Inhoud blog
 • Wat is B.I.N.?
 • Woord van de coördinator Hundelgem 2006
 • Coördinator en stuurgroep
 • Hoe inschrijven?
 • Huishoudelijk reglement
 • Hoe werkt de B.I.N.-foon?
 • Onze partners
 • Politie Zwalm
 • Preventietips - inbraak
 • Hoe een melding doorgeven?
 • B.I.N.-brochure Hundelgem
 • B.I.N.-kranten
 • Merken en registreren
  Zoeken in blog

  INFO-links
 • Buurtinformatienetwerk
 • Mijn BIN
 • B.I.N.-Ethikove
 • Lokale politie
 • Federale politie
 • Website Zwalm
 • B.I.N.-Hundelgem

  beter een inbreker K(L)ISS-en, dan er één te MISS-en !
  02-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is B.I.N.?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  B.I.N. staat voor Buurtinformatienetwerk

  WAT ?
  • Het is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie binnen een bepaalde omgeving.

  DOEL ?
  • Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel.
  • Het bevorderen van de sociale controle.
  • Het verspreiden van de preventiegedachte.

  HOE ?

  D.m.v. een permanent systeem, uitgewerkt in een communicatieplan, van :
  • gestructureerde wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de lokale politie en de burgers;
  • het verspreiden van preventieve tips;
  • met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie;
  • afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burger.

  ACTOREN ?
  • Met de medewerking van de burger.
  • Onder leiding van een coördinator.
  • In regelmatig overleg met de politie.

  WAT ZIJN DE VOORDELEN?
  • U beslist zelf of u de B.I.N.-foonberichten wenst te ontvangen of niet, dit zijn de berichten van de politie i.v.m. inbraken en alle verdachte bewegingen + preventietips.
  • Om de 4 maand ontvangt u een infokrant van ons in samenwerking met de politie met nieuws uit de regio.
  • U ontvangt een B.I.N.-sticker voor uw woning met nuttige telefoonnummers.
  • Dit alles is kosteloos.


  terug naar boven

  02-02-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  01-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woord van de coördinator Hundelgem 2006
  Oorspronkelijk en na een aantal inbraken, betekende B.I.N. voor ons... BUURT.IN.NOOD.
  En toen herinnerden wij ons het gezegde :

  IT IS BETTER TO KISS A MISS , THEN TO MISS A KISS ...

  Daarom kozen wij na die inbraken voor zekerheid!
  m.a.w. beter een inbreker K(L)ISS-en, dan er één te MISS-en!

  In mei 2004 kregen wij op het gemeentehuis een uiteenzetting over de BIN-werking (buurtinformatienetwerk).
  De opkomst was goed en het enthousiasme zo groot, dat diezelfde avond nog een coördinator en stuurgroep werden aangeduid.
  Zo werd dus op 13 mei 2004 BIN-Hundelgem gedoopt met meerdere Zwalmse-tripels.
  Al vlug werden de lijnen getest voor de installatie van de BIN-foon en ja... op 6 juni waren wij op antenne.

  Wij tellen een 20-tal gezinnen en willen zo vlug mogelijk dit aantal laten groeien.
  Niet alleen proberen wij via de BIN-werking het veiligheidsgevoel te bewaren en op te drijven, maar ook het sociaal contact in de buurt te vergroten.
  Hoe meer we met elkaar praten, hoe meer we te weten komen !!!

  Aarzel niet, sluit bij ons aan, want hoe meer zielen hoe meer... veiligheid !
  En dat veiligheidsgevoel willen wij niet MISS-en !

  Bijlagen:
  BIN-hundelgem_plan_klein.jpg (22.9 KB)   

  01-02-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  30-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Coördinator en stuurgroep
  Coördinator:
  • Christian Van Driessche

  Stuurgroep:
  • Chris Magerman
  • Frans Van Nuffel
  • Willy Broeckaert  terug naar boven

  30-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  25-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe inschrijven?
  Als u, als inwoner van Hundelgem, zich geroepen voelt om zich in te schrijven in onze B.I.N. kan dat heel eenvoudig.

  Lees eerst ons huishoudelijk reglement
  • Indien u zich hiermee akkoord verklaart hoeft u enkel dit reglement :
  • reglement en het inschrijvingsformulier : formulier te downloaden.
  • Druk beide formulieren in tweevoud af en vul ze duidelijk leesbaar in.
  • Maak deze twee documenten over aan onze coördinator of aan één van de leden van de stuurgroep.
  • Op het inschrijvingsformulier staat ook een vermelding van het B.I.N.-foonsysteem, meer uitleg daarover vind u hier

  Zij zullen dan nadien nog contact met jou opnemen voor de praktische afhandeling en om jou de nodige uitleg te geven van het B.I.N.-foon systeem.

  Om bovenstaande documenten te kunnen openen dient u over Acrobat Reader te beschikken, deze kan u gratis downloaden door hier te klikken:

   Acrobat


  terug naar boven

  25-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  24-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huishoudelijk reglement
  Buurtinformatienetwerk - B.I.N.-Hundelgem
  Huishoudelijk reglement

  1. Ieder die een geëngageerde plaats inneemt in het plaatselijke B.I.N. noemt men een B.I.N.-medewerker. Het engagement steunt op de bereidwilligheid en vrijwilligheid. Na overleg met de coördinator heeft ieder het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen.

  2. Als lid neemt men de verantwoordelijkheid om de informatie-uitwisseling te beheren op de afgesproken wijze en zich positief in te schrijven in het B.I.N. zoals omschreven in de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse zaken Duquesne van 02-07-2001 met als onderwerp Buurtinformatienetwerken (te raadplegen op www.buurtinformatienetwerken.be).
  In het bijzonder te handelen conform de wet op de private milities, de wet ter bescherming van de privacy, de wet op het politieambt en de bewakingswet.

  3. Het huishoudelijk reglement te aanvaarden en te ondertekenen.

  4. Het lidmaatschap aan het B.I.N. kan op oordeel van de plaatselijke coördinator (en/of stuurgroep) of de gemandateerde politiebeambte, steeds na samenspraak, worden opgeheven en uit het netwerk worden geweerd, indien de medewerker niet voldoet aan dit huishoudelijk reglement. In extreme gevallen moet de lokale politie en de lokale overheid het ganse netwerk stopzetten.

  5. De B.I.N.-medewerkers zullen als goed burger abnormale vaststellingen, misdrijven en verdachte gedragingen melden, enkel en alleen aan de politiedienst. De politiediensten hebben de plicht om de bron van de informaties anoniem te houden. De B.I.N.-medewerkers brengen de andere medewerkers van het B.I.N. niet op de hoogte.

  6. Het beoordelen en beheren van de informatie is een vakkundige taak van de politiediensten en komt enkel hen toe. Het opstarten van het B.I.N. gebeurt dan ook alleen in overleg en samenspraak met de politiediensten.

  7. De B.I.N.-coördinator engageert er zich toe om de B.I.N.-medewerkers duidelijk de werking van het B.I.N. uit te leggen en hen van de nodige documentatie te voorzien. Alle berichten die in het B.I.N. worden doorgestuurd worden ter beschikking gesteld.

  8. De leden gebruiken de via het netwerk verkregen en verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstelling van het B.I.N., met name opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag verhogen. Het B.I.N. is geen groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren. Dit zouden immers rechtstreekse inbreuken zijn op de wet op de private milities en geven derhalve aanleiding tot gerechtelijke vervolging. De B.I.N.-leden zullen dus nooit zelfstandig taken op zich nemen of optreden in naam van politiediensten.

  9. De gegevens omtrent de leden waarover het B.I.N. beschikt, mogen enkel worden gebruikt voor de doelstelling en werking van het B.I.N.. De medewerkers kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de B.I.N. sticker, die zij verkrijgen van het B.I.N.

  10. Geregeld zullen de B.I.N.-medewerkers ook bijeenkomen om een permanente opvolging te verzekeren. Bij deze gelegenheid zal de gemandateerde politiebeambte niet alleen zorgen voor de nodige feedback, maar ook de nodige preventietips onder de aandacht brengen.

  11. Ieder die zich wil inzetten voor een veilige en een goede buurt en die binnen het gebied van het B.I.N. woonachtig en/of werkzaam is, kan deelnemen aan het B.I.N. Geef hieromtrent informatie aan uw vrienden, buren en familie.

  12. In geen geval kunnen noch de B.I.N.-medewerkers noch de coördinator een (bijkomende) vergoeding krijgen voor hun deelname aan het B.I.N.. Wel kan ervoor gezorgd worden dat hieraan geen of minimale kosten verbonden zijn (zie bepaling hieromtrent in charter).

  Naam: ..........................................................................
  Te ............................................... op ............................
  Handtekening,

  (Opgesteld in tweevoud: exemplaar voor lid - exemplaar voor verantwoordelijke)


  Terug naar "Hoe inschrijven?

  terug naar boven

  24-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  22-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe werkt de B.I.N.-foon?
  De B.I.N.-foon is een snel en efficiënt communicatiemiddel om de B.I.N.-leden te bereiken:

  Men kan een ingesproken bericht doorsturen aan een reeks van telefoonnummers, welke daarop gelijktijdig gecontacteerd worden en het bericht kunnen beluisteren. Het gaat dus bijzonder snel!
  Het ingesproken bericht blijft volledig en onvervormd.
  Het systeem bevat een "herhaling": indien iemand van de B.I.N.-leden niet thuis is of telefonisch bezet is op het ogenblik van het doorsturen, dan zal het systeem automatisch met tussentijden de poging tot aflevering van het bericht herhalen. Dit over een totale periode van ongeveer 4,5 uur;
  Het is democratisch en toegankelijk voor iedereen, je hoeft enkel over een telefonisch contact te beschikken.

  Zorg ervoor, om verwarring of niet beluisteren te voorkomen, dat iedereen die bij jou normaal de telefoon kan opnemen hiervan op de hoogte is ( gezinsleden, medewerkers,...)


  Hoe komt zo'n bericht nu bij u via de telefoon binnen ?
  Wanneer je politie een nuttig en preventief bericht telefonisch ter beschikking stelt van je B.I.N., dan kan dit bericht door de coördinator aan u worden doorgestuurd via B.I.N.-foon.

  Je ontvangt de B.I.N.-berichten als een normale oproep op het telefoonnummer welke u hiervoor hebt opgegeven bij je inschrijving in het B.I.N. Dit nummer kan een vast of mobiel nummer zijn.
  De herkomst van de oproep zal vermeld worden als privé-nummer.

  Opgepast, wanneer de telefoon wordt opgenomen, hoor je niet het traditionele "hallo", maar na een korte stilte hoor je een signaal en daarna : Hallo, u bent verbonden met...., u heeft een bericht...
  Je kunt daaropvolgend het bericht beluisteren. Blijf dus aan de lijn tot je het bericht kunt beluisteren.

  Het bericht zal 2 x voorgelezen worden. Dit is nuttig als men het bericht een eerste keer niet volledig heeft begrepen of notitie kon nemen. Indien je alles goed hebt begrepen, haak dan in na de eerste lezing. Dit bespaart immers een stuk communicatiekost.


  Wanneer ontvang je het Bin bericht ?
  Deze oproep ontvang je dadelijk nadat de coördinator het bericht heeft doorgestuurd.
  Althans indien je op dat ogenblik bereikbaar bent (d.w.z. telefoonlijn niet bezet, niet op het internet, signaal kan gehoord worden, gsm opgeladen en actief…….).
  Opgelet, het “dadelijk” afleveren kan in extreme gevallen beïnvloed worden door de drukte in de telefonische communicatie.

  Aan de politie hebben we gevraagd steeds te vermelden “Van politie .., op datum en uur. “ Zo kun je steeds dadelijk nagaan of dit bericht actueel is.


  Wat als u niet bereikbaar bent ?
  ... u bent niet thuis, uw lijn is bezet, uw mobiele telefoon is af...?
  Het systeem heeft de opdracht om het bericht aan u af te leveren. Indien u bij de eerste poging om het bericht af te leveren niet contacteerbaar bent, dan zal het systeem deze poging herhalen met een interval van eerst 10 minuten en daarna telkens 30 minuten. Dit gedurende ongeveer 5 uur. Het is dus best mogelijk (en goed ook !) dat je een bericht in “uitgesteld” relais ontvangt !


  Wat met uw voicemail op uw GSM ?
  Bent u klant van Proximus of Mobistar en de voicemail op uw nummer is actief en goed ingesteld, dan zal het B.I.N.-bericht  dat u wordt afgeleverd terwijl u niet bereikbaar bent, op de voicemail van uw nummer terecht komen. U wordt hiervan verwittigd zodra u terug bereikbaar bent, als u uw voicemail zo hebt ingesteld.
  Je kunt het Bin bericht dus niet missen !
  Stel dat u in vergadering bent en u hebt uw gsm passend afgezet: uw coördinator stuurt een Bin bericht door en dit bericht komt aldus op uw voicemail terecht. Na de vergadering zet u uw gsm terug op en u merkt dat er een nieuw bericht is.
  Let wel, als het bericht op uw voicemail werd afgeleverd zal er dus geen herhaling volgen.


  B.I.N.-leden met een Belgacom abonnement en phone-mail geactiveerd:
  Bij ongeveer alle Belgacom klanten is standaard de dienst "phonemail basic" op hun lijn geïnstalleerd.
  Deze biedt de mogelijk aan de oproeper om een bericht na te laten wanneer je het gesprek niet kunt aannemen. Dit bericht wordt u dan later gratis gemeld op uw nummer.
  Naast de phonemail "basic", biedt Belgacom zijn klanten de "phonemail" dienst aan. Dit is een antwoordapparaat dat precies werkt zoals de voicemail van uw mobiel toestel. Ben je niet thuis of uw lijn is bezet, dan kan de oproeper een bericht nalaten. Op deze wijze zal ook het Bin bericht op deze boodschappendienst terecht komen en zal je op de door u ingestelde wijze verwittigd worden dat er in uw voicemail een nieuw bericht is ontvangen.
  "Phonemail" is een gratis dienst die je bij Belgacom kunt aanvragen.


  Opmerking:
  Zorg steeds dat je opgegeven telefoonnummer actueel is. Meldt dus steeds veranderingen aan je coördinator, alvast bedankt.


  bron: www.informatienetwerken.be


  terug naar boven

  22-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  20-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze partners
  ONZE PARTNERS :

  • Gemeentebestuur Zwalm
   • burgemeester : Karen De Colfmacker
  • Zonechef van de lokale politiezone : HCP Philippe De Cock
  • Politie Brakel : tel. 055/42 60 00 -


  terug naar boven

  20-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  19-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politie Zwalm
  Lokale Politie Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm

  Bij dringende gevallen bel 101

  Wijkcommissariaat Zwalm
  tel. 055/48.05.90 - fax 055/48.05.98
  e-mail: wijk.zwalm@pzbrakel.be

  openingsuren :
  • van maandag tot vrijdag 9u00 tot 11u30
  • woensdag 14u00 tot 16u00
  • donderdag 17u30 tot 19u30

  Buiten de diensturen:
  Zonecommissariaat Brakel 24u op 24u tel. 055/42.60.00

  Wijkinspecteurs Zwalm :
  • Danny Tailleu - hoofdinspecteur - wijkcoördinator

  • Steven Cardon - inspecteur - verantwoordelijk voor de deelgemeenten: Meilegem, Beerlegem, Hundelgem, Paulatem, Sint-Maria-Latem, Dikkele, Munkzwalm

  • Elke Vandermeirsch - inspecteur - verantwoordelijk voor de deelgemeenten: Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel, Roborst, Rozebeke, Nederzwalm-Hermelgem  terug naar boven

  19-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  17-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Preventietips - inbraak
  Enkele tips om uzelf te beschermen tegen inbrekers:

  • Laat als u ’s avonds niet thuis bent net zoveel licht branden als anders. U kan dat regelen met tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping!  Je kan ook een radio laten spelen.
  • Doe deuren en ramen op slot als u de woning verlaat. Trek de deur niet alleen achter u dicht, maar draai ook de sleutel om.
  • De achterkant van uw woning is even belangrijk als de voorkant, de meeste inbraken gebeuren immers via de achterdeur!
  • Doe de buitendeuren en ramen ook op slot als u slaapt en leg de sleutels op een voor u makkelijk te vinden plaats.
  • Hang nooit een adres aan uw huissleutels.
  • Laat de sleutels op de binnendeuren en kastdeuren zitten. Anders wekt u het idee dat er heel wat waardevols in opgeborgen zit.
  • Ga zorgvuldig om met uw sleutels, laat ze vooral nooit in de deur zitten. Laat nooit een touwtje uit de brievenbus hangen en leg de sleutel niet onder de deurmat of een omgekeerde bloempot.
  • Gebruik uw garage en maak uw wagen ook daarin slotvast.
  • Waardevolle bezittingen zijn extra zorg waard. Zet ze zo neer, dat ze van buiten af niet zichtbaar zijn. Kleine waardevolle zaken (goud, zilver,sieraden) kunt u opbergen in een kluis.
  • Heeft u pas een “zwijgend” telefoontje gehad, leg de hoorn dan naast het toestel als u weggaat. Sommige inbrekers gebruiken de telefoon om uit te vinden of u thuis bent.
  • Gebruik uw antwoordapparaat niet om uw vrienden en kennissen te laten weten dat u op vakantie bent, schakel liever uw telefoon door.
  • Nodig inbrekers niet uit! Plak nooit een briefje op de deur met “ben even weg” of dergelijks.
  • Zorg dat bomen en struiken tijdig gesnoeid worden, zodat uw huis er niet achter verstopt raakt.
  • Leg geen ladders of ander klimmateriaal voor het grijpen. Breng geen latwerken, pergola’s en dergelijke aan waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen.
  • Haal de planten niet van de vensterbank als u op vakantie gaat, maar vraag of iemand ze water komt geven.
  • Als u voor een paar dagen van huis weg bent (bv. op reis, op weekend), verwittig uw lokale politie hiervan. U dient enkel een formulier in te vullen en er is werkelijk controle! U krijgt nadien een schriftelijk overzicht van de uitgevoerde controles.
   U kan het formulier hier downloaden in .pdf-formaat.
   Hier in .doc-formaat.
   Of hier in .odt-formaat (open document tekst).
  • U kan altijd beroep doen op de lokale politie om u verder te helpen bij het nemen van bouwkundige maatregelen tegen inbraak. Dit is een gratis service.
  Als je deze tips opvolgt maak je jouw huis al heel wat minder aantrekkelijk voor potentiële inbrekers.  terug naar boven

  17-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  16-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe een melding doorgeven?
  Let op het volgende als je een melding wenst te maken van een voertuig of persoon:
     
  • voertuig
   • nummerplaat
   • merk
   • kleur
   • type
   • beschadiging
   • aantal personen
  • persoon
   • man/vrouw
   • leeftijd
   • gestalte
   • haarkleur en lengte
   • kledij
   • type (bv. blank)


  terug naar boven

  16-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  12-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.B.I.N.-brochure Hundelgem
  Er werd een brochure uitgewerkt voor alle inwoners van Zwalm.
  Deze brochure werd, samen met preventietips, bedeeld door de lokale politie tijdens een preventie-actie in onze gemeente.


  terug naar boven

  12-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  11-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.B.I.N.-kranten
  Via de links hieronder kan u steeds onze vorige bijdragen aan de B.I.N.-kranten opvragen en bekijken.
  De kranten zijn allen in .pdf-formaat opgemaakt.
  Vanaf 2008 zullen de volledige B.I.N.-kranten hier kunnen worden opgevraagd.

  Opmerking : BIN-kranten zijn niet meer te downloaden.

  Om onderstaande documenten te kunnen openen dient u over software te beschikken die .pdf-bestanden kan lezen. U kan ook steeds gratis Acrobat Reader downloaden door hier te klikken:

  11-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  09-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Merken en registreren
  Als u het slachtoffer wordt van een diefstal, is het heel handig dat u de politie, bij de aangifte, een juiste en volledige beschrijving kan geven van de gestolen voorwerpen.

  Daarom wordt aangeraden uw waardevolle bezittingen te merken, te registreren en/of te fotograferen. Het merken van voorwerpen vraagt weinig moeite, is kosteloos en biedt tal van voordelen:

 • de pakkans voor zowel dief als heler wordt groter
 • de aantrekkelijkheid vermindert doordat de dief deze moeilijker kan verkopen en er minder geld voor krijgt
 • de politie kan gemakkelijker de diefstal bewijzen
 • de politie kan de eigenaar van een gemerkt voorwerp makkelijker identificeren en tot een teruggave overgaan


 • Merken doet u door uw rijksregisternummer te graveren in voorwerpen. U vindt het rijksregisternummer meestal op uw identiteitskaart: 11 cijfers die beginnen met uw geboortejaar, dan de maand en de dag, gevolgd door nog 5 cijfers.
  U laat uw rijksregisternummer voorafgaan door een P (preventie) en volgen door een C (criminaliteit). Zo kunnen geen cijfers toegevoegd worden. Bijvoorbeeld 'P56110512345C'

  Het merken gebeurt bij voorkeur op een opvallende en niet esthetisch schadende plaats. U kan dit doen met een speciale graveerpen of een scherp geslepen punt van een stevige stalen spijker.
  Er zijn voorwerpen die niet gegraveerd kunnen worden (vb.schilderijen). Deze kan u merken met een stift met “onzichtbare inkt”. Dit is inkt die slechts zichtbaar wordt onder invloed van UV-licht. Voorwerpen die niet gemerkt kunnen worden (bvb. juwelen), kan u fotograferen.

  Registreren houdt in dat u de kenmerken van al dan niet gemerkte voorwerpen noteert op een registratiekaart. Op die kaart kan u voor ieder voorwerp afzonderlijk het merk, type, serie- en identificatienummer, specifieke kenmerken en eventueel het merkteken vermelden. Bewaar deze kaart op een veilige plaats (vb.een kluis).

  U kan enkele voorbeelden van registratiedocumenten downloaden:

  -> hier in .pdf-formaat;

  of

  -> hier in .odt-formaat (OpenDocument tekst).

  09-01-2006 om 00:00 geschreven door Chris


  » Reageer (0)
  Archief per maand
 • 02-2006
 • 01-2006

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Nieuws Standaard
 • Trump heeft alle vragen van speciaal aanklager beantwoord: ‘Dat ging makkelijk’
 • Origi vervangt Carrasco bij Rode Duivels na problemen met visum
 • Moet consument zich zorgen maken om traceerbaarheid rundvlees?
 • Origi vervangt Carrasco bij Rode Duivels na problemen met visum
 • Origi vervangt Carrasco bij Rode Duivels na problemen met visum
 • Moet consument zich zorgen maken om traceerbaarheid rundvlees?
 • Fourniret opnieuw veroordeeld tot levenslang
 • Rekenhof twijfelt aan opbrengst jobsdeal
 • Vanackere bijt van zich af na heisa over topfunctie bij Nationale Bank
 • Fourniret opnieuw veroordeeld tot levenslang


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!