Inhoud blog
 • 203 Parochie Rossem
 • 15 Inrijpoort
 • 14 Dubbelhuis
 • 13 Hoeve
 • 12 Kapelletje
  Zoeken in blog

  erfgoedrossem

  29-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.203 Parochie Rossem

  203 Parochie Rossem

  Rossem, vroeger Rothem, werd met Wolvertem en de streek van Nerom en Westrode in 1153 aan de paters van Dieleghem onder Jette geschonken.
  De eerste vermelding van Rothem dagtekent van het jaar 1112.  In dat jaar gaf Gustache, zoon van Onulfus van Wolvertem aan de abdij van Jette een grondcijns van 6 stuyvers, die hij ,in het dorp, waar de Norbertijnen van Jette 50 bunders grond hadden bezet.
  Rothem vormde een parochie sinds februari 1241 toen Egeric, zoon van Johan van Rolbroeck gronden gaf aan de kloosterlingen van Dielegem.
  Tot in 1681 werd er slechts onregelmatig mis gelezen te Rossem.  Om aan deze toestand te verhelpen werd de prelaat van Dieleghem verzocht een derde kloosterling naar Wolvertem te sturen; de parochianen van Wolvertem konden van vroeg- en hoogmis genieten terwijl de inwoners van Rossem op zon – en feestdagen in hun eigen kerk de mis konden bijwonen.
  Wolvertem diende jaarlijks 50 gulden en rossem 100 gulden bij te dragen voor het onderhoud van deze derde kloosterling, die om wille van het gebrek aan huisvesting in Rossem, in de pastorij van Wolvertem ging wonen.
  Reeds in 1744 ondernam de toenmalige tweede onderpastoor van Wolvertem, pater Clemens Stoefs stappen om in Rossem te kunnen wonen.  Toen dezelfde pater in 1765 tot eerste onderpastoor benoemd werd, gingen op hun beurt drie landbouwers van Rossem naar de prelaat Valvekens te Brussel, om te vragen ‘eenen heere, den welcken bruyckvast tot Rossem zoude wonen om aldaar hunne kerckelijke diensten te verrichten’.  Uiteindelijk werd er een akkoord gesloten waarbij de prelaat onderhoud ten zijnen laste  nam, doch de boeren van Rossem dienden 1000 gulden aan de abdij te betalen en al de bouwmaterialen te bekostigen.  Bovendien dienden de landbouwers nog een stuk grond ter beschikking te stellen om er een kareeloven op te stellen.
  De bouw werd aangevat in de lente van 1767 en onderpastoor Stoefs kon zijn nieuwe pastorij te Rossem betrekken op 13 oktober 1767.
  Bij decreet van 9 oktober 1790 ondertekend door kardinaal de Frankenberg – Schellendorf, toenmalige aartsbisschop van Mechelen werd e parochie Rossem onafhankelijk verklaard.  In die tijd vormde Rossem met Imde één enkele gemeente.
  In het begin van de Franse revolutie diende de pastoor van Rossem zich schuil te houden en werd de pastorij onder sekwester geplaatst;
  Bij dekreet van 29 november 1799 werden de wetten van verbanning tegen priesters gewijzigd en de vrijheid van godsdienst enigermate toegestaan, doch het duurde ongeveer twee jaar eer de priesters terug durfden tevoorschijn te komen.  Vanaf 1 mei 1802 mochten alle priesters weer dienst doen in de kerken, op voorwaarde dat zij vooraf de belofte ondertekenden zich naar het konkordaat van 15 juli 1801, gesloten tussen Napoleon en paus  Pius II te gedragen.
  In de nacht van 29 of 30 september 1817 werden onontbeerlijke kerkelijke goederen uit de kerk gestolen.  Om deze reden werd de kerkfabriek van Rossem van de totale belasting van 1818, nl. 600 gulden ontlast.
  Met de nieuwe verdeling van het grondgebied tijdens de Franse omwenteling, waren Wolvertem en Nerom, Boskant en Westrode één gemeente geworden die op geestelijk gebied door één pastoor en één onderpastoor bediend werden.  De gemeente RossemImde en de gemeente Meuzegem echter ontvingen samen maar toelagen om één pastoor te bezoldigen.  Imde kon wel een herder bekomen doch de parochianen moesten hem zelf betalen en een woonst bezorgen.  Enkele jaren nadien begon de staat regelmatig de kapelanen van de 3 dorpen te bezoldigen maar de kerken van Imde en Meuzegem werden pas officieel erkend in 1834.  De drie dorpen Meuzegem, Imde en Rossem werden onafhankelijke parochiën verklaard in 1842.
  Tot de huidige bouw van de kerk van Rossem werd begonnen in 1874, omdat de vorige kerk gebouwd rond 1750 oud, versleten en te klein geworden was.  Enkel de toren, waarschijnlijk reeds gebouwd rond 1500 en verhoogd in 1838 bleef bewaard.
  De drie altaren, de predikstoel en de twee biechtstoelen werden geplaatst in de kerk rond 1880, de overige meubelen werden overgenomen van de vorige kerk.  Van de drie klokken dateert de kleinste (367 kg) van 1859, de twee overige van 1955.
  Naar de geschiedkundige nota’s over kerk en parochie van J. t’ Kint.

  29-07-2016 om 16:00 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15 Inrijpoort
  15 Inrijpoort

  Temsesteenweg

  09-10-2015 om 09:41 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14 Dubbelhuis
  14 Dubbelhuis

  Temsesteenweg/Kaaskantmolenstraat

  09-10-2015 om 09:41 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.13 Hoeve
  13 Hoeve

  Rossemdorp

  09-10-2015 om 09:40 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.12 Kapelletje
  12 Kapelletje
  Pluimennest/Grotendries

  09-10-2015 om 09:39 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 Hof ten dries
  11 Hof ten dries

  Kleinendries teg. 8

  09-10-2015 om 09:38 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 Hoeve Kleinendries 13
  10 Hoeve

  Kleinendries 13

  09-10-2015 om 09:38 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.9 Schaliënhof
  9 Schaliënhof

  Rossemdorp/Kerkevoetweg

  09-10-2015 om 09:36 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.8 Het erf
  8 Het erf

  Dat is alleszins niet eenvoudig: den denne of het erf rondom een boerderij, is het platgelopen, platgetrapte deel van het erf rondom een hoeve of boerderij, ook de plaats waar de kippen en ander kleinvee te vinden waren...er groeide geen gras op en men goot er als verhardingsmiddel, de gebluste asse uit de stoof (de schramoeille) op, om slijk te weren. In het Hoogduits is het "Tenne", een "dorsvloer", en die moet vlak en effen zijn om het gedorste koren en het graan te kunnen bijeengaren. Soms lei men ook een groot dekzeil op de "denne" om met het geselpaard te dorsen. Synoniem = "deel"..... 
  Wat zegt het “Woordenboek der Nederlandsche Taal” 1) ? Den(II)
  7) Dorschvloer. || D'eene maeckt den Den ghereet, Die met zeylen wordt bespreet; D'ander moeyt hem heele daghen Op den Den het saet te draghen, HONDIUS. Monfe-schans 285. En het kieckxken van de hen Wt den dop valt op de den, 352. 'Et koren op den den uiteenleggen, CORN.-VERVL.
  1) Hol, schuilhoek, verblijf van een roofdier. Het gebruik bij BILD. is waarschijnlijk als anglicisme op te vatten. || Een woonst der draecken, Een moorders den', DE BRUNE, Embl. 50. Van dien dagh af, hebbe ick en de Leeuw in de zelve denne, en van de zelve kost geleeft, 68. Indien haar (t. w. de aarde) 't wild gediert tot den en roofnest maakt, BILD. 3, 78. In een den, op hobblig klif gelegen ..., Onthield zich 't wild gediert, 3, 118 (zie ook 5, 368; 6, 7; 8, 308). Verwin en keten woudgedrochten, Die bosch en steenklip, dan, en krochten, Vervullen met hunn' schrikbren kreet; 8, 110 (zie ook 1, 104).
  De etymologie of de herkomst van het woord: denne   2)
  Het woord is alleszins verwant aan de boomnaam: de den (Duits: Tannenbaum)….Hoogst waarschijnlijk werd een dorsvloer, alsook het ruim en de dekplanken van een schip, gemaakt van dennenhout. Met Middelnederlands “denne”, bedoelt men alleszins:” vloer, scheepsdek, dorsvloer. In het Middelnederduits denne  is het een dierenhol, een diepte in de bodem; in het Oudengels denn , en Engels den  heeft men het over ‘hol’ of ‘schuilplaats’.
  Het Indogermaans (wortelwoord) dhen betekent: handpalm (vlakke hand), vlakke bodem.
  Kroes 3) ziet de betekenisevolutie als volgt: dorsplek, dorsvloer > vaste bodem > planken-  vloer > ruim > bergzolder….
  De betekenis van ‘denne’ is eigenlijk: ‘platgetreden, vlakgemaakte plaats of plek waar men gerieflijk kan dorsen, terwijl ‘deel’ naast dorsvloer, ook slaapplaats boven de stal, plankenvloer, hooizolder, enz… betekent. ‘deel’ is verwant aan het Engels “deal” = plank; Fries “telle” = dorsvloer.

  1) WNT, Woordenboek der Nederlandsche Taal, Leiden.
  2) Dr. Fr.DEBRABANDERE, Brabants Etymologisch Woordenboek, Davidsfonds/Waanders, 2010.
  3) H.W.J. KROES, Ndl. den. Nhd  Tenne , In Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde, Leiden, jg. 42 (1923),20-24

  GEDENT (gedend), bnw. Van denne (den), vloer; ook in den zin van dorschvloer. Kil. area, pavimentum; WVl. dem, den, dent, dein (De Bo 221); hd. tenne; mhd. tenne; ohd. tenni. Zie over den samenhang met andere germ. vormen Kluge 342; Weigand 2, 890. — Ook komt denne (den) voor in de bet. van verdek (op een klein schip), planken vloer, waaronder eene lading geborgen worden kan. Kil. denne, tabulatum; dennen van 't schip, fori, tabulata navium. Zie Van Lennep, Zeemanswdb. 53, waar behalve dennen ook denning in de bet. vloer staat opgeteekend. — Vandaar gedent (gedend), van een dek voorzien, een verdek hebbende. || Wairt dat enige wtheemsche luyde mit gedende scepe binnen Leyden quamen, Leid. Keurb. 168, 51. Als men weeckoorn metet uut cleinen scepen in koggen schepen, die ghedendt zijn, so sal hem die ontfanger gheven van elken hoede 1 penninc, O. K. v. Dordr. 43, 141 (O. R. v. Dordr. 1, 46, 141).                                       

  Frans Meskens, Grimbergen….. maart 2013

  Uitbreiding:
  Bij ons in Rossem (Meise) is "nen den(ne)... enkel het platgetreden stuk erf rondom de woning met toegang tot het karhuis en de aanhangende gebouwen.... 's Zaterdags moest den denne proper afgekeerd (afgeborsteld) worden met een 'straatveger'... Den denne lag ook steeds vol kiekenstront. Het pluimvee werd er gevoederd (niet in 't gras, want was den den niet meer). Den denne was ook mooi vlak, ge kon er met de marbols (knikkers) spelen of perkhinkelen (dat was voor de meisjes), evenals balspelen en koordjespringen...Op den denne werden ook de paarden ingespannen en als de koeien uit de weide kwamen moesten ze over den denne om naar stal te worden gebracht....
  Een beetje nostalgisch, maar dat was onzen denne...  te Slozen (Rossem)

   

  09-10-2015 om 09:35 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.202 De klokken van Rossem

  202 De klokken van Rossem

  (Vervolg)
  Bij gelegenheid van de plechtige wijding van de nieuwe klokken op zondag 9 oktober 1955 was de kerk feestelijk versierd.  Op het koor stonden de twee nieuwe klokken opgesteld. De plechtigheid nam een aanvang met het bidden van 7 boetepsalmen.  Dan volgde het wijdingsgebed en  de besprenkeling met wijwater door de bisschop, geassisteerd door E.H. De Boeck, pastoor.  In een warme toespraak legde Mgr. Morel de betekenis uit van de klokken.
  Na het bidden van  6 alleluiapsalmen zong het koor geestdriftig “Als de klokken blij weerklinken” van J. Van Gijsen en Staf Nees.  Na het lof zong de menigte uit volle borst “O.L.V. van Vlaanderen”.  Als aandenken aan deze plechtigheid werd vanwege de peters en de meters aan alle aanwezigen een gedachtenisprentje en aan alle kinderen een doos doopsuiker overhandigd.


  04-08-2015 om 10:25 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 25/07-31/07 2016
 • 05/10-11/10 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 04/08-10/08 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 28/10-03/11 2013
 • 13/05-19/05 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!