Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Inhoud blog
 • Uitdoving vaste ambtenaren...
 • kwartdraai links
 • De bruggepensioneerde economiewatcher
 • kwartdraai links
 • Fotoverslag Korda
 • Korda met Achturencultuur
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 70)
 • Civiele bescherming gaat niet naar de nationale parade....
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 69)
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 68)
 • extra editie...
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 65)
 • Get Up, Stand Up!
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 64)
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 63)
 • Kortrijk fietst tegen fijn stof...
 • Kortrijk solidair met Palestina
 • Kortrijk solidair met Palestina
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 62)
 • Trefdag Linx+ ĎLimburg ANDERS bekekení.
 • Trefdag Linx+ (2)
 • Trefdag Linx+ (3)
 • Trefdag Linx+ (4)
 • Pensioenbetoging 16 mei 18: deel 1
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • ABVV Westvlaanderen
 • Linx+ Westvlaanderen
 • Pittig nieuws uit de stad Kortrijk
 • Ongetwijfeld het beste restaurant in Kortrijk
 • Franse krant - ieder jaar gaan we naar hun feest
 • 1 mei te Kortrijk
 • ACOD
 • de website voor syndicalisten!
 • ACOD West-Vlaanderen
 • Kortrijk, een andere kijk door Frans Lavaert
  Foto
 • uniek reiscafť in Kortrijk - Antipode
 • Reflex
 • ook in ieper bestaat linx+
 • meer dan bommen en granaten... SEMTEX
 • linx+ Harelbeke bestaat ook...
 • unie der zorgelozen kortrijk... sociaal, theater,... en zeer goed!
 • sociaal, links, strijdbaar... pvda!
 • Viva SVV Kortrijk
 • Live @ Kortrijkse gemeenteraad
 • nog een andere visie over kortrijk
 • internationale solidariteit...het FOS
 • een nieuwe wereld in persland... de Wereld Morgen..
 • Vonkisten aller landen....
 • philippe decoenbe blogt
 • MO noord/zuid tijdschrift...
 • 15 decemberbeweging
 • Wakker Kortrijk of satire??
 • Kortrijk scheef bekenen, satire of waarheid?
 • CC Marianne ook in Kortrijk
 • Op reis... Eerst Wegwijzer Brugge effe surfen... Praktische reistips van reizigers!
 • vrijzinnig centrum MozaÔk Kortrijk
 • buda - de betere fim, optredens,... in K-town
 • Pittem en zijn Gaucho's...
 • Marke = Van De Wiele & ferro van het ABVV
 • Cultuur en zijn web
 • granma - de gazet uit Cuba
 • Lieven Vanhoutte beziet het leven, zoals het is...
  Foto
  linx+ links
 • roeselare - de brug
 • foto streuvels Avelgem
 • cc geluwe
 • cc harelbeke
 • cc ieper
 • gaucho's uit pittem
 • cc marianne
 • linx+ westvlaanderen
 • linx+ nationaal
 • De Brug Kortrijk
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hezehof
  www.bloggen.be/hezehof
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  paardjesuitpelt
  www.bloggen.be/paardje
  Zoeken in blog

  achturencultuur
  de culturele centrale - aangesloten bij linx+ - van acod Kortrijk
  Achturencultuur is de culturele centrale van ACOD Kortrijk - aangesloten bij Linx+.
  26-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitdoving vaste ambtenaren...

  'Uitdoving vaste benoeming laat zien wat regering van ambtenaren verwacht: totale volgzaamheid'

  Het almaar bezuinigen op en outsourcen van de ambtenaren is een gevaarlijke tendens, waarschuwt Dries Goedertier, adviseur van studiedienst ACOD. 'De politieke neutraliteit van het openbare ambt staat op de helling.'

  De federale minister van ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) en zijn Vlaamse collegaLiesbeth Homans (N-VA) hebben de mond vol van efficiŽnter werken en meer doen met minder middelen. De uitdoving van de vaste benoeming en de introductie van uitzendarbeid in de overheidsdiensten kaderen in wat de minister een 'moderne, innovatieve en klantgerichte administratie' noemt. De vertimmering van het ambtenarenstatuut verzwakt evenwel de democratische beginselen waaraan onze moderne staat zich dient te houden. De politieke neutraliteit van het openbare ambt staat op de helling. Kritische burgers dienen zich een eenvoudige vraag te stellen: is onze samenleving beter af met ambtenaren die de speelbal zijn van electoraal gefixeerde politici en winstgerichte ondernemingen?

  Het democratische belang van de publieke administratie

  De overheid is een publiek lichaam met een culturele eigenheid op vlak van doelstellingen en organisatievormen. Haar opdracht bestaat erin het algemene belang te dienen. In een democratie komt hier onvermijdelijk politiek bij kijken. Democratie is het gezamenlijk bepalen van het algemene belang door middel van een politiek debat tussen verschillende actoren met tegengestelde visies en belangen. Daar hoort ook een karakteristiek administratief systeem bij: de bureaucratie.

  Uitdoving vaste benoeming laat zien wat regering van ambtenaren verwacht: totale volgzaamheid.

  Volgens de wereldberoemde socioloog Max Weber laat een bureaucratisch bestuur zich onder andere kenmerken door een sterke nadruk op formele regels, routines en procedures. Ambtenaren moeten zich daardoor laten leiden bij het uitoefenen van hun publieke opdracht. Waarom? Om te garanderen dat de machthebbers van het moment ten allen tijde ter verantwoording kunnen worden geroepen door de burgers. Ook de Amerikaanse historicus (en net als Weber een vooraanstaand liberaal) Carl Friedrich wist het al. Een democratie kan niet functioneren zonder een publieke bureaucratie.

  De overheid is het bedrijfsleven niet

  Het is oppassen geblazen wanneer politici overgaan tot hervormingen van het openbaar ambt. Zeker sinds de opkomst van het New Public Management in de jaren tachtig en negentig staat bureaucratie gelijk aan een administratieve overdaad die efficiŽntie in de weg zou staan. Hoewel minder doorgedreven dan in de Angelsaksische landen doen ook onze eigen politici en ondernemers graag mee aan een rondje bureaucracy bashing. De oplossing voor alle kwalen van de overheid zou vervat liggen in meer marktwerking (via privatisering, outsourcing en publiek-private samenwerking), administratieve vereenvoudiging en de overname van managementpraktijken uit het bedrijfsleven. Deze 'diagnose' gaat om twee redenen echter niet op. 

  De besparingsdogmatiek heeft meer dan genoeg schade berokkend. Tijd om het over een andere, meer constructieve boeg te gooien

  Ten eerste is de vermeende hogere efficiŽntie van de privťsector een hardnekkige ideologische mythe die door menig economisch onderzoeker (waaronder ook nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz) weerlegd is. De overheid verliest tevens aan slagkracht door haar afhankelijkheid van derden te vergroten. Outsourcing bijvoorbeeld kan op korte termijn zeker leiden tot een dalende productiekosten. Op langere termijn neemt de arbeidsproductiviteit echter af door het grote verlies aan cruciale knowhow, expertise en (technologisch) vernuft. Zeker gezien de tendens naar e-government is het voor onze overheden daarom nodig om de eigen digitale capaciteit op te krikken door opnieuw te investeren in IT-toepassingen, uitmuntend personeel en opleidingen. De besparingsdogmatiek heeft meer dan genoeg schade berokkend. Tijd om het over een andere, meer constructieve boeg te gooien.

  De tweede en veel meer fundamentele reden is dat de overheid, tot spijt van wie het benijdt,niet het bedrijfsleven is. De rationaliteit van de ambtenaar is anders dan de rationaliteit van de ondernemer. Ambtenaren zijn namelijk gebonden aan de verplichtingen, de procedures en de voorwaarden van hun ambt. Natuurlijk kunnen administratieve procedures en regels tijdrovend zijn en de vereenvoudiging ervan mag zeker geen taboe zijn. Toch kunnen we onmogelijk zonder. Vanuit democratisch oogpunt zou het bijvoorbeeld juist zeer inefficiŽnt zijn om burgerbezwaren bij overheidsbeslissingen niet te registreren om tijd en middelen uit te sparen. 

  De ethiek van de ambtenaar

  Net omwille van diens publieke dienstbaarheid aan de burger moet een ambtenaar een scheiding aanbrengen tussen zichzelf en het onpersoonlijke ambt dat men uitoefent. Enkel zo is het mogelijk om in alle neutraliteit en objectiviteit de wet toe te passen en het beleid te implementeren. Nogmaals volgens Weber is deze specifieke ethische houding een cruciale voorwaarde voor de handhaving van democratische waarden zoals formele gelijkheid, betrouwbaarheid en de eerlijke behandeling van elk individueel dossier.

  Neutraliteit en objectiviteit impliceren dat een ambtenaar kan weigeren een bevel uit te voeren wanneer dat indruist tegen de wet. Net daarom valt het te betreuren dat de regering overgaat tot de uitdoving van de vaste benoeming en de invoering van de uitzendarbeid in de overheidsdiensten. De vaste benoeming was precies in het leven geroepen tegen de onrechtmatige beÔnvloeding van ambtenaren door politieke verantwoordelijken, hogere leidinggevenden en private zakenbelangen. Iedereen is gelijk voor de wet. Het ambtenarenstatuut en de vaste benoeming zijn een waarborg voor die gelijkheid.

  Het risico op beÔnvloeding

  De regering wil het 'statuut' beperken tot de 'gezagsfuncties'. Dit zouden alle functies zijn die beslissingen nemen die de overheid ergens toe verbindt. Inspecteurs bijvoorbeeld. Vandeput liet vorig jaar weten een selectie te maken uit 1906 functies van het niveau A. Daarin schuilt meteen een zeer groot probleem. Er zijn namelijk wel wat inspecteur-functies die niet tot niveau A behoren. Neem bijvoorbeeld de fiscale onderzoeker (niveau B) die waakt over de strikte naleving van de reglementering inzake fiscale dossiers. Ambtenaren in deze functie dienen inbreuken en aanwijzingen van fiscale fraude te onderzoeken. De eindbeslissing over een eventuele regularisering of bestraffing ligt weliswaar niet in hun handen, toch is hun advies heel belangrijk voor de goede gang van zaken. Daarom zijn zij evengoed kwetsbaar voor druk en beÔnvloeding uit de hoek van politici of het bedrijfsleven.

   

  Een democratie kan niet functioneren zonder een publieke bureaucratie.

  Hetzelfde geldt voor de controleurs eerste lijn (niveau C) die toezien op de naleving van de nationale, Europese en internationale wetgeving inzake douane en accijnzen. Het spreekt voor zich dat douaniers beroep moeten kunnen doen op een statuut dat hen bescherming biedt in de strijd tegen de illegale smokkel van bijvoorbeeld soft- en harddrugs. Het valt te betreuren dat onze douanediensten in drie jaar tijd 564 minder medewerkers hebben. Zo kan je de strijd tegen de drugsnetwerken onmogelijk winnen. Net zoals je de strijd tegen sociale dumping in de bouw en de transportsector niet kunt winnen met minder sociale inspecteurs. Of de strijd tegen belastingontduiking en kapitaalvlucht met minder fiscale controleurs.

  Deze regering excelleert in de doelgerichte ontmanteling van cruciale overheidsdiensten en ondermijnt op die manier de veiligheid, welvaart en sociale zekerheid van honderdduizenden burgers in dit land. Ze neemt de illusie van zelfregulering door de vrije markt voor waar aan en geeft zo vrij spel aan (al dan niet malafide) ondernemers om zich te verrijken ten koste van het algemeen belang.

  Politieke willekeur

  Het statuut echter alleen beperken tot inspecteurs zou echter een grote vergissing zijn. Iedere ambtenaar moet immers in alle objectiviteit en zonder enige vorm van inmenging of intimidatie zijn of haar werk kunnen doen. De uitdoving van de vaste benoeming zegt iets over wat N-VA-minister Vandeput (en bij uitbreiding deze hele regering) van onze ambtenaren verwacht: totale volgzaamheid. Voor plichtsbewuste dienaars van de publieke zaak zal het oppassen geblazen zijn. In het recente verleden hebben bepaalde ministers zich al ontdaan van hinderlijke, 'te kritische' medewerkers die niet vastbenoemd waren.

  Dergelijke misbruiken van de ministeriŽle macht bewijzen de democratie absoluut geen dienst. Aan zulke praktijken horen we net paal en perk te stellen als we onze rechtstaat hoog in het vaandel dragen. Helaas zijn er krachten in dit land die liever de deur openzetten voor willekeur en de corrumpering van onze overheidsadministraties voor privaat en partijpolitiek gewin. Zoiets is zeer zorgwekkender nu overal in de westerse wereld autoritaire tendensen (denk aan Donald Trump in de VS of de regeringsdeelname van radicaal-rechts in Oostenrijk en ItaliŽ) opnieuw de kop opsteken. Ook in eigen land moeten democratisch voelende mensen hierop met verenigde kracht reageren.

  Dries Goedertier is adviseur van studiedienst ACOD

  26-09-2018 om 20:38 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  14-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kwartdraai links

   

  De bruggepensioneerde economiewatcher ( 14 september 2018)

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 75)

   

  ďGeld is de reden dat we vechtenĒ (Karl Marx)

   

  In een vorige economiewatcher had Stefaan het over de lange termijn strategie van de banken om cash geld af te schaffen. Ik moest spontaan denken aan ď de wet  van GuttĒ. Als jonge vakbondssecretaris begin de jaren í90 werd ik op een militantenvergadering wel eens geconfronteerd met de uitspraak ďwe moeten de wet van Gutt weer invoerenĒ als wij het over het kapitalisme hadden en de alternatieven ervoor.  Ik hoorde het in Keulen donderen en ik heb het moeten navragen en opzoeken. Gutt was een Belgisch politicus van joodse oorsprong die fel gekant was tegen de snelle capitulatie van Leopold 3 bij het begin van de tweede wereldoorlog. Hij was dan ook de voortrekker om een regering in ballingschap te vormen in Engeland. Hij kreeg daar gezelschap van Albert De Vleeschauwer, Hubert Pierlot en Paul-Henry Spaak. Hij had al ervaring  als Belgisch secretaris bij de commissie van herstelbetalingen voor de eerste wereldoorlog. Gutt werd geconfronteerd met een enorme inflatie tijdens de oorlog. Het geld verdrievoudigde in korte periode, wat een inflatie betekende van 300%. Het aantal bankbiljetten liep op van 50 miljard tot 160 miljard. Dit kwam door een enorme zwarte markt, door schaarste aan goederen, duurdere prijzen, en nieuwe bankbiljetten die door de bezetter in omloop werden gebracht. Hij wilde de omvang van het aantal biljetten terugbrengen tot het oorspronkelijke aantal en geld uit omloop nemen. Alle geld zou moeten ingewisseld worden en vervangen door een beperkte voorraad nieuw geld. Bankdepositoís, zicht en termijnrekeningen moesten worden geblokkeerd. Aanvankelijk werden deze ideeŽn goed onthaald bij de gewone man omdat zij een soort nieuwe gelijkheid konden creŽren. Een soort socialisme in de praktijk (hoewel Gutt een liberaal was). Eigenaardig genoeg werd Gutt reeds in 1945 weggepromoveerd als minister van financiŽn om secretaris te worden van het internationaal muntfonds. Kwatongen beweren dat August Cool achter die operatie zat. In het boek ďHet geld van de CVPĒ wordt uitgelegd dat Cool leden van het ACV zou aangezet hebben om in Duitsland te gaan werken en daarvoor van de bezetter financieel werd beloond en zo de ACV kas werd gespijsd. De jonge Gaston Eyskens volgde Gutt op en moest zijn plan in de praktijk uitvoeren.  Hij maakte de fout om allťťn grote biljetten om te wisselen. Alle biljetten van boven de 50 frank werden waardeloos, waardoor er een enorme jacht ontstond op de nog waardevolle biljetten van 20 frank en 50 frank of die werden opgepot. Er ontstond direct een handel in deze biljetten die met winst werden verkocht. Wie geld had leverde dat niet in maar investeerde en kocht huizen en of bouwgrond om die later ten gelde te maken. Eyskens moest terug ingrijpen en beloven dat het ingeleverde geld als een renteloze lening zou worden beschouwd en dat geld werd inderdaad in de jaren 1950 in schijven terug gegeven. Maar ondertussen was het onheil geschied. Wat de wet van Gutt definitief in diskrediet bracht was de favoriete rol die de kerk werd toebedeeld. Alle kerkelijke bezittingen werden immers vrijgesteld van confiscatie. Wat gebeurde : iedereen die ook maar iets bezat van bankbiljetten boven de 50 frank liep met zijn geld naar de kerk om het daar in bewaring te geven om het dan later in onverdachte tijden te gaan terughalen, weliswaar met de achterlating van een fikse rente voor de pastoor of liever nog voor de bisschop ; want algauw werd dit een goed georganiseerde operatie. Al het zwarte oorlogsgeld werd door de kerk witgewassen. De kerk was de grootste bank van het land geworden. Een groot deel van zijn naoorlogse macht had de kerk hieraan te danken. Zo gebeurde het dat de oorspronkelijk goed bedoelde wet verviel in uitzonderingen die het tegenstelde resultaat hadden. In plaats van meer gelijkheid te creŽren werd ongelijkheid in de hand geholpen met de mijter en de kwispel op kop. Kan de geschiedenis zich, eventueel in een modernere vorm, herhalen ?

   

  Marc Boone

   

   

  Bekaert en Nexans van kwaad naar erger?

   

  De bedrijven  Nexans en Bekaert samen goed voor 2800 werknemers  in Belgie zitten in zwaar onweer.   Beide aandelen verloren op jaarbasis ongeveer 50% van hun waarde, en de neergang lijkt niet zo direct te stoppen.    De twee Ceoís konden blijkbaar hun beloftes niet waarmaken, de Ceo van Nexans werd de laan uitgestuurd, die van Bekaert (Matthew Taylor) blijft voorlopig nog op post.    De vraag is hoelang nog?  Hij probeert alvast zijn vel te redden door verlieslatende sites te sluiten, en bij de resterende bedrijven saneringen uit te voeren.   Sinds het bekendmaken van de halfjaarcijfers bij Bekaert zijn al twee bedrijven( ItaliŽ en Costa Rica) dicht.    In ItaliŽ gaat het over 318 gezinnen die hun inkomen verliezen door de sluiting, in Costa Rica 64 gezinnen.   In ItaliŽ is er een ongeziene solidariteit ontstaan met de getroffen werknemers, zelfs zanger Sting heeft zijn solidariteit betuigt, er kwam ook steun van de Italiaanse regering die hebben Bekaert gedwongen om de sluiting wat uit te stellen en te zoeken naar alternatieven.   In ItaliŽ is er zelfs sprake van een ďWet BekaertĒ, multinationals die hun beloftes rond werkzekerheid niet nakomen zullen zwaar worden beboet.  Of dit investeringen in ItaliŽ zal aantrekken is een andere vraag.   Anderzijds moet men de vraag durven stellen wat is er misgelopen bij Bekaert,  hebben zij te weinig geÔnnoveerd of slaat hun innovatie niet aan bij hun klanten?    Om eerlijk te zijn wie 10 jaar het Bekaert aandeel heeft bij gehouden, heeft er weinig plezier aan beleefd.   Buiten het dividendrendement noteert het aandeel nu 30% lager dan 10 jaar terug, dus nog lager toen de kredietcrisis uitbrak.    Geen wonder dan veel aandeelhouders het aandeel links laten liggen, gelukkig zijn er nog de familiale aandeelhouders (34% van de aandelen )die trouw hun aandelen bijhouden, anders was de situatie nog erger.     Nexans , wereldwijd 28000 werknemers en 5 vestigingen in Belgie zit eveneens in zeer slechte papieren, hier hebben trouwe aandeelhouders ook niet veel verdiend wat zeg ik veel verloren, het aandeel is sinds 10 jaar met 60% gecrasht .  De nieuwe Ceo van Nexans CHRISTOPHER GU…RIN spreekt alvast duidelijke taal, saneren en herstructureren is de boodschap.   De Bank Credit Suisse ziet de toekomst van Nexans alvast sober in, zij verlaagden het koersdoel van 37 naar 29Ä , na de analyse van Credit Suisse Woensdag ging het aandeel nog eens 7% lager.    Blijkbaar produceren onze Chinese kameraden kabels veel goedkoper.

   

   

   

   

   

  Vrijdag 7 oktober 2018

   

  97 jobs weg bij Mora Snacks in Mol.

   

  De financiŽle glijden verder weg, door slechte cijfers over de Duitse autoverkoop krijgen de auto-aandelen en de toeleveranciers( o.a. Melexis) vandaag  zware klappen. Melexis(68,2Ä) kijkt nu al aan op een weekverlies van 14% de beursanalist van KBC Guy Sips houdt het hoofd koel en heeft Melexis nog altijd een koersdoel van 110Ä.  De Bel 20 eindigt met een weekverlies van 2,5%, en 4,23% in twee weken.

   

   

  ArgentiniŽ schrapt 1 ministerie op 2

   

  Het aandeel Econocom de Belgische IT dienstverlener  met 10760 werknemers in verschillende Europese landen, krijgt een pandoering van meer dan 10% na slechte resultaten.

   

  Zware IT problemen( volgens interne nota) die een veiligheidsrisico inhouden bij de ING bank.

   

  Bepaalde aandelen kunnen gerust al spreken van een crashje.

   

  onbekend.jpg

  Zaterdag 8 september 2018

   

  Bekaert sluit fabriek in Costa Rica, 64 mensen worden ontslagen, maar 1/3 van de werknemers  krijgen eventueel de kans om over te stappen naar een aanpalend staalbedrijf van Bekaert.   Bekaert telt in Belgie nog 1900 werknemers.

   

  De Duitse stad Frankfurt heeft als allereerste een volledig verbod op dieselwagens ingevoerd. In tegenstelling tot Hamburg dat eerder al een verbod afkondigde voor een beperkt gebied, geldt het verbod in Frankfurt voor de ganse stad.

   

  Zondag 9 september 2018

   

  Een nieuwe wending in het Arco-dossier? Voor het eerst geven Kris Peeters (CD&V) en Wouter Beke (CD&V) toe dat de Arco-coŲperanten misschien niet voor de verkiezingen hun geld zien. Tegelijk trekken beide CD&V'ers hun handen af van die timing: volgens het duo is die in handen van bankanalisten en experts.

   

  Maandag 10 September 2018

   

  Bijna zes op de tien Belgen vindt de kosten die zijn bank hem aanrekent te hoog voor de diensten die daar tegenover staan, leert een enquÍte van De Tijd en L'Echo

   

  De beursgang van de Zweedse autobouwer Volvo wordt voorlopig in de ijskast gezet. Het beursklimaat is niet ideaal in het licht van de wereldwijde handelsoorlog. Het Chinese moederbedrijf Geely wou een deel van de onderneming voor het einde van het jaar naar de beurs in Stockholm brengen. De autobouwer zou gewaardeerd worden op zoín 30 miljard USD. Geely kocht Volvo Cars in 2010 voor 1,8 miljard USD.

   


  De Amerikaanse president roept de technologiereus Apple op om producten in de VS te maken ipv in China en op die manier te verhinderen dat hun  producten duurder worden door de importheffingen op goederen uit China.

   

  Dinsdag 11 September 2018

   

  De Deense grootbank Dankske Bank  voert momenteel een intern onderzoek uit naar witwaspraktijken door zijn filiaal in Estland. Dit stelden verschillende bronnen die met deze zaak bekend zijn tegenover The Wall Street Journal. Danske Bank zou tussen 2007 en 2015 betrokken zijn geweest bij een aantal witwastransacties met een totale omvang van ongeveer 150 miljard USD, verricht voor bedrijven uit Rusland. De bank werd eerder op de vingers getikt door zijn toezichthouder vanwege laksheid bij ongeoorloofde geldstromen.

   

  Cofinimo Een consortium bestaande uit CFE en Cofinimmo heeft de opdracht gekregen voor de bouw van een congrescentrum en hotel in Brussel. Het congrescentrum krijgt een oppervlakte van 49 000 vierkante meter, terwijl het hotel een oppervlakte zal krijgen van circa 15 000 vierkante meter met een capaciteit van 250 kamers.

   

  Na een lichte heropleving gisteren gaan de Europese beurzen terug collectief in het rood.

   

  ING liet weten dat zijn CFO, Koos Timmermans, aftreedt als CFO en lid van de Raad van Bestuur. Die beslissing volgt op de zonet aangekondigde schikking van 775 miljoen euro voor de tekortkomingen inzake het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Het nieuws flankeert de moeilijkheden in Turkije, die ook een impact op de balans zullen hebben

   

  De bieraandelen hebben het moeilijk, duurdere grondstoffen( vooral Gerst) die men niet volledig kan doorrekenen aan de klanten zorgen voor de miserie, verwacht wordt dat het pintje bier terug de hoogte ingaat.

   

  Het succes van dienstencheque is kernachtig af te leiden uit de sectorgegevens. Ze vertegenwoordigt in Vlaanderen anno 2018 zoín 670.000 gebruikers, 1.500 ondernemingen en 88.000 werknemers, samen goed voor een dikke 4 procent van alle Vlaamse werknemers.

  Het zijn bijna uitsluitend vrouwen (97 procent) met een laag Ė en middengeschoold profiel die aan de slag zijn in deze sector. Dat heeft zich omwille van de grote omvang doorheen de jaren vertaald in verhoogde werkzaamheidsgraden en dalende werkloosheidscijfers bij deze groepen vrouwen in Vlaanderen.

   

  Woensdag 12 september 2018

   

  De farmareus Pfizer gaat een fabriek optrekken voor de productie van het anticonceptiemiddel DMPA. Dat is bestemd voor de ontwikkelingslanden. Pfizer telt 2600 werknemers in Belgie.

   

  De Gentse havengroep Sea-Invest investeert 300 ŗ 400 miljoen euro in een groot tankopslagpark voor chemicaliŽn in de Antwerpse haven. Goed voor honderd directe jobs

  Schoenen Torfs bestaat 70 jaar : Maar de gouden tijden lijken voorbij. De opmars van e-commerce laat zich voelen in de winkelstraten. Ook bij Torfs. Eind augustus lag de winkelomzet 3,5 procent lager, maar dat wordt volledig gecompenseerd door de webshop, die bijna 20 procent beter deed dan vorig jaar. 'Alles bij elkaar zitten we aan 1 procent omzetgroei', zegt Torfs, die dit jaar denkt af te klokken op 145 ŗ 147 miljoen euro tegenover 143,5 miljoen euro vorig jaar

   

  266 miljard Ä op de Belgische spaarboekjes een recordbedrag. 

   

  Karel Pinxten (Open Vld) ex lid van de Europese rekenkamer: De Europese waakhond OLAF oordeelt dat Karel Pinxten de Europese Rekenkamer voor 570.000Ä schade heeft toegebracht, reiskosten die niks te maken hadden met zijn Europese opdracht, meer dan 200 afwezigheidsdagen zonder reden enz enz.

   

  Minister Van Overtveldt vreest een nieuwe bankencrisis, dit beschrijft hij in een nieuw pas verschenen boek Sisyphus achterna. Banken moeten meer buffers aanleggen volgens Van Overveldt maar hun lobbygroepen zijn zeer sterk om die hogere buffers tegen te houden.   Het andere gevaar zijn volgens Van Overtveldt de populistische partijen en hij vernoemt daarbij de PVDA en jawel ook Groen.   Alsof NVA geen populistische partij is.

   

  NMBS : Vincent Bourlard gepensioneerde directeur bij NMBS kan nog rekenen op een maandloon van 10.000Ä per maand tot 2020, als bestuurder bij Eurogare

   

  NMBS Michel Bovy ( ex topman ACV Spoor) en later personeelsdirecteur van NMBS nu gepensioneerd en woonachtig in het Franse Cannes kan nog rekenen op een jaarlijkse vergoeding van 9900Ä als lid van de raad van bestuur bij TUC Rail.

   

  ECB : de ECB verlaagt de groeiramingen in de Europese Unie, in Juli was de Europese productie gedaald met 0,8% en er was slechts op een daling gerekend van 0,5%

   

  Stijn Baert professor arbeidseconomie UGent : vindt  in tegenstelling tot enkele Leuvense professoren  de taxshift geslaagd en de taxshift is meer dan gecreŽerde banen, het kan zorgen voor een mentaliteitsverandering.  Stijn Baert geeft toe dat de taxshift een gat in de begroting heeft geslagen.  Het begrotingsgat moet niet worden ingevuld door nieuwe belastingen, maar wel met nieuwe besparingen en vooral in de pensioenstelsels, zoals gelijkgestelde perioden  bvb werkloosheid minder te laten meetellen in de pensioenberekening, en dit zal mensen aanzetten om langer te werken.    Onze buurlanden hebben volgens Baert ook een taxshift uitgevoerd, maar stel dat we dat niet hadden gedaan wat ging dan het tewerkstellingseffect zijn, vraagt Baert zich af., nog meer werkloosheid?We zijn alvast gewaarschuwd, het begrotingstekort zal iemand moeten betalen, en deze keer kijkt men naar de gepensioneerden, overigens wat in Frankrijk met Macron  nu al het geval is.

   

  ABINBEV : het gaat blijkbaar niet goed met de jupilers, de stellaís, de leffeís, het aandeel moest het laatste jaar al 25% inleveren.  Geen zorg blijkbaar voor de hoofdaandeelhouders zij kopen steeds meer aandelen bij. 

   

  Melexis :  de Japanse sectorgenoot Renesas neemt Integrated Device technologie over voor een bedrag van 6,7 miljard dollar, beide bedrijven zijn actief in Chips voor zelfrijdende autoís, dit zorgt voor nervositeit bij Melexis die ook in dezelfde sector actief is, het aandeel zakt op weekbasis 11%.  Melexis beter gekend als het bedrijf van Roland Duchatelet.   Volgens Francoise Chombar ceo van Melexis en ook referentieaandeelhouder  is die fusie geen probleem, dit zorgt ervoor dat er minder spelers zijn op ons terrein, en onze klanten hebben vertrouwen in ons.   De beleggers denken er voorlopig blijkbaar anders over, hopen dat zij ongelijk hebben want Melexis heeft toch wel voor pak tewerkstelling  in BelgiŽ gezorgd, en is nog op zoek naar honderden werknemers.

   

  Het biotechnologiebedrijf  Galapagos heeft samen met partner Gilead Sciences een studie met het middel filgotinib tegen reuma succesvol afgesloten. In de eerste fase 3studiewerdenalle belangrijkedoelen gehaald.  Het aandeel schiet 18% hoger.

   

  Donderdag 13 september 2018

   

   

  Greenyard heeft de oorzaak van de listeriabesmetting, die de beurskoers onderuit haalde en 30 miljoen euro aan kosten (na verzekering) veroorzaakte, gevonden. Het betreft blijkbaar een aanhoudende aanwezigheid van Listeria monocytogenes in een van de twee vriestunnels. De tunnel wordt gesloten en de productie in de Hongaarse fabriek in Baja kan hervat worden, met inachtname van strenge vrijgaveprocedures. Tot op heden ontving Greenyard geen klacht of verdere officiŽle informatie over de listeria-uitbraak. Het persbericht bevestigt dat de financiŽle kater niet groter geworden is en dat klanten weer kunnen worden bevoorraad. Het koersdoel van KBC Securities bedraagt 9,5 euro, wat 28% opwaarts potentieel biedt

   

  Mohawk industries : meer gekend bij ons als de producent van Quick Step, isolatie Unilin stelt wereldwijd 38800 mensen te werk en is in 170 landen actief.

   

   De nieuwe Italiaanse regering gaat nog dit jaar een verbod op winkelen op zondag invoeren. De regering treft daarmee vooral grote commerciŽle winkelcentra en wil zo de zondagsrust in ere herstellen, aldus vice-premier Luigi Di Maio.

  Vrijdag 14 september 2018

   

  ECB waarschuwt voor schaduwbankieren, schaduwbankieren zijn instellingen zoals bvb (fondsen en verzekeraars) die niet gebonden zijn aan de strenge regels van banken, met strenge regels bedoelt men de nodige buffers aanleggen tegen eventueel leningen die niet worden terugbetaald.  In Europa is schaduwbankieren goed voor 43.300miljardÄ,   in Belgie blijft het nog beperkt tot 1500 miljardÄ.    Bij schaduwbankieren zoekt men naar hogere rendementen gezien de lage intrestvoeten bij de gewone spaarboekjes, maar met de nodige hogere risicoís.

  14-09-2018 om 16:24 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  31-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bruggepensioneerde economiewatcher

  De bruggepensioneerde economiewatcher ( 31 augustus 2018)

   

  Is het einde van cashgeld nabij, en is dit de oplossing van al onze(begroting) problemen?

   

  Verleden week las ik een opiniestuk van een zekere Hans Bevers werkzaam bij de vermogensbeheerder Petercam.   Het cashgeld verbannen biedt tal van voordelen stelt Hans Bevers.   Eerst en vooral zou dit een definitieve mokerslag betekenen voor zwart geld, en anderzijds zou dit een enorm nieuw wapen zijn voor de centrale bankiers.   Stel dat er terug een financiŽle crisis uitbreekt, en dat de mensen massaal uit angst  hun geld van hun bankrekening halen, met als gevolg dat de banken zwaar in de problemen geraken.    Bij het verbannen van cash, zouden mensen bij een financiŽle crisis hoogstens hun geld van de ene bank naar een misschien wel meer solvabele bank kunnen transfereren.   Zonder cashgeld zouden de centrale bankiers veel gemakkelijker kunnen ingrijpen, bvb : een verlaging van de rente en zelfs een negatieve rente.   De rente staat nu heel laag, bij een volgende crisis kunnen de centrale bankiers de rente haast niet meer laten dalen, maar als het cashgeld verdwijnt dan hebben de centrale bankiers wel die vrijheid om een negatieve rente te installeren.   Bij een negatieve rente kost het geld om geld op je spaarboekje te laten staan, dus gaan mensen veel meer geneigd zijn om te consumeren, en tot  komt volgens Bevers deconomie ten goede.       Maar hoe kunnen de banken hun winstmodel in standhouden bij een negatieve rente?   De banken winnen nu eenmaal geld met hogere rentes.     Geen probleem, je kan de bankentaks (gecompenseerd door minder geen zwart geld meer)afschaffen, en beheerskosten van de banken kunnen eventueel omhoog en dat zal de concurrentie bij de banken aanscherpen, door nog meer in te zetten op digitalisering en eventueel zoeken naar andere niches (verzekeringen, fondsen,enz) om geld te verdienen, zoals nu reeds  het geval is. 

  Ja, inderdaad de spaarder wordt de dupe, en de consument betaalt misschien wel meer zoals nu al het geval is bij de witte kassa, maar onze begroting zal er misschien door extra belastingontvangsten er beter uitzien.    De vraag is of de bevolking dit zomaar zal pikken, hoe meer je spaart hoe meer je moet betalen om je geld op de bank te deponeren.  Ieder voordeel heeft inderdaad zijn nadeel.  

   

  Weekoverzicht

   

  Zaterdag 25 augustus 2018

   

  Bijna elke twee uur wordt in BelgiŽ een Porsche verkocht. De eerste zeven maanden van dit jaar werden er 2.360 nieuwe wagens ingeschreven. Dat maakt Porsche het 25ste merk op de Belgische markt. En het maakt van DíIeteren de grootste onafhankelijke invoerder van Porsches in volumes wereldwijd. Dat kan dus tellen. Om en bij de helft van die verkochte wagens zijn SUVís. Voor de toekomst mikt Porsche op zijn elektrische model Tayucan. De eerste modellen daarvan zullen in 2020 op de markt zijn. En dat is niets te vroeg. Vorig jaar werden in BelgiŽ 1.151 Teslaís ingeschreven. Dat is een bloedrode streep door het Porsche marktaandeel

   

  Horizon Ventures, het investeringsfonds van de Hongkongse telecommagnaat Li Ka-Shing, pompt 3,4 miljoen euro in het jonge bedrijf Cloudalize het bedrijf van de Gentenaren ,( Benny Willen en Jeffrey Meesemaeckerspecialist in 3D cloud toepassingen. Met de kapitaaloperatie wordt meteen ook het eerste einddoel van Cloudalize vastgelegd: een beursnotering op de New York Stock Exchange waarbij het bedrijf wordt gewaardeerd op minstens 100 miljoen dollar en waarbij het zelf 20 miljoen dollar ophaalt. Li Ka-Shing weet alvast waar hij aan begint. Eerder al investeerde hij in Facebook. Later pompte hij ook kapitaal in de IsraŽlische navigatieapp Waze en de Zweedse muziekstreamingsdienst Spotify, ondertussen alle drie wereldbedrijven.

  De vroegere Spa-er en later liberale politicus Pierre Chevalier is door George Forrest benoemd tot voorzitter van de vennootschap Val Saint Lambert. Forrest nam de vroegere kristalproducent in eigen naam over en wil het bedrijf nieuw leven in blazen. Belangrijker nieuws is echter dat hij met zijn bedrijf New Lachaussťe zijn Duitse concurrent Fritz Werner heeft overgenomenDaarmee controleert hij 60 % van de wereldmarkt van machines voor de productie van munitie en ontploffingsmechanismen. Het Waals gewest controleert 20 % van New Lachaussťe. Zoals bekend is het Waals gewest ook volledig eigenaar van de wapenproducent FN. De overname van Val Saint Lambert is dan ook een gedeeltelijke goodwill operatie van Forrest

  Uit een reeks grafieken die een journalist van de krant Die Welt op zijn Twitteraccount publiceert moet blijken dat in ItaliŽ ook een kapitaalvlucht aan de gang is. In de periode mei - juni werd een netto kapitaalvlucht van 76 miljard euro opgemeten. Dat is meer dan de 51 miljard euro van juni - juli 2011 en de 56 miljard van februari - maart 2012toen de eurocrisis volop woedde. Ook buitenlandse investeerders doen hun Italiaanse obligaties van de hand.

  De Italiaanse krant Il Corriere della Sera schrijft vrijdag dat de Amerikaanse president Trump aan de Italiaanse premier Giuseppe Conte zou hebben gezegd klaar te staan om volgend jaar Italiaans staatspapier te kopen.  Daarmee lijkt Trump de coalitie van Lega en Vijfsterrenbeweging een hart onder de riem te willen steken.

  Zondag 26 Augustus 2018

  NMBS : interne nota , de stiptheiddoelstelling( 89%) voor dit jaar wordt losgelaten, en is voor dit jaar niet meer haalbaar. Het ligt niet altijd aan de NMBS, ongevallen, spoorlopers en stenengooiers zijn ook redenen dat de stiptheidsdoelstelling niet wordt gehaald.  In 2017 betaalde NMBS 520.000 Ä als compensatie voor vertragingen. Volgens auditbureau Ernst&Young liggen de tarieven van de NMBS, 45% lager dan het gemiddelde van 15 andere West-Europese landen. Een koppeling van de tarieven(nieuw beheerscontract) aan de stiptheidscijfers verergert de situatie alleen maar.  Bovendien zijn niet alleen de tarieven maar ook het loon van de directieleden worden in het nieuwe beheerscontract gekoppeld aan de stipheidscijfers. 

   Luciano Benetton : 30% eigenaar van Atlantia die tolwegen en luchthavens uitbaat in ItaliŽ, Frankrijk, BraziliŽ, Chili, India en Polen en is via een dochtermaatschappij Autostrade per Italia ook concessiehouder van de A10 autosnelweg in Genua, waar dus ook de ingestorte Morandi viaduct gelegen is. Benetton bezit naast  concessies van autostrades, winkels ook de cateringgroup Autogrill, met 1000 locaties in meer dan 30 landen.  Zijn vermogen wordt geschat op 2,7 miljard dollar.

  Maandag 27 augustus 2018

  Zware winstwaarschuwing bij Baltaen ontslag Ceo Tom Debusschere  die nog maar 2 jaar actief was bij Balta.    Een zwakke Britse markt en harde concurrentie met Laminaat en Vinyl is hier de oorzaak.  Balta kwam verleden jaar op de beurs tegen een koers van 13,25Ä en noteerde Maandag 5,12Ä een verlies van 57%.  Balta stelt 4100 werknemers te werk, waarvan 2800 in Belgie.    Er wordt gevreesd voor een drastische herstructurering en een eventuele overname.

  Ook zware winstwaarschuwing voor Greenyard Foods , droogte, keiharde concurrentie uit Duitsland, prijsdaling in Belgie, en de mogelijke besmetting listeriabacterie in groenten uit Hongarije zijn de oorzaak van de sterke winstwaarschuwing.   Greenyard foods stelt wereldwijd 9000 mensen tewerk.   Er wordt overwogen om delen van het bedrijf te verkopen om de hoge schuldgraad te doen dalen. 

  E5 mode investeert 5 miljoenÄ in vernieuwing winkels, het eerste wapenfeit van ceo Alexander Talpe die het bedrijf dit jaar heeft overgenomen van zijn nonkel Etienne Decaestecker, Etienne Decaestecker tesamen met Marc Coucke referentie-aandeelhouder van Smartphoto.   E5 mode stelt 405 personeelsleden tewerk. 

  Robert Vertenueil (voorzitter ABVV) wil staken op Dinsdag 2 Oktober, vanuit (ABVV) Vlaamse zijde kan hij niet op veel meeval rekenen, aan Vlaamse ABVV zijde vinden ze dat een staking enkel nut heeft wanneer het gemeenschappelijk gebeurt met de andere vakbonden.   Het Federaal bureau komt vandaag bijeen om de knoop door te haken.   Benieuwd, mijn vraag is waarom speelt Robert Verteneuil solo slim?

  Dinsdag 28 augustus 2018

  Nicolas Hulot , Frans minister van Energie neemt ontslag, Hulot wat een fervent tegenstander van Kernenergie, maar denkt President Macron er anders over.   EDF (energie en meestal uit kerncentrales won meteen 2 % op de Franse CAC.   Eigenlijk slecht nieuws, de NVA zal waarschijnlijk terug hevig de discussie openen om Kernenergie terug op de agenda te plaatsen. EDF bezit 58 kerncentrales

  De flamboyante ondernemer Philip Cracco, onder meer bekend van Rodania en Jobfixers, gaat er van uit dat hij drie miljoen euro moet terugbetalen van het overnamebedrag dat hij ontving bij de verkoop van het interimbureau Accent. Zijn Luxemburgse holding Achares eindigt daardoor 3 miljoen euro in het rood. Cracco richtte Accent samen op met Conny Vandendriessche. In 2012 en 2014 verkocht hij zijn Accent-aandelen aan de Franse groep Naxicap. Nu blijkt dat daarvoor een fiscale constructie werd opgezet in Luxemburg die werd verworpen door de Belgische fiscus.

  De Japanse autobouwer Toyota investeert 500 miljoen dollar in Uber. Beide bedrijven gaan samenwerken om tegen 2021 zelfrijdende Toyota's te kunnen inzetten voor Uber-diensten

  Robert Vertenueil(voorzitter ABVV) wordt teruggeroepen door het Federaal Bureau ABVV , zijn eerder aangekondigde staking op Dinsdag 2 Oktober wordt herleid tot een actiedag. Zie persnota in bijlage.

  In de Antwerpse productie- en distributievestiging van Coca-Cola komt een extra automatisch hoogbouwmagazijn. Het gaat om een investering van 13,7 miljoen euro.

  Het Franse Keolis neemt het Vlaams-Brabantse busbedrijf Open Tours Group, dat passagiers op Brussels Airport vervoert, over. De Franse groep profileert zich als consolidator in de Belgische busmarkt.  Intussen telt de Franse reus in BelgiŽ al bijna 50 filialen en meer dan 3.000 werknemers. Keolis BelgiŽ draait een omzet van meer dan 200 miljoen euro. Een aanzienlijk deel van die omzet komt uit openbaar vervoer. Net als concurrent Hansea (vroeger Veolia Transport Belgium) voert Keolis ongeveer een kwart van de busritten van De Lijn in onderaanneming uit. De ritten voor De Lijn en de TEC zijn elk goed voor een derde van Keolis' omzet.  Aangevuurd door zijn hoofdaandeelhouder, de Franse spoorwegen, reeg Keolis sindsdien de overnames in BelgiŽ aan elkaar.  Wat kan hier de bedoeling van zijn, straks DE LIJN in Franse handen?

  Woensdag 29 augustus 2019

  De 63-jarige Londense Charlton fan John Barnes betaalt 1.200 euro aan Truienaars die op de gemeentelijst willen gaan staan van de partij ROT. Die naam staat voor ďRoland Out TodayĒ. Barnes vertegenwoordigt een harde kern van Britse voetbalfans die willen dat Roland Duch‚telet zo snel mogelijk opstapt als eigenaar van de voetbalploeg Charlton Athletics. Barnes plaatste een zoekertje in de krant Het Belang van Limburg. Bewijs dat die fans wel weten, waar ze mee bezig zijn. Voor de 71-jarige Duch‚telet gaat het om een kleine groep gewetenloze aanstokers.

  Het gaat van kwaad naar erger bij Balta en Greenyards food , beide aandelen zaken verder weg, Balta staat nog op ťťn derde sinds de koers ťťn jaar terug, Greenyards food moet al meer dan 60% inleveren sinds ťťn jaar terug.  Beide bedrijven zijn goed voor duizenden jobs.

  Een Belg op de zes die werkt, kan geen maand verder zonder loon. Dat blijkt uit een studie bij 1.250 Belgen uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville, in opdracht van BinckBank.

  Goeie halfjaarcijfers bij Recticel :  een stijging van de omzet met 4% en een stijging van de brutowinst met 12%.  Recticel heeft 98 vestigingen in 28 landen en stelt 8400 mensen tewerk, waaronder 1200 in Belgie.    De autodivisie staat nog altijd te koop, men hoopt de verkoop af te ronden tegen begin volgend jaar.  Alleen de matrassenverkoop valt tegen door de tegenvallende winkelverkopen, Recticel bekijkt de mogelijkheid om zelf online matrassen te verkopen.

  Accent interim onderdeel van House of HR, ooit opgericht door Philip Cracco en Conny Vandendriessche en nu in handen van de Franse investeringsfonds Naxicap staat te koop.   Eerder had Philip Cracco zijn aandelen verkocht , Conny Vandendriessche bezit nog 25% van de aandelen. De verkoop wordt gewaardeerd op 2 miljardÄ, dus 500 miljoen voor Conny Vandendriessche, tenminste als de verkoop zoveel opbrengt.  Niet slecht voor een vrouw die ooit begon als receptioniste op de camping van vakantiegenoegens in Nieuwpoort.   

  Donderdag 30 augustus 2018

  Pensioenakkoord in Duitsland : Het akkoord betonneert de pensioenen op 48% van een gemiddeld loon tot 2025, tegelijkertijd gaat de bijdrage voor pensioenen voor werknemers omlaag. De zogenaamde moederpensioenen voor thuiswerkende vrouwen worden uitgebreid en verbeterd voor wie geboren is voor 1992.   Het gaat over 7 miljoen vrouwen.    Hiermee hoop de Duitse regering de opmars van de uiterst rechtse partij AFD te stoppen.  Kostprijs 32 miljardÄ.   We kunnen het ons permitteren klinkt het in regeringskringen, de sociaal- democratische SPD had zelfs 100 miljardÄ gevraagd om de pensioenen te verbeteren. 

  Bekaerts grootste (Chinese) concurrent Xingda zag de halfjaaromzet met 14,4% stijgen, terwijl Bekaerts slechts een omzetgroei van 3% wist neer te zetten. De volumes van Xingda stegen met 1,7% in China tot 248000 ton, terwijl ze met 8,9% groeiden in de ďoverzeese marktenĒ. Het concern presteert met andere woorden beter dan Bekaert op het niveau van de winst ťn de marges. Het blijft in dat kader onduidelijk in welke mate Bekaert de marges kan herstellen van het zwakke niveau in het eerste halfiaar (5,1%).

  Rusland : 25 % van de 150 miljoen inwoners is pensioengerechtigde  terwijl slechts 18% jonger is dan 20%, ook opmerkelijk de levensverwachting van de russen is heel laag, 66 jaar voor de mannen en 77 voor de vrouwen.

  Pernod-Richard : Fransen drinken minder Richard en Pastis, 4% minder dan in 2017, maar geen nood Pernod-Richard kan de minder verkoop in Frankrijk compenseren met een sterke groei in AziŽ daar gaat de verkoop 9% erop vooruit.    Pernod-Richard is ook producent whiskey(Jameson) en daar zien ze de verkoop met 14% stijgen.   Pernod-Richard is ook verdeler van de Cubaanse HAVANA-CLUB.    De hoofdaandeelhouder van Pernod Richard is jawel onze Belg Albert Frťre. Hoe meer Havana-Club op Maniviesta (feest PVDA) hoe rijker Frťre wordt. 

  Nederlandse studenten maken steeds meer schulden om hun studies te betalen, het gaat over 11,2 miljard Ä

  Lonen ambtenaren en sociale uitkeringen zoals pensioenen stijgen van 1 september 2% door een indexaanpassing.  Vooral de duurdere energie zijn de oorzaak van de indexaanpassing, Diesel steeg 20,1% op jaarbasis, aardgas 12,8% en huisbrandolie 12,7%

  Duitsland werkt aan een plan om Turkije financiŽle hulp te gaan bieden. Onze oosterburen zijn bang dat de economische crisis in het land er toe zou kunnen leiden dat Turkije de vluchtelingenovereenkomst die ze met de Europese Unie sloot, opzegt

  Italiaanse rente op staatsobligaties gaat de sterk omhoog, de rente bedraagt nu 3,25% voor nieuwe staatsobligaties, ťťn maand terug was het nog slechts 1,8%, investeerders hebben blijkbaar geen goed oog op de toekomstige Italiaanse begroting na de vele beloftes van de nieuwe regering.

  Rode Duivel Axel Witsel is in onderhandeling over de aankoop van een horecapand in het centrum van Luik. Het gaat om een gebouw met drie verdiepingen dat de horecazaak Notger herbergt. Die ligt in de wijk Carrť, een autovrij wandelkwartier in het centrum van Luik dat vooral bij studenten zeer populair is. De zaak moest echter enkele maanden terug haar deuren sluiten nadat bleek dat een terras op de eerste verdieping niet vergund was. Witsel onderhandelt nu met het stadsbestuur om het dossier te regulariseren. De stad staat enigszins onder druk omdat de Carrť slabakt en dringend een nieuwe horeca impuls kan gebruiken. De woordvoerder van Witsel benadrukt dat de voetbalmiljonair enkel geÔnteresseerd is in het vastgoed en niet in de exploitatie van de zaak.

  De Brusselse familie de Murga keert zichzelf een dividend uit van 160 miljoen euro via haar holding Insi. De uitkering volgt na de verkoop in 2016 van haar bedrijf Antwerp Gas Terminal (AGT), het op ťťn na grootste gastankopslagbedrijf ter wereld, aan de Duitse groep Oiltanking, een filiaal van het Duitse familiebedrijf Marquard & Bahls. Dat leverde een meerwaarde op van maar liefst 195 miljoen euro. En daarmee is het verhaal van de Murga nog niet afgelopen. Begin dit jaar verkocht ze ook haar tweede en meteen ook laatste industriŽle activiteit. Het Belgisch kooldioxidebedrijf ACP kwam daardoor in handen van de Amerikaanse concurrent Air Products. Ook deze verkoop zal de familie geen windeieren leggen.

  Exclusief vastgoed bezit een Belgisch gezin netto gemiddeld 215.000 euro. Bovendien zijn veel Belgen eigenaar van hun woning. Die waarde maakt geen deel uit van het finan≠ciŽle vermogen dat ING heeft onderzocht. Tel je er het vastgoed bij, dan bezit het gemiddelde Belgische huishouden 510.000 euro., uiteraard zit Coucke en Frťre in de berekening;

  Vrijdag 31 augustus 2018

  Sioen uit Ardooie heeft geen zoín goed eerste halfjaar achter de rug, er was wel een omzetgroei van 9%(259 miljoen) maar dit had te maken met de recente overname van het Britse James Dewhurst.  Analisten hadden gerekend op 264 miljoenÄ.   Volgens de directie is de nakende Brexit de oorzaak van de mindere groei. 

  Resilux (petflessen) kende in tegenstelling tot Sioen zeer goede resultaten, en rekent op een winstgroei van 10% dit jaar.

  Vleeswaren en Lasagnefabrikant Ter Beke ziet zijn winst met 45% stijgen in het eerste halfjaar.

  Dividendenbelasting in Nederland is vanaf vandaag afgeschaft, hier in Belgie bedraagt de dividendenbelasting 30%,  dit zal waarschijnlijk een aandelentransfer van Belgie naar Nederland veroorzaken.  

   

   

  31-08-2018 om 18:38 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  18-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  De bruggepensioneerde economiewatcher (17 augustus)

   

  KWARTDRAAI LINKS (deel 72)

   

  ďBlaffende honden maken lawaaiĒ

   

  We hebben hem opgewaardeerd tot huisdier in onze woonkamer. Ben, heet hij. Hij is ondertussen onze familiehond geworden. Een keffertje weliswaar. Hij heeft veel gebreken ; hij blaft naar alles wat beweegt. Hij is snel boos. Als hij zijn eigen staart ziet roeren valt hij hem aan en tolt keffend in het rond. Maar voor ons is hij lief en onschuldig, wij hebben hem aan ons hart gedrukt. Het kwam zo : de eerste keer dat Ben Weyts op Televisie verscheen riep heel ons gezin spontaan : ďPak ze, pak zeĒ. Zo driftig en verontwaardigd schopte hij in het rond. Waarover hij het had weten wij niet meer en het interesseerde ons generlei. Dat is wat ons zo aansprak in Ben ; niet waarom hij blaft, maar de manier waarop. Hij kwam ook op het juiste moment, want wij zaten al een tijdje zonder geadopteerd huisdier nadat wij ons niet meer konden verkneukelen in ons vorig exemplaar, Servais genaamd, Verherstraeten, die ook zo driftig en verongelijkt uit het televisiekastje kon kijken en met zijn voetje stampte als hij zijn gelijk niet stante pede kon krijgen. Servais was met de tijd serieus geworden en onze dierenliefde verschrompelde omdat hij ons niet meer kon vermaken en kijk Ben komt als waardige vervanger ons huisgezin binnen getippeld vanaf het scherm. Onderschat hem echter niet ! onze Ben. Als hij vast heeft laat hij niet meer los. De fietsers moeten altijd en overal voorrang krijgen van Ben, maar ook niet teveel. En als ze die voorrang nemen en ze worden omver gereden dan is het de schuld van zijn administratie. ít Zal wel zijn. En als zijn administratie niet luistert dan is het de schuld van de sossen !  Menig eigenaar van een slachthuisfabriek mocht ondervinden dat Ben niet met zich laat spotten. Als een koe of een varken nog maar met een scheef oog bekeken wordt door de plaatselijke slachter grijpt hij al in en zendt ťťn van zijn inspecteurs ter plaatse. Als die constateert dat er iemand  met een stok heeft geslagen op een dier in zijn laatste levensuur zal hij het moeten ontgelden met een boete. En Ben heeft al meer dan ťťn slachthuisfabriek gesloten omdat de cameraís niet horizontaal aan de muur waren bevestigd. Hij laat zich ook al eens fotograferen met een biggetje op zijn arm. Ben verpersoonlijkt daarmee de strategie van zijn partij : liefde voor het dier. Bij NVA is dit immers de doctrinaire lijn : vriendelijker voor de beesten dan voor de mensen. Toen de leeuw in de zoo was ontsnapt en door de mens werd afgeschoten heeft hij zich ook nog eens lekker laten gaan, onze Ben. Mocht niet en kon niet, zou hij verkondigen. Hij zou het beest met wat Patť gelokt hebben, en dan een halsband over zijn nek hebben geslagen en zo zouden zij samen naar het hok zijn gewandeld, triomfantelijk, mocht Ben erbij geweest zijn. Anders was het gesteld met de kleine Mawda. Dat een politiekogel haar in het hoofd trof was misschien wel niet haar schuld, maar toch meer dan gedeeltelijk dat van haar ouders, die snoodaards op de vlucht. Ben klaagde hen dan wel niet zelf aan, maar knikte driftig ter bevestiging toen zijn grote voorbeeld Bart hen veroordeelde, weliswaar niet beseffende dat het politiecomputer niet goed werkte wegens defect en achterhaald. Maar belastinggeld moet niet aan politiecomputers worden besteed, echter wel aan het oppakken van die buitenlanders die hier ongevraagd in camionetten rondsnorren.

  Ben komt vanavond gegarandeerd weer op TV, en wij zitten al klaar om te supporteren voor ons favoriete huisdier. Waarvoor hij zal blaffen deert ons niet. Als hij maar blaft en luid liefst want het zijn binnenkort verkiezingen !

   

  Marc Boone

   

   

  2018 : Tien jaar na de financiŽle crisis, staan we terug voor een grotere crisis?

   

  Je bent een doemdenker zegt mijn vrouw, doe toch eens inspanningen om alles wat positiever te zien, geniet van het mooie weer, ga fietsen doe een terrasje, en lees vooral geen kranten.     Wees content dat je zo vroeg van je brugpensioen(56jaar) heb kunnen genieten, door je  vroegere nachtwerk, je  oud collegaís die maar 5 jaar jonger zijn, moeten een stuk langer werken, en moeten overigens beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.  Je bent een bevoorrechte bruggepensioneerde.    O.k vrouw ik doe een inspanning, maar vandaag is het echt geen fietsweer, morgen misschien.   En wat is er nu, wat je vandaag zorgen overmaakt?    Ik vrees dat we naar een grote financiŽle crisis gaan.  Kom aan zeg,    Trump, de handelsoorlogen, de Brexit, de Italiaanse begroting, de klimaatopwarming, de steeds duurdere gezondheidszorg, en nu een eventuele nieuwe financiŽle crisis.   Wat ik me zorgen over maak, is dat je stilaan wat meer mag presteren in het huishouden.   Hoezoik doe toch de boodschappen.   Amaai, ik ben daar zeer gelukkig mee,   Goed , ik doe nog eens een inspanning om naar je uitleg van een eventuele financiŽle crisis te luisterenen daarna ga jij het tuinhuis uitmesten, anders stevenen wij af op een ernstige huwelijkscrisis.     Een huwelijkscrisis naast een financiŽle crisis, dan pas kunnen we spreken van een serieuze crisis.    

   

  Waarom ik een nieuwe financiŽle crisis vrees? 

   

  De wereldwijde schuld is sinds de financiŽle crisis in 2008, terug enorm toegenomen we spreken nu al over wereldwijde schuld van 164.000 miljardÄ.   Ok, de Europese banken zijn na de financiŽle crisis wel verplicht geweest om sterke kapitaalbuffers aan te leggen om een eventuele slechte kredieten in te dekken.   Probleem is het indekken gaat slechts over kredieten verleend aan de privť-sector, het aanleggen van buffers voor overheidsschulden zijn vrijgesteld.    De Europese overheidsschulden zijn intussen even groot als het eigen vermogen van de Europese banken.  Stel nu, wanneer investeerders hun overheidsobligaties verkopen, omdat het vertrouwen volledig zoek is, denk maar bvb ItaliŽ, dan zullen de banken geconfronteerd worden met enorme verliezen, die dan terug op hun beurt een bankencrisis zal veroorzaken.     Het viel toch op dat Marc Raisiere topman van Belfius in het interview in de Tijd dit weekend wees op de gevaren van een  eventuele grote Italiaanse kredietcrisis,  de beursgang van Belfius, ik weet niet of die er komt in het najaar, ik maak me zorgen over ItaliŽ, het tijdstip van de beursgang moeten we deels zien in functie van de situatie in ItaliŽ.    Nee, over ItaliŽ ben ik zeer ongerust, het land kan zorgen voor een grote Europese financiŽle crisis, kijk naar de reactie van de beurzen op de devaluatie van de Turkse Lire,  gebeurt er iets in ItaliŽ bvb de overheidsschuld die sterk toeneemt, en de Italiaanse rente sterk stijgt dan zit Europa serieus in de miserie.     De nieuwe regering van ItaliŽ maakt van de brugramp in Genua gebruik,  om meteen de schuld naar Europa door te schuiven, dit komt door de zware besparingsmaatregelen aldus Salvini ( minister van Buitenlandse zaken) , goed wetende dat die ramp helemaal niet te maken heeft met Europa, het was een tolbrug die uitgebaat wordt door Atlantia, waar de familie Benetton de grootste aandeelhouder van is.   Misschien was de winsthonger en het uitstel van onderhoud hier wel de oorzaak.   In elk geval deed de uitspraak van Salvini geen deugd voor de Euro, de munt moest Woensdag weer inleveren tegenover de dollar.  Krijgen we straks een confrontatie ItaliŽ, Duitsland als ItaliŽ weigert om zijn begroting in orde te krijgen, en kan dit het einde betekenen van de euro?  Misschien krijgt onze minister van FinanciŽn(Johan Van Overtveldt) nog het gelijk aan zijn kant , voor hij minister was, was hij journalist bij Trends, en voorspelde toen in zijn boek ďHet einde van de EuroĒ waar hij fel van leer trok tegen Griekenland en ItaliŽ.   

   

  Denk je nu echt dat  buiten de beleggers ,de mensen daar wakker van liggen van je doemdenkerij?

   

  De beleggers wel, maar de mensen gelukkig niet, maar dit kan vlug veranderen.    Neem nu de Belgische regering heeft onder druk enigszins van de NVA en Open VLd de vennootschapsbelastingen en de RSZ bijdragen sterk verlaagd, zodat onze staatschuld niet drastisch  omlaag is gegaan, we spreken van cijfers van na de komma.    Goed, dat heeft gezorgd voor een creatie van jobs, wel dure jobs als mij vraagt.   Maar stel nu dat de conjunctuur de volgende maanden sterk achteruit boert door enigszins de handelsoorlogen en andere geopolitieke spanningen, dan zullen er terug ontslagrondes worden aangekondigd.    Ik denk hierbij   vooral aan de banksector, die zware afschrijvingen moeten doen op hun obligaties uit groeilanden en ook ItaliŽ,  en vergeet niet dat zij nu al door de  verdere digitalisering nog wat mensen willen laten afvloeien.   Wie nu in een bank werkt, kan het wel weten, de toenemende eisen rond flexibiliteit in ruil voor zogezegde werkzekerheid zorgen er zelf voor dat veel bankbedienden uit eigen beweging vertrekken.  Ik zie de zogenaamde burn-outs bij de banken de komende jaren sterk toenemen.   Bepaalde industrietakken, ik denk hierbij aan Bekaert , Nyrstar, Plastic Deceuninck, daar verwacht ik als de situatie niet op korte termijn niet zal beteren ontslagrondes .  Toch wel opmerken dat bij de beurkoersen van interimkantoren de vertraging van de economie ook al te merken is.   Randstad (-10%), Adecco (-22%), het Nederlands Brunel (-11%) tegenover 6 maanden terug.   Interimarbeid zijn nu eenmaal goeie economische indicator.   Bij ontslagrondes biedt brugpensioen door de verstrengde regelgeving  geen gedeeltelijke oplossing meer, door de grote cadeaus aan de werkgevers en de terug toenemende werkloosheid komt de Belgische begroting zwaar in het rood.  Knelpuntberoepen bieden de oplossing, oudere werkloze werknemers omvormen tot verplegers en ITíers??  Door het toenemend begrotingstekort en de vergrijzing wordt de gezondheidszorg duurder, hospitalisatieverzekeringen en rustoordverblijven mogen terug stijgen, en gaat de zorgverzekering terug verdubbelen.  Man, man , man, wat ben ik toch een  doemdenker.   

   

   

   

  Weekoverzicht van de economiewatcher

   

  maandag 13 augustus 2018 

   

  Na de zware beursverliezen van Vrijdag laatst, gaan de beurzen terug collectief in het rood.   De val van de Turkse Lire begint zwaar door te dringen op de Europese financiŽle markten.    Vooral de bankaandelen krijgen het zwaar te verduren, beleggers stellen de vraag in hoeverre Europese banken zijn blootgesteld aan de daling van de Turkse lire, met andere woorden hoeveel Turkse obligaties en leningen hebben ze in portefeuille, blijkbaar wordt bij een wanbetaling van de Turken, BNP Paribas Fortis het grootste slachtoffer, ze zijn voor 21 miljard Ä blootgesteld, het gaat over kredieten aan bedrijven en privť-personen.   Plastic Deceuninck uit Roeselare sterk actief in Turkije kent terug een sterke daling op de beurs, en noteert nu al meer dan 30% onder het hoogtepunt dit jaar.   De Turkse Lire is dit jaar al 50% waarde verloren tegenover de Amerikaanse dollar.  

   

  Bayer crasht op de Duitse Dax, het aandeel daalt meer dan 10 %, na het proces in de VS tegen Monsanto, waar een schadevergoeding van 289 miljoen dollar werd toegekend aan een terminale zieke tuinman.  Bayer heeft verleden jaar niettegenstaande veel kritiek van vele aandeelhouders Monsanto overgenomen voor een slordige prijs van 61 miljardÄ, vele beleggers vrezen dat na de uitspraak nog veel schadeclaims in pipeline zullen zitten.   Bayer gaat in beroep tegen de uitspraak. 

   

  Het afspringen van de onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie KLM-Air-France kost het aandeel meer dan 5%, nu de vakbonden dreigen over te gaan naar nieuwe stakingen. 

   

  Indien de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet tot een akkoord komen over de Brexit, worden de supermarktaankopen voor Britse gezinnen gemiddeld 12% duurder. Dat hebben de CEOís van de vier belangrijkste supermarkten in het Verenigd Koninkrijk gezegd.

   

  Vastgoedpromotor Immobel en bouwgroep BPI, dochter van de CFE groep, hebben samen de joint venture De BrouckŤre Development opgericht. Die moet vorm geven aan de herbestemming van het De BrouckŤreplein in de Brusselse binnenstad. Met zijn 55.000 m≤ ťťn van de grootste projecten die zich in Brussel aankondigen. Centraal daarin staat het huidige hoofdkwartier van de verzekeringsgroep Allianz. Die verhuist volgend jaar naar een nieuwe toren die Immobel bouwt in het Noordkwartier, goed voor 85 miljoen euro. Wanneer dat is gebeurd, kunnen de werken aan de gebouwen van De BrouckŤre starten

   

  Dinsdag 14 augustus 2018

   

  De financiŽle crisis in Turkije maakt ook Belgische slachtoffers. Eťn van de belangrijkste daarvan is het West-Vlaamse extrusiebedrijf Deceuninck dat ramen en deuren maakt in kunststof. Deceuninck beschikt over productiecapaciteit in Turkije en investeerde fors in het land van Erdogan. De val van de Turkse lira speelt sterk in het nadeel van, Deceuninck. De koers van het aandeel daalde met ťťn derde van 3 tot 2 euro. CEO Francis Van Eeckhout controleert bijna 30 % van het bedrijf. Hij ziet zijn vermogen met 26 miljoen euro terugvallen van 85 naar 59 miljoen euro.

  De groep Barajii trekt zich terug uit het Afrikaanse land Togo. De ontwikkelingsactiviteiten van nieuwe producten worden stopgezet. Het bedrijf plooit zich terug op zijn distributieactiviteit van water en frisdranken in Burkina Faso en Mali. Over het boekjaar 2017 werd een minwaarde geacteerd van bijna 2,5 miljoen euro. Er hangt de groep ook nog een Afrikaans belastingdispuut van 1 miljoen euro boven het hoofd, reden waarom de revisor voorbehoud aantekent bij de jaarrekening. Barajii is in handen van de havenondernemer Marc Saverys. Die pompt nu opnieuw bijna 0,7 miljoen euro in het duurzaam Afrikaans project. De familie betaalde ook nog eens 0,85 miljoen euro om een aantal minderheidsaandeelhouders uit te kopen.

  In 2016 kochten 3900 Belgen een woning in Spanje, dat is gemiddeld 11 Belgen per dag die een woning in Spanje hebben gekocht.

  NVA : Ik begrijp dat sommige van onze kiezers ontgoocheld zijn over onze regeringsdaden, we hebben te weinig een rechts programma kunnen doordrukken, zoals  bvb de werkloosheid beperken in Tijd, om achteraf die werklozen na een vermogenstoets door te sturen naar het OCMW.  ( Matthias Diependaele)

  Doorbraak : De rechts-nationalische website, meent dat NVA de fout heeft gemaakt om het confederalisme( onafhankelijkheid Vlaanderen) een lange tijd in de koelkast te stoppen, om toch maar verzekerd te zijn van regeringsdeelname.    Volgens Doorbraak kan NVA hun (rechts) programma niet uitvoeren binnen een Belgische constructie.   

   Ik begrijp niet dat sommige zogenaamde ultrarechtse NVA kiezers niet tevreden zijn met de regeringsdeelname,  indexsprong, zware RSZ verminderingen van 32 naar 27% ten koste van de sociale zekerheid, verlaging van de vennootschapsbelastingen, pensioenverhoging, afbouw ambtenarenpensioen en sterke vermindering van de ambtenaren, verdubbeling zorgzekering, minimale dienstverlening bij het spoor, uitstel van de kernuitstap, geen statiegeld, het duurzaam bashen tegen de vakbonden en de ziekenfondsen, enz enz .  Ik vraag me af of het beleid echt nog rechtser kan, tenzij NVA en Open VLD de absolute meerderheid in Vlaanderen halen, en ťťnzijdig de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen.   …ťn ding is zeker die regering die er bij aanvang alles in het werk ging stellen om de begroting in evenwicht te krijgen, is daar alvast niet in geslaagd, niettegenstaande een toch wel voorlopige goeie conjunctuur en de lage intrestvoeten, maar nee volgend jaar mogen we op zoek naar minimum 5 miljard bijkomende inkomsten of eerder besparingen.   Misschien was het de bedoeling van de NVA om de sociale zekerheid verder onderuit te halen? 

  De Belgische economie kende in het tweede kwartaal dit jaar een groei van 0,3 % maar blijft daarmee onder het Europees gemiddelde O,4%, Nederland kende in het tweede kwartaal een groei van jawel 0,7%, enkel ItaliŽ en Frankrijk scoren slechter dan Belgie daar noteert men slechts een groei van 0, 2%

  Een brug stort in het Italiaanse Genua, voorlopig 35 doden en honderden gewonden, Minister van Binnenlandse zaken Salvini wijst Europa met de vinger, volgens hem is dit het gevolg van de besparingspolitiek van Europa, of gaat het hier eerder over de winsthonger van het tolwegenbedrijf Atlantia , die de brug uitbaat, en waar de familie Benetton hoofdaandeelhouder is.

  Turkije verbiedt de invoer van Amerikaanse Smartphones en verdubbelt de invoerrechten voor Amerikaanse autoís, na een kort herstel zakt de Lire terug.

  Woensdag 15 augustus 2018

  Het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans met enkele vertakkingen in Belgie, kon een zeer goed halfjaarresultaat voorleggen, een kwartaalwinst van 8 miljoenÄ, het aandeel wint bij opening 4%, positief is dat Heijmans nog voor 2,2 miljard Ä orders heeft uitstaan.  

  Facebook gaat de Spaanse voetbalcompetitie uitzenden in IndiŽ, en heeft daarvoor 92 miljoen dollar over, 28% van de Facebookgebruikers zitten in IndiŽ     

  De Chinese Overheid  haat videospelletjes het is nu al meer dan 4 maanden dat zij weigeren nieuwe licenties te geven om nieuwe videospelletjes op de Chinese markt toe te laten, teveel geweld klinkt het , en veel spelletjes gaan in tegen de socialistische kernwaarden. Misschien hebben ze wel een punt. 

  Een Brexit zonder deal zou een scherpe daling van het pond betekenen ( Jeremy Hunt , Brits minister van Buitenlandse zaken)

  Het Alhambra gebouw aan de Emile Jacquemainlaan in het centrum van Brussel, 8 verdiepingen, goed voor 10.500 m≤ kantoren en 194 ondergrondse parkeerplaatsen. En het project Vivasse in Asse, een complex van 77 appartementen en assistentiewoningen. Het zijn twee vastgoedprojecten die het bedrijf Fico van de familie Michiels vorig jaar heeft opgeleverd, goed voor een winst van 14 miljoen euro. Mieke Michiels, de dochter van de 81-jarige ďbingokoningĒ Willy Michiels, is daarmee volledig verveld tot volwaardig vastgoedpromotor. Na de verkoop van de gokactiviteiten Napoleon Games aan de groep Waterland zijn de banden met de horeca en goksector doorgeknipt

  Een verlofdag?   Blijkbaar niet op de financiŽle markten, de beurzen gaan collectief terug zwaar in het rood,  Turkse zorgen en veel beleggers beginnen zich serieus zorgen te maken over ItaliŽ.     

  RoemeniŽ : de voorbije 15 jaar verlieten 4 van de 20 miljoen Roemenen hun thuisland op weg naar een beter leven elders in Europa.

  Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn de  aankoopprijzen huizen in Vlaanderen het meest gestegen in het Oost-Vlaamse Zulte ( +48%), Kruishoutem volgt op de tweede plaats met een stijging van 46%.,  Langemark Poelkapelle moet niet veel onderdoen met een stijging van 42%

  Grondstoffen aandelen krijgen het vandaag hard te verduren, alles wijst( handelsoorlogen, mogelijke Brexit, vertraging groeilanden) erop dat er economische vertraging komt.  

  De beursindexen in de zogenaamde groeilanden ( BraziliŽ, Rusland, China, IndiŽ, enz enz) staan nu gemiddeld 20% lager dan eind Januari.

  Donderdag 16 augustus 2018

  Gisteren werd de voormalige TV-maker en journalist Paul Jambers 73 jaar. Hij deed zichzelf een cadeau van 3,55 miljoen euro via de terugbetaling van kapitaal uit zijn vennootschap Media Research. Jambers is al 25 jaar getrouwd met Pascale Naessens. Zij maakte de voorbije jaren financiŽle furore als auteur van (gezonde) kookboeken.

  Wienerberger pakte uit met een 7% hogere winst uit de kernactiviteiten (EBITDA) van 214,2 miljoen euro dankzij een sterke vraag naar bouwmaterialen in Oost-Europa. Daarnaast werd er ook succesvol aan de kosten gesleuteld. Voor het volledige boekjaar mikt ís werelds grootste bakstenenproducent op een vergelijkbare EBITDA tussen de 450 ŗ 470 miljoen euro.

  ForFarmers(voeders met veel bedrijven in Belgie) zag in het eerste halfjaar de voedingsvolumes met 2,1% stijgen tot 4,8 miljoen ton, met dank aan Nederland, Duitsland en BelgiŽ. In het VK daalden de volumes. De omzet steeg met 8%, waarvan de autonome groei 3,9% uitmaakt. De onderliggende bedrijfskasstroom trok 1,2% hoger tot 52,3 miljoen euro, wat de gewone winst per aandeel 20,7% hoger duwde tot 0,35 euro. Voor KBC Securities zijn dit fraaie cijfers die gerealiseerd werden ondanks lage gemiddelde melk- en varkensprijzen in Europa. De warme en droge zomer kan verder de gewasopbrengsten negatief impacteren, waardoor er meer vraag kan komen naar mengvoeder. ForFarmers behoudt zijn jaardoelstellingen

  Marokko : protesteren tegen koning Mohammed VI gaat gepaard met zware gevangenisstraffen, maar de Marokkaanse bevolking heeft duidelijk andere strijdmiddelen gevonden, zij boycotten bedrijven waar hun koning een pak aandelen van heeft.   Zo is de verkoop van de producten van  Danone in Marokko met met 50% gedaald, Danone probeerde het tij te keren door fikse kortingsbonnen te schenken, helaas zonder succes.    Danone roept nu op tot dialoog, of de koning daar iets van wil wet is een andere vraag.

  De omzet van JBC ( kledijketen) daalde in 2017 met 7% tot 221 miljoenÄ

  Connect group met vestigingen in Kampenhout en Ieper  kende een omzetgroei van 28% in het eerste halfjaar dit jaar.  Een nettowinst van 2,4 miljoenÄ tien keer zoveel als de periode verleden jaar.

  Brexit : de gewone man levert in , maar niet de Britse ceoís(FSTE 100) zij konden in 2017 op een loonsverhoging van 23% (gemiddeld verdienen ze nu 6,34 miljoenÄ per jaar) , ze verdienen gemiddeld 145 keer meer dan hun werknemers 

  Coronabrouwer : de brouwer pompt 4 miljard Ä in een Canadese producent van Cannabis.

  Koen Kennis ( schepen NVA Antwerpen) is net als verleden jaar terug mandatenkoning, , naast zijn schepenfunctie heeft hij 18 betaalde mandaten, zijn maandloon komt zo op 7237Ä via mandaten en 7500Ä per maand voor zijn schepenambt.

  Onderwijs : Tijdens het schooljaar 2017-2018 werden 66 vastbenoemde personeelsleden gedwongen ontslagen of afgezet.

  Bijklussen : tot op heden zijn 553 personen geregistreerd die willen bijklussen, 65% zijn coaches van een sportclub.

  Vrijdag 17 augustus 2018

  Slechts 0,32% van het Belgische BBP gaat naar investeringen in onze wegen, waarvan 0,12% voor onderhoud, alleen Ierland doet het in Europa slechter, een drama zoals in ItaliŽ kan bij ons ook, de Brusselse tunnels zijn alvast een signaal.

  Opmerkelijke uitspraak van de  Britse minister Philip Hammond :  Wij zijn aantrekkelijk voor migranten omdat de meesten hier  werken aan 1 pond of minder  per uur, nog beter dan in hun thuisland, komt het toch een harde Brexit, dan kunnen wij hier een fiscaal paradijs organiseren en met dank aan de zeer lage lonen de sociale dumping van vele producten organiseren, op 60 km van het continent.  

  De verzekeringssector is gewaarschuwd : Amazon zet zijn eerste stappen in de verzekeringssector in Groot BrittaniŽ, of Amazon een echte prijsbreker wordt in de verzekeringssector is nog een open vraag,  maar de kans is groot gezien de grote bereikbaarheid van Amazon. 

  Roularta heeft het moeilijk, de omzet is met 4,7% gedaald , de reclame advertentieís zelfs met 10,9%, positief punt de abonnementen blijven stabiel.

  Facebook gaat nu ook de Spaanse voetbalcompetitie uitzenden in Zuid-Amerika.   

  In 2017 werd 2,7 miljoen fraude ontdekt bij zelfstandige verpleegkundigen, het gaat over 1% van de verpleegkundigen die misbruik maken, door te hoge vergoedingen te vragen, en prestaties aan te rekenen die ze nooit hebben gepresteerd.   De fraude wordt nu vanaf dit jaar enigszins bestreden door bij ieder huisbezoek de identiteitskaart van de zieke in te loggen. 

  Griekenland : Sinds de kredietcrisis in Griekenland zijn 300.000 Grieken vertrokken uit hun land. Er is nog altijd een werkloosheid van 27%, de economie is een kwart kleiner geworden.     Maar er is beterschap volgens de EU, de pensioenen zijn gesaneerd, in Griekenland vindt men nu de meest flexibele werknemers, de belastingen worden geÔnd door een aparte instelling, veel zaken zijn geprivatiseerd, en veel sectoren zijn geliberaliseerd, en het is nu gemakkelijker om een nieuw bedrijf op te richten.  (Georges Pagoulatos, professor Europese politiek en economie)  

  Air France-KLM heeft een nieuwe CEO te pakken, nadat de vorige zín ontslag indiende omdat hij er niet in slaagde een einde te brengen aan de vele stakingen. Ben Smith, voormalig CFO bij Air Canada, zal het roer overnemen, al is dat niet naar de zin van de vakbonden.

  18-08-2018 om 20:10 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Openbare Diensten zijn broodnodig!
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Archief per maand
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 09-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • hallo
 • Ben is op bezoek geweest. (I like it)
 • Genoten van deze blog...heel apart
 • Bezoekje met link
 • bezoekje

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!