Foto
Foto

Wie en wat is G plus?

Doelstellingen

Handvest

Eisenplatform G plus

Bestuur

Pleidooi voor de uitbreiding van de stad Gent.

G plus weerlegt de argumenten 'pro staat Gent'.

Inhoud blog
 • Voor wie wil verder denken...
 • Mededeling van het voorlopig bewind!
 • Onthullend dossier over de geheime agenda van de N-GA.
 • N-GA breekt electoraal geen potten!
 • Enquête bevestigt standpunt G plus.
 • Red de Gentse solidariteit!
 • G plus van start in Zelzate.
 • Zoek de verschillen! N-GA gaat overstag (deel 2).
 • Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.
 • Bye, bye Gent!
  Zoeken in blog

  Verzet tegen de N-GA
 • NGA Busters
 • West-Vlaams Democratisch Front
 • West-Vlaams Belang
 • WestVlaams Gentse Liga
 • G Plus
  Beweging voor een eensgezind Gent. Samen voor een Gent met toekomst.
  31-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor wie wil verder denken...

  Oproep voor een eerlijke discussie!

  Sinds de Gentse nieuwjaarsreceptie vormen het internet en de media door de N-GA de arena voor de onafhankelijkheid van Gent en de uitsluiting van West-Vlamingen. Van bij de aanvang is het ludiek karakter overduidelijk. De boodschap van verdraagzaamheid komt goed uit de verf. G plus speelt als virtuele beweging het karikaturale spel mee.

  Als initiatiefnemers van G plus betreuren we echter dat alle clichés op een hoopje worden gegooid. N-GA maakt een duidelijke associatie tussen onafhankelijkheid en racisme. Waarom? Zijn flaminganten per definitie racisten? Separatisme en discriminatie zijn geen synoniemen. Wie een eerlijke discussie wil aangaan, dient zich te wapenen met oprechte argumenten. Iedere kritische stem weerleggen met clichés en vooroordelen is dubieus.

   

  De groeiende complexiteit in België door diverse bestuursniveaus en het kluwen van bevoegdheden vormt een uitdaging, maar surrealisme oogt dan wel mooi op doek, het werkt niet als politieke structuur. Alleen oogkleppen verhinderen het erkennen van de verschillende leefwerelden tussen noord en zuid. Dat vormt geen probleem, ware het niet dat daardoor ingrijpende maatregelen uit de weg worden gegaan. Een specifieke situatie vergt een specifiek antwoord. Het erkennen van verschil hoeft niet gepaard te gaan met het etaleren van eigen superioriteit en de wil om te domineren.

  Een staat is een abstract begrip en een tijdelijke sociale constructie. Geen doel op zich, maar een structuur waarbinnen de samenleving zich ontplooit. Vandaag vervagen de grenzen en de 19de eeuwse natiestaat wordt uitgehold door de Europese integratie. Een grens hoeft niet langer een belemmering te zijn. Regionale autonomie gaat hand in hand met internationale samenwerking en de EU schept kansen.

   

  De impasse rond de regeringsvorming toont aan dat de staatshervorming een heikel punt blijft. Gezien het nemen van beslissingen het loslaten van alternatieven impliceert en over de Belgische constructie een discussie ten gronde onmogelijk blijkt, is het verleden een opeenstapeling van gemiste kansen. Tot nu toe heeft geen enkele staatshervorming tot een bevredigende oplossing geleid. Met de ingrijpende socio-economische uitdagingen is er geen ruimte voor immobilisme en politieke spelletjes. Autonomie betekent als alternatief noch een eindpunt, noch een garantie voor euforie, maar een nieuwe dynamiek. Een status quo staat voor Vlaanderen en Wallonië gelijk met achteruitgang.

  Het is opmerkelijk hoe sommigen iedere vorm van independentisme afzweren, maar krampachtig vasthouden aan de Belgische structuur. Men ontpopt zich als internationalist, maar denkt sterk vanuit een Belgisch referentiekader. België lijkt ideaal en een toonbeeld van solidariteit. Alternatieven zijn hen vreemd en een solidaire Vlaamse staat ondenkbaar.

   

  Wij kanten ons resoluut tegen iedere vorm van onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme. Een samenleving moet optreden tegen onrecht en gelijke kansen creëren. Solidariteit tussen mensen, regio’s en staten is noodzakelijk. We stellen vast dat de transfers hoofdzakelijk fungeren om een economische toestand artificieel op te krikken. Ze weerhouden de politici ervan om (doorgaans onpopulaire) maatregelen te treffen. Trouwens, Vlaanderen heeft alle belang bij een heropleving in Wallonië. Bruggen bouwen kan pas op solide oevers. Deze overbruggen een kloof, maar negeren het niet.

   

  Wij koesteren ook de hoop op verandering en revolutie. Wij hebben oog voor de mondiale problemen, maar zien hierin geen alibi om de eigen onvolkomenheden niet aan te pakken. Wij willen iedereen de hand reiken die op een eerlijke manier wil verder denken over de toekomst van de instellingen. Behoort een ‘post-België’ dan tot de mogelijkheden? Het is niet evident om de huidige paradigma’s in vraag te stellen en het valt te begrijpen dat sommigen deze ingrijpende vragen liever negeren.

  Wij wensen N-GA veel succes met de actie voor solidariteit, maar hopen dat de link met de onafhankelijkheidsgedachte achterwege blijft.

   

  Robrecht De Wolf, Walter van Waterloo, Liesbeth Schrijvers en Johan Rombaut.

  Initiatiefnemers van G plus


  20-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mededeling van het voorlopig bewind!

  Nadat de maskers van de N-GA zijn afgevallen, kwam de top van G plus samen om zich te beraden over de toekomst. G plus twijfelt aan de oprechtheid van deze publiekelijke biecht.

   

  Sindsdien hebben we van de top niets meer vernomen. Door de onrustwekkende beelden vrezen we het ergste, maar we tasten compleet in het duister. Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij de getroffenen.

   

  Het voorlopig bewind van G plus voelt zich genoodzaakt om na deze desastreuze omwenteling ondergronds te gaan en samen met de Rechtvaardige Rechters buiten Gents grondgebied te hergroeperen.

   

  Wij blijven trouw aan ons engagement voor de stad Gent!


  18-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onthullend dossier over de geheime agenda van de N-GA.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  G plus neemt iedere gelegenheid te baat om te waarschuwen voor het pertinent onverdraagzaam en discriminerend discours van de N-GA. Onlangs wist ons studiecentrum de hand te leggen op een uiterst geheim en onthullend dossier betreffende hun geheime agenda. Onze West-Vlaamse vrienden hebben reeds meermaals het racisme aan de kaak gesteld, maar het ontstellend dossier onthult dat dit slechts het begin is van een uitgekiend plan tegen de West-Vlamingen.

   

  West-Vlamingen de dupe

   

  In het dossier worden de West-Vlamingen gediaboliseerd en schuift de N-GA met een weldoordachte tactiek alle fouten uit het verleden in hun schoenen. Zich beroepend op dubieuze historische bronnen en ogenschijnlijk verklaarbare, maar onjuiste verbanden speelt men de West-Vlamingen uit als zondebok voor alle rampspoed dat over Gent nederdaalde. Dit bewijst een doelbewuste tactiek van beschadiging en discriminatie aan het adres van de West-Vlamingen. Militaire nederlagen, schandalen, economische neergang, depressies, het verval van de monumenten, het vertrek van de Rechtvaardige Rechters, de vernedering door Keizer Karel, de verhoging van de accijnzen, het glazen straatje, de dalende koopkracht,… het wordt allemaal toegeschreven aan de West-Vlamingen. Deze stigmatiserende- en uitsluitingpolitiek zijn een stedelijke democratie onwaardig.

   

  Donkere toekomst

   

  Het dossier biedt ons inzage in een weerzinwekkende toekomst na 30 maart. De invoering van de hoofddoek (waardoor West-Vlamingen niet langer in aanmerking komen voor openbare functies) betekent in dat opzicht slechts het begin waarvan we het eindpunt nog niet kunnen vermoeden. De nota spreekt zich uit over het uitbouwen van West-Vlaamse getto’s aan het Rabot en nieuw-Gent en breekt een lans voor een apartheidsregime ten voordele van de Gentenaars. In het plan staat duidelijk omschreven welke wijken exclusief voor de Gentenaars worden voorbehouden en op welke manier de verhuizing wordt georganiseerd.

  Dit bewijst nogmaals de verborgen agenda van de N-GA die G plus reeds eerder onthulde. Het separatistisch discours dient het racisme en discriminatie van de N-GA te verdoezelen. Slechts in een stadstaat Gent zullen zij hun apartheidsregime kunnen installeren.

   

  Geen zwarte zondag!

   

  G plus is hoogst verontrust over deze gang van zaken en vraagt dat de bevoegde instanties krachtdadig optreden. De sfeer in Gent wordt harder. De klachten van pesterijen en gewelddaden jegens West-Vlamingen groeien zienderogen. Het wordt tijd voor een krachtig antwoord van de West-Vlaamse minderheid en de Gentenaars die zich verzetten tegen de discriminatie van de N-GA. Het dossier wordt tevens aan de VN overhandigd.

  Maak van 30 maart niet opnieuw een zwarte zondag!  


  16-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-GA breekt electoraal geen potten!

  G plus kon deze avond de resultaten inkijken van de recente opiniepeilingen van De Standaard. Naast de algemene tendens in Vlaanderen werden op vraag van de G plus studiedienst de resultaten voor de stad Gent opgemaakt. Opvallend daarbij is het resultaat van de nieuwkomer N-GA. Na een grondige bestudering van de resultaten blijkt dat deze nauw aansluiten bij de bevindingen van onze betrouwbare telefonische enquête bij ongeveer 2.000 Gentenaars. Ondanks de furore en de controverse is echter gebleken dat deze nieuwkomer geen potten zal breken in het Gentse. Volgens de peiling zou de N-GA stranden op 1,06%. Slechts 11,68% van het Gentse electoraat zou eventueel overwegen om voor de N-GA te stemmen. Of de dalende electorale tendens van de sp.a te maken heeft met de presidentiële ambities van burgemeester Termont blijft een onderwerp voor verdere analyse.
  Voor G plus is het duidelijk dat zowel de Gentse opinie als het Gentse electoraat niet te vinden is voor de ideeën van de N-GA. De studiedienst van G plus is druk in de weer voor een verdere analyse van de resultaten.
   


  14-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enquête bevestigt standpunt G plus.

  Als het van de Gentenaars afhangt dan blijft Gent een stad en wordt het geen stadstaat, dat is de belangrijkste conclusie uit de peiling die G plus uitvoerde bij de Gentenaars. Via een betrouwbare telefonische enquête bij 2.000 respondenten woonachtig in Gent werden tussen 1 februari 2008 en 8 maart 2008 vijf vragen gesteld over de huidige stand van zaken in de stad en het separatisme van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA).

   

  De Gentenaar is fier en open

   

  Dat de Gentenaars fier zijn op hun stad en afkomst komt duidelijk tot uiting uit de peiling, want 95% van de respondenten reageerden positief op de vraag. Uit een nadere bevraging blijkt dat de Gentenaars fier zijn op hun taal, de specifieke Gentse gewoonten, de rebelse geschiedenis en de Gentse feesten. De stad blijkt een uitstekende plek om te wonen en te werken.

  Uit de resultaten leiden we eveneens af dat de West-Vlamingen te allen tijde welkom zijn en blijven in de stad Gent. Dat de stad ook voor hen aantrekkelijk is, beschouwen de ondervraagde personen als een positief gegeven en een pluim op hun hoed. Dit beklemtoont het goede imago van de stad.

    

   

             Ja              

            Neen            

  Geen antwoord

  Attitude tav de stad Gent

  95%

  3%

  2%

  Tolerantie tav West-Vlamingen

  82%

  12%

  6%


  Geen onafhankelijkheid en annexionisme

   

  Maar liefst 83% van de respondenten zijn niet te vinden voor een onafhankelijk Gent en 88% kant zich tegen een annexatie van Zelzate en Terneuzen. Terwijl sommigen in enige mate begrip konden opbrengen voor het separatistische verhaal, overheerst het onbegrip voor de aanhechting van andere gemeenten overtuigend. De Gentenaars vrezen daarmee de doos van Pandora te openen voor een nakend conflict en interpreteren deze eis als een oorlogsverklaring. Het merendeel van de ondervraagden vinden de daling van de koopkracht en de sociale problemen prioritair en oordelen dat Gent het zich niet kan veroorloven om een separatistisch doel na te streven. Op de vraag of de N-GA moet verboden worden, antwoordt slechts 22% positief. De reden voor de lage score is vooral te situeren binnen de bekommernis voor de versterking van de democratie door het toelaten van verschillende stemmen. Meer onderzoek is noodzakelijk om daarop een sluitend antwoord te geven.

    

   

             Ja              

            Neen            

  Geen antwoord

  Onafhankelijkheid van Gent

  13%

  83%

  4%

  Annexatie

  7%

  88%

  5%

  Verbod van de N-GA

  22%

  62%

  16%

   
  Voorlopige conclusie

   

  G plus laat de gewone Gentenaar aan het woord en daaruit blijkt dat een grote meerderheid zich kant tegen de onafhankelijkheid van Gent, de annexatieplannen en de uitsluiting van de West-Vlamingen. Opvallend is dat alhoewel de Gentenaar het programma afkeurt, een meerderheid de N-GA niet wil verbieden omwille van democratische beweegredenen. Deze uiterst betrouwbare enquête strekt het vertrouwen van G plus en bewijst dat een meerderheid de separatistische plannen niet steunt. Dit vormt een grote opsteker en bewijst dat de gentenaars kiezen voor het gezond verstand: de stad Gent!


  13-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Red de Gentse solidariteit!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  G plus ondersteunt de actie voor de Gentse solidariteit volmondig en roept iedereen op om zaterdag 15 maart om 15u00 massaal af te zakken naar de Vrijdagsmarkt.
  Komt in massa voor de Gentse solidariteit en tegen de N-GA !

  Na toenemende onverdraagzaamheid in onze stad wordt het tijd voor wat actie. We hebben lang genoeg argeloos toegekeken hoe de N-GA met haar racistische standpunten de stad verdeelt en de bewoners tegen elkaar opzet.

  We hebben lang genoeg toegekeken hoe zij ongestraft durven medebewoners van onze stad vernederen en zelfs tot in het extreme toe durven buitenpesten.


  Dit moet gedaan zijn!


  Wij, de solidaire en liefhebbende bewoners en bezoekers van Gent, willen terug een omgeving waar we kunnen zijn wie we kunnen zijn. Een stad waar we onze afkomst niet hoeven te verbergen.
  Een stad waar de straten gekleurd worden door de verschillende talen, accenten en culturen samenkomen tot een feestelijke harmonie.

   

  Daarom, lieve mensen:

   

  Komen we samen op zaterdag 15 maart om 15u op de Vrijdagsmarkt :

  om te tonen wie we zijn
  om te tonen dat we solidair zijn

  om te tonen dat we geen problemen hebben met andere bewoners in de stad.


  Het thema is Woodstock, dus breng zoveel mogelijk muziekinstrumenten mee, zonnebrillen, doekskes, kinderen, bloemen,...

  Tot dan!

  Update: bekijk het uitvoerig verslag op http://bedreigdewestvlamingen.skynetblogs.be/.


  12-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus van start in Zelzate.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gisteren werd G plus Zelzate boven de doopvont gehouden. G plus Zelzate is een onderafdeling van de beweging G plus en bundelt in Zelzate de krachten tegen de plannen van de Nieuw Gentse Alliantie (N-GA). De N-GA streeft naast de onafhankelijkheid van Gent en het verdrijven van de West-Vlamingen, ook voor de annexatie van Zelzate. G plus Zelzate verzet zich met hand en tand tegen deze onrustwekkende evolutie in het politieke landschap.

   

  G plus

   

  Gelet op de dreiging van het separatisme in Gent hebben gelijkgezinden over de ideologische grenzen heen de koppen bij mekaar gestoken. G plus is een ongebonden vereniging die zich inzet tegen het separatistische discours van enkele van onze stadsgenoten en oproept tot samenwerking.

   

  De initiatiefnemers van G plus zijn verontwaardigd over zoveel kortzichtigheid en verkramptheid waarmee onze stadsgenoten hun discours formuleren. Het hanteren van archaïsche begrippen en middeleeuwse structuren getuigen van een gevaarlijke en dus verwerpelijke ideologische overtuiging. De beelden van de wantoestanden uit het nabije verleden doemen opnieuw op.

    

  Geen Anschluss

   

  G plus Zelzate kant zich als pluralistische beweging, over de partijgrenzen heen, tegen de annexatieplannen van de N-GA, omdat daarmee het unieke karakter van onze gemeente teniet wordt gedaan. Een dergelijke Anschluss is niet in het belang van alle inwoners. Momenteel hebben we het goed en dat moet zo blijven. Uit liefde voor de gemeente kunnen we niet toestaan dat Zelzate zich in een dergelijk avontuur zou storten. De Zelzatenaren liggen niet wakker van de aansluiting bij Gent.

   

  Wij vragen dat de internationale gemeenschap toeziet op het respecteren van de territoriale integriteit van de gemeente. G plus Zelzate eist een adequaat antwoord bij een eventuele Gentse invasie na 30 maart. Zelzate moet zich verenigen tegen de snode annexatieplannen van de N-GA. Daarom roepen we alle Zelzatenaren op om ons moreel te steunen.

   

  Meer informatie: johan.rombaut@gplus.tk


  10-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoek de verschillen! N-GA gaat overstag (deel 2).
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ‘De studiedienst van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) draait vierkant en de partij-ideologen dwalen’, zo kan je denken als je af en toe de webstek en het programma bekijkt. G plus legde eerder een inconsequentie bloot in het programma betreffende de annexatie van Terneuzen en Zelzate (klik hier voor het artikel), nu gaat de N-GA echter een stap verder en veranderen ze schaamteloos het eerste programmapunt. Voor G plus zijn dergelijke flagrante koerswijzigingen een zelfverklaarde consequente en rechtlijnige partij onwaardig. Men zet daarmee de geloofwaardigheid totaal op de helling en toont aan dat het Gentse stadstaatnationalisme enige intellectuele basis ontbeert.

   

  Meer dan een symbolische komma

   

  In tijden van communautaire crisis formuleerde de N-GA het aanvankelijk: ‘Gentse onafhankelijkheid als stadstaat als Vlaanderen zich losscheurt van België. Separatisme deluxe!’ (12 januari 2008). Op 27 februari 2008 lezen we echter: ‘Gentse onafhankelijkheid en de oprichting van de Gentse stadstaat. Separatisme deluxe!!!’. Deze verandering is meer dan een symbolische komma. Je zou van minder de wenkbrauwen fronsen. Blijkbaar kan de N-GA lessen in politiek en beginselvastheid goed gebruiken.

   

  De institutionele toekomst van de staat België vormt geen voorwaarde meer voor hun plannen voor de stadstaat Gent. Waarbij we aanvankelijk het voortbestaan van België konden aanwenden als stuwdam tegen hun oceaan van onzinnigheid, zullen de regionale en federale bestuursniveaus geen stokken meer in de wielen steken van de plannen van de Gentse separatisten.

  G plus roept alle hens aan dek, want een dergelijke koerswijziging bewijst niet alleen het profiel van politieke windhaan, maar ook het feit dat de N-GA’ers hun snode plannen kost wat kost zullen realiseren.

   

  Zoek de verschillen

   

  Op de webstek van de N-GA werd gewag gemaakt van de opmerkelijke gelijkenissen tussen het beeld van Jacob Van Artevelde en hun stadstaatgrenzen. Uiteraard leek het er naar geen kanten op en zijn geestesverruimende of hallucinerende middelen nodig om daar in de verste verte enige gelijkenis op te merken. Daarbij stelt G plus zich de pertinente vraag of de N-GA de stadstaatsgrenzen construeert op basis van de Gentse monumenten? Het is erg gesteld als men de afbakening van het grondgebied legitimeert op basis van een standbeeld.

   

  Daar tegenover vraagt G plus de opmerkzame lezer om de verschillen te zoeken in bovenstaande kaart die we eind januari 2008 (kaart links) en begin maart 2008 (kaart rechts) terugvonden op de N-GA webstek. In één oogopslag zien we dag en nacht verschil. De radicale ommezwaai begint hilarische proporties aan te nemen. G plus stelt zich dan ook de pertinente vraag, ‘Wie gelooft die mensen nog’?


  08-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  8 maart is internationale vrouwendag. Om deze dag onder de aandacht te brengen publiceren we een opinietekst van ons Lies, naast vrouw ook secretaris van G plus.


  Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.


  Het is niet zeker dat Gent ooit een soevereine stadstaat wordt, maar de kans zit erin. We zien inderdaad geen stadstaatsman opstaan die durft te zeggen: ‘De mensen vragen dat niet. Het is nu genoeg geweest’.

   

  In de EU haalt men de solidariteitsbanden met de armere Oost-Europese landen aan, bij ons wil men die banden met de rest van Vlaanderen verbreken. Maar als de Vlaamse verzoeners dan toch het onderspit moeten delven, laat er dan iets positiefs uit voortkomen: een betere kennis van het politieke stadstaatnationalisme. Een betere kennis van het Vlaamse desintegratieproces kan nuttig zijn voor wie bezig is met de Europese integratie en zich moeten wapenen tegen de simplistische verleiding van het stadstaatnationalisme.

  Buitenlandse wetenschapsmensen kunnen hier aanschouwen hoe het stadstaatnationalisme onze vreedzame meertalige democratie ontmantelt. Hier kunnen ze waarnemen hoe men de sociale zekerheid wil opsplitsen. Het gebeurt geweldloos en - voor het buitenland -geruisloos. Gentenaars zijn verstandige mensen. Ze blijven rustig: er is woordgeweld, maar geen straatgeweld, nog niet. De toestand is niet te vergelijken met sommige conflicthaarden.

   

  De wetenschap heeft een theorie nodig, niet om het stadstaatnationalisme te bestrijden, maar om zijn macht en succes te begrijpen, om te begrijpen waarom sommigen zich door het stadstaatnationalisme laten verleiden. Ze hebben argumenten tegen het kortzichtige stadstaatnationalisme, maar houden hun mond. Ze hebben schuld, want ze weten welk onheil het nationalisme heeft aangericht. In de discussie die de voorbije weken in de media verschenen, ging het in essentie om Gents stadstaatnationalisme. Het ging vooral om het stadstaatnationalisme van N-GA. Men lijkt allen aanhanger te zijn van de theoreticus E. J. Gellner. Die schreef dat volgens het principe van het nationalisme taal- en cultuurgrenzen moeten samenvallen met stadstaatsgrenzen - of de grenzen van stadstaten in wording. En als E. J. Gellner en de Gentse N-GA’ers, die zijn simplistische definitie tot vervelens toe citeren, gelijk hebben, dan zitten de stadstaatnationalisten aan de Gentse kant. Gentenaars willen de overeenstemming van de stadsgrenzen.


  Het is dus dringend nodig het nationalisme met een andere definitie te benaderen: een stroming bestaande uit een geheel van acties, eisen en aansporingen die alleen voor één identificeerbare en lokaliseerbare bevolkingsgroep – met name de Gentenaars - voordelen inhoudt, en niet of nauwelijks voor andere groepen. Streven naar congruentie van grenzen kan worden gezien als stadstaatnationalisme.

  Alle steden, staten en deelstaten, met of zonder congruentie, kunnen overigens nationalistische houdingen aannemen ten overstaan van andere landen, steden of volkeren. Hoe? Door gebruik te maken van economische overmacht, door mensen uit te sluiten en te discrimineren, door verdragen niet na te leven, solidariteitsbanden te verbreken, vervuilende fabrieken langs de grenzen te plaatsen, enzovoort.

   

  Binnen de N-GA kun je meerdere politieke voorstellen en handelingen als stadstaatnationalistisch beschouwen: de uitsluiting van de West-Vlamingen, de eisen om de bevoegdheden te lokaliseren in de stad,… . Het is nodig het stadstaatnationalisme te lijf te gaan met een definitie die ruim genoeg is om het fenomeen te zien in al zijn verschijningsvormen, en wel zodra het de kop opsteekt, niet pas als het ontaardt in straat- en ander geweld.

   

  In een eerste fase worden de mensen ingedeeld in compartimenten: ’Je spreekt een andere taal, een andere identiteit’. Je hoort thuis in een andere provincie of stadsgedeelte, in een andere politieke partij, in een ander provinciebestuur, een andere stadsadministratie, een andere sportclub, morgen in een andere vakbond, een andere verzekeringsinstelling. En na de indeling in compartimenten volgt de volgende stap. ‘Omdat je anders bent, mogen wij je anders behandelen en maatregelen eisen die minder gunstig zijn voor jou dan voor de inwoners van een ander landgedeelte’. Dat is nationalisme in zijn geweldloze vorm. Sommigen noemen dat structuurgeweld. En daarmee zijn we aardig bezig.

  We weten waar het begint, niet waar het eindigt.

   

  Liesbeth Schrijvers

  Reageren kan op: Liesbeth.schrijvers@gplus.tk


  05-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bye, bye Gent!

  Het opduikende separatisme en de groeiende onverdraagzaamheid in Gent zijn verontrustend. G plus kant zich resoluut tegen deze ontwikkelingen die op aansturen van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) de kop opsteken. Het discriminerend pleidooi tegenover onze West-Vlaamse medeburgers is ontstellend.

   

  Om de Gentenaars te waarschuwen voor het nakende onheil en de ogen te openen voor het verhaal dat de N-GA niet vertelt, stelt G plus de documentaire ‘Bye, bye Gent!’ voor. In dit confronterend portret schetst G plus een onthutsend beeld van de nefaste gevolgen. De stadstaat Gent zal zich ontwikkelen als een op zichzelf gekeerde kleinzielige samenleving, waar geen plaats is voor diversiteit, democratie of openheid. De stadstaat Gent wordt een kleurloze staat van onrecht, discriminatie en uitsluiting. De stadstaat Gent wordt een onverdraagzame staat met sociale rampspoed, onvrijheid en oorlog. Is het dat wat de Gentenaars willen?

   

  Bye, bye Gent!’ is schokkend en confronterend, maar opent ook jouw ogen!
  01-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus bereidt klacht voor.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het studiecentrum van G plus bereidt een klacht voor bij het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding tegen de N-GA en de satellieten zoals de GMO. Diverse verklaringen en programmapunten gaan ontegensprekelijk in tegen de Universele verklaring van de rechten van de mens en dienen vastberaden en kordaat te worden aangepakt. G plus durft zijn nek uit te steken en gaat resoluut in tegen het promoten van onverdraagzaamheid en het openlijk aanzetten tot discriminatie in de stad.

   

  De N-GA maakt zich schuldig aan discriminatie van de West-Vlamingen op basis van de afkomst, de nationale of etnische afstamming. Het is duidelijk dat we hier spreken van discriminatie: ‘een nadeel berokkenen door het maken van onderscheid ten aanzien van individuen of groepen op grond van kenmerken die in die situatie geen aanvaardbaar motief vormen’. Zo is het ontzeggen van de toegang tot een publiek toegankelijke instelling of de openbare ruimte, zoals de geheime opnames in de Overpoortstraat onthullen, in strijd met het individueel recht. Het feit dat de Gentenaars als superieur worden beschouwd ten aanzien van de Gentenaars is een blijk van racisme. Een dergelijk gedrag kan niet worden getolereerd en is bovendien strafbaar.

   

  Na de lancering van het voorstel tot het leggen van een cordon sanitaire rond de N-GA neemt G plus opnieuw de verantwoordelijkheid op en bereiden we een bezwarend dossier voor. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.
  Foto


  Bye, Bye Gent!


  De grens van de stad Gent is een onbegrensd Gent.
  Foto

  Contact met G plus
  De Blogoloog: zoeken in Vlaamse weblogs
  Archief per maand
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!