Foto
Foto

Wie en wat is G plus?

Doelstellingen

Handvest

Eisenplatform G plus

Bestuur

Pleidooi voor de uitbreiding van de stad Gent.

G plus weerlegt de argumenten 'pro staat Gent'.

Inhoud blog
 • Voor wie wil verder denken...
 • Mededeling van het voorlopig bewind!
 • Onthullend dossier over de geheime agenda van de N-GA.
 • N-GA breekt electoraal geen potten!
 • EnquÍte bevestigt standpunt G plus.
 • Red de Gentse solidariteit!
 • G plus van start in Zelzate.
 • Zoek de verschillen! N-GA gaat overstag (deel 2).
 • Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.
 • Bye, bye Gent!
  Zoeken in blog

  Verzet tegen de N-GA
 • NGA Busters
 • West-Vlaams Democratisch Front
 • West-Vlaams Belang
 • WestVlaams Gentse Liga
 • G Plus
  Beweging voor een eensgezind Gent. Samen voor een Gent met toekomst.
  28-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Handvest.

  Inleiding

  De Gentenaar wil vernieuwing. Hij wenst meer zekerheid, meer stabiliteit, meer coherentie, doorzichtigheid en doeltreffendheid in het beleid.

   

  De grote meerderheid van de bevolking wil de staat Gent niet, wenst niet dat de solidariteit tussen de mannen en vrouwen wordt verbroken. De Gentenaars wensen integendeel dat de sinds de middeleeuwen doorgevoerde hervormingen ertoe bijdragen om van Gent een levenskrachtige stad te maken, een stad waarin de idee 'eenheid in verscheidenheid' beschouwd wordt als een belangrijke waarde.

   

  G Plus stelt dat het separatisme niet mag leiden tot de aftakeling van de stad en zijn stedelijke democratie, maar, integendeel, dat de voordelen van de stedelijke structuur moeten worden benut. G Plus gaat ervan uit dat de democratie en de solidariteit tussen de mensen niet gediend zijn door het zetten van nieuwe stappen in de richting van de onherroepelijke opsplitsing.

   

  Een visie op de stad Gent

   

  G Plus wil zich inzetten voor een versterking van de stad Gent en doet dit vanuit een ruim, universeel, democratisch en vooruitstrevend ideologisch project. Dit project gaat ervan uit dat de moderne stad in realiteit niet stoelt op etno-culturele identiteit, maar op burgerschap, samenhorigheid en solidariteit, ontstaan op basis van de dagelijkse democratische praxis en van de eerbied voor de mensenrechten. Een moderne stad is geen stadsgewest in de traditionele zin van het woord. Gent is vanuit die optiek geen achterhaalde multi-nationale stad, maar een toekomstgerichte stad, gebaseerd op meertalige democratie en op een civiel samenhorigheidsgevoel.

  Volgens G Plus behoort het recht de eigen culturele identiteit te beleven tot de fundamentele rechten van ieder mens. De meerwaarde van de stad Gent bestaat erin dat hij binnen een civiel stedelijk samenhorigheidsgevoel alle ruimte biedt voor de identificatie (van ieder die dat wenst) met een taal- en cultuurgemeenschap en dat hij aan de Nieuwe Gentenaars alle mogelijkheden biedt tot maximale ontplooiing.

   

  Een Europese verantwoordelijkheid

   

  De visie van G Plus op de stad Gent is ook van Europees belang. Gent, dat quasi op het kruispunt ligt van de latijnse, germaanse en angelsaksische cultuur, moet blijven bewijzen dat een meertalige en multiculturele democratie levenskrachtig kan zijn. Het separatisme zou voor de Europese Unie in wording een veeg teken zijn.

   

  Een aantrekkelijk Gent

   

  Het bevorderen van een multicultureel Gent in een hecht stedelijk verband, edelmoedig, toekomstgericht en open op Europa en de wereld. Gent moet zelfrespect opbrengen en aantrekkelijk zijn, zowel voor de eigen bevolking als voor de buitenwereld. Dit impliceert een herstel van de eerbied voor de democratische instellingen van de stad.

   

  Evenwicht tussen stad en deelgemeenten

   

  De stad Gent moet kunnen instaan voor de politieke, sociale en economische samenhang. Hij moet in staat zijn naar buiten zijn functies uit te oefenen.

  Gent mag in het buitenland niet verdeeld optreden, mede in het belang van de deelgemeenten.

   

  Naar binnen moet de stad Gent borg staan voor:

  • de verdediging van de fundamentele rechten van burgers en minderheden en van een maximale solidariteit tussen de personen
  • het nastreven van het gemeenschappelijk belang van de deelgemeenten en de handhaving van de economische en sociale unie
  • de bevordering van de werkgelegenheid samen met de deelgemeenten
  • de veiligheid en de goede werking van het gerecht
  • de efficiŽnte coŲrdinatie inzake milieubescherming, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, cultuurleven en basisinfrastructuur

  Evenwichtige bevoegdheden

   

  Een samenhangend en evenwichtig stedelijk systeem veronderstelt een zo duidelijk mogelijk omschreven bevoegdheidsverdeling en een normenhiŽrarchie, zoals die bestaat in alle andere steden. Het besluitvormingsstelsel moet voor de burger begrijpelijk en doorzichtig zijn. Gent beschikt niet over een democratische of juridische instantie om belangenconflicten definitief te regelen. Daarom moet het Arbitragehof worden omgevormd tot een volwaardige grondwettelijk hof, o.a. om de naleving van de stedelijke loyauteit te beoordelen. De Gemeenteraad moet nog meer zijn rol vervullen van bevoorrechte instantie voor de geÔnstitutionaliseerde dialoog tussen de stad en deelgemeenten.

   

  De macht dicht bij de burger

   

  De burger moet als kiezer op alle niveaus greep krijgen op het beleid. Het gaat om democratie, niet in de eerste plaats om nabijheid. Separatistische elementen brengen een democratisch deficit teweeg en vergroten de kloof tussen burger en politiek. Een hervorming van het kiesstelsel kan bijdragen tot het herstellen van het vertrouwen bij de kiezers. Ze kan erop gericht zijn genoemd deficit op te heffen. Deze hervorming kan ook bijdragen tot het herstel van de dialoog tussen Gentenaars en nieuwe-Gentenaars. De hervorming moet het referendum mogelijk maken. Het beginsel van subsidiariteit beperkt zich niet tot de relatie tussen stad en deelgemeenten. Naar boven wordt het stedelijk niveau verlengd naar de Europese Unie, naar onder naar dein te voeren districtsraden. De autonomie van elk niveau dient door de grondwet, basiswetten en Europese Verdragen gewaarborgd te worden. Gent heeft als ontmoetingsplaats een belangrijke rol te vervullen. Deze ontmoeting dient te geschieden in een geest van wederzijdse hoffelijkheid.

   

  Verantwoorde fiscaliteit

   

  Zoals in alle steden moeten de burgers controle kunnen uitoefenen op het gebruik van de middelen die zij via het belastingstelsel ter beschikking stellen van de openbare besturen. De fiscale bevoegdheden die werden toegekend aan de deelgebieden, mogen niet aangewend worden om de competitiviteit op te drijven en om de concurrentie tussen de deelgemeenten te vervalsen.

   

  De ethische dimensie

   

  Volgens G Plus, dat ijvert voor een nieuwe politieke cultuur, getuigt het streven naar een multiculturele en meertalige democratie van politieke cultuur en ethiek. De wereld van morgen zal behoefte hebben aan meer meertalige gemeenteraden, niet aan minder. Meer en meer zullen mensen in onze kleiner wordende wereld verplicht zijn in meertalige vergaderingen, met de hulp van simultane vertaling, samen te zoeken naar gedeelde waarden, waarheden en oplossingen. Dit vergt inspanningen. Ze leveren en ze niet uit de weg gaan is blijk geven van politieke cultuur. G Plus wil dat er open en openhartig gedebatteerd wordt over politieke moed, staatsmanschap, verantwoordelijkheidszin en eerbaarheid in het algemeen (in alle geledingen van het maatschappelijke leven) en over stedelijke loyauteit in het bijzonder.

   

  G Plus pleit voor de herwaardering van het openbare ambt dat moet worden gedepolitiseerd en ten dienste staan van alle burgers.

   

  Algemene beschouwing

   

  Omdat de stad Gent middelpuntzoekende elementen ontbeert, die in ander federaties wel aanwezig zijn, is er in ons land meer behoefte aan omzichtigheid en steun van de politici, het politiek middenveld en de burgers dan in andere steden. In ons stad kunnen de Gentenaars en nieuwe-Gentenaars elkaar blokkeren. Tot op heden echter hebben de politici en de mannen en vrouwen van deze stad de moeilijkheden overwonnen en de problemen vreedzaam opgelost. Wij hebben blijk gegeven van wijsheid en worden om die reden door de omringende steden bewonderd. Gent wordt gunstig vergeleken met andere conflicthaarden, o.a. met deze waar bloed vloeit.

   

  Een catalysator zijn

   

  G Plus wil een catalysator zijn voor vernieuwende en progressieve ideeŽn, wil krachten bundelen en druk uitoefenen op de bestaande structuren. In klare termen zal G Plus duiding geven en zich uitspreken over de uitdagingen waarmede de stad Gent wordt geconfronteerd.

   

  G Plus doet een beroep op alle personen die dezelfde ambitie koesteren. Vijf voorwaarden worden gesteld :

  • zich ertoe verbinden de stad Gent te verstevigen, met eerbied voor haar interne verscheidenheid en voor de eigenheid van haar geledingen en dit in een Europees perspectief
  • G Plus beleven als een beweging die een daadwerkelijk pluralisme nastreeft en beoefent
  • het openhartige democratische debat en de verdraagzaamheid hoog in het vaandel dragen
  • bereid zijn bepaalde taboes en vooroordelen in vraag te stellen en de linguÔstische en ideologische verzuiling te overstijgen zonder het belang van de taalhomogeniteit en de ideologieŽn te miskennen
  • het Handvest en de statuten van de beweging onderschrijven

  Gent, 20 januari 2008


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bestuur.

  Gezien de omstandigheden neemt het voorlopig bestuur de organisatie van de vereniging waar.


  25-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doelstellingen.

  G Plus heeft als doelstellingen:

  • De stad Gent op ethische en democratische grondslagen vernieuwen in een dynamische en goed draaiende stad.
  • De banden tussen de Gentenaars en nieuwe-Gentenaars verstevigen.
  • De sociale solidariteit tussen alle burgers van alle deelgemeenten behouden en verder ontwikkelen in een Europees perspectief.
  • Het Gents bestuurlijk systeem verbeteren met eerbied voor de deelgemeentelijke autonomie, de culturele verscheidenheid, het pluralisme en de stadstrouw.
  • Een ethisch en verantwoordelijk gedrag bevorderen in het maatschappelijke leven, in het politieke bedrijf, in de openbare instellingen, in de ambtenarij en in de privť sector.
  • In Vlaanderen, Europa en in de wereld een positief, dynamisch en progressief beeld van de stad Gent en de deelgemeenten scheppen.

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie en wat is G plus?

  Wij stellen u G Plus nog even kort voor. Om alle misverstanden te vermijden, G Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van G Plus in 2008, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtige en evenwichtige Gentse stad.

   

  De leden van G Plus bestaan uit mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met ťťn, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van G Plus.

   

  Deze basisbeginselen worden door G Plus nu al geruime tijd toegepast op de Gentse samenleving. Zij werden vertaald in een strijd voor het behoud van de stad Gent. Deze strijd is nodig, want zowel in het noorden als in het zuiden van de stad gaan nog steeds stemmen op om ons Gents samenlevingsmodel op te doeken.

   

  Sinds de Middeleeuwen werd de Gentse stadsstaat ingrijpend hervormd. G Plus pleit er niet voor om de hervorming te bevriezen, maar wel om meer oog te hebben voor de samenhang van de Gentse stad en de omstreken. Een hervorming moet erop gericht zijn om de belangen van alle bevolkingsgroepen van de stad Gent beter te kunnen dienen. Zij moet de stad Gent en zijn deelgemeenten beter bestuurbaar maken. Een hervorming met als enig doel de Gentse onafhankelijkheid, staat niet in het teken van beter bestuur en is verwerpelijk.

   

  De belangrijkste vertegenwoordigers van de huidige Gentse separatistische Beweging hebben niet als doel om Gent beter te besturen, wel integendeel. Zij eisen separatisme en zullen er desnoods zelf voor zorgen dat Gent moeilijker bestuurbaar wordt door het vuur zoveel mogelijk op te poken. Deze Gentse separatistische Beweging is echter slechts een ontspoorde uitloper van een gerechtvaardigde, sociale strijd die ooit een breed draagvlak bij de bevolking had. In tegenstelling tot vroeger, berust het eisenpakket van de huidige Gentse separatistische Beweging slechts op een uiterst klein draagvlak bij de Gentse bevolking. De overgrote meerderheid van Gentenaars wensen niet de onafhankelijkheid van Gent.

   

  Voor G Plus is een hervorming dan ook enkel geloofwaardig, indien ook het stedelijke niveau opnieuw versterkt wordt. De leuze "Al wat we zelf doen, doen we beter", is voorbijgestreefd. Een aantal beleidsmakers en vertegenwoordigers van de hedendaagse Gentse separatistische Beweging zijn nog niet tot dit besef gekomen. Zij blijven sterke, middelpuntvliedende krachten vormen en hechten geen belang meer aan het stedelijk niveau. Zij zullen G Plus als middelpuntzoekende kracht op hun weg vinden.

   

  Wie onze bestuurders zijn, onze stemgerechtigde leden en oprichters, wat onze voorbije acties waren en wat wij in de toekomst nog zullen ondernemen, wat onze uitgewerkte standpunten zijn en nog zoveel meer, kan u allemaal op deze website zien. Wij hopen dat de site u voldoende informatie verschaft, maar u kan ons uiteraard nog steeds contacteren voor bijkomende inlichtingen.

   

  De initiatiefnemers
  Foto


  Bye, Bye Gent!


  De grens van de stad Gent is een onbegrensd Gent.
  Foto

  Contact met G plus
  De Blogoloog: zoeken in Vlaamse weblogs
  Archief per maand
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!