samengesteld op basis van zoveel mogelijk verschillende bronnen uit het oud en modern archief: de meeste verbanden staan zwart op wit te boek, enkelen zijn het resultaat van (on)rechtstreekse aanwijzingen. Dit werd ook getoetst aan de resultaten van andere speurders. Correcties blijven natuurlijk mogelijk.
De takken zijn verbonden via huwelijken tussen naamgenoten ( Verwevenheid van takken in de 17e-18e eeuw) en starten in de 15e eeuw. Takken 1-3-4 leiden naar stam-betovergrootvader Jacobus met nazaten tot in de 21e eeuw. Vermoedelijk vindt Tak 5 met Livinus fs ? hierbij aansluiting eind de 16e eeuw.
De link naar Jacobus filius Livinus van Tak 2 (°ca. 1555), die verder teruggaat tot begin de 16e eeuw, werd nog niet gevonden. De roepnamen staan in cursief, beroep en woonplaats zijn sporadisch vermeld.

° Johannes (Jan) fs Jacobus x Christina BAUWENS (a)
   (baljuw van Raveschoot)
                                              xx Livina VAN ZIJPE
      ° Elisabetha x1627 Georgius VAN RYSSELBERGHE †1643
                          xx1643 Christianus VERVAET 1613-1689
      o Catharina x1624 Livinus EVERAERT †1648 (b)
      o Livina x1631 Simon DE BRUIJCKERE
      o Maria (Maiken) †1699 x Livinus DE MAESSCHALCK 1604-1673
        (zij werd begraven in de Laarnse Sint-Machariuskerk, "benefaciens ecclesia et pauperabus legatis testamento")
      o Petrus †1674 x1640 Anna (Tanneken) SLOYR ( Lokerse tak)
            ° Catharina (Cathelijne) x Jan DE BOCK
            ° Joannes ca 1638-1719 x1673 Petronilla BRACKE (c)
                ° Aegidius (Gilles) 1694 x Isabelle Françoise HERREMAN ( Franse tak)
                   ° Jean Bernard x 26-02-1759 (Cassel/Saint-Nicolas) Anne Catherine GILLODTS
                   ° Nicolas Louis x1762 Marie Josèphe Julie VAN BEVER
                   ° Henri Joseph Nicolas x1776 Marie Jeanne DURANT 
                      ° Henriette Bernardine Jacqueline x Anthime Eutrope VERMULLEN
                  Aegidius xx1721 Zele Anna BONNAERENS ( Zeelse naamgenoten)
                     ° Petrus (landbouwer) x Anna Catharina VAN HERREWEGHE
                                                         xx1789 Maria Joanna VAN DEN ABBEELE
                        ° Fredericus x1822 Maria Anna VAN NUFFEL
                           ° Maria Virginia x1854 Constantinus UYTTENDAELE
                     ° Joannes Franciscus (landwerker) x Elisabeth GOOSSENS
                        ° Petrus Benedictus x Alexandrina STROOYBAND
                           ° Maria Livina x Judocus DIERICKX
                ° Livinus 1678-1726 x1710 Petronilla VLAMINCK
                                                 xx1716 Joanna BRACKE
                ° Petronella x Jacobus VERLEE
                ° Jacobus 1688-1766 x Amelberga VANDEVELDE (d)
                   ° Joannes Franciscus 1725 x Livina BRUGGHEMAN (e)
                                                               xx1754 Maria Anna ROGIERS 1722-1794
                      ° Jacobus Franciscus x Maria Anna VAN PETEGHEM
                         ° Joanna Catharina x Laurentius VERVAET
                         ° Angelus (Angelist) x Virginia PIETERS
                         ° Seraphina x Petrus Franciscus VAN (DEN) HENDE
                      ° Petrus Joannes x Maria Magdalena TEMMERMAN †1840 (ex Berlare - PR Kalken)
                         ° Amelia x Petrus DE BRAUWER (ex Lokeren)
                         ° Maria Francisca x Franciscus TROCH (uit Laarne)
                         ° Ancella x Petrus Joannes VAN BOXELAERE
                      ° Petrus Livinus x Maria Anna BAETEN
                         ° Regina x Jacobus VANDEVELDE
                         ° Maria Jacoba x Adrianus Franciscus MAES (ex Gent) (woonden in Lokeren - PR Beervelde)
                         ° Sebastianus x Francisca WYNGAERT
                            ° Maria Coleta x Petrus Leopoldus SCHEPENS
                                                    xx Petrus DE MAESSCHALK
                            ° Sidonia x Petrus DE COSTER
                            ° Eulalia Maria x Camillus Joannes FIERS (woonden te Kerrebroeck - PR Beervelde)
                            ° Amalia x Celestinus DE MEYER (woonden op het Cootveld - PR Beervelde)
                            ° Livinus x Amalia FIERS (woonden op het Cootveld - PR Beervelde)
                               ° Maria Pelagia x Remigius DE SMET
                               ° Maria Elodia x Gustavus SCHELFAUT
                               ° Henricus x Coleta VANDE SOMPEL xx Maria Stephania GENTIER
                            ° Henricus x Rosalia VERVAET (ex Zeveneken - PR Beervelde) (woonden in de Hanselaarstraat - PR Beervelde)
                               ° Leonie Marie x Emiel VAN KERCKHOVE
                               ° Maria x Eduardus SCHEIRE
                               ° Josephus Raymundus x Maria Elodia CORNELIS
                               ° Evelina Ludovica x Gerardus SCHAMPHELAERE
                               ° Eduardus Sebastianus x Maria Romania STAELENS
                               ° Maria Ludovica x Romanus Josephus PLAETINCK
                         ° Joanna x Mattheus VANDER GUCHT
   o Jacobus †1658 x Judoca VAN BEERELAERE 1614
      ° Christina (Christijnten) ( Begijnen te Gent)
      o Joanna (Janneken) 1647-1716 x1695 Livinus SCHEIRE †1697 (f) (woonden in de Hanselaerstraete - SvG Kalken)
      o Joannes 1640-1685 x1668 Livina VAN AERDE 1642-1719 (g)
         o Elisabeth 1671 x1695 Jacobus SCHEIRE †1712
         o Joannes 1673-1753 x1717 Joanna HAEGHENS 1691-1751 ( Tak 2)
            ° Petrus 1718-1795 x Joanna DE LAUSNAY
               ° Livinus 1755-1831 x1785 Maria Theresia LIEVENS (woonden in de Laarnse Kerkstraat)
               ° Joannes Franciscus 1760 (landbouwer ex Laarne) x1789 Judoca Maria STROBBE 1762-1804 (ex Heusden)
                  ° Sebastianus 1801-1872 (ex Laarne) x Francisca VENNEMAN (woonden in de Kerkstraat te Waarschoot)
                  ° Petrus Franciscus (ex Laarne) x1821 Maria Elizabeth THIELEMANS (ex "Hever" bij Mechelen)
                     (woonden in de Laarnse Dorpsstraat)
                     ° Joannes Baptiste Joseph x1848 Joanna Livina CRAEYNEST (landbouwster ex Destelbergen)
                       (molenaar bij overlijden / was met zijn broer Felix Antoon olieslager te Laarne - POPP legger)
               Petrus xx Judoca AELTERMAN (woonden in de Laarnse Eeckhoeck - 1796)
            o Theresia 1719 x1752 Livinus TEMMERMAN †1767
            o Bartholomeus 1730-1811 x1767 Livina Maria TEMMERMAN †1812
               o Livina Francisca 1768-1831 x1792 Livinus DE POORTER (landsman) (woonden in de Saewerstraete - 1796)
               ° Joanna Petronilla 1771 x Petrus Joannes DE POORTER
            o Joannes Franciscus 1722-1796 x1756 Isabella Theresia VAN DEN BRANDEN 1729
               o Petrus Johannes 1771-1841 x Kalken 1802 Joanna Theresia VERHERBRUGGEN 1772-1805
                  (woonden in de Schriek, vlakbij broer Livinus frs. - Volkstelling 1796)
                  o Maria Coleta 1803-1840 x1832 Petrus Franciscus JANSSENS 1808-1879
                  Petrus Johannes xx Overmere 1806 Josepha Francisca BAETEN
                  (landsman en gemeenteraadslid te Overmere 1836-1841)
               o Livinus Franciscus 1756-1837 x1795 Maria Catharina VERHERBRUGGEN 1771-1830
               o Theresia 1796-1878 x1819 Bernard DE LAUSNAY 1793-1873
               o Pieter Joannes 1798-1867
                  o Bartolomeus 1802-1876 x1831 Coleta BAETEN 1810-1848
                     ° Bernardus 1842 x Marie Cordula BULTINCK
                        ° Honorina Maria 1884-1953 x1908 Remigius SMEKENS
                     o Sebastianus 1833-1917 x1867 Philomena DE KESEL 1841
                        o Marie Romanie 1869-1961 x Georges SCHELLINCK 1867-1945
                        o Marie Elodie 1874-1967 x1895 Charles VAN DE WEGHE 1868
                        o Henricus 1877-1960 x Elodia VAN TOURNHOUT
                                                            xx1929 Maria Cornelia TROMMELEN
                           o Irene
                        o Achilles1879-1948 x1910 Honorinne Stephania DE WOLF 1888-1960
                           o Sebastianus Willy x Gabrielle Octave Hortensia DE GRAVE
                              o Freddy Achiel x Monique Henriette Emilienne DE LOOSE
                                 o Luc Marcel Willy (blogger)
                     o Cyrillus 1879 x Maria TOLLIERS
                     o Evariste 1882-1962 x1906 Marie Elodie VAN WAELVELDE 1878-1948
                        o Yvonne 1907
                     o Irma Caecilia Valentina 1885-1935 x1908 Jan-Arthur VAN SWOL 1885-1961
                  o Josepha Francisca 1838 x1870 Felicianus Eugenius HUYCKE
                  o Edmondus 1839 x Maria Elodia MAENHOUT
                o Sebastianus 1806 x1829 Angelina DE WILDE 1810-1885
                   o Maria Justina 1847 x Leopoldus DE LETTER
                o Josepha Francisca 1808 x Petrus DE COENE 1800-1853
                o Livina Francisca 1812-1878
                o Ludovicus (Louis - landbouwer) °ca 1800 †1858 x Maria VAN RIJSSELBERGHE †1834
                   o Maria Coleta 1830-1869 x1861 Petrus DE LETTER
                                                              xx Seraphin BUYLE
                   o Joannes Franciscus 1828 x Maria Juliana VEECKMAN (ex Wetteren)
                   o Cyrillus Bartholomeus 1870-1935
                    ° Caesarius Marie 1872 x Coralia COPPENS
                                                           xx Margaretha (Margriet) VAN DRIESSCHE
                    o Maria Ludovica Melania 1882-1933 x Josephus Franciscus Mathilde COPPENS 1885-1935
                    o Camillus 1879 x Maria DE GRAEVE 1894
                       o Maria / Helena / Martha (de 3 zussen uit Laarne Generaties XV-VI)
                       o Maurice x Odonie Raymonda Rosa TAVERNIER
                          o Joseph x Chantal DEWEZ
                             o Céline x Manu MATTERN
                          o Joris (Georges) x Dominique DELVAUX
                             o Olivier x Gaëlle DASTROY
                             ° Hervé x Constance PIERSON
                          o Johan x Bernadette BIBOT
                          o Anne-Marie x Ahmed JELLOULI
                          o Marc x Monique COMBLIN
                          
(a) uit de SvG (121) te Kalken van zoon Jacobus: "ten sterfhuijse van zijnen vader ende moedere". Vader Jan hertrouwde met Livina Van Zijpe, maar Jacobus' biologische moeder was Christina Bauwens. Gekende nakomelingen uit haar huwelijk met Johannes in de PR Dopen zijn: Maria (°1612), Petrus (°1615) en Dionisus (°1617). Uit de SvG weten we zeker dat Jacobus een broer Petrus had en een zus Maria. In de doopregisters vanaf 1604 staan geen andere kinderen vermeld. Die werden geboren vóór die datum. Christina was in 1628 als "Hagens Christina alias Bauwens" meter van een dochter van Catharina en Livinus Everaert, in 1633 van een zoon van Symon De Bruyckere en Levina (zus van Jacobus), én in 1637 samen met Jacobus Van Bereleere doopheffer van Christina, dochter van Jacobus en Judoca Van Beerelare. Een belangrijke aanwijzing, omdat Judoca's vader Jacobus heette (moeder waarschijnlijk Elizabetha Van Crombrugghe). Als de symmetrie gerespecteerd werd, dus vaders-moeder en moeders-vader. De dochter werd dan vernoemd naar de grootmoeder. In 1639 is ze meter van de dochter van Livinus De Maesschalck en Maria Hagens, zus van Jacobus. Ze stierf vóór 17/10/1646, want dan treedt Livina Van Der Zype op als doophefster bij een zoon van Adrianus Borric en Maria Haghens.
Nog een aanwijzing komt uit "den negensten erfbouck van de prochie van Calckene beginnende met den eersten january 1615": f5v°: "jan haghens en christyne bauwens ondererft 75 r lants een onbehuysde hofstede op den Nieuwe Gavere, noort tsevestraeten, 26£ grooten. In erfven pieter van vaet fs prs." f115v°: artikel 1 jacques van beirleere hofstede oost de street groot 680 roeden (belastbaar, quote 3-6-0) met mutaties jan hagens ende christina hagens elk 1/2; christina nadien geschrapt en vervangen door lieven scheere; jacques hagens 1641; jan hagens al 1671; jacob staelens 1686.

(b) in 1648: "Dese weesen is competerende met haerlieder moeder dheelft van de hofstede in het magheret (*), ghedeelt met Lieven De Maeschalck met ghelijke helft" - SvG Laarne (111). (*) "indique que le village s'élève sur d'anciennes constructions réunies en latin" (http://www.bastogne.be/). Het lag ten westen van de Rivierstraat, onder de toenmalige steenweg tussen Gent en Dendermonde.

(c) De Staat van Goed: een rijke bron II.

(d) doopheffers van hun first born Joanna Maria op 04/04/1718 waren Joannes Haegens & Maria Van Den Abeele, vaders vader en moeders moeder.

(e) in de tiende-ommestellingen van o.m. 1757 & 1763 wonen Frans Jans, Frans Jacops, Jacobus, Pieter en Lieven vlakbij elkaar in de Schriek. Tijdens de Franse volkstelling van 1796 woonden Joannes Franciscus en zijn zonen Jacobus frs. en Petrus Joannes (allen landsman) én zoon Petrus Livinus (wever) er nog steeds. Maria Anna Van Peteghem, die in 1799 huwt met Jacobus frs. wordt vermeld als 24-jarige meyssen.

(f) in 1685 is Lieven voogd van de wezen van stam-vader Jan, gehuwd met Lievijne Van Aerde - SvG Kalken (428).

(g) “op den 16e meije 1658 heeft jan haeghens fs jaquis (pas 18 jaar) syn leene verheven hem verstorven met de hofstede van syne vadere oost joos de wilde suyt de weesen van jaquis de r…s west… w charles noort de dreve ghenampt de goeneye item de tweede partye in een naedere partye oost jan de gheest suyt de voorn weese van jaquis de r… west hem selven noort in het selven stuck ln de masschalck actum ter manynghe van gillis de vyldere balliu en wijsdum van pr scheere en adriaen baert jan cornelis ende lauweryns (*) haeghens mannen van de leene van dheerl van raveschoot…als voorg" (RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Laarne (1417-1796), Supplement, nr. 511: Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot (1648-1719), folio 14v°). (*) wellicht Laurentius fs Laurentius x Joanna Bracke, gehuwd met Catharina Van Peteghem ( Tak 3).

>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.XXste penningkohieren van Kalken (1571)

In 1993 kreeg ik tijdens de Gentse Feesten een rondleiding in het Gentse stadsarchief, toen nog in de Abrahamstraat, in de buurt van het Gravensteen. Pas zo’n twintig jaar later zou ik er terug keren. Sinds 2005 is het ‘Archief Gent’, dat de dienst Stadsarcheologie, het Stadsarchief en het OCMW-archief (met vondelingenregisters) groepeert, gehuisvest in het gerestaureerde gebouw De Zwarte Doos op een voormalige fabriekssite te Gentbrugge.


De originele XXste penningkohieren van Kalken liggen er ter inzage (reeks 28 nr. 31/134). De Spaanse koning Filips II benoemde de hertog van Alva tot landvoogd over de Nederlanden. Om de schatkist te spijzen, voerde die ondermeer in 1571 de XXste penning in, een bijkomende belasting van 5% op onroerend goed en jaarwinsten uit de handel. De Kalkense schepenen stelden ghecommitteerden aan die in een kohier (belastingregister) per straat eerst de pachters en vervolgens de eigenaars noteerden, ook zij die van buiten de parochie afkomstig waren (de afsetenen). Het register telt 69 folio’s en werd afgesloten op "desen derden Wiemaendt (a) XVc en twee en tseventych." Ik heb het met toestemming van het archief voor geïnteresseerden geplaatst op: http://s1081.photobucket.com/user/stadsarchief/library/

(a) de wiedemaand is juni, dus 03-06-1572.


"Dit naervolghende zijn alle de persoonnen de welke gronden van erfen landt bosschen thienden en merssche in pachte bezyttende zyn binnen de prochye van calckene by den laten van der voors prochye overbrocht zijnde voor ons ghecommiteerde als Jan Wemaes, pieter bontinck en Jacob Wemaes (b), omme danof by hemlieden getauxeerdt te werdene den gherechten XXen p(ennynck) alvolgende den laste ons ghedaen, zond(erling) volgens den nottoire placcate van weghen onsen gheduchten heere den Co(nincklyke)n M(ajestey)t en dyt over jaer en in commen XVc ende eenen tseventich zohier naer volcht

(b) de taxeerders volbrachten hun opdracht "sondre daermee eenighe fraude ghedaen te hebbene".


Sporadisch worden verwantschappen vermeld (zoon van, broer van). Namen van vrouwen zijn zeldzaam, meestal staat er enkel weduwe van. Bij de pachters bevinden zich:

f4r° "Sauwestraette... Pieter vanden zype haudt in pachte van lieven haghens 700 roeden ettynghe" (graasweide)
f5v° "Lieven haghens bezydt in pachte van pr dams een acht bundt ettynghe"
f6r° "Den selven noch van jan haghens zynen vadre 1100 roeden lands"
f8r° "De wedewe van laurs haghes haudt in pachte van weessen van adriaen de muelleneere een ghemet lands"
f8v° "Den selven (Jan Schatteman) haudt noch in pachte van weessen batelme (Bartholomeus?) haghens een half ghemete lands"
f9v° "Jan haghes haudt in pachte van calcken kerck met capelrye (c) twee stycken lants samen groot een half bundre"
         Den selven haudt in pachte van johanne vermeere 50 roeden mersch
         Den selven haudt in pachte van zynen vyf kynder de heelft van zynen wuenhuyse"

(c) land toebehorend aan de kapelanie, een stichting waarvan de geldmiddelen of goederen gebruikt worden om missen voor overledenen te lezen in de kerkkapel.

f11r° "Adriaen haghens haudt in pachte van hoors (nazaten) adriaen de muelleneere twee ghemete ettynghe.
          Den selven haudt noch in pachte van arendt schattebroecke 600 roeden lands
          Den selven haudt noch van jan papejans in pachte een half bunders lands
          Den selven noch van synen vadere 600 roeden lands
          Den selven haudt noch in pachte van gillis vermeere capelrye goedt 600 roeden lands"
f11v° "Jan haghens daude (mijn stamoud-vader) haudt in pachte van hoors lieven gheraert vier ghemete lands"
         "Jan haghens de jonghe haudt in pachte van hoors jacop van damme, twee bunds lands met een wuenhuis
          Den selven haudt noch van selven hoors noch vier ghemete lands
         Den selven haudt van lauwers van damme twee bunds lands
         Den selven haudt in pachte van synen vadre den heelft van hofstede daer sy tsamen woonen en het goet van land dat hy
         medehuert een ghemet met half den huisagie"
f12r° "Den selven (Gillis Oostelinck) haudt noch van jan haghens een ghemete lands" (cf. kerkarchief 81 f6v°)
f16r° "Lieven haghens fs lievens haudt in pachte van de weessen pr van peteghem 700 roeden lands
          Den selven haudt noch van hoors baerl vermere in pachte twee ghemete lands
          Den selven haudt noch van zynen vadre een half ghemet mersch
          Den selven (Adriaen Van Damme) haudt van jan haghens in pachte een bund en een half ghemete lands
          Den selven haudt noch van jacop haghens en mattys de vyldre tsamen in pachte drye half bunds lands"
          "Lieven haghens daude haudt in pachte van daneel de vos 800 roeden lands"
f17r° "Den selven (Pieter Eeckman) haudt noch in pachte van hoors van jan haghens 600 roeden lands”.
f19r° "De we jan matthys haudt in pachte van jan haghens een ghemete lands"
f19v° "Den selven (Pieter Van Damme ) haudt in pachte van jacop haghens, 100 roeden lands"
f30v° "Jan haghes haudt van selven pasteur van calckene een [...] thiende"
           "Lieven haghens fs lievens haudt oock in pachte een wyck thiende van voorz pasteur van calckene".

Hierna de “gronden van erfven die diversche persoonen toebehooren” (de eigenaars):

f37v° "Paesschier haghes heeft eene behuyse stede groot van lande twee ghemeten met een wuenhuyse daer up staen"
f38r° "Lieven haghens fs jans heeft een behuysde stede groot van lande een dachwandt met wuenhuyse, schuer en stalle daer up staen
           Den selven competeert noch ii bunds 600 roeden lands Den selven heeft noch 600 roeden ettynghe" ( f5v°-6r°)
f46r° "De biest... Adriaen haghens heeft een behuysde stede groot van landts 700 roeden met een wuenhuyse en schuere"
f47r° "De cruijssen.... Jan haghes met synen kynders heeft een ghemet lands daer up staet een wuenhus
           Den selven heeft noch een ghemete magher cauter landt"
f49r° "Maergriete vechten (?) we lauwers haghes heeft met haren kynders 700 roeden lans met een wuenhuyse en een stalle daer up staen (cf. f8r°)
           Den selvene heeft noch 100 roeden ettynghe
           Den selvene heeft noch in erfgrond 700 roeden lands"
f50r° "Den schrieckt... Jan haghens daude (mijn stamoud-vader) heeft een ghemete lands met een halfen wunenhuyse met half de schuere
           prs met noch twee stallen allenne de heelft (d).
           Den selven jan haghens...erft noch vier bunds saylands" (cf. f11v°)
           "Jan haghens de jonghe heeft in propryeteyt vyf dachwand lands" (cf. f11v°) 


(d) is dit dezelfde boerderij van stam-grootvader Jacobus en de tweewoonst in de Schriek van oud-grootvader Livinus Franciscus eind 18e eeuw (cf. Ferrariskaart)?

f55v° "Somerstraette...Lieven haghens fs lievens heeft een huseken staen up hueringhe...heeft een ghemete lands"
f16r° "De we van pauwels haghens heeft een bunds lands met een wuenehuyseken daer up staen
f56r° "Lieven haghens daude heeft een cleen huysseken met een cleyn schuerken met 100 roeden lands inde selve stede dhelft
           Den selven heeft noch in eerf grond 550 roeden lands"
f68r° "Lieden van laerne...jacop haghens....vyf bunder 137 roeden lands" (e) Den selven...noch 563 roeden mersch" (cf. f16r°)

(e) PK Laarne 1571: "Jacop haghens 1 ghemet lants inde musschestráte" (SAG, reeks 28-316/150 - microfilm).

>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoektocht naar het archief van de seigneurie de Calkene

In de kadastrale legger van de Kalkense POPP-kaart (ca.1860) (cf. http://uurl.kbr.be/1005625) staat vermeld: “Art. 1191. – D’Arenberg, den prins Petrus, Arlay (France)als eigenaar van verschillende percelen: D468 (tuin), D470 (windmolen), D471 (moulin à manège (a), D472 (boomgaerd), D473 (huis), D476bis (land), D911 (land) en E335 (terre vague (b).  Pierre van Arenberg (1790-1877) was één van de zonen en mede-erfgenaam van hertog Lodewijk Engelbert van Arenberg, die via aanhuwelijking in het bezit kwam van o.m. de heerlijkheid Kalken.

(a) wellicht gaat het hier om de oliepaerdenmolen die verpacht werd.

(b) zgn. “woeste grond” (onbewerkt).

Arlay blijkt een kleine gemeente in het Franse departement Jura met zo’n 700 inwoners. Op www.chateau-arlay.com/fr/chateau-arlay-historique-arlay-arenberg-princes-orange.php vinden we de historiek terug van het plaatselijke chateau d’Arlay: “Nous sommes en 1683. Jean-Alphonse de Gand, Prince d'Isenghien (c) fait vendre les biens comtois des Nassau, dont Arlay, et s'en rend adjudicataire en 1684. Il espère ainsi mettre un terme à un légitime procès en réclamation, que ses ancêtres ont commencé en 1530 (!) contre les Nassau.xml:namespace prefix = o />


(c) voormalig Heer van Kalken (1655-1687).


Cependant, Louis XIV avait entre temps conquis la Franche-Comté et réquisitionné les biens en cause. Mais finalement il les restitue par le Traité de Ryswick (1697) à Guillaume III de Nassau, Roi d'Angleterre, mort en 1702 sans héritiers directs. Il s'en suit un nouveau procès : les Isenghien obtiennent enfin leur droit à cet héritage, par un arrêt du Conseil d'Etat en 1730, étant entendu que les Nassau garderaient les titres attachés à ces biens.

Enfin est clos définitivement un interminable procès familial de deux siècles... Et c'est ainsi que l'actuel Roi des Pays-Bas Guillaume-Alexandre de Nassau porte le titre de Prince d'Orange et de Baron d'Arlay, et garde dans ses armoiries la fameuse devise des Chalon en français "Je maintiendrai".

C'est en 1773 qu'Elisabeth-Pauline de Gand (d), Comtesse de Lauraguais, Princesse d'Isenghien, héritière de la forteresse médiévale, transforme Arlay en un vaste domaine en 10 ans de travaux, peu de temps avant d'être guillotinée à la Révolution. En 1825, son petit-fils, le Prince Pierre d'Arenberg reprend la propriété, redynamise le vignoble et fait appel aux meilleurs artisans pour décorer une maison trouvée vide. Suivent Auguste et Ernest d'Arenberg, puis en 1915 son beau-frère le Marquis de Vogüé, et ses héritiers jusqu'à aujourd'hui, la famille de Laguiche. Fait rarissime en Europe, le Château d'Arlay a toujours été hérité par dévolution légitime depuis sa fondation au Haut Moyen-Age jusqu'à ses propriétaires actuels”.


(d) via haar vader en oom erfgename van de oude bezittingen van de familie Gand-Villain in Vlaanderen, waaronder Kalken.

In een artikel in het tijdschrift Castellum (e) van de Vereniging voor lokale geschiedenis van Kalken en Laarne merkte E. BALTHAU reeds op over het archief van de heerlijkheid Kalken: “Een andere mogelijkheid is dat de stukken terecht zijn gekomen in de archieven van families die verwant waren aan de Arenbergs en die sommige goederen door huwelijksallianties hebben verworven of later geërfd”. 


(e) E. BALTHAU, ‘Een inventaris van het archief van de Heren van Kalken (1228-1689) van het begin van de achttiende eeuw’, Castellum, Jaargang XXXII, nr. 4, december 2015, pp. 05-39. Het archief van de seigneurie de Calkene.


Op 26/01/17 mailde graaf de Laguiche,  huidig eigenaar van het kasteel van Arlay: "Pour faire suite à votre message, je vous confirme en effet que le Prince Pierre d'Alcantara d'Arenberg a bien hérité des terres d'Arlay de sa belle-mère la Comtesse de Lauraguais, épouse du Comte L.-F. de Brancas. S'il a été très actif à Arlay et dans notre région, ce château fût pour lui l'une de ses nombreuses résidences en Europe. C'est la raison pour laquelle ne se trouvent ici que les archives concernant ses domaines à Arlay, dans le Jura et en Franche-Comté, sans que j'ai connaissance de ses autres archives, belges en particulier. Je ne vais donc pas pouvoir vous aider".

Een dood spoor dus, maar toch de moeite om te onderzoeken!


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het archief van de seigneurie de Calkene

Bij gebrek aan primaire bronnen die (voorgoed?) verdwenen zijn, kunnen verwijzingen naar die originelen een belangrijke aanvulling bieden. Een mooi voorbeeld is de 'Inventaire general des chartres et papiers qui sont dans les archives de la maison d'Isenghien chez le sieur Walrave à Lille" van begin 18de eeuw in het Arenbergarchief te Edingen. 


E. BALTHAU publiceerde in Castellum nr. 4, december 2015, pp. 05-39 het deel van 'La terre et s(eigneu)rie de Calkene appendances et dependances', met een oplijsting van documenten die dateren van 1228 tot 1689. Folio's 388v° tot en met 392v° verwijzen bijvoorbeeld naar baljuwrekeningen van 1500 tot 1681 (  Kalkense baljuws (14de-18de eeuw). Het is onduidelijk of dit archief bewaard bleef, zo ja, waar? In het RA Brussel ligt in elk geval nog zo'n 826 (!) meter niet-geïnventariseerd archief van de familie van Arenberg, waarvan een telg via aanhuwelijking Kalken verwierf begin 19de eeuw. A suivre...


Waarom bevond dit omvangrijke archief zich toen in Frans-Vlaanderen? Het forum GenNPdC (Généalogie Nord-Pas-de-Calais) leidde me naar http://gallica.bnf.fr/ en via Google Books kon ik bijkomende bronnen raadplegen: een François WALRAVE woonde begin 17de eeuw te Lomme, nu een Rijselse deelgemeente. Een verband met de Laarnse familie Walrave uit de 16de-17de eeuw is nog niet aangetoond. De 'sieur' waarvan sprake is mogelijk Jacques, "avocat, conseiller au baillage de Lille, bourgeois de cette ville" (1679-1747), gehuwd met Angélique Wattrelos. Zowel zijn gelijknamige grootvader Jacques (a), zoon van de hierboven vermelde François, als zijn vader Henri (b) en hijzelf (c) waren ooit baljuw van Lomme. Het verband wordt zo duidelijk: de adellijke familie VILAIN, waarvan sommigen de titel van graaf of later prins van Izegem (d) droegen, was sinds de vijftiende eeuw generaties lang ondermeer eigenaar van zowel Kalken als Lomme.

(a) "Jacques Walrave, né à Lomme, bourgeois de Lille par achat du 6 juin 1625, receveur et bailli de la comtesse d'Issenghien, à Lomme".

(P. DU PEAGE, Recueil de Généalogies lilloises, Volume 1, ed. Lefebvre-Dubrocq, 1906, p. 196)

"28 juillet 1627 Jacques Walrave, bailli de Lomme". (Mémoires, Volume 24, Société d'émulation de Roubaix , 1905, p. 10)


(b) "d'entre le susdit village de Laerne et la seigneurie de Lichtervelde dans Wettere, au regard desquels le tout demeurera tout ainsy qu'il l'estoit avant la date de ceste sans alternation ou changement aucun, avecq obligation et renonchiation in forma. Ainsy faite et passé en la ville de Gand le IIIe Juillet 1683 en présence du Sr Henry Walrave, licentié en loix, bailly de la terre et seigneurie de Lomme, et François de la Cousture, bailly d'Oignies, tesmoings à ce requis et appelez" (notariële akte van J.B. DE DOBBELE).

(ANNOOT-BRAECKMAN, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 4e reeks: Arrondissement Dendermonde. - 1: Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, St.-Gillis, Grembergen, Hamme, Kalken, Laarne, Lebbeke, 1889, p. 36)

(c) "Je suis nommée Louise-Marguerite-Camille par Jacques Walrave, conseiller du roy, bailli de cette terre de Lomme appartenante au très haut et très puissant seigneur Louis de Gand de Mérode Montmorency, prince d’Ysenghen, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de la province d’Artois et gouverneur des ville et citadelle d’Arras, et par De Angélique Watrelos, épouse du donateur J. Walrave". Louis de Gand-Vilain (1678-1767) erfde de bezittingen van zijn vader in 1687. (Mémoires, Volume 10, Société d'études de la Province de Cambrai, Lille, 1906, p. 806)

(d) de West-Vlaamse heerlijkheid Izegem (Fr. Isenghien) werd in 1582 verheven tot graafschap en in 1678 tot prinsdom. 


Christophe Yernaux van www.lillechatellenie.fr bezorgde me tal van verwijzingen uit de Archives Départementales du Nord te Rijsel:


2BXI 11C/1142 (22/12/1626): “Messire Philippe Lamoral DE GAND DICT VILLAIN, Comte d'ISENGHIEN, Seigneur de LOMME, gouverneur et capitaine général des villes et chastellenies de LILLE, DOUAY, ORCHIES, et Marguerite Isabeau DE MERODE sa compagne, demeurant présentement à LILLE. Jacques WALRAVE leur exécuteur s'obligera”.


2BXI 12A/275 (29/03/1627): “Jacques WALRAVE receveur de LOMME et appendances, déclara que Messire Jacques Philippe DE GAND ET VILLAIN, Comte d'ISENGHIEN, baron de RASENGHIEN, Seigneur de LOMME, son maître, aurait, pour faciliter la levée des deniers qu'a besoing Messire Guillaume DE GAND ET VILLAIN, baron de Saint Jean, STEENEN, son fils, pour l'achat de la terre et Seigneurie de Brifoeul par acte passé pardevant les auditeurs du Souverain Baillage de LILLE, le 20/03/1627, obligé ses biens. Il s'oblige à son tour”.

2BXI 13A/218 (29/07/1628): “Jacques WALRAVE bailly et receveur de la Seigneurie des Obeaux, au nom et comme procureur spécial de Messire Adrien Lamoral DE GAND ET VILLAIN Seigneur des Obeaux, chancelier et chanoine de l'église cathédrale Notre Dame de TOURNAY”.

2BXI 13A/383 (23/08/1628): “Jacques WALRAVE bailly et receveur de LOMME, procureur spécial de Messire Philippe Lamoral DE GAND DICT VILLAIN, Comte d'ISENGHIEN, gouverneur et capitaine des villes et chastellenies de LILLE, DOUAY et ORCHIES”.

2BXI 17A/411 (07/01/1632): “Deniers reçus de Jacques WALRAVE bailly de SEQUEDIN”.


2BXI 18B/800 (30/12/1633): “Jacques WALRAVE bailly d'ENNETIERES EN WEPPES”.

2BXI 26A/10 (29/12/1642): “Jacques WALRAVE procureur de Dame Louise DE MERODE baronne de Saint Jean, STERRIES, Dame de WOLDERE, WASMES, BRISSOEUL, veuve de Guillaume DE GAND dit VILLAIN, baron, et de Messire Adrien Lamoral DE GAND dit VILLAIN, Seigneur des Obeaux, trésorier et chanoine de la Cathédrale de TOURNAI”.


2BXI 28A/58 (05/01/1644): “Jacques WALRAVE bailly et receveur de LOMME, procureur spécial de Messire Philippe Balthazar DE GAND DICT VILLAIN chevalier Comte d'ISENGHIEN, Baron de RASSENGHIEN, Seigneur de LOMME, gentilhomme de la chambre du Roy”.

2BXI 28B/737 (03/08/1644): “Jacques WALRAVE bailly et receveur de LOMME, procureur spécial de Dame Marguerite Isabelle DE MERODE, Comtesse d'ISENGHIEN et de MIDDELBOURG, Baronne du Saint Empire, de FRENTZEN, CROISILLES, Dame de WATENES, LANNOY, LINSELLES”.


2BXI 29A/98 (08/03/1645): “Jacques WALRAVE bourgeois demeurant à LILLE, receveur et administrateur de la commanderie de Hault Avesne”.

2BXI 29A/319 (12/06/1645): “Jacques WALRAVE receveur général de la Commanderie de CASTRE”.

2BXI 40L/219 (18/10/1656): “Jacques WALRAVE fils de feu François, bailly de LOMME”.


2BXI 45A/218 (24/09/1661): “Jacques WALRAVE bailly de LOMME demeurant à LILLE, en vertu de pouvoir donné par Philippe Balthazar DE GAND ET VILAIN Prince et Comte d'ISENGHIEN, Baron de RASSENGHIEN, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, gentilhomme de la chambre du Roy, Gouverneur et capitaine général du Duché de Geldre, et Comte de ZUTPHEN (instrument pardevant Joes VANDENBERGHE notaire au Comté d'ISENGHIEN, le 9/09/1661) Dette de 4000 florins (3000 florins prestés à feu Messire Philippe Lamoral DE GAND ET VILAIN père dudit Philippe Balthazar, en date du 19/03/1624, et depuis le 6/10/1632 lettres obligatoires de la Comtesse d'ISENGHIEN et MIDDELBOURG sa mère, et 1000 florins audit Jean BEHAGLE en date du 21/10/1619)”.


2BXI 104A/9 (07/03/1726): “Jacques WALRAVE conseiller du Roy au bailliage de LILLE, administrateur des biens de Marie Madeleine DERANSART veuve de Jean SPIKET”. (ADN)

>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kalkense baljuws (14de - 18de eeuw)

Hierna volgt een chronologisch overzicht van gekende Kalkense baljuws:


Jaartal

Bron (1)

 Bron (2)

1387


Begin 15de eeuw


<1454

Jan vanden Kerchove (*)Thomas (Maes) den Hertoghe (3)Willems de Bruyne (4)

1464

Jan Van den Broucke


1475

Jan De Tolnaere

 

1516

Lieven Van den Neste

Reeds vermeld in 1505 (5)

1533

Lieven De Vildere

Reeds vermeld in 1532 (5b)

1544

Michiel Wemaes

Reeds vermeld in 1536 (6)

1577

Denijs Bracke

 

1606

Pieter Van Hecke

Reeds vermeld in 1605 (7)

1620

Lieven Baten

Pas vermeld in 1625 (8)

1652

Nicolaas Van Hecke

Reeds vermeld in 1631 (9)

1672

Philip De Labije (advocaat Raad van Vlaanderen)

Reeds vermeld in 1671 (10)

1675

 

Charles vande Vinchele (11)

1676

Pieter Bauwens (notaris)

 

1680

 

Jean Hubreck (12)

1697

Mattheus Janssens (costumier = zaakwaarnemer)

 

1712

Pieter Jozef De Witte

 

1712

Mattheus Janssens

 

1748

Karel-Philip De Grave

 

1752

Geraard D’Haeseleire

 

1762

Joannes De Baere

 

1788

Jan-Alexand. Cromphaut

 

1790

Const.-Joz. Verbrugghen

 

1790

Jacob Leirens

 


(*) Een aanvulling uit het Gentse Rijksarchief: "Vidimus (afschrift) 1414 nov. 25 door schepenen en raad van Gent. Regest: 1387 juni 17. Jan vanden Kerchove, baljuw, en Jacop de Wilde, Jacop de Gheest, Willem Pauwels en Pieter vanden Zijpe, schepenen in Kalken, oorkonden dat Pieter Keghel en Alijce Baers, zijn vrouw, erkennen schuldig te zijn, over de erfgenaam van Heinric Hyoens, aan Pieter vander Leyen, als stichter van en ten behoeve van het godshuis O.L.Vrouw ter Nood Gods, 6 lb. par. 's jaars erfrente, welke bezet wordt op landerijen aldaar" (Archief Heilig-Kerstkerk Gent, charter 235).

 1. (1) C. DAUWE, Calcken door de eeuwen heen, Historische bijdragen getrokken uit de archieven der gemeente, 1908. Een beperkter overzicht staat in F. DE POTTER & J. BROECKAERT,  Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen, Vierde Reeks, Arrondissement Dendermonde, Eerste Deel, 1889. Beiden zonder bronvermelding.

 2. (2) Tenzij anders vermeld: E. BALTHAU, Een inventaris van het archief van de Heren van Kalken (1228-1689) van het begin van de achttiende eeuw, Castellum, Jaargang XXXII, nr. 4, december 2015, pp. 05-39. ( Het archief van de seigneurie de Calkene). 

 3. (3) "Thomas den Hertoghe was clerc van de heer van Kalken in 1399 [...] In het begin van de vijftiende eeuw was hij baljuw van de heer van Kalken", E. BALTHAU, Hoofdcijnsplichtigen van de Sint-Baafsabdij van Gent in Laarne en Kalken in de tweede helft van de 14de eeuw, Castellum, Jaargang XXVI, nr. 4, p. 26, noot (32).

 4. (4) “Un accord entre le seigneur de Calkene et Jean de Weyters au sujet du reliqua des comptes de Willems de Bruyne baillij et receveur de Calkene dont ledit Weyters avoit epousé la veuve de l’an 1454” (folio 384r°).

 5. (5) “Autres comptes rendus par Lievin van Nesse pour les annees 1505 […] 1518” (f388v°). (5b) "Wy lieven de vylder bailliu..." (wettelijke passering 04/03/1532).

 6. (6) “Autres comptes rendus par Michel Weemaes a raison des annees 1536 […] 1576” (f388v°-389r°).

 7. (7) “Autres comptes rendus par Pierre van Hecke a raison des années 1605 […] 1624” (f389v°-390r°).

 8. (8) “Autres comptes rendus par Lievin Balten pour les années 1625 […] 1630” (f390r°). C. DAUWE vermeld hier het jaartal 1620. Wellicht een drukfout, want de vorige baljuw, Pieter Van Hecke, diende de rekeningen in van 1620 tot en met 1624.

 9. (9) “Autres comptes rendus par Nicolas Van Hecke en raison des années 1631 […] 1670” (f390v°-391r°).

 10. (10) “Autres comptes rendus par Phles. De Labye des années 1671 […] 1674” (f391r°).

 11. (11) “Autres comptes rendus par Charles vande Vinchele des années 1675 […] 1679” (f391v°).

 12. (12) “Autres comptes rendus par Jean Hubreck des années 1680 1681” (f391v°). Uit rekeningen in het RA Gent (zie lager) blijkt dat Pieter Bauwens in de periode 1683-88 ook baljuw was. Mogelijks trad ontvanger Hubrecht op als plaatsvervanger.


Alle baljuws moesten jaarrekeningen indienen met ontvangsten uit o.a. geldboeten en ‘composities’ (a). De uitgaven omvatten o.a. lonen van het personeel en kosten bij de ambtsuitvoering. Soms werden delinquenten bij naam genoemd, met de aard van het misdrijf en eventuele straf. In 'Rekening 1380-1381 van de ontvanger van het Land van Dendermonde (b)' & 'De rechtspleging in het Land van Dendermonde, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde reeks, deel 4 (1978-79), pp. 21-41/43-134 bespreekt M. BOVYN in detail rekeningen uit verschillende dorpen en steden. Raveschoot en Kalken komen er echter niet in voor, Laarne slechts eenmaal.

(a) de beklaagde betaalde een afkoopsom waardoor een rechtszaak werd vermeden (een minnelijke schikking).
(b) administratieve eenheid buiten de stad zélf, bestaande uit 16 parochies,waaronder Kalken en Laarne aan de linkeroevers van de Schelde. Op haar beurt behorend tot het nog grotere Leenhof van de heerlijkheid Dendermonde ( de Bourgondische rekenkamer).In nr. 31189 van het archief van de Raad van Vlaanderen ( ) in het RA Gent bevinden zich nog enkele rekeningen:

"Rekeninghe (c) bewys ende reliqua (d) die ons desen doet ende overgheeft pr bauwens bailliu der prochie heerl van calckene […] in zynen qualiteyt als ontfangher vanden heerlicke penninck renten […] ende cappoenen renten (e) competerenden aende vrauw douagiere van zynen excellentie den prince van Iseghem (f)

Ontfang van dhoirs mattheus haeghens (g) de somme van acht schellyn grn over een slecht cattheyl (h)"

 

(c) overzicht van inkomsten uit 1683-88. Voor eerdere rekeningen  Het archief van de seigneurie Kalken.

(d) wat overblijft.

(e) "de Heer ontving jaarlijks als rent, de som van 39 schellingen 9 deniers groote, te Paschen 35 kapoenen en 24 hoenderen, van lieden die leengoed van hem gebruikten(F. DE POTTER & J. BROECKAERT, Geschiedenis van Kalken (1889). Een kapoen is een gecastreerde haan om het vlees vetter en malser te maken.

(f) Marie-Terese de Crevant-d’Humières, weduwe van Jean Alphonse de Gand dit Vilain, prince d’Isenghien et Masmines (+ 06/05/1687).

(g)  Tak 2 (g). Hij overleed op 12/03/1689, dus ook dit jaar komt aan bod. Zie ook noot (i).

(h) de Heer beschikte over het zng. recht van de dode hand (beste hoofd/cattheyl). Bij het overlijden van een onderdaan koos hij of zijn baljuw het beste stuk uit de veestapel of inboedel. Dat werd dan geschat, zodat de erfgenamen het konden terugkopen. Hoofdcijnsplichtigen ( Generaties XV-XI (b) waren vrijgesteld van deze regeling.

 

"Andere ontfaen van beste hoofden in proffyte van voorn heere vvallen met de doot vande navolghende psoonen overleden ten voorn jare 1689 [...]

Ontfaen van dhoirs mattheus hagens voor het beste cattheil achter gelaten by hun vader sijnde een roostere (i)"

 

(i) aparte rekening van ontvanger Jan Hubrecht. Mogelijks een braadrooster.


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Quoteboek van 1636

Deze registers werden bijgehouden om grondbelastingen voor de overheid te heffen. De schepenbank stelde pointers en setters aan, taxeerders die de quote (aandeel) bepaalden en ook de gelden inden. Dit lijvige boek werd door de griffier opgestart in 1636 en bevat naast de afbakening van percelen ook mutaties (overdracht van gebruiker - meestal nauwe verwanten - met jaartal) links in de marge. De leengronden gingen dikwijls over naar de volgende generatie. "Dit is den tweeden quote bouck (a) van prochie van calckene ende de goedynghe van landen en mersch (b) gheestimeert (c) by ln van ruiteghem fs eloys (d) jan bontinck"

(a) geen spoor van het eerste register (er bestaat ook een later exemplaar uit 1650). De heerlijkheid Raveschoot wordt behandeld van folio's 238 t/m 243.

(b) gras- en weiland langs een rivier.

(c) naar waarde geschat.

(d) burgemeester.


f67v°
jacques haghens 1652
        by bays
beke (e) zuyt den herwech oost laurs van abbeele…  
        west de beke”


(e) uit de SvG van stam-grootvader Jacobus (†31/03/1658 te Kalken): "In conquest (verworven tijdens het huwelijk)...lants aende baeijsbeke,400 roeden, oost Jacques Platinck int zelve stuck, zuijt den herwech, west de beke". Uit een Laarnse SvG (241) uit 1654: "een partije saeijlant gheleghen Calckene ghenaempt de baeijsbeke, groot twee ghemeten, oost jaecques haeghens".

f83v°
"jooris haghens gillis haghens 1655 ( Tak 3)

        up thussevelt noort west en noort oost de straete zuyt
        ghysselbrecht van ruteghem"


f89v°
"jacob haghens dhelft dhelft dhoirs 1641

jacob haghens dander helft 1642

        den denackere (f)"

(f) uit de SvG van stam-grootvader Jacobus: "Item dhilft van een stuck lants genaempt den denacker" en de SvG van stam-vader Joannes: "Item den danacker groot met de dreve 600 roeden".

"jacob haghens dhelft 1641

dhoirs dhelft 1641

adriaen van aerde dhelft 1642

         den langhenbrandt (g) oost...jacques bossut zuyt tvoorgaen
         denackere"


(g) uit de SvG van stam-vader Joannes: "Gronden van erfven...item dhilft van den langhen brant, groot 2 ghemete, west Marijn Bauwens met dander hilft" en de SvG van oud-betovergrootmoeder Joanna: "item binnen de voorsegde prochie van calcken alnoch eene partye saijlandt gheleghen in eene meerdere party en ghenaempt den langhen brandt groot over dit deel ontrent de seven hondert roeden".

f110v°
"gs haghens 1655

jooris haghens fs laurs ( Tak 3)"

f115v°
"jan hagens dhelft ( Tak 1)
christina hagens dhelft lieven scheere
jacques hagens 1641
jan hagens al 1671 jacob staelens 1686
       jacques van beirleere hofstede oost de street groot 680 roeden
"

f117r°
laurs hagens den selv inde vierdonghen oost de beke zuyt de we daneel de vyldere west willem van aerde den selv in schoormeersch te wissele met joos van vaet jan bracke
den selv in een bocht byn den vaerdt noort dhoirs jan loot zuyt jan bontinck jan everaert
den selv oost jan de maeschalc suyt jan vwulghen west hanslaer straet
den selv suyt jacques van laere west de we pieter veecken

f117v°
lieven haghens fs lns ( Tak 4) by tcootveldt oost jacques schepens suyt de strate west jan van rysselberghe

           
f124r°
fran haghens 1657
       de selv [Thomas] kerckhove p van weesen jacob haghens 

       ( Tak 2) huerl hofstede up cootvelt west en noort de
       strate zuyt de weesen pierynten van ackere

f128v°
de selven [we jacob haghens] huere stede oost jacob de rouck zuyt jan pauwels noort joost van driessche” (met opeenvolgende pachters o.m. we ln maes, pr de wine, thomas van kerckhove ln van abbeele)

f131v°
frans haghens 1638
        den selven [lieven van abbeele] inden overloop p den…oost
        roelandt vhulst zuyt lieven drieghe…west gillis haghens
        in tselve stuck

f134v°
"up van jan haghens oost den selven haghens suyt tkievittegoet (h) west jan vwulghen noort laurs haghens"

(h) Generaties V-IV (g) / Het kerkarchief van Kalken.

f137r°

"jan haghens bailliu (mijn stam-overgrootvader)

den selven bruyckere p van dhoirs van jan loot

         oost zuyt en noort de selv hoirs zuyt den wal west
         jan clauwaert

jacob haghens 1650
        den selven p van jan hagens oost en west den selv en zyn
        stede by de kercstrate”


f143v°
jan de vylder fs jan 1659
passchier hulstaert 1643
jacques hagens 1638
        de we lieven hagens haer hofstede west de somerstrate…zuyt
        lieven van aerde

        dheelft aen jacques en dander heelft aen pr hagens 1638
       de selv west de kercstrate…noort guillaem bauwens


jacob haghens
1638

jacob gheensins 1642

        de selve achter huer hofstede"


RAVESCHOOT

 

                      

f240v°
"jacob haghens 1650 dheelft
jacques haghens 1637
symoen de briyckere 1640
         jan haghens bailliu
up thussevelt oost en noort dheystrate
         west den ...zuyt pieter bracke fs gs
"

jacques haghens 1641
         den selven inden schrieck den keer oost ende noort de strate
         zuyt jan de maerschalck west gillis hubrecht
        
( WP 133)

f242r°
"de we michiel borm (i) in muelemersch inde bunders te wissele met jan de wilde anths oostelinck en andere
de selve oost en west dhoirs jan loot suyt jan haghens fs lns
de selv oost jan haghens suyt jan vwulghen
de selve oost lieven van houcke suyt pieter clauwaert west laureyns haghens
"

(i) Elisabeth Haghens ( Adelsarchief Raveschoot recepis 1602/WP 137 f62r°).

f242v°
"jacquis haghens
       1641 de selven suyt de kerckstrate oost cornelis de vman
       west de beke


       laurs haghens joncman in meulemersch...over den vaert
       oost den...wech
"


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kalkense landboek van 1654

Volgens de inventaris dateert dit register van 1654, maar het werd pas enige decennia later opgemaakt toen Mattheus JANSSENS de functies van baljuw en meier combineerde (1697-1712), en Jan DRIEGHE burgemeester was (a). Het verwijst wél naar toenmalige pastorale grondrechten: Declaratie van alle de wycken ende plecken van alle de stucken van landen gheleghen op de prochie ende heerlyckheyt van calcken, namentlyck van alle de novaelen (b), ofte nieuwe landen ende andere wycken ende plecken, daer den heer pastor deser prochie ende heerlyckheyt gheheel de thiende (c) is competerende in conformiteijte van voorgaende oude boecken naementlyck den ghone van jaer 1654”.

Per wijk staat onderaan telkens de aangestelde pryser (schatter) vermeld.


(a) hij komt niet voor op de lijst der burgervaders in Calcken door de eeuwen heen (C. DAUWE).
(b) “een ackere dye nyeuwe besaeyt es” (vocabularium Rhetorica die edele const van welsegghene, J. GOOSSENS, Antwerpen, 1553).
(c) de inning gebeurde aanvankelijk in natura, waarbij een tiende deel van de oogst werd opgehaald. Later werd dit recht dikwijls verpacht en voldaan in klinkende munt.


10e wijk


f36r°
"16 jan haeghens een ghemet lant, oost jan haeghens d'aude, suijt pr. de corte, west gilliaem bauwens, ende noort den grooten winters acker"
"17 jan haeghens fs denijs ( Tak 2) op een ghemet lant oost niclaeys frans van hecke suijt joris staelens, west lieven hooghwijs, noort gillis baes"

11e wijk

f39v°

"11 jan haeghens op ontrent acht hondert roeden lant, noort het voorgaende stuck, oost jan verhulst, suyt gillis de wilde, west bartholomeus bauwens"

f?
"20 jan haeghens hebbende in cheyns op ontrent een half ghemet lants gheleghen aende vierdonghen ghenaempt de twee bunders, suijt de straete, oost de weduwe joos schepens, west tvierdonghen straeten ende noort jacques baeten"

14e wijk

f51r°

"6 niclaeys frans van hecke cau: ex. op twee stucken lant over de ander wegende groot ontrent een bunder oost d'hoors van joanna haeghens wede. lieven scheere ( Tak 1), suijt jo[nkhee]r. jan waepenaert, west de hansselaerstraete"
"7 mijnheer smet deken tot zijne op vier hondert r.en lant oost jan meulewaeter tot lokeren, suijt lieven haeghens met zijn stede, west de hanselaerstraete, noort lieven d'hollander"

f?
 "25 lieven vanden abeele op een ghemet lant ghenaempt den beerkens, oost lieven onghena, suijt jan haeghens, west de wede. pr dierick, ende noort lieven van hoecke"

15e wijk

f60r°
"37 jan haeghens op ontrent vyf hondert Ren lant oost het voorgaen stuck, suyt lieven van driessche, west de wede. lieven calle als pachterse ende noort de straete"

17e wijk

f?
"8 pachterse wede. laurens haeghens (d) lieven colman op ontrent een half bunder lant, west het voorgaen stuck, oost jan de vilder, suyt jan bauwens, ende noort het pachtgoed van raffelschoot"

(d) wellicht Catharina Van Hecke, gehuwd met Laurentius fs Jacobus
( Tak 3).

"12 gillis raes fs. jans causa ux: op ontrent een bunder lant, oost de wede. lauw: haeghens met haere stede, ende noort jan vanden abeele met sijne stede"

f64r°
"13 de wede. laurens haeghens, ende de wede. lieven vervaet tsaemen op vier ghemeten lant op de west sijde, oost het voorgaende stuck, suyt de straete, en west gillis baes cau ux:"
"14 de wede. laurens haeghens op haere hofstede met een stucken lant up de west syde, oost het voorgaen stuck, suyt de straete west de musschestraete, ende de vyf weegsschen, en noort joachem de kinder, groot ontrent een half bunder

f?
"27 de quesel haeghens (e) woonende tot laeren op een ghemet lant, noort het voorgaende stuck oost dhoors van lieven van driessche suijt de wede. joos baes met de recten west jor. triest"

(e) quesel = kwezel of ‘geestelijke dochter’: meestal ongehuwde vrouw die niet intrad in het klooster, maar haar leven wijdde aan God via gebed en meditatie. Zij droegen vaak zwarte, sobere kledij en hielden zich bezig met handenarbeid, onderwijs (vaak de zondagscholen), ziekenzorg en liefdadigheidswerk. Ter illustratie een testament uit het kerkarchief: "Compareerde voor mij onderschreven heer ende meester Felix vande Wattijne onderpastor tot Calcken ter presentie van Joannes pieters ende Jacobus schatteman getuijgen daer tot aensogh in perssone Joanna Maria haegens (f) geestelijke dogter tot Calcken genietende niet alleenlyk haere gesondheyd maer ook het gebruyk van haer verstand en zinnen, soo als aen mij ende ondergenaemde getuijgen vuyt verscheijde redenkavelingen ontrent dese ende andere saeken met haer gevoerd, overvloediglyk is gebleken: welke comparante verklaerd, soo sij doet bij desen dat sij, in agt nemende de broosheyd van ’s menschen leven, de sekerheijd des doods en de onsekerheijd van des salfs iere (?), heeft besloten niet te willen scheijden vuyt dese weereld sonder alvooren gesorgd te hebben voor haere ziele ende verclaerd te hebben haeren uijttersten wille: reden waerom sij den selven bij desen verclaerd te wesen als volgd: Alvooren beveeld de comparante haere ziele, soo haest sij sal gescheyden syn van haer lichaam, aenden almogenden Godt, aende alderheyligste moeder Godts Maria, en aen het geheel hemelsch hof, en haer lichaem aende aerde, om begraven te worden op het kerkhof van Calcken met eene gesongen misse, inde welke moet geassisteerd worden, gelyk ook op haere uytvaerd, de welke kort daer naer moet geschieden met uytdeylinge van thien meukens (g) rogge gebacken in brooden voor den aermen…Mitsgaeders wilt sij, dat op den verjaerdag van haer overlyden, of daar ontrent, sal geschieden een jaergetyde (h) met eene gesongen misse tot lavenis van haere ziele" (16/03/1784)

(f) zij tekende zelf met Joanna Marie haeghens.
(g) inhoudsmaat voor graan (¼ zak).
(h) het stichten van eeuwige jaargetijden was een courante praktijk. De volgende generaties konden een bijdrage betalen aan de kerk voor het opdragen van een jaarlijkse gezongen mis ter nagedachtenis.

f70r°
"37 joos onghenaert op ontrent een ghemet lant in synen acker gheleghen teynden den lochtinck van dhoors joanna haeghens wede. lieven scheere, oost en noor joos mechiels, west en suyt de straete"

18e wijk

f71v°
"3 pachter lieven d'hollander lieven haeghens op ontrent een half bunder lant oost lieven baert, suyt de dreve west de weesen van carel van abeele ende noort het straetien"

f72r°
"6 lieven haeghens op ontrent een ghemet lant oost het voorgaende stuck suyt de dreve west dhofstede ende pachtgoed van raffelschoot, en noort het straetien"

f75r°
 "30 pachter adrianus baert pr. haeghens tot Ghent op een ghemet lant inde behuysde hofstede van jacobus van bossche, oost de straete, suyt straetien, west joos verschraeghen"

25e wijk

f?

"8 jan de wilde en dhoors lieven haegens op hunnen hofsteden neffens de voorge, groot een hondert R.en, synde cheijns van hure oost g van mossevelde, suijt de strae, west niclaeijs frans van hecke ende noort gijselbrecht saijs"


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kalkense landboek van 1610

Deze voorloper van het  kadaster werd opgesteld om grondbelastingen te kunnen innen. Het vermeldt per wijk de aanpalende percelen met hun eigenaar (het clerus, de adel of particulieren), de aard van de grond (land, weide, meers, bos, hofstede), de oppervlakte en de ligging (via afbakening noord-zuid-oost-west). Pachters ("p") staan telkens bovenaan links. Dit register werd regelmatig geaktualiseerd.
Deze generatie slaat de brug tussen de 
16 en 17e eeuw, dus net vóór de start van de parochieregisters.

 

- “p Adriaen hagens

Jonch Jan saman up zynen ackere zuit de muelebeke west de strate noort den selven saman oost Paschier ranst 

- “Jan van zype fs Baud. ca ux.

Adriaen hagens ter causen van zynen kinder van Eliz. tsmeesters up ontrent een halfbund lants voor…noort den hoogen en naren herwech west Adriaen colman zuit Bernaert de mey en consoorten( wp 136 f48v°)

 - “p Jan hagens Jacob (a)

Jan drieghe up zyn hofstede groot een halfbund zuit tvoorgaende oost de strate west den zelven drieghe noort het goet van myn heere van vinderhaute

 

(a) f(iliu)s werd door de ambtenaar vergeten.

 

- “p Jooris hagens

Laureis bracke fs lau voor zijn hof en Jan drieghe up een bund lants oost tvoorgaende stuc noort west de strate zuit gijsel van ruiteghem

- “Adriaen haghens fs jans by boontinc wateringe” vlakbij “de lange zutters” en “tpapen ackere


"p matheus everaert
Ln hάgens bάlliu van Raveschoot up ontrent een gemet lάnts gelegen inde behuysde hofstede vάn Lάurens hάgens zynen broure oost de strate zuit straetken" (b) 


(b) uit de SvG van Livinus: "Item ten derden noch ontrent iiij c roen lants, leen wesende geleghen by hanslaer, noort en oost Laurs haghens, in syn lochtinck, zuyt aen straete".
(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van Wetteren, nr. 346: Registers van staten van goed 1609-1620, f83v°)

- f84r° "de we margriete alleman (c)
Jacob hagens fs Ln
( Tak 2) up ontrent een halfbund lants oost tvoorgaende stuc noort de kercstrate west denys bracke zuit pr. bontijnc
 

(c) latere toevoeging, want zij werd pas weduwe in 1625.

 

- “Jacob van aerde up een halfbund lants…oost de strate zuit tvoorgaende noort ooc de strate west Adriaen hagens bij uxore we pierynken hagens

Pierynken hagens we Ln hagens by coope up ontrent twee gemeten landts noort de strate oost tvoorgaen stuc zuit jan nauts” ( kerkrekening 118 f6r° 1625)


- f103r° "ende voorn hofstede van jan hagens balliu van Raveschoot" (mijn stam-overgrootvader - generatie IV)

- f107r° “Jan hάgens balliu fs Jάcob (d) de stam-overgrootvader en zijn vader) up een bứnder lάnts west jάques dάnsάert zuit hứbrecht vάilliάnt cά(usa) ux(oris)...den oost bosch noort de dreve oost Joos ende Andries de mứeleneere


(d) "balliu" staat boven de zin geschreven als latere toevoeging, want zijn broer Livinus was nog in functie in 1610 (Arrow Generaties III-I (b).


- "Jan hagens up ontrent een dacht (dagwand) noort de strate zuit en oost d'hoirs Anths mathijs west d'hoirs Denijs van driessche"


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Adelsarchief Piers de Raveschoot

Nazaat Ronald Piers de Raveschoot uit Italië zette mij op het spoor van dit fonds dat berust in het RA Gent. M. Gysseling publiceerde in 1956 een inventaris die ter inzage ligt in de leeszaal (toegang 177), waarvan nrs. 633-642 ons aanbelangen.  In 1732 kwam de Gentse familie Piers via aanhuwelijking in het bezit van de gelijknamige heerlijkheid (a), en verkreeg daarbij ook de documenten van voormalige eigenaars die betrekking hadden op het domein. Het fonds was mij reeds bekend, maar ik kon niet vermoeden dat dankzij hun goede zorgen ook handschriften uit de 17de, 16de tot zelfs de 14de eeuw bewaard bleven (b). 

(a) De familie
naam werd officieel gewijzigd naar Piers de Raveschoot bij KB van 17/03/1885, al droegen nà 1732 reeds verschillende leden de naam van hun belangrijkste heerlijkheid, zoals gebruikelijk was bij de adel. In Gent gebeurde net het omgekeerde: de gelijknamige heerlijkheid kreeg in de tweede helft van de 14de eeuw de naam van de eigenaars, de familie..."van Raveschoot"! 
(http://users.skynet.be/fb969969/pagina3.html)
(b) In het kasteel te Olsene verhuisde het archief in oktober 1918 van de zolder naar de kelder wegens de intense bombardementen in de streek. Stanislas Piers de Raveschoot bracht het toen persoonlijk naar Gent. Hij kreeg gelijk: in de volgende dagen werd het kasteel beschadigd door de bombardementen (gelukkig was de familie naar Gent gevlucht en werd niemand gewond). Uiteindelijk werd het archief in depot toevertrouwd aan het RA Gent.

N° 634: recepissen (c) en denombrementen van lenen (d) 1546-1795

- "Ic pietere haghins kenne ende lyde dat ic haudende ben in achterleene (e) van Gillis de cupere […] luttel min oft mer ter cause van zijnen hove heerlichheyt ende laetscepe van Raffescoot..., mits dat ic gheenen zeghele (f)...huyze...heeft jan de mol secretarys vanden voors laetscepe dit raport te mijnen...ghescreven ende gheteckent" (09/06/1525)

(c) ontvangstbewijzen.
(d) rapport met de namen van het leen, nieuwe leenman en leenheer, het leenhof waaronder het ressorteerde, omvang (oppervlakte, ligging, bijhorende rechten, achterlenen, …), feodale verplichtingen  (leendienst, overdrachttaks, …) en andere lasten (renten, cijnzen, …). Binnen de 40 dagen na het afleggen van de manschap aan de leenheer of baljuw over te maken.
(e) land wat een leenman op zijn beurt aan een ander in leen gaf.
(f) losse akten op perkament werden dikwijls bekrachtigd met onderaan een lint en zegel uit bijenwas waarin het familiewapen werd gedrukt via een zegelring met relïefstempel. Dit was zeker niet alleen het voorrecht van de adel. Uit de tekst blijkt dat mijn stamoud-grootvader geen eigen zegel had, en de opsteller het rapport liet ondertekenen. In het Algemeen Rijksarchief te Brussel loopt sinds 2008 een digitaliseringsproject van de zegelcollectie (bijna 38.000 stuks!)
(http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/rabscans/zoekterm/zegelafgietsels/eadid/BE-A0510_005990_005868_FRE)


"Ic lieven vande velde fs jans kenne ende lyt dat ic haudende ben van een leen vanden heersamen willem de cupere fs gillis van zyn leene dat hy haudende is met jan haghins" (15/-/1537)

Ic jan monen baelliu der C Mt onsen gheduchten heer van zynder stede van Wetteren kenne by desen ontfaen hebbende van lauwereys de cupere fs gillis als man van vooghdye van den weesen achterbleve by den overlyden van willem de cupere...houwen diversche personen van mij in achterlene ghelyck hier naer vclaert...peter haghins met gaders jan vanden velde die houden xviii bunderen leene vanden voorn leene...ende dander heelft behoort toe peter haghins tot synen leene" (08/03/15..)

- recepis van de Wetterse baljuw Lauwereys Everden: "jan haghens vi bunderen floreyns haghens vi bunderen" (18/10/1553)

- kopie van een recepis van Jan Clays, baljuw te Wetteren  met achterleen: "jan haeghens zes willem haeghens fs floris zes bundere" en "behoort my (g) toe den helft ende dander behoort toe jan haeghens tot zynen leene" (26/06/1569)

(g) bauduwyn de cuupere fs willems.

- recepis van 20/05/1602:   


f1r° ”Ick Jan marchille als Bailliu van edele ende moghende heere Mr Lamorael Vylain heere van Masseme Wes trem Wettere Calckene, kenne ontfaen thebbene onder de zaghe van Jan de zaman heere van poorte […] zyn raporte ende denombrementen van zyn leen…Ick Jan de zaman audste leenhoir van wylent Gillis de zaman myn vadere, kenne dat ick haudende ben van myn leenhof ende heerlicheyt van Raveschoot”

f2r° ”den wulgaert groot een ghemet en 100 roeden tsamen gheleghen oost Janneken haghens ende Lauwereys van damme”

”de cleene warande…oost Janneken haghens

het tarwestuck…oost Janneken haghens

 “Lieven haghens een bundere en half oost theerenstraete

f2v° “twee stucken eene ghenaemt den drooghen ghenst oost Lieven haghens zuudt Pieryne haghens…dandere ghenaemt tspeurnackerken oost Pieryne haghens zuudt de dreve daeranne ghelant Andries de meulenaere ende Adriaen haghens

Adriaen haghens fs Jans een bundere ghenaemt den choenynghe (?)”

Pieryne haghens uxor Pieter salemon 500 roeden in een stuck oost Pieter mathys zuydt de dreve van Guillaume vander biest west tspeurnackerken”

f3r°“stick ghenaemt de heye oost theeren straete zuudt den oostbosch west Adriaen haghens

f3v° “oost Lieven haghens Michiel burm ende Jan haghens zuydt theeren straete”

“Gheleyn clauwaert up een hofstede groot ontrent 800 roeden ghecommen van Pieter de conynck ende de weesen willem haghens […] oost ende noort theere straete”

Jan haghens fs Jacobs by versterfte van zynen vadere up een hofstede groot een bunder 500 roeden oost ende zuudt theere straete noch Jan haghens up een stick landts ghenaemt het steken (h) groot een half ghemet…noort theere straete”

Elisabeth haghens uxor Michiel burm up een hofstede groot 600 roeden oost theere str zuudt Jan haghens…noort Lieven haghens

Lieven haghens fs Jacobs up twee ghemeten […] oost theere straete zuydt Michiel burm” iets verderop “landts ligghende west Janneken ende Mayken haghens


(h) dit perceel legt een verband tussen 3 opeenvolgende generaties van rechtstreekse voorouders:  Jacob-Jan-Jacquis (zie hieronder).

- "denombrement der heerl van ravenschoot overgheven by dheer jacques coornaert die het vercregen heeft by coope jegens jr. saman ind alle sijne [...] volgens recipisse van date 9 9br 1657". 11 ongenummerde folio's van ontfangher Nicolaas Van Hecke. Uittreksels:


"een bunder ende hondert roeden genaemt de burghemetten over de beke oost ende noort de weesen van jan haghens"
"eerst den grooten meersch groot een bunder hondert ende zessendertigh roeden, oost jacquis hagens zuyt jan coolman west dit leen, noort de dreve, het tweede ghenaemd het heyken, groot twee ghemeten, oost d'heer jan baert suyt de dreve west livyn hagens noort het straettien daermedegaende"
"het tweede stuck genaemt den wulgaert groot een gemet ende hondert vyff roeden toebehoorende lieven hagens by coope"

 ( De Heerlijkheid van Raveschoot 2.)
den potaert groot een gemet en sessentachentigh roeden toebehoorende Livien hagens
lauwereys hagens by versterfte van synen vaeder de twee deelen ende de weesen jan hagens
Item jacquis hagens by versterfte van Caylynen Baudin (?) een bunder ghenaemt de coghe…(?)
Item jacquis hagens filius jans vyffhondert roeden in een stuck oost s’heeren straeten zuyt de weesen van huybrecht faillant
Item Lucas cornelis end de weesen van pieter cornelis een bunder tsamen by versterfte van synen moeder maeyken hagens, oost d’heer Jan baert suyt de weesen van huybrecht faillant”
hondert roeden in dry stucken dienaendander toebehoorende de weesen van jan haghens filius jans met consoorten, commende by versterfte van haerlieder moedere”
“Item behoort tot desen mynen voornoemde leenen ende heerelichede, noch ontrent vyftigh bundere erfen van welc ick hebbe eene heerelycken penninckrente van ontrent sevenendertigh schell parys  t’jaers, die diversche laeten moeten betaelen”:

Livin hagens by coope van mattheus van eesvelde op twee dachwant en half genaemt voorsten claeysacker”
( De Heerlijkheid van Raveschoot 1) 

“Livijne vandensype lest (i) weduwe van jan hagens by coope van livin everaert op eene hofstede groot een bunder, daermede oock tegoeden heeft livin de maerschalck als liggende oock inde selven hofstede by versterfte van synen vaeder”

jacquis hagens by versterfte van synen vaeder op een stuck landts genaemt het steken groot een half ghemet …noort s’heeren straete” ( (h)

(i) "lest" betekent meestal: recente, vlak voor iemands dood. Hij stierf echter zeker voor 11/01/1645.

- J
oos De Meuleneere bezit het leen de ‘heye’ oost de Hanselaarstraat en zuid “dhoirs van jan haghens” (16/09/1583)

N° 638: renterol eerste kwart 15e eeuw 

"De weduwe en de kindre jacop haghens" (Arrow Generaties III-I)

N° 642: varia 1580-1795

- "jan de gheest fs jacops daer aen ghelandt west mr gillis bautens oost tscheere straete zuit jacop haghens noort jacop haghens twee ghemet ofte daer ontrent 1574” en “lande van raffeschoot jacop haghens fs jans daer aen ghelandt oost tscheere straete mr gillis bautens zuit tscheere straete woont jan de gheest groot zynde een bunder ofte daer ontrent ” (26/01/1574)

-"Ic Jan de vyldere kenne en lyde dat ic houden ben van…leen ligghen en sorteren ond de prochie van wetteren daer…groot int gheheele twaalf bund tien dacht en een half lettel min…te weten…dat deen ghenaempt is den grooten meersch danof dander den wulgaert oost ghelant jan haghens west…gillis saman, noch twee stucken deen ghenaempt…hof en dand den warande bosch oost ghelant gill saman west den bund adriaen de mueleneere, en ande warande bosch zuyt gillis saman en oost jan de vyldere Noch een stic ande groote en cleene warande oost en west jan de vyldere…grooten ackere is ghelandt oost de bund van floreys haghens zuyt de bunderen van adriaen de mueleneere een stic ghelant oost de bund van selven floreys haghens..." (
20/06/1574)

verkoopsakte van 06 juli 1580:

Wy Jacop (j) Adrian en Jan haghens fs jans metsg willem haghens fs floreys, kennen en lyden by desen wel en deuchdel vcocht hebbende gillis de zaman ...(k) inden raedt van vlaend(eren) erfachtich heere van hove en heerl van raveschoot desen helft van ver…en jaerlicksche heerl rente als ons elck...zyn competeert inde voorz heerl  te weten ontrent… h…d schell parisisch metsg thienden penning vlaemschen buynder ghelt en datter… en zonder mogl… en  dat voor de somme van zes ponden groot eens die wy van voorz zaman by desen kennen ghereet ontfang thebben..., d… nemt oock de voorz zaman tsynen laste zulck... wy zouden mogl ghehauden zyn over den helft van de Co(ninclycke) Ma(jestey)t…te dienen met eenen peerde danof hy zaman den voorz vcoopers belooft ton…en… voorts de voorz vcoopers en ...elck... van… wettel…te verhueren en pachten en oock erfenisse en onterfenisse ... alst noodt is dus tallen tyden en w…als d…van…zal wesen en dat up verbant van…en goedinghe…ons hanteecken (l) hier volgt ghestelt den VIe july XVc tachentich


(j) de stam-betovergrootvader.
(k) de afkorting valt niet te ontcijferen, maar ik kreeg via het Facebook FV-forum een link naar een gebeurtenis in 1560: "meester Gillis Zaman, deurwaarder bij den Raad van Vlaanderen, zich ten zijnent aanbood, niet om zich de keel te verfrisschen met eenen teug lekker Cruybeeksch bier, maar wel om hem met weinig complimenten aan het verstand te brengen, dat Gaspar Douchy, heer en meester der prochie, de onmiddellijke sluiting zijner taverne te Gent geeischt en bekomen had ".
(‘Het “Backersveer” te Cruybeke, voormalige eigendom der stad Antwerpen (1531-1819)’, E. DILIS, Annalen, vol. 23, Cercle archéologique du Pays de Waes, 1904, p. 212)

(l) Jan en Jacobus ondertekenden met hun merck "Y" (als analfabeet). Typerend voor dit tijdvak is het gestileerde monogram tussen voor- en familienaam, geflankeerd door het jaartal. Vgl. met het monogram van stam-overgrootvader Johannes in 1642:
     ( Stamreeks):
Vergelijken we deze gedeeltelijke transcriptie met de Wetterse penningkohieren van 1571-72: "Dit naervolgen es de pacht binne Hartbuer (m) ende Raffeschoot" (stadsarchief Gent (SAG), reeks 28-79/333, bron: L. BETTENS)

(m) de enclave Ertbuur nabij Laarne die ook tot Wetteren behoorde.

Pachters

f37r° "
Jacob haghens haudt van weesen van florine haghens zeven bunder zailants"

“Dezelve haudt van jan haghens 700 roen”

Jan haghens haudt van zinen vadere 800 roen"

Jan haghens ende gillis de cuypere bezitten eenen rentbouc iaerlix weirt zynde…”


Eigenaars


f57r° “Propreteyt van Raffeschoot”

“Eerst jacob haghens haudt eenen behuysde hofstede groot 700 roen"

Jan haghens haudt 7 bunder lants”

“de weesen van florence haghens hauden 7 bunder bosch”

 

- aanstelling als baljuw op 16 juli 1603 van Livinus, broer van stam-overgrootvader Jan ( Tak 4):

Ic Jo(nkhee)r jan de zaman (n) heere van poorte als erfachtigh van hove en heerlichede van raveschoot int landt van dendremonde attesthere als …elicken darut behoort dat ic gheconstitueert en ghecommiteert hebbe, constitutor en commitere by desen lyeven haeghens fs. jacobs omme te bedienene de voorz hovelichede als baillú, en al te doene dat een goet getrouwe baillú schuldich is mitgs te ontfaene de reliefen (o) en camerlinckgheldt (p)  thiende pennynck en alle jaerlicsche en andere extraordinaire baten pachten in ...menten ...en dependerende de voorz heerlichede, en danof ..te… alzoo v…alst noodt zy oock te erfene en onterfene alle de achterleenen en erfven door mijn voorn heere ghehauden, feauteytscap te doene, bal…ken waeterslooten en diesghelycke devoiren te doene (q) en rechten te onderhaudene naer costume aldaer gheuseert. Boven dien de ...andere belanghen ter causen van haerlieder gronden ofte…te bedwynghene … met mannen en laeten van voorz hove dus volghende af en …te…naer usantie van zelven hove. Bezondere dat de voorz haeghens ghehauden wordt my danof rekenynghe… en… te doene tallen tyden die verzocht zynde verzouckende en begheerende midts dien…mannen en laeten van zelve heerlichede en andere… noodt dat den voorz haeghens hauden van huerlieden baillú en met hem alle acten van justitie daer de voorz heerlickhede angaende alst van noode wordt toorconden hier onder ghestelt datum...den X6en. July 1603

 

(n) als landeigenaar verpachtte hij verschillende percelen aan Livinus ( Landboek 1610).
(o) relief d’un fief: leenverheffing met wissel van gebruiker en de daaraan gekoppelde taxen.

(p) vaste som (10 ponden parisis) die de nieuwe leenman aan de heer betaalde bij wandelkoop (overeenkomst) of sterfkoop (overlijden).
(q) beekschouwing?


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigenaars van Raveschoot (14de - 19de eeuw)

De gekende eigenaars kwamen in het bezit via erfopvolging, aanhuwelijking of aankoop en voerden de titel 'heer van Raveschoot'. In het feodale stelsel waren zij als vazal van de machthebber belast met een paardendienst, dwz. in oorlogstijd moesten zij een paard leveren. Deze verplichting werd later omgezet in de betaling van een jaarlijkse geldsom.

"le fief te Raveschot [...] dont ledict fief en temps de guerre le service dung cheval"
(ARA, Fonds van de Rekenkamer, nr. 1102: Het Leenhof van Dendermonde (1473), p. 151) 

Jan van den Velde fs Jans houdt een leen van mynen heere van Dendermonde groot zynde XLIIIJ bunderen ende is geheeten Raveschoot [...] ende staet dit voorseyde leen teenen peerdedienste op sheeren coste enden ten relieve naer costume".
(RA Beveren, nr. 96: Het Leenhof van Dendermonde - register met leenverheffingen van de 16e eeuw tot 1789, f°168v°)
"dit voorn leen staet ten dienste trouwe ende waerheden mynen gheduchten heere in huutvaerden ten dienste van eenen peerde up sheere coste". (ca 1532)
(RA Gent, Adelsarchief Piers de Raveschoot (APR), nr. 634: recepissen en denombrementen van lenen (1546-1795)

"dit myn voorn leene staedt ten dienste trauwe ende waerhede mynen gheduchten heere den Co(ninklyken) ma(jestey)t in huudvaerden ten dienste van eenen peerde up sheeren cost". (26/06/1569)
(Ibidem)

"Staende 't selve Leenhof ende heerlykheyd ten dienste, trouwe ende waerhede zynen voornoemden heere in uytvaerden ten dienste van eenen peerde op 's heeren coste". (09/06/1795)
(Geschiedenis van Wetteren, gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten, J. BROECKAERT, 1862, p. 64)

Z
ij waren dikwijls afkomstig uit het Gentse. Dit is zo voor de families DE SAMAN (oorspronkelijk uit Sinaai in het Waasland), COORNAERT, TRIEST, PIERS en DE LOOZE.

Datum

EIGENAARS

<1387

Jan van den Wincle (a)

1387

Jan de Schoutheete (a)

1469

Johan vanden velde (b)

1473

Johan vanden velde fs Johan (c)

1525

Gillis de cupere (d)

1537

Willem de cupere fs Gillis (e)

1569

Bauduwyn de cuupere fs Willems (f)

1574

Gillis de Zaman van Pieter vanden Kerckhove (g)

1602

Jan de Zaman fs Gillis (h)

1653

Remigius de Zaman (i)

1657

Jacques Coornaert fs Pieter (j)

1682

de kinderen van Jacques Coornaert (k)

1713

Jan Franchois II Triest (l)

1716

Marie Theodore Triest (l)

1732

Jan Charles Ignace Piers (l)

1767

Charles Piers (m)

1795

Augustin Hyacinth Joseph Piers (m)

1809

Philippe Piers (n)

1825

Eugène Jean Piers (m)
(a) "Er waren twee bijzondere heerlijkheden in deze gemeente: Raveschoot en de Nieuwe Gaver. Eerstgemelde behoorde, zoo wij gezien hebben, nog in de eerste helft der XIIIe eeuw aan de heeren van Dendermonde. In 1387 werd zij bij de verdeeling der nalatenschap van Jan van den Wincle en zijne echtgenoote Maria van den Kerchove, toegewezen aan Jan de Schoutheete, gehuwd met Margareta van den Wincle".
(Geschiedenis Van Kalken, F. DE POTTER & J. BROECKAERT, 1889)
De "kindre van beatrice scoutheete ghisel bruuns wijf " worden genoemd in een renterol van Raveschoot uit 1307.
(RAG, APR, nr. 177/638)
(b) "Jehan vanden velde tient ung fief de monsgr contenant xviij bonniers et est appelle le fief de Ravestot (sic)".
(ARA, Fonds van de Rekenkamer, nr. 1101, het Leenhof van Dendermonde, 1469, p. 95)
Een "Jonfr jane van den velde" wordt vermeld in een renterol van Raveschoot uit 1307.
(RAG, APR, nr. 177/638)
(c) "Jehan vanden velde fs Jehan tient ung fief de monsgr contenant xviij bonniers appelle le fief de Raveschot".
(ARA, Fonds van de Rekenkamer, nr. 1102, het Leenhof van Dendermonde, 1473, p. 151)
(d) "Ic pietere haghins kenne ende lyd dat ic haudende ben in achter leen van Gillis de cupere eluf buyndere leens luttel min oft mer ter cause van zynen leen herlicheit ende laetschap van raffescoot". (09/06/1525)
(RAG, APR, nr. 177/634)
(e) "Ic lieven vanden velde kenne ende lyt dat ic haudende ben van eenen leen vanden heersamen Willem de cupere fs gillis van zyn hove dat hy haudende is met jan haghins…ligghende in raffescoot". (16/02/1537)
(ibidem)
(f) "Ick Jan Clays bailliu der Co. Mat. onser gheduchten here van zynder stede ende heerl van wettere kenne by desen ontfaen thebben van Bauduwyn de cuupere fs Willems den…ende denombrement van zynen leen ghenaempt tleen van Raffeschot". (26/06/1569)
(ibidem)
(g) Op 22/07/1574 kocht Gillys de Zaman tijdens een vergadering te Gent de heerlijkheid van Pieter vanden Kerckhove.
(RAG, APR, nr. 177)
"gillis de zaman deurwaerder ( Het Adelsarchief Piers de Raveschoot (k) inden raedt van vlaend erfachtich heere van hove en heerl van raveschoot". (06/07/1580)

(RAG, APR, nr. 177/634)
(h) "Ick Jan de zaman audste leenhoir van wylent Gillis de zaman myn vadere, kenne dat ick haudende ben van myn leenhof ende heerlicheyt van Raveschoot". (20/05/1602)
(ibidem)

"1607 Schepenen van der Kuere…Dheer Jan Saman, heere van der Poort".
(Maatschappij der Vlaemsche Bibliophilen, 1854, p.139)
"Jan Zaman, heer van Ter Poorte, schepen van Ghedeele in 1613".

(Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers, gezegd hoofdgilde van Sint Antone te Gent, Deel 2, ed. F. VANDERHAEGHEN, Gent, 1867, p. 20)

"1621 Joncheer Jan de Zaman, heere van der Poort, van de wercke, obiit (overleed) ende in zyne plaetse wierd van de heeren gecreëert als ontfanghere van de wercke, dheer Jacques Bossier"

(Memorieboek der stad Ghent: van 't j. 1301 tot 1737, Volume 3, A. VAN HEULE, 1854, p. 158)

(i) "bouck ende leenhove van Raeveschoot die onderhauden wordt ten versoucke van joncheer Remie de Saeman heere van tselve Raeveschoot". (17/01/1649)
(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Laarne (1417-1796), nr. 508: Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot (1649-1699), f1r°)

"De wapens op het tweede venster waren niet van Remigius de Zaman, abt van Loo en van Gillis Blomrae, maar wel van een naamgenoot en bloedverwant van den abt: Remigius de Zaman, heere de la Porte".
(Biekorf, Volume 37, 1931, p. 342)

(j) "1656 Schepenen van der Kuere…Dheer Jacques Coornaert". 

(Maatschappij der Vlaemsche Bibliophilen, Volume 2, 1854, p. 207)

"denombrement der heerl van ravenschoot overgheven bij dheer jacques coornaert die het vercregen heeft by coope jegens jr [glaude] de saman inde alle sijne...ten volgens recepisse van deze 9 9bre 1657
Ick d’heer Jacques Coornaert fs d’heer Pieters oudt schepenen der stede van Ghendt bekenne by desen mynen denombremente dat ick houdende ben van edele ende hoochgheborenen heere…philippe baltazar van…villain…heere van wettere ende calkene…myn heerlichede ende leenhof ghenaemt…Raveschot groot zynde vierensestich bunderen en halff ende hondert roeden luttel min ofte mere
".
(RAG, APR, nr.177/ 634)

(k) "in 1676 aan Jacob Coornaert, heer van Kerkhem en Roncheval; in 1682 aan de kinderen van dezen laatste uit zijn huwelijk met Suzanna de Blicquoy". Op 15/04/1694 verwierf Petrus Frans De Ruijter 1/3 na zijn huwelijk met Anthoinette Coornaert. Baljuw Frans De Vylder kocht dit derde deel in 1722.

(l) in 1713 kocht Jan Franchois II Triest, gehuwd met Isabelle van Duerne, de 2/3 van het domein van de familie Coornaert. Na zijn dood in 1716 werd zijn dochter, Marie Theodore Triest, vrouwe van Raveschoot. Zij huwde met Jan Charles Ignace Piers in 1732.
(privé-archief Ronald Piers de Raveschoot)

Merkwaardig genoeg was er te Gent een gelijknamige heerlijkheid, die tevens afhankelijk was van het Leenhof van Dendermonde: "
La seigneurie de Raveschoot, à Gand, formait un fief qui relevait de la cour féodale de Termonde; elle s'étendait du pont des Cinq Arcades jusqu'à la porte de S'Liévin, au quartier nommé het Zand, et touchait vers l'ouest aux Munkmeerschen, où la cour de cette seigneurie (het hof van Raveschot) était située. La maison fut reconstruite par Liévin Triest, qui possédait cette seigneurie au XVIe siècle, en 1563 d'après la date marquée à la façade et conservée sur l'estampe".

(Messager des Sciences Historiques, des Arts et de la Bibliographie de Belgique, ed. J. DE SAINT-GENOIS et al, Gent, 1854, p. 351.)

Frans Triest fs Charles deed hiervan op 20/07/1611 leenverhef met een erfelijke cijnsrente van 7 pond 12 schellingen 6 penningen groot, 24 kapoenen en half, 2 ganzen, een hoen en een vierendeel tarwe die diverse laten golden. Bij verkoop van een perceel werd er een pond peper geëist.

(Het Leenhof van Dendermonde tijdens de vijftiende eeuw, W.STEVENS, 2013, p. 444) 


Op 25 april 1345 kocht de Gentse schepen Simoen van Raveschoot deze heerlijkheid aan. De familie van Raveschoot was een Gentse patriciërsfamilie die in de loop van de vijftiende eeuw stilaan aanvaard werd als een adellijke familie. Vanaf 1470 werden ze met zekerheid als edelen beschouwd. Ze behoorden tot de Gentse elite en namen in de periode 1350-1500 niet minder dan negenentwintig schepenambten op”.

(K. GOSSELIN, Een adellijke familie in het laatmiddeleeuwse Gent: de familie van Wedergrate, 2011, p. 67)

Simoens kleindochter Lysbette huwde Simoen Borluut. Hun dochter trouwde op haar beurt met Christoffels Triest, eveneens schepen te Gent. Tot ca. 1650 had de familie Triest het domein in handen. Jan Franchois II stamde af van een broer van die Christoffels, nl. ridder Claes Triest, voormalig hoogbaljuw en…schepen te Gent. Men kan vermoeden dat de sterk verwoven geschiedenis hem ertoe aanzette om de gelijknamige heerlijkheid aan te kopen.


(m) Na het overlijden van Jan Piers werd een "caerte figúrative der heerlijckheijd van Raveschoot geinclaveert binnen de prochie van Kalcken competerende Jor. Charles Piers heere van walle" opgemaakt.

(RAG, APR, nr. 177)

"In 1795 is Augustijn Piers, na het overlijden van zijn broer Charles, heer van Raveschoot …Zijn zoon Eugène Jean, geboren te Gent op 30 december 1783, volgde hem op". Eugène Piers was tevens senator (1831-35) en burgemeester van Olsene in 1836.

('Enige gegevens over de heerlijkheid Raveschoot', E. SCHEPENS, Castellum, jg. VII, nr. 2, juni 1990, p. 10)
(n) tevens zoon van Augustijn. Hij werd later burgemeester van Gent (1819-26).
(privé-archief RPR)


D
e Gentenaar Jean-François de Looze kocht vanaf 1808 systematisch gronden op, die overgingen op zijn dochter Thérèse, die zou huwen met Félix de Limon. Hun dochter Eugenie ten slotte trouwde in 1843 met Charles de Kerchove de Denterghem. In 1898 bezat de familie Piers nog zo'n 9 ha.

('Enige gegevens over de heerlijkheid Raveschoot', E. SCHEPENS, Castellum, jg. VII, nr. 2, juni 1990, p. 24 & privé-archief RPR)


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Baljuws van Raveschoot (16de - 18de eeuw)
Wat de functie van baljuw precies inhield werd reeds uitvoerig belicht ( Generatie V). Tijdens het onderzoek werden de baljuws van de heerlijkheid Raveschoot opgelijst. Hieruit blijkt dat leden van de plaatselijke families HAEGHENS en DE VIJLDER het ambt regelmatig uitoefenden (a). Het overzicht, net zoals dat van de eigenaars, biedt een referentiekader om (nieuwe) gegevens te plaatsen in de tijd.

(a) dit gebruik was van alle tijden: "Wanneer men de samenstelling van het baljuwskader tijdens de late middeleeuwen onder ogen neemt, wordt men onmiddellijk getroffen door het regelmatig opduiken van dezelfde familienaam. Naamgenoten zijn wel niet noodzakelijk verwanten, maar toch kan het geen toeval zijn dat zoveel baljuws dezelfde familienaam droegen. Bij nader onderzoek  komt men dan ook op het spoor van een reeks families met sterke ambtelijke traditie, die de vaste kern van het baljuwskader vormden".

(Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, J. VAN ROMPAEY, 1967, p. 236)


   Datum

BALJUWS

1571

1603

Anthonis Temmerman (b)

Livinus Haeghens (c)

1610

1648

Jan Haghens (d)

Jan Schepens (e)

1653

Livinus Haghens fs Livinus (f)

1656

Gillis De Vijldere (g)

1685

Gillis Brouckaert (h)

1700

Joos De Vylder (i)

1702

Frans De Vyldere (j)

1774

Franciscus De Vylder (k)

1794

Emanuel Van der Moere (l)(b) "Dit naevolgen es de pacht binne Hartbuer ende Raffeschoot...Eerst Raffeschoot...Anthonis temmerman bailliu myns heere van Resseghem ende nieugaversch binnen wettere bedienende tselve officie".
(Wetterse penningkohieren, SA Gent, reeks 28-79/333, f?)

Te Raveschoot "werd afzonderlijk rekening gehouden, hetwelk jaerlijks, ten bijwezen van eenen kommissaris, door het hoofdkollegie van Dendermonde afgevaerdigd, plaets had". Deze rekeningen zijn, voor zover bekend, niet bewaard.

(Geschiedenis van Wetteren, J. BROECKAERT, pp. 53-54)

(c) "Ic Jor jan de zaman heere van poorte als erfachtigh van hove en heerlichede van raveschoot int landt van dendremonde attesthere als …elicken darut behoort dat ic gheconstitueert en ghecommiteert hebbe, constitutor en commitere by desen lyeven haeghens fs. jacobs omme te bedienene de voorz hovelichede als baillú". (16/07/1603) ( Tak 4)
(Gent, Adelsarchief Piers de Raveschoot, nr. 634)
(d) "voorn hofstede van jan hagens balliu van Raveschoot" (Landboek Kalken 1610, f103r°). Broer van baljuw Livinus (c) & stam-overgrootvader ( Tak 1). De aanduiding van baljuw werd op een later tijdstip toegevoegd.
(e) "in d’absentie van jan schepens bailliu…actum den ij Jany 1648".
(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Laarne (1417-1796), Supplement, nr. 511: Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot, f?)
(f) zoon van baljuw Livinus (c). "Lieven haghens fs lievens heeft synen eedt ghedaen als bailliu van heerlykhede van Raveschoot van jor Remij de Saman heere van port desen 17 Junij 1653".
(ibidem, f15r°)
(g) "ter manynghe van gillis de vijldere balliu". (30/10/1656)
(ibidem, f27r°)

Een jan de vyldere wordt genoemd in een renterol van Raveschoot uit 1307 (RAG, APR, nr. 177/638)
(h) "Quote ende lantbouck onderhouden bij Gillis Brouckaert, bailliu van de wijck ende heerlijckheid van Ravenschoot". (28/11/1685)
(SA Wetteren, Alfabetische naamlijst op de familienamen van het quote of landboek van 1685 tot 1798 Ertbuer en Ravenschoot, J. CLINCKSPOOR, 1992, III)
(i) "desen VI April 1700 was ondertekent joos de vylder bailliu".
(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Laarne (1417-1796), Supplement, nr. 51: Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot, f2r°)
(j) "frans de vyldere aengestelden balliu in plaetse van joos devijldere van daete 9. xber 1702 ondt. coornaert raverschoot du laurij".
(RA Gent, Adelsarchief ¨Piers de Raveschoot, nr. 177/642)

(k) "22. 9bre 1774. verheven door den bailliu devijldere over jor. charles piers" (zie (l). Pachtcontract van 15/04/1782 tussen Charles Piers en "sieur francis devijlder fs. francis" (RAG, APR, nr. 177/642).
(l) "Op 6 februari 1794 had ten huize van Franciscus De Vijlder, baljuw en houder van het landboek van de heerlijkheid en het leenhof van Raveschoot de overdracht plaats van zijn functies als baljuw en zaakwaarnemer wegens sijne impotentie, aan Emanuel Van der Moere, griffier van Laarne" ( Generatie V). 
(Enige gegevens over de heerlijkheid Raveschoot, E. SCHEPENS, Castellum, jg. VII, nr. 2, juni 1990, p. 10)


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heerlijkheid Raveschoot
E. SCHEPENS gaf reeds een aanzet in 'Enige gegevens over de heerlijkheid Raveschoot' (Castellum, jg. VII, nr. 2, juni 1990): "Het archief van Wetteren, het fonds Piers de Raveschoot en andere bronnen omtrent de heerlijkheid Raveschoot heb ik bewust niet geraadpleegd, daar ik met deze bijdrage anderen hoop aan te zetten de geschiedenis van deze heerlijkheid verder uit de diepen". Zo gezegd, zo gedaan.

De oudste bekende voorouders waren leenmannen in dit gebied dat in 1228 voor het eerst vermeld werd als "Rafenscoet" (a), en in 1296 als "Raffenscoet" (b). Het vormde een enclave binnen Kalken. maar was bestuurlijk en rechterlijk afhankelijk van Wetteren, een zgn. aenhangsel (Fr. appendage). De topadel had er ooit een jachthuis: “Daerenboven zijn hier geweeft verfcheyden Sloten of Caftelen vande welcke twee de voornaemfte zijn geweeft inde geweften Ravefchoot ende Gavere: Ind'eerfte hebben de Graven van Vlaenderen haer lacht-huys gehadt” (a bis). In 1806 werd het ingelijfd bij Kalken en deels afgescheiden bij de oprichting van de gemeente Beervelde in 1921. Sinds de fusie van 1976 behoort het definitief tot Lochristi.

(a) F. DE POTTER & J. BROECKAERT, Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen, vierde reeks, arrondissement Dendermonde, eerste deel, 1889.
(a bis) J. MAESTERTIUS, Beschryvinge vande stadt ende landt van Dendermonde, 1646, p. 152.
(b) F. HOOGHE, De rekening van het Land van Dendermonde van 1295-1296 opgesteld door ontvanger Bardelin de Barde, in Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde reeks, XXVIII (2009), pp. 321-348.


H
et gebied, ook
Raffe(l)schoot genoemd, bestond uit een omwalde pachthoeve met land, meers en bos, en lenen, achterlenen en cijnsgronden. In 1569 bedroeg de oppervlakte "vier ende tsestich bunderen en half ende hondert roeden lettel min ofte meer", omgezet zo'n 41 ha. Naargelang de bron varieerde die tussen 37 tot zelfs ca. 108 ha. Het dagelijks bestuur was in handen van een baljuw, als plaatsvervanger van de Heer ( Ja HAGHENS Generatie IV), bijgestaan door een griffier en ontvanger. Soms werden deze functies gecumuleerd. Geboorten, huwelijken en overlijdens werden geregistreerd in de parochie van Kalken.(De Landelijke Gilden organiseren elke laatste zondag van de Gentse Feesten,
de ‘Gentse Buitenband’, een reeks recreatieve fietsroutes in de groene rand.
Op het einde van een van die tochten kwam ik met vrienden uit op een rustige
dreef, toen een vreemde gewaarwording me overviel. Het voelde vertrouwd aan,
maar kon het niet meteen plaatsen. Toen we rechtsaf sloegen op een smalle
geasfalteerde weg richting de Rivierstraat, begreep ik meteen waarom:  
rechts van ons lag de (omcirkelde) Raveschoothoeve!
De E17 Gent-Antwerpen dwarst de afgebakende heerlijkheid, met links de
Rivierstraat, bovenaan Beervelde met de Toleindestraat, rechts de Hanselaarstraat
die uitloopt in de Brugstraat, en onderaan de (Kleine) Heistraat.
GOOGLE EARTH)

D
e naam is afkomstig van het Germaanse hrabna (raaf) en skauta (beboste hoek, hoger gelegen land uitspringend in een moerassig terrein). In Oost-Vlaanderen komt de benaming ook voor als de vesting Rave(r)schoot nabij Eeklo, én te Gent, waar volgend sterk verhaal een alternatieve verklaring biedt: "De heerlykheyd van Raveschoot, gelegen eertyds op het Sand buyten en nu binnen Gend, in de S. Lievenstraet, heeft haeren naem ontleent van eene oude edele familie, welke alzoo genoemt wierd, om dat eenen ridder der zelve, in de tegenwoordigheyd van den graef van Vlaenderen Arnold den I (10de eeuw) en van eenige opperhoofden der noordmannen, tot een bewys dat zyne behendigheyd de gene van die barbaeren overtrof, op het Sand, buyten Gend, met zynen schigt (pijl) dry raeven in de vlugt schoot, waer om den graef hem een gedeelte van den grond schonk, alwaer hy deze daed verricht had en den zelven onder den naem van Raveschoot tot eene heerlykheyd opregtte, en de heeren van Raveschoot in het vervolg dry zwarte raeven op een goude veld in hunnen wapenschild gevoert hebben"
(M. VAN VAERNEWYCK, De historie van Belgis, of kronyke der Nederlandsche oudheyd, 1784, p. 110).


 

In 1653 werd Livinus Haghens zoon Livinus ( Tak 3) op zijn beurt aangesteld tot baljuw:


"Lieven haghens fs lievens heeft synen eedt ghedaen als bailliu van heerlykhede van Raveschoot van jo(nke)r Remij de Saman heere van port desen 17 Junij 1653"

(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Laarne (1417-1796), Supplement, nr. 511: Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot (1648-1719), f15r°)

Aan de hand van voormeld stuk van E. SCHEPENS (*) en zijn vervolgartikel 'Het leen- en renteboek van het leenhof en van de heerlijkheid Raveschoot omstreeks 1767' (** Castellum, nr. 3, 1992) kunnen we erfgronden traceren over verscheidene generaties heen:

- uit de SvG van baljuw Livinus fs Livinus (1667):


den clays ackere up de wyck van raveschoot”( De Staat van Goed: een rijke bron I). Deze lag ten westen van de Rivierstraat en ging via zijn zoon Petrus over op kleindochter Joanna, en nadien op aangetrouwde familie:

 

“Bartholomeus Baes te voorent Gillis Baes zijnen vader causa uxoris Janneken Haegens bij versterfte van Pieter Haegens haeren vader ter causen eenen acker landt genaemt de veursten claijsacker” (cijnsgrond **).


"angaende de twee partye landts leen wesende gheleghen up den voorn wyck van raveschoot het eene ghenaempt het poothardeken ende het andere het wulgardeken(SvG).

Deze gronden gingen over op zijn zoon Andreas uit zijn eerste huwelijk:
 "Op den 21 novemb 1667 heeft andries haeghens syn leen verheven hem verstorven vuyt de hoofde van synen vader lieven haeghens gheleghen op dheerl van raveschoot in twee stucken de eerste ptije ghenampt het potaerdeken groot vier hondert roen de tweede ptye ghenampt het wulghardeken groot vier hondert roen ten selven daghe soo heeft andries haghens synen eedt ghedaen als manne vande leene der vooy heerl actum" 
(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Laarne (1417-1796), Supplement, nr. 511: Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot (1648-1719), folio 96r°).

Nadien vinden we bij:
“Dionisius Bracke filius Jacobus causa matris Livine Haegens bij successie van Lieven Haegens haeren vader (c), hout een leen bestaende in eenen partije land genaempt het potaerdeken groot ontrent 400 roeden… zuijt de Raveschootdreve …west de wallen van d’hofstede van Raveschoot"
en bij: “Christine Dauwe filia Lieven weduwe Jacobus Van Damme bij successie van haere moedere Pietronelle Haegens (d), houdt een leen van desen hove zijnde een partijeken lants groot vierhondert roeden en volgens metinge Carbonelle 390 roeden genaempt het wulgaerdeken (e)" (achterleen**)


(c) Tak 3.
(d) Petronella's echtgenoot Livinus Dauwe is doopheffer bij een kind van de hierboven vermelde Egidius (Gillis) Baes. Haar ouders zijn onbekend.
(e) vermoedelijk plaats aan de beek waar wol werd gewassen.


"item is den overledene erfachtych ghestorven was hem competerende eene partye van lande gheleghen binnen de prochie van calckene ghenaempt
dheye(SvG)

“Jan Hulstaert filius Jacques bij coope van Pieter Haegens (f) volgens coop ende erfve vanden 31 en decembre 1770, houdt een leen van desen hove zijnde een partijeken lants genaemt d’heije(cijnsgrond **)

(f) het staat niet vast wie deze Petrus was.

 

"Op desen 8e january 1663 soo heeft jaquis haghens (g) syn leen verheven hem ghesucqsydeert by coope gillis onghena ghenampt den tarweacker groot vyf hondert roeden  Item ter voorz daghe soo heeft jaquis haghens synen eedt ghedaen als man van den leene ter manynghe van den voorz balliu"

(g) wellicht Jacobus, gehuwd met achternicht Joanna Haeghens ( Tak 3)

(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Laarne (1417-1796), Supplement, nr. 511: Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot (1648-1719), folio 40r°).

16 jaar later: "Op den 16e december 1679 heeft lauwereys (h) haghens als vocht over de weesen van jaquis haghens het leen verheven ghenampt den tarweacker het selve heml verstorven metten overlyden van hune vader groot vyf hondert roen Ten selven daghe soo heeft lauwereys haghens synen eedt ghedaen als man van leene"

(h) Laurentius trad vaak op als voogd (h) Tak 3.
(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van de gemeente Laarne (1417-1796), Supplement, nr. 511: Register gehouden voor de inschrijving van de wettelijke passeringen en leenverheffingen van de heerlijkheid Raveschoot (1648-1719), folio 158v°).

Een eeuw later vinden we opnieuw een spoor bij een achterkleindochter van Laurentius: “Geeraert Ferpon causa uxoris Joanne Marie Haegens bij successie van Lieven Haegens haeren vader hout een leen oock genaemt den tarweacker groot ontrent twee gemeten” (achterleen **).

- de "steurtenackere", Pieter Bracke causa uxoris Pieternelle Haegens (zus van Joanna Maria - achterleen uit het landboek 1769)

- "Bartholomeus vanden Bossche filius Bartholomeus houdt een leen van desen hove zijnde een partije land genaemt de kleine warande"... hem competerende bij successie van Livine Haegens sijne moeder die het hadde bij versterven van jacquis haegens en Pietronelle Cornelis haere vader ende moeder" ( Tak 3/**)

- de "lange veurre", 971 roeden, Andries Haegens (leen- en renteboek).
Mogelijks Andreas fs Livinus en Petronella De Wilde
( Tak 4). Een 'veurre' is een ploegvoor, greppel.Detail van de Popp-kaart met aanduiding van enkele lenen (in het midden de Raveschoothoeve, bovenaan de Hanselaarstraat):


27. het wulgaerdeken

 

37. het potaerdeken

 

43. de kleine warande

 

59. de tarweakker

 

73. de lange veurre

(kaart **)
 


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamreeks tot de 15de eeuw

De patrilineaire stamreeks (vader-op-vader), aangevuld met gekende partner(s) en kinderen, is verspreid over 7 eeuwen geschiedenis. De spelling uit het doopregister werd zoveel mogelijk gehanteerd.

Legende: ° geboren  = gedoopt  x gehuwd  xx 2e huwelijk  † overleden


XV. Probant
 
Luc Marcel Willy HAEGHENS (ziekenfondsconsulent)
° Sint-Amandsberg (Gent) 29/12/1963

XIV. Ouders
 
Freddy Achiel HAEGHENS (leraar wiskunde)
° Gent 28/08/1938
x Gent 11/07/1963
Monique Henriette Emilienne DE LOOSE
(hoofdverpleegster/directrice dagkribbe)
° Gent 12/11/1940
+ Zwijnaarde 19/02/2016
1 kind: Luc

XIII. Grootouders
 
Sebastianus Willy HAEGHENS
(hoofd technische afdeling Gentse radiodistributie)
° Gent 27/06/1913
† Gent 18/09/1995
x Gent 18/04/1936
Gabrielle Octave Hortensia DE GRAVE (naaister)
° Borsbeek 29/07/1911
† Gent 25/03/1996
1 kind: Freddy

XII. Overgrootouders 

Achilles HAEGHENS (wever/militair/buschauffeur/conciërge)

(dossier Legermusuem BXL)
° Kalken 07/02/1879
(doopheffers: Eugenius Huycke en Francisa De Gelder)
† Gent 21/07/1948
x Gent parochie Sint-Jacobs 06/08/1910
Honorinne Stephania DE WOLF
° St.Gillis-bij-Dendermonde 02/05/1888
† Gent 29/08/1960
1 kind: Sebastianus

XI. Bet-overgrootouders
 
Sebastianus (pépé Tsjoan) HAEGHENS (landbouwer)

(dossier Legermuseum BXL)
° Kalken 21/12/1833 = 22/12/1833
(doopheffers: Petrus Joannes Haegens en Anna Catharina Baeten)
† Gent 05/02/1917
x Kalken 24/07/1867
(getuigen: Franciscus De Kesel en Josepha Francisca Haeghens)
Philomena DE KESEL (landbouwster)
° Kalken 19/09/1841
(woonden in de Kalkense Koffiestraat)
12 kinderen: Emma Justina, Maria Roumania, Emma Francisca,
Aemilius, Maria Elodia, Henricus,
Cyrillus & Achilles (tweeling),
Marie Justina, Evaristus, Irma Cordula en Irma Caecilia Valentina

X. Oud-ouders
 
Bartholomeus HAEGHENS (landbouwer)

(testament 26/09/1832)
° Kalken 24/04/1802
(doopheffers: Bartholomeus Haegens en Joanna Theresia De Wilde (b
† Kalken 23/01/1876
(woonde toen in de Brugstraat)
x Kalken 03/11/1831
(getuigen: Joannes Franciscus Baeten en Josepha Francisca Haegens)
Coleta BAETEN
° Kalken 10/06/1809
† Kalken 07/02/1848
10 kinderen (a): Livina Francisca, Sebastianus, Bernardus, Livinus,
Josepha Francisca, Edmondus, Placidus,
Bernardus, Albina en n.n. (nomen nescio = naamloos/doodgeboren)

(a) dit gezin werd niet gespaard: minstens 6 van de 10 kinderen haalden hun eerste levensjaar niet!

Hun huwelijksafkondiging: "N°50 In het jaer achttienhonderd eenen dertig den
 achttienden zynde eenen zondag der maend september ten elf uren voormiddag
voor ons Charles August Amand Debbaudt Borgemeester officier vanden borgerlyken
 stand der gemeente Calcken District Dendermonde Provintie Oostvlaenderen naer
 ons begeven te hebben voor den grooten ingang van het wethuys afgekondigd en
 bekendgemaekt voor de eerste mael dat er huwelyksbelofte aenwezig is tufschen
 Bartholomeus haeghens oud negen en twintig jaren landbouwer alhier geboren
 en woonagtig meerderjarigen zoon van livin frans alhier en van maria catharina
verherbrugghe alhier overleden ter andere en tufschen coleta Baeten oud
 tweeentwintig jaren landbouwster geboren en woonende te calcken dogter
 van jean francois alhier woonende en van theresia oosterlinck ter andere welke
  afkonding is gedaen met luyder stemme en aengeplakt op de poort van het wethuys
 waer van wy hebben opgesteld dezen akt door ons onderteekend
".

(www.familysearch.org, Huwelijksafkondigingen Kalken 1802-1850, digitale scans 300/301)


IX. Oud-grootouders
 
Livinus Franciscus HAEGHENS (landsman - cultivateur)

(uit de geboorteakte van zoon Bartholomeus)
° = Kalken 27/12/1756
(doopheffers: Livinus Temmerman en Francisca Van Den Brande)
† Kalken 10/07/1837 (b)
x Overmere 07/06/1795
 (getuigen: Joannes Francisco Haegens en Joanna Maria Jacob)
Maria Catharina VERHERBRUGGEN
= Overmere 17/12/1770
† Kalken 15/02/1830
(woonden in de Kalkense Schriekwijk
tijdens de Franse volkstelling van 1796)
Ferraris- & Poppkaarten
8 kinderen: Theresia, Petrus Joannes, Ludovicus ( Generaties XV-VI),
Bartholomeus (c), Sebastianus, Maria Coleta, Josepha Francisca en Livina Francisca

(b) Livinus' overlijdensakte: "N°98 In het jaer Achttien honderd zeven-en-dertig, den elfsten
der maend july, ten acht uren des voormiddags.
Voor ons Franciscus De Weirt
Burgemeester Ambtenaer van der Borgerlyken Stand der gemeente Calcken, provincie
Oost-Vlaenderen, zyn gekomen Pieter joannes haeghens oud acht en dertig jaren,
landbouwer en Bartholomeus haeghens oud vier en dertig jaren, ook landbouwer,
beyde woonende te Calcken respectieve zoons van den overledenen, de welke ons hebben
verklaerd dat op gisteren tienden july om negen uren voormiddag Livinus francis haeghens
oud eenentachtig jaren, landbouwer alhier geboren en woonende, zoon van Joannes
francis en van isabella vanden brande, weduwnaer van catharina verherbrugghen, alle dry
hier overleden, is overleden binnen deze gemeente in het huys gestorven wyk Schriek
".
(www.familysearch.org, Overlijdens Kalken 1833-50, digitale scan 169)

(c) pastoor van Paemel noteerde: "Anno 1802 die 25 aprilis baptisavi bartholomeus,
filiu livini francisci haegens ex calcken et marie theresia de wilde ex overmeire
conj
ūg, natam herie (gisteren) hora 2 pomerid (post meridiem= in de namiddag),
susceperunt bartholomeus haegens
(Livinus' oom) et joanna theresia de wilde"
 (RA Beveren, Kalkense doopakten 14/08/1801-24/07/1802, digitale scan nr. 102, p. 56)

Livinus Franciscus was wel de vader, maar wie was die Maria Theresia De Wilde?
Zeker niet de echtgenote, want hij huwde in 1795 te Overmere met Maria Catharina
Verherbrugghen en hun jongste kind werd geboren in 1808. Wellicht vergiste de pastoor
 zich of was er meer aan de hand?

In h
et geboorteregister van de Burgerlijke Stand noteerde burgemeester Debbaudt
 in elk geval: "Du quatrieme jours du mois de floreal l'an dix de la Republique francaise
   Acte de naissance de Barthelemie Haeghens né ajourd’hui... floreal à deux heures
de relevée fils de Livin francois haeghens, profession de cultivateur demeurant a calcken
et de marie catharine verherbrugghen le sexe de l’enfant a été reconnu être masculin
premier témoin Barthelemie haeghens âgé de soixante dix ans demeurant a calcken,
 second témoin joanne therese verherbrugghen âgé de vingthuit ans demeurante à Overmeire
"
 (RA Beveren, microfiche)


 
 
VIII. Oud-overgrootouders

Joannes Franciscus HAEGHENS
(uit moeders SvG)
° = Kalken 17/01/1722
(doopheffers: Joannes De Wilde en Elizabetha Haeghens)
† Kalken 05/06/1796
x Hamme 18/03/1756
 (getuigen: Livina Timmerman en Catharina Van Den Branden)
Isabella Theresia VANDEN BRANDEN
° Hamme 03/09/1729
(woonden in Kalken Dorp tijdens
de Franse volkstelling van 1796)
5 kinderen: Livinus Franciscus, Theresia, Emmanuel,
Catharina Petronella en Petrus Joannes


VII. Oud-betovergrootouders
 
Joannes HAEGENS
(uit de SvG van Joanna)
° Kalken 07/09/1673
(doopheffers: Joannes Colman en Livina Bauwens)
† Kalken 14/06/1753
x Kalken 12/01/1717
(getuigen: Jacobus Staelens en Jacobus Lammens)
Joanna HAEGHENS ( Tak 2)
° = Kalken 20/11/1691
† Kalken 28/01/1751
(woonden op "d'hofstede in den wyck van den cruijssen"
te Kalken)
4 kinderen: Petrus, Theresia Jacoba,
 Joannes Franciscus en Bartholomeus


VI. Stam-ouders
 
Jo(ann)es HAGHENS
° Kalken 29/01/1640 = Kalken 30/01/1640
(doopheffers: Simeon De Bruckere en Livina Van De Zype)
† Kalken 04/06/1685
x Kalken 20/06/1668
(getuigen: Joes Bontinc en Gululmus Bauwens)
Livina VAN AERDE
° Kalken 04/05/1642
† Kalken 12/05/1719
7 kinderen: Jacobus, Elisabeth, Joannes,
Livinus, Christianus, Joanna en Petronilla


V. Stam-grootouders
 
Jacobus (Jacques) HAGHENS
°ca 1600? (d)
† Kalken 31/03/1658
x Judoca (Jossina) VAN BEERELAERE
= Kalken 10/04/1614 (in leven 09/03/1661)
(woonden op "een behuijsde hofstede in de schrieck",
nu Schriekstraat te Kalken)
6 kinderen: Elizabetha, Christina, Joannes,
Livinus, Joanna en Petrus
 

(d) bij gebrek aan exacte gegevens, geschatte data voor I t/m V (± 30 jaar per generatie).

IV. Stam-overgrootouders

Johannes (Jan) HAGHENS 
(bailliu van Raveschoot en heilighe gheestmeester van Kalken)
(akte uit 1642  Raad van Vlaanderen)
°ca 1570?
† medio 1643
x Christi(a)na BAUWENS
† vóór 17/10/1646 ( Tak 1 (a)
xx Livina VAN ZIJPE
in leven op 09/03/1661
(woonden ca. 1616 op "dhofstede up raveschoot oost hanselaer strate")
7 kinderen: Jacobus, Petrus ( Lokerse tak), Dionisius,
Catharina, Elisabeth, Livina en Maria

III. Stam-betovergrootouders

Jacobus HAGHENS
(verkoopsakte te Raveschoot 1580)
°ca 1540?
x Levina VAN DAMME
(woonden in 1571 op "eenen behuysde hofstede" te Raveschoot)
6 kinderen: Jan, Livinus ( Tak 4), Laurentius ( Tak 3),
Elisabeth, Margareta en Joanna

II. Stamoud-ouders

Jan HAGHENS daude
°ca 1510?
(woonde in 1571 samen met zijn zoon Jan in de Schriek op
"een ghemete lands met een halfen wunenhuyse")
x Petronella (Pieryne) BONTYNCK
3 kinderen: Jacobus, Adriaen, Jan de jonghe

I. Stamoud-grootouders

Pieter HAGHENS (e)
°ca 1480?
(in leven op 18/10/1553)
x N, N
2 kinderen: Jan, Floreys (?)

(e) gemeenzaam ook de stamvader genoemd, als oudste (gekende) voorvader in rechte mannelijke lijn.
Strikt genealogisch is de stam-vader Joannes HAGHENS (generatie VI). Petrus is slechts één van
 mijn (theoretisch mogelijke) 16.384 stamoud-grootouders. Dit aantal ligt in de praktijk veel lager,
aangezien ouderparen meerdere keren voorkomen naarmate we opklimmen. 
(cf. www.laukens.be/genealogie/content/enkele-rekenoefeningen).

>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties III-I

G E N E R A T I E  III

Vervolgens belanden we bij de stam-betovergrootvader Jacobus HAGHENS (°ca 1540?). We kunnen hem traceren via een benoemd perceel in verschillende akten uit Raveschoot, het Landboek van 1610 én een SvG (a) die ik op basis van notities van M. MEYS terugvond in het Wetterse archief van het RABW.

(a) volgens een contact op het genealogisch forum oost_vlaanderen@yahoogroups.com kwam deze niet voor in een index op de Wetterse SvG. Aan de hand van de overlijdensdatum vond ik die toch terug. Wat bleek? De opsteller had alle naamgenoten gerangschikt onder de naam HAEGEN (VAN DER) ( Stand van zaken (c)/Gelegenheidsvondst in het Beverse Rijksarchief).

 

- denombrement (verslag van het verworven leen en de daaraan gekoppelde rechten/verplichtingen) van 09/09/1657: Livijne vandensype lest weduwe van jan hagens by coope van livin everaert op eene hofstede groot een bunder, daermede oock tegoeden heeft livin de maerschalck als liggende oock inde selven hofstede by versterfte van synen vaeder…jacquis hagens by versterfte van synen vaeder op een stuck landts genaemt het steken groot een half ghemet …noort s’heeren straete”.


- in het heerlijk renteboek van Raveschoot, vernieuwd in hetzelfde jaar 1657 vinden we een quasi gelijkaardige vermelding: “jaques haghens by vsterfte van synen vadere op een stuck landts genaemt het steken groot een alf ghemedt iiij roeden oost pr scheere west de weesen van jaques colman noort sheeren straete” (privé-archief Ronald Piers de Raveschoot)

- een halve eeuw eerder in een recepis (ontvangstbewijs) van 20/05/1602:
Jan haghens fs Jacobs by versterfte van zynen vadere up een hofstede groot een bunder 500 roeden oost ende zuudt theere straete noch Jan haghens up een stick landts ghenaemt het steken groot een half ghemet…noort theere straete”(f3v°)


- "Jan hάgens fs balliu (b) Jάcob up een bứnder lάnts west jάques dάnsάert zuit hứbrecht vάilliάnt cά(usa) ux(oris)...den oost bosch noort de dreve oost Joos ende Andries de mứeleneere"
(RA Beveren, OAK, e. Financiën, nr. 13, Landboek 1610, f107r°)

(b) 'balliu' moet een latere toevoeging zijn, want zijn broer Livinus was nog in functie.


- SvG van Jans broer Livinus, opgemaakt op 27/07/1615 ( Het adelsarchief Piers de Raveschoot/Tak 4), die in 1603 baljuw werd. Hier smelten Takken 1, 3 en 4 samen.


"Staet van goede van acht onbejaerde weesen achterlatende ln haghens die hy in syn levene geprocreert hadde by beatrise van aerde fa willems moedere van voorn weesen, te wetene hans johanneken lieveken joosynken, liefken, jaquemyntken, pieryntken, ende lauken haghens, die mits desen maecken en overgheven, jacob van aerde fs w.ms, en jan haghens fs jacobs (c), tsamen wettel ghesworen voochden"

(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van Wetteren, nr. 346 Registers van staten van goed 1609-1620, folio 81v°)
"Item ten viiien noch XXVI ofte XXVIJ roen meersch in schoormeersch (d) te wissele (e) met antheunis oosterl ligghen in ontrent hondert roen onverdeelt met jan en laurs haghens der weesen ooms mitsgs met jan de mey"

(c) "Den iiij Juny 1615 hebben den eet gedaen Jacob van aerde, Jan hagins ende Matheeus everaert als voochden over de kinderen van
       Lieven hagins
      Den xxv Juny 1615 de selv Jan hagins heeft eet gedaen als voocht over de weesen van Michiel burrick
      geprocreert by Elisabeth hagins
"( Tak 4).

(RA Beveren, Inventaris van het oud archief van Wetteren, nr. 346 Registers van staten van goed 1609-1620, f45v°)
(d) "uitgestrekte grasvlakte, die geheel onze zuidergrens bedekkende, sinds eeuwen gekend is als Broek-, Meulen- en Schoormeersch en waarvoor bijna ieder onderdeel, bijkans elk afzonderlijk partij eenen eigen naam heeft, gelijk ons de oudste erfboeken vermelden".
(Calcken door de eeuwen heen, C. DAUWE)

(e) een akker werd verdeeld over 3 percelen, waarbij 3 landbouwers elk jaar wisselden zodat de opbrengst quasi gelijk bleef.


Jacobus had een eigendom op Raveschoot in 1571: "propreteyt van Raffeschoot   Eerst jacob haghens haudt eenen behuysde hofstede groot vii c roen".(SA Gent, XXste Penningkohieren van Wetteren, reeks 28-79/333, f57r°)
G E N E R A T I E   II


V
erscheidene tekstfragmenten leiden naar
Jan HAGHENS daude (f) als Jacobus' vader, de stamoud-vader (°ca. 1510?).    


(f) om hem te onderscheiden van zijn gelijknamige zoon, Jan Haghens de jonghe. Senior was mogelijks de Jan Haghens die anno 1553 ontvanger was van de pacht bij de Armendis, een functie die latere generaties in de 16de en 17de eeuw ook zouden opnemen. Twee decennia eerder behoorde een Jan Haghens trouwens tot de "scepenen myns heeren van kalckene" (RA Beveren, OAK, wettelijke passering 04/03/1532).
We moeten er ook rekening mee houden dat vanaf 1582 de Gregoriaanse kalender de Juliaanse versie verving.


- uittreksels van 16e eeuwse akten:

 

"jacob haghens fs jans en levina van damme zyn huysvr hebben vcocht jan wemaes...viii ghemet lants gheleghen ...vierdonghen onverdeelt met jan cornelis oost de beke...noort den colmanackere item noch up ii ghemeten lants gheleghen up den cruysackere oost den herwech noch ic roe bosch ant cooytvelt noort jacob hanskin zuyt pr bontinck oost de strate” (RA Beveren, OAK, wettelijke passering 31/10/1559);

Wy jacop adrian en jan haghens fs jans metsg willem haghens fs floreys(RA Gent, Adelsarchief Piers de Raveschoot 06/07/1580);

Adriaen haghens, Jan haghens de jonghe en Jan haghens daude pachten grond vlakbij elkaar (SAG, XXste Kalkense penningkohieren 1571-72)

- de aankoop van akkergrond:

"jacob bontynck ende jan haghens hebben ghecocht jegen jan oosterlynck fs symoen eene ackere, 2 ghemeten gheleghen inde pysers" (wp 29/11/1530); 

"jan haghens een ghemet in pysers onverdeelt met pr bontinck fs prs"
(wp 1578);

"pieter bontinck fs prs ghemet in de pysers onverdeelt met adriaen haghens" (wp 1578);

"pieter zoetins en ana haghens zyn huysvr hebben heml onterft van haerl recht...den pysers...danof is in erfven comen by naerhede (g) pieter bontinck" (RA Beveren, OAK, wettelijke passering 30/05/1582)

(g) de nae(r)linck had het voorrecht om -zelfs reeds verkochte- (on)roerende goederen te verwerven. De bloedverwant bij alle bezittingen van naaste familieleden, de landeigenaar bij gronden die aan de zijne paalden. Als zij dit recht uitoefenden, moesten zij wel de oorspronkelijke kopers terugbetalen.

G E N E R A T I E  I

Ten slotte stuiten we op de grens van de materiële bronnen ( DNA-Beneluxproject). In november 2011 vond ik in een rekening van de Armendis uit 1571 ( Het kerkarchief van Kalken nr. 453) een slecht leesbare passage over een betaling in natura die 4 generaties linkt: Jan fs Jacobs, Jacob fs Jan, Jan fs Pieters en last but not least, Petrus (Pieter) HAGHENS, de stamoud-grootvader (°ca. 1480?)
 


jacob
haghens fs jan (h)

pieryne bontynck jan haghens wyfs (i) over jacob bontynck haer vader…een ghemete landts gheleghen inden scrieck"  betaalt "2 vaten roch (j)”


(h) mutatie in kleiner bovenschrift (wijziging van belastingplichtige van vader op zoon).
(i) wettelijke passering 132 f161v°: "jan haghens heeft ghecocht jeghens jan de wilde fs pieters ontrent VI ghemeten erfven ligghende inde byst...war of hy jan haghens en piryne bontinc zyn huysvr zyn wettl gheerft" (1558).
(j) vergelijk met de Kalkense kerkrekeningen uit het volgende decennium en de XXste penningkohieren van datzelfde jaar:
455 f26v°: "dhoorie jacop haghens
up een ghemet lants inden scriec suyt jan hubrecht oost de strate...betaelt 2 vaten roch" (1581);
477 f17v°: "Item ontfaen van jacop haghens van cooren rente 2 vaten ten laste van synen goet inden schrieck" (1587). Jacob betaalt verder aan Jan Hubrecht tot 1591, vanaf 1592 betaalt zijn zoon Jan (491 f24v°);
XXste PK: "Den schrieckt...Jan haghens daude heeft een ghemete lands" (1571-72). 


"
jan haghens fs pieters heeft den heilighen gheest ghegheven de heelft van eenen rentebrief inthoudende gheheelst…pacht danof de heelft toebehoort pieter bontynck zynen swaghere
Een Peter (Pietere) HAGHINS komt trouwens ook voor in de oudste akten van de heerlijkheid Raveschoot en de Kalkense wettelijke passeringen:

- rapport van Jan De Mol, secretaris van Raveschoot (k): "Ic pietere haghins kenne ende lyde dat ic haudende ben in achterleene (l) van Gillis de cupere […] luttel min oft mer ter cause van zijnen hove heerlichheyt ende laetscap van Raffescoot" (09/06/1525)

(k) een Jan De Mol was baljuw van het naburige Laarne (1512-18).
(l) land wat een leenman aan een ander in leen gaf.

- "Ic jan monen baelliu der C(onincklyke) M(ajestey)t onsen gheduchten heer van zynder stede van Wetteren kenne lyde desen ontfaen hebbende van lauwereys de cupere fs gillis als man van vooghdye van den weesen achterbleve by den overlyden van willem de cupere” met “peter haghins met gaders jan vanden velde (m) die houden xviii bunderen leene vanden voorn leene" (08/03/15..) (n)


(m) De Bourgondische Rekenkamer (i). Vergelijk met: "Ic lieven vande velde fs jans kenne ende lyt dat ic haudende ben van een leen vanden heersamen willem de cupere fs gillis van zyn leen dat hy haudende is met jan haghins" (15/-/1537).
(n) het jaartal is onleesbaar maar een Jan Moens (sic) werd aangesteld als baljuw in 1532.
(Geschiedenis van Wetteren, J. BROECKAERT, 1862, p. 49).

- recepis van Lauwerys Everden, baljuw van Wetteren: "...behoort toe pieter haghens" (18/10/1553)

- "pieter haghins heeft ghecocht jeghens jan bosscaert fs gillis eenen ackere gheleghen aen de heirwech, om de somme van IX lib g metten...datter up stondt, daer of deselve pietere behoorlick ter devoir ghedaen was naer de costume vanden vierscaere van kalckene" (RA Beveren, OAK, wettelijke passering, nr. 131, 1528-42).

Over de voorouders van Petrus (Pieter) is nauwelijks iets bekend. Het klinkt aannemelijk dat de Jacobus HAGHENS uit de renterol van Raveschoot anno 1307 ( Generaties XV-VI) een verre voorouder of nauwe verwant is, maar bij gebrek aan bronnenmateriaal kan een link tussen ca. 6 generaties niet gelegd worden.


>> Reageer (0)Foto

                   AUTEUR
 
            Luc HAEGHENS

                 (sinds 2009)

                    NIEUW

          Laat-middeleeuwse
        renterol te Raveschoot
                   uit 1307
          (Generaties XV-VI
                   & III-I)

Inhoud blog
 • Bronnen
 • Alle wegen leiden naar... Gent?
 • Gepubliceerde artikels
 • Heraldiek
 • Sprokkels (3)
 • Sprokkels (2)
 • Sprokkels (1)
 • De Verenigde Oost-Indische Compagnie
 • Bokkenrijder kiest het hazenpad (NL)
 • Stamreeks van pachter Heintgen Hagens (NL)
 • Exorcisme in 1789 te Horst (NL)
 • Vaders merkwaardige hobby
 • Call sign ON4WH(L)
 • Wie was Gustave Haeghens?
 • Brusselse naamgenoten
 • De Raad van Vlaanderen
 • De Bourgondische Rekenkamer
 • Project KU Leuven: 'De Gen-iale Stamboom'
 • DNA-Beneluxproject
 • Het Fonds Plaisier in het Antwerpse Felixarchief
 • Antwerpse naamgenoten
 • De Liggeren van de Antwerpse Sint-Lucas gilde
 • Huwelijken in naburige gemeenten
 • Zeelse naamgenoten
 • De volkstellingen te Lokeren
 • De Waaslandse tak
 • Abdis Agnes Haeg(h)ens
 • Bronmateriaal uit WO I
 • Achilles Haeghens' militair zakboekje duikt op
 • Overgrootvader Achilles aan het front in de Grooten Oorlog
 • Een verwant in het UK tijdens W.O. I
 • Begijnen te Gent
 • Gentse naamgenoten
 • Digitaal krantenarchief
 • Verspreiding (BE-NL-DU)
 • Verspreiding (FR-CH-USA-CAN-AUS)
 • Spelling - Betekenis - Oorsprong
 • De Franse volkstelling van 1796
 • Kalkense huiseigenaars in 1819 / ca. 1860
 • Het project POPPKAD
 • Dorpsgeschiedenis - Ferrariskaart - Poppkaart
 • Figuratieve kaart van Kalken (1583)
 • Een 'caerte figùrative' van Kalken (1756)
 • 18de eeuwse schoolstrijd
 • Kalken in de 'slaepere' van de abdij van Roosenberg (1466)
 • De Ferieboeken (1556-1651)
 • De Wettelijke Passeringen (1528-1663)
 • Gelegenheidsvondst in het Beverse Rijksarchief
 • Kalkens notariaat begin 18de eeuw
 • Testament en erfdeel oud-vader Bartholomeus Haeghens
 • Het archief van de Heren van Laarne
 • Het kerkarchief van Kalken (1560-1659)
 • De Staat van Goed: een rijke bron
 • Overige koppels uit Kalken-Laarne-Beervelde
 • Verwevenheid van takken in de 17e-18e eeuw
 • Verwantschappen in de 16de eeuw
 • Tak 5 uit Kalken/Laarne
 • Tak 4 uit Kalken/Laarne
 • Tak 3 uit Kalken/Laarne
 • Tak 2 uit Kalken/Laarne
 • Tak 1 uit Kalken/Laarne
 • XXste penningkohieren van Kalken (1571)
 • Zoektocht naar het archief van de seigneurie de Calkene
 • Het archief van de seigneurie de Calkene
 • Kalkense baljuws (14de - 18de eeuw)
 • Het Quoteboek van 1636
 • Het Kalkense landboek van 1654
 • Het Kalkense landboek van 1610
 • Het Adelsarchief Piers de Raveschoot
 • Eigenaars van Raveschoot (14de - 19de eeuw)
 • Baljuws van Raveschoot (16de - 18de eeuw)
 • De Heerlijkheid Raveschoot
 • Stamreeks tot de 15de eeuw
 • Generaties III-I
 • Generaties V-IV
 • Generaties XV-VI

  "Deels in eene ontredderde, vervallene kas verborgen, deels in eene bonte mengeling opengespreid lag, op den zolder van ons eeuwenoude Schepenhuis, gansch eene vracht dik bestovene, onzindelijke papieren en perkamenten: het achtergebleven overschot van ons naar Gent gevoerde Gemeentearchief. Niemand stelde eenig belang in deze verwaarloosde verlatene handvesten, toen het ons gegund werd er een kijkje in te nemen en, tot onze innige voldoening, ontdekten wij er eene milde bron van allerlei wetenswaardigheden nopens het verledene onzer dierbare geboorteplaats, ons was het gejond eenen blik te werpen in “CALCKEN DOOR DE EEUWEN HEEN!".
  Met voorliefde hebben wij maanden, ja, jaren gearbeid om, uit deze vergetene en bijkans onleesbare oorkonden (zonder ook maar iets aan de spelling of den schrijftrant te veranderen) in gewone letter over te schrijven al het meldenswaardige dat wij er aantroffen, niet alleenlijk wat de gemeentezaken maar tevens wat den huizelijken haard aangaat”.

  (C. DAUWE in ‘Een woord van toelichting’ bij Calcken door de eeuwen heen, Historische bijdragen getrokken uit de archieven der gemeente, 1908)

  Mocht de zetduivel toeslaan:

  "If many faultes [...] you fynde / Yet think not the correctors blynde / If Argos heere hymselfe had been / He should perchance not all have seen".

  (R. SHACKLOCK, vertaler, anno 1565)            

  "La généalogie, c’est d’abord une enquête, que vous allez faire en Sherlock Holmes de vôtre famille. C’est une enquête qui va donc vous faire faire un fabuleux voyage dans le temps. Vous allez explorer les couloirs du temps à travers les archives, des documents séculaires, uniques, précieux, qui sont les matériaux qu’utilisent les historiens tous les jours. Mais vous allez surtout vivre une aventure. Je crois que c’est ça, la meilleure définition de la généalogie.
  En ce sens que vous ne pouvez jamais imaginer ce que vous allez retrouver. Ce seront vós ancêtres, et d’ailleurs il ne faut pas l’imaginer, il faut-être près à accepter ou ils étaient et comment ils étaient.
  De toutes façons, on ne réécrira pas l’histoire, c’est une aventure, et il faut la vivre en tant que telle!".

  (YouTube-interview met J.-L. BEAUCARNOT van GeneaNet)

  ONDERZOEKEN NAAR ANDERE LOKALE FAMILIES
 • VAN DAMME
 • BRAECKMAN
 • CLINCKSPOOR

  AANBEVOLEN LECTUUR
 • Historische artikels over Kalken/Laarne (E. BALTHAU)
 • Geschiedenis van Kalken (F. DE POTTER & J. BROECKAERT)
 • Geschiedenis van Laarne (F. DE POTTER & J. BROECKAERT)
 • Geschiedenis van Wetteren (J. BROECKAERT)
 • Beschryvinge vande stadt ende landt van Dendermonde, midtsgaders de costumen, statuten ende usantien... (J. MAESTERTIUS)
 • De middeleeuwse jaarrente

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!