Foto
Foto
Zoeken in blog

ABVV-BTB Caterpillar Limburg
Syndicale informatie
20-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer kan ik 'Familiaal Verlof' nemen?
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wat is familiaal verlof?

Familiaal verlof (ook sociaal verlof of verlof dwingende reden genoemd) is onbetaald en mag door de werkgever niet geweigerd worden.

Indien het mogelijk is moet je de werkgever vooraf verwittigen. Doe het anders zo vlug mogelijk.

De werkgever kan een attest vragen dat vermeldt dat je aanwezigheid werkelijk vereist is.

 

Wanneer kan ik familiaal verlof nemen?

·        Bij ziekte, ongeval of hospitalisatie overkomen aan:

o       Een met de werknemer onder hetzelfde dak wonende persoon.

o       Een aan- of bloedverwant in de eerste graad die niet met de werknemer onder hetzelfde dak woont, zoals een ouder, schoonouder, een kind, schoonkind van de werknemer.

·        Bij ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer, zoals schade aan de woning door een brand of een natuurramp.

·        Indien je opgeroepen bent tot persoonlijke verschijning voor de rechtbank.

 

Hoe lang kan ik familiaal verlof nemen?

Je kan max. 10 dagen familiaal verlof opnemen per jaar.

Voor deeltijdsen wordt het aantal dagen geprorateerd.

 

20-01-2008 om 00:00 geschreven door ABVV Peggy  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (22 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer heb ik recht op 'Klein Verlet'?
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Voor Paritair Comité 140.09 – Logistiek:

e    Huwelijk van de arbeider

·        3 dagen tijdens de week van de gebeurtenis of tijdens de daaropvolgende week

e    Huwelijk van een kind (wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind), kleinkind, broer, zuster, schoonbroer of –zuster, moeder, vader, schoonmoeder of

-vader, stiefmoeder of –vader

·        De dag van de plechtigheid

e    Intrede in het klooster of priesterwijding van een kind (wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind), broer, zuster, schoonbroer of –zuster

·        De dag van de plechtigheid

e    Bevalling van de echtgenote (geldt ook voor samenwonenden als de afstamming van het kind langs vaderszijde vaststaat)

·        3 dagen tijdens de 12 dagen te rekenen vanaf de dag van de bevalling

e    Overlijden van echtgeno(o)t(e), kind (wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind), vader, moeder, schoonvader of –moeder, stiefvader of –moeder

·        3 dagen tijdens de periode tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis

e    Overlijden van broer, zuster, schoonbroer of –zuster, grootvader of –moeder, kleinkind, schoonzoon of –dochter die inwoont

·        2 dage tijdens de periode tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis

e    Overlijden van broer, zuster, schoonbroer of –zuster, grootvader of –moeder, kleinkind, schoonzoon of –dochter die niet inwoont

·        De dag van de begrafenis

e    Plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd van een kind (wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind)

·        De dag van het feest of de plechtigheid of de dag voorafgaande of de eerstvolgende dag waarop in de onderneming wordt gewerkt

e    Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad bijeengeroepen door de vrederechter

·        De nodige tijd met een maximum van 1 dag

e    Deelname aan een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank

·        De nodige tijd met een maximum van 5 dagen

e    Uitoefening van een ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de Parlements- Provincieraads- en Gemeenteraadsverkiezingen

·        De nodige tijd met een maximum van 5 dagen

e    Adoptie van een kind

·        De nodige tijd om de formaliteiten te vervullen

 

20-01-2008 om 00:00 geschreven door ABVV Peggy  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat te doen bij een arbeidsongeval?
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De gevolgen van een arbeidsongeval zijn vaak niet onmiddellijk te overzien. Neem daarom je voorzorgen. Volg steeds deze regels op:

 

m     Laat je onderneming iedere verwonding noteren in het register voor eerste hulp. Van zijn kant moet jouw werkgever ieder ongeval aangeven aan zijn verzekering; en dit binnen de reglementaire termijnen.

m      Vraag een afschrift van de aangifte, zeker als het ongeval leidt tot arbeids-ongeschiktheid.

m      In de aangifte moet staan:

o       Waar, wanneer, hoe … het ongeval gebeurde;

o       Naam en adres van de getuigen.

m     Bezorg binnen de 48 uren een medisch attest aan je werkgever en binnen de 10 dagen aan de verzekering. Voor een eventuele tussenkomst van het ziekenfonds moet je hetzelfde doen als wanneer je ziek bent. Laat het geneeskundige getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid door de dokter invullen en bezorg dit ook aan je ziekenfonds. Indien de verzekering dan problemen zou maken, ben je in ieder geval gedekt door de ziekteverzekering.

m     Vraag jouw delegee naar de plaats van het ongeval te komen kijken. Misschien kan hij de maatregelen verbeteren om in de onderneming ongevallen te voorkomen.

m     Als je moeilijkheden ondervindt, neem dan contact op met de BTB. Wij zullen je met raad en daad bijstaan en, indien nodig, je belangen voor de rechtbank verdedigen.

 

Belangrijk:

m     Elk ongeval – hoe onbeduidend ook – dat aanleiding kan geven tot toepassing va de wet moet worden aangegeven (een vermelding alleen in het verpleegboek volstaat niet).

m     Twijfel omtrent of betwistbaarheid van het ongeval ontslaat de werkgever niet van zijn verplichting. Omgekeerd houdt de aangifte door de werkgever geen erkenning in van het feit dat het ongeval een arbeidsongeval zou zijn.

m     Wanneer de werkgever zou weigeren om aangifte te doen, heeft de getroffene of zijn rechthebbende de mogelijkheid om dit zelf te doen, zonder dat hem enige termijn wordt opgelegd (behalve de 3-jarige verjaringstermijn).

m     Het is niet nodig dat het ongeval een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, een letsel volstaat.

 

Gewaarborgd loon:

Bij de berekening van het gewaarborgd loon dient rekening te worden gehouden met het loon van de betaalde feestdag.

m     De eerste 30 kalenderdagen heb je recht op een gewaarborgd maandloon:

o       De eerste 7 kalenderdagen 100%;

o       Vanaf de 8ste tot en met de 30ste kalenderdag 85,88%, maar zonder RSZ-afhoudingen;

o       Vanaf de 31ste dag 90% van je basisloon, dat berekend wordt op het loon dat je verdiende tijdens het jaar dat het ongeval voorafgaat.

 

Dodelijk arbeidsongeval:

m     Begrafeniskosten: 30x (basisloon: 365)

m     Kosten voor overbrenging van de overledene

m     Renten voor bepaalde rechthebbende

m     Echtgeno(o)t(e): 30% van het basisloon.

 

Blijvende arbeidsongeschiktheid.

Voortaan stelt de blijvende arbeidsongeschiktheid niet langer meer zelf een einde aan de Arbeidsovereenkomst wegens overmacht. De werkgever moet de werknemer heropnemen, hetzij door de arbeidspost aan te passen, hetzij door hem een ander werk aan te bieden. Kan dit niet gebeuren volgens de in de wet bepaalde criteria, dan kan het einde van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht pas vastgesteld worden na bevestiging van de blijvende arbeidsongeschiktheid door de geneesheer-sociaal inspecteur van de FOD Werk.

De datum van inwerkingtreding moet nog bij KB bepaald worden.

 

20-01-2008 om 00:00 geschreven door ABVV Peggy  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe wordt mijn ziektecijfer berekend?
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Bradford Factor

Zoals je weet, wordt er bij je evaluatie rekening gehouden met je absenteïsme. Vanaf 2007 zal er een andere methode gehandhaafd worden om de ziektedagen te berekenen. Deze methode heet de bradford-factor en wordt als volgt berekend:

 

Aantal dagen x frequentie²

Enkele voorbeelden

- Je bent in januari 3 dagen ziek en in september nog eens 4 dagen:

            7 dagen x 2 periodes² = 28 dagen

- Je bent over het hele jaar 4 maal 1 dag ziek:

            4 dagen x 4 periodes² = 64 dagen

 

Wanneer je uitkomst boven de 36 ligt krijgt je op je jaarevaluatie PL+1

Wanneer je uitkomst boven de 52 ligt krijg je op je jaarevaluatie PL + 2

 

20-01-2008 om 00:00 geschreven door ABVV Peggy  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Te laat op het werk...
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Te laat op het werk en toch recht op volledig loon.

Een groot gedeelte van de autosnelwegen en secundaire wegen in België is één grote bouwwerf... en dat zullen de bedrijven geweten hebben. Een groot aantal werknemers verschijnt af en toe met vertraging op het werk, of staan soms gedurende een tijd voor een gesloten deur omdat hun werkgever nog niet is gearriveerd. Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat de discussies over het 'recht op gewaarborgd dagloon" weer in alle hevigheid gaan oplaaien.
Daarom vinden wij
het opportuun om deze materie nog even te belichten.

Wat zegt de wetgeving hierover?

De Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten formuleert het in een vrij archaïsch Nederlands als volgt: "Recht op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, heeft de wn die (op het ogenblik dat hij zich naar zijn werk begeeft), geschikt is om te werken en 1) die, zich normaal naar zijn werk begevend, met vertraging of (helemaal) niet op de plaats  van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil; 2) die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid waaraan hij bezig was, niet kan voort zetten..."


Geschikt om te werken

De werknemer moet geschikt zijn om te werken, wat betekent dat hij zich in zodanige toestand moet bevinden dat hij op 'een normale wijze aan het werk kan (de werknemer die na een verlengd weekend dronken op zijn werk laveert, voldoet dus helemaal niet aan deze voorwaarden.

Controle hierop is niet altijd even simpel.

Er kan sprake zijn van misbruik wanneer bijvoorbeeld 3 werknemers die afkomstig zijn uit dezelfde regio op verschillende tijdstippen (de 1ste komt 5 minuten te laat, de 2de komt 10 minuten te laat en de 3de komt 3 uur te laat) op het werk aankomen. Aan de 3de werknemer kan een rechtvaardiging worden gevraagd. Wanneer diens uitleg niet steekhoudend is, zal het loon ingehouden worden voor de uren van laattijdigheid die overdreven lijken. Het recht op loon, voor een buiten zijn wil te laat of niet begonnen arbeidsdag, moet worden onderzocht voor elke dag afzonderlijk, waarvoor de werknemer zich op dit recht beroept. Hij moet zich normaal naar zijn werk begeven, dit in de normale omstandigheden van plaats, tijd en wijze. De oorzaak die hem verhindert de dagtaak te volbrengen, moet voor hem pas beslissende en als zodanig kenbare gevolgen hebben op de weg naar het werk en niet reeds voor zijn vertrek.

20-01-2008 om 00:00 geschreven door ABVV Peggy  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-09-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stage-forum

Stageforum.be:

Jongeren de kans bieden te leren werken.

 

Nieuwe website brengt jongeren en bedrijven in contact met elkaar.

 

Nieuwe werkkrachten aanwerven is niet altijd gemakkelijk. Gebrek aan ervaring, te weinig voeling met de realiteit op de werkvloer, het zijn maar enkele pijnpunten waar werkgevers mee geconfronteerd worden. Daarom zijn stages en leerwerkervaringen zo belangrijk. De jongeren leren een vak én maken kennis met het dagelijkse leven in een echte werkomgeving. Een goede stage mondt dan ook steeds vaker uit in een aanwerving.

 

Wie (lang) zoekt die vindt?

Maar hoe vind je goede stagiairs en hoe vinden jongeren het geschikte bedrijf voor een stage? Een gesprek met twee ervaringsdeskundigen.

François De Landsheer is verantwoordelijk voor de Corporate Human Resources bij kunststofprofielenfabriekant Deceuninck in Hooglede-Gits en komt elk jaar opnieuw in contact met (kandidaat-) stagiairs en scholen die hun jongeren willen laten kennismaken met de bedrijfswereld.

Robin Bekaert is pas afgestudeerd als bachelor productieleiding in de grafische en digitale media en liep tijdens zijn laatste schooljaar zes weken stage in een reclamebureau.

“Wij krijgen gemiddeld een 20-tal stageaanvragen per jaar”, verteld François De Landsheer. “Die aanvragen zijn heel gevarieerd en komen van studenten informatica, ingenieurs, vertalers, ontwerpers,… Gemiddeld kunnen er per schooljaar vijf van die mensen stage bij ons lopen en we proberen hen zo veel mogelijk op een concreet project in te zetten. Per schooljaar bieden wij, in samenwerking met VTI Roeselare, ook een leerovereenkomst aan maximaal driejongeren aan.” Een mooie balans, waar Robin, zeker in het begin van zijn zoektocht, alleen maar van kon dromen: “We kregen de opdracht drie stageplaatsen te vinden. Ik had er maar twee gevonden. Via de site van Febelgra heb ik zo veel mogelijk e-mailadressen opgezocht van alle grafische bedrijven in de streek. Maar al snel kreeg ik hopen e-mails terug met een negatieve mededeling, slechts één mail was positief. Toen ik mijn probleem voorlegde aan een kennis, kon die persoon me helpen. Via hem heb ik dan mijn laatste stageplaats gevonden.”

Goede contacten.

Goed nieuws voor Robin dus, maar zijn zoektocht was op zijn minst omslachtig en demotiverend. Bij Deceuninck  kennen ze het probleem van kandidaat-stagiairs ook en moeten ze meer kandidaten ontgoochelen dan hen lief is. Hun stagiairs rekruteren ze voornamelijk via de goede contacten met de scholen in de buurt. De Landsheer: “We proberen goede contacten te onderhouden met de scholen, we nemen deel aan studenteninfodagen, we staan open voor bedrijfsbezoeken en stagiairs… Zo kennen de scholen ons en kennen wij de scholen. Ze weten dat stagiairs bij ons welkom zijn. Bepaalde van onze afdelingsverantwoordelijken hebben rechtstreeks contact met scholen of leraars en informeren hen over mogelijke stageprojecten.”

 

Tijdwinst.

Geen vuiltje aan de lucht dus: als studenten maar lang genoeg zoeken of de juiste mensen kennen, vinden ze wel een stageplaats. En bedrijven die de moeite doen om tijd te investeren in een goede relatie met scholen, kunnen rekenen op een constante stroom aan stagiairs. Die wederzijds zoektocht kan toch efficiënter. Daarom lanceert de Vlaamse overheid de nieuwe website www.stageforum.be. Op die website vinden bedrijven leerlingen en studenten die op zoek zijn naar een stageplaats of leerwerkplaats. Werkgevers of bemiddelaars kunnen vrij zoeken in de databank en kunnen ook zelf stage- of leerwerkplaatsen aanbieden. Zo kunnen leerlingen en studenten die op zoek zijn naar een stageplaats of leerwerkplaats ook grasduinen in de site. Onze beide gesprekspartners zijn enthousiast. Robin: “Over deze website heb ik niets dan lof! Dit forum zal sowieso de kloof tussen de werkgever en de stagiair verkleinen en misschien wel dichten. Het is niet enkel positief voor de studenten, maar zeker ook voor werkgevers die op zoek zijn naar bekwame stagiairs voor bepaalde functies binnen hun bedrijf.” François De Landsheer bevestigt: “Het idee is zeker interessant. De site is gebruiksvriendelijk (type stagiair en postcode intikken) en brengt de stagiair en de stageaanbieder rechtstreeks met elkaar in contact. Dat kan beide partijen veel tijd besparen.” Misschien vind Deceuninck volgend schooljaar zijn eerste stagiair via het stageforum. Voor Robin kon zijn stage alvast niet meer stuk: tijdens de zomer nodigde het reclamebureau hem opnieuw uit voor een vakantiejob. Meer informatie over der verschillende gebruiksmogelijkheden en opties van de stagedatabank vindt u op www.stageforum.be. U kunt ook de informatiefolder aanvragen via de Vlaamse Infolijn op het nummer 0800 3 02 01.

 

27-09-2006 om 00:00 geschreven door ABVV Peggy  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Betaald Educatief Verlof (BEV)
 • Aanvullende vakantie (of Europese vakantie)
 • Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek
 • Toepassingen voor Electronische identiteitskaartlezer
 • Che Guevara
 • Psychosociale belasting door het werk
 • Magik?
 • Arbeiders/bedienden: Wegwerken van discriminatie
 • Syndicale bijstand !
 • Reddie Teddy
 • Eco Driving.
 • Carpoolen !
 • Opleidingcheques
 • Bijblijfconsulent
 • Rechtvaardige belastingen
 • Diversiteit
 • Voorwoord
 • Loongelijkheid voor Mannen en Vrouwen (Equal Pay Day)
 • Hospitalisatieverzekering pc 140.04 - 140.09
 • Wegwijzer Deeltijdwerk
 • Krijg jij soms vacatures die niet bij je passen?
 • Jou rechten, ons werk
 • Is een medisch, attest bij ziekte, verplicht?
 • Opeenvolgende arbeidsongeschiktheden
 • Zwangerschapsverlof
 • Adoptieverlof
 • Vaderschapsverlof
 • Aanvullende uitkering bij ziekte
 • Ervaringsattest
 • School- en studietoelaten 2008 - 2009
 • Evaluatie bij Caterpillar.
 • Vervoerskosten 2008
 • Mijn loon in een notendop
 • Magik?
 • Jeugdvakantie.
 • Nederlands op de Werkvloer? Samen kan het !
 • Start- en stagebonus
 • Bescherming tegen gewels, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.
 • Jongeren uit het deeltijds onderwijs hebben recht op studiefinanciering.
 • 45-plussers. Maak gebruik van je recht op outplacement.
 • Mijn Contract in een notendop
 • Is een opleiding voor heftruck/reachtruck verplicht?
 • Wanneer moet je werkkledij dragen?
 • Wat moet ik doen als ik ziek wordt?
 • Mijn recht op vakantie in een notendop.
 • Tijdskrediet, het nieuwe stelsel.
 • Wanneer kan ik 'Familiaal Verlof' nemen?
 • Wanneer heb ik recht op 'Klein Verlet'?
 • Wat te doen bij een arbeidsongeval?
 • Hoe wordt mijn ziektecijfer berekend?
  Blog als favoriet !

  Vergeet zeker niet een kijke te nemen op
 • Caterpillar Pictures
 • ABVV Caterpillar Lummen en Houthalen
 • Cat Sociale Verkiezingen 2008
 • Cat Sociale Verkiezingen 2012


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!