evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
27-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN


HAD DARWIN WEL  GELIJK  ? 


(Creationisten : ) quoteDarwin beweerde dat    " alle organismen afstammen van één simpele microbe (of misschien een paar)"
Darwin beweerde dat  " de soorten werden gevormd door natuurlijke selectie van variatie "
Darwin beweerde dat er een gradueel evolutieproces plaats heeft
en
voorspelde "missing links" overal in het fossielenverslag
Zijn beweringen waren  elegante & simpele modellen

1.-
Wat Darwin zelf beweerde is irrelevant, hij heeft geen onfeilbare positie in de evolutiebiologie.
Veel van wat hij schreef en beweerde heeft slechts historische waarde 
DE evolutiebiologie en de evo-devo  zijn volwaardige   HEDENDAAGSE  wetenschappelijke  disciplines  , die zijn onstaan(geinspireerd ) door Darwin
De ontdekkingen van Edward Jenner ( koepokken ) zeggen ook niets over  de HEDENDAAGSE virologie en  de vaccinatie -remedies  van de huidige pharmacologie en de medische  wetenschap   ___buiten het onloochenbare feit dat Jenner   een van de   inspiratoren en grondleggers  van deze  nieuwe ontwikkelingen   was .....

Waar het om gaat is waar de ( tot op het huidige ogenblik   verzamelde)  EVIDENTIES op wijzen .

2.- 
(Darwin"Descent with modification " )
Darwin beweerde dat alle  leven teruggaat op een   voorouderlijke groep organismen ( soms noemt men dit  LUCA =  Last universal ancestor )
Sinds Darwin zijn zeer veel  vorderingen gemaakt  ...
-Er is niet alleen  een gemeenschappelijke  "stamboom" maar ook een onzichtbaar  deel  vertakkende wortels  (3)

Darwin   beweerde niets over microben of  virussen  :die waren in zijn tijd  nog niet aan de orde
- Er is " Horizontal gene transfer" ( =   Genetische uitwisseling   Horizontale genoverdracht   = HZT     ) 
- zie ook :Microbial population biology
 
3.- Naast de natuurlijke variatie (=modifications = mutatie (biologie):  )  bestaan  er nog vele  andere  andere mechanismen 

4.- De term “Missing link”( = een fossiele  "voorouder“ in rechte lijn en  DE  schakel tussen twee verschillende GROEPEN  van  hedendaagse  en uitgestorven soorten )   is  achterhaald en misleidend .

-Ik betwijfel  of Darwin zelf ooit deze term heeft gebruikt
De term  wordt nog steeds gebruikt in de journalistiek 
- Er bestaan natuurlijk  WEL vele  Fossiele overgangsvormen 
Dat zijn  fossiele  overblijfselen van  volwaardige  organismen (= species )   die dichter bij de  "hypothetische  gemeenschappelijke  voorouder "  staan tussen twee verschillende groepen organismen 

Link
Gastbijdrage Bart Klink
De 'Great Chain of Being', missing links en overgangsvormen (1)
http://evolutie.blog.com/4055834/
De 'Great Chain of Being', missing links en overgangsvormen (2)
http://evolutie.blog.com/4055853/


Darwin  zat er   geregeld erg naast   =

"In Noord-Amerika,
is de zwarte beer gezien door Hearne terwijl hij urenlang met wijd geopende muil rondzwom en op die wijze, als een walvis, insecten in het water ving'.

Hij meende dat als er maar voldoende insecten waren, de beer door natuurlijke selectie steeds aquatischer zou kunnen worden in anatomische  structuur en gewoonten, met een almaar grotere muil, totdat er uiteindelijk een walvisachtig wezen zou zijn geproduceerd.
1.-
De voorouder van de walvis was geen beer of beerachtige   . 
Ze zaten echter wel in een andere  groep  landzoogdieren die  steeds meer op water ingesteld raakte
Het water  was   een heel nieuw medium, totdat de geleidelijke transformatie volgde tot de in zeelevende  oerwalvis.
(zie   -->
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden (Indohyus )   )
2.- Vaak gaan veranderingen in gedrag (gewoonten ) vooraf aan anatomische


 
XML:NAMESPACE PREFIX = O />

HET GELIJK  VAN DARWIN 
De evolutietheorie van de negentiende-eeuwse geleerde Charles Darwin is een prachtig concept, en belangrijker dan ooit voor het welzijn van de mens, de medische wetenschap en ons begrip van de wereld.
Toch menen velen   dat de mens zich uit andere levensvormen ontwikkelde zonder enige goddelijke inmenging.Had Darwrin Gelijk?

Was Darwin Wrong? - [ Vertaal deze pagina ]

In 1859 Charles Darwin established the First Evolutionary Synthesis. ... Gert Korthof, Independent origin and the facts of life (a general overview) ...
http://home.planet.nl/~gkorthof/ <--


 

Natuur geeft Darwin gelijk

 

Darwin’s evolutietheorie staat nog steeds recht overeind.

De natuur blijkt nu zelfs verslag te hebben gedaan van de veranderingen die de levende organismen in de loop van de evolutie ondergingen.

Het staat allemaal in het DNA.

 

De enorme verscheidenheid aan soorten en levensvormen had veel wetenschappers vóór Darwin ook al verbaasd.

Een man als de Zweedse bioloog Linnaeus (Carolus Linnaeus 1707-1778) bijvoorbeeld werkte bijna zijn hele leven aan een systeem om alle soorten dieren en planten te benoemen en hij wist heel goed dat hij lang niet alle leven had kunnen beschrijven.

Was die grote verscheidenheid een uiting van de scheppingskracht van God?

Linnaeus twijfelde daar niet aan.

 

Maar er waren toen zeker ook wetenschappers die op zijn minst heimelijk vraagtekens zetten bij het geloof dat God de hele wereld in zeven dagen had geschapen.


Zo had Nicolaas Copernicus
in de zestiende eeuw ontdekt dat het heelal zo oneindig groot was dat de aarde, en helemaal de mens, er maar een zeer nietig deeltje van uitmaakte. Dat leek niet goed te rijmen met het geloof dat God de mens als kroon op het werk had bedoeld.

De geoloog Charles Lyell toonde rond 1830 bovendien aan dat de aarde al vele miljoenen jaren oud moest zijn, veel en veel ouder (2)  dan uit de bijbelse overleveringen berekend was.

Waren aarde, dier en mens dan wel tegelijkertijd ontstaan?

Het leek haast niet mogelijk.

 

Vóór Darwin waren er dus ook al wetenschappers die geloofden dat er sprake geweest moest zijn van evolutie. God mocht dan de schepping in gang gebracht hebben, de wereld die hij geschapen had was zeker niet onveranderd gebleven.

De verdienste van Darwin is geweest dat hij heeft bedacht door welke krachten die veranderingen tot stand gebracht worden.

Hij geloofde zelfs dat alle leven op aarde uit elkaar was voortgekomen, dat soorten juist niet onafhankelijk(3) en onveranderlijk(4) zijn geschapen.

 

Darwin reisde de halve wereld rond en zag in de natuur van alles dat hem opviel. Bijvoorbeeld dat organismen vaak veel en veel meer nakomelingen produceren dan er in leven blijven.

En ook dat er allerlei planten en dieren bestaan die wel erg op elkaar lijken, terwijl ze toch, vaak op cruciale onderdelen, ook verschillen.

Anderen hadden juist eigenschappen die helemaal nergens goed voor leken.

Uit zijn waarnemingen leidde Darwin af dat in de natuur bepaalde mechanismen aan het werk waren die ervoor zorgden dat soorten veranderen, dat ze soms uitsterven, maar dat er ook steeds nieuwe ontstaan.

Darwins theorie ging uit van twee principes:

‘erfelijke variatie'(Genetische variatie ) en

Natuurlijke selectie.

 

Hij zag dat de mens bij het kweken van planten en het fokken van dieren( =Artificial selection )de exemplaren kiest met eigenschappen die het meest van pas komen.

 

Zo kwam hij op de gedachte dat de natuur dat ook doet, met het doel soorten te ontwikkelen die steeds beter zijn toegerust om te overleven in specifieke omstandigheden. In de struggle for life (=Competition (biology) waren het volgens Darwin altijd de sterksten die het meeste kans maakten te overleven (Survival of the fittest  ), wat weer een versterking van de soort tot gevolg had.

De Evolutietheorie van Darwin is sinds 1859 door allerlei wetenschappers becommentarieerd en uitgebouwd. Sommige vragen zijn nog altijd vragen.

Bijvoorbeeld:

zijn het altijd de zwakken, die met de ‘slechte' genen, die verliezen, of is er ook sprake van pech?

En:

hoe komt het dat sommige soorten eeuwig lijken te bestaan  en andere snel evolueren?(4)

 

Andere vragen die door Darwins theorieën werden opgeroepen, kunnen door de moderne wetenschap juist wel beantwoord worden.

Vooral de kennis over het DNA en de genen heeft de evolutietheorie vooruitgeholpen.

Daarmee wordt nu bijvoorbeeld ‘zichtbaar' hoe geselecteerde erfelijke kenmerken aan volgende generaties worden doorgegeven.

Bovendien kan zelfs in theorie uit de opbouw van DNA de hele voorgeschiedenis van het organisme worden gereconstrueerd.


Het succes van een blind, passief proces

Darwin was ervan overtuigd dat het ontstaan van de biologische diversiteit op aarde kon worden begrepen door de processen te bestuderen die in zijn eigen wereld werkzaam waren.

`Natuurlijke selectie' was het sleutelbegrip en geheel in de geest van de geoloog Charles Lyell, geloofde Darwin niet in het overheersende belang van wereldwijde zondvloeden en bijna alles vernietigende vulkaanuitbarstingen.

Het heden is de sleutel tot het verleden, was het motto.

Een meteorietinslag zoals die bij Yucatan 65 miljoen jaar geleden plaatsvond, maakt overigens waarschijnlijk dat dit niet altijd opgaat. Soms worden wel degelijk hele plant- en diergroepen bij zo'n reusachtige explosie weggevaagd.
Welke soorten zoiets overleven en welke niet, zal voor een belangrijk deel van het toeval afhangen.
Maar tussen de klappen door blijft de invloed van natuurlijke selectie indrukwekkend.

Darwin schrijft in beschaafde wetenschappelijke bewoordingen, op de toon van een vriendelijke gentleman.
Hij belicht zijn ideeën ook altijd vanuit verschillende gezichtspunten, inclusief die van zijn opponenten.


Hij was er zeker niet op uit de zwakke plekken in zijn theorie te verdoezelen, maar wees ze zelf aan en besprak ze uitvoerig.

Zo worstelde hij al met het gegeven dat er zo weinig fossiele overgangsvormen werden gevonden.


Hij gaf daarvoor de wat onbevredigende verklaring dat je eigenlijk niets anders kunt verwachten.
Het `fossiel-archief' was nu eenmaal slecht bijgehouden en bovendien was er nog nauwelijks paleontologisch onderzoek gedaan.
Dat Darwin over deze kwesties nadacht was nogal uitzonderlijk.

Niet lang daarvóór werd een fossiele vis in de bergen nog aangezien voor een versteend restant van het lunchpakket van een pelgrim. De enige andere verklaring werd eventueel gezocht in de waterstand tijdens de zondvloed.

Steeds weer komt Darwin in opstand tegen de idee van onafhankelijke schepping.

RUDIMENTEN

 

--> Het oog van de blinde grotrat kun je strelen, het is met huid en vacht begroeid, maar het dier ziet niets. Waarom zou het de Schepper hebben behaagd de grotrat te voorzien van nutteloze ogen?

---> Of neem de blinde grotkrab, die helemáál geen ogen meer heeft. Wel zijn de steeltjes gebleven waarop die ogen bij zijn voorouders gestaan moeten hebben. `Het statief is er, maar de telescoop met zijn lenzen is verloren gegaan,' schreef Darwin. Het is erg onwaarschijnlijk dat de Schepper met zijn dichtgesneeuwde agenda de tijd zou hebben gevonden om een krab te scheppen met oogstelen, maar zonder ogen.

----> Het voorbeeld doet denken aan het overbodige moederinstinct van het koekoekwijfje. Als broedparasiet die de verzorging van haar jongen aan anderen over laat, heeft ze niet veel meer aan moederlijke gevoelens, maar ze is ze nooit helemaal kwijt geraakt.

 

Zelfs nu nog willen sommige mensen niet weten dat ze uiteindelijk maar apen zijn. Een kennis van mij die ooit door haar vriend werd gewezen op de overeenkomsten tussen het gedrag van mens en chimpansee beende uiteindelijk stampvoetend door de kamer en scandeerde met stemverheffing: `ik ben geen aap, ik ben geen aap.' Daar zit ook wel iets in, natuurlijk. Darwin heeft er waarschijnlijk verstandig aan gedaan om de mens, een enkele Vuurlander daargelaten, buiten zijn werk te houden.

Speciatie

 

--> het ontstaan van de twee aids-veroorzakende virussen HIV-1 en HIV-2 uit één gemeenschappelijke voorouder.  Het ontstaan van deze virussoorten heeft zich voltrokken in het bestek van één mensenleven en verschilt niet fundamenteel van(bijvoorbeeld) het ontstaan van twee nieuwe kangoeroesoorten.

Darwin kende zoals gezegd twee noodzakelijke schakels voor evolutie, erfelijke variatie en natuurlijke selectie. De eerste ontstaat door recombinatie en mutatie van DNA. De werking van natuurlijke selectie staat of valt ermee.

Zijn alle individuen genetisch identiek, dan vallen er ook geen varianten met relatief nuttige erfelijke eigenschappen te selecteren die met succes concurreren om bestaansbronnen.


Zo kwam Darwin een heel eind. Maar hij had slecht zicht op de werking van de derde essentiële schakel: doorgifte van die geselecteerde eigenschappen aan de volgende generatie. Darwin heeft nooit geweten hoe genen overerven, zodat hij de genetica nooit de centrale plaats in zijn theorie heeft kunnen geven die ze is gaan opeisen.

Op ten minste één punt heeft Darwin het ronduit mis gehad: `De kans is oneindig klein,' schreef hij, `dat er een verslag bewaard is gebleven van de trage, variërende en onmerkbare veranderingen' die planten en dieren in de loop van de evolutie ondergingen.

Jones lezen betekent ook: ervan doordrongen raken dat dat verslag er nu juist wél is, zij het niet in de vorm die Darwin bedoelde. Het verslag valt te reconstrueren door de basenvolgorde in het DNA te bepalen en daarmee moleculaire taxonomie te bedrijven.


Briljant was daarentegen Darwins idee om zich te verdiepen in het fokken van dieren en kweken van planten. De modificatie van duiven, paarden, honden en cultuurgewassen die tot stand was gekomen door midddel van kunstmatige selectie kon inzicht geven in het evolutieproces in de natuur.

Gedomesticeerde dieren en cultuurgewassen waren door mensen gekneed in vele richtingen.

Neem de postduif, kropduif, kapduif, lachduif, meeuwduif, barbarijse duif en tuimelaar die verschillen in bouw, verenkleed, koergeluiden en gedrag, maar alle ontstonden door Kunstmatige selectie uit de rotsduif.


http://www.strangescience.net/evolution.htm

Dieren worden niet zo maar tam

Onze voorouders zullen de wildste exemplaren misschien niet mee naar huis hebben genomen, maar van de dieren die ze meenamen fokten ze de tamste en vitaalste verder.

Wie een nieuw duivenras wil fokken, moet een scherp oog hebben voor kleine afwijkingen in de gewenste richting en daarop selecteren. De `tuimelaar', een duif die hals over kop gaat in de lucht, is ontstaan door mannetjes met de neiging te tuimelen uitsluitend te kruisen met vrouwtjes die dezelfde neiging vertoonden. Zo ontstonden de tuimelverslaafden die nauwelijks van de grond kunnen komen zonder van de gelegenheid gebruik te maken om even over de kop te gaan.

Dierentuinen zijn plaatsen waar goed gelet wordt op zulke kunstmatige selectie.
Alleen: daar wordt tegenwoordig alles in het werk gesteld om níet te selecteren op voor de mens wenselijke eigenschappen, maar juist om de wilde soort te behouden.

"In Darwins tijd kregen de gorilla's in de dierentuin voor het ontbijt nog worstjes met bier, bij de lunch boterhammen met kaas en ze dineerden met een lamskoteletje, gekookte aardappelen en nog meer bier," vertelt Jones.

Hier werd een onbewuste vorm van kunstmatige selectie gepleegd, maar in plaats van te veranderen in mensen, stierven de vegetarische gorilla's.
Ook dieren zijn niet onbeperkt kneedbaar in alle richtingen.vroegste mensachtigen in Afrika
Zonder fossiel bewijs maakte Darwin in xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />1871 in zijn boek "The Descent of Man" een voorspelling dat het waarschijnlijk zou zijn dat voorouders van de mens in Afrika gezocht moesten worden.
Nu, bezitten we  en een hoeveelheid  overstelpend fossiel bewijs en  moeten we constateren dat Darwin gelijk had.
De mens komt  oorspronkelijk uit Afrika.
Afrika is het continent waar onze voorouders rechtop zijn gaan lopen, aanvang hebben gemaakt met de vergroting van de hersenen en mensachtigen voor het eerst werktuigen zijn gaan maken.
Het is dus in  dit continent waar we in eerste instantie naar fossiele botten en werktuigen  van onze voorouders moeten zoeken


 bron

v      Charles Darwin  :Over het ontstaan van soorten.  / On Origin of Species (1st, 2d, 3d, 4th, 5th, 6th);

v      Steve Jones  : Almost Like a Whale ,(Darwin’s Ghost) The origin of species updated.(1)

v       Charles Darwin’s “Origin” is hét boek van het tweede millennium, vindt de Britse geneticus Steve Jones (biologist)


Nuttig ?

De evolutietheorie van de negentiende-eeuwse geleerde Charles Darwin is een prachtig concept, en belangrijker dan ooit voor het welzijn van de mens, de medische wetenschap en ons begrip van de wereld ....

 

De kern van het darwinisme heeft het over : 
de evolutie van alle soorten uit een gemeenschappelijke oorsprong  en  door middel van natuurlijke selectie van  de
overlevende  en fertiele genetische varianten ....  
De  grote lijnen van  de bewijsvoering van Darwin beslaan  vier categoriën :

 

biogeografische,
paleontologische,
embryologische en
morfologische bewijzen.


 
Deze  bewijsvoering is later nog  uitgewerkt en aangevuld  in en door  een aantal aparte kennisgebieden  en nieuwe aanpakken    over  
-coevolutie,
-domesticatie,
-natuurlijke selectie,
-de anatomie,
-het fossiele bewijs,
-convergente evolutie, de genetische revolutie
-de medische  wetenschappen : 
inzonderheid
-de  epidemologie en
-de hoog technologische  "arms-race" tussen  farmacologie  en micro-organismen
-de  oncologie en
-de evolutionaire medische wetenchap ...
en
-de evolutionaire psychology en sociobiologie ; die de in het begin van de 21 ste euw zo langzaam aan meer veld wint ...  

 

 


In de natuur kunnen talrijke vormen van variatie(=genetische veranderingen =mutaties ) worden waargenomen die worden gestuurd door de natuurlijke selectie.
Dat staat niet ter discussie.
Het is het gelijk van Darwin  ....


Het zwaartepunt ligt  in de retorische vitterijen  die bij de creationisten voor wetenschap moeten doorgaan =   Het  ligt, om maar een belangrijk  twistpunt te noemen  ; in het ( door de creato's  gemaakte  kunstmatige en gratuite  ) onderscheid tussen

 

micro en macro-evolutie


en
vooral in de  dogmatische( en zelfs schriftuurlijk beargumenteerde ) aanname  dat

de " soorten "   onhafhankelijk / speciaal/ apart en  volledig/compleet  " plots "  zijn geschapen ... en waarbij de latere  varianten binnen de geschapen "kind " ,   slechts het gevolg  zijn van  genetische  degeneraties
(--->  wat de moderne creato's " informatie" -verlies  noemen ( en de  literalisten wijten dat aan  : de  gevolgen van de zondeval ))  Dit soort  creato overtuigingen  ontkennen   de afstamming  van ALLE soorten uit een  een  aantal groepen  aanwezig in het eerste oer- leven ( =LUCA )  (3)
---> bovendien houden veel creationisten  vast aan een " onveranderlijke essentie " (= dat is al met al een  filosofische  = platonisch idee----> essentialisme   ...)die de"soort  tot soort"  maakt --->  zo spreken  enkelen onder hen ( Peter Scheele  bijvoorbeeld ) erg graag over    essentieele genen ”( die ze filosofisch - essentialistisch gebruiken  )


Essentieele genen         zijn ( indien men ze niet als retorische truukjes wil gebruiken ) 
 
" de componenten van de  " minimale  coderende  genetische set-up
"waardoor  uberhaupt leven mogelijk is ---> het heeft weinig te maken met het soort"eigen" genoom 


 *   Tenslotte is de onveranderlijkheid der soorten  een standpunt dat ( voor creationisten)  in laatse instantie  zeker moet   gelden  voor de mens ..
Want .zelfs wanneer de creationisten uiteindelijk  zouden genoodzaakt zijn te aanvaarden dat  de meerderheid der  "soorten " zouden kunnen "overgaan" in elkaar ; kan dit nooit gelden voor de uitzondering  mens ---> die is en blijft een apart geschapen wezen ( desnoods  zelfs een aap waarin god een individueel en speciaal geschapen "ziel" heeft ingeblazen ) : het is een van de zogenaamde "unnegotiable" van de georganiseerde christelijke  kerken ... (waaronder zeker ook  de RK en de Anglicanen )

en dit standpunt   wordt natuurlijk erg op de proef gesteld door de nieuwe biotechnieken ...


Noten   1

 

 

(1)

Jones. Steve [4]

http://www.amazon.co.uk/Almost-Like-Whale-Species-Updated/dp/0385409850

 

(2) 

James Ussher

 

(3)

Baraminology

 

*
Het Creationisme     meent dat   "groepen organismen  "afzonderlijk  plots  geschapen zijn(links )   en  dat al het leven  niet is  te herleiden tot  een  LUCA ( last  Universal  Common Ancestor )(rechts )
*
De huidige evolutiewetenschap  meent  dat   de levensboom  onstaan is   uit  verschillende  "voorcelligen " die onderling   genen uitwisselden ( HGT ) = er zijn dus
verschillende  " wortels "http://sandwalk.blogspot.com/2007/03/web-of-life.html


(4)

Er  bestaan zeer grote verschillen in evolutiesnelheid binnen uiteenlopende groepen van organismen. Sommige bouwplannen bleven zeer langdurig vrijwel ongewijzigd voortbestaan.

 Men noemt zo'n langdurige stilstand, het ogenschijnlijk ontbreken van evolutie, 'stasis'.

Een overtuigende verklaring voor dit fenomeen kan niet worden gegeven.

Zo zijn de Priapulida sinds hun verschijnen in de Burgess afzettingen gedurende ruim 500 miljoen jaar vrijwel niet in uiterlijk veranderd.

Het genus Pikaia, het begin van de Chordata markerend, stamt uit dezelfde periode en heeft in de evolutielijn die naar het bekende lancetvisje voert weinig verandering laten zien, terwijl in andere groepen van de Chordata aanzienlijk dramatischer veranderingen tot Homo sapiens leidden

 

Dit soort extreme contrasten kan in een schematische stamboom niet goed tot uitdrukking worden gebracht, al probeert men het soms door evolutielijnen meer of minder sterk van de centrale stam weg te laten divergeren

 

Er zijn verschillende gedachten over de snelheid van evolutie.

Als men aanneemt dat evolutionaire veranderingen zeer geleidelijk optreden, leidt dat tot een stamboom volgens een gradualistisch model, zoals in figuur B.

Anderen nemen aan dat evolutionaire veranderingen relatief abrupt zijn.

Dat leidt tot een stamboom als in figuur A. Dit is een stamboom volgens het model van "punctuated equilibria", met snelle veranderingen en lange perioden zonder noemenswaardige veranderingen, met "stasis

 

 

 

Beide modellen kennen hun fervente aanhangers, hoewel aannemelijk gemaakt kan worden dat het om extremen gaat, die door intermediaire situaties verbonden worden.
Model A treedt op als verschillen ontstaan op basis van één en slechts enkele mutaties in regelgenen. Model B zien we als de veranderingen te maken hebben met een groot aantal mutaties. In stambomen zou deze 'mengvorm' tot uiting gebracht kunnen worden, wat een grilliger vorm zou opleveren dan gebruikelijk is in handboeken .


      

http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i002708.html

http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i002716.html

 

Hierbij van toepassing  zijn  volgende  kranke  creationistische  argumenten

 = de onveranderlijkheid  en  de  stasis  van  allerlei  soorten zoals aangetoond door fossielen; waardoor evolutie "dus onwaar"   moet zijn  :Het favoriete  argument van de Duitse  creationist  Joachim Scheven (  "Lebendige Vorwelt museum" in Hagen ) en van  Harun Yahya( Atlas of creation

 

http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=51


verbouwingenLinks 

http://home.hccnet.nl/g.vd.ven/darwin/darwin.htm

Evolution


www.pbs.org/wgbh/evolution
This interactive and entertaining website is a companion to the PBS series on evolution. Explore Darwin's life and the theory he proposed, find resources for teachers and students and a library of additional resources.

pages.britishlibrary.net/charles.darwin
This site claims to be the most extensive collection of Darwin's writings ever published and includes The Origin of Species and other books, volumes of letters, 
 
Exploring Constitutional Conflicts:
The Evolution Controversy
www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/evolution.htm
A fascinating look at both sides of the issue from a University of Missouri law professor. 
Includes links to websites supporting evolutionist theory and creationism.
 
AboutDarwin.com
www.aboutdarwin.com
More about Darwin himself than about evolution, this entertaining site offers great detail about Darwin's life and science in the late 1800s.  It includes a long list of links.
 

The Talk.Origins Archive
www.talkorigins.org
This website is built around essays and articles addressing the evolution/creationism controversy from a mainstream science viewpoint.  Lots of links to websites on both sides of the issue.
 
National Center for Science Education
www.ncseweb.org
The NCSE is a nonprofit organization dedicated to defending the teaching of evolution in public schools.

27-10-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (1)
22-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor

VOGELS zijn DINO's  
Archaeopteryx  & coelosauria  ----->  Solnhofen - Birds ARE Dinosaurs! (Tsjok45)Chinese onderzoekers( = paleontologen van de Chinese Academie van Wetenschappen in Bejing met o.a. Fucheng Zhang  & all ) hebben  een vreemdsoortige  theropode dinosauriër,  van de  Maniraptora, groep  beschreven  ; 
Het
holotype IVPP V15471,  van  de Epidexipteryx   hui (1) is   in het binnenland van Mongolië gevonden eind  2007
(Daohugou Beds )
Het lichaam van het  beest was wel  bedekt met veerachtige  structuren  , maar heeft nooit kunnen vliegen.
Dat staat in een artikel dat  in het Britse wetenschapstijdschrift Nature gepubliceerd op  23 oktober  2008
 

 


-Het Epidexipteryx hui  fossiel  gevonden in Mongolia bezit  lange  stijve  staartveren terwijl  het lichaamis bedekt met  kort "dinodons " 
Deze  vondst vertegenwqoordigd   ;de  oudst bekende verwant van de vogels en de  maniraptora
Het  gebruikte  de veren  misschien meer voor  de  balts  en het pronken dan om  te vliegen ...althans dat  werd   in   een  September 2008 paper, al  geopperd 
foto:  Fucheng Zhang et al.


Als de datering van de vogel klopt, is hij ouder dan het beroemde vogelfossiel Archaeopteryx en ouder dan de vele fossielen van vogelachtige dinosauriërs die ook in China zijn gevonden.


Pronken
 
Epidexipteryx  is Grieks voor 'baltsveren'.
Het beest  bezat een korte staart  maar  was getooid met vier opvallend lange pauwenveren, vermoedelijk om mee te pronken tijdens de balts De baarden van die veren ontbreken in het fossiel 

Verder was zijn huid bedekt met een laag veren:  deze lichaams-bedekking  , het bij maniraptora gekende  "dinodons" (2) ,   heeft geen bewaarde  pennenschachten ,slechts  paralelle baardjes ....  
Bij  het Epidexipteryx fossiel  echter lijken de "veren" aan de basis een continu membraan te vormen ; pas aan de uiteinden eindigen ze in parallelle "draadachtige " stuctuurtjes  .Deze eigenschap is hoogstwaarschijnlijk  uniek
Er  zijn   bovendien ook geen  slagpennen  op  de armen   gevonden
Anders dan andere Chinese vogeldino’s als Microraptor heeft Epidexipteryx geen slagpennen op de armen . Dit zijn stevige veren die een vogel nodig heeft om te vliegen.
Het is voornamelijk  om  die  reden  en het feit  dat het  weliswaar relatief  lange armen  bezat   maar  wel ledematen  die  te kort  zijn  om een  voldoende  spanwijdte  te kunnen  verwezenlijken ,   niet waarschijnlijk  dat de Epidexipteryx het luchtruim  kon kiezen  ..... 

Het  is ook mogelijk  dat het een  lopend dier  betreft dat   afstamt  van een vroegere vlieger  ; vooral de klauw aan de voorarm zou dat 
suggereren (2)
Maar  het  dier zou wel   een dicht  verwante   voorloper van de Archaeopteryx kunnen zijn 

Wetenschappers denken dat de Epidexipteryx  in elk  geval  een  representatief puzzelstukje is uit   de  overgang. naar de Avialae, en het  is daarbij  (morfologisch)  nauw verwant aan de in dezelfde formatie gevonden Epidendrosaurus, binnen de Scansoriopterygidae.  :
Omdat  hij  geologisch ouder is dan de Archaeopteryx staat  hij waarschijnlijk  ook dichter bij de maniraptora  dan de vogels     

De Epidexipteryx leefde  ergens  + 160/150  miljoen jaar geleden( er   bestaat nog  geen consensus over de datering )   , in het midden- tot laat  Jura-tijdperk. Als de datering van de vogel klopt, is hij ouder dan het beroemde vogelfossiel Archaeopteryx en ouder dan de vele fossielen van vogelachtige dinosauriërs die ook in China zijn gevonden.
Het was maar een klein schepsel;  zo groot als een duif en woog slechts 160 gram.
Het dier had een langwerpig hoofd en opvallend lange voortanden.


 


A bizarre Jurassic maniraptoran from China with elongate ribbon-like feathers
Fucheng Zhang, Zhonghe Zhou, Xing Xu, Xiaolin Wang & Corwin Sullivan
Nature 455, 1105-1108(23 October 2008)

FIG 1= Epidexipteryx hui gen. et sp. nov., IVPP V15471, main slab and close-up photos

a, Main slab; b, c, skull in main slab (b) and counterslab (c); d, four elongate ribbon-like tail feathers; b', c', line drawings of b and c, respectively. Abbreviations: l1, l2 and l7, 1st, 2nd and 7th left teeth of upper jaw; l1', r1' and r5', 1st left, 1st right and 5th right teeth of lower jaw; l2 and r2, 2nd left and right teeth of upper jaw.


 

FIGURE 2=Line drawings and close-up photographs of Epidexipteryx hui gen. et sp. nov

a, Skeleton and feather outline, based on both main slab and counterslab, showing that each shafted feather is formed by central rachis and two unbranched vanes (a'). b, d, d', Proximal regions of non-shafted feathers; barbs are parallel and closely united as an unbranched membranous structure (d, d'), vanes are either layered, indicated by white arrows (b), or arranged irregularly (c). The red arrow indicates the proximal end of the feather (d). e, e', f, Distal regions of non-shafted feathers, in which barbs appear loosely parallel. Abbreviations: as+ca, astragalus and calcaneum; ce, cervical vertebrae; co, coracoid; cv, caudal vertebrae; dt3+4, distal tarsals 3 and 4; f, frontal; fe, femur; fi, fibula; ga, gastralia; hu, humerus; il, ilium; is, ischium; ma, mandible; mtI–IV, metatarsals I–IV; p, phalanges or metacarpals; pa, parietal; pm, premaxilla; pu, pubis; q, quadrate; r, ribs; ra, radius; rc, rachis; sc, scapula; st, sternum; ti, tibia; tv, thoracic vertebrae; u, ungual phalanges; ul, ulna; uv, unbranched vane.

FIGURE 3 =Phylogenetic relationships of Epidexipteryx hui gen. et sp. nov.

The cladogram is simplified from the strict consensus of nine most parsimonious trees (tree length 1,255; consistency index 0.35; retention index 0.75; see Supplementary Information). Scansoriopterygidae is defined as the least inclusive clade including Epidendrosaurus and Epidexipteryx, Avialae as the most inclusive clade including Vultur gryphus but not Deinonychus antirrhopus, and Aves as the least inclusive clade including Archaeopteryx and Vultur gryphus.


Het dier vertoont   een hoogst  merkwaardige mix ( mozaiek? ) van kenmerken te vinden bij verschillende theropodegroepen ( vooral  bij   de Oviraptorosauria ) (3)....zoals in het huidige  23  oktober  artikel  onder de aandacht wordt gebracht

http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7216/full/nature07447.html

"This new species is characterized by an unexpected combination of characters seen in several different theropod groups, particularly the Oviraptorosauria. Phylogenetic analysis shows it to be the sister taxon to Epidendrosaurus4, 5, forming a new clade at the base of Avialae6. "
Lees verder 
Epidendrosaurus
 
http://www.dinosaurus.net/nieuws/epidendrosaurus.htm
http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=25
http://www.dinosaur.net.cn/_Dino_News_2002/dino20020232.htmXML:NAMESPACE PREFIX = O />


 van  /Zhang et al. 2002

http://www.talkorigins.org/origins/postmonth/2007_03.html
Why Epidendrosaurus is a Dinosaur  /   26 Mar 2007  by Jon (Augray) Barber

http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/full/415780a.html
Carl Zimmer

http://blogs.discovermagazine.com/loom/2008/10/22/shake-your-jurassic-tail-feather/

Goed Nederlandstalig  artikel op  NRC
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2035393.ece/Bonte_veren_maakten_de_dinosaurus


Epidexipteryx, zo groot als een duif, leefde 160 miljoen jaar geleden.
De dinosaurus had staartveren voor de sier.


(1) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Epidexipteryx
 <--- zie vooral ook  dit  up -dated  Engels artikel
(2) Omdat het fossiel zeer goed bewaard is gebleven, is Zhang er vrij zeker van dat Epidexipteryx nooit slagpennen heeft gehad. Wel is het mogelijk, schrijft hij, dat de voorouders van Epidexipteryx konden vliegen en dat de dinovogel dit vermogen verloren had, net als de moderne struisvogel.

De andere verklaring voor de afwezigheid van de slagpennen is veel interessanter:
 Epidexipteryx en zijn voorouders konden niet vliegen. In de loop van de evolutie ontwikkelden zij veren om indruk te maken op soortgenoten zoals potentiële partners of rivalen. Later kwamen die veren ook van pas om te vliegen.

Of vogels hun eerste veren gebruikten om te vliegen, is een vraag die evolutionair biologen al lang bezighoudt. Een probleem is dat evolutionaire veranderingen stap voor stap verlopen, terwijl een functionele vleugel met veren een complex geheel is. Sommige biologen gaan ervan uit dat een paar eenvoudige veren dinosaurussen hielpen om een glijvlucht te maken vanuit een boom of om even van de grond te wippen. Een alternatieve verklaring is dat (dons)veren de dieren beter warm hielden dan haren.

(3)
Ik voorspel dat  sommige  Creationisten  allicht zullen  proberen  deze
  
Epidexipteryx   hui  ( vooral  vanwege  het mozaik- karakter van de anatomie  )  in een kwaad  daglicht te stellen....  en dat  door vooral  heel tendentieus en met  halve  waarheden   te  herinneren aan  Archaeoraptor ( de "piltdown kip" in het creationisten jargon )   ,  indien  het  al  niet   af te doen als een   nieuwe  fraude ?

Wat overigens niet wil zeggen  dat de autenthiciteit  van het  fossiel  NIET in vraag zou mogen worden gesteld...integendeel ;  Dergelijke
  autentieke  fossielen  zijn van grote wetenschappelijke  waarde  ...maar zijn dat ook vanwege de  hoge prijzen die daarvoor op de  officiele  verzamelaars - en  ( vooral ) zwarte markt betaald worden ...... Archearaptor is wel  degelijk  een  onecht fossiel in die zin  dat  het bestaat uit minstens ( zo werd  in het begin  geopperd  toen de  "vervalsing " werd ontdekt )drie aan elkaar geplakte fossielen van  afzonderlijke soorten
( een chimaera, dus  )

nml  :
De staart kwam van een gespleten fossiel van een kleine dromaeosauriër;
de (gespleten stukken van de) voet van een nog onbekend dier
en voor het linkerdijbeen en de onderbenen waren ook weer andere fossielen gebruikt....

Het staartfossiel werd uiteindelijk beschreven als Microraptor,
de bovenkant (IVPP V12444) werd eerst Archaeovolans repatriatus genoemd ("oude vlieger die naar zijn land is teruggekeerd"), maar bleek in 2002 identiek te zijn aan Yanornis martini.

Het zijn bovendien  soorten  die   behoren tot de  verwante afstammelingen  van de  voorouders of  vroege  leden  van de  vogels uit dezelfde periode en afkomstig  van  dezelfde vindplaats  .....


Microraptor
is misschien in technische zin geen vogel, maar was desalniettemin een gevleugelde vorm die door iedere leek voor een "vogel" aangezien zou worden.
Was
Archaeopteryx niet bekend geweest dan zou Microraptor perfect de rol van dé oervogel hebben kunnen vervullen.
Net zoals sommige echte vogels wel degelijk een lange staart hadden, zo hadden iets primitievere andere dinosauriërs wel degelijk vleugels
.

Yanornis  martini,[1] , een vroege vogel uit het krijt   is beschreven   aan de hand van een 5-tal fossielen  gevonden in de Jiufotang Formation
Chaoyang, /Westen van  de  Liaoning province
,
Het gedeelte   dat is gebruikt in " archeoraptor" is dus ____net als het  microraptor deel _____  een  welkom  zeldzaam  fossiel 

zie ook ---> Archaeoraptor22-10-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (1)
16-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
Klik op de afbeelding om de link te volgenNieuwe studie  van  de  verbindingen tussen   schedel   en nek   van   TIKTAALIK verduidelijken de overgang 
van   waterdier naar tetrapode

Een nieuwe studie van een fossiele vis die  -375 MYgeleden leefde , leverde aan de  wetenschap opvallend nieuw en duidelijk supplementair "bewijs"-materiaal ( =feitelijke anatomische  evidenties en  inpasbare  aanwijzingen  en puzzelstukjes in de transitie   ) over  gedetailleerde evolutionaire  tussenstappen  tussen sommige mariene gewervelde dieren en  tetrapoda landdieren 
Er is  veel meer te vinden over  die complexe overgang dan  alleen maar  vinnen die in stevige ledematen evolueerden.

Het hoofd en de hersenpan veranderden eveneens  ,  een mobiele hals  verscheen ,  het exclusieve onderwater  voedselzoeken  en kieuwademhaling verminderden  ;  Er is een  begin van een  aanpassing van het botje dat uiteindelijk een  rol zal spelen in het gehoorzintuig van landdieren. De anatomie van deze vroege transformatie  van  een waterdier  in amfibieachtig landdier was nog nooit voordien  op een dergelijke duidelijke  en gedetailleerde  manier  waargenomen  in een fossiel 


De wetenschappers schreven  in hun  rapport  dat het huidige  onderzoek de meest gevoelige en relevante  details van het hoofd en  de  hals van het schepsel hebben  opgeleverd  en  dat   zijn evolutieve positie als „belangrijk stadium in de oorsprong van aardse gewervelde dieren.“ nog maar eens  bevestigd  
Deze vis,was een  middelgroot   roofdier  een voorloper   van amfibieen, reptielen , dinosaurussen, zoogdieren en uiteindelijk  de mens.

De fossiele species werd  roseae Tiktaalik genoemd, ____alias " visopode " ( =„fishapod“ )vanwege zijn  vele  visachtige uitwendige  vinnen-eigenschappen en de  inwendige structuur van zijn  "ledematen  " gelijkend op die van tetrapoden (1)

Het nieuwe onderzoek van schedel, nek en schoudergordel  van Tiktaalik  , werd uitgevoerd  aan  de Academie van Natuurwetenschappen van Philadelphia en de Universiteit van Chicago
Het rapporterend   artikel verscheen  in Nature  


http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7215/abs/nature07189.htmlDe  „hersenpan,  het  gehemelte en  het   kieuwboogskelet ( het craniale endoskelet  )van Tiktaalik is zeer gedetailleerd  blootgelegd  ....Uit  de  ontdekking  van nieuwe details in  het patroon  van  dit deel  van het skelet  ( vergeleken met dat van  latere stadia in de evolutielijn    ) , besluiten   wij dat de schedeleigenschappen , eens eigen  aan de eerste  aan   land-levende dieren , vooraf  onstonden  als  initieele  aanpassingen voor het leven in ondiep water zoals we bij Tiktaalik zien  “

Verscheidene skeletten van deze (voorspelde  en  daadwerkelijk  in de daar  aanwezige  devoon rotsen  opgegraven ) vissen werden  opgegraven  in 2004  op Ellesmere Eiland, op het Grondgebied Nunavut van Canada, 700 mijlen boven de NoordpoolCirkel, door een team dat door Neil H. Shubin,( een evolutie- bioloog van  de Universiteit van Chicago) werd geleid, samen met Ted Daeschler (van de Academie van Natuurwetenschappen.)
De in de  devoon rotsen   gevonden  aanwijzingen   wezen erop dat  de gevonden  fossiele  vis-poden  in ondiep water en  een warm klimaat leefden .
Het dier  kan in staat geweest zijn   korte uitstapjes  op land  te hebben gemaakt   
De ontdekking werd  in 2006  uitvoerig  gemelden voorgesteld ....

Dr. Downs en , C. Frederick Mullison  respectievelijk  van de academie en de Univ van Chicago, besteden vervolgens   meer dan een jaar aan  het het vrij maken   van  twee specimen-en aan  het  diep  prepareren van  de schedels van  de verscheidene vis-pode-skeletten.
De resultaten van die arbeid  werden ook geanalyseerd door Dr. Shubin en twee andere medeauteurs van het rapport, Dr. Daeschler en Jr. van Farish Jenkins, een evolutie bioloog van   Harvard. :
„Ons werk toont aan dat de schedel  en het  hoofd van deze dieren steviger geconstrueerd werd en, tezelfdertijd mobieler ,“. .

Hyomandibula

bron : Jason Downes et al, “The cranial endoskeleton of Tiktaalik roseae.” Nature  doi:10.1038/nature07189

Een  diagram van een  vergelijking van de relevante  eigenschappen  in  nek en schoudergordel en hun  verbindingen met  de schedel    bij  tiktaalik (midden )  Eusthenopteron (onder ) en de  vroege  tetrapoden met een set komplete ledematen  geschikt voor een  vroege   amfibie-achtige  levenstijl  zoals  Acanthostega (boven  )
(Credit: Kalliopi Monoyios)" (Tiktaalik zit )nog  aan viskant van de evolutionaire  ontwikkelingsstadia  , maar vult keurig een morfologisch hiaat op  en helpt vooral  om de relatieve timing van deze complexe overgang op te lossen.“
Bijvoorbeeld : hebben   vissen   geen hals „ maar we  we zien voort het eerst de ontwikkeling van een bewegelijke nekverbinding met de schedel  in  Tiktaalik,“
zei  Dr. Shubin
"Bij het  het zoeken  naar voedsel  ,kunnen  vissen die in diep water zwemmen zich zeer goed orienteren en haarfijn  en flexibel navigeren dmv hun uitrusting en  bewegelijke vrij  "zachte " maar gespierde vormen    , maar dat geld  niet voor een  visvormig  dier waarvan  het  lichaam vrij  strak  moet zijn( vanwege degrotere invloed van de zwaartekracht )en daardoor minder bewegelijk  , zoals op de bodem van ondiep water of op land ,“
„Dan is een flexibele hals belangrijk.“


Het  ombouwen van een   vissenhoofd tot een bewegelijk   speurend   hoofd van een land- tetrapode  ging  geleidelijk...
Het"Nature " rapport van l6 oktober beschrijft  ook  het feit dat   Tiktaalik  kieuwen en de longen bezat ...
Het verwijderen van  het moedergesteente diep in deschedel   heeft  een  fossiel kieuwskelet aangetoond 
Dat onderstreept /ondersteunt   het nieuwste werk van  per Ahlberg(2) van de Universiteit van Uppsala in Zweden, dat verschillende transitionele species van de overgang tussen water en land bestudeert.
De studie   toont ook   kieuwen in transitie . De fossielen hebben  nog  beenderachtige structuren  van he  tkieuwskelet   , maar zijn het   kieuwdeksel verloren dat de waterstroming   over  het  kieuwweefsels  bij vissen  verbetert.
,Shubin zei  daarover o.m.  :
 „Tiktaalik specialiseerde zich reeds in de ademhaling van lucht,

En die verschuiving naar lucht speelde een belangrijke rol in het  geleidelijk aan het veranderen van het oude vissenhoofd.
In de overgang van water naar land, verloor  de  hyomandibula geleidelijk aan zijn originele functies en veranderde in een  onderdeel van het gehoorapparaat   Bij zoogdieren___en uiteraard ook demens ____, is   de hyomandibula, veranderd in de stijgbeugel :één van de  kleine beenderen in het middenoor.

Dat is trouwens een van de meest intrigerende bevindingen van de studie  , : het is   ook  de vermindering in  grootte van een skelet- element dat,( in vissen,) de hersenpan, het gehemelte en de kieuwen  met elkaar verbindt  en met het onderwater voeden en ademhaling is geassocieërd.
In meer primitieve vissen, is het knokige deel van wat  de hyomandibula wordt genoemd groot en lijkt wat op  een uit de kluiten gewassen  boemerang. 
Bij de  fossiele Tiktaalik  specima , is dat  been  sterk in afmetingen afgenomen en  niet groter  dan een menselijke duim.

„Dit kan erop wijzen dat deze dieren, in ondiep waterrondscharrelden  , en  reeds  minder op kieuwademhaling begonnen te vertrouwen  alsenige  zuurstofleverancier  “zei  Dr. Downs , en  gelet op  het verlies van het kieuwdeksel  die blijkbaar verhoogde halsmobiliteit toestond.

Zoals Dr. Daeschler zei nog  dat   de „Nieuwe studie herinnert ons eraan dat de geleidelijke overgang van aquatische aan aardse levensstijlen veel meer dan de evolutie van lidmaten.“ vereiste ....


http://blogs.discovermagazine.com/loom/2008/10/15/the-shoulder-bones-connected-to-the-ear-bone/

zie ook 
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<---klik  / De niet-zo-missing links gallerij (1)   

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081015144123.htm
http://pandasthumb.org/archives/2008/10/tiktaalik-fossi.html
http://www.nytimes.com/2008/10/16/science/16fossil.html?_r=1&hp&oref=slogin


Tinbergenlezing Prof.dr. Neil Shubin
http://fwncwww03.gorlaeus.net/tinbergen_2008/?pagina=lezingen

De  Tinbergenlezing 2008, ter nagedachtenis aan de Nobelprijswinnaar en etholoog Niko Tinbergen, werd op zaterdag 24 mei  gehouden door de Amerikaanse paleontoloog prof. Neil Shubin.
De spreker is hoogleraar aan The University of Chicago en Provost van het wereldvermaarde Field Museum in Chicago.
In 2008 schreef Shubin Your inner fish.
Dit aansprekende en alom zeer goed ontvangen boek gaat over de door zijn team gevonden overgangsvorm tussen zee- en landleven, de ‘visvoeter’ Tiktaalik rosae, maar vooral ook over de evolutionaire gang van vis naar mens

Literatuur  ; Neil Shubin, Your inner fish (Allan Lane, Londen, 2008), De vis in ons (vertaling door Mark van Nieuwstadt, 2008   http://www.nieuwamsterdam.nl/devisinons 
Video:
"Your inner fish" (Eng)

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/39695723

"Het idee had ik al voordat we Tiktaalik ontdekten. Ik wilde een boek schrijven over anatomie, omdat ik daarin lesgaf aan de geneeskundestudenten. De vondst kwam wel op een goed moment; daardoor kon ik nog beter laten zien wat een fossiele vis over onszelf kan vertellen.”
In zijn boek toont hij overtuigend aan dat het menselijk lichaam waarmee we nu rondlopen, afstamt van een vissenlijf. En dat op zijn beurt weer van een dier zonder ruggengraat. Dat kun je onder meer zien aan de overeenkomsten tussen botten, de manier waarop embryo’s zich ontwikkelen, sommige genen die bij al die dieren sterk op elkaar lijken, enzovoorts. Shubin weet er alles van, omdat zijn onderzoeksgroep aan de Universiteit van Chicago op al die gebieden actief is
De grote klapper bereikte de onderzoeksgroep toch door ouderwets speurwerk in de rotsen van Nova Scotia. “Ja, de ontdekking van Tiktaalik beantwoordde een hoop vragen. Bijvoorbeeld: wat was er het eerst, een nek of vingers? Dat bleek de nek te zijn. Maar er komen natuurlijk altijd nieuwe vragen voor in de plaats.”
Waarom had Tiktaalik eigenlijk van die stevige voorpoten? Niet om later een landdier te worden. Evolutie kijkt nooit vooruit. “Nee, inderdaad. Hetzelfde geldt voor het vermogen om lucht te ademen. Dat was er al eerder. En ook in de vissen van nu zie je dat. Vissen hebben dat vermogen minstens 23 keer op verschillende manieren ontwikkeld. Longen zijn daar maar één van.”
Het idee is, zegt Shubin, dat Tiktaalik zowel zijn longen als zijn voorpoten goed kon gebruiken in de moerassige omgeving waarin hij leefde, ondiep water met veel obstakels erin. Door rotting van plantenmateriaal kon het water soms erg weinig zuurstof bevatten, en dan was luchtademhaling een handig alternatief. Stevige voorpoten helpen daarbij, want daarmee kon het beest zich opdrukken tot zijn neusgaten boven het wateroppervlak uitstaken.
“Het was een tijd waarin voor het eerst zoetwater bestond, met grote roofvissen erin. Stukken groter dan de drie meter die Tiktaalik kon worden. Het idee is dat je in het water groot gevaar had, en tegelijkertijd was er op land een ecosysteem zonder gewervelde dieren, dus zonder roofdieren. Terwijl daar wel veel te eten was: allerlei grote ongewervelde dieren.” Dat maakte het heel voordelig om zo nu en dan het land op te gaan.
En zo ontstonden de amfibieën, waaruit veel later ook de mens ontstond. Is Tiktaalik dus een voorvader van ons? Nee, hoogstwaarschijnlijk niet, antwoordt Shubin. “Meer een neef. Hij heeft namelijk ver uitstekende ribben, en… nou ja, er zijn een paar unieke kenmerken die erop wijzen dat dit dier niet in onze stamboom thuishoort. Maar hij was directe familie.”

Heeft Shubin zijn boek ook geschreven om creationisten   het licht te laten zien?
.....Voor mij was dat minder belangrijk.Het gaat mij om iets meer fundamenteels, iets dat bij elke publieke discussie over wetenschap komt kijken.Ik geloof niet dat het brede publiek altijd begrijpt wat wetenschappers doen, wat we proberen te bereiken, hoe we te werk gaan om onze doelen te bereiken
....En dat is wat ik wil laten zien in dit boek. Niet alleen het bewijs dat we vinden, maar ook hoe we daaraan komen. We halen niet zomaar iets uit een boek. We trekken erop uit, en we doen voorspellingen en we zoeken daar bewijs bij. En ik wil ook laten zien waarom we dat doen. Ik doe het omdat het zo leuk is. Ik vind het heerlijk om een wetenschapper te zijn, en dat wil ik graag overbrengen.”zie ook
  Vissen op het droge
Bericht 5    Bericht 6   Bericht 7   Bericht 8   Bericht 9  Bericht 10View 320 x 240 QT 512k  <--- NEW VIDEO from The Colbert Report (2008)
Stephen Colbert quizzes Neil Shubin on his new book, Your Inner Fish.<--View 320 x 240 QT 512k <----
NEW VIDEO
from The Colbert Report (2006)
Ted Daeschler introduces Stephen Colbert to Tiktaalik roseae shortly after its discovery.

           
   
   
 
 
  

   
 
(1) 
In september 2008 verscheen  ook een  studie over   de voorlopers  van het  het vinger en teen skelet in panderichteys
  

Vinger en teen ontstaan uit vin
http://www.kennislink.nl/web/show?id=212380  <---zie ook de  kennislink voor een  Flash - animatie  
 
SAMENVATTING
Vingers en tenen zijn essentieel voor mens en dier. Maar hoe zijn ze ontstaan? Nieuw onderzoek wijst uit dat ook vingers/tenen zijn ontstaan uit borstvinnen.

Waar komen onze ledematen vandaan? Op die vraag is al een antwoord: toen de vissen via overgangsvormen het land betraden als vierpotigen (tetrapoden). Maar hoe de vingers en tenen (essentiële onderdelen in de evolutie naar de mens) exact zijn ontstaan, was tot nu toe onduidelijk. Een Zweeds/Estse studie gepubliceerd in Nature toont aan dat ook vingers en tenen ontstaan zijn uit vinnen en niet apart zijn gevormd.

 Overgangsvorm
De overgangsvorm van vis naar landdier die onderzocht is, is een 385 miljoen jaar oud, in Letland gevonden fossiel van het geslacht Panderichthys. De borstvin (dichtbij de kieuwen) hiervan is onder de CT-scan gestopt om te kijken welke botten er aanwezig waren.
Voor het eerst kon dat deel van de vin dat het verst van het lichaam zelf afstond bestudeerd worden.
Belangrijke onderdelen van het "vin"skelet zoals de ulna, ulnare en de radialen werden gevonden.
De radialen groeiden in tetrapoden (zoals Acanthostega en Ichthyostega) uit tot tenen en vingers. Opvallend genoeg lijkt de onderzochte vin juist meer op die van een tetrapode dan die van de vin van de Tiktaalik

Tiktaalik   is een andere, maar jongere overgangsvorm die gezien het hele lichaam meer op een tetrapode lijkt.
Evolutie is ook hier geen lijn van punt a naar b.


De botten in de borstvin van a) Eusthenopteron, b) Panderichthys en c) Tiktaalik. D toont de botten in een poot van Acanthostega. H= humerus; Int=intermedium; R= radius; U=ulna; Ure=ulnare. De maatbalk is 1 cm. Bron: Nature / Boisvert et al., 2008Ook deze vondst toont aan dat we als mensen toch maar blij moeten zijn met het vroegere zeeleven. Wat zou er van de mens geworden zijn zonder tenen en vooral zonder vingers?
 

Scientists found rudiments of fingers in the fins in fossil Panderichthys, the “transitional animal,” which indicates that rudimentary fingers developed considerably earlier than was previously thought. (Credit: Image courtesy of Uppsala University)
 
De borstvin van Panderichthys. Groen= humerus; blauw (groot)=radius, blauw (klein)= intermedium, geel=ulna, lichtoranje=ulnare en oranje=radialen. Bron: Nature / Boisvert et al., 2008

 


 
Referentie:
Boisvert et al., 2008. The pectoral fin of Panderichthys and the origin of digits. Nature (online ‘advance publication’ 21-09-2008)

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080922090843.htm

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature07339.html

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/fig_tab/nature07339_ft.html

 

Fish fingers 

De vinnen van   Panderichthys, evolueerden  in wat  later onze tenen en vingers werden   
Scientists discover that we all have fish fingers | Mail Online -

 
 
 

(2)
Per Ahlberg schreef   al   een commentaar op deze nieuwe studie
 
(op het  forum van 
 http://talkrational.org/showthread.php?p=208332)

".....Het is een interessant  en erg  bevredigend document geworden , alhoewel  het niet precies revolutionair is te noemen  .
 Eigenlijk  wisten wij al  dat twee belangrijke veranderingen  in de schedel,  zich  tijdens de vis-tetrapode overgang voordoen.

De eerste  verandering   :   Een  verticaallopende scheiding /( verbinding met de schoudergordel )  tussen de ogen en de binnenoren  ,die eerder de schedel in twee had verdeeld  in twee blokken (= het benige  kieuwdeksel  of opperculum  ) ,  verdwijnt ;
De tweede verandering
is dat de  hyomandibula, een been dat de kieuwbedekking in vissen steunt, zich omvormd tot een middenoorbeentje :de  stijgbeugel 

Vroeger studiewerk had het begin van deze transformaties in Panderichthys aangetoond, een overgangsvorm die iets  vroeger en  primitiever is dan Tiktaalik
 (zie: Ahlberg, P. E., Clack, J. A. & Luksevics, E. 1996. Rapid braincase evolution between Panderichthys and the earliest tetrapods. Nature 381, 61-64,http://www.nature.com/nature/journal/v381/n6577/abs/381061a0.html and Brazeau, M. D. & Ahlberg, P. E. 2006. Tetrapod-like middle ear architecture in a Devonian fish. Nature 439, 318-321 http://www.nature.com/nature/journal/v439/n7074/abs/nature04196.html).

De primitieve versies van de tetrapoden   zijn gedocumenteerd in Acanthostega, Ichthyostega en, onlangs
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Ventastega

(Clack, J. A. 1998. The neurocranium of Acanthostega gunnari Jarvik and the evolution of the otic region in tetrapods. Zool. J. Linn. Soc. 122, 61-97.http://www3.interscience.wiley.com/journal/119829597/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 Clack, J. A., Ahlberg, P. E., Finney, S. M., Dominguez Alonso, P., Robinson, J. & Ketcham, R. A. 2003. A uniquely specialized ear in a very early tetrapod. Nature 425, 66-69..http://www.nature.com/nature/journal/v425/n6953/abs/nature01904.html  Ahlberg, P. E., Clack, J. A., Luksevics, E., Blom, H. & Zupins, I. 2008Ventastega curonica and the origin of tetrapod morphology. Nature 453, 1199-1204 http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/abs/nature06991.html).

FIGURE 1. Hyomandibula and subdivisions of the palatoquadrate of Eusthenopteron foordi.

Figure is based on computed tomography scans of MHMN 06-538 showing the 'osteolepiform'7 condition ancestral for tetrapods. a, Left lateral view of skull showing, in colour, the region of the palatoquadrate recorded in the scan (modified, with permission, from ref. 26). Lighter coloured area bounded by broken lines shows extent of spiracle. b, Stereopair of a three-dimensional computer model of the right palatoquadrate in oblique antero-ventro-mesial view with hyomandibula in place. c, Stereopair of a computer model of the left palatoquadrate in oblique postero-dorso-mesial view. d, e, Interpretive drawings of the computer models in c and b, respectively. Arrowhead indicates the position of the hyomandibula–opercula linkage. Hm.df, dorsal foot of hyomandibula; Hm.dv, ventral foot of hyomandibula; O.r., oblique ridge; Spir., spiracle.

FIGURE 4. Early evolution of the tetrapod middle ear space.

Shown are the middle ear space of Eusthenopteron (a), Panderichthys (b) and Acanthostega (c) in oblique dorso-lateral view.
Top images show cross-section through the spiracle at the approximate level of the pink box.
Green arrow indicates the course of the spiracle.
 Bottom images in a and b show suspensorium with hyomandibula and opercular series in place.
Colours are the same as in Fig. 1.
Not to scale.http://www.nature.com/nature/journal/v439/n7074/fig_tab/nature04196_ft.html
Tiktaalik blijkt zich  zeer keurig  tussen deze eerder bekende vormen in te laten lassen.
*  Het Tiktaalik  materiaal is  bovendien  ook beter bewaard  dan dat van Panderichthys  , inclusief  details van de hersenpan en hyomandibula  die niet  zijn gevonden in  laatstgenoemde.  .Ondermeer  gaat het om   een zeer keurig bewaard kieuwskelet dat  nog hoofdzakelijk vis-achtig is  .

16-10-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (1)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Prediksi Togel SGP (Prediksi Togel SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!