De ouderraad blogt
Inhoud blog
 • Prachtige vliegers
 • DAG VAN DE LEERKRACHT 2016
 • Prettig schooljaar aan allen!
 • DAG VAN DE LEERKRACHT
 • Dag van de leerkracht (5 oktober)
 • Tekenwedstrijd wafelverkoop
 • Mobiliteitstips bij het begin van het schooljaar
 • School op maandag 15 december
 • Dag van de leerkracht
 • Mobiliteitstips
  Vergaderkalender 2016-2017

  Volgende vergaderingen op 17 november 2016, 2 februari 2017 en 19 juni 2017

  Foto
  Zoeken in blog

  De ouderraad, een brug tussen school, leerkrachten en ouders
  20-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES pesten en geweld op school

  ADVIES OUDERRAAD

  Schoolbeleid over pesten en geweld op school

  Datum eerste versie: 15 november 2011 (ouderraad)

  Datum laatste bijwerking: 8 maart 2012 (ouderraad)

  1. Situering

  Pesten en geweld op school is een belangrijk thema: binnen de schoolomgeving worden leerlingen, ouders, leerkrachten en directie er steeds vaker mee geconfronteerd. Pesten en geweld op school kan dramatische gevolgen hebben en vergt een onmiddellijke en ernstige aanpak.

  Ook in De Brug is deze problematiek duidelijk aanwezig; een concrete situatie van pesten én geweld in het 3e leerjaar getuigt hiervan.

  2. Vraag ouderraad 15 november 2011

  Het schoolreglement maakt geen uitdrukkelijke melding van het thema “pesten op school”. Zonder in te gaan op ernstige actuele situaties, vraagt de ouderraad de directie om het schoolbeleid hierover toe te lichten en aan te geven welke preventieve en repressieve acties ondernomen worden om pesten en geweld op school te stoppen: algemeen en concreet ten aanzien van de leerlingen (en hun ouders) die probleemgedrag vertonen maar ook – en niet in het allerminst – ten aanzien van slachtoffers en hun ouders.

  Aansluitend vraagt de ouderraad dat de directie ook duidelijk en concreet weergeeft onder welke omstandigheden en voorwaarden orde- en tuchtmaatregelen genomen worden, zoals omschreven in artikel 4.4 van het schoolreglement.

  3. Advies ouderraad 15 november 2011

  De ouderraad adviseert om een daadkrachtig schoolbeleid betreffende pesten en geweld op school te voeren, hierover duidelijk te communiceren en de nodige acties te ondernemen om pesten en geweld in het algemeen op school terug te dringen.

  Wat betreft de situatie die zich (reeds geruime tijd) voordoet in het 3e leerjaar, dringt de ouderraad erop aan onmiddellijk de nodige effectieve acties te ondernemen en hierover duidelijk en open te communiceren naar alle betrokkenen (ook naar de slachtoffers), incl. de ouderraad.

  4. Acties & afspraken (recentste stand van zaken bovenaan) 

  Stand van zaken 8 maart 2012

  ·         Het ontwerp document “sanctiebeleid” wordt bijgewerkt en zal worden geïntegreerd in het schoolreglement 2012 - 2013.

  ·         De school heeft met alle klassen rond pesten gewerkt: de ketnet-move tegen pesten in de lessen LO, thema in de godsdienstles, ballonnen, uitdenken van slogans tegen pesten waarvan er één per klas als sticker is afgedrukt en meegegeven aan elke leerlingen. (zie bijlage)

  Stand van zaken 21 februari 2012

  ·         Vóór de kerstvakantie hebben de ouders van de leerlingen uit het 3e leerjaar een algemeen schrijven ontvangen waarin de directie begrip en medewerking vraagt van alle betrokkenen voor de aanpak van mogelijke gedragsproblemen die zich voordoen in de klas.

  ·         Een ontwerp document “sanctiebeleid” werd voorbereid door de directie en voorgelegd aan de pre-ouderraad van 21 februari 2012. Op de vergadering van 8 maart 2012 wordt dit ontwerp besproken tussen directie en ouderraad.

  Stand van zaken 15 november 2011

  De directie meldt op de ouderraad van 15 november 2011 dat pesten besproken wordt in de lessen godsdienst en tijdens een themaweek. Wat deze problematiek betreft, verkiest de directie geval per geval te bekijken. Zij benadrukt dat eerst de leerkracht ingelicht dient te worden. Vervolgens kan die een MDO (MultiDisciplinair Overleg) aanvragen. Daar kan een stappenplan uit voortkomen (bv. volgsysteem waarbij ouders geregeld worden geroepen of het geven van een tuchtkaart). Een tuchtprocedure geldt voor een type 3-kind.

  In verband met concreet pestgedrag in het 3e leerjaar wordt afgesproken dat de school communiceert naar de betrokken ouders.

  5. Publicatie advies 

  Voorstel: publicatie op blog ouderraad en vermelding nieuwsbrief


  Bijlagen:
  ADVIES pesten en geweld op school.pdf (344.5 KB)   


  18-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES onevenwichtige verdeling klassen

  ADVIES OUDERRAAD
  onevenwichtige verdeling klassen

  Datum eerste versie: 15 november 2011 (ouderraad)

  Datum laatste bijwerking: 8 maart 2012 (ouderraad)

  1. Situering

  De ouderraad werd aangesproken op de verdeling van de leerlingen in het 2e leerjaar. Ouders maken zich zorgen over een overgewicht van anderstaligen en kinderen met leermoeilijkheden of moeilijk gedrag in één klas.

  Op 27/09/2011 kwamen ouders samen, waarna deze problematiek aan de ouderraad werd overgemaakt en waaruit dit advies is gegroeid.

  De bezorgdheid werd eveneens door verschillende ouders besproken met de leerkracht op het oudercontact van 28/10/2011.

  2. Vraag ouderraad 15 november 2011

  De ouderraad vraagt de directie op welke manier de school streeft naar een evenwichtige verdeling van de klassen, rekening houdend met de taalvaardigheden, leermogelijkheden, enz. van elk kind.

  De ouderraad vraagt ook hoe en wanneer kan worden bijgestuurd als dat nodig blijkt: in het schooljaar zelf of bij de overgang naar het volgende leerjaar. Moet vastgehouden worden aan het huidige doorstromingsmodel vanaf het eerste leerjaar (A naar A, B naar B, …)? Wordt daarbij aandacht gegeven aan de draagkracht van de leerkracht?

  3. Advies ouderraad 15 november 2011

  De ouderraad adviseert om op korte termijn en uiterlijk na de kerstvakantie actie te ondernemen met betrekking tot de samenstelling van de klassen in het 2e leerjaar.

  De ouderraad adviseert om niet vast te houden aan het principe dat de klassen niet meer gemengd worden vanaf het eerste tot het zesde leerjaar, maar jaarlijks na te gaan of er een evenwichtige verdeling kan worden nagestreefd, met oog voor de draagkracht van de leerkracht.

  4. Afspraken & acties (recentste stand van zaken bovenaan)

  Stand van zaken 8 maart 2012

  De directie licht toe dat er geregeld overleg (MultiDisciplinair Overleg, MDO) plaatsvindt waarop de leerlingendossiers besproken worden, er zijn extra testen afgenomen door de zorgjuf en het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB), er zijn extra trajecten besproken en bijkomende oudercontacten ingericht (waarop niet door alle ouders wordt ingegaan). Er werden ook leertrajecten uitgestippeld (slechts 2 van de 7 leerlingen zijn mee ingestapt). Het leertraject houdt extra uren taal en wiskunde in.

  Stand van zaken 15 november 2011

  De directie licht de grote lijnen van het zorgplan toe: MDO, opstart zorgbeleid door zorgleerkracht en betrokken leerkracht, indien nodig externe hulp. Onderdeel van het zorgbeleid zijn de lees- en rekengroepen die opgestart worden in het 2e leerjaar en indien nodig doorgetrokken worden in het 3e leerjaar. Directie licht ook de criteria toe die in het verleden gehanteerd werden voor klasverdeling maar die verlaten werden wegens niet rendabel. De directie waarschuwt om niet te individueel te oordelen. Tot slot beaamt directie dat de school als afspiegeling van de maatschappij moet kunnen omgaan met meer / andere culturen & talen, maar ook met diverse kinderen met ‘zorgnoden’ in de brede zin van het woord.

  Concreet wordt er afgesproken dat de directie input zal geven naar de betrokken ouders van het 2e leerjaar vóór de kerstvakantie.

  5. Publicatie advies

  Publicatie op blog ouderraad


  Bijlagen:
  ADVIES klassenverdeling.pdf (27.2 KB)   


  16-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES tevredenheidsenquête 2011

  ADVIES OUDERRAAD Tevredenheidsenquête 2011

  Datum eerste versie: 21 februari 2012

  Datum laatste bijwerking: 28 juni 2012 (ouderraad)

  1. Situering

   In het eerste kwartaal van 2011 organiseerde de school een tevredenheids­enquête bij de ouders van de leerlingen. De ouderraad heeft de geconsolideerde resultaten per leerjaar verder verwerkt en in rapportvorm aan de directie overhandigd in november 2011.

   2. Vraag ouderraad 15 november 2011

  De ouderraad vraagt om met de directie de enquête te bespreken:

  ·         - de algemene tendens in resultaten van dit tevredenheidsonderzoek, en specifiek welke positieve elementen en aandachtspunten naar voor komen op basis van deze bevraging,

  ·         - welke acties ondernomen werden of zullen worden,

  met het oog op communicatie naar de respondenten en alle ouders over deze bevraging.

   3. Advies ouderraad 8 maart 2012

  De ouderraad adviseert om de belangrijkste resultaten (sterktes én aandachtspunten) van deze bevraging, de ondernomen acties en geplande acties, te communiceren aan alle ouders van De Brug (V1 en V2), via de nieuwsbrief, website,

  4. Resultaat

  Brief meegegeven aan alle leerlingen in juni 2012.

   5. Publicatie advies

  JA

   


  15-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ADVIES toiletpapier op V1

  ADVIES OUDERRAAD - Toiletpapier voor kleuters en lagere school

  Datum eerste versie: 15 november 2011 (ouderraad)

  Datum laatste bijwerking:  28 juni 2012 (ouderraad)

  1.    Situering

  In de toiletten van de kleuterschool en lagere school op V1 is er geen toiletpapier beschikbaar. Kleuters/leerlingen dienen voordat zij naar het toilet gaan de juf/meester te zoeken die toezicht houdt, om wc-papier te vragen. Dit leidt ertoe dat meerdere kleuters/leerlingen niet altijd toiletpapier gebruiken en ook proberen om niet op school naar toilet te gaan. Deze situatie is ongezond en onhygiënisch.

  2.    Vraag ouderraad 25 maart 2010

  De ouderraad kaartte dit probleem voor een eerste maal aan bij de directie en vraagt om toiletpapier te voorzien op een haalbare manier voor zowel school als kinderen. Diverse voorstellen werden geformuleerd in de daaropvolgende ouderraadvergaderingen.

   

  3.    Advies ouderraad 15 november 2011

  Gelet op de vele vragen die de ouderraad blijft krijgen met betrekking tot deze problematiek, adviseert de ouderraad de directie om op korte termijn en uiterlijk eind november 2011 acties te ondernemen opdat de kinderen onmiddellijk over toiletpapier kunnen beschikken op de speelplaats, zowel voor, tijdens en na de school (dus ook tijdens het toezicht door Buitenschoolse opvang op V1).

   4.   Acties & afspraken

  Stand van zaken 28 juni 2012


  Directie deelt mee dat de dispensers geleverd zijn en tegen begin september 2012 geïnstalleerd worden in de toiletten op V1.

  Stand van zaken 8 maart 2012

  Directie en ouderraad volgen beschikbaarheid van WC-rolhouder Ikea op.

  Stand van zaken november 2011

  Een WC-rolhouder is geïnstalleerd bij de kleuters, een kleuterjuf houdt toezicht en op vraag van de leerkrachten is ook een rekje met extra materiaal (doekjes, reservemateriaal, …) voorzien.

  Voor de leerlingen V1 (eerste tot derde leerjaar) is er nog geen dispenser te beschikking, wegens niet verkrijgbaar in Ikea.

  Stand van zaken oktober 2011

  De school heeft dispensers aangekocht/gekregen maar nog geen toiletpapier aangekocht. De directie wenst eerst na te gaan wat de meerkost voor dergelijk toiletpapier is.

  Ondertussen is op de personeelsvergadering van oktober 2011 voorgesteld om systematisch toezicht te houden bij de toiletten bij de kleuters. Daarnaast wordt gevraagd aan de ouders van instapkleuters om te onderlijnen dat de zindelijkheidstraining in het belang van het kind best thuis gebeurt en niet op school. De leerkrachten vragen om thuis ook de nodige aandacht te besteden aan toilethygiëne en correcte regels.

  5.    Publicatie advies

    JA    

  Voorstel: publicatie op blog ouderraad en vermelding nieuwsbrief  Archief per week
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 08/12-14/12 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 01/02-07/02 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!