Genealogie Familie Beckeringh.
Foto
Foto
Startpagina !
Inhoud blog
 • De sits
 • ZEYLSgasthuis te Groningen.
 • Een laatste groet aan onze familieleden.
 • Wat persoonlijke akten van/over de familie
 • En nu ook nog wat familie portretten.
 • < gen 16.
 • Gen. 13 t/m Gen. 16.
 • Weer wat enkele familiefoto's.
 • Gen. 10 >
 • Enkele familieportretten
 • [c]
 • [b]
 • [a] Generatie zeven t/m tien.
 • (c)
 • (b)
 • Genealogie Beckeringh; generatie één tot zeven. (a)
 • Enkele portretten van de familie, genoemd in onderstaande Generaties.
 • Beschrijving van de familie Beckeringh.
 • Het familiewapen van de Beckeringh's.
 • In opbouw!
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Welkom op mijn blog! Heeft u op en aanmerkingen, of mist u iets? Mail dan de beheerder.
  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Gastenboek
 • toevoeging
 • Over Geert Beckeringh, 1647-1684
 • bacj7k
 • Pompka do penisa
 • Dr.

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
  Mijn favorieten !!
 • Familie Sjaarda en Van der Schaaf út Fryslân.
 • Familie Popma út Fryslân.
 • De Beckeringh's op Hyves.
 • De familie Beckeringh van Loenen.
 • Bent u benieuwd of er van uw familie ook een stamboom is, kijk dan in de Stamboomgids.
 • De familie Lankhorst (Beckeringh-Lankhorst)
 • Hoofdpunten blog genealogie_familie
 • Ter nagedachtenis aan enkele familieleden.
 • Enkele Documenten.
 • Nog enkele portreten van de familie.
 • Enkele portretten van de familie, genoemd in bovenstaande Generaties.
 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige
  Hoofdpunten blog genealogie_popma
 • Ter Herinnering aan gene die waren.
 • Nog enkele huwelijksadvertenties.
 • 2 huwelijksadvertentie's popma's
 • Enkele huwelijksadvertenties betreffende de Fam. Popma.
  Blog als favoriet !
  Zoeken met Yahoo


  Zoeken in blog

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Pronkstukken van de familie
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Militaire onderscheiding
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Familiewapens.
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Genealogische beschrijving van de familie Beckeringh en aanverwante familie's.
  GASTENBOEK BLOG (6)

  Laat hier een bericht achter in het gastenboek:
  Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  04-02-2019
  toevoeging

  geachte lezer,

  Ik vond uw blog met de stamboom. Inmiddels ben ik ook getrouwd en wij hebben 3 kinderen. Indien gewenst kan ik u deze data doorgeven

  mvg

  Otto Beckeringh van Loenen

  Den Dolder

  04-02-2019, 19:43 Geschreven door Otto Beckeringh van Loenen


  04-02-2018
  Over Geert Beckeringh, 1647-1684

  Geachte,

  Ik tref in uw genealogie onder meer aan: 18 IV. Gerrit Beckeringh, geboren in 1647 in Noordhorn; overleden in 1684 in Visvliet. Mijn vraag: weet u meer over hem ?

  Wat ikzelf over hem weet is het volgende:

  - Hij vestigde zich in 1671 in Visvliet als zilversmid.

  - Hij koos deze plaats vermoedelijk om twee redenen: 1 Hij had in de stad Groningen geen meesterproef afgelegd zodat hij daar niet vrijgevestigd mocht werken (het goud- en zilversmedengilde in de stad verbood dat); 2 Hij koos Visvliet waarschijnlijk omdat daar een zilversmid zat die wilde stoppen; zijn naam was Regnerus Andreas Dronrijp. Dronrijp zal blij zijn geweest dat hij zijn gereedschappen etc. kon overdoen aan een opvolger, die opvolger zal blij zijn geweest met de kans die hij daardoor kreeg om zelfstandig aan de slag te gaan.

  - RA Dronrijp, vader van de later zeer prominente zilversmid Johan Dronrijp, had op zijn beurt in 1659 in Visvliet het zilversmidsambacht overgenomen van zijn voorganger Lieuwe Nicolai.

  - Geert Beckeringh is blijkbaar na zijn overlijden in 1684 niet meer als zilversmid in Visvliet opgevolgd.

  - Ik heb tot nu toe geen aanvullende informatie kunnen vinden over de drie zilversmeden die in de 17e eeuw in Visvliet hebben gewerkt.

  Mijn vraag: kunt u wellicht meer informatie geven, hetzij over Geert Beckeringh, dan wel over zijn voorgangers ?

  Bij voorbaat dank !

  Vriendelijke groet,

  Peter De Reijke

  PS: Meer informatie over RA Dronrijp in mijn artikel in https://www.bdmuseum.nl/wp-content/uploads/imposts/Impost_55.pdf , p. 15-18.

  04-02-2018, 16:37 Geschreven door Peter De Reijke


  22-06-2017
  bacj7k
  immikegam iqw2z2lnihw3x2tvmt

  22-06-2017, 04:02 Geschreven door cvgzxe


  25-04-2017
  Pompka do penisa
  Taki sklep oferuje wam kompletnego profesjonalizm oraz tajnoæ dziêki po kiego nie bêdziecie lêkaæ siê, ¿e jaki cz³owiek siê dowie o waszym zakupie. Taka pompa ma na celu przeci¹gn¹æ fallusa do takich formatów jak to jest do zrobienia. Musicie wiedzieæ, ¿e zakup takich pompek jest realne z tego powodu jeli chcecie na tak¹ inwestycjê sobie dopuciæ winnicie z takich propozycji na wskro skorzystaæ. Musicie wiedzieæ, i¿ interpretacji na temat dzia³ania takich pompek jest niezwykle wiele z tego powodu wskazane jest siê z nimi te¿ zaprzyjaniæ siê wysoce bli¿ej. Zaiste z tego powodu nie czekaj wy³¹cznie na pewno dzisiaj przetestuj propozycje które dla ciebie s¹ przyrz¹dzone, a z jakich byæ mo¿e bêdziesz ukojonym w szczególnoci, ¿e warunki wam gwarantowane s¹ dzi niezwykle ciekawe i godne twego zainteresowania. Nie oczekuj wskutek tego jedynie na pewno dzi zagospodaruj mo¿liwoci które dostarcza wam internet. Nowoczesne mo¿liwoci dla wielmo¿ów W dzisiejszych czasach niezwykle wielu jegomoci ma powa¿ny kompleks do którego nie ka¿dy chce siê odznaczyæ. I jak siê okazuje ten problem jest do reszty tematem dla nich tabu dlatego spora czêæ panisków nie wie jak sobie z takim naturalnie k³opotem w ca³okszta³cie podpowiedzieæ. Musicie wiedzieæ, ¿e dzi w zasadzie bardzo du¿a liczba osobników ma uroczysty ambaras z rozmiarem swojego fallusa. W³anie wobec tego powinnicie wiedzieæ, i¿ dosyæ czêsto na ten temat siê rozmawia i dyskutuje te¿ z bia³og³owami które wymieniaj¹ interpretacjê czy faktycznie rozmiar ma znaczenie. Dziêki temu oczywicie je¿eli masz podobny agregat z którym nie wiesz jak siê wywi¹zaæ winiene wiedzieæ, ¿e istnieje sporo procedur z jakich to bêdziesz zadowolonym i zdobêdziesz skuteczne intraty. Jak siê okazuje jakim z doæ popularnych jest pompka do cz³onka. Taka w samej rzeczy pompka do penisa syci siê nadzwyczaj obszernym zaciekawieniem wród ca³ego szeregu postaci i nie ma w tym nic dziwnego bowiem mo¿ecie j¹ zakupiæ w niezwykle przychylnych cenach, a tak¿e w wielorakiej tonacji, dziêki czemu od ciebie de facto bêdzie zale¿eæ na jaki jej typ dopucisz sobie kupowaæ. Musicie wiedzieæ, i¿ taka pompka do cz³onka proponowana jest naprawdê dzisiaj na ca³ego szeregu spreparowanych sklepach internetowych gdzie dostêp do nich ma przewa¿nie ka¿dy wielmo¿a.Mê¿czyni miewaj¹ kompletna masê kompleksów. Mog¹ one odnosiæ siê naraz w³asnoci cielesnych czy te¿ umys³owych. Lekiem na przyk³adowy z najs³ynniejszych kompleksów mêskich jest takie ma³e narzêdzie jak pompka do fallusa. Jest to dinks u¿ywany poprzez jegomoci, poprawiaj¹cy kondycjê seksualn¹. Pompki do penisa mo¿na kupien daj¹c za przyk³ad z wykorzystaniem Internetu. Wykorzystaj wielorakiego gatunku gad¿ety.Mê¿czyni, tak czy owak s¹ t¹ dotkliwsz¹ fizjonomi¹ te¿ maja w³asne zmartwienia i kompleksy. Wydawaæ mog³oby siê, i¿ agregaty to domena w zasadzie bia³og³ów. Jednak¿e staje siê oczywistym, ¿e nie tylko. Mê¿czyni tak¿e maja w³asne chore strony, o których raz za razem chocia¿by nie maj¹ chêtki rozmawiaæ albowiem siê wstydz¹. Jeli chodzi tylko o bie¿¹cy mêski ca³okszta³t jest to niezbicie wzrost. Utar³o siê, ze bia³og³owy preferuj¹ strzelistych typków. Ka¿dy facet, który nie jest nadto du¿y, przynajmniej niewiele razy w ¿adnym razie rozwa¿y³, i¿ wzrost jest jego ¿ywotn¹ mar¹. Wprawdzie wyjania siê, ze to nie wzrost oznacza,znaczy, a osobowoæ typki. W dzisiejszych czasach niezwykle czêsto jak najbardziej to jegomocie maja agregaty. Odmotaniem jednego z nich jest miêdzy innymi taki dynks jak pompka do cz³onka. A tak w ogólnoci osobnicy wstydz¹ siê wielu rzeczy równie¿ przyk³adowo tego, ¿e tego, ¿e za niewiele zarabiaj¹, nie s¹ w stanie potêg wykwintów w³asnej ma³¿once witalnej, ¿e nie s¹ dostatecznie mêscy b¹d s¹ za s³abi fizycznie. Maj¹ ca³okszta³ty nawet na punkcie w³asnego wygl¹du, w szczególnoci kiedy porównuj¹ siê do gwiazd i postaci powszechnie znanych. A otó¿ jak wiadomo, ¿e gwiazdy i postaci znane maja pe³en sztab ludzi pasuj¹cych za ich design i trend, a je¿eli pojawiaj¹ siê na oprawach, ich ci¹gniêcia s¹ po prawdzie pewnie przekszta³cane. Lecz to nie wszystko. Jakim z wyjæ na ca³okszta³ty mêskie jest taki dinks jak pompka do fallusa, która udoskonali ¿ycie ka¿dego panki, dlatego po¿¹dane by³oby siê zaciekawiæ jej zakupem. Jest to dinks, który mo¿e pomóc na sporo wielorakich dylematów. Kompleksy mêski s¹ zazwyczaj mocno przeholowane w podobny sposób jak te bia³og³owie. Warto z ka¿dych z nich siê szczerze wykurowaæ.Panek dniami i nocami koniecznie musi byæ sklecony i dojrza³y - tak choæ wpaja mu siê na pewno od rudymentarnych latek jego ¿ycia. Mo¿na z tej przyczyny powiedzieæ, ¿e magnaci ¿yj¹ pod pewn¹ presj¹, bo w kó³ko Macieju musz¹ dokonywaæ wielorakie ustawy i wstawiaæ siê do pewnych modeli. Oni nie ulega w¹tpliwoci bank winni mieæ dylematów z osi¹ganiem wzwodów, a jednak takie wci¹¿ znajduj¹ siê, dlatego w Internecie dalej notorycznie mo¿na natkn¹æ na poradniki, jak szybko powiekszyc cz³onka. Kobiet mo¿e niekiedy nie mieæ nastroju na zbli¿enie, jakkolwiek klient musi oszczêdzaæ siê wprost odwrotnie, w przeciwnym razie nie bêdzie oryginalnym facetom. Co z tej przyczyny pomo¿e mu w sytuacjach, w których jego cz³onek zatrzyma pos³uszeñstwa?Jak ekspresowo spe³niæ wzwód?Najlepiej spe³niæ erekcjê przez mocne uczucie, które mo¿e przyprowadziæ wiele rzeczy. Zazwyczaj to w samej rzeczy pani dzia³a na typków najtwardziej, wiêc trzeba tylko nieraz poobserwowaæ trochê ospalej swoj¹ ¿onê, ba przyzwaæ j¹ o sporz¹dzenie striptizu. wietnie mo¿e te¿ zadzia³aæ u¿ycie d³u¿szej zabawy wstêpnej, bowiem ona czasami wa¿na jest nie tak wiele paniom, co jak najbardziej mê¿czyznom. Oni wbrew pozorom zarówno s¹ niezwykle rozrzewniaj¹cy, dlatego po¿¹daj¹ wprost poprzytulaæ siê do w³asnej panie, albowiem wtenczas dopiero odzyskuj¹ spokój i mog¹ ostro¿nie spe³niæ intensywny wzwód. Jeli tymczasem i taka zabawa wstêpna w niczym im nie ul¿y, na 100% nadal bêd¹ szukaæ instrumentu na to, jak b³yskawicznie powiekszyc fallusa, tak¿e natkn¹ na reklamowane dawniej, czarodziejskie, niebieskie tabletki. Viagra dalej albowiem jest wytwarzana, wobec tego dzi te¿ mo¿na j¹ zdobyæ, spaceruj¹c po ni¹ do apteki. Ma ona naturalnie skuteczne dzia³anie, poniewa¿ zawsze przysparza ten sam efekt, a wiêc zapewnia osi¹gn¹æ przenikliwy wzwód, który ma na utrzymaniu siê istotnie bez koñca. Czy wprawdzie po viagrê osobnicy mog¹ tak bez nerwów czerpaæ? Na bank nie powinni aprobowaæ jej na co dzieñ, gdy¿ o ile zawsze maj¹ problem z siêganiem erekcji, jego okolicznoæ mo¿e staæ siê podnios³a. Wtenczas z dylematem powinno siê ju¿ zg³osiæ siê do ³apiducha, czyli do urologa, który zdiagnozuje i okreli podstawê dolegliwoci.Teraz w sklepach mo¿na natrafiæ na po prawdzie wyrafinowane i nadzwyczaj nietypowe teksty i sprzêty. Gdy komu zamarzy siê jakiekolwiek narzêdzie, bez problemu je uzyska, o jak wiele tylko go tycio poszuka. Ju¿ co wiêcej pompka do penisa nie jest ekwipunkiem nieosi¹galnym, bo produkuje j¹ parê kompanii, a one zaopatruj¹ najobszerniejsze sklepy i markety. Które punkty sprzeda¿owe maj¹ wiêc tak¹ pompkê w w³asnej ofercie?Najwiêksze sklepy internetoweJak nie ulega w¹tpliwoci, wybór sklepów stacjonarnych jest w znacznym stopniu go³y od asortymentu sklepów internetowych. A to oznacza, i¿ w tych drugich otoczeniach kalkuluje siê robiæ zakupy. Tym wiêcej, jeli maj¹ to byæ w rzeczy samej oryginalne zakupy, na przestrzeni których ktokolwiek zaopatrzy siê w pompkê, by z jej pomoc¹ wzmóc sobie w³asnego penisa. Na ten unikalny wprost instrument prawie nie natrafi w sklepach stacjonarnych, bo one wci¹¿ buduj¹ na rzeczy schematyczne i towary typowe. Markety internetowe ok³adaj¹ jednak te bariery i ograniczenia, wskutek tego nie niepokoj¹ siê zaproponowaæ swoim interesantom czego bezwzglêdnie innego. Niektóre z nich, które maj¹ poród swoich produktów pompkê do cz³onka, nie zajmuj¹ siê w ¿yciu erotyk¹, z tego powodu nie wypada wkraczaæ na strony sexshopów, by zdobyæ taki wpis. Trzeba tylko natomiast wejæ w komitywê z artyku³ami sklepów internetowych skupiaj¹cych siê zw³aszcza na dzisiejszych i stosowanych urz¹dzeniach jak i przyrz¹dach. U nich winna byæ na pewno osi¹galna chocia¿ jedna pompka do cz³onka, jak¹ interesant bêdzie móg³ naraz nabywaæ, by po niewielu dniach osi¹gn¹æ j¹ prosto do swojego mieszkania lub lokalu. Przez to na sposób czujny zgotuje swoj¹ potrzebê, bo dla niektórych kupno takiej pompki w sklepie stacjonarnym by³oby dosyæ ciemi꿹c¹ sytuacj¹. A na pewno bynajmniej nie wypada siê z ni¹ zmagaæ, bo starczy "wybraæ" siê na zakupy do Internetu. Sklepy internetowe stanowczo uproci³y ludziom ¿ycie, wobec tego warto czasami skorzystaæ z ich oferty. To u nich mo¿na zaklepaæ niesamowite produkty, czyli rzecz jasna te fantastycznie dzia³aj¹ce pompki do penisa. Ka¿dy facet powinien siê w nie wrêczyæ.Aptekê podobno ka¿dy ma gdzie pod rêk¹ w³asnego domu, bo jest to przyk³adowy z wa¿niejszych punktów sprzeda¿owych, w którym ka¿dy od momentu dopóki czyni zakupy. Ludzie zmierzaj¹ do aptek, by zdobyæ dla siebie panacea, z pomocn¹ rêk¹ których przemog¹ pewne bol¹czki b¹d choroby. Wskazane jest wprawdzie wspomn¹æ, ¿e apteka to nie tylko same rodki i aneksy, lecz dodatkowo preparaty na powiekszenie fallusa i o wiele wiêcej ciekawych rzeczy. od czasu do czasu w takim przypadku warto do niej siê przejæ i dostrzec, co ona takiego w sobie ma, i¿ odwiedzaj¹ j¹ wszyscy ludzie.Co ciekawego mo¿na odszukaæ w aptece?Praktycznie ka¿da apteka jest ju¿ posortowana na konkretne dzia³y, a dla ka¿dego z nich przygotowano bodaj kilka pó³ek z wielorakimi farmaceutykami. Jeden dzia³ na sto procent bêdzie powiêcony na konserwacje cia³a, czyli znajd¹ siê w nim preparaty pielêgnacyjne a tak¿e standardowy kosmetyki. Wszelkie te rzeczy mo¿na z pewnoci¹ nabyæ w drogerii, wprawdzie wtedy nie ma siê pewnoci, i¿ bêd¹ one bezpieczne i ho¿e dla skóry. A uczuleniowcy musz¹ mniemaæ na drogeryjne preparaty, bo one nagminnie o¿ywiaj¹ obra¿aj¹ce kontrakcje uczulone i podra¿niaj¹ aksamitny naskórek. Nie chc¹c mieæ problemów z takimi rzeczami, po kosmetyki po¿¹dane by³oby przesiaæ siê do apteki, gdy¿ osi¹galne w niej preparaty pielêgnacyjne non stop bêd¹ mieæ bezproblemowy i bezpieczny dla osobnika zestaw. Takim samym, prawdziwym zestawem mog¹ zaakceptowaæ siê preparaty na powiekszenie fallusa, które w aptekach te¿ coraz czêciej mo¿na znaleæ. Starczy spytaæ o rodki dzia³aj¹ce wietnie na otoczenia intymne, by siêgn¹æ po preparat o wyj¹tkowym dzia³aniu i celuj¹cych w³asnociach. Dla kobiet apteki tak¿e przygotowa³y co w tej sferze, albowiem oferuj¹ im ju¿ nie tylko tampony i podpaski, natomiast równie¿ maleñkie kubeczki menstruacyjne. S¹ one bardzo stosowane i wygodne, albowiem tylko trzeba wsadziæ je do pochwy, a¿eby móc bez ograniczeñ korzystaæ z ¿ycia co wiêcej w toku wytê¿onych dni. Kubeczki sprawdz¹ siê z tej przyczyny u niewiast zapracowanych i tych, które nie chc¹ wyrzekaæ siê ze zbli¿eñ po prostu w ¿yciu. Nie musz¹ tego naprawdê wcale robiæ.

  25-04-2017, 16:16 Geschreven door RonaldAgoma


  17-02-2016
  Dr.

  Beste Pieke en Froukje van der Schaaf,

  Jaren terug hadden wij contact, via Jan van Bolhuis, over de familie Beckeringh. Dit mee naar aanleiding van afbeeldingen van het Groninger Museum.

  Graag wil ik jullie vertellen dat eervorig jaar het museum een groot aantal tekeningen van Theodorus Beckeringh heeft aangekocht. Deze vormen, samen met andere, onderwerp van een expositie die in juni bij ons geopend wordt. Er komt dan ook een handschrift kaart van Beckeringh uit Parijs.

  Natuurlijk heb ik wel gebruik gemaakt van jullie genealogie, maar er is ook allerlei andere informatie over Theodorus als kaartmaker boven tafel gekomen.

  Kunnen jullie een actueel adres sturen dan kan ik jullie tzt uitnodigen voor de presentatie van een atlas met de tekeningen en voorstudies van Beckeringh.

  Met vriendelijke groet

  Egge Knol

  Conservator archeologie-geschiedenis
  Groninger Museum

  17-02-2016, 14:07 Geschreven door Egge Knol


  25-10-2015
  Aanvulling op je Stamboom

  Hoi Pieke,

  Ten eerste wil ik je even vertellen dat Ik het een superleuke blog vindt en dat ik er heel veel informatie voor mijn eigen stamboom uit kan halen.

  Bij mijn stamboom was ik al vastgelopen bij 541 Jantje Beckeringh ik kan dan ook in ieder geval 2 generaties verder, hiervoor dank.

  Ik kwam wel een klein Foutje tegen Bij 541 namelijk ônder 630-III Wordt Margien Evers genoemd.

  Dit moet zijn Margien Elders.

  Dit weet ik zeker omdat dit mijn Oma van moeders kant was.

  Groetjes,

  Roelof Scheffer 

  25-10-2015, 14:52 Geschreven door Roelof Scheffer


  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!