Foto
Foto
acv nyrstar balen
Welkom op onze blog !!!!
Inhoud blog
 • Index, CAO, doorlichting bedrijf
 • Syndicale Delegatie
 • Europese Ondernemingsraad
 • AIP en OR
  nuttige links
 • bruto naar netto loon
 • belasting berekenen
 • klein verlet
 • sociale wetgeving
 • krantenkoppen
 • weersverwachting
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nyrstar Balen

  04-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Index, CAO, doorlichting bedrijf

  Belangrijke ontwikkelingen:

  1. Index: + 2,07% vanaf 01/05/2017

  2. CAO: volgende week beslissing ACV

  3. Doorlichting Nyrstar wereldwijd, ook de smelters


  1. Index

  Op 1 mei 2017 is de index in de non-ferro verhoogd met +2,07%. Dit betekent dat loonklassen en niet in procent uitgedrukte premies en vergoedingen vanaf 1 mei met 2,07 % verhoogd werden. Dit zal zichtbaar worden op het loonbriefje van mei (begin juni).

   

  2. CAO

  Er is een ontwerpakkoord afgesloten tussen de patronale vertegenwoordigers en de vakbonden. Dit ontwerpakkoord wordt voorgelegd aan de achterban. Ook wij als ACV zullen de mensen raadplegen, om ons standpunt te bepalen. Dit zal dan meegedeeld worden op onze sectorraad van woensdag 10 mei. We zullen proberen nog zoveel mogelijk mensen te zien om jullie mening te weten te komen.

   

  Wat is de inhoud (of beter de belangrijkste punten) van het ontwerpakkoord?

  • Er is een budget van 1,1% vanaf 1 mei 2017.

  • De fietsvergoeding wordt verhoogd van 100 naar 140 % van het sociaal abonnement.

  • De ROCE (vanaf 5% ROCE) wordt lichtjes verhoogd.

  • De clausule werkzekerheid blijft behouden (deze clausule regelt procedures bij collectief ontslag, met onder andere beroep doen op alternatieve maatregelen dan naakte ontslagen).

  • Alle nu nog mogelijke regelingen brugpensioen, tijdskrediet en landingsbanen zijn opgenomen/verlengd.

  • Plaatselijke onderhandelingen zijn mogelijk rond specifieke zaken (duurtijd en gebruik interimarbeid, betaalde dagen zoals anciënniteitsdagen binnen  het budget 1,1%,…). Er is een terugvalpositie: wanneer geen plaatselijk akkoord bereikt wordt, gaat het budget van 1,1 % in het uurloon.

    

   3. Doorlichting Nyrstar

   Op donderdag  5 mei is er een bijzondere Europese Ondernemingsraad (Beperkt Comité) en bijzondere Ondernemingsraad geweest. Hierop werden mededelingen gedaan in verband met een lopende en een nieuwe studie of doorlichting bij Nyrstar. Deze worden gemotiveerd vanuit de financiële toestand van Nyrstar. Het gaat dan vooral om de enorme schuld van 1,27 Miljard €, en de daarbij horende jaarlijkse financiële kosten (intresten) die de resultaten van het bedrijf naar beneden trekken. Het management in Zurich neemt daarom het dubbele initiatief om in een eerste fase een doorlichting van de hoofdzetel (samen met enkele ondersteunende diensten) te doen, gevolgd in een tweede fase door een studie van geheel Nyrstar.

    

   De huidige doorlichting betreft de hoofdzetel in Zurich

   - Deze doorlichting is in bepaalde mate verruimd naar enkele ondersteunende diensten in Balen/Overpelt: Finance, personeelsdienst (HR), veiligheid (SHEQ).

   - De eindresultaten worden verwacht binnen enkele weken (tweede helft-einde mei).

   - We hebben gevraagd de resultaten van deze studie niet los te zien van de resultaten van de studie voor geheel Nyrstar.

    

   Een nieuwe studie van geheel Nyrstar

   - Alle vestigingen van Nyrstar worden doorgelicht, zowel de overblijvende mijnen als alle smelters.

   - Er wordt een extern bedrijf ingehuurd om deze doorlichting te doen. De beslissing moet nog vallen welk bedrijf het zal worden.

   - De timing verschilt wat: de mijnen komen eerst aan bod (tot en met mei), waarna de smelters aan de beurt komen (juni-augustus).

   - De doorlichting zou beginnen in Auby, gevolgd door Balen en ten slotte ook Budel.

   - Alle kostenposten worden onderzocht, onder andere personeelskosten, materialen, energie, productie en bijproducten, investeringen,…

   - Na deze studie beraadt het management en de zeteldirecties over de te beslissen maatregelen: uiteindelijk wordt door hen de beslissingen genomen.

   - De planning is dat de beslissingen worden meegedeeld in of vanaf oktober, waarna besprekingen en raadplegingen komen hierover. Pas daarna kunnen eventueel zaken doorgevoerd worden.


  04-05-2017 om 19:30 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Syndicale Delegatie

  Problemen bij de toepassing van het STUV-betaalmodel

  Volgens de leiding doen er zich weinig problemen voor bij de doorgroei en de bijhorende testen. Enkele elementen:

  • Van zo gauw iemand “over zijn leertijd gaat”, wordt dit in het systeem zichtbaar, zodat aangepast gereageerd kan worden. De leiding herhaalt dat de betrokkene ook zelf de vraag kan stellen om getest te worden.

  • Wanneer zich omstandigheden voordoen vanuit het bedrijf, waardoor de opleiding vertraging oploopt, wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen (vervroegen) van het tijdstip vanaf wanneer het hogere loon betaald wordt.

  • De testen gebeuren op basis van succescriteria die in de opleiding meegenomen worden.

    

   We hebben gewezen op een aantal problemen:

  • We hebben een klacht dat er bij een bepaalde test zeer diep doorgevraagd werd. De indruk bestond dat ongepast moeilijke vragen gesteld werden.

  • We vragen ons af of de leiding niet soms sneller betrokkene een test kan aanbevelen, rekening houdende met “dode tijden”.

    

   De leiding antwoordt in verband met de klacht dat het hier wel degelijk om een essentiële vraag over beveiliging ging, essentieel om een dodelijk ongeval te voorkomen. Ze zegt dat er tot nu op alle testen drie niet van de eerste keer gelukt zijn. Twee ervan zijn ondertussen geslaagd, de derde is in voorbereiding van zijn herkansing. Ze is zich bewust dat er meer bewustzijn mag zijn over de momenten voor het houden van testen.

    

   Vacatures

   Elektriciens: de kandidaat A1 heeft afgehaakt. Men zoekt verder. Er is wel een junior elektricien aangeworven .

   Centrale: half mei begint een nieuwe arbeider. Men zoekt nog een tweede man.

   Ertsenplein: op 26 april is iemand begonnen op het ertsenplein.

   Logistiek: er is een interne kandidaat voor een tijdelijke vacature.

   Roosterij/logerij: op beide afdelingen zoekt men een arbeider. In de dag logerij is een zieke verlengd afwezig. De leiding gaat na welke duur ervan verwacht wordt.

    

   Betaling interims door Randstad

   We hebben een klacht over het fout betalen van overuren (storing en premies). We vragen ons af hoe dit mogelijk is, en of er nog problemen gemeld werden.

    

   De directie antwoordt dat de fout rechtgezet werd. Randstad heeft zich anders georganiseerd, en dat brengt kinderziektes met zich mee. De regel blijft dat ze regelmatig hier zullen zijn om de interims te woord te kunnen staan (elke dinsdag vanaf 13u30). Soms ligt de fout bij verkeerde info vanuit Nyrstar aan Randstad.

    

   Organisatie vakantieperiode logerij

   We vragen een interim per ploeg voor de zomerperiode, zeker nu ze vaak met 10 draaien. Het kan niet dat men te weinig mensen op de logerij vakantie toestaat.

    

   De HR-directie zal dit bespreken met de productieverantwoordelijke.

    

   Aanstelling teamleiders hallen

   Op vrijdag 28 april zal ze beslissingen genomen hebben over de vacatures ploegbazen (2) in de hallen. Ze zal na de beslissing eerst alle kandidaten spreken, zowel de weerhouden als niet weerhouden kandidaten.

   De leiding blijft ook verder zoeken naar een oplossing voor de D ploeg.

    

   Organisatie centrale

   We hebben een beschrijving gegeven van de problemen die zich voordoen op de centrale wat organisatie betreft, nadat een vroegere regel terug naar boven gehaald werd door de leiding. We vragen geen “oplossing” te forceren, maar eerst met alle betrokkenen te praten. We vragen dat er voorafgaand ook eerst een gesprek komt met de leidinggevende en de vakbonden.

    

   De leiding zal een afspraak met de leidinggevende van de centrale maken.

    

   Versterking van de onderhoudsploegen (inbegrepen plastikeurs)

   We geven enkele belangrijke punten door vanuit de personeelsvergaderingen van elektriciens, onderhoudsmannen en dagploeg logerij:

  • Positief is dat er verjonging komt. Maar wanneer komen jongeren, hoeveel, en in welke hoedanigheid? Men wil dat er direct afgestudeerde jongeren beginnen, en niet dat stagiairs volwaardige functies innemen.

  • Ook jonge mensen uit het fabriek moeten de kans krijgen.

  • Herinvoering van de “oproepfilter” die twee weken goed gewerkt heeft.

  • Het bedrijf zit nog steeds 2 (3) elektriciens lager dan in Claudia bepaald.

    

   De directie kijkt punt van Claudia na. Verder is de benadering dat stagiairs tellen boven het gewone effectief, waaruit geselecteerd wordt voor aanwervingen.


  28-04-2017 om 15:36 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  Kort verslag syndicale delegatie van 15 maart 2016

  Versterking van de onderhoudsploegen (inbegrepen plastikeurs)

  We hebben gepleit voor bijkomende vacatures voor de onderhoudsploegen, omwille van de veroudering van de stielmannen, de zwaarte van de weekdienst, de nood aan kennisoverdracht aan jongeren, en de mogelijkheid arbeiders te laten doorgroeien naar de dagdienst. Ook in de hallen is er specifiek nood aan het waarborgen van voldoende plastikeurs.

  De directie antwoordt dat ze bezig is met dit probleem. Het vormt een onderdeel van haar plan voor leeftijdsbewust werken. Ze wil onderzoeken hoe ze dit concreet kan invullen voor het onderhoud. Een mogelijkheid is te werken met laatstejaars stagiairs, die bij goede prestatie aangeworven kunnen worden. Er zal dan op alle domeinen rekening gehouden moeten worden dat deze jongeren onervaren zullen zijn (organisatie, betaling).

  We vragen de huidige werknemers van Balen volop de kans van doorgroei te geven. Ondertussen vragen we ook enkele junior-onderhoudsmensen aan te werven, omdat stagiairs nog te lang op zich kunnen laten wachten indien het over het volgende schooljaar zou gaan.

  Vacatures

  Eerste man elektriciens zinkhallen: er dienen zich weinig kandidaten aan. Daarom heeft het bedrijf een advertentie geplaatst.

  Wij vragen om een kandidaat voor de eerste man zinkhallen te vragen uit de groep van huidige elektriciens, mits het aanbieden van opleiding. Zo kan een bijkomende junior elektricien aangeworven worden.

  Centrale: door het vertrek van een arbeider komt er nog een vacature bij. Er dient wel rekening gehouden te worden met opleidingstijden. De directie hoopt dit snel op te kunnen lossen, wat echter mee afhankelijk is van de formele vraag naar brugpensioen van een portier.

  Magazijn: wij vragen om een definitieve vacature voor het magazijn uit te schrijven. Bovendien verzoeken we om twee bijkomende vacatures uit te schrijven van zo gauw kandidaat bruggepensioneerden een vraag naar brugpensioen officieel gesteld hebben. We wijzen op het belang van deze vacatures in het kader van leeftijdsbewust werken.

  De directie wil eerst weten wat het besluit is uit de huidige studie. Verder moet ook hier een formele vraag naar brugpensioen van de mogelijke geïnteresseerden gesteld zijn.

  Spotbonus

  De directie legt op onze vraag uit dat deze bruto bonus dient als éénmalige en uitzonderlijke beloning van uitzonderlijke prestaties, in functie van de gedane inspanningen.

  We stellen dat we voor collectieve rechten zijn in plaats van individualistische gunsten.

  Betaling overuren centrale

  De leiding antwoordt dat er enkel overuren betaald kunnen worden als de voorziene rustdagen eerst ingepland staan. Ze wijst er ook op dat er een aantal arbeiders voorstander zijn die een vast systeem willen.

  We waarschuwen dat een vast systeem zal leiden tot veel meer schrappingen van geplande rustdagen dan nu het geval is.

  Aparte loonbrief eindejaarspremie

  We vragen een aparte loonbrief voor de eindejaarspremie.

  De directie zal aan de nieuwe provider de kostprijs opvragen.

  Problemen bij de toepassing van het STUV-betaalmodel

  We halen aan dat we meerdere problemen tegenkomen in de toepassing van het STUV model. Sommige arbeiders blijven veel te lang in een lager betaald niveau dan de afgesproken termijnen. We vragen om te werken met een automatisch systeem dat aangeeft wanneer iemand de opleidingsperioden overschrijdt. We vragen ook een geactualiseerde lijst van de inschalingen van de arbeiders. We krijgen ook signalen dat de succescriteria gaandeweg zouden verstrengen.

  Volgens de directie loopt het globaal volgens plan, met uitzonderingen die verklaard kunnen worden (ziekte, eigen vraag werknemer),… Ze vraagt dat we met concrete voorbeelden komen, eerder dan te praten in het algemeen. Er zal volgende keer ook een uitgebreide toelichting komen over het hele onderwerp

  Vervangen areaplanner

  We vragen dat de arbeider die een areaplanner vervangt, de premie dienstdoende opzichter zou krijgen.

  De leiding antwoordt dat een afwezige areaplanner niet door een arbeider, maar door de onderhoudschef vervangen wordt.


  24-03-2017 om 12:12 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  22-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese Ondernemingsraad

  Beperkt Comité EOR maart 2017, kort verslag


  Kwartaalresultaten vierde kwartaal 2016

  Er waren dan betere operationele resultaten. De uitzonderlijke resultaten bleven erg negatief ten gevolge van de afwaarderingen bij de verkoop van mijnen. Hoewel het resultaat 2016 negatief is, zijn ondertussen de mijnen bijna volledig afgewaardeerd.

   

  Verkoop mijnen

  Verschillende mijnen werden ondertussen verkocht. Men is niet gehaast om de overige mijnen (die nu een positieve cash voortbrengen) te verkopen, tenzij tegen een juiste prijs.

   

  Port Pirie

  De opstart van Port Pirie wordt vertraagd (eind september 2017).  Daarna zal een vrij lange periode nodig zijn om volle capaciteit te draaien. Er zijn hieraan bijkomende aanpassingen verbonden. Ook moet men bestaande installaties in gang houden en daartoe de nodige investeringen doen. Het totaal aan bijkomende kosten bedraagt ongeveer 100 miljoen $.

   

  Schuldsituatie

  Enerzijds stijgt de schuld, omdat er bij hogere zinkprijzen meer werkkapitaal nodig is. Anderzijds zijn er extra financieringsbronnen, zoals onder andere een verhoogde kredietlijn en hogere vooruitbetalingen voor metalen door Trafigura. Er is ook een hogere dan eerst geplande obligatie afgesloten tegen een minder hoge intrest dan voorheen.

   

  Zinkmarkt

  De externe parameters zijn gunstig, zoals een hogere zinkprijs, licht dalende stocks of het verbruik van zink. De grondstoffenmarkt is echter moeilijk. Glencore start mijnen terug op, en ook Nyrstar zal Myra Falls terug opstarten. Er is wel een drastische achteruitgang van de productiviteit in de smelters – iets waarvan we zeggen dat dit in 2017 zal voortduren gezien het opgestapelde tekort aan investeringen. We vragen ook om projecten zoals het verkorrelen van fijne ertsen terug op te nemen.

   

  Doorlichting McKinsey

  Er komt een efficiëntiedoorlichting van de Corporate (Zurich en aanhorige centrale functies in de bedrijfszetels, waaronder ook Balen). Doel is dit eind maart af te ronden. Omdat verschillende zetels betroffen zijn, zal de EOR geïnformeerd worden.


  22-03-2017 om 16:34 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  03-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AIP en OR

  AIP en kort verslag vergadering OR 3 maart 2017

   

  AIP

  De AIP voor 2016 is ondertussen bekend gemaakt. Een voltijdse arbeider of bediende zal 771 € bruto ontvangen. Dit is een bruto bedrag. Hiervan gaat nog 13,07% af. Het eindresultaat is daardoor ongeveer 670 € netto. Deeltijdsen ontvangen een bedrag in verhouding tot hun deeltijdse tewerkstelling. De betaling zal gebeuren bij de afrekening van maart (begin april dus).

   

  Prestaties bedrijf

  De productie van zink in Balen en de smelterij van Overpelt is in januari hoger geweest dan gebudgetteerd. Alleen de zinkoxides in Overpelt vielen lager uit.

   

  Interim arbeiders

  We hebben gevraagd om interims maximaal om te zetten naar een contract van Balen, zeker omdat het aantal interims die rond een jaar hier zijn groot is geworden. De directie antwoordt dat ze begonnen is met de evaluaties, met het oog op eventuele omzettingen naar tijdelijke contracten.

   

  Opleiding

  De directie geeft een overzicht van de geplande opleidingen. Hieruit blijkt dat het aantal geplande opleidingsuren aanzienlijk stijgt. Waarschijnlijk zullen een deel van deze uren overgeheveld moeten worden naar 2018, en dit om budgettaire redenen.  

   

  Enquête door management

  Het topmanagement en de directie willen een enquête houden onder het personeel, om op die manier te peilen naar de opvattingen van de medewerkers rond bepaalde punten. Bedoeling is om bij de start van een nieuwe CEO en directie, te weten waar de mensen nu staan en welke verbeterpunten noodzakelijk zijn. Binnen enkele jaren wil men opnieuw bevragen om te weten waar we dan staan.

   

  Leeftijdsbewust werken

  De directie is klaar met een uiteenzetting over dit onderwerp, maar wil de presentatie laten doen door het kader dat daarvoor verantwoordelijk is. We hebben gevraagd om ook zelf een presentatie te kunnen geven, met een voorstelling van vroeger dat wat aangepast en aangevuld werd. Hierbij werd rekening gehouden met een aantal pijnpunten die door de vorige directie naar voren gebracht waren.

   

  Studie EnergyVille

  We hebben gevraagd hoe Nyrstar reageert op een studie van EnergyVille dat in opdracht van Febeliec gemaakt werd. Hieruit zou moeten blijken dat de energieprijzen zonder kernenergie in 2030 zouden verdubbelen. We zijn ongerust, omdat uit andere gegevens blijkt dat In Zuid Engeland met nieuwe kerncentrales de energieprijzen tegen 2030 zou kunnen verdriedubbelen (afhankelijk van de gehanteerde prijsindex). Ze vraagt wat Nyrstar van plan is te doen tegen dit lobbywerk van de kernenergielobby, waardoor de prijzen onhoudbaar dreigen te worden voor zowel individuele consumenten, als energie-intensieve bedrijven zoals Nyrstar.

  De directie zal dit punt meenemen in de gesprekken met Febeliec.

   

  Duurzaam transport

  De directie onderzoekt de mogelijkheden voor de omzetting van premies naar een elektrische fiets. Indien zoiets doorgang zou vinden, gebeurt dit op vrijwillige basis. Dit bevordert duurzaam woon-werk vervoer. Dit staat in het actieplan van 2018.

   

  Samenaankoop zonnepanelen

  De directie zal wekelijks de mensen eraan herinneren dat ze zich kandidaat kunnen stellen voor de aankoop met korting van zonnepanelen. Er is veel informatie te vinden op de website. Geïnteresseerden dienen een afspraak gemaakt te hebben met de firma voor einde maart. Het gaat om een groot bedrijf waarmee Nyrstar ervaring heeft, en waarbij ze geen klachten heeft gehoord over de kwaliteit of de service van de firma. Nyrstar Balen onderzoekt verder ook mogelijkheden voor zonne-energie voor Balen zelf.

   

  Logerij: tweede vacature dagploeg

  De directie is welwillend om vacatures met de dag, ook tijdelijke, te openen voor eigen werknemers. Wat de tweede vacature van de dagploeg logerij betreft, gaat het volgens haar echter niet om een vacature, gezien de betrokkene volgende maand reeds naar de bedrijfsarts zal gaan om te zien wat het vervolg is. Voor een (te) korte periode heeft een vacature geen zin volgens haar. Hierop hebben we geantwoord dat op het moment dat betrokkene ziek viel, het wel degelijk om een langere periode ging, maar dat er op de afdeling is getalmd met deze vacature.

   

  Besparingen

  De directie onderzoekt allerlei eenvoudig te realiseren besparingen, zoals printen in kleuren, watercontainers in het hoofdgebouw, kantine,… Ze komt er alter op terug.


  03-03-2017 om 19:45 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  » Reageer (0)
  23-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergadering CPBW

  Kort verslag CPBW van 20/02/2017


  Stand van zaken nieuwe arbeidskledij en bodywarmers

  Testen met de nieuwe arbeidskledij zijn lopende. Bodywarmers voor onder het vest waren al toegezegd. Men heeft  ook toegezegd dat er bodywarmers komen om boven het vest te dragen. Men zal de diensten op de hoogte brengen hoe men deze laatste kan bestellen.

   

  Wegen en pleinen

  De directie heeft een presentatie gegeven van alle zaken die men in een meerjarenplan zal gaan aanpakken. Wordt vervolgd.


  Acties gebouw oude centrale.

  Afbraakwerken zullen tegen juni dit jaar klaar zijn.

   

  Klachten over de nieuwe walkietalkies

  De verhoging van het zendvermogen is goedgekeurd. De volgende dagen zal men de nog bestaande problemen met de leverancier van de toestellen en een interne werkgroep oplossen.

   

  Opengebarsten silo(3) Roosterij

  De herstellingswerken zijn bezig. Op deze silo zal men ook een overdrukbeveiliging installeren en testen. Als de testen goed bevonden worden zal men op de overige silo’s ook overdrukbeveiligingen plaatsen.

   

  Gasontvanginstallatie

  De geplande werken zal men op korte termijn beëindigen.

   

  Stand van zaken GWZI en PWZI

  Men wil tegen eind maart van start gaan met externe lozing.

   

  Poetsprogramma algemeen men de huidige firma

  De komende dagen zullen gesprekken plaatsvinden hoe het verder moet, gezien de hoeveelheid weerkerende klachten.

   

  Fietspad richting het rond punt , verkeersremmer en ophaalbrug

  Er is een afspraak gemaakt tussen de burgemeester van Balen en onze directeur: op 2 maart zullen zij deze zaken bespreken.

   

  Stofmasker

  Momenteel lopen er testen om te zien met welk type men verder gaat werken in de toekomst.

   

  Voetgangersbrug Ertsenplein

  De funderingswerken zijn klaar. De laatste voorbereidingen lopen om nadien de trap te gaan plaatsen.

   

  Koffieautomaten

  Men heeft al twee automaten getest van verschillende leveranciers. Een derde loopt op dit moment nog. Nadien zal men evalueren welke leverancier de toekomstige leveringen zal verzorgen.

   

  Loopvloeren voorzien aan de bruggen van de zinkhallen

  Men bekijkt hoe en waar men een test kan gaan doen.


  Ergonomie van de veiligheidskooien aan de pelmachines

  De directie heeft nog geen beslissing genomen (hoge kost).

   

  Afschermingen terug plaatsen contact 12 (Fluo)

  Er komen geen afschermingen. Wel zijn een deel van de flensafsluitingen terug geplaatst. De rest zal volgen.

   

  Sanitaire ruimte Fluo

  Na de toestanden van vorige week (stilstand fluo 4) zal dit op het volgend CPBW verder behandeld worden.

   

  Schoenen reiniger

  Er zijn vier toestellen besteld. Eén ervan is al binnen. Deze zullen geplaatst worden om ze te testen.

   

  Opleidingslokaal oven 5

  Dit zal men gaan opkuisen voor er opleidingen worden gegeven. Er zijn wel problemen met de verwarming. Als het te koud is zal men uitwijken naar een geschikte plaats.


  23-02-2017 om 09:16 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  » Reageer (0)
  02-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verslag ondernemingsraad

  Kort verslag vergadering OR 30 januari 2017

  Personeelsevolutie en vacatures op verschillende afdelingen

  We merken op dat er de laatste tijd veel verschuivingen zijn bij de kaders. We vragen ook hoe de directie aankijkt ten aanzien van de personeelsbezetting. We geven mee dat er geruchten over een herstructurering de ronde doen.

  De directie verantwoordt de verschuivingen omdat volgens haar de juiste man op de juiste plaats moet zitten, zeker om de problemen in de hallen terug op orde te krijgen. Wat de personeelsbezetting betreft, zijn er afdelingen waar er meer personeel is dan in andere sites. Het omgekeerde is echter ook waar. Op dit moment is de directie druk bezig met de basis van dit fabriek weer in orde te krijgen. Op sommige plaatsen zijn er zelfs mensen te weinig (MSR, technologie, brandweer, mogelijks het ertsenplein in verband met het mengen en mixen van ertsen). De prioriteiten liggen nu bij investeringen, versterken van de organisatie, en het drukken van de kosten, vooral bij externen.

  Wat vacatures betreft:

  - Dagploeg logerij: de directie zal de tweede vacature terug bekijken.

  - Plastikeur hallen: er zal na de grote stilstand veel minder behoefte zijn naar plastikeurswerk, waardoor de directie geen versterking nodig acht, zelfs als ze akkoord gaat dat deze kennis in het bedrijf aanwezig dient te blijven.

  Prestaties bedrijf

  Nyrstar Balen is geëindigd met een tekort aan productie van ongeveer 27.000 ton ten aanzien van het budget 2016. Daardoor heeft ook de omsmelting minder kunnen gieten. Daarentegen is de productie in januari 2017 redelijk ver boven budget.

  Versterking onderhoud met interne werknemer

  Dit moet nog verder onderzocht worden met de nieuwe onderhoudsmanager.

  Investeringen 2017

  Dit jaar wordt een hoger bedrag dan anders geïnvesteerd, namelijk iets meer dan 31 miljoen €. De belangrijkste investeringen gebeuren in de roosterij (stilstand F5/K12, inbegrepen koeltrommel, lurgi, KHD, …), logerij (kuipenplan, loodflitraat, warmtewisselaars, …), hallen (elektrolysebakken, hamons, kelder, …).  

  Budgetten 2017

  Het management voorziet een productiebudget van market metal van bijna 237.000 ton. Dit houdt rekening met de lange stilstand van de zinkhallen, en met de grote kans op productieverlies in de twee eerste trimesters ten gevolge van de slechte staat van de bakken. Tijdens de stilstand van de hallen zal men bekijken wat in Overpelt zal gebeuren (waaronder versterking van Balen).

  Leeftijdsbewust werken

  Dit wordt eerst met het managementteam verder besproken.

  Verf beschikbaar stellen aan werknemers

  De directie wil niet zelf verf ter beschikking stellen. Ze bevestigt dat werknemers van Nyrstar een korting van 10 à 15% kunnen krijgen voor Sigma verf bij de firma Hens.

  Energie en duurzaamheid

  We vragen hoe het bedrijf vooruitkijkt naar de toekomst, rekening houdend met klimaatuitdagingen en onveilige, onzekere en dure kernenergie.

  De directie wil verschillende initiatieven en projecten ontwikkelen (zoals aansluiten op zonne-energie vanuit Lommel, of meer werken met recyclage in plaats van ertsen). Doel is zoveel mogelijk op te pakken, maar wel met gelijke of lagere kosten.

  Elektriciteitslaadpalen voor elektrische voertuigen en duurzaam transport

  We vragen om de voorkeur te geven aan duurzame transportmiddelen, zoals trein en schip. Maar ook voor het woon-werkverkeer, waarbij het bedrijf elektrische (en later waterstof) auto’s en elektrische fietsen kan bevorderen.

  De directie zoekt naar vermindering van vrachtwagens, maar het moet kostenneutraal of –verminderend zijn. Ze is bereid te onderzoeken wat er kan gebeuren rond het woon-werkverkeer, op voorwaarde dat het niet kostenverhogend is. Ze wil nog geen elektrische laadpalen installeren. Ze merkt ook dat autoleasemaatschappijen niet warm lopen voor elektrische wagens.

  Samenaankoop zonnepanelen

  De directie meldt dat een bedrijf 8% korting wil geven aan Nyrstarmedewerkers. Aanvragen  gebeuren via het bedrijf zelf. We hebben gevraagd de samenaankoop van 2011 terug onder de loupe te nemen, evenals eventueel andere bedrijven. 

  Stand van zaken zinkpoeders

  De testen met de bandfilter lopen goed. De piste met de centrifuge is verlaten. Men gaat nu een grotere bandfilter huren voor verdere testen.


  02-02-2017 om 16:25 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  » Reageer (0)
  30-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AIP 2017

  Akkoord AIP 2017

  Vorige week werd een akkoord bereikt voor de AIP 2017 (betaling maart 2018).

  Wat loopt gelijk met vorig akkoord

  - Het maximumbedrag is 2.700 €

  - Er blijven drie domeinen waarop resultaten geboekt kunnen worden: veiligheid, milieu en productie

  - Er zijn trimester- en jaardoelen, waarbij trimesterresultaten verbeterd kunnen worden (maar niet verslechterd) door jaarresultaten

  Wat is verschillend met vorig akkoord

  - De verhoudingen tussen veiligheid, milieu en productie veranderen. Waar vorig jaar 900 € voorzien was voor veiligheid en milieu samen, is dat nu 1.300 € (gewone en stretchdoelen samen). Waar vorig jaar 1.800 € voorzien was voor productie, is dat nu 1.400 € (gewone en jaardoelen samen).

  - Er komen stretchdoelen voor veiligheid en milieu, elk voor maximum 200 €, samen 400 € dus. Het jaardoel productie zakt van maximum 900 € naar maximum 500 €.

  - Milieu wordt gewaardeerd op basis van “Notifiable Non Compliance” (NCC, verplichte meldingen aan overheid).

  - Er wordt dit jaar wel rekening gehouden met bepaalde onvoorziene zaken (voorbeeld: blikseminslag, ingrepen overheid in energieleveringen bij stroomtekort,…), die snel na hun gebeuren besproken moeten worden.

  30-01-2017 om 15:28 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  » Reageer (0)
  17-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CAO

  CAO onderhandelingen

   


  Ontwerp InterProfessioneel Akkoord (IPA)


  Vorige week kwam een ontwerp akkoord tot stand op nationaal vlak.

  Belangrijke punten uit dit ontwerp zijn:

  • Een loonnorm van 1,1% boven de index
  • Een verlenging van alle brugpensioenakkoorden, maar de leeftijd gaat wel één jaar naar omhoog voor de meeste brugpensioenstelsels (in 2017: 56 i.p.v. 55 jaar voor bedrijf in herstructurering of in moeilijkheden; in 2018: 59 i.p.v. 58 jaar voor nachtarbeid, zware beroepen of lange loopbanen)
  • Verlenging van alle vormen van landingsbanen
  • Verhogen van vele sociale uitkeringen en plafonds

  Hoe nu verder?

   

  Alle partijen moeten nog hun goedkeuring geven aan dit ontwerp akkoord, inbegrepen de regering zelf. Het is dus nog niet zeker of dit akkoord passeert. De ervaring leert dat de regering al meer is tussengekomen, en dan wel in ons nadeel. Denk maar aan de éénzijdige ingrepen die de regering deed in de beschikbaarheid van bruggepensioneerden in het nadeel van de arbeiders. Maar ook aan vakbondskant is niet alles rozengeur en maneschijn. Zo is de verhoging van de brugpensioenleeftijd met één jaar allesbehalve wat wij willen. Een opslag van 1,1 % boven index is weliswaar een opslag, maar voor twee jaren is dit na alle inleveringen ook niet echt veel. Het is dus eerst afwachten wat met dit ontwerp gaat gebeuren.

   

  Wanneer het proces van goed- of afkeuren van het IPA afgesloten is, zullen onderhandelingen starten op het niveau van de sectoren. Voor ons is dat de sector non-ferro. Wij zullen dan ook eerst werken aan een eisenbundel voor het ACV-Balen, op basis van jullie voorkeuren. Dit zullen we dan voorleggen in onze sectorraad op 10 februari. Daar wordt samen met andere bedrijven een gemeenschappelijke eisenbundel opgesteld. Ten slotte leggen ACV en ABVV hun eisen samen om tot een gemeenschappelijke eisenbundel te komen. Dan zijn we klaar voor de onderhandelingen.

  17-01-2017 om 15:05 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)
  04-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.   


  Afbeeldingsresultaat voor nieuwjaarswensen origineel


  ACV Balen wenst je een gezond, veilig en warmmenselijk jaar 2017
  04-01-2017 om 14:00 geschreven door Het Acv Team  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  » Reageer (0)


  Foto


  forum
 • 5 postensysteem
 • verkiezingen
 • verkiezingen
 • verslag
 • verandering van acv-metaal naar acv - metea

  Druk op onderstaande knop om te reageren op ons forum, want UW mening is van het grootste belang voor ons


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Zoeken met Google  Blog als favoriet !  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op http://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!